září 2013
High Temperature Board HTB 450
Popis
High Temperature Board HTB 450 je nehořlavá deska z minerální kamenné vlny. Je
navržena tak aby poskytovala vysokou úroveň akustické i tepelné ochrany při teplotách
do 450 °C. Desky mohou být na jedné nebo obou stranách opatřeny různými typy
fólií (nejčastěji alu fólií, typ: HTB 450 AluR) nebo netkanou sklotextilií v bílé nebo černé
barvě. Použití
• Vzduchotechnická potrubí
• Výměníky
• Nádrže
• Tlumiče hluku
• Izolace strojních zařízení
• Průmyslová zařízení
Výrobky High Temperature Board HTB 450 a jeho varianty (HTB 450 AluR) jsou určeny
pro aplikování na rovné nebo mírně zakřivené plochy a provozní teplotu do 450 °C.
Poznámka: Maximální aplikační teplota pro minerální izolaci je 450 °C, armovaná
hliníková fólie na povrchu izolace může být vystavena maximální teplotě do 100 °C.
Charakteristické vlastnosti
Požární odolnost
Izolace High Temterature Board HTB 450 je
jako nehořlavá zařazena do třídy reakce na
oheň A1
Tepelná izolace
HTB 450 dosahuje hodnotu součinitele tepelné
vodivosti od 0,035 W/mK při 10 °C
Teplotní odolnost
High Temperature Board HTB 450 odolává
provozním teplotám do 450 °C.
Výhody
• Odolnost proti vysokým teplotám
• Nehořlavost
• Vodoodpudivá
• S vysokou schopností pohlcovat hluk
• Snadno se řeže
• S dlouhodobě stabilními vlastnostmi
High temperature Board HTB 450
Vlastnosti
Technický parametr
Symbol
Třída/Hodnota
Jednotka
Norma
Součinitel tepelné vodivosti v závislosti na teplotě
λ
0,043 při 50 °C
0,052 při 100 °C
0,065 při 150 °C
0,079 při 200 °C
0,094 při 250 °C
0,117 při 300 °C
0,160 při 400 °C
W/m.K
EN 14303
Střední objemová hmotnost
r
50
kg/m3
-
Maximální provozní teplota
ST(+)
450
°C
EN 14706
-
T5
-
EN 823
Třída tolerance tloušťky
Třída reakce na oheň
-
A1
-
EN 13501-1
Bod tavení vláken
tt
≥1000
°C
DIN 4102-17
Krátkodobá nasákavost
WS
≤1
Kg/m2
EN 1609
Výrobní rozměry
Tloušťka
40
50
60
80
Délka
1000
Šířka
500
100
120
140
Poznámka: Jiné výrobní rozměry mohou být k dispozici na vyžádání.
Detailní informace o výrobním programu naleznete v aktuálním ceníku.
Manipulace a skladování
Izolace High Temperature Board HTB 450 je dodávána v PE obalech, které jsou určené
pouze na krátkodobou ochranu. Materiál musí být skladován na suchém místě bez
vystavení vlivu přímého slunečního záření.
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017
Fax: +420 800 800 060
[email protected]
Informace o produktu jsou uvedené na každém balení.
Desky nejsou určené pro použití v místech kde by mohli být vystaveny přímému působení
klimatických vlivů.
www.knaufinsulation.cz
Veškerá práva vyhrazena, včetně fotoreprodukce a uložení na elektronických nosičích. Komerční využití pracovních postupů uvedených v tomto dokumentu není povolené. Přípravě tohoto
dokumentu byla věnována maximální pozornost, přesto není zcela možné vyloučit výskyt případné chyby. Vydavatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případné nesprávné informace a jejich
důsledky. Jakékoliv podněty a připomínky k obsahu tohoto dokumentu jsou vítány.
Souhrnný popis izolačního materiálu.
Nehořlavá deska z minerální kamenné vlny, navržena tak aby poskytovala vysokou úroveň akustické i tepelné
ochrany při teplotách do 450 °C. Desky mohou být na jedné nebo obou stranách opatřeny různými typy fólií.
Materiál je určený zejména pro vnější izolaci vzduchotechnického potrubí, výměníků, nádrží, tlumičů hluku, strojních a průmyslových zařízení pro aplikace na rovné nebo mírně zakřivené plochy.
Přípustná aplikační teplota pro minerální vlnu je do 450 °C, varianta s armovanou hliníkovou fólií na povrchu fólie
může být vystavena maximální teplotě do 100 °C.
Materiál byl řádně uveden na Evropský trh, je na něj vystaven ES prohlášení o shodě podle směrnice pro stavební
materiály (CPD) 89/106/EEC a prohlášení o vlastnostech, na obalu musí být označen značkou CE.
Vlastnosti
Technický parametr
Symbol
Třída/Hodnota
Jednotka
Norma
Součinitel tepelné vodivosti
v závislosti na teplotě
λ
0,043 při 50 °C
0,052 při 100 °C
0,065 při 150 °C
0,079 při 200 °C
0,094 při 250 °C
0,117 při 300 °C
0,160 při 400 °C
W/m.K
EN 14303
Střední objemová hmotnost
r
50
kg/m3
-
Maximální provozní teplota
ST(+)
450
°C
EN 14706
Třída tolerance tloušťky
-
T5
-
EN 823
Třída reakce na oheň
-
A1
-
EN 13501-1
Bod tavení vláken
tt
≥1000
°C
DIN 4102-17
WS
≤1
Kg/m2
EN 1609
Krátkodobá nasákavost
Download

High Temperature Board HTB 450