Pedagogickí zamestnanci
zamestnanci školy v školskom roku 2009/20
2009/2010
/2010
Mgr. Jana Šumichrastová- riaditeľka školy
Andrea Halušková
Mgr. Dana Hužvárová
Mgr. Barbora Kinková
Mgr. Petra Kováčová
Mgr. Marián Krajč
Mgr. Jana Kučerová
Mgr. František Kysel
Mgr. Lívia Mešková
Mgr. Andrea Ondrejková
Mgr. Lenka Páleníková
Mgr. Monika Pittnerová
Mgr. Mária Sabolová
Mgr. Edita Surovcová
Mgr. Ľubica Tešlárová
SJL, ETV, ÚSP
SJL, ANJ
MAT
CHE, BIO
BIO, MAT
NBK
MAT, FYZ
INF
FRJ, ANJ
SJL
DEJ, NAS, UMK, ETV
SJL, NEJ
BIO, GEG
TEV
ANJ
Nepedagogickí zamestnanci
zamestnanci
Ľubica Považanová – ekonomicko-hospodárska pracovníčka
Anna Sklenková - upratovačka
Timotej Sklenka - údržbár
Študentská rada
Koordinátor Študentskej rady – Mgr. Lenka Páleníková
Dominika Pálešová (3.A)
Petra Betková (1.A)
Tomáš Krajčov (3.A)
Barbora Bíbelová (1.A)
Veronika Bagarová (4.A)
Edita Drugová (2.A)
Lenka Ďurčová (4.A)
Kristína Schwarzová (2.A)
Rada školy
Predsedníčka ŠR - Barbora Kuzmická (4.A)
Barbora Kuzmická – predsedníčka 4.A
Monika Majerská – predsedníčka 3.A
Edita Drugová – predsedníčka 2.A
Petra Betková – predsedníčka 1.A
Ing. Jaroslav Setnický
predseda rady školy
Ľubica Považanová
za nepedagogických zamestnancov, tajomníčka RŠ
Mgr. Monika Pittnerová
za pedagogických zamestnancov
Jana Miškóciová
za rodičov
Barbora Kuzmická
za študentov
Ing. Božena Kováčová
zastupiteľstvo BBSK
MUDr. Vladimír Flimer
zastupiteľstvo BBSK
Ing. Stanislav Riša
za OVaĽZ BBSK
Mgr. Peter Neuschl
za inú právnickú osobu
Výbor rodičovského združenia
Mgr. Jana Brűnnová
predsedníčka výboru RZ
Mária Wahlandtová
za 1.A
Ingrid Širáňová
za 1.A
Jana Urgelová
za 2.A
Jaroslava Letríková
za 3.A
Miroslava Urblíková
za 3.A
Ľubica Vršková
za 4.A
Študijné
Študijné výsledky v školskom roku 2009/20
2009/2010
/2010
1.A
2.A
31 žiakov
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
13
11
6
1
30 žiakov
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
neprospeli
3
11
13
3
priemer 1,00 dosiahli: Barbara Koková
Romana Karhanová
3.A
4.A
20 žiakov
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
7
4
9
priemer 1,00 dosiahli: Barbora Sklenková
36 žiakov
prospeli s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
prospeli
19
10
7
priemer 1,00 dosiahli: Barbora Kuzmická
Martin Mecele
Veronika Ruriková
Richard Vozár
Záujmové krúžky
Príprava na DELF – Mgr. Lívia Mešková
Príprava na FCE – Mgr. Lívia Mešková
Futbalový krúžok – Mgr. Edita Surovcová
Geografická olympiáda – Mgr. Mária Sabolová
Počítačový krúžok – Mgr. František Kysel
Bežecké lyžovanie – Mgr. Jana Brűnnová
Prijímacie skúšky
skúšky pre školský rok 2010/20
2010/2011
/2011
Prijímacie skúšky na Gymnáziu Kremnica sa konali v zmysle platnej legislatívy v dvoch termínoch prvého kola – 10. a 13. mája 2010. Na
štúdium si pre školský rok 2010/2011 podalo prihlášku 58 záujemcov zo základných škôl. Kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok splnilo 52
žiakov. Jeden žiak vykonal úspešne prijímacie skúšky v prvom kole z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci boli prijatí na
základe umiestnenia v poradovníku. V súčasnosti je na Gymnázium v Kremnici zapísaných do prvého ročníka 2010/2011 17 študentov.
Maturitné skúšky 2009/20
2009/2010
/2010
Externá časť maturitnej skúšky a písomná časť internej maturitnej skúšky (SJL, ANJ, MAT, NEJ) sa konala v dňoch 16. marca –
18. marca 2010. Najlepšie výsledky z EČ MS získal Martin Kapšo s percentilom 97,3% zo SJL a Martin Mecele s percentilom 90,8% z ANJ B1.
Ústna časť internej maturitnej skúšky sa konala v dňoch 24.-26. mája 2010.
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Darina Bušková
Predsedovia predmetových maturitných komisií: z Gymnázia F. Švantnera Nová Baňa na predmety: SJL, NAS, MAT, GEG, DEJ, BIO
z Gymnázia Zvolen na predmet - NEJ
z Gymnázia pre sluchovo postihnutú mládež Kremnica: FRJ, CHE
z Gymnázia Andreja Kmeťa Banská Štiavnica – ANJ, INF
Výsledky ústnej maturitnej skúšky: s priemerom 1,00 prospeli:
Martin Kapšo
Viktor Setnický
Lucia Kloudová
Jakub Schwarz
Barbora Kuzmická
Richard Vozár
Martin Mecele
Zuzana Zimanová
Veronika Ruriková
s priemerom 1,25 prospeli:
Veronika Dobiasová, Zdenka Hrúzová, Juraj Kapusta, Peter Kaštier,
(3x výborný, 1x chválitebný)
Matúš Lipták, Ivana Matúšková, Barbora Minárová, Marián Miškóci,
Petra Širáňová
5. dobrovoľný predmet:
B. Kuzmická, L. Kloudová (FRJ), M. Miškóci, M. Kršková (INF)
Úspechy našich študentov
Cudzie jazyky
Obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku - Edita Drugová (2.A) – 2. miesto
Obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - Miroslav Bajnok ( 1.A) -1. miesto
Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - Miroslav Bajnok ( 1.A) -3. miesto
Dis – moi dix mots dans tous les sens – Monika Haceková, Martina Buchalová, Veronika Galambošová (2.A)
Prírodovedné predmety
Celoslovenský on-line korešpondenčný prírodovedný seminár v kategórii matematika – Petra Sčasnovičová (2.A) – 1. miesto
Expert geniality show
- korešpondenčná súťaž
- dňa 10. 12. 2009 sa uskutočnila táto súťaž, do ktorej sa v školskom roku 2009/2010 zapojilo
8584 súťažiacich. Súťaže sa z našej školy zúčastnilo 23 študentov, najlepšie výsledky dosiahli:
Juraj Kirka vo svojej vekovej kategórii v téme Ako funguje svet sa umiestnil na 43. mieste.
Michal Stripaj vo svojej vekovej kategórii v téme Planéta Zem sa umiestnil na 71. mieste.
Jerguš Daubner vo svojej vekovej kategórii v téme Planéta Zem sa umiestnil na 88. mieste.
Maks - celý školský rok 2009/2010 prebiehala táto celoslovenská korešpondenčná matematická súťaž . Do súťaže sa zapojilo 6 študentov našej
školy (4.A – Zdenka Hrúzová a Mária Kršková, 2.A - Stanislava Slašťanová, Iveta Tatárová, Michal Stripaj. Juraj Kirka).
Najlepšie výsledky dosiahli Zdenka Hrúzová a Mária Kršková, ktoré obsadili 63. miesto v kraji.
Matematický Klokan -V súťažnej kategórii Junior G12 bolo prihlásených 11 študentov, súťažilo 11 študentov (1.A – A. Augustín, P.
Kovaľová, P. Páločný, M. Bajnok, B. Koková, T. Filipčíková, 2.A – J. Kirka, S. Slašťanová, M. Stripaj, L. Slováček, M. Haceková). Najlepšie
hodnotenie dosiahol v tejto kategórií Andrej Augustín ( maximum - 5 klokanov , úspešnosť - 80,8%).
Korešpondenčný seminár z chémie/UK Bratislava:
● kategória juniori:
I. ročník: Simona Čierna, Lucia Grellnethová, Anna Gretschová, Romana Karhanová, Simona
Korenačková, Patrícia Kovaľová, Kristína Slašťanová, Petra Slašťanová,
● kategória seniori:
III. ročník: Monika Majerská, Dominika Pálešová
Korešpondenčný seminár z biológie/UK Bratislava:
● kategória seniori:
III. ročník: Dominika Pálešová, Lucia Gibasová, Monika Majerská, Zdenka Letríková,
Katarína Kršjaková, Matej Šurka, Zuzana Juríčková
- najlepšie sa umiestnila Dominika Pálešová
Zelený svet- 15. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorá sa konala pri príležitosti Medzinárodného festivalu
filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2010; v 3. kategórii čiernobiela a farebná fotografia nás reprezentovali študenti II. ročníka:
Martina Buchalová, Zuzana Buchalová, Jerguš Daubner, Veronika Galambošová a študentka IV. ročníka Lenka Rečlová
Pri príležitosti Dňa Zeme sa konala v Kremnici II. Kremnická Environmentálna Konferencia, kde nás svojou prezentáciou o odpadoch
a nevyhnutnosti ho recyklovať reprezentovali študentky II. ročníka: Zuzana Balážová a Veronika Galambošová
Okresná súťaž Družstiev prvej pomoci - 4. miesto; študenti II. ročníka: Jerguš Daubner, Ivan Hárezník, Juraj Kirka, Lukáš Slováček, Michal
Stripaj
Regionálne kolo vedomostnej súťaže ,,Čo vieš o hviezdach?“ 3. kategória - 1. miesto; III. ročník: Kristína Pulišová a účasť na krajskom kole
astronomickej súťaže ,,Čo vieš o hviezdach?“ v kategórií stredných škôl
Zem je len jedna – 18. ročník krajskej umelecko-odbornej súťaže – jún 2010 – diplom za ocenenú prácu získala Barbara Koková 1.A
Športové úspechy
Okresné kolo v Cezpoľnom behu študentov stredných škôl pre šk. rok 2009/2010 29. septembra 2009, Žiar nad Hronom
Študenti:
Martin Kapšo, David Brűnn, Erik Urgela
1. miesto
Študentky:
Zuzana Buchalová, Nina Haláčová
1. miesto
Krajské kolo v Cezpoľnom behu študentov stredných škôl pre šk. rok 2009/2010 7. októbra 2009, Žiar nad Hronom
Študenti:
Richard Vozár, David Brűnn, Erik Urgela
3. miesto
Študentky:
Zuzana Buchalová, Nina Haláčová, Simona Čierna
2. miesto
Minifutbal stredné školy 14. októbra 2009, Kremnica
Družstvo B:
Erik Urgela, Milan Šoltés, Juraj Kirka , Martin Hudec, Filip Mezei, Vladimír Širáň, Michal Ziman, Ján Haluška
1. miesto
Družstvo A:
Martin Kapšo, David Brűnn, Richard Vozár, Jaroslav Dovec , Juraj Kapusta, Matej Albert, Martin Mecele, Michal Hulej, Marián
Miškóci, Jakub Schwarz, Matúš Lipták
2. miesto
Okresné kolo v šachu jednotlivcov žiakov stredných škôl pre šk. rok 2009/2010 20. októbra 2009, Žiar nad Hronom
Študenti:
Martin Hudec
1.miesto
Obvodné kolo vo futsale žiakov SŠ pre školský rok 2009/2010 25.11. 2009, športová hala Žiar nad Hronom
Súpiska študentov:
Erik Urgela, Milan Šoltés, Martin Hudec, Filip Mezei, Vladimír Širáň, Michal Ziman, Ján Haluška, Martin Kapšo, Matúš Lipták
Martin Mecele, Adam Kapusta
3. miesto
Krajské kolo v šachu jednotlivcov žiakov stredných škôl pre šk. rok 2009/2010 26. 11. 2009, Fiľakovo
Martin Hudec
2.A
3.miesto
0.ročník Mestskej ligy v malom futbale SŠ, 21.4.2010 Kremnica, mestská telocvičňa
Erik Urgela, Milan Šoltés, Martin Hudec, Filip Mezei, Vladimír Širáň, Michal Ziman, Ján Haluška, Adam Kapusta, Peter Páločný
1. miesto
6.ročník Mestskej basketbalovej ligy 2010 Kremnica
Andrej Augustín, Peter Páločný, Matúš Lipták, Marián Miškóci, Juraj Kirka, Filip Mezei
2. miesto
Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ pre školský rok 2009/2010 20.4. 2010, Futbalový štadión Žiar nad Hronom
Súpiska študentov:
Erik Urgela, Milan Šoltés, Martin Hudec, Filip Mezei, Vladimír Širáň, Michal Ziman, Ján Haluška, Martin Kapšo, Martin Mecele,
Adam Kapusta, Peter Páločný, Richard Vozár, David Brűnn
4. miesto
Výsledky jednotlivcov v bežeckom lyžovaní:
Martin Kapšo 1. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 7km klasicky
1. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 10km voľná technika
10. miesto, Medzinárodné preteky FIS kategórie, 10km voľná technika
Reprezentant SR
David Brűnn 3. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 10km voľná technika
Reprezentant SR
Richard Vozár 1. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 10km klasicky
Zdenka Ošúsová 2. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 5km klasicky
3. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 5km voľná technika
3. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 5+5km Pursuit
Reprezentantka SR
Zuzana Buchalová 1. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 4+4km Pursuit
2. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 5km klasicky
2. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 10km voľná technika
Reprezentantka SR
Erik Urgela 1. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 5km klasicky
1. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 5km voľná technika
1. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 4+4km Pursuit
Reprezentant SR
Nina Haláčová 2. miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 3+3km Pursuit
2.miesto, Majstrovstvá SR v behu na lyžiach, 7km voľná technika
Reprezentantka SR
Zo života školy 2009 – 2010
2010
Lyžiarsky výcvik 1.A
Tohtoročný lyžiarsky výcvik 1.A v Slovenskom raji na Mlynkách od 1.2.-5.2. 2010 sa podaril. Všetci sme sa naň tešili od začiatku
školského roka a o zábavu tiež núdza nebola. Od stretnutia na stanici až po záverečné rozlúčenie mal každý úsmev na tvári. Prežili sme pár zlých
chvíľ, keď po náročnom dni na svahu sme unavení padali do postele a nevládali sme prísť ani na večeru. Večer každý určený stôl vymýšľal
program pre ostatných. Vymysleli sme zaujímavé hry a veselé úlohy, na ktorých sa každý zasmial.
Na svahu bývalo tiež veselo. Žiaci sa učili snowbordovať a lyžovať. Niektorým to išlo výborne a mohli ísť na veľký vlek, zatiaľ čo
začiatočníci si to skúšali na malom kopčeku so svojimi profesormi. Po náročnom dni na snehu sme sa mohli občerstviť a oddýchnuť si v bufete.
Cesta domov bola náročná (1,5 km), ale každý to zvládol. Po ceste sme si trošku „pošomrali“, ale akonáhle sme prišli na naše izby, zabudlo sa
na všetky starosti. Počas voľných chvíľ sa žiaci zabávali podľa vlastných predstáv, alebo oddychovali. Tí, ktorým ostalo veľa energie, si zahrali
stolný futbal, ping-pong alebo biliard. Zažili sme tam zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať a budeme veľmi radi, ak si to zopakujeme.
Mirka Medvecová 1.A
Plavecký výcvik 2.A
Po dlhotýždňových záplavách sme sa vybrali na plavecký výcvik na Margitu – Ilonu od 7.6.-11.6 2010. Po ubytovaní v chatkách sme
nahodili plavky, natreli sa X- faktorom a neodolali lákavej vode. Po prvom šoku z ľadovej vody nás pani profesorka Surovcová nechala plávať
šírky bazéna a z brehu sledovala s pani profesorkou Páleníkovou naše plavecké zručnosti. Po ohodnotení našich schopností nás rozdelili do
dvoch skupín a odišli sme na večeru. Po večeri nás čakalo posedenie pri Yvovej gitare.
Utorkový deň sme zakončili Partičkou a dlhými hodinami smiechu, však všetci si pamätáme Lukášovu Šmoulinku. Nezabudnuteľné bolo
aj predstavenie Veroniky, ktorá hrala pani profesorku Kinkovú.
V stredu sme sa previezli do Levíc, kde sme nakúpili rôzne potrebné i nepotrebné veci.
Štvrtok sa niesol v znamení súťaží. V dvoch z troch súťaží vyhrala Filipova skupina. Ukázali sa ako skvelý tím, zatiaľ čo Jurajova
skupina sa predstavila ako sólisti – „Bojujem sám za seba!“ .
V piatok, posledný deň, sme sa rozlúčili s Margitou – Ilonou a po namáhavej ceste sme šťastní, spokojní a unavení prišli domov.
Zuzana Balážová a Veronika Galambošová 2.A
Turistický výcvik 3.A
Náš turistický výcvik sa začal v pondelok 31.5.2010. Celý deň nás sprevádzalo upršané počasie, ktoré nám radosť z nasledujúceho týždňa
nepokazilo. Po príchode do Terchovej sme sa hneď zabývali. Chata bola pekná. Zvyšok dňa sme strávili na chate. Na druhý deň nás čakala túra
na Zbojnícke chodníčky. Počasie sa ani v ten deň neumúdrilo, a tak sme túrovali v pršiplášťoch. Všetci sme túru úspešne absolvovali. V stredu
sme sa chceli vybrať na Jánošíkove diery, ale voda zaplavila niektoré trasy, tak sme sa vrátili naspäť a aspoň poobede sme sa šli prejsť do
Terchovej. Vo štvrtok nám konečne zasvietilo aj slniečko. Lanovkou sme sa vyviezli pod Veľký Kriváň, ale na samý vrchol hore sme museli
vyšliapať sami. Niektorí sa vybrali aj na Chleb. V Terchovej sme sa rozdelili na skupiny a jedna zo skupín sa vybrala na Jánošíkove diery. Všetci
unavení, ale spokojní sme sa tešili domov. Celý týždeň bol skvelý a máme veľa príhod a zážitkov, na ktoré budeme spomínať.
Lucia Gibasová, Nika Michalcová 3.A
Slávnostné
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 4.A
28. mája 2010 sa v aule gymnázia odohrala slávnostná udalosť, pri ktorej sme dostali vytúženú odplatu tak ťažkého týždňa, akým bol ten
maturitný. Dostávali sme maturitné vysvedčenia. Odovzdávaniu vysvedčení predchádzali príhovory pani riaditeľky, nás študentov a aj zástupcov
mesta. Každý z nás dostal vysvedčenie a aj malú pozornosť, ktorá nás všetkých potešila. Bola to slávnosť, pri ktorej mnohým našim rodičom
zaplavila oči nejedna slzička, keď si uvedomili, že už sme prešli hranicu dospelosti. My, štvrtáci, sme boli spolu poslednýkrát ako trieda.
Poslednýkrát v našich laviciach, v ktorých sme presedeli množstvo hodín. Poslednýkrát s našou triednou ako jej žiaci. A potom sme už mohli so
vztýčenou hlavou vstúpiť do ďalšej etapy našich životov...
Barbora Kuzmická 4.A
Exkurzie
Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici – 5. október 2009 1.A
Slovenský hydrometeorologický ústav Banská Bystrica -16. október 2009 2.A
Návšteva súdneho pojednávania na Okresnom súde v Žiari nad Hronom – 26. november 2009 4.A
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom – 29. apríl 2010 2.A
JazykovoJazykovo-poznávacie zájazdy
Exkurzia do Londýna – 18. – 22. november 2009 – 1., 2., 3.A
Jazykovo-poznávací zájazd do Škótska – 16. – 23. júna 2010 2.A
Besedy, prednášky, koncerty, divadelné predstavenia
UMK – divadelné predstavenie – 5. október 2009 1.A, 2.A
Koncert Jána Kryla – brata Karla Kryla v aule – 16. október 2009 1.,2.,3.,4.A
Divadelné predstavenie v Kine Akropola – 26. október 2009 2.A, 3.A, 4.A
Na skle maľované – divadelné predstavenie – 2. november 2009 1., 2., 3.A
Beseda o právomoci NR SR – Ing. J. Mikuš, Mgr. I. Černaj, Mgr. M. Baláž – 4. november 2009 3., 4.A
Beseda s poslancom europarlamentu Ing. V. Maňkom – 9. november 2009 3.,4.A
SKOI – Peter Jašek – Nežná revolúcia – 17. november 1989 – beseda – 25. novemer 2009
Kto chytá v žite – divadelné predstavenie v Starom divadle v Nitre – 15. december 2009 1.,2.,3.,4.A
Od umeleckého prednesu cez vnútorný monológ k alternatívnej monodráme – výchovný program divadla Kusy cukru a žiakov ZUŠ – klub
Labyrint 29. január 2010
Projekt SYTYKIA – Mladý človek a EU – beseda – 3. marec 2010 – 2.,3.A
Interaktívna hodina dejepisu – 11. máj 2010 1.,2.,3.A
Slávnostné ocenenie najúspešnejších reprezentantov stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja za rok 2009 predsedom
BBSK Ing. Vladimírom Maňkom – ocenení boli : Petra Sčasnovičová za 1. miesto v celoslovenskom online korešpondenčnom seminári
z matematiky, Erik Urgela a Martin Kapšo za výsledky v bežeckom lyžovaní na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni.
Účasť našich študentov na dobročinných akciách
-
Benefičný koncert Deti deťom – 9. december 2009
verejná zbierka Biela pastelka - študenti 4.A
Úsmev ako dar - študenti 2.A
Vianočná salónka – zbierka hračiek, kníh a oblečenia pre rodiny v hmotnej núdzi
Modrý gombík – zbierka pre UNICEF 2.A
Stredoškolák
24. novembra 2009 sa uskutočnila v Žiari nad Hronom burza stredných škôl pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov tzv. Stredoškolák,
na ktorej nechýbalo ani naše gymnázium. Našu školu reprezentovali a prípadným záujemcom ju predstavovali naši študenti Peťka Betková (1.A),
Editka Drugová, Ivetka Tatárová, Ivan Hárezník, Juraj Kirka (2.A) a Mášenka Kršková (4.A).
Ima3coolácie
Na toto sme sa tešili. Dlhé týždne sme pripravovali úlohy a program.Za pomoci pani profesorky Haluškovej nám to išlo jedna radosť.
V piatok sme sa vybláznili na triede našich prvákov, ktorí si museli pondelok pekne krásne triedu upratať. Počas dňa sme dolaďovali veci
a doskúšavali program. Na náš program sa prišlo pozrieť veľa ľudí. Na konci sme sa rozlúčili s pani profesorkou Haluškovou a profesorkou
Hlivovou. Všetko nakoniec dopadlo dobre a dúfame, že každý bol spokojný.
Lucia Gibasová 3.A
Deň otvorených dverí
Aj v tomto roku naše gymnázium otvorilo dvere každému potencionálnemu záujemcovi a tak 4. 12. 2009 bol Deň otvorených dverí.
V jednotlivých triedach prebiehali krátke ukážky vyučovania z predmetov francúzsky jazyk, náuka o spoločnosti, fyzika, chémia, biológia,
anglický jazyk. Na francúzskom jazyku naši študenti predviedli ukážku hodiny za pomoci E-Beam systému, hodina anglického jazyka prebiehala
vo forme workshopov, na chémií, biológii a fyzike sa robili zaujímavé pokusy, na náuke o spoločnosti si mohli žiaci vyskúšať ako fungujú
poznávacie procesy v praxi. Do dňa otvorených dverí sa zapojili takmer všetci, každý sa snažil ukázať, čo je na našej škole dobré a tak dúfame,
že sme všetkých návštevníkov nadchli pre štúdium na našej škole.
Stužková slávnosť
Dňa 5.12.2009 sa uskutočnila slávnosť, na ktorú sme my, štvrtáci, netrpezlivo čakali, a to stužková. V dlho očakávaný deň D sa všetko
začalo slávnostným nástupom maturantov, ktorý bol našou najväčšou pýchou. Však sme jeho nácviku a príprave venovali najviac času.
Nasledovali dojímavé slávnostné príhovory a stužkovanie, a potom sme sa všetci s hladnými bruškami pustili do večere. Po večeri nasledoval
program, ktorý zožal od našich rodičov a profesorov patričný úspech. Najmä parodovanie nezabudnuteľných zážitkov z vyučovacích hodín, či
neškodné napodobňovanie našich zlatých profesorov. Ďalej sa dievčatá aj chalani ukázali so svojimi tanečnými schopnosťami a hudobne nadaní
spolužiaci tiež predviedli svoje umenie. A na záver to bola ukážka nezabudnuteľných členov Hviezdnej roty zo Superstar. Celým programom
nás sprevádzali jeden malý a protivný čert a trošku naivný anjelik – dobrá a zlá stránka našej triedy. Potom nasledovalo uvoľnenie v podobe
tancovania či búrlivých rozhovorov počas voľnej zábavy a o polnoci sme zvolali súd, počas ktorého sme triednej predložili naše požiadavky. Na
ich prijatie sme museli vyvinúť istý nátlak, ale triednej je Twilight sága naozaj blízka a jej deštrukcia ju obmäkčila. Spokojní s výkonom
a a s vydobytými podmienkami sme si rozkrájali tortu a pustili sa do zábavy.
Barbora Kuzmická 4.A
Jedličková slávnosť
Ako každoročne, tak aj tento školský rok našich najmladších, „čiže nás“, čakala jedličková slávnosť.
Pripravovali sme sa na ňu asi dva týždne. Zostavili sme si scenár a určili postavy. Podarilo sa nám, že do jedličkovej slávnosti boli zapojení
všetci žiaci z našej triedy. Všetci sme usilovne skúšali a čakali, kým naše nacvičené predstavenie predvedieme pred ostatnými žiakmi školy.
Mysleli sme si, že nezožneme taký veľký úspech. Ale na naše prekvapenie to dopadlo perfektne. Myslím, že sme splnili svoju úlohu a cieľ
jedličkovej, ktorým je pobaviť ostatných žiakov a spríjemniť si začiatok vianočných prázdnin.
Stanka Slašťanová 1.A
Rozlúčka so štvrtákmi
Tak ako každý rok i teraz nás opúšťali štvrtáci pred akademickým týždňom. Úlohy organizátora tejto rozlúčky sa zhostila 2.A a pustila sa
veselo do práce. Každý štvrták si prešiel pomyselnou cestou detstva na kolobežke. Na konci ho čakala brána, ktorá predstavovala prechod do
dospelosti. Rozlúčili sa s profesormi a pri stole sa zapísali do kroniky. Aby sa im odchádzalo ľahšie, všetci dostali malé darčeky. Na záver treba
povedať, že všetci štvrtáci nám budú chýbať.
Stanka Slašťanová 2.A
Občianske združenie Scholaklub
OZ Scholaklub pôsobí už 6. rok pri Gymnáziu v Kremnici. Zameriava sa na podporu vzdelávania študentov gymnázia. Na čele združenia stojí
správna rada v zložení Mgr. Zuzana Komorová, Mgr. Zuzana Drexlerová, Mgr. Petra Kováčová, Mgr. Monika Pittnerová a Mgr. Dana Oravcová.
Dozornú radu tvoria p. Ľubica Považanová a Mgr. Jana Šumichrastová.
V tomto roku sa z finančných prostriedkov OZ podarilo zabezpečiť vzdelávacie jazykové kurzy so zahraničnými lektormi a zakúpiť náplne
do tlačiarní. Preto by sme sa týmto chceli poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli svojimi 2% z daní.
ĎAKUJEME!
Nové vybavenie kabinetov
V priebehu školského roka 2009/2010 boli vybavené jednotlivé kabinety novými učebnými pomôckami:
Geografia – Afrika – nástenná mapa
Zem - encyklopédia
Biológia – Rastlina - encyklopédia
Zviera - encyklopédia
Chémia – Chémia všeobecná – 17 obrazov
anorganická – 16 obrazov
organická – 22 obrazov
Učebňa SJL – Mimio interactive sada – basic set
- všetko bolo financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo školských normatívnych finančných prostriedkov
Zborovňa – notebook HP Compaq – 2ks
Informatika – stolový počítač HP Compaq – 6ks
Fyzika – dataprojektor Epson
- finančné prostriedky boli získané z projektu ÚIPŠ Bratislava – Modernizácia vzdelávacieho procesu
Biológia – Multimediálna sada ( 1ks interaktívna tabuľa, projektor, notebook HP) – cudzí majetok z ÚIPŠ
Mimoriadne poďakovanie chceme vyjadriť ELBE, a. s., za výraznú finančnú pomoc pri zabezpečovaní účasti pedagóga školy na
pracovnom stretnutí zástupcov škôl 10 krajín Európy v Portugalsku s cieľom pripraviť spoločný projekt. Zároveň ďakujeme za pomoc pri
realizácii Ročenky 2009/2010.
Na príprave Ročenky 2009/2010 spolupracovali:
Mgr. Jana Šumichrastová
Mgr. Monika Pittnerová
Veronika Kirková
Barbora Kuzmická (4.A)
(4.A)
Redakčná rada školského časopisu
A ostatní študenti a profesori, ktorí prispeli do Ročenky svojimi článkami.
Taktiež by sme sa chceli poďakovať za pomoc pri technickej
technickej realizácii Ročenky
2OO9/2010
Elba a.s. Kremnica – Ing. Peter Hric
ĎAKUJEME!
Download

1.A - Súkromné Gymnázium Kremnica