llrr.
Městský úřad Klecany
Stavební úřad
,l[at1
Do Klecánek 52.250 67 Klecan
Spis. zn.:
'74lSIJZU12
/7
Klecany, dne23.4.2012
cj.:
9',72/2412
Vyřizuje;
Ing. Bohdana tsartáková
Tel.:
230 234 30',7
bartakova @ mu-klecanv.cz
E-maii:
.,
ozNÁnnBxÍ
o zAHÁJENÍ ŘÍznNÍ A PoZYÁNÍ r ÚsrNÍnnu
JEDNÁNÍ
Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona č' 18312006
Sb., o územnímp1ánování a stayebním řádu (stavební ziákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
''stavební zákon''), zahajuje řízení o odstranění stavby podle $ 129 odst' 1 stavebnfto zékona, které se
týká:
nepovolených zemních valů umístěných na parc.č. 46315,463136,463135,463134 kat. územíKlecany
Lteré by1y provedeny v souvislosti Se Stavbou bytových domů ASTRA
MV ASTRA
PARK
stavebníkem
:
s.r.o.
,lČ zlzgztss, V Honech
RBAL ASTRA s.r.o.
ó88, 250
67 Klecany,
,Ič 21309703, V Honech
688, 250
67 Klecany,
IMM ASTRA
s.r.o.
,IČ2:f,07565, V
Honech ó88, 250 67 Klecany
na pozemcíc|t: 463 l 5, 463 l 36, 463/ 3 5, 463/ 3 4 kat. územíKlecany
Městshý úŤad v Klecanech oznamuje podle $ 47 odst. I zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů zahájení řízení o odstranění stavby a současně podle $ 49 odst. 1 správního řádu
nařizuje ústníjednáníspojené s ohledáním na místě na den
22.0s.2012
v
I30hodin
se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu
Stavební úřadŽádá účastníky,aby nejpozději při ústnímjednání uplatnili své námitky. Ve stejné lhůtě
sdělí svá stanoviska dotčenéorgány. Účastníci ffzení mohou nahlížetdo podkladů rozhodnutí (Městský
úřad v Klecanech, úřední dny: Po a St 7 - 17).
Poučení:
Učastnícijsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit y řízení své stanovisko. Účastnícise mohou před vydáním
rozhodnutí lyjádřit k podkladům rozhodnutí, popffpadě navrhnoutjeho doplnění.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je pod1e $ I]2 odst.l stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolůvstupovat na cizí pozerrky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníkůpři zjišťovánístavu
1
c.i.9'/2DAD
str. 2
stavby a pozemku nebo opatřování důkazůa dalších podkiadů pro lydání správního rozhodnutí nebo
opatřeď.
Stavební úřad můžepod1e $ 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu,
kdo závažným způsobem ztěŽu1e posťup vřízení anebo plnění úkolůpodle $ 172 odst. 1 stavebního
zákona tím, že znemožňuje oprávněné úředníosobě nebo osobě jí přizvané vstup na slrrj pozemek nebo
stavbu.
Necháli
se někter.ý z účastníkuZastupoYat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
M&stský úřad Klecany
stavební úřaí-,{
25(] 67
KLECANY
Ing. Bartá
vedoucí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu L5 dnů.
Vyvěšeno on'4 l.,..Ú
::..
l0. /b.
Razítko' podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
obdrží:
účastníci(dodejhv)
MV ASTRA s.r.o.,IDDS: jtwn9tg
sídlo: V Honech č.p' 688' 250 6'7 Klecany
REAL ASTRA s.r.o., IDDS; m65wivj
sídlo: V Honech č.p. 688' 250 6'7 Klecany
IMM ASTRA s.r.o., IDDS: 5aZbnzs
sídlo: V Honech č.p. 688' 250 67 Klecany
SARA CZ, s.r.o.,IDDS; j9isbtm
sídlo; Mezibranská č'p.517/|9' 110 00 Praha
1-Nové Město
Doručíse veřejnou vyhláškou
Andonov Alan V Honech 689, Klecany,250 67 1545"79111743405
ASTRA INvEsT HOLDING a.s Pražská 532, Mělnft, 276 0l z48a556ll1'743405
Balaščftová Dagmar lng. Ptičie 9, Humenné, Slovensko 205619/ll'743405
Balcarová Lenka Trávník 1989, Ceská Třebová, 5ó0 02 4'Í101404945
Balcarová Lucie Mgr. Žireč 74I, Dvrn Králové nad Labem,544 04 3r4u404945
Berezněva Julie Doubická 87 2/ 10, Krásná Lípa, 401 46 3z'7 41 4049 45
Brabcová Petra V Honech 689, Klecany, z50 67 321'71404945
Brabec Martin V Honech 689, Klecany,250 6'7 3217 /404945
:
BucekJan V Honech 689, Klecany,250 67 61321404945
BulíčekTomáš V Honech 689, Klecaay , z50 67 32521404945
SJM Burďáček Lukáš a Burďáčková Michaela 4698Í404945
Burďáček Lukáš V Honech 689, Klecany,25a 6'|
Burďáčková Michaela V Honech 689, Klecany, z50 67
SJM Bursft Tomáš a Bursíková Pavlína 4'1481404945
Bursík Tomáš V Předpolí I304l3, Praha, Strašnice, 100 00
Bursíková Pavlína V Předpolí I304l3, Praha, Strašnice, 100 00
Charvát Zdeněk Bc. K. J. Erbena 240, Vrchlabí' Podhuří' 543 03 62051404945
Chovan Róbert Ing. Štúrova313lI2,97226Nitianske Rudno, Slovensko 2183'79123486810
c
j.97a2or2
str. 3
Chovanová Anna V Honech 689, Klecany,z50 6'7 2183'79123486810
SJM Donda Josef a Dondová Helena 3649/404945
Donda Josef V Nových Bohnicích 233l3,Ptaha, Bohnice, 181 00
Dondová He1ena V Nových Bohnicích 23313, Praha, Bohnice, 181 00
Drábek Aleš Ing. Ke Xaverovu 19z4/z2, Praha, Horní Počernice, 193 00 4369912348681
DIJEL spol. s'r.o. Bělehradská 6'71/'73, Praha, Vinofuady, 120 00 353673/11'743405
Falta Marcel V Honech 689, Klecany,Z50 6'7 43291809890
SJM Felgr Josef a Felgrová Květoslava 4648/404945
Felgr Josef Habrmanova L023tI3, Hradec Králové, PražskéPředměstí, 500 02
Felgrová Květoslava Habrmanova 1023/13,tkadec Králové, PražskéPředměstí, 500 02
Geistnerová Andrea Vrchlického I7 43 l23, Šumperk,'7 87 OI 32541 4049 45
Gottvaldová Jana V Honech 689, Klecany,z5a 6'7 28411404945
Gratz Lumír Pod Kavalírkou299/6, Praha' Košíře, 150 00 33541404945
Harapátová Jana BíIsko 30, Údrnice, 5O'7 32 4686l4M945
Hubený Miroslav Sportovní 391/4, Rumburk. Rurnburk 2-Horní Jindřichov, 408 01 zr5914l11743405
I]ečková ZuzanaKaroliny Světlé 442812, Jihlava' 586 01 3IzLl404945
Jindráček Martin Danielova 78314, Praha, Cakovice, 196 00 21'I393t1,I743405
Kačerová Tereza Báštecká 87, Panenské Břežany, 250 70 253314049450
Kalous Vladimír Hybešova 52116, Praha, Karlín, 186 00 42931809890
Klus Martin V Honech 689, Klecany,250 6'7 17319'7/Í1743405
Kochurin Leonid Matrosskaya Tishina 16A, byt 17 , Moskva, Rusko 1612;012348681
SJM Kochurin Leonid a Kochurina Nataliya 33221404945
Kochurin Leonid Matrosskaya Tishina 16A, byt 17 , Moskva, Rusko
Kochurina Nataliya Stoletova 8 , Moskva, Rusko
Koiářová Věra Mgr. Sedliště 3'7 ,335 0Í 28691404945
Korbová Milena V Honech 689' Klecany,z50 6'| 189959111743405
Kos Petr Ctěnická 696115,Praha, Prosek, 190 00 1458/404945
Kuk1ová Dana V Honech 689, Klecany ' 250 6'7 46651404945
Kuropatová Marta V Honech 689' Klecany,25o 6'1 4'155/404945
Lády ováRenata Mlýnská 802, Z|ín, Malenovice, 7 63 02 32401 404945
Lauer Zbyněk Ing. U Stírky 2036/8, Praha, Libeň (Praha 8)' 182 00 2915I/4049450
Lauerová Dana RNDr., CSc. U Stírky 203618, Praha, Libeň (Praha 8)' 182 o0 323914049450
Ma1íková Marta Pražsk á 532l 25, Mělník, z7 6 0Í 4z9 16 l 23 48681
Melikhova Oksana V Honech 689, Klecany,250 67 32421404945
Melmuková Gďina Na Horku 70, Bašť,z50 65 4293/809890
Mlejnková Jana Letohradská 1357, Ústí nad orlicí, 562 06 43291809890
MojŽíšek Martin U Cihelny 4'72,Líbezntce,250 65 zo8664lt1'143405
SJM Novák Zdeněk a Nováková Naděžda MUDr. 32321404945
Novák Zdeněk Partutovice 136' 753 01
Nováková Naděžda MUDr. Hovězí 443, 7 56 01
Nováková Monika Frýdlantská I3I4l75,Praba, Kobylisy, 182 00 33051404945
Novotná Renáta Ctěnická 696115, Praha, Prosek, 190 00 I458l4o4945
Novotná Věra Hlavní 2'.139l1z0,Praha, ZáběÍúice (Praha 4),l4100 46731404945
Novotný Libor Cíglerova 1079/10, Praha' Černý Most, 190 00 33061404945
ouředníková Veronika Mírová 480, Klecany ' ?50 67 21890|11|'743405
Pavlatová Ivona V Honech 689, Klecany,z50 67 29'731404945
Petrželka Alexandr Mgr. V Honech 689, Klecany,250 6'| 32Í31404945
Pleciý Jiří Gen. Svobody 636119, Třebíč,Nové Dvory, 6',74 0l 21'7596lIÍ743405
Pokorná Veronika V Honech 689, Klecany,250 6'7 32561404945
Porsch Michď V Honech 689, Klecany,z50 6'I 25951404945
REAL ASTRA s.r.o. V Honech 688, Klecany,250 6'7 401941404945
Remote Research of Environment S.r.o. U dálnice 815/6' Praha, Stodťilky, 155 00 32821404945
Samec Juraj Korunní "119/Í2, Praha, Vinohrady (Praha 2),l20 00 43131404945
Sanaková Nikola V Honech 689, Klecany,250 6"| 47M/404945
Schovánek David V Honech 689, Klecany ,25o 6'1 4'1351404945
Skopec Pavel Báštecká 87, Panenské Břežany, 250 10 2219'7 14049450
Strnad David V Honech 689, Klecany,250 6'1 325'714M945
Suchánek Petr Boloňská 302' Praha, Horní Měcholupy, 109 00 2l1828lI1,"I43405
c
j.97u20r2
str. 4
Vojnovičová Jana Generála Janouška 884146' Praha, Cemý Most, 190 0o |76329111143405
(ugarcvá Daniela KZávěrce z749lz8, Praha, Smíchov, 150 00 2o92'73l11'7 43405
Zern1ová Jitka V Honech ó89, K1ecany,25o 6'7
SJM Asresahegn Assefa Lemma Ing. PhD. a AsresahegnováZuzanaIng. 216871111713191
Asresahegn Assefa Lemma Ing., PhD. V Honech 688, Klecany,Z50 6'7
AsresahegnováZuzana Ing. V Honech 688, Klecany,z50 67
Balat Petr Mgr. V Honech 688, Kiecany,Z5A 67 6285/405993
Bambas Stanislav MUDr. 7ápy 136,250 0l 47141405993
SJM BazikaPavel aBaziková Zuzana 5516/405993
Bazika Pavel V Honech 688, Klecany,250 6'7
Baziková ZuzanaV Honech 688' Klecany,250 6'7
Berný Patrik Slovenská 95517,Praha, Vinohrady, 120 00 32911405993
BulíčekLukáš Capkova 10/6, Ceslcý Těšín'73'7 0I 327'11405993
Bureš ová Zuzana ohrazenice z25'
5 I1 0 1
zI 640'1
l 1 17'7 3'7 9'7
Chylová Dana V Honech 688, Klecany ,25o 6'7 47271405993
Cerná Barbora CiolkovskéIlo 84915, Praha' Ruzyně, 161 00 31291405993
Černá Ilona Zahrádkářsk á 246, 7Á1by, z5O 66 l7 5 4O1l n1 7 31 9'1
Dlask Tomáš V Honech 688, Klecany,250 6'1 334'71405993
Drugdová Viktória Revolučná 44813 I, 9840 1 Lučenec' Slovensko 47 55 / 405993
Erdólyiová Ludmila Sartoriova 11/5, Praha, Břevnov, 169 00 25641405993
Erdélyiová Markéta Sartoriova 11/5' Praha, Břevnov, 169 00 4814/405993
Erman Zdeněk Mezirolí 115, Nová Role, 362 25 32601405993
Gabrielová Petra ThDr. Zhořelecká 2521', ČeskáLípa,47006 42931405993
Gogová Jana Mezistanice 153, Ústí nad Labem, Svádov, 4O3 2233481405993
Gruberová stěpánka Ing. Molákova60112, Praha, Karlín' 186 00 338u4a5993
SJM Guraj Peter Bc. a Gurajová Jana lng. 7195213924599
Guraj Peter Bc. Gandího 8' 03601 Martin, Slovensko
Gurajová Jana Ing. Slovanské íldolí34'7l2|, Plzeň, Skwňany, 318 00
Hečková Petra Bc. V Honech 688, Klecany,250 67 3245/405993
Hosnedlová Zuzana Veronské nám.382, Praha, Homí Měcholupy, 109 00 L034/735331
Hromádka Jiří V Honech 688, Klecany, 250 6'7 209128/II'7'7379'7
Huneš Michal V Honech 688, Klecany,250 61 205039/2354'1594
Hybšová Marie V Honech 688, Klecany,z50 61 3360/405993
Jáchymovská Iva Písečná5027, Chomutov, 430 a4 3265/405993
Jakubovie Petra Bc. V Honech 688, Klecany,250 6'7 32721405993
Jakubovie Tamara Ing. V Honech 688, Klecany,250 67 445'71405993
61 206083|117'1319'7
Jiskrová Miriam V Honech 688, Klecany
'250
Jurpaková Markéta Hutnická 5289, Chomutov, 430 04 30411405993
Kadlecová Radka Ing' Helsinskáz740116, Tábor, 390 05 30241405993
Karas David Ing. nám. Sv. Michala 505/15' Vrbno pod Pradědem,'793 26 28621405993
SJM Karimov Kurmet
a
Karimova Alla 28381405993
Karimov Kurmet V Honech 688, Kiecany,Z50 67
Karimova Alla V Honech 688, Klecany,25O 67
Kohl Lukáš ing. V Honech ó88, Klecany,250 6'7 219452l117'73'797
Kolín Jan Křivenická 420l30,Praha, Čimice, 181 00 3283t405993
Korbel Jiří Plickova 55ll25, Praha, Háje, |49 00 4688/405993
Korpeť Juraj Lipova 894134,05311 Smižany, Slovensko 160']1405993
Kuda Jindřich Uslavská 592/ l0, Praha, Cakovice, 196 00 9993 l 560657
Kuňák Tomáš Pod Rozhlednou 1 86 1, Zlín, 7 60 01 2607 19 1235 4'l 59 4
Květoň Vladimír Dunická 3 1 44 l 6, Praba, Zábělllice' 14 1 00 2 i 88 1 4/1 1 7 7 37 9'/
LBJ, a.s. Hmčířská 859/84, Česká Lípa, 41O 01 5492/405993
Matta Jozef Ing. V Honech 688, Klecany ,250 67 4'7151405993
SJM Meško Vladimír Ing' a Mešková Helena 32'75t405993
Meško Vladimír Ing. V Dubinách 108, Horoušany,250 82
Mešková Helena V Dubinách 108, Horoušany,250 82
Mikesková Marcela V Honech 688, Klecany,250 67 32'72|405993
Minarčft Jaromír Jateční1I95l19, Praha, Holešovice, 170 00 28731405993
SJM Moc Vladimír a Mocová Zdeňka 286Ž1405993
c.i.972/2012
str. 5
Moc Vladimír Korunní 996/5|, Praha, Vinohrady, 120 00
Mocová ZÁeřka Korunní 99615l, Praha, Vinohrady, 120 00
MV ASTRA s.r.o. V Honech 688, Klecany,z5O 6'? 806000Í117'13'797
Nováčková Eva Ing. Záviškova l525l33, Ve1ké Meziříčí,59401 3127l4}59g3
Nový Tomáš orelská 540l4,Praha. Vršovice (Praha 10)' 101 0010341135331
olšarová Iveta Že]echovická 197,ZLín,Příluky, 760 01 2927/405gg3
Paulovič Tomáš Ing. V Honech 688, Klecany ,25a 6'7 4829/405993
Pech Karel lrčkova L521/15, Praha, Chodov, 149 00 9448/405993
Penová Jana Švabinského568, Domažlice, Týnské předměstí, 344 012357l4059g3
Penová Lenka Švabinského568, Domažlice, Týnské předměstí, 3M 0r 2357l405gg3
Pokorná Daniela V Honech 688. Klecany ,250 6'1 28'191405993
Pravdová Jitka Na Pelíšku123, Černovi ce' 394 94 4696/405993
Prečová Libuše Ing' V Honech 688, Klecany,250 67 3099411681971
Procházková Jana Jenišovská332/6, Bílina, PražskéPředměstí' 418 01 4340/405993
Rákosníková Wtinschová Zdeňka náměstí Míru 1/1' Mělník, 2'76 0I 34541405993
Režňák Libor Gebauercva I422l5, Hradec Králové, Pražsképředměstí, 500 02 3241/4o5g93
Rossmanith Marek Junácká 1186/14, opava, Kateřinky, 747 05 26101405993
Řezanka František rUDr. Vašátkova l012/l8,Praha, čemý Most, 190 00 3280/4}5993
Řezníčková Andrea Hovorčovick á I'7 \7 l 17,Pratra, Kobylisy, 1 82 OO 2162621 1 17'7 37 97
Skubík Matěj Svatý KÍíž56,03211 Liptovský Mikuláš, Slovensko 4757/4O5g93
Sompeková Liana Vasylivna V Honech 688, Klecany,25O 6-] 25981405993
Stajníková Zuzanal. Svobodu I532/z5,96901 Banská Šdal'rrica' Slovensko 4240I/3924599
Stránská Markéta Červnová 972ll3,Praha, Ďaunce, 182 00 3314l4o5gg3
SJM Strapko Pavel aStrapková lana 32301405993
Strapko Pavel Na Vaňhově 200, Praha, Běchovice, 190 1i
Strapková Jana Na Vaňhově 200, haha, Běchovice, 190 11
Svoboda Jan RNDr. Příborská 519, Praha, Letňany, 199 00 17485a/1fi737g7
Šaitová Barbora Mgr. V Honech 688, Klecany
67 62851405993
'250
Senkýř Petr Ing. V Honech 688, Klecany,250 67 47881405993
S
evců Ivana Wíks á
3
47
0' Z\in
60
0 1
2607
19 / 23 5 4'7 59
4
Šimková Vladimíra Lazatetní "lI|73/22, Plzeň, Doubr avka,3l2 0O 3z43/4)5gg3
Šolcová Eva Mgr. V Honech 688, Klecany ,2,50 67 3z50l4059g3
Storkán Tomáš V Honech 688' Klecany,z50 6'7 4439t405993
SJM ŠvecMartin a Švecová Kateřina 164352111773797
Švec Martin Korunovačníg87l25,Praha, Bubeneč (Praha 7), 170 00
Švecová Kateřina Čeikovice 36, 67 1 65
Tůma Lukáš V Honech 688, Klecany,250 67 3347/405993
Vandlík Stanislav 96604 Horní Žďana 91, Slovenska 32241405993
Vaňková Hana MgA. V Honech 688, Klecany,250 67 t2545/56065]
Velínská Gabriela Jana Zelivského 1190/35, Praha' ŽIžkov,130 00 205039123541594
Vrtílek Jakub Ke Skalkám 3086/'10, Praha, Záběh|ice,106 00 48121405993
Záhumenská Vlasta V Honech 688, Klecany
67 178243111773197
'250
7.eman Michal Homí Chřibská 59, Chřibská,40'7 44 3246t405993
Zemanoyá Ludmila V Honech 688, Klecany,250 6"] '7450t405993
SJM Zimmermann Zdeněk Ing' a Zimmermannová Dita Mgr. 27640'7111773791
Zimmermann Zdeněk Ing' V Honech 688, Klecany,250 67
Zimmermannová Dita Mgr. V Honech 688, Klecany,25O 6'7
ŽilováJitka Ing. Dobrovskéh o Z59Il8,Aš, 352 01 "l447l405gg3
Andres David Smetanova 396, Police nad Metují, Velká Ledhuj e,549 54 32331406186
SJM Barczi Tomáš Ing. a Barczi Martina 1478321588969'1
Barczi Tomáš Ing. V Honech 687, Klecany,250 6'7
Barczi Martina Ku Ptáku 622,KutnáHora,ŽiŽkov,284 0!
SJM Beneš Josef a Benešová Jiřina l 1941203093
Beneš Josef V Honech 687, Klecany,250 67
Benešová Jiřina V Honech 687, Klecany ,250 67
Bláha Jan Ing. V Honech 687, Klecany,250 6-| 1305'1'715889697
Blažková Veronika Štúrova1417 /2, Praha, Ktč, I42 00 22391406186
Bohuslavová Kamila Úvalská 612118, Kariovy Vary, Drahovice, 360 09 108682/5 889691
Č
j.glztzatz
str. 6
SJM Brabec Petr a Brabcová Lenka MUDI. 153690/5889697
Brabec Petr V Honech 687, Klecany,25O 67
Brabcová Lenka MUDr. V Honech 687, Klecany, z50 6'7
Brunovský Martin MUDr., Ph.D. Na Folimance z155lt5' Praha, Vinohrady (Praha 2). 120 00
260429/11'119394
Chudovský Peter Bernolákova6129l29, Banská Bystrica, Kláťová, Slovensko 4803/406186
Čermáková Michaela Gruzínská 662/1z,Praha, Vršovice (haha 10), i00 00 4455/406186
SJM Čuka David a Čuková Podzimková Renáta 227195/|I"]19394
Čuka David Konšelská I0L4I1I, Praha, Libeň (haha 8)' 180 00
Čuková Podzimková Renáta Lublinská 5'75l9,Ptaha, Troja (Praha 8)' 181 00
Diviš Tomáš lng. Najdrova}L8Z, Roztoky, 25z 63 28721406186
SJM Dominguez orozco Jose Ricardo a Dominguez Karolína 4865/406186
Dominguez orozco Jose Ricardo Terronská 894156, Praha, Bubeneč, 160 00
Dominguez Karolína Terronská 894156,Praha, Bubeneč, 160 00
Durčák Tomáš V Honech 687, Klecany "250 6'1 4'7121406|86
SJM Dušek Milan Ing. a Dušková lva 3312l4D61'86
Dušek Milan Ing. Brunclíkova 1'757l1r8, Praha, Břevnov' 162 00
Dušková Iva Brunclftova I7 57lI8, Praha, Břevnov, 162 00
Ferenc Ladislav V Honech 687, Klecany,250 6'7 47II|81Z3'72
Fiala Tomáš V Chaloupkách 6, ořech,25225 41a9l8rn'72
Filka Pavel Jílovská 1156153, Praba, Braník' I42 00 24131406186
Franc Miroslav V Honech 687, Klecany ,250 6'7 15551203093
Hambálková ZďeřkaŠtef,ánikouu 1499l4,opava, Kateřinky,'74'7 05 55008/5889697
SJM Havránek Jiří a Havránková Petra 219655111719394
Hawanek Jiří PísečnáM9/3, Praha, Troja' 181 00
'750 02
Havránková PetaŽtžkova2566lL, Přerov, Přerov I_Město,
Helgešová Veronika Symfonická 1496/9,Praha, stodůlky, 158 00 22391406186
Hruška Tomáš V Honech 687, Klecany,250 6'7 28641406186
Hrušková Dana Mgr. 0z3 45 Horný Vadičov 5 17, Slovensko 4693/4061 86
Hurt Václav Křivenická 4IIl1z' Praha, Cimice, 181 00 4334l406t86
lmmer Michael Hakenova 921.l5,Ptaha' Čakovice, 196 00 597l2D3093
SJM Jakubčo Luboš Ing. a Jakubčová Šárka Ing. 29611406186
Jakubčo Luboš Ing. Nerudova 484, Chrast, 538 5 1
Jakubčová Šarm rng' Nerudova 484, Chrast, 538 51
Jankurová Renáta Wolkerova 589/5, 085 01 Bardejov, Slovensko 32991406186
Jiingl ingová Mirosl ava Táb oritská 9 9 O l I g, Pr aha, Žlžkov, 1 3 0 00 3250l 40 61 86
luríeet Leos MgA. Josefa Čapka 1736' Kladno, Kročehlavy ,272 0126641406186
Kďousová Marcela Pievenská 31 10t],Praha,Modřany, 143 00 31361406186
KašníkPetr V Honech 687, Klecany,250 67 10012153542'|
Kesh Ru slan a ZÍrubov a 499 l 29, Praha, Kamýk, I 42 00 1',7 7 605 l I 1'7 1 9 39 4
SJM Kokstein Filip a Koksteinová Alena l48'7lz03093
Kokstein Filip Pod vrstevnicí 1526112, Praha, KÍč,140 00
Koksteinová Alena Pod vrstevnicí |526112, Praha, Krč, 140 00
Kolisková Hana V Honech 687, Klecany ,250 67 |10355l11'779394
Kolovrat Filip Bohučovice 1 1 2' Hradec nad Moravicí,'7 4'/ 41 5 5008/5889697
Koďala Micňal Hurbanova 1183/8, 02601 Dolný Kubín, Velký Bystrenec, Slovensko 33601406186
KremlTomáš V Honech 687, Klecany,z50 6'7 108682/5889697
Kříženeclcý Mirosiav JIIDr' Ves-Ke Školce 143, Vrábče, 370 01 2285111070854
Lakatošová Valentina Krausova 604, Praha, Letňany, 199 00 43361406186
Liška Róbert Werichova 986, Velké Přílepy, 252 64 8194415889697
Marek Martin Jablonecká 415156, Praha, Střížkov (Praha 9), 190 00 4'7811406186
SJM Marek Svatopluk a Marková Lenka 18281406186
Marek Svatopluk V Honech 687, Klecany,250 67
Marková Lenka V Honech 687' Klecany,z50 6'7
Mašková Libuše V Honech 687, Klecany,25O 67 44521406186
'70151406186
MinarčíkJaromír JatečníI1'95l19,Praha, Holešovice, 170 00
22 6]08/406186
289
Minařft Jaroslav Mgr" U Braňky 786t1,Lysá nad Labem,
48251812372
00
155
Mládek Vladimír Trávníčkova17'7212Í, Praha, Stodůlky,
:
Č.i.slztzolz
str. 7
Musálek Viadimír TouŽimská 662181, Praha' Kbely' 197 00 3356/406186
sJM Náhlý Tomáš Mgr' a Náhlá Silvie MgA' 2|9423/111'79394
Náhlý Tomáš Mgr. V Honech 687, Klecany,250 6'1
Nahlá Silvie MgA. V Honech 687, Klecany,250 6'1
SJM Němec Miroslav a Němcová lozefína 215'/6911I'}'79394
Němec Miroslav Přemyšlenská353171, Praha, Kobylisy, 182 00
Němcová l ozefina Přemyšlensk á 3 53 /'7 7,.P r aha, Kobylisy, 1 8 2 00
Nováková Kateřina Kuchař 43, Vysoký Ujezd, 261 L8 4825/812312
Novotný Jiří V Honech ó87, Klecany,250 6'7 40571406786
SJM Novotný Miloš a Novotná Magdalena 6221/406186
Novotný Miloš 05351 Kluknava 339, Slovensko
Novotná Magdalena V Honech 687, Klecany,250 6'7
Papánková Lenka V Honech 687, Klecany,250 67 3o'7114061'86
Pavlů Zaneta Mgr. Vasila Skracha 1124/19, Prostějov, '196 013i55/406186
Pecka Milan U Bažantnice'7'72,Heitnanův Městec, 538 03 28661406186
Pešout Roman Chmelová 289314, Praha, Záběhlice (Praha 10), 106 00 10871Ll5889697
Pilousová olga V Honech 687, Klecany , 250 6'7 327 51406186
Polenská Lucie V Honech 687, Klecany,z50 67 1'6371406186
Polenský Stanislav Neklanova 2708, Roudnice nad Labem, 413 01 163'71406186
Pudilová Jana Doláko v a 7 22Í 8, Praha, Bohnice, 1 8 1 00 l 09407/5 8 89697
REAL ASTRA s.r.o. V Honech 688, Klecany,250 67 24180015889697
Rysová Jolana Seidlova 47312' Praha, Kamýk' 74zoa 24131406186
SokoťováAndreaLipová 5'7'0494I KrásnohorskéPodhradie, Slovensko 4334/406186
Srkalová Jitka V Honech 687, Klecany 250 6'7 4"l 501406186
'
Stefanová kena V Honech 687, Klecany, z50 67 44011406186
Stupka Petr Rýmařovská434, Praha, l,etňany, 199 00 44451406186
Špuláková Eva V Honech 687, Klecany ,250 67 149243111779394
Tftová Milena V Honech 687, Klecany, z50 67 10072153542'/
Trojanek Jan Renoirova622/5" Praha, Hlubočepy, 152 00 48241406186
Turková Blanka Udolní 1I74lla2, Praha, Branft' 14z0o 33901406186
Týcová Jaroslava V Honech 687, Klecany, 25a 6'7 20637 3 / Il7 7 9394
Tynysová Bronislava V Honech 687, Klecany,z50 6'1 4757/406186
Uldrychová Hana Bergerova 1117!4, Praha, Kobylisy, 182 00 57131406186
Unzeitigová Martina Ríkf' 1331, Brumov-Bylnice, Bylnice,763 3L 4709/8|2372
Vaněk Jiff Ceskolipská39214, Praha, Střížkov, i90 00 4'7191406|86
SJM Yěčorek Petr a Věčorková Lenka 3z3'l1406186
Věčorek Petr Ing., CSc. Na Vyhlídce 1178, Kuřim,664 34
Věčorková Lenka Ing. Na Vyhlídce 1 178, Kuřim,664 34
Veselá Tamara V Honech 687, Klecany,250 67 41221406186
Vítek Roman Rýmařovská 4'74,Praha, Letňany, 199 00 6190/406186
Vojtftová Lucie V Honech 687, Klecany,250 6-1 4'721l4a6l86
Vokáčová Milada Povltavská 47,Klecany, Klecánky, 250 6'7 14160015889697
Záhorová Jana Vidlák 721,Praha, Hostavice, 198 00 32521406186
Zichová Lucie Mgr' V Honech 687, Klecany,250 67 41Ill8123'l2
dotčenésprávní úřady
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životníhopÍostředí, iDDS; c5hb7xy
sídlo: Náměstí Republiky č.p. 3' 110 01 Praha l
Download

ozNÁnnBxÍ