Spodní stavba
Fasáda
Šikmá střecha
Efektivní řešení obálky budovy
URSA GLASSWOOL
URSA XPS
PureOne by URSA
Jak šetřit energii a peníze v budovách?
Termosnímek
znázorňuje
prostup tepla
střechou budovy.
Fialová a červená
barva zastupují
největší tepelné
ztráty.
Pokud chceme dobře nakládat se svými finančními prostředky, měli bychom chtít budovu, která
konzumuje minimum energie. Největší položkou
každoročních výdajů je zpravidla vytápění. V průměrné české domácnosti tvoří topení více jak 60%
celkové potřeby energie. Ovšem toto číslo se dá
jednoduše změnit kvalitním izolováním obálky
budovy. Optimální tepelná izolace vede ke snížení
spotřeby energie na vytápění a chlazení, což se pozitivně projeví na každoročních účtech za energii
a taktéž na celkovém zvýšení hodnoty nemovitosti.
Je proto vždy důležité zvážit, na jak dlouho stavíme, a stavět a izolovat tak, aby konstrukce, pokud
nechceme plýtvat svými prostředky, vyhovovala
i v letech budoucích.
Kvalitně
izolovaná
obálka pasivního
domu s minimálními tepelnými
ztrátami.
ŘEŠENÍ:
Tepelné ztráty konstrukcí se dají
velmi efektivně ovlivnit izolováním
obálky budovy.
Potřeba a cena tepla na vytápění
Porovnání potřeby tepla na vytápění pro
jednotlivé kategorie domů a nákladů na pokrytí tepelné ztráty, cena tepelné energie
pro konečné spotřebitele dle stavu r.2011
- 1,83 Kč/kWh
260
515 Kč/m2·a
280 kWh/m2·a
Kvalitní zateplení = úspora periodicky se opakujících výdajů na vytápění.
Starší budovy
140
95
50
Obvyklá
novostavba
Potřeba tepla na vytápění
[kWh/(m2·a)]
Nízkoenergetický
dům
15
30
Pasivní dům
5
10
Nulový dům
Cena tepelné energie na pokrytí
tepelné ztráty [Kč/(m2·a)]
Přínosy zateplení
Komfort vnitřního prostředí:
Investiční faktor:
Zlepšení vlastností konstrukce:
Další možné výhody zateplení s minerální
izolací na bázi skla
- zajištění tepelné pohody v interiéru
- zdravé vnitřní prostředí
- přispívá kladně k životnosti konstrukce
Snížení tepelných ztrát:
- snížení nákladů na vytápění
- minimalizace rizika kondenzace v konstrukci a na vnitřním povrchu
- šetří peníze do budoucna
- zvyšuje hodnotu nemovitosti
- zlepšení akustických parametrů
- zvýšení požární odolnosti
Ochrana životního prostředí
Materiály pro zateplení konstrukcí
Tepelné izolace jsou materiály s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti. Izolační schopnosti konstrukce jsou závislé
na těchto faktorech:
Prvním je součinitel tepelné vodivosti, čili „LAMBDA“ λ d [W/mK].
Čím nižší „lambda“, tím lépe izolující materiál.
Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje izolační schopnost vrstvy,
je tloušťka použitého materiálu. Čím větší tloušťka izolace, tím větší
tepelný odpor R [m2K/W] a z toho plynoucí menší ztráty tepla.
Izolační schopnost celého souvrství (tj. všech vrstev dohromady)
je vyjádřena součinitelem prostupu tepla U [W/m 2K]. Čím nižší je
součinitel, tím lépe brání konstrukce úniku tepla.
Při návrhu konstrukce je vždy důležité
zhodnotit možnosti konstrukce a dle toho
navrhovat materiál s odpovídající izolační
schopností („lambdou“) a v dostatečné
tloušťce. Čím lepší izolant, tím menší
tloušťky izolace jsou třeba a naopak.
Podle čeho poznat, který materiál je
nejvhodnější pro Vaši aplikaci? To záleží na
funkci izolace v konstrukci a jejím použití.
Vhodné použití izolace
URSA GLASSWOOL,
PureOne by URSA
Šikmá střecha
- izolace mezi krokvemi
PURE 35 RN SF, PURE 39 RN SILVER
URSA DF 32, SF 32, SF 35, DF 39,
URSA DF 40h
Šikmá střecha - izolace pod krokvemi
PURE 35 RN SF, PURE 39 RN SILVER,
URSA DF 32, SF 32,SF 35, DF 39, TWP 1
Izolace stropů
PURE 35 RN SF, PURE 39 RN SILVER,
URSA DF 32, SF 32, SF 35, DF 39
Izolace příček
PURE 40 PN, URSA TWF 1,
URSA TWF FONO, TWP 1
Kročejová izolace podlah
URSA TSP
Ursa XPS
Izolace ploché střechy
URSA XPS N-III-L
Izolace terasy
URSA XPS N-III-L
Izolace tepelných mostů
URSA XPS N-III-PZ-I
Izolace soklu
URSA XPS N-III-PZ-I
Izolace perimetru
URSA XPS N-III-L
Izolace podlah
URSA XPS N-III-I, N-III-L, N-V-L
Izolace pod základovou desku
URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L
Izolace základů
URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L
URSA GLASSWOOL je tradiční minerální izolace na bázi skla. PureOne by URSA je minerální izolace nové generace vyvinutá pro použití do prostředí se zvýšenými hygienickými
nároky (např. tam, kde uživatel je alergik).
Oba typy jsou vhodnými materiály k izolování horní stavby. Hlavním důvodem je jejich
velmi dobrá tepelně-izolační schopnost. Výhodou minerálních izolací URSA je výjimečná pružnost. Díky tomu drží v konstrukci,
zaručují dokonalé vyplnění dutiny a tím spo-
lehlivě eliminují tepelné a akustické mosty.
Výborně pohlcují hluk a zlepšují akustické
chování konstrukce. Jedná se o materiály
nehořlavé (třída reakce na oheň A1). URSA
GLASSWOOL i PureOne jsou propustné pro
vodní páru stejně jako vzduch, což značně
snižuje riziko kondenzace v souvrství.
Izolace URSA XPS je velmi odolná v tlaku
a je nenasákavá. To z ní činí ideální izolant
do extrémních podmínek spodní stavby
(tlak, vlhkost, voda). V sortimentu URSA XPS
jsou různé pevnosti, od materiálů vhodných
pro běžná zatížení až po speciální, extrémně
pevné výrobky. Dále je URSA XPS používaná
u obrácených skladeb pochozích střech, teras a zelených střech.
Dobře zaizolovaná stavba s použitím kvalitních výrobků URSA vám snížením tepelných
ztrát přinese značné úspory za vytápění. Též
vám spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí a nadstandardní uživatelský komfort díky
tepelné pohodě interiéru.
Doporučené materiály URSA
PureOne
by URSA
Akustické předstěny
Zateplení zevnitř
Dřevostavby - rámové
konstrukce
Dvouvrstvé zdivo
Příčky
Příčky
a předstěny
Fasády
Izolace suterénních zdí
(v kontaktu se zeminou)
Provětrávaná fasáda
(mechanicky kotveno)
Průmyslová fasáda
(do roštu)
Sokl
Spodní stavba,
sokl
Pod základové
konstrukce
Průmyslové podlahy
Podlaha směrem
k zemině
Podlaha
Kročejová izolace
Podhled
Strop - suterén
zespodu
Strop - mezi trámy
Strop - půda shora
Strop a podhled
Duo střecha
Střecha PLUS
Zelená střecha
Nepochozí střecha
Pochozí střecha
Plochá střecha
Dvouplášťová střecha
Nad krokve
Pod krokve
URSA®
Optimální účel / použití
tepelné izolace
Mezi krokve - izolováno
z interiéru
Mezi krokve - izolováno
z exteriéru
Šikmá střecha
Pure 35 RN SF
Pure 39 RN SILVER
Pure 40 PN
SF 32,DF 32
SF 35
URSA GLASSWOOL
DF 39
FDP
FKP
KDP
TWP
TWF
AKP
TSP
TEP
URSA XPS
XPS N-III-I
XPS N-III-L
XPS N-III-PZ-I
XPS N-V-L
XPS N-VII-L
Doporučené použití
Alternativní použití
Požadavky na součinitel prostupu tepla U [W/(m2·K)]
Konstrukce
Požadované hodnoty
Doporučené hodnoty
Doporučené hodnoty
pro pasivní domy
Popis hodnoty úrovně zateplení:
- té musí být dosaženo vždy
- hodnota, která se již dá uvažovat
jako minimální ekonomicky
rozumná míra zateplení
- hodnota, kterou lze považovat
za dobrou investici a záruku toho, že
Váš dům bude moderní i za deset let!
Střecha plochá a šikmá ≤ 45°
0,24
0,16
0,15 až 0,10
Střecha strmá > 45°
0,30
0,20
0,18 až 0,12
0,18 - 0,12
Stěna vnější
0,30
0,25 (těžká konstrukce)
0,20 (lehká konstrukce)
Strop pod nevytápěnou půdou
(střecha bez tepelné izolace)
0,30
0,20
0,15 až 0,10
Podlaha a stěna vytápěného prostoru
přilehlá k zemině
0,45
0,30
0,22 až 0,15
URSA CZ, s. r. o.
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
Tel.: 281 017 376, 281 017 374
Fax: 281 017 377
Prodejce:
E-mail: [email protected]
www.ursa.cz
Rev. 130505
Proč je výhodné zateplit podkroví?
Střecha chrání dům před povětrnostními vlivy. Její skladba má velký vliv na komfort interiéru v podkroví. V současnosti
je nejvíce rozšířená střecha dvouplášťová. Tento typ konstrukce obsahuje jednu větranou vzduchovou mezeru umístěnou
obvykle mezi střešní krytinou a pojistnou hydroizolací. Důležitým prvkem souvrství je tepelná izolace. Po mnoho desetiletí
je s oblibou pro izolování šikmých střech používána minerální izolace na bázi skla URSA. Mezi její přínosy pro střechu patří:
V LÉTĚ BRÁNÍ NEPŘÍJEMNÉMU PŘEHŘÍVÁNÍ
Z toho plyne, že optimální tepelná izolace vede ke snížení spotřeby energie
na vytápění a chlazení, což se pozitivně projeví na celkovém zvýšení hodnoty nemovitosti.
ZLEPŠUJE AKUSTICKÉ CHOVÁNÍ KONSTRUKCE
Izolace URSA je ideálně zvukově pohltivý materiál.
ZVYŠUJE POŽÁRNÍ ODOLNOST
Materiál má třídu reakce na oheň A1 = nehořlavý.
UMOŽŇUJE STŘEŠE „DÝCHAT“
Skelná vlna URSA je propustná pro vodní páru, μ= 1. To zmenšuje nebezpečí kondenzace a kladně ovlivňuje kvalitu vnitřního prostředí.
Materiály vhodné pro zateplení šikmé střechy
URSA GLASSWOOL
PureOne by URSA
Tradiční minerální izolace na bázi
skelné vlny. Mimořádná pružnost
izolací URSA GLASSWOOL zajišťuje
dokonalé vyplnění dutiny a maximální ochranu konstrukce před tepelnými ztrátami.
Minerální izolace nové generace.
Čistá, bílá, nedráždivá, uživatelsky
nadstandardně příjemná. Vhodná
do prostředí se zvýšenými hygienickými nároky (např.tam, kde uživatel je alergik).
URSA DF 32, SF 32, SF 35
PURE 35 RN SF
Pružná nekašírovaná plsť ze skelné vlny s pomocnými ryskami
pro přířez na horní straně. Ideální materiál do rámových konstrukcí.
Izolační nekašírovaná plsť z minerální vlny bílé barvy s pomocnými
ryskami pro přířez na horní straně. Ideální materiál do rámových
konstrukcí.
URSA DF 39
PURE 39 RN SILVER
Univerzální nekašírovaná plsť ze skelné vlny.
Univerzální nekašírovaná plsť z minerální vlny bílé barvy.
URSA TWP 1
Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační deska ze
skelné vlny.
PURE 40 PN
Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační deska
z minerální vlny bílé barvy.
symbol
jednotka
URSA
DF 32
SF 32
URSA
SF 35
URSA
DF 39
URSA TWP 1
PURE
35 RN SF
PURE
39 RN
PURE
40 PN
λD
(W/m·K)
0,032
0,035
0,039
0,040
0,035
0,039
0,040
Třída reakce na oheň
•
•
Propustnost
pro vodní páru
m
•
1
1
1
1
1
1
1
Odpor proti proudění vzduchu
AF
kPa·s/m2
≥5
≥5
≥5
≥5
≥ 10
≥5
≥5
Základní technické specifikace
materiálů URSA
Deklarovaný součinitel tepelné
vodivosti
A1
0,A1
A1
A1
A1
A1
A1
nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá
Šikmá střecha
V ZIMĚ DRŽÍ TEPLO V INTERIÉRU
Kvalitním zaizolováním snížíme ztráty energie a zároveň šetříme životní prostředí. Výrazně se sníží náklady na vytápění a znatelně se zvýší komfort bydlení.
Vhodná řešení zateplení šikmé střechy
Systém URSA s nadkrokevními námětky
z extrudovaného polystyrenu
Varianty souvrství
1) Tepelná izolace mezi krokvemi
a nad krokvemi
Varianta novostavba
1
3
2
4
8
5
6
8
Legenda:
- varianta rekonstrukce
(realizace shora)
7
9
10
11
1. Střešní krytina, 2. Latě, 3. Kontralatě,
4. Pojistná hydroizolace, 5. Dřevěný námětek, 6. URSA XPS námětek, 7. Krokev
8. Izolace URSA mezi krokvemi, 9. Parozábrana/Parobrzda, 10. Izolace URSA
v instalační mezeře, 11. Sádrokarton
Varianta rekonstrukce
(realizace shora)
3
Dosažené hodnoty součinitele
prostupu tepla U pro vybrané varianty skladeb
1
2
4
7
6
7
11
Legenda:
5
1) Tepelná izolace mezi krokvemi a nad krokvemi
Příklady izolací
8
10
Izolace mezi
krokvemi
(tloušťka
160mm)
Izolace nad
krokvemi
160mm*
Izolace nad
krokvemi
140mm*
Izolace nad
krokvemi
120mm*
U(W/
U(W/
Izolace nad
krokvemi
200mm*
U(W/
U(W/
λ(W/m·K) λ(W/m·K) m2·K) λ(W/m·K) m2·K) λ(W/m·K) m2·K) λ(W/m·K) m2·K)
9
1. Střešní krytina, 2. Latě, 3. Kontralatě,
4. Pojistná hydroizolace, 5. Dřevěný námětek,
6. URSA XPS námětek, 7. Izolace URSA,
8. Krokev, 9. Parobrzda, 10. Izolace URSA
mezi krokvemi, 11. Původní podhled
URSA DF 39,
PURE 39 RN SILVER
0,039
0,039
0,16
0,039
0,15
0,039
0,14
0,039
0,13
URSA SF 35, DF 35,
FKP 2, PURE 35 RN SF
0,035
0,035
0,15
0,035
0,14
0,035
0,13
0,035
0,12
URSA SF 32, DF 32
0,032
0,032
0,14
0,032
0,13
0,032
0,12
0,032
0,11
*celková výška krokvového námětku z XPS vč. přítlačného hranolu, pole mezi námětky vyplněno tepelnou izolací
2) Tepelná izolace mezi
a pod krokvemi
1
2
3
Tepelná izolace λd [W/(m·K)]:
6
7
8
9
1. Střešní krytina, 2. Latě a kontralatě, 3. Pojistná hydroizolace, 4. Krokve, 5. Izolace URSA
DF, SF, PURE, 6. Izolace pod krokvemi URSA
DF, SF, PURE, 7. Parozábrana/parobrzda,
8. Izolace v instalační mezeře, 9. Sádrokarton
1
4
2
3
5
6
9
8
Mezi krokvemi
(160mm)
Pod krokvemi
(120mm)
Součinitel
prostupu tepla
Un [W/(m2·K)]
URSA DF 39, PURE 39 RN SILVER
0,039
0,039
0,16
URSA SF 35, DF 35, FKP 2, PURE 35 RN SF
0,035
0,035
0,14
URSA SF 32, DF 32
0,032
0,032
0,13
Příklady izolací
4
5
Legenda:
2) Tepelná izolace mezi a pod krokvemi 160 mm + 120 mm
7
2) Tepelná izolace mezi a pod krokvemi 160 mm + 200 mm
Tepelná izolace λd [W/(m·K)]:
Izolace mezi
krokvemi
(tloušťka
160mm)
Izolace pod
krokvemi
(tloušťka
200mm)
Součinitel
prostupu tepla
Un [W/(m2·K)]
URSA DF 39, PURE 39 RN SILVER
0,039
0,039
0,12
URSA SF 35, DF 35, FKP 2, PURE 35 RN SF
0,035
0,035
0,10
URSA SF 32, DF 32
0,032
0,032
0,10
Příklady izolací
URSA CZ, s. r. o., Pražská 16/810, 102 21 Praha 10, Tel.: 281 017 376, 281 017 374,Fax: 281 017 377, E-mail: [email protected], www.ursa.cz
Proč zvolit provětrávanou fasádu?
Provětrávané fasády jsou stále více oblíbené, ať už u novostaveb či u rekonstrukcí. A to nejen pro svůj reprezentativní vzhled, ale i pro
mnohé výhody, které uživateli přináší. Mezi vrstvou tepelné izolace a finálním exteriérovým pláštěm mají vždy provětrávanou vzduchovou mezeru. Vhodným izolantem je minerální izolace na bázi skla.
Eliminace kondenzace
Skelná vlna URSA je propustná pro vodní páru, μ= 1.
Navíc provětrávaná mezera zajišťuje odvod vlhkosti
z konstrukce (vhodné i pro rekonstrukce).
ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
Minerální izolace URSA je zařazena do nejlepší třídy
reakce na oheň - A1 = nehořlavý materiál.
Výhody provětrávaných zateplovacích systémů
s minerální izolací na bázi skla URSA
MINIMALIZACE ÚNIKŮ TEPLA
Izolace URSA má vynikající součinitel prostupu tepla,
λD=0,032 W/m·K. Je ideálně PRUŽNÁ, což zajišťuje,
že i po mnoha letech „drží tam, kde má“, přizpůsobí se
konstrukci a tím eliminuje tepelné a akustické mosty.
PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI KONSTRUKCE
Finální povrchová vrstva fasády a větraná mezera chrání
konstrukci před vlivem nepřízně počasí a prodlužují tak
životnost celého souvrství.
OCHRANA PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ
Izolace URSA brání prostupu tepla a provětrávaná
mezera odvádí přehřátý vzduch, čímž zajišťuje chlazení
obvodové konstrukce.
HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Provětrávané fasády lze provádět za jakýchkoli venkovních
teplot, jelikož při jejich realizaci jsou vyloučeny vlhké
procesy.
Materiály pro provětrávané fasády
Izolace mechanicky bodově kotvené
Izolace vkládané do roštu
URSA DF 32
URSA SF 32
URSA SF 35
URSA FDP 2/V
URSA FDP 1/V
Tuhé, hydrofobizované, tepelné, akustické a protipožární izolační desky ze skelné vlny, jednostranně kašírované netkanou sklotextilií. Ideální
materiál pro mechanicky bodově kotvené fasády.
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
PURE 35 RN SF
PURE 39 RN SILVER
Pružná nekašírovaná plsť z minerální
vlny s pomocnými ryskami pro přířez na horní straně. Ideální materiál
do rámových konstrukcí.
Čistá, bílá, nedráždivá, uživatelsky nadstandardně příjemná. Vhodná do prostředí se zvýšenými hygie­nickými nároky (např.tam, kde uži­vatel je alergik).
symbol
jednotka
URSA
FDP 1/V
URSA
FDP 2/V
URSA
DF 32,
SF 32
URSA
SF 35
λD
(W/m·K)
0,040
0,035
0,032
0,035
PURE 35 PURE 39
RN SF RN SILVER
0,035
0,039
A1
A1
A1
A1
A1
A1
nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá
Třída reakce na oheň
•
•
Tolerance tloušťky
T
•
3
3
3
2
2
2
Propustnost pro vodní páru
m
•
1
1
1
1
1
1
WL(P)
kg/m2
≤3
≤3
-
-
-
-
AF
kPa·s/m2
≥5
≥5
≥5
≥5
≥ 10
≥5
Dlouhodobá nasákavost
Odpor proti proudění vzduchu
Fasáda
AKUSTICKÝ ÚTLUM
Izolace URSA má optimální odpor proti proudění
vzduchu AFr5 ≥ 5 kPa·s/m2, z čehož plyne její
mimořádná schopnost pohlcovat hluk.
„Těžká“ obvodová konstrukce s provětrávanou fasádou
1 – Těžká obvodová konstrukce
(železobetonová, zděná …)
2 – Minerální izolace: variantně
URSA FDP 2/V
URSA FDP 1/V
URSA FDP 2/V
λD= 0,035 W/(m·K)
URSA FDP 1/V
λD= 0,040 W/(m·K)
Tloušťka
tepelné
izolace
U - součinitel prostupu
tepla celé konstrukce
U - součinitel prostupu
tepla celé konstrukce
[mm]
[W/m2·K]
[W/m2·K]
120
0,26
0,30
140
0,23
0,26
160
0,20
0,23
180
0,18
0,21
200
0,17
0,19
3 – Větraná vzduchová mezera
4 – Finální pohledová vrstva
Ve výpočtech byly uvažovány následující vrstvy:
Vnitřní omítka 10 mm: λ = 0,7 W/(m·K);
Železobeton 200 mm: λ= 2,5 W/(m·K),
Tepelná izolace bez kotvícího systému
„Lehká“ obvodová konstrukce s provětrávanou fasádou
1. Finální pohledová vrstva
a) Použití parozábrany záleží na konkrétním souvrství (funkci parotěsné zábrany může plnit v souvrství jiná vrstva
s vyšším difúzním odporem). Vždy je
nutné posoudit celou konstrukci a zajistit, aby byly splněny normové požadavky.
2. Větraná vzduchová mezera
3. Pojistná hydroizolace 4. Izolace ve vodorovném roštu, variantně:
URSA SF 32, DF 32, PURE 35 RN SF, PURE 39 RN SILVER
5. Vnější konstrukční deska (např. dřevovláknité
/ sádrovláknité desky)
6. Izolace mezi nosnými sloupky konstrukce:
URSA SF 32,DF 32, PURE 35 RN SF, PURE 39 RN SILVER
b) Tloušťka minerální izolace závisí
na izolačním účinku souvrství za parozábranou směrem do exteriéru. Použití
izolace a její dimenze je třeba ověřit pro
konkrétní skladbu.
7. Vnitřní konstrukční deska (např. OSB / sádrovláknité desky)
8. Parotěsná vrstva - viz a)
9. Izolace URSA v instalační mezeře - viz b)
10. Interiérové opláštění
Izolace mezi nosnými sloupky
Izolace směrem do exteriéru
konstrukce
Součinitel
Izolace směrem do interiéru prostupu
tepla
λD(W/m·K)
mm
λD(W/m·K)
mm
λD(W/m·K)
mm
U*
URSA DF, SF, PURE
0,035
120
0,035
60
-
-
0,24
URSA DF, SF, PURE
0,032
120
0,035
60
-
-
0,23
URSA DF, SF, PURE
0,035
140
0,035
60
-
-
0,22
URSA DF, SF, PURE
0,032
140
0,035
60
-
-
0,21
URSA DF, SF, PURE
0,035
160
0,035
80
-
-
0,20
URSA DF, SF, PURE
0,032
160
0,035
60
-
-
0,19
URSA DF, SF, PURE
0,035
160
0,035
60
0,040
40
0,17
URSA DF, SF, PURE
0,035
160
0,035
80
0,040
40
0,16
URSA DF, SF, PURE
0,032
160
0,035
80
0,040
40
0,15
URSA DF, SF, PURE
0,032
160
0,032
100
0,040
50
0,14
Materiál
* Součinitel prostupu tepla uvažuje s návrhovými hodnotami součinitele tepelné vodivosti pro deklarované hodnoty λD
URSA CZ, s. r. o., Pražská 16/810, 102 21 Praha 10, Tel.: 281 017 376, 281 017 374,Fax: 281 017 377, E-mail: [email protected], www.ursa.cz
Proč zateplit spodní stavbu?
Z ekonomických i ekologických důvodů je dobré snížit tepelné ztráty objektu na minimum. Proto je třeba kvalitně izolovat celou vytápěnou obálku budovy, a to včetně spodní stavby. Do zateplení spodní stavby může patřit zateplení suterénních zdí zvenku, zateplení
základových pasů či základových desek. Kvalitní zateplení spodní stavby zvýší povrchovou teplotu v interiéru a tím i komfort stavby,
sníží riziko kondenzace a růstu plísní.
Výhody izolace URSA XPS pro spodní stavbu
Zateplení zdi suterénu
s deskami URSA XPS
Vnější zateplení zdí pod úrovní
terénu s působením tlakové vody
- Velmi dobré a trvalé tepelně izolační vlastnosti snižující tepelné ztráty objektu
- Vysoká pevnost v tlaku
- Minimální nasákavost zaručující dlouhodobou stálost tepelné vodivosti, není třeba řešit žádné další ochranné vrstvy
izolace proti vodě
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování
- Rezistence vůči hnilobě
- Jednoduchá manipulace a instalace
- Nízká hmotnost
- Chrání hydroizolaci proti mechanickému poškození (v určitých typech souvrství)
URSA XPS je izolace na bázi extrudovaného polystyrenu. Má uzavřenou pórovitou strukturu, v buňkách je vzduch.
URSA XPS N-III-PZ-I
Tepelná izolace s rovnou hranou, strukturovaným povrchem pro zvýšení přilnavosti lepidel a omítek.
Zateplení soklů, tepelných mostů a vnitřní zateplení vnějších stěn či stropu suterénu.
URSA XPS N-III-L
Tepelná izolace odolná proti tlaku. Zateplení obrácených plochých střech, podlah, suterénních stěn
a základů.
URSA XPS N-V-L
Tepelná izolace s vysokou odolností proti tlaku. Zateplení průmyslových podlah, parkovacích střech,
suterénních stěn, podlah a základových konstrukcí.
URSA XPS N-VII-L
Tepelná izolace s velmi vysokou odolností proti tlaku. Zateplení pojížděných a více zatěžovaných obrácených plochých střech, podlah v průmyslových objektech, izolace speciálních a dopravních staveb,
vnější tepelná izolace suterénních stěn, podlah a základových konstrukcí.
symbol
jednotka
λD
(W/m·K)
XPS N-III-L
XPS N-III-PZ-I
20-60 mm: 0,034
80-120 mm: 0,036
140 mm: 0,038
Rovná
XPS N-V-L
XPS N-VII-L
50-60 mm: 0,034
80-120mm: 0,036
60 mm: 0,036
80-100 mm: 0,037
Polodrážka
Polodrážka
Hrana
•
•
30-60 mm: 0,034
80-120mm: 0,036
140-180mm: 0,038
Polodrážka
Povrchová úprava
•
•
Hladká
Strukturovaný povrch
Hladká
Hladká
Pevnost v tlaku (napětí)
při 10% deformaci
CS(10\Y)
N/mm
CS(10\Y)300
0,300
CS(10\Y)300
0,300*
CS(10\Y)500
0,500
CS(10\Y)700
0,700
Dotvarování tlakem
(deformace 2%/50 let) CC(2/1,5/50)
N/mm2
CC(2/1,5/50)130**
0,130
•
CC(2/1,5/50)180
0,180
CC(2/1,5/50)250
0,250
Rozměrové změny
při 0,04 N/mm2 a 70°C
DLT(i)5
%
DLT(2)5
≤5
DLT(2)5
≤5
DLT(2)5
≤5
DLT(2)5
≤5
Dlouhodobá nasákavost
WL(T)i
%
WL(T)0,7
≤ 0,7
•
WL(T)0,7
≤ 0,7
WL(T)0,7
≤ 0,7
TR
kPa
•
TR 200
≥ 200
•
•
Deklarovaný součinitel
tepelné vodivosti
Pevnost v tahu kolmo
k rovině desky
2
* Pro 20 mm CS(10\Y)200; 0,200 N/mm2 , ** pro 50 - 160 mm
Spodní stavba
Materiály pro zateplení spodní stavby
Izolace suterénu a základů
1
2
3
2
4
5
Vhodné produkty: URSA XPS N-III-L, N-V-L, N-VII-L
Desky URSA XPS lze aplikovat přímo na vnější stranu konstrukce. Tepelná izolace zabraňuje tepelným ztrátám a minimalizuje riziko růstu plísní. Navíc spolehlivě chrání
hydroizolaci proti mechanickému poškození. Izolace URSA XPS jsou vhodné pro izolaci stěn pod úrovní terénu, základových pasů, podlah i pod nosné základové desky.
Volba materiálu vždy závisí na působícím zatížení.
URSA XPS může být použit v podmínkách spodní vody až do hloubky 3,5 m. Pokud
hrozí působení tlakové vody, je nutné plnoplošné přilepení izolačních desek.
6
Příklad stěny suterénu s vnější izolací URSA XPS N-III-L
Izolace suterénních zdí a základů
s materiály URSA XPS
1. Suterénní zdivo, 2. Hydroizolace, 3.
URSA XPS s polodrážkou, 4. Základové
konstrukce, 5. Separační vrstva, 6. URSA
XPS s polodrážkou
1
2
3
Součinitel tepelné
vodivosti [W/(m·K)]
Součinitel prostupu
tepla U [W/(m2K)]
Izolace
100
0,038
0,31
jednovrstvá
120
0,038
0,26
jednovrstvá
140
0,040
0,24
jednovrstvá
160
0,040
0,22
jednovrstvá
280
0,048
0,15
vícevrstvá
Tloušťka izolace [mm]
* Pro výpočet byly započítány následující vrstvy obvodové stěny: vnitřní omítka 15 mm, zdivo
365 mm, vnější stěrka 20 mm, obvodová izolace URSA XPS N-III-L
Příklad zateplení základové desky izolací URSA XPS N-III-L
4
5
6
7
Izolace suterénních zdí a základové
desky s materiály URSA XPS
1. Suterénní zdivo, 2. Hydroizolace, 3.
URSA XPS s polodrážkou, 4. Základová
deska, 5. Separační vrstva, 6. URSA XPS
s polodrážkou, 7. Podkladní vrstva
Tloušťka izolace
[mm]
Součinitel tepelné
vodivosti [W/(m·K)]
Součinitel prostupu
tepla U [W/(m2K)]
Izolace
100
0,038
0,34
jednovrstvá
120
0,040
0,29
jednovrstvá
160
0,038
0,22
vícevrstvá
200
0,038
0,18
vícevrstvá
240
0,038
0,15
vícevrstvá
300
0,038
0,12
vícevrstvá
* Pro výpočet byly započítány následující vrstvy konstrukce podlahy: Betonový potěr 50 mm, základová železobetonová deska 200 mm, obvodová izolace URSA XPS N-III-L
Izolace soklu
1
2
3
4
5
6
7
Vhodné produkty: URSA XPS N-III-PZ-I
Zateplení v oblasti soklu je zvýšeně namáháno odrazem dešťové vody, sněhem
a příp. mechanickým namáháním. Proto je optimální zde použít materiál URSA
XPS N-III-PZ-I. Speciální strukturovaný (tzv.“vaflový“) povrch izolace navíc zaručuje dokonalé přilnutí omítkových materiálů.
Izolace soklu s materiály URSA XPS
1. Obvodová stěna, 2. Minerální izolace
URSA, 3. Opláštění, 4. Suterénní zdivo,
5. Hydroizolace, 6. URSA XPS N III-PZ-I,
7. Soklová omítka
URSA CZ, s. r. o., Pražská 16/810, 102 21 Praha 10, Tel.: 281 017 376, 281 017 374,Fax: 281 017 377, E-mail: [email protected], www.ursa.cz
Download

URSA_Efektivní řešení obálky budovy