Podlahy CZ
Podlahy
leden 2013
Úvod
Jednou z nejdůležitějších konstrukcí ve stavebním objektu jsou podlahy jakožto lícová povrchová úprava nosné stropní konstrukce, která slouží k přenášení užitného zatížení a zároveň tvoří
podklad pro finální povrchovou úpravu v interiéru.
Na podlahové konstrukce jsou kladeny nároky jak statické, tak akustické a estetické.
Pod slovem Podlaha je myšleno souvrství různých typů a tlouštěk materiálů.
Podlahové souvrství je pokládáno na nosnou konstrukci stropu nebo základové desky. Nejprve je aplikována tepelná a akustická deska z minerální vlny, na kterou se provádí litá nebo
suchá podlaha. Na tuto podlahovou vrstvu se následně aplikují finální povrchové pochozí,
případně pojízdné vrstvy.
Pokud je třeba, provede se pod akustickou desku z minerální izolace nivelace nosné konstrukce a to buď pomocí suchého podsypu nebo samonivelační stěrky.
Obsah
podlahy
Úvod
2
Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation 3
Těžké plovoucí podlahy
4
Lehké plovoucí podlahy
6
Roštové podlahy
8
Doporučené izolace Knauf Insulation
9
Izolace proti nepříjemnému hluku
2
10
Do skladby podlahy lze zakomponovat různé rozvody, instalace a i v poslední době velmi
rozšířený systém podlahového vytápění. Pro efektivní využití této technologie je nezbytná dostatečná tloušťka tepelné izolace, která zajistí přenos tepla tam, kam je potřeba, tj. do interiéru.
Z pohledu statiky a únosnosti podlahy je potřeba, aby zatížení, které bude na podlahu přenášeno, snesla i vlastní nosná konstrukce. Suché i lité podlahy lze dimenzovat pro běžné
použití v obytných budovách (150 kg/m2) i pro zatížení například ve výstavních prostorách
(500 kg/m2). Tloušťka aplikovaného izolantu je závislá na upřednostňování požadavků akustických nebo tepelně-technických. Z pohledu akustického je postačující pod suché podlahy
tloušťka izolace 20 mm, pod lité podlahy je postačující tloušťka izolace 40 mm.
Z pohledu tepelně technického se volí tloušťka izolace podle požadavku ČSN 73 0540-2.
Podlahové vrstvy provedené na akustické a tepelně-izolační desce jsou prováděny jako plovoucí a je nutné je oddělit od okolních svislých konstrukcí. Bez tohoto oddělení může docházet
k přenosu impulzů (kroků) z této plovoucí podlahové desky do svislých konstrukcí (stěn) a tím
dochází k přenosu hluku z podlahy do stěn a v podstatě ke zvýšení hlučnosti v interiéru.
Možnosti aplikace izolace Knauf Insulation
Výrobky z kamenné minerální vlny od Knauf Insulation jsou vhodné pro různé konstrukční varianty a mohou dosahovat různých stupňů tepelně-izolačních, zvukově-izolačních a požárně-bezpečnostních vlastností. Každý výrobek má jiné unikátní vlastnosti, které ho předurčují
do konkrétní aplikace. Proto je důležité vybrat ten správný výrobek pro těžkou nebo lehkou plovoucí podlahu.
Těžká plovoucí podlaha
Lehká plovoucí podlaha
Roštová podlaha
produkty KNAUF INSULATION
Produkty pro plovoucí podlahy od Knauf Insulation vyráběné z kamenné minerální vlny jsou především odolné vůči ohni a zachovávají si při nadměrném namáhání
svoji tvarovou stálost. Původní surovinou pro výrobu kamenné vlny je kámen.
Jde o tvrdší izolace, které vynikají dlouhodobou tvarovou stálostí a vynikajícími mechanickými vlastnostmi po celou dobu životnosti.
Jako zvukově-izolační výplň roštových podlah jsou vhodné produkty Knauf Insulation ze skelné minerální vlny vyráběné s ECOSE® Technology. Jde o materiály,
které mají velmi dobré až nadstandardní tepelně-izolační vlastnosti, jsou bez formaldehydu, fenolu, akrylátu, bez přidaných barviv. Původní surovinou pro výrobu skelné
vlny je recyklované sklo.
3
Těžké plovoucí podlahy
Nášlapná vrstva
estetický vzhled, funkční požadavky
Separační podložka
Roznášecí vrstva
roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy
Pojistná hydroizolace
PE folie
Izolace Knauf Insulation
dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku
do navazujících konstrukcí, brání přenosu
hluku konstrukcí stěn
Izolace Knauf Insulation
zvukově-izolační vrstva (kročejová izolace)
brání přenosu hluku do okolních konstrukcí
a ostatních prostor
Plošná hmotnost m' 75 a více kg/m2
Vynikající kročejová neprůzvučnost jen 41 dB
Doporučené použití pro provozy:
 školy, nemocnice, veřejné budovy,
 průmyslové budovy, byty (v bytech zajišťují vyšší komfort)
Roznášecí vrstva –armovaný beton, beton, anhydrit
Doporučená izolace – PTN, PTE, PTS
Pro užitné zatížení až 1000 kg/m2 – PVT
Minimální doporučená tloušťka izolace – 40 mm
Těžké plovoucí podlahy
Izolace Knauf Insulation
Součinitel tepelné vodivosti
Stlačitelnost dle EN 12 431
Třída reakce na oheň
Užitné zatížení
Doporučené použití
Doporučená roznášecí vrstva
Dynamická tuhost pro různé tloušťky
4
PTN
[W/mK]
[mm]
PTE
PTS
0,035
4
A1
200
0,036
3
A1
[kg/m2]
400
Těžké plovoucí podlahy
Těžké plovoucí podlahy
v bytové výstavbě s lepenou
v bytové výstavbě s jinou než keramickou nášlapní vrstvou
keramickou lepenou nášlapní
nebo ve veřejných budovrstvou
vách s vysokou frekvencí
pohybu lidí
Armovaný beton, prostý
Prostý beton, Anhydrit (typ
beton min. 60 mm
a tloušťka dle výrobce)
0,039
2
A1
500
Těžké plovoucí podlahy
pro zvýšené zatížení
Prostý beton, Anhydrit (typ
a tloušťka dle vyrobce)
[mm]
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
[MN/m3]
25
20
15
10
10
30
25
20
15
15
40
30
25
20
20
Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku
pro různé konstrukce podlah
Zlepšení akustických vlastností podlah s použitím izolací Knauf Insulation
Izolace
PTN
PTE
PTS
Železobetonová deska (mm)
120
140
160
180
200
220
240
Plošná hmotnost (kg/m2)
276
322
368
414
460
506
552
L'n,w,eq (dB) bez izolace
79
77
75
73
71
70
69
dL/dB (mm)
SD (MN/m )
Lw (dB)
20/16
30/26
40/36
50/46
60/56
20/17
30/27
40/37
50/47
60/57
20/18
30/28
40/38
50/48
60/58
25
20
15
10
10
30
25
20
15
15
40
30
25
20
20
27
28
29
30
30
26
27
28
29
29
24
26
27
28
28
3
Výsledné hodnoty akustických vlastností podlah L'n,w (dB) Hodnoty pro strop s izolací
54
53
52
51
51
55
54
53
52
52
57
55
54
53
53
52
51
50
49
49
53
52
51
50
50
55
53
52
51
51
50
49
48
48
48
51
50
49
48
48
53
51
50
49
49
48
47
46
45
45
49
48
47
46
46
51
49
48
47
47
46
45
44
43
43
47
46
45
44
44
49
47
46
45
45
45
44
43
42
42
46
45
44
43
43
48
46
45
44
44
44
43
42
41
41
45
44
43
42
42
47
45
44
43
43
Uvedené hodnoty jsou výpočtové pro železobetonový strop s izolací Knauf Insulation. Zahrnutá je plošná hmotnost betonové roznášecí
vrstvy 80 kg/m2. V případě použití měkkého koberce jako nášlapné vrstvy se výsledky zlepší o 1 dB.
Použité označení:
Vlastnosti izolací Knauf Insulation
 L’n,w,eq (dB)
ekvivalentní vážená normalizovaná hladina
akustického tlaku kročejového zvuku
 Nehořlavost – bod tání nad 1000 °C
 Akustická izolace – schopnost vysoké absorpce
a tlumení zvuku
 Tepelná izolace – tepelná vodivost od 0,035 do 0,040 W/mK
 Trvalá rozměrová stálost
 Odolnost vůči mikroorganizmům
 Nenasákavost – vlákna jsou hydrofobizována
 Paropropustnost – díky vláknité struktuře je umožněn
prostup páry
 Zdravotní a ekologická nezávadnost
 Lw (dB)
vážené snížení hladiny akustického tlaku
kročejového zvuku podlahou
 L’n,w (dB)
vážená normalizovaná hladina akustického
tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací
 dL/dB (mm)
stlačitelnost, která definuje třídu Cp (dL/dB)
 SD (MN/m3)
třída dynamické tuhosti izolace
Doporučení a tipy
 Pokládka izolačních desek se provádí na suchý a čistý podklad, případně na nivelovanou lícovou
plochu podlahy.
 Desky minerální izolace je nutné klást na sraz.
 Do vrstvy lité podlahy lze umístit hadice teplovodního podlahového vytápění.
 Ve styku vodorovné a svislé konstrukce použít izolační okrajový pásek, který zabraňuje šíření
kročejového hluku do svislých částí konstrukce.
5
Lehké plovoucí podlahy
Nášlapná vrstva
estetický vzhled, funkční požadavky
Separační podložka
Roznášecí vrstva
roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy
Izolace Knauf Insulation
dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku
do navazujících konstrukcí, brání přenosu
hluku konstrukcí stěn
Izolace Knauf Insulation
zvukově-izolační vrstva (kročejová izolace)
brání přenosu hluku do okolních konstrukcí
a ostatních prostor
Plošná hmotnost m' 15–75 kg/m2
Vynikající kročejová neprůzvučnost jen 49 dB
Doporučené použití pro prostory:
 byty,
 rodinné domy
Roznášecí vrstva –velkoplošné desky
Doporučená izolace – PTS
Pro zvýšené zatížení – PVT
Minimální tloušťka izolace – 20 mm
Lehké plovoucí podlahy
Izolace Knauf Insulation
Součinitel tepelné vodivosti
Stlačitelnost dle EN 12 431
Třída reakce na oheň
Napětí v tlaku při 10% stlačení do tl. 50 mm
Napětí v tlaku při 10% stlačení nad tl. 50 mm
Užitné zatížení
Doporučené použití
Doporučená roznášecí vrstva
Dynamická tuhost pro různé tloušťky
6
PTS
PVT
[W/mK]
[mm]
0,039
2
A1
[kPa]
–
[kPa]
–
[kg/m2]
dle roznášecí vrstvy
Lehká plovoucí podlaha
v bytové výstavbě s jinou než
keramickou lepenou nášlapní
vrstvou.
Velkoplošné desky
ve dvou vrstvách
[mm]
20
30
40
50
60
[MN/m3]
40
30
25
20
20
0,040
–
A1
50
60
dle roznášecí vrstvy
Lehká plovoucí nebo anhydridová podlaha v bytové
výstavbě s lepenou keramickou nášlapní vrstvou, nebo ve
veřejných budovách s vysokou ferekvencí pohybu .
Velkoplošné desky ve dvou vrstvách
–
Snížení hladiny akustického tlaku kročejového hluku
pro různé konstrukce podlah
Zlepšení akustických vlastností podlah s použitím izolací Knauf Insulation
Železobetonová deska (mm)
120
140
160
180
200
220
240
Plošná hmotnost (kg/m2)
276
322
368
414
460
506
552
L'n,w,eq (dB) bez izolace
79
77
75
73
71
70
69
Izolace
dL/dB (mm)
SD (MN/m )
Lw (dB)
PTS
20/18
30/28
40/38
50/48
60/58
40
30
25
20
20
24
26
27
28
28
3
Výsledné hodnoty akustických vlastností podlah L'n,w (dB) Hodnoty pro strop s izolací
57
55
54
53
53
55
53
52
51
51
53
51
50
49
49
51
49
48
47
47
49
47
46
45
45
48
46
45
44
44
47
45
44
43
43
Uvedené hodnoty jsou výpočtové pro železobetonový strop s akustickou izolací Knauf Insulation PTS. Roznášecí vrstva je z OSB desek
o tloušťce min. 25 mm.
Použité označení:
Vlastnosti izolací Knauf Insulation
 L’n,w,eq (dB)
ekvivalentní vážená normalizovaná hladina
akustického tlaku kročejového zvuku
 Nehořlavost – bod tání nad 1000 °C
 Akustická izolace – schopnost vysoké absorpce
a tlumení zvuku
 Tepelná izolace – tepelná vodivost od 0,035 do 0,040 W/mK
 Trvalá rozměrová stálost
 Odolnost vůči mikroorganizmům
 Nenasákavost – vlákna jsou hydrofobizována
 Paropropustnost – díky vláknité struktuře je umožněn
prostup páry
 Zdravotní a ekologická nezávadnost
 Lw (dB)
vážené snížení hladiny akustického tlaku
kročejového zvuku podlahou
 L’n,w (dB)
vážená normalizovaná hladina akustického
tlaku kročejového zvuku s akustickou izolací
 dL/dB (mm)
stlačitelnost, která definuje třídu Cp (dL/dB)
 SD (MN/m3)
třída dynamické tuhosti izolace
Doporučení a tipy
 Pokládka izolačních desek se provádí na suchý a čistý podklad, případně na nivelovanou lícovou
plochu podlahy.
 Desky minerální izolace je nutné klást na sraz.
 Pod suchou podlahu lze umístit systém podlahového vytápění.
 Ve styku vodorovné a svislé konstrukce doporučujeme použít izolační okrajový pásek, který zabraňuje šíření kročejového hluku do svislých částí konstrukce.
Správné řešení
Vážená stavební neprůzvučnost R‘w = 51 dB
Nesprávné řešení
R‘w = 40 dB
7
Roštové podlahy
Nášlapná vrstva
estetický vzhled, funkční požadavky
Separační podložka
Roznášecí vrstva
roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy
Izolace Knauf Insulation
dilatační pásek zabraňuje přenosu hluku
do navazujících konstrukcí, brání přenosu
hluku konstrukcí stěn
Izolace Knauf Insulation
zvukově-izolační vrstva brání přenosu hluku
do okolních konstrukcí a ostatních prostor
Nosné trámy
Výhody roštové podlahy
• Minimálně zatěžuje konstrukci
• Eliminuje hluk
• Přináší tepelný komfort
• Nižší náklady na vytápění
• Vhodný do ekologicky šetrných staveb
Detail uložení nosného
trámu na izolaci PVT
Detail napojení na stěnu
pomocí okrajového pásku
Roštové podlahy na trámovém stropě:
Kročejová neprůzvučnost je velmi dobrá 53–55 dB.
Vhodné do rekreačních objektů a rodinných domů.
Roštové podlahy na betonovém stropě:
Kročejová neprůzvučnost je velmi dobrá 47–51 dB.
Vhodné do běžných bytů a provozů s lehkým zatížením.
Classic 035
λ D = 0,035 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál ze skelné minerální vlny s ECOSE® Technology,
ve formě rolí.
SVT 173*
Classic 037
Vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvukově-pohltivé vlastnosti. Vhodný
jako tepelná a akustická výplň roštových podlah pro nízkoenergetické a pasivní stavby.
λ D = 0,037 W/mK
Minerálně vláknitý izolační materiál ze skelné minerální vlny s ECOSE® Technology,
ve formě rolí.
SVT 174*
8
Standardní tepelně-izolační vlastnosti. Velmi dobré zvukově-pohltivé vlastnosti. Vhodný
jako tepelná a akustická výplň roštových podlah pro energeticky úsporné stavby.
Doporučená izolace
PTN
λ D = 0,035 W/mK
Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z betonu.
Tloušťky
20–60 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Dynamická tuhost pro
různé tloušťky
SVT 195*
[mm]
3
[MN/m ]
20
30
40
50
60
25
20
15
10
10
Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 200 kg/m2. Stlačitelnost je max. 4 mm.
PTE
λ D = 0,036 W/mK
Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z betonu nebo anhydritu.
Tloušťky
20–60 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000 (mm)
Třída reakce na oheň
Dynamická tuhost pro
různé tloušťky
SVT 196*
A1
[mm]
3
[MN/m ]
20
30
30
40
50
60
25
20
15
15
2
Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 400 kg/m . Stlačitelnost je max. 3 mm.
PTS
λ D = 0,039 W/mK
Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro lehké a těžké plovoucí podlahy.
Tloušťky
20–80 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Dynamická tuhost pro
různé tloušťky
SVT 197*
[mm]
3
[MN/m ]
20
40
30
40
50
60
30
25
20
20
2
Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 500 kg/m . Stlačitelnost je max. 2 mm.
PVT
λ D = 0,040 W/mK
Tepelná a akustická izolace z kamenné minerální vlny pro lehké a těžké plovoucí
podlahy s extrémním zatížením.
SVT 198*
Tloušťky
40–60 (mm)
Standardní rozměr
600 × 1000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Vhodný pro podlahy s užitným zatížením do 1000 kg/m2.
Pevnost v tlaku při 10% deformaci je do tl. 50 mm 50 kPa, od tl. 60 mm 60 kPa.
Okrajové pásky
λ D = 0,036 W/mK
Dilatační pásek z kamenné minerální vlny pro všechny typy plovoucích podlah.
Tloušťka
15 (mm)
Standardní rozměr
40–100 × 1000 (mm)
Třída reakce na oheň
A1
Zabraňuje šíření kročejového hluku do svislé části konstrukce.
*) SVT – výrobek je zapsán v seznamu výrobků a technologií pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013
9
Izolace proti nepříjemnému zvuku
Kolikrát se vám už stalo, že váš soused začal s uklízením nebo rekonstrukcí bytu akorát
tehdy, kdy jste chtěli odpočívat? Nebo vám hlasitá hudba přerušila spánek? Nepříjemný
zvuk, který nastane nejen při těchto činnostech se šíří po stěnách, podlahových konstrukcích nebo stropu. Výsledkem je více či méně intenzivní zvuk ve vedlejších místnostech,
obvykle tam, kde to nechceme. Když je zvuk nepříjemný, nazýváme ho hluk.
Šíření hluku se dá lehce eliminovat. Zvuk ve vzduchu nejúčinněji zastavíme postavením
bariéry, stěny. Jednou z nejjednodušších a velice efektivních řešení je montáž sádrokartonové příčky, do které se zabuduje vhodný zvukově-pohltivý materiál z minerální vlny.
Zvuk kroků, který vzniká a šíří se po podlaze se eliminuje pomocí plovoucí podlahy, do
které se zabuduje vhodný izolační materiál z minerální vlny.
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách
Strop mezi dvěma místnostmi, které mají společnou celou plochu této dělící konstrukce musí splňovat požadavek vyjádřený jako minimální
R´w a jako maximální L‘n,w dle normy ČSN 73 0532.
Výběr z ČSN 73 0532
Chráněný prostor (přijímací)
Požadavky
A.
1
B.
2
3
4
6
6
7
G.
19
20
21
L´n,w, L´nT,w,
Vážená normalizovaná
hladina akustického tlaku
Hlučný prostor
kročejového zvuku (dB)
Stropy
Stropy
Bytové domy (kromě rodinných domů) – nejméně jedna obytná místnost bytu o 3 a více obytných místnostech
Všechny ostatní místnosti téhož bytu, pokud nejsou funkční součástí
47
63
chráněného prostoru
Bytové domy – obytné místnosti bytu
Všechny místnosti druhých bytů
53
55
Společné prostory domu (schodiště, vestibuly, chodby, terasy )
52
55
Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody
57
48
Provozovny a hlukem La,max < 85 dB s provozem nejvýše do 22:00h
57
53
Provozovny a hlukem La,max < 85 dB s provozem i po 22:00h
62
48
Provozovny s hlukem 85 dB< La,max < 95 dB s provozem i po 22:00h
72
38
Kanceláře a pracovny
Kanceláře a pracovny
47
63
Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky,
52
58
pracovny vedoucích pracovníků
Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti
52
58
vyžadující vysokou ochranu před hlukem
R´w, DnT,w
Vzduchová
neprůzvučnost (dB)
Když se zvuk stane hlukem
Lidské ucho zachytí zvuk od prahu slyšitelnosti do prahu bolesti ve frekvenčním pásmu
mezi 20 a 20000 Hz. Práh bolesti představuje zhruba 130 dB a lehce se dá ilustrovat
zvukem motoru letadla ve vzdálenosti deseti metrů. Zvuk je jeden ze základních fyzikálních jevů a představuje mechanickou změnu částic materiálu. Ve vzduchu mu říkáme
aerodynamický zvuk. Je jedním z nejdůležitějších komunikačních prostředků, zdrojem
dorozumění i zábavy. Na druhé straně může působit až bolestně a být trvale škodlivý.
Tomu říkáme hluk. S hlukem se potkáváme ve městech čím dál víc. Proto je obzvlášť důležité zamezit přenosu nežádoucího hluku skrz konstrukce.
10
Šíření zvuku ve vzduchu nebo v materiálech
Sílu zvuku, který se šíří ve vzduchu nebo narazí na překážku (dělící stěna, strop) je možné účinně snížit absorpcí. Minerální izolace Knauf Insulation zabrání přenosu zvuku skrz
konstrukci. Důvodem toho je vláknitá struktura izolace. Zvuk je vlnění vzduchu, které je
při dopadu na zvukovou minerální izolaci a její vzájemně propletené vlákna absorbováno. Tímto způsobem je možné intenzitu zvuku přenášeného vzduchem omezit. Je tedy
potřeba provést opatření už při samotném zdroji a v masivní konstrukci zabránit přenosu
zvuku. Proto se do konstrukcí plovoucích podlah pod roznášecí vrstvu navrhuje měkká
výplň pohlcující zvuk s odpovídající nízkou dynamickou tuhostí.
Zvukotěsná ochrana při kročejovém hluku
Akustická izolace plovoucích podlah musí mít v první řadě odpovídající dynamickou tuhost. To znamená průměrně hodnotu mezi 15 a 40 MN/m3. Takové materiály jsou dostatečně tvrdé, aby se lehce přenášelo zatížení bez poškození a zároveň dostatečně měkké,
aby působily jako tlumící vrstva mezi roznášecí a podkladovou vrstvou.
Měkké a elastické materiály jsou sice velmi dobré izolátory zvuku, ale riskuje se při nich
poškození a nadměrný tlak. Tvrdé a neelastické materiály poskytují požadované pevnosti v tlaku, ale zvuk pohlcují výrazně méně, téměř vůbec. Kompromisem mezi těmito dvěmi
mezními stavy jsou plovoucí podlahy s minerální izolací Knauf Insulation s odpovídajícími
hodnotami dynamické tuhosti. Závislost akustické izolace od hmotnosti plovoucí podlahy
a dynamické tuhosti izolace naleznete v grafu níže:
Závislost akustické izolace od hmotnosti plovoucí podlahy a dynamické tuhosti izolace
34
32
Snížení hladiny akustického tlaku kročejového zvuku DLw (dB)
30
28
26
M1 =1
00 k
g/m 2
M1 =
24
75 k
g/m 2
M1 =
50 k
g/m 2
22
M1 =
35 k
g/m 2
20
18
16
14
12
10
10
20
30
50
Dynamická tuhost MN/m3
100
200
11
Technické zastoupení v ČR
Obchodní zastoupení v ČR
Obchodně techničtí specialisté:
 Pavel Havlíček
+420 724 283 344
[email protected]
Technická podpora pro projektanty
Pavel Pohl +420 602 399 178
[email protected]
 Martin Vlček
+420 724 668 320
[email protected]
 Milan Bogdan
+420 602 553 837
[email protected]
obchodní zastoupení Praha východ a okolí
Ploché střechy, opláštění hal, Heraklith
Pavel Přech +420 606 711 304
[email protected]
 Jiří Müller
+420 724 059 007
jiri.muller@ knaufinsulation.com
obchodní zastoupení Praha západ a okolí
Kontaktní fasády
Vítězslav Veselý +420 725 389 021
[email protected]
 Petr Přibyl
+420 606 478 160
[email protected]
Technické izolace
Pavel Havlíček +420 724 283 344
[email protected]
KI-AB-PODL/CZ-130708
Knauf Insulation, spol. s r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Česká republika
 Iveta Janoušková
+420 725 319 704
[email protected]
Všechna práva vyhrazena, včetně práv fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronická média. Komerční využití procesů
a/nebo pracovních aktivit popsaných v tomto dokumentu je zakázáno. Sestavování informací, textové části i obrazové dokumentace v tomto dokumentu byla věnována ta nejvyšší pozornost, nicméně přesto nelze vyloučit možnost chyby. Vydavatel dokumentu
a jeho redaktoři nemohou přijmout právní ani jinou odpovědnost
za případné chyby či jejich důsledky. Vydavatel i redaktoři dokumentu ocení jakékoli připomínky a upozornění na případné chyby,
které se v dokumentu vyskytly.
Knauf Insulation Trading, s. r. o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5
Česká republika
Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 018, 020
Tel.: +420 234 714 014, 016, 017
Fax: +420 800 800 060
www.knaufinsulation.cz
[email protected]
CAD detaily a praktické propočty naleznete na www.knaufinsulation.cz
 Petr Vozák
+420 724 527 877
[email protected]
 Jaromír Koběluš
+420 724 285 445
[email protected]
 Marek Gut
+420 724 933 854
[email protected]
Download

Podlahy - Knauf Insulation