Pedagogickí zamestnanci školy v školskom roku 2011/2012
Mgr. Jana Šumichrastová- riaditeľka školy
Mgr. Zuzana Bahnová
Mgr. Lenka Ďurianová
Mgr. Dagmar Grzinčič
Mgr. Barbora Kinková
Mgr. Marián Krajč
Mgr. Jana Kučerová
Mgr. Art Alžbeta Malcová
Ing. Jaroslav Malo
Mgr. Lucia Miklošková
Mgr. Monika Pittnerová - zástupca riaditeľa
Mgr. Jozef Pišta
Mgr. Eduard Reingraber
Mgr. Eva Ruriková
Mgr. Martina Štefanková
ETV
ANJ
DEJ, OBN, UMK
ANJ, FRJ
CHE, BIO, PST
NBK
MAT, FYZ
INF
GEG, INF
UMK, PST
SJL, NEJ
TEV
ANJ
SJL, ANJ
FRJ
Nepedagogickí zamestnanci
Ing. Slávka Karásková - vedúca manažmentu a marketingu
Erika Brinzová – administratívna a personálna pracovníčka
Anna Sklenková - upratovačka
Jaroslav Smyk – údržbár
Milan Dobias – vedúci prevádzky
Študentská rada
Koordinátor Študentskej rady – Mgr. Lenka Ďurianová
Predsedníčka ŠR – Nikola Ondríková (IV.G)
Mariana Škorvagová -za 1.U (tajomník)
Jakub Čúzy - za 3.U
Frederika Lukyová - za 1.G
Petra Betková- za 3.G
Stanislav Abaffy- za 2.U
Jana Mikleová- za 4.U (podpredseda)
Zuzana Stupková- za 2.G
Samuel Kollárik- za 4.U
Výbor rodičovského združenia
Ingrid Širáňová
Tomáš Filanda
Xénia Brhlíková
Gabriela Balážová
Marcela Feriancová
Mária Wahlandtová
Ingrid Širáňová
Jana Urgelová
predsedníčka výboru RZ
za 1.G
za 1.G
za 2.G
za 2.G
za 3.G
za 3.G
za 4.G
Záujmové krúžky
Zaujímavé pokusy v chémii - Mgr. Barbora Kinková
Redakčná rada školského časopisu – Mgr. Monika Pittnerová
Športový krúžok – Mgr. Jozef Pišta
Krúžok geografie – Ing. Jaroslav Malo
Basketbalový krúžok – Mgr. Jozef Pišta
Krúžok kreatívneho myslenia – Mgr. Monika Pittnerová
Študijné výsledky v školskom roku 2011/2012
I.G
II.G
20 žiakov
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
neklasifikovaný
3
9
5
2
1
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
priemer 1,00 dosiahli: Karin Vozárová
III.G
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
12
12
6
1
priemer 1,00 dosiahli: Kristína Slašťanová
Anna Gretschová
9
8
priemer 1,00 dosiahli: Barbora Grellnethová
IV.G
31 žiakov
17 žiakov
30 žiakov
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
7
10
13
priemer 1,00 dosiahli: Iveta Tatárová
Maturitné skúšky 2011/2012
Externá časť maturitnej skúšky a písomná časť internej maturitnej skúšky (SJL, ANJ, MAT) sa konala v dňoch 13. marca –
15. marca 2012. Najlepšie výsledky z EČ MS získal Juraj Kirka s percentilom 94,3% a Stanislava Slašťanová, Nikola Ondríková
a Zuzana Balážová s percentilom 92,5% zo SJL.
Ústna časť internej maturitnej skúšky sa konala v dňoch 21.-23. mája 2012.
Predseda školskej maturitnej komisie: RNDr. Alena Stajníková
Predsedovia predmetových maturitných komisií: z Gymnázia Františka Švantnera Nová Baňa - OBN
z Gymnázia Ľudovíta Štúra Zvolen na predmet – MAT, DEJ, INF
z Gymnázia Andreja Kmeťa Banská Štiavnica – SJL, ANJ, CHE, BIO, GEO
Výsledky ústnej maturitnej skúšky: s priemerom 1,00 prospeli:
Juraj Kirka
Dorota Marková
Stanislava Slašťanová
Iveta Tatárová
s priemerom 1,25 prospeli:
(3x výborný, 1x chválitebný)
Zuzana Balážová, Nikola Ondríková
5. dobrovoľný predmet:
Nikola Ondríková - DEJ, Michal Stripaj - GEO
Úspechy našich študentov
Cudzie jazyky
Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - Miroslav Bajnok ( III.G) - 1. miesto
Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku – Edita Drugová (IV.G) – 2. miesto
Prírodovedné predmety
Expert geniality show - korešpondenčná súťaž
Dňa 8. decembra 2011 sa uskutočnil 5. ročník celoslovenskej súťaže EXPERT. Počet súťažiacich vo všetkých vekových kategóriách
bol 9 861 zo 475 škôl z celého Slovenska. Súťaž EXPERT spočívala vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý
súťažiaci ľubovoľne zvolil spomedzi ponúknutých tém. V jednotlivých vekových kategóriách boli na výber tieto témy:
-Tajomstvá prírody, - Astronómia, - Dejiny a spoločnosť, - Bity a bajty, - Anglický jazyk
Súťažiaci nemusel svoj výber tém vopred oznámiť. Mohol sa rozhodnúť až vo chvíli, keď dostal test.
Čas na vypracovanie testu bol 60 minút. Vo vyšších kategóriách sa odpovedá na 70 otázok (po 35 z každej témy, ktorú si študent
zvolil). V každej otázke boli štyroch ponúknuté možnosti, z toho jedna správna. Okrem vyznačenia správnej odpovede mohol (ale
nemusel) súťažiaci pri každej otázke vyznačiť aj voľbu "Som si istý(á)" . Ak vyznačil istotu pri správnej odpovedi, získal body
navyše. Ak však vyznačil istotu pri nesprávnej odpovedi, stratil body.
Za správnu odpoveď získal súťažiaci počet bodov rovný hodnote otázky. Ak vyznačil nesprávnu alebo neplatnú odpoveď, odčítal
sa mu 1 bod. Takto získané body sú tzv. základné body.
•
Ak súťažiaci vyznačil správnu odpoveď a potvrdil, že si je ňou istý, získal za ňu navyše prémiu 2 body.
•
Ak súťažiaci vyznačil nesprávnu alebo neplatnú odpoveď a potvrdil, že si je ňou istý, dostal pokutu 2 body.
•
Ak súťažiaci nevyznačil žiadnu odpoveď, nezískal ani nestratil žiadne body.
V každej téme sa súťažiacemu vypočítali dve skóre: tzv. SVET (skóre za vedomosti v téme) a tzv. SPOT (skóre za poradie v téme).
Skóre SVET bol súčtom všetkých základných bodov, prémií a pokút, ktoré súťažiaci v téme
získal. (Ak by náhodou toto skóre vychádzalo záporné, pridelí sa mu hodnota O.) Keďže každý súťaží v dvoch témach, získal dve
skóre SVET. Podľa skóre SVET sa zostavili rebríčky v témach (v každej vekovej kategórii osobitne). Na určenie poradia na 1. - 10.
mieste sa použili ďalšie kritériá. Po zostavení rebríčkov v témach sa každému súťažiacemu vypočítalo skóre SPOT, ktoré vyjadruje,
koľko percent ostatných súťažiacich v rebríčku predbehol, t. j. koľko percent súťažiacich dosiahlo nižšie skóre SVET ako on. Skóre
SPOT mohlo mať hodnotu od O do 100. Keďže každý súťažil v dvoch témach, získal dve skóre SPOT. Napokon sa každému sčítali
jeho dve skóre SPOT. Podľa tohto súčtu sa zostavilo celkové poradie všetkých súťažiacich (v každej vekovej kategórii osobitne).
Najlepšie sa umiestnil v tejto súťaži Jerguš Daubner v kategórii Astronómia na 27. mieste, Juraj Kirka v kategórii Bity a bajty na 46.
mieste a v kategórii Tajomstvá prírody na 80. mieste, Michal Stripaj v kategórii Astronómia na 65. mieste, Lukáš Slováček v
kategórii Bity a bajty na 92. mieste a Ľubor Bernát v kategórii Astronómia na 78. mieste.
Matematický klokan
Dňa 19. marca 2012 sa uskutočnila najväčšia matematická súťaž na Slovensku. Študenti dostali testy, v ktorých bolo 24 úloh. Na
riešenie mali čas 60 minút. Pri každej úlohe bolo päť odpovedí, pričom štyri z nich boli nesprávne. Za každú správnu odpoveď
mohli získať 3, 4 alebo 5 bodov. Za nesprávnu odpoveď 1 bod stratiť. Pri nevyznačení žiadnej odpovede body nezískavajú, ale ani
nestrácajú. V súťažnej kategórii Junior G12 súťažilo 7 študentov. Najlepší výsledok dosiahol v tejto kategórii Peter Chromý. V
súťažnej kategórii študent G34 súťažilo 8 študentov. Najlepší výsledok dosiahol v tejto kategórii Andrej Augustín.
Chémia
V školskom roku 2011/2012 sa študenti súkromného gymnázia zúčastnili riešenia korešpondenčného seminára z chémie:
za 1. ročník:
Cabanéková Katarína, Modrianska Barbora, Morová Mária, Šoucová Barbora, Vozárová Karin, Zimanová Ema; z nich najlepšie sa
umiestnila Cabáneková Katarína – 12. miesto,
za 2. ročník:
Baláž Róbert, Novodomcová Terézia, Nikodemová Terézia, Schwarzová Renáta, Živčicová Žaneta; z nich najlepšie sa umiestnila
Schwarzová Renáta 10. miesto,
za 3. ročník:
Karhanová Romana; skončila na 10. mieste.
VÁŽKY NA SLOVENSKU
Dňa 13.3.2012 a 13.4.2012 sa študenti 1. až 3. ročníka súkromného gymnázia zúčastnili odbornej prednášky v Múzeu mincí
a medailí s názvom Vážky na Slovensku. Na interaktívnych hodinách v múzeu sa dozvedeli zaujímavosti zo života vážok na
Slovensku,
niečo
o miestach,
ktoré
obývajú,
teda
o ekosystéme
vôd
a mokradí.
DEŇ ZEME
Dňa 20. apríla v piatok sa uskutočnila III. Kremnická environmentálna konferencia. Odborným garantom podujatia bol RNDr. Mgr.
Radoslav Považan MSc, absolvent Gymnázia v Kremnici, botanik Štátnej ochrany prírody, Banská Bystrica. V programe vystúpilo
veľa skúsených ekológov so svojimi zaujímavými príspevkami. Medzi nimi nechýbali ani študenti 4. G triedy. Prezentovali svoje
prípadové štúdie, ktoré sa tematicky dotýkali ekológie. Erik Urgela a Iveta Tatárová rozprávali o znečistení Zechenterovej záhrady.
Monika Haceková, Veronika Rozenbergová a Nina Halačová zas pripomenuli dôležitosť recyklácie, ktorá by sa mohla následne
zaviesť na našej škole. Stanislava Slašťanová sa zas ujala mikrofónu a odmoderovala celú konferenciu.
Športové úspechy
Okresné kolo v v stolnom tenise študentov stredných škôl pre šk. rok 2011/12, november 2011, Kremnica
Študenti:
Filip Mezei, Milan Šoltés, Adam Drozd, Juraj Kirka
3. miesto
Okresné kolo v cezpoľnom behu študentov stredných škôl pre šk. rok 2011/12, september 2011, Kremnica
Študentky:
Nina Halačová
Študenti:
Erik Urgela
1. miesto
1. miesto,
Vladimír Širáň
3. miesto
Okresné kolo vo volejbale stredných škôl pre šk. rok 2011/12, apríl 2012, Žiar nad Hronom
Študentky:
Miroslava Pacalajová, Petra Slašťanová, Katarína Sikoraiová, Petra Mlynárová, Tereza Šmidová, Patrícia Kovaľová
3. miesto
Miestna miniliga v sálovom futbale študentov stredných škôl pre šk. rok 2011/12, Kremnica
Študenti:
Filip Mezei, Milan Šoltés, Adam Drozd, Juraj Kirka, Vladimír Širáň, Ján Haluška, Michal Ziman
1. miesto
Obvodné kolo vo futsale, november 2011, Žiar nad Hronom
Študenti:
Filip Mezei, Milan Šoltés, Adam Drozd, Juraj Kirka, Vladimír Širáň, Ján Haluška, Michal Ziman
1. miesto
Regionálne kolo vo futsale, december 2011, Žarnovica
Študenti:
Filip Mezei, Milan Šoltés, Adam Drozd, Juraj Kirka, Vladimír Širáň, Ján Haluška, Michal Ziman
3. miesto
Zo života školy 2011 – 2012
Exkurzie
Benátky, Rím - 28.9. - 2.10. 2012 – 2.G, 3.G, SŠÚV
Viedeň – 21.12.2012 – 1. – 4.G
Paríž – 28.3. – 1.4.2012 – 3.G
Besedy, prednášky, koncerty, divadelné predstavenia
Anglické divadelné predstavenie „Jack and Joe“ – Divadelné centrum Martin -18.10.2011 – 2.G, 3.G
Živá hodina dejepisu – Dejiny Slovákov od príchodu na naše územie až po Ľudovíta Štúra – 4.11.2011 – 1.G, 2.G, 3.G
Divadelné predstavenie „Bola raz jedna trieda“ –Divadlo Andreja Bagara v Nitre – 22.11.2011 – 1.G, 2.G, 3.G
Kultúrno–vzdelávací program o Rudolfovi Dilongovi – MMM Kremnica – 26.1.2012 – 2.G, 3.G, 4.G
Prednáška Mgr. Františka Neupauera – „Obdobie neslobody“ – 22.2.2012 - 3.G, 4.G
Študentská konferencia Innovation&Creativity Camp – Junior Achievement Slovensko, n.o. - Slovalco - 1.3.2012 – 3.G
Prednáška v spolupráci s Úradom práce v Kremnici – 2.4.2012 – 4.G
Koncert ZUŠ a jej hostí z Českej republiky – Kostol sv. Kataríny – 20.4.2012
Multimediálny protidrogovo-motivačný koncert „Vzdušné zámky“ – Kino Akropola – 20.4.2012
Prednáška o národných parkoch USA a Slovenska – David Barna- oficiálny hovorca národných parkov– 14.5.2012 – 1.-3.G
„Skvosty hudby“ – koncert v Kine Akropola – 30.5.2012 1.,2.,3.G
Divadelné predstavenie ZUŠ Kremnica – 11.6.2012 – Aula školy – 1.,2.,3.G
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom – 19.6.2012 -1.G
OŠLIADOR – športovo-branno-zábavná súťaž – 27.6.2011 -1.G
Účasť našich študentov na dobročinných akciách
-
Verejná zbierka Modrý gombík – Unicef deťom – študenti 3.G
Deň narcisov – študenti 3.G
Verejná zbierka Biela pastelka - študenti 3.G
Úsmev ako dar - študenti 3.G
Čistenie chodníka na Gróbni
Projekt Comenius
Projekt Comenius funguje na Súkromnom gymnáziu v Kremnici úspešne už druhý rok a jeho úlohou je spoznávanie kultúr, jazykov a tradícií
krajín doň zapojených. Naša škola spolupracuje s ôsmimi európskymi krajinami – Portugalskom, Španielskom, Gréckom, Cyprom, Poľskom,
Nemeckom, Talianskom a Francúzskom. Každoročne vycestuje skupinka vybraných študentov na týždenný výmenný pobyt do hostiteľských
rodín, kde má možnosť spoznať zvyky, život a samozrejme jazyk danej krajiny.
Tento rok sme sa zúčastnili výmenného pobytu v nemeckom meste Osnabrück. Všetci sme boli plní očakávaní i rozpakov, keď si nás na
vlakovej stanici vyzdvihli naše hostiteľské rodiny. V kútiku duše sme mali síce strach, ale situácia nás prinútila hovoriť v cudzom jazyku. Naše
nové rodiny nám poskytli nielen domov, ale postarali sa nám aj o bohatý program, pričom sa snažili poukázať na typické znaky ich rodnej
krajiny. Hneď v prvý deň sme sa zoznámili s koordinátorkou projektu Brittou Nörnberg, ktorá nás sprevádzala počas celého pobytu.
Pripravený bol pre nás taktiež pestrý program – návšteva vianočných trhov, celodenný výlet do Hamburgu a Münsteru, návšteva Miniature
Wonderlandu a Múzea Industriekultur spojeného s workshopmi, kde sme si mohli vlastnoručne vyskúšať, ako kedysi prebiehala tlač novín.
Jednou z hlavných úloh, ktorú sme museli splniť, bola prezentácia našej krajiny. Vytvorili sme prezentáciu poukazujúcu na krásy Slovenska,
nášho regiónu a taktiež nášho mesta. Vďaka tejto prezentácii, ktorá oslovila nie jednu, ale všetky krajiny, sa ich zástupcovia rozhodli, že ďalším
miestom výmenného pobytu bude práve Slovensko. A tak už koncom februára privíta Súkromné gymnázium v Kremnici študentov
a profesorov z ôsmich európskych krajín. Už sa na nich veľmi tešíme a veríme, že tento týždeň, ktorý prežijú v našom meste, bude pre nich
zaujímavou skúsenosťou a zážitkom. Konkrétne by mali našu školu navštíviť presne týždeň pred jarnými prázdninami.
Ani sme sa nenazdali a bol tu koniec týždňa a nás čakala cesta domov. S množstvom zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ sme sa tešili na našich
blízkych, ktorí nás už netrpezlivo čakali doma, v našom rodnom Slovensku. Týmto by sme sa chceli poďakovať našej škole, že nám dáva
priestor na osobný rozvoj a možnosť otestovať si naše schopnosti komunikovať v inom ako rodnom jazyku.
Petra Betková a Romana Karhanová, III.G
Osem krajín Európy u nás
V období od 26. 2. do 3. 3. 2012 navštívilo 80 cudzincov (60 študentov a 20 pedagógov) mesto Kremnica pri príležitosti výmenného
študijného pobytu pod záštitou európskeho projektu Comenius– „Celoživotné vzdelávanie“. Aktívnym účastníkom projektuje už druhý
rok i Súkromné gymnázium Kremnica. V tomto projekte je zapojených 8 stredných škôl z rôznych krajín európskeho kontinentu: Slovenska,
Portugalska, Francúzska, Nemecka, Poľska, Španielska, Grécka a Talianska. Cieľom projektu je intenzívne lingvistické a multikultúrne
vzdelávanie v dvoch svetových jazykoch – francúzštine a angličtine. Študenti tak mali ideálnu príležitosť trénovať svoje jazykové schopnosti
a overiť si, na akej úrovni sa nachádzajú ich komunikačné a spoločenské schopnosti, flexibilita a určitá miera kosmopolitizmu. Starobylé mesto
Kremnica malo návštevníkom čo ponúknuť. Hostia navštívili samozrejme Kostol sv. Kataríny, NBS-Múzeum mincí a medailí a Mincovňu.
Primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová osobne privítala zástupcov škôl na mestskom úrade a hosťujúce gymnázium pozvalo všetkých
učiteľov do miestnej vinotéky na slávnostnú uvítaciu večeru a na záver pobytu i rozlúčkovú večeru. Historické pamiatky mesta, atraktívne
vnútorné priestory historických domov, ústretoví a dobrosrdeční ľudia – to všetko zanechalo v našich hosťoch tie najkrajšie zážitky. Naši hostia
zo všetkých ôsmich krajín Európy obdivovali tiež krásy Bratislavy a Banskej Štiavnice. Môžeme mať dobrý pocit z vydareného
medzinárodného podujatia, pretože všetci hostia sa u nás cítili príjemne. Naši študenti hostili vo svojich domovoch žiakov stredných škôl zo
zúčastnených krajín a mohli tak aktívne konverzovať v angličtine, francúzštine aj v nemčine. Naopak, deti zo zahraničia mohli zažiť chod
slovenskej domácnosti. Vďaka mládežníckemu parlamentu mesta Kremnica si mohli naši mladí hostia zatancovať v netypickom prostredí
klubu Labyrint. Projekt končí v júni 2012, kedy je naplánovaná posledná mobilita do slnečného Španielska.
Mgr. Dagmar Grzinčič
Ima3coolácie
Aj nás ovplyvnila reality show Farma, a tak aj tohtoroční prváci boli privítaní na našu školu v tomto duchu. Celé imatrikulácie sa
niesli v znamení hesla „BUDE TO DRSNÉ“. A aj bolo - prváci si museli prejsť náročnými úlohami, ktoré by ich určite v živote na
farme neminuli. Celým programom nás sprevádzal farmár Peťo a jeho mamka Mirka, ktorá sa mu snažila spomedzi našich nových
prváčok nájsť manželku. Na záver nás prváci potešili novým farmárskym hitom, ktorý zložili na počesť III.G. Veľkým
prekvapením bola tombola, v ktorej bol hlavnou cenou farmársky košík plný rôznych dobrôt.
Stredoškolák
25. novembra 2011 sa uskutočnila v Žiari nad Hronom burza stredných škôl pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov tzv.
Stredoškolák, na ktorom nechýbala ani naša škola. Našu školu reprezentovali a prípadným záujemcom predstavovali naši študenti
Lenka Vagingerová (3.G), Stanka Slašťanová (3.G), Peťa Betková (3.G), Ivo Hárezník (4.G), Juraj Kirka (4.G).
Deň otvorených dverí
Dňa 2. decembra 2011 sa otvorili dvere nášho gymnázia pre každého potenciálneho záujemcu. V jednotlivých triedach sme si opäť
pripravili krátke ukážky vyučovania z predmetov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, fyzika, chémia, náuka o spoločnosti. Naša aula
sa na chvíľu premenila na kúzelný svet fyziky, kde bola nainštalovaná výstava pod názvom „Vedecká hračka“. Naši návštevníci
mali tak možnosť preniknúť do záhadného sveta fyziky prostredníctvom fyzikálnych hračiek a pochopiť tak taje fyziky. V učebni
chémie sa opäť robili pokusy, v učebni humanitných predmetov bolo ukázané zážitkové vyučovanie psychológie. V učebni jazykov
sa prezentovalo prepojenie francúzskeho a anglického jazyka v spojitosti s celebritami.
Stužková slávnosť
Ako každý rok, tak aj tento sa štvrtáci lúčili so študentským životom a pripravovali sa na poslednú skúšku, maturitu.
Stužková slávnosť gymnázia v Kremnici sa konala v studený deň s čarovným dátumom 11.11.2011. Odborníci tvrdia, že priveľa
jednotiek v dátume prináša nešťastie, môžem povedať, že v našom prípade sa zďaleka mýlili.
Počas toľkých stresov a nervov sme sa pripravovali na jeden z najdôležitejších dní v študentskom živote. Z dievčat sa stali
ženy v priliehavých róbach, krásnych účesoch. Z chlapcov sa stali muži v kravatách.
Pekne nastúpení, pripravení sa ukázať rodičom, profesorom, priateľom v tom najlepšom svetle. Za piesne November rain
pomaly vkročili do miestnosti a práve v tom momente sme každý vedeli, že november plakal s nami.
Po dojemnom príhovore študentov, ktorý predniesla Editka Drugová, sa každý pousmial a rozpamätal na chvíle, keď sme
ako trieda, ťahali za jeden povraz. Prišlo na rad stužkovanie a tým sme sa oficiálne stali dospelými.
Po chutnej večeri na rad prišiel program, do ktorého sme zapojili všetku našu kreativitu a schopnosť baviť publikum.
Program skončil a tým padli všetky starosti. Mohla sa začať zábava. Potvrdiť to môžeme tým, že oslava „dospelosti“
pokračovala do neskorých ranných hodín, u niektorých aj do poobedných hodín.
Nakoniec by sme sa chceli znovu, no stále nie dosť poďakovať všetkým, ktorých sme stretli za štyri roky na tejto výnimočnej
škole. Dúfam, že na nás nezabudnete, tak ako my nezabudneme na vás.
Za kolektív 4.A/G napísala Veronika Galambošová
Prvý študentský ples
Po prvýkrát sa na našej škole uskutočnil študentský ples 15. decembra 2011. Na jeho organizácii sa podieľala študentská rada
zložená zo študentov Súkromného gymnázia a Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva. Ples slávnostne otvorila naša pani
riaditeľka a po príhovore nasledoval otvárací tanec. Študenti oboch škôl sa zabávali do skorých ranných hodín. Túto zábavu nám
spríjemňoval DJ, ktorý hral rôzne žánre hudby. Na svoje si prišiel každý, či už študenti, alebo aj profesori. Keďže sme všetci boli
smädní a hladní z toľkého tancovania, bolo pripravené občerstvenie v podobe švédskych stolov.
Napriek tomu, že toto bol nultý ročník študentského plesu a my sme nevedeli, ako to bude prebiehať, dopadlo to nad naše
očakávania. A už teraz vám môžem povedať, že sa môžete začať tešiť na ďalší takýto ples.
Jedličková slávnosť
Dňa 21. decembra 2011 sa konala Jedličková slávnosť, organizovaná nami-prvákmi. Touto úlohou sme boli poverení už
začiatkom roka, ale spočiatku sme sa naozaj nevedeli dohodnúť, ako na to. Keď sme si však uvedomili, že čas na prípravu sa nám
kráti, nevrlosť vystriedala kreatívnosť a my sme konečne začali dávať dokopy náš program. So zaujímavými nápadmi prichádzali
všetci, od študentov až po profesorov. Obzvlášť veľa nápadov nám priniesla pani profesorka Grzinčič. Povyberali sme tie najlepšie
a nacvičovanie sa mohlo začať. Do hlavných úloh sme obsadili naše najtalentovanejšie herecké hviezdy ako Natáliu, Ľubora, Bajku,
Katku a Maťa. Pri nacvičovaní sme sa nasmiali ako nikdy. Zabezpečili sme dokonca ojedinelý typ herca - psíka Nelu, ktorého nám
poskytla Viky. Reklama na kofolu, ceruzku na obočie, úryvok s relácie Partička či tombola, to boli najpodarenejšie kúsky z nášho
programu. Najmä partička doháňala svojou vtipnou pointou niektorých až k plaču. Nesmieme však zabudnúť na skupinu Daktyl,
tvorenú najväčšími hudobnými esami našej triedy - Majkou, Pištom a Maxom. Boli to práve oni, kto dodal celej jedličkovej
príjemnú, vianočnú atmosféru. Zatiaľ čo oni hrali, publikum spievalo. Zaspievala nám dokonca aj samotná pani riaditeľka. Za
zmienku stojí aj obdivuhodný rečnícky výkon, ktorý podala Frederika ako moderátorka celého programu. Po predvedení scénok
nasledovalo vyhlásenie tomboly. Výhry boli rôzne, od nálepiek Hanny Montany až po vianočného kapra, ktorý bol zároveň
hlavnou cenou. Nakoniec sme naše publikum ponúkli rôznymi koláčikmi a teplým čajom. O veľký rozruch sa nám neskôr postaral
Ľubor, pretože dostal šialený nápad - zapáliť plnú hrsť prskaviek, čo sa mu aj čiastočne vypomstilo - popáleninou. Navyše zostal na
podlahe auly spálený fľak, ktorý nám ešte aj dnes pripomína neskutočnú zábavu, akú sme v ten deň zažili. Avšak Ľuborov malý
úraz nebol ani zďaleka najväčší. Väčší úraz ako Ľubor utrpel už len samotný kapor. Toho totiž do parády vzali štvrtáci a neprežil
to. Boli sme so sebou spokojní a sme zvedaví, čo nám pripravia budúci prváci.
Lyžiarsky výcvik 1.G
V dňoch 29. 1. – 2. 2. 2012 sa naša I.G spolu s I.U zúčastnila lyžiarskeho kurzu v rekreačnom stredisku Július v obci Vyšná Slaná.
Všetci sme sa neuveriteľne tešili. Týždeň pred lyžiarskym bol pre nás ako týždeň pred výplatou. Nevedeli sme sa dočkať. Naše
rozhovory sa točili okolo snowboardov, lyží, snehu, predpovedí počasia a o tom, komu mama nabalí koľko rezňov. Nedeľa pred
vytúženým odchodom bola v znamení porovnávania veľkostí batohov. Víťazom sa jednoznačne stala Bajka Šoucová, ktorej batožina bola
nadpriemerná. Všetci sme už len dúfali, že má veľa jedla...
Prišiel dlho očakávaný pondelok a postupne sme prichádzali na železničnú stanicu v Žiari nad Hronom. Plní očakávania sme sa
rozprávali a čakanie na vlak nám teda ubehlo pomerne rýchlo. Posadali sme si, kam sa dalo, tašky, lyže a snowboardy sme s pomocou
spolucestujúcich povykladali na určené miesta a skvelý týždeň sa mohol začať. Vo vlaku sme stihli prebrať doslova všetko. A zjedli sme
polovicu zásob. Tešili sme sa, že tento týždeň si užijeme trochu oddychu. To sme ale ešte netušili, čo si na nás pán profesor Pišta
prichystal.
Po ubytovaní a obede sme sa stretli v spoločenskej miestnosti, kde nás pán profesor oboznámil s pravidlami a pokynmi na
nasledujúce dni. Keď sme sa konečne dostali na svah, rozdelili sme sa na skupiny. Snowboardistov mala na starosti bývalá žiačka
gymnázia Máša Kršková, lyžiarov pán profesor Pišta. Po prvom dni na svahu sme sa naučili veci, o ktorých sme predtým pri lyžovaní
vôbec nepremýšľali. Kameňom úrazu bol vlek. Niektorí ho vyšli hneď, iní po dvoch dňoch a niekomu sa to nepodarilo vôbec. Nebolo to
ľahké. Začiatočníci trénovali na detskom vleku, ktorý asi tiež neposlúchal tak, ako chceli, pretože Ľuborovi sa doteraz nezisteným
spôsobom podarilo ohnúť kotvu (spätne mu tlieskame a doteraz sa na tom dosť dobre zabávame). Tatrapoma jednoducho navždy ostane
v našich spomienkach na najväčšie modriny. Katke dokonca roztrhla nohavice. Večer sa strhla bitka o teplú vodu v kúpeľni. Po prvom
večeri dievčenské sprchy zaplavené. No nevadí... Zahrali sme si activity, karty a všetko, čo nám prišlo pod ruku. Dosť sme sa nasmiali
a zaspať bolo takmer nemožné. Takmer.
Celý druhý deň sme strávili na svahu. Večer sme boli síce unavení, ale hlad nás doviedol až k nápadu vybrať sa do neďalekej
dediny vykúpiť obchod. Až tak neďaleko tá dedina nebola. Pekný deň. Katka si opäť roztrhla nohavice.
Hovorí sa, že tretí deň výcviku býva kritický. Táto štatistika má niečo do seba, boli sme trošku omráčení, ale na svah sa predsa
len išlo. Večer bol najlepší z celého týždňa. Pozreli sme si filmy, ku ktorým sme mali živý dabing. Akurát Jarke asi nebolo veselo.
Nadobudla jednoznačne najväčšiu modrinu na svete. Katkine opäť roztrhnuté nohavice hádam netreba spomínať.
Vo štvrtok sa už menili lyže za snowboardy a naopak. Každý si chcel ešte niečo vyskúšať, kým sa dalo. Pán profesor Pišta bol
napriek chorobe stále na nohách, akurát večer ho už choroba trošku zmohla. Posledný spoločný večer. Nechcelo sa nám ísť domov.
Piatok. Balenie. Nenávidíme to. Tašky máme väčšie ako v nedeľu, no jedlo žiadne. Vonku príjemných 30 pod nulou. Ešte by sme
tam ostali. Ale aj domov treba občas prísť...
Lyžiarsky kurz dopadol perfektne. Za celý týždeň sme si liezli na nervy len párkrát. Mali sme sa skvele, len nás trošku mrzí, že
niektorí naši spolužiaci sa nemohli zúčastniť. Nevadí, snáď na plavecký kurz už pôjdeme v plnej zostave. A dúfame, že aj s I.U, lebo sme
s nimi počas lyžiarskeho nadviazali veľmi dobré vzťahy. Bol to skvelý týždeň.
Každopádne. Lyžiarskemu dávam 9 bodov z 10, nakoľko som musela neustále zašívať Katkine roztrhnuté nohavice.
Karin Vozárová
PISA
V dňoch 16. a 17. apríla 2012 sa študenti 1.G narodení v roku 1996 zúčastnili celosvetového testovania PISA – Program
medzinárodného hodnotenia žiakov (Pragramme for International Student Assessment). Toto testovanie úrovne vedomostí
študentov prebieha každé tri roky a meria výkon žiakov v matematickej gramotnosti, v prírodovednej gramotnosti, v oblasti
riešenia problémov , vo finančnej gramotnosti a v čitateľskej gramotnosti. Do štúdie PISA bolo vybraných približne 6000 žiakov zo
Slovenskej republiky, spolu sa štúdie zúčastnilo 300 000 žiakov z viac ako 60 krajín sveta. 16. apríla sa konalo testovanie PISA
v papierovej forme – formou testovacieho zošita s úlohami z matematiky. 17. apríla prebehlo testovanie v elektronickej forme.
Výsledky z testovania ešte nie sú známe. Uvidíme, na ktorom mieste sa umiestni Slovensko zo všetkých krajín a ako k tomu
prispejú naši študenti.
Rozlúčka so štvrtákmi
Keďže sa naši milí štvrtáci (nedobrovoľne) rozhodli nadobro opustiť brány tejto školy a začať sa pripravovať na ústne maturity, tak
sme dostali za úlohu, my 2.G, vymyslieť pre nich rozlúčku v ich posledný školský deň. Keďže sa naše imatrikulácie v prvom
ročníku odohrávali vo vojenskom duchu, tak sme sa rozhodli im to plnými dúškami vrátiť. Pripravili sme pre nich na chodbe našej
školy rôzne disciplíny, ktorými museli prejsť, aby sa dostali k vytúženému cieľu. Disciplíny pozostávali z nosenia vajíčok na
lyžičke, z ktorých niektoré boli varené a niektoré nie. Hneď ako úspešne preniesli vajíčka ku spolužiačke, museli 10-krát skákať so
švihadlom, zatiaľ čo tretiaci po nich hádzali farebné papieriky. Posledná disciplína bolo prelezenie na hýbajúcej sa žinenke. Keď sa
dostali na koniec, čakali ich tam spolužiaci, ktorí im dávali otázky a čítali ich častušky, pod ktoré sa museli podpísať na tabuľu.
Keď sa to všetko skončilo, ostalo na nás, druhákoch, všetko upratať .
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 4.G
Idem prvá. Vychádzam odo dverí, spravím pár krokov, zastavím. Ostatní sa zaradia vedľa a za mňa. Vypočujem si príhovory od pani
riaditeľky, od mesta. Povedia moje meno, prídem si po vysvedčenie, podpíšem protokol, podpíšem sa do kroniky mesta, prevezmem si darček od
Rady rodičov. Pokloním sa.
Takto vyzeral nástup na náš vlak dospelosti. Ten nás dobehol akosi prirýchlo, pretože v ten deň sme spomínali nato, že len
nedávno sme na túto školu začali chodiť. No napriek tomu sa v ten piatkový deň s nami prišli rozlúčiť nielen naši rodičia, ale i pani
riaditeľka, pani triedna profesorka, pani profesorky Ruriková a Pittnerová a zástupkyne mesta Kremnica. Všetci sme boli nervózni,
pretože to pre nás znamenalo veľa. Znamenalo to, že všetko, čo sme s tou školou zažili, sa stáva spomienkou. Po prednesení
príhovorov prišlo na rad slávnostné odovzdávanie štvrtáckych, ale aj maturitných vysvedčení. Potom, ako sme si svoje vysvedčenie
zobrali, nasledoval príhovor za našu triedu. Na jeho konci čakalo na triednu pani profesorku Kučerovú jedno veľmi milé
prekvapenie. Darovali sme jej našu zväčšenú fotku zo stužkovej, aby na nás mohla neustále spomínať. Veru, aj my budeme ešte
dlho spomínať - na ňu, na všetky dni prežité s kolektívom, na výlety. Táto rozlúčka však bola čímsi výnimočná, nielen tým, že sme
prví maturanti Súkromného gymnázia v Kremnici, ale ako povedala pani riaditeľka, sme jednoducho VÝNIMOČNÍ!
Za kolektív 4.A/G napísala Zuzana Balážová
Turistický výcvik 3.G
Tohtoročný turistický výcvik sme my, 3.G, strávili v malebnej dedinke Vyšná Slaná neďaleko Rožňavy. Napriek nepriaznivému
počasiu a výkyvom teplôt sme zdolali pomerne náročný terén, zahrňujúci typické krásy Slovenského raja, počínajúc výstupom na
Radzim, túrou v okolí Bielych vôd, hrdla Hornádu a návštevou mesta Rožňavy. Okúsili sme strmosť konštrukcií železných
rebríkov, z ktorých sme mali strach, i klzkosť neľahkého zradného terénu. Slniečko sa síce počas celého nášho pobytu neukázalo,
no napriek tomu všetkému sme prežili príjemne strávený týždeň v kruhu kamarátov a spolužiakov, na ktorý budeme ešte dlho
spomínať. ☺
Romana Karhanová 3.G
Plavecký výcvik 2.G
My, druháci, sme sa v dňoch 18.-22. júna zúčastnili plaveckého výcviku. Náš plavecký sa začal v pondelok poobede na vlakovej
stanici v Žiari nad Hronom. Všetci sme sa tu zišli a v obrovskom teple sme vlakom poputovali do ešte väčšej horúčavy do Levíc
a odtiaľ autobusom rovno na Margitu-Ilonu. Po príchode nám pridelili chatky, vybalili sme sa, prezliekli do plaviek a išli do
bazénov. Kúpalisko bolo pekné, voda studená a nasledujúce dni sme sa dokonca naučili aj plávať inak, ako sme dovtedy vedeli.
Celý týždeň sme sa tešili z horúcich dní a silných slnečných lúčov. Večer sme hrali volejbal, futbal a bolo nám proste fajn. Okrem
opálených hnedých tiel sme si odtiaľ odniesli aj veľa zážitkov.
Zuzka Stupková
Na príprave Ročenky 2011/2012 spolupracovali:
Mgr. Jana Šumichrastová
Mgr. Monika Pittnerová
Adam Kapusta - fotograf
Redakčná rada školského časopisu
A ostatní študenti a profesori, ktorí prispeli do Ročenky
svojimi článkami.
Taktiež by sme sa chceli poďakovať za pomoc pri technickej
realizácii Ročenky 2O11/2012 Elba a.s. Kremnica – Ing. Peter
Hric
ĎAKUJEME!
Download

Ročenka 2012 - Súkromné Gymnázium Kremnica