ŠG

“SremskaMitrovica”
1
0 UVOD
I Uvodne informacije i napomene
Gazdinska jedinica “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” registrovana je Popisom šuma i šumskih zemljišta šumskih
područja u skladu sa Zakonom o šumama i nalazi se u sastavu Sremskog šumskog područja, kojim gazduje JP
”Vojvodinašume”-Petrovaradin, odnosno Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”.
Vaţenje prethodne posebne osnove za ovu gazdinsku jedinicu je do 31.12.2013. godine.
Opštom osnovom gazdovanja šumama Sremskog šumskog područja 2005-2014. god. (Rešenje Vlade Republike Srbije
br. 322-1550/2009, iz sluţbenog glasnika R.S. br.21/09), definisan je novi koncept ureĎivanja šuma. Po novom načinu
ureĎivanja šuma, promenjen je period vaţenja posebnih osnova, tako da je došlo do skraćenja vaţenja posebne osnove za ovu
gazdinsku jedinicu i nov period vaţenja prethodne posebne osnove gazdovanja šumama gazdinske jedinice “Baradinci –
Pavlaka - Vučkovac” je 01.01.2004. - 31.12.2010. godine.
Vaţenje ove posebne osnove za sledeći ciklus je od 01.01.2011.- 31.12.2020. godine.
Premer sastojina je izvršen u toku leta 2010. godine. Prilikom premera sastojina korišćena je elektronska oprema
( elektronske prečnice, elektronski visinomeri ), a obrada prikupljenih taksacionih podataka i izrada planova gazdovanja,
uraĎena je u Šumskom gazdinstvu „Sremska Mitrovica” u Sremskoj Mitrovici.
Obrada podataka je izvršena prema jedinstvenoj metodologiji za sve drţavne šume na teritoriji Republike Srbije, prema
Kodnom priručniku za informacioni sistem u šumama Srbije.
Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” uraĎena je u skladu sa
sledećim zakonskim i normativnim aktima:
Zakon o šumama (Sl.gl. RS br. 30/10),
Zakon o zaštiti ţivotne sredine (Sl.gl. RS br. 66/91, 83/92 i 53/93),
Zakon o zaštiti prirode (Sl.gl. RS br. 36/09 i 88/10),
Zakon o potvrĎivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (Sl.list SRJ, MeĎunarodni ugovori br. 11/01),
Zakon o potvrĎivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (Sl.gl. RS, MeĎunarodni ugovori br. 102/07),
Zakon o strateškoj proceni uticaja na ţivotnu sredinu (Sl.gl. RS br. 135/04),
Zakon o semenu i sadnom materijalu (Sl.gl. RS br. 54/93),
Zakon o reproduktivnom materijalu šumskog drveća (Sl.gl. RS br. 135/04),
Zakon o lovstvu (Sl.gl. RS br. 39/93, 44/93, 60/93 i 67/93),
Zakon o vodama (Sl.gl. RS br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94,54/96 i 30/10),
Zakon o planiranju i ureĎenju prostora i naselja (Sl.gl. RS br. 44/95, 23/96, 16/97 i 46/98),
Zakon o zaštiti od poţara (Sl.gl. RS br. 37/88, 53/93, 67/93 i 48/94),
Pravilnik o sadrţini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja
privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03),
- Pravilnik o načinu obeleţavanja stabala za seču u šumama, načinu evidentiranja tih stabala u doznačnim knjigama,
obliku i sadrţini doznačnih ţigova i obrascu doznačne knjige (Sl.gl. RS br. 122 /03),
- Prostorni plan Republike Srbije (Sl.gl. RS br. 13/96).
-
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
2
1.0.
OPŠTI OPIS GEOGRAFSKIH, POSEDOVNIH I PRIVREDNIH PRILIKA
1.1.
TOPOGRAFSKE PRILIKE
1.1.1. Geografski poloţaj gazdinske jedinice
Gazdinsku jedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac" čine dve odvojene šumske celine: Baradinci – Pavlaka i
Vučkovac koje se pruţaju paralelno sa Vojnim poligonom Nikinci. Deo Baradinaca ( odeljenja 1 – 10 i 19 – 22 ) i Pavlaka (
odeljenja 11 – 18 ), prostiru se na teritoriji Opštine Ruma a drugi deo Baradinaca ( odeljenja 23 – 26 ) i Vučkovac ( odeljenja 27
– 29 ) na teritoriji Opštine Pećinci. U blizini ove gazdinske jedinice nalaze se naselja Nikinci, Vitojevci i Grabovci.
Geografske koordinate ovog šumskog kompleksa su 44O 43' - 44O 49' severne geografske širine i 19O 52' - 19O 54'
istočne geografske duţine, dok se nadmorska visina kreće od 78 m - 81 m.
1.1.2. Granice
Gazdinska jedinica „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“ se sastoji od dve zasebne celine povezane asfaltnim putem.
Kompleks Baradinci – Pavlaka čine odeljenja od 1 do 26. Severna granica šumske celine Baradinci – Pavlaka naleţe na
poljoprivredno zemljište. Zapadna granica, idući od severa ka jugu, delom je definisana kanalom Vranj. Odvajajući se od kanala
krivudavo ide na zapad ka Vitojevcima da bi se kasnije opet vratila na kanal prateći ga ka jugu. Istočnu granica ove celine
predstavlja asfaltni put, koji prolazi kroz Vojni poligon Nikinci.
Kompleks Vučkovac čini tri odeljenja (27, 28 i 29). Zapadna granica šumskog kompleksa Vučkovac naleţe delom na
poljoprivredno zemljište, a delom na G.J. “Grabovačko-Vitojevačko ostrvo”. Istočna granica je ravna linija osnovnog pravca
pruţanja puta kroz Vojni poligon Nikinci.
Na preglednim planovima 1:10000 iz katastra, moguće je ustanoviti tačne i detaljne granice,
Spoljnja granica gazdinske jedinice, kao i granice njene unutrašnje podele (granice odeljenja i odseka) vidljive su i
obeleţene u skadu sa Pravilnikom o sadrţini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana
gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03 - član 33 i 35).
1.1.3. Površina
Ukupna površina gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” iznosi 884.84 ha i prostire se najvećim delom na
teritoriji opštine Ruma u KO Nikinci i KO Grabovci, a manjim delom na teritoriji opštine Pećinci u KO Obreţ i KO Ogar.
Unutar ovog kompleksa nema zauzeća površina od strane fizičkih ili pravnih lica, kao ni zemljišta uzetog u zakup.
Struktura površina po obraslosti, kao i obraslih površina po poreklu, prikazana je u tabeli 1.1.
Tabela br. 1.1. – Struktura površina
ŠUME I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE
UKUPNA
Šumsko
Vrsta zemljišta
Šumske
POVRŠINA Svega
Šuma
zemljišt
kulture
e
Površina ha
884.84
865.07
100
97.8
Površina %
100
100
Posebnaosnova
gazdovanja
762.08
102.43
0.56
OSTALO ZEMLJIŠTE
Svega
19.77
Neplodno
Za ostale
svrhe
18.59
1.18
94
6
2.1
0.1
2.2
88.1
11.8
0.1
86.1
11.6
0.1
100
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
3
Gazdinska jedinica ,, Baradinci – Pavlaka - Vučkovac " prostire se na 884.84 ha i podeljena je na 29 odeljenja, sa
prosečnom veličinom odeljenja od 30.51 ha, što je u skladu sa odredbama Pravilniku o sadrţini osnova i programa gazdovanja,
godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama. Najmanju površinu ima odeljenje 6 sa 10.96
ha dok najveće odeljenje 29 ima 63.34 ha. Veličina odeljenja ustanovljena je ranijom podelom i kao takva je zadrţana.
Iz prethodnog pregleda se vidi da je 97.8 % površine ove gazdinske jedinice pod šumom i šumskim zemljištem, a ostalo
zemljište čini 2.2 % ukupne površine.
1.2.
IMOVINSKO – PRAVNO STANJE
1.2.1
Biografski podaci
Šume gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” do Drugog Svetskog rata bile su u sastavu Petrovaradinske
imovne opštine, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Posle Drugog Svetskog rata, Zakonom o proglašenju opštenarodnih imovnih
seoskih utrina, pašnjaka i šuma, imovine zemljišnih, urbanih i njima sličnih zajednica, kao i krajiških imovnih opština,
31.12.1947. god. ukinuta je Petrovaradinska imovna opština i sve šume, a samim tim i šume ove gazdinske jedinice, postaju
opštenarodna imovina. Iste godine je osnovano Šumsko gazdinstvo za celu Vojvodinu, da bi 1948. godine bilo formirano
Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica sa 6 šumskih uprava (Morović, Jamenska, Višnjićevo, Klenak, Kupinovo i Ogar).
Godine 1962 Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica“ prelazi u Radnu organizaciju, da bi 1973. godine, kao Organizacija
udruţenog rada, formirala svoje OOUR-e. Društvene i političke prilike se menjaju i 1989. godine Šumsko gazdinstvo “Sremska
Mitrovica“ se registruje kao Društveno preduzeće za gazdovanje šumama sa 6 radnih jedinica.
Donošenjem Zakona o šumama Republike Srbije (Sl.gl. RS br. 46/91), Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica“Sremska Mitrovica ulazi u sastav J.P. “Srbijašume”-Beograd, kao deo novoformiranog javnog preduzeća.
Godine 2001. donosi se Zakon o utvrĎivanju odredjenih nadleţnosti Autonomne pokrajine Vojvodine (Sl.gl. RS br.
6/2002 ) gde je, članom 46-stav 3, definisano da Autonomna pokrajina Vojvodina osniva Javno preduzeće “Vojvodinašume”Petrovaradin u čiji sastav ulazi Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”.
1.2.2. Posedovno stanje
Sve katastarske parcele gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”, registrovane su u Zemljišnim knjigama
Opštinskih Sudova u Rumi i Pećincima kao i u Republičkom geodetskom zavodu opština Ruma i Pećinci, kao vlasništvo
Republike Srbije, sa pravom korišćenja JP ”Vojvodinašume”-Petrovaradin, ŠG “Sremska Mitrovica”.
Površina ove GJ ostala je nepromenjena u odnosu na prethodno ureĎivanje a spornih površina nema.
Rekapitulacija:
Tabela br. 1.2. – Stanja površina po katastarskim opštinama
Katastarska
opština
Nikinci
Grabovci
Obreţ
Ogar
Posebnaosnova
ha
SO Ruma
a
601
4
55
32
m
2
SO Pećinci
ha
a
m2
99
97
182
96
gazdovanja
ha
92
3
8
1
601
4
182
96
Ukupno
a
55
32
92
3
m2
99
97
8
1
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
4
Ukupno:
605
88
96
278
95
9
884
84
5
Iz prethodnog pregleda se vidi da se ova gazdinska jedinica prostire na području dve skupštine opštine, tj. četiri
katastarske opštine. Od ukupne površine 68% pripada skupštini opštini Ruma, a 32% skupštini opštine Pećinci.
U odnosu na prethodnu osnovu nije došlo do promene površine.
1.3.
OPŠTE PRIVREDNE PRILIKE
Gazdinska jedinica “Baradinci - Pavlaka - Vučkovac” nalazi se na teritoriji Opština Ruma i Pećinci.
Opština Ruma prostire se na 58.100 ha. Od ove površine poljoprivredno zemljište obuhvata 42.969 ha, šume i šumsko
zemljište obuhvata 8.447 ha, a preostalih 6.684 ha pripada ostalom zemljištu.
Na osnovu iskazane ukupne površine šuma i šumskog zemljišta šumovitost opštine Ruma iznosi 14%.
Na teritoriji opštine Ruma ima 17 naseljenih mesta, u kojima ţivi 55.063 stanovnika, što iznosi 95 stanovnika na 1 km2.
Od ukupnog broja stanovnika opštine Ruma zaposlenih je 6.683 stanovnika.
Struktura zaposlenih stanovnika po privrednim granama:
-
industrija
poljoprivreda i šumarstvo
graĎevinarstvo
saobraćaj i veze
trgovina i ugostiteljstvo
zanatstvo, stambeno komunalne delatnosti
finasije i bankarstvo
obrazovanje i kultura
zdrastvo i socijalno
društveno političke zajednice
3.340 zaposlenih
1.534 zaposlenih
511 zaposlenih
304 zaposlenih
536 zaposlenih
27 zaposlenih
95 zaposlenih
185 zaposlenih
64 zaposlena
87 zaposlenih
Na osnovu iznetih pokazatelja moţe se konstatovati da opština Ruma spada u grupu srednje razvijenih opština sremskog
područja.
Opština Pećinci prostire se na 48.800 ha. Od ove površine poljoprivredno zemljište obuhvata 32.679 ha, šume i šumsko
zemljište obuhvata 10.292 ha, a preostalih 5.829 ha pripada ostalom zemljištu.
Na osnovu iskazane ukupne površine šuma i šumskog zemljišta šumovitost opštine Pećinci iznosi 21%.
Na teritoriji opštine Pećinci ima 15 naseljenih mesta, u kojima ţivi 20.087 stanovnika, što iznosi 41 stanovnik na 1
km2.
Od ukupnog broja stanovnika opštine Pećinci zaposlenih je 2.713 stanovnika.
Struktura zaposlenih stanovnika po privrednim granama:
-
industrija
poljoprivreda i šumarstvo
graĎevinarstvo
saobraćaj i veze
Posebnaosnova
gazdovanja
575 zaposlenih
1.638 zaposlenih
92 zaposlenih
48 zaposlenih
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
5
-
trgovina i ugostiteljstvo
zanatstvo, stambeno komunalne delatnosti
finasije i bankarstvo
obrazovanje i kultura
zdrastvo i socijalno
društveno političke zajednice
115 zaposlenih
15 zaposlenih
38 zaposlenih
105 zaposlenih
52 zaposlena
35 zaposlenih
Na osnovu iznetih pokazatelja moţe se konstatovati da opština Pećinci spada u grupu slabo razvijenih opština Sremskog
područja.
Ovo poglavlje detaljno je obraĎeno u Opštoj osnovi gazdovanja šumama za Sremsko šumsko područje.
1.4.
EKONOMSKE I KULTURNE PRILIKE
Ukupno gledano stanovništvo opštine Ruma je većim delom zaposleno u industriji i poljoprivredi, tako da na osnovu
zaposlenosti i poljoprivredno angaţovanih stanovnika moţemo konstatovati da je prosečno domaćinstvo srednjeg imovinskog
stanja.
Šumovitost opštine Ruma je 14 %, a najveći deo nalazi se u juţnom delu opštine tako da je deo stanovništva naseljenih
mesta: Nikinci, Grabovci, Hrtkovci i dr., zaposlen u okviru šumarstva, koje je organizovano preko ŠG „Srem.Mitrovica“, ŠU
Klenak.
U okviru delatnosti Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“, Šumska uprava Klenak, pored gajenja i korišćenja šuma,
intezivno se bavi i razvojem lovstva jer gazduje lovištem pod nazivom „Posavsko lovište Karakuša“.
Stanovništvo ovih opština svoje potrebe za ogrevom i tehničkim drvetom realizuju preko Šumske uprave Klenak.
Na osnovu opšteg stanja osnovnog, srednjeg i viskog stručnog obrazovanja, moţe se konstatovati da je nivo obrazovanja
i kulture stanovništva ove opštine na zadovoljavajućem nivou.
Ovo poglavlje detaljno je obraĎeno u Opštoj osnovi gazdovanja šumama za Sremsko šumsko područje.
1.5.
ORGANIZACIJA I MATERIJALNA OPREMLJENOST ŠUMSKE UPRAVE
Sve šume u drţavnoj svojini koje leţe u Sremu, izmeĎu Save i Dunava (izuzimajući Frušku Goru), obuhvaćene su
Sremskim šumskim područjem i poverene su na gazdovanje Šumskom gazdinstvu “Sremska Mitrovica” (J.P. Vojvodinašume).
Šumsko gazdinstvo obuhvata četiri šumske uprave, meĎu kojima je i ŠU ”Klenak”, koja gazduje šumama ove gazdinske
jedinice. Šumska uprava je organizovana kao osnovna operativna jedinica za gazdovanje šumama u okviru Šumskog gazdinstva
”Sremska Mitrovica”.Osnovne delatnosti šumske uprave su uzgoj, zaštita i korišćenje svih potencijala šumskih ekosistema. Za
sprovoĎenje navedenih delatnosti u šumskoj upravi, u okviru ”referentnog organizacionog sistema”, zaduţeni su diplomirani
inţenjeri šumarstva, šumarski tehničari, čuvari šuma, lovočuvari, kvalifikovani motorni sekači, kao i ostalo osoblje.
Svim poslovima u okviru šumske uprave rukovodi šef uprave, koji je po struci dipl. ing. šumarstva.
Stručnim poslovima uzgoja i zaštite šuma rukovode referenti, koji su takoĎe dipl. ing. šumarstva, dok je terenska
realizacija istih, uz neposrednu kontrolu inţenjera, poverena šumarskim tehničarima.
Na poslovima čuvanja šuma angaţovani su čuvari šuma, koji su šumarski tehničari.
Korišćenje šuma vodi referent korišćenja šuma (dipl.ing.šumarstva) preko svojih saradnika (poslovoĎa) na terenu, koji
su po struci šumarski tehničari.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
6
Poslovima iz oblasti lovstva i zaštite lovne faune, preko lovočuvara kao neposrednih terenskih izvršilaca, bavi se
referent-dipl. ing. šumarstva.
Administrativne poslove šumske uprave izvršavaju administrativni radnici-ekonomski tehničari.
Ostale poslove iz domena rada šumske uprave obavlja kvalifikovano pomoćno osoblje.
Poslovi od opšteg značaja, kao što su planiranje gazdovanja šumama, analitički, pravni, komercijalni i računovodstvenofinansijski poslovi, obavljaju se na nivou ŠG “Sremska Mitrovica”.
Kadrovska opremljenost ŠU “Klenak”, po svojoj strukturi i obimu, zadovoljavajuća je sa aspekta realizacije svih radova
predviĎenih Planovima gazdovanja u ovoj Posebnoj osnovi.Za sezonske poslove u šumarstvu, prema potrebi i obimu radova,
angaţuje se lokalna-privremena radna snaga.
Kadrovska struktura RJ ŠU Klenak:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Šumarski inţenjeri
Šumarski tehničari
Čuvari šuma SSS
Čuvari šuma KV
Šumski radnici
Motorni sekači
Majstor na odrţavanju
Vozač autobusa
Vozač putničkih kola
Administrativni radnici
Lovočuvar
Domaćin lovačke kuće
PoslovoĎa ugostiteljskog objekta
Kuvar
Poljoprivredni tehničar
Veterinarski tehničar
Kočijaš
Čuvar objekta
Magacioner
Spremačica-kurir
6
20
5
2
30
24
1
3
2
4
4
1
1
1
1
1
1
6
2
3
Ukupno zaposlenih:
118
Broj sezonskih radnika se angaţuje po potrebi i obimu posla.
Popis objekata i vozila vezanih za poslovanje RJ ŠU Klenak:
1 Upravna zgrada
2 Lovačka kuća
3 Dvosoban stan
4 Trosoban stan
Posebnaosnova
gazdovanja
1
1
7
1
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Lugarnica
Portirnica
Mešaona stočne hrane
Inkubatorska stanica
Štala
Čardak
Pušnica
Magacin
Hladnjača za meso
Pumpa za gorivo
Drvara
Autobus
Kombi vozilo
Traktor
Putničko vozilo
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
Pobrojana materijalna i kadrovska opremljenost šumske uprave Klenak, zadovoljava potrebe pri realizaciji postavljenih
planskih zadataka.
Poslovi na uzgoju i zaštiti se obavljaju sopstvenom radnom snagom, a jednim delom i preko povremene radne snage.
Seča i izrada šumskih sortimenata se obavlja sopstvenom radnom snagom.
U okviru ŠG “Sremska Mitrovica” izdvojena je kao posebna Radna jedinica Šumska mehanizacija sa sedištem u
Moroviću. Ova radna jedinica obavlja sve potrebne radove na prostoru ŠG “Sremska Mitrovica” i opremljena je mašinama koje
u potpunosti zadovoljavaju sve potrebe oko uzgojnih radova i korišćenja šuma. Šumska mehanizacija sa sedištem u Moroviću
ima svoje ogranke u ostalim šumskim upravama.
Opšti poslovi, kao što su planiranje gazdovanja, pravni poslovi, komercijalni i drugi poslovi od opšteg značaja se
obavljaju u zajedničkoj sluţbi u okviru dela direkcije ŠG “Sremska Mitrovica”.
1.6.
DOSADAŠNJI ZAHTEVI PREMA ŠUMAMA GAZDINSKE JEDINICE I NAĈIN KORIŠĆENJA
ŠUMSKIH RESURSA
Sve sastojine gazdinske jedinice “Baradinci - Pavlaka - Vučkovac” svrstane su u jednu namensku celinu ”10”proizvodnja tehničkog drveta.
Proizvodnja tehničkog drveta bila je i u dosadašnjem periodu aktuelna, tako da su se u proteklom ureĎajnom razdoblju
svi planski i neplanski radovi odvijali u okviru ove namene.
Potrebe za drvetom tokom proteklih ureĎajnih razdoblja stalno su se uvećavale, tako da je proizvodnja tehničkog i
ogrevnog drveta u okviru ovog šumskog kompleksa stalno bila aktuelna.
Ova gazdinska jedinica u proteklom periodu je imala seče obnove i prorede pa je iz tog prinosa realizovana proizvodnja
tehničkog i ogrevnog drveta. Sastojine hrasta luţnjaka i bagrema obnavljane su u ovom ureĎajnom razdoblju.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
8
Blizina Vojnog poligona Nikinci i ograničena mogućnost kretanja, ovu gazdinsku jedinicu je stavljala u poziciju
ograničene mogućnosti korišćenja. Izgradnjom prilaznog puta prema ovoj gazdinskoj jedinici koji ne prolazi kroz poligon ovi
problemi su dobrim delom rešeni.
U okviru ove gazdinske jedinice, svoje utočište našle su razne vrste divljači. Njihova zaštita i korišćenje povereno je
Opštinskom lovačkom društvu iz Rume.
Na delu gazdinske jedinice “Baradinci - Pavlaka - Vučkovac”, (odelenja: 23 – 26 ), nije uspela obnova hrasta luţnjaka
(obnovio se grab na hrastovom staništu), a istovremeno su u tim sastojinama formirala loša stabla bez tehničkog kvaliteta, te na
osnovu takvog kvalitetnog stanja deo ovih sastojina je predvidjen za rekonstrukciju u ovom ureĎajnom razdoblju. Na osnovu
napred navedenog zatečenog ukupnog stanja ovih sastojina stepen mogućeg korišćenja istih je znatno umanjen.
1.7.
MOGUĆNOST PLASMANA ŠUMSKIH PROIZVODA
U proteklom ureĎajnom razdoblju, etat ostvaren u gazdinskoj jedinici ”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”, realizovan je
uglavnom kroz glavne i proredne seče planirane predhodnom Posebnom osnovom. Obzirom, na poloţaj ovih šuma, slabu
šumovitost šireg područja i rastuće potrebe za drvetom, problema u plasmanu drvnih sortimenata nije bilo.
Ogrevno drvo koje se proizvede, uglavnom se preko sindikalnih organizacija i putem slobodne prodaje proda lokalnom
stanovništu. Ukupna proizvodnja ogrevnog drveta je manja od potraţnje, tako da plasman nije problematičan.
Tehničko drvo proizvedeno u ovoj gazdinskoj jedinici moţe se realizovati na području Srema i jedan manji deo van
njega. Kupci tehničkog drveta su uglavnom preduzeća za dalju preradu drveta, a jedan deo odlazi i za privatnu upotrebu
(uglavnom za individualnu stambenu izgradnju).
2.0.
BIOEKOLOŠKA OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA
2.1.
RELJEF I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE
Gazdinska jedinica “ Baradinci - Pavlaka - Vučkovac” se nalazi u neplavnom delu Sremskog šumskog područja. Reljef
je zaravnjen sa minimalnim visinskim razlikama izmeĎu depresija i greda. Nadmorska visina se kreće od 78 do 81 m.
Sama činjenica da ovo područje nije plavno, govori nam i prisustvo biljnih vrsta koje su karakteristične za suva staništa.
2.2.
GEOLOŠKA PODLOGA I TIPOVI ZEMLJIŠTA
2.2.1. Geološka podloga
Geološka podloga na području ove gazdinske jedinice je aluvijalni nanos gline i peska različite strukture.
2.2.2. Zemljište
Zemljište u okviru gazdinske jedinice “ Baradinci - Pavlaka - Vučkovac” je uglavnom gajnjača - lesivirana gajnjača.
Osobine pomenutog zemljišta su izuzetno povoljne za razvoj pomenutih biljnih vrsta. Gravitaciona voda normalno prolazi kroz
profil tako da se ne zadrţava u profilu i ne stvara nepropusni oglejeni sloj, koji stvara nepovoljne uslove za razvoj biljaka. Kod
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
9
lesiviranih gajnjača gravitaciona voda sporije prolazi kroz profil i na taj način duţe je na raspolaganju korenovom sistemu
biljaka što ovaj tip zemljišta se svrstava u produktivnija staništa hrasta luţnjaka.
2.3.
HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE
Hidrografske prilike gazdinske jedinice “Baradinci - Pavlaka - Vučkovac”, uslovljene su geografskim poloţajem
(udaljenost od reke Save), i nadmorskom visinom.
Gazdinska jedinica “ Baradinci - Pavlaka - Vučkovac”, udaljena je od reke Save, tako da spada u one gazdinske jedinice
koje nisu nikada plavljene. Ova činjenica ukazuje na to, da biljke koje se nalaze u okviru ove gazdinske jedinice nemaju
dodatnu vodu od plavljenja, te su na taj način usmerene samo na vodu od padavina i na podzemne vode.
Prosečna nadmorska visina ove gazdinske jedinice kreće se od 78 do 81 metra. Ovako velika nadmorska visina, u
odnosu na ostale nadmorske visine gazdinskih jedinica, uslovila je da nivo podzemnih voda bude dosta nizak i vrlo često
nedostupan za pojedine korenove sisteme biljaka koje se nalaze u ovoj gazdinskoj jedinici. Na osnovu ovakvog stanja, u okviru
gazdinske jedinice “ Baradinci - Pavlaka - Vučkovac”, pojavljuju se u znatnom broju biljke suvljih terena ( grab, cer, lipa i dr.).
Na osnovu iznetih činjenica moţemo konstatovati da je vodni reţim u ovoj gazdinskoj jedinici vrlo nepovoljan po
biljke.
Povoljne okolnosti, po sastojine ove gazdinske jedinice, su da ostali klimatski faktori (temperatura, vetrovi, padavine
idr.), ne oteţavaju, već i onako teţak poloţaj biljaka. Prosečna godišnja temperatura iznosi 10.9 °C, vegetacioni period bez
mraznih dana, prosečna količina padavina 569.6 mm od čega preko 50% u vegetacionom periodu, omogućavaju normalan
razvoj svih biljaka prisutnih u ovoj gazdinskoj jedinici.
Sumirajući sve navedene činjenice, moţemo konstatovati da su pojedini hidrografski činioci u ovoj gazdinskoj jedinici
dosta nepovoljni po pojedine vrste, ali ipak ukupno gledano, za vrste koje se nalaze u okviru ove gazdinske jedinice, moţemo
konstatovati da su uslovi za razvoj biljaka ipak povoljni.
Gazdinska jedinica “ Baradinci - Pavlaka - Vučkovac” se svojim poloţajem prostire u neplavnom delu reke Save. Na
osnovu svog poloţaja cela gazdinska jedinica nalazi se van direktnog uticaja reke Save i na taj način je u teţoj poziciji u
odnosu na one sastojine gde je dodatni tok vode omogućen, pa makar to bilo i u jednom delu godine.
U celoj gazdinskoj jedinici nema dodatnog priliva vode te na osnovu takvog stanja sastojine su primorane da koriste
atmosfersku vodu kao i podzemne vode koje su u proleće visoke da bi u ostalom delu godine pale tako da je njihovo korišćenje
od strane korenovog sistema znatno oteţano.Ovakvo teško stanje po biljke doprineli su i kanali za odvodnjavanje koji su
izgradjeni u okviru poljoprivrednog poseda a koji okruţuje sastojine ove gazdinske jedinice.
Za prikazivanje klimatskih prilika Sremskog šumskog područja, u kome se rasprostiru i ove šume, posluţili su podaci
meteoroloških merenja, na stalnoj meteorološkoj stanici u Sremskoj Mitrovici, za period 1982 - 2003. godina.
2.4.
KLIMATSKI USLOVI
Za ovo područje je karakteristična umereno kontinentalna klima, sa osobinama panonsko-stepske umereno kontinentalne
klime, sa jasnim smenjivanjima godišnjih doba. Kontinentalni karakter klime se ogleda u osobini da je jesen toplija od proleća i
da je blaţi temperaturni prelaz od leta ka zimi nego obrnuto. TakoĎe, kao osobina kontinenalne klime izraţeno je i pomeranje
temperaturnog minimuma na februar, a maksimuma na avgust (značajno posle solsticijuma).
Pored navedenih okolnosti, ostali klimatski faktori (temperatura, vetrovi, padavine idr.), ne oteţavaju poloţaj biljaka.
Prosečna godišnja temperatura iznosi 10.9 °C, vegetacioni period bez mraznih dana, prosečna količina padavina 569.6 mm od
čega preko 50% u vegetacionom periodu, omogućavaju normalan razvoj svih biljaka prisutnih u ovoj gazdinskoj jedinici.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
10
Ovo poglavlje je detaljnije obraĎeno u Opštoj osnovi gazdovanja šumama za Sremsko šumsko područje, pošto se i
podaci vezani za klimatske uslove odnose na celo područje.
2.5.
OPŠTE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH SISTEMA
2.5.1.
V/2 - (91):
Osnovne ekološko proizvodne karakteristike pojedinih tipova šuma
Šuma luţnjaka u depresijama (Quercetum roboris caricettosumremotae) na pseudoglej–gleju
Sastojine ovog tipa šume javljaju se najčešće na malim površinama, u sočivastim depresijama, unutar kserofilnijih
jedinica, prvenstveno luţnjaka-graba ili luţnjaka-graba-cera. U gornjem Sremu ovaj tip šume javlja se na većim površinama, ali
takoĎe u depresijama.
U spratu drveća dominira luţnjak (Quercus pedunculata), a sastav sprata ţbunja je šarolik - uz pratioce luţnjaka javljaju
se i mnoge vrste iz susednih zajednica, pogotovu na jako malim površinama. Od karakterističnih vrsta asocijacije zastupljeni su:
Quercus pedunculata, Rumex sanguines i Genista elata, a od diferencijalnih Carex remota, koji obrazuju facijese u spratu
prizemne flore. Ovi facijesi, kao i oni od Polygonum hydropiper, najmarkantniji su floristički pokazatelji ekološke jedinice. Od
higrofita sa većim vrednostima brojnosti i pkrovnosti zastupljeni su još i: Junkus efusus, Lycopus europaeus, Poa trivalis i dr.
U donjem Sremu u gazdinskim jedinicama “Matijevica - Kadionica” i “Karakuša” u depresijama u kojima se javlja luţnjak
dolazi do zadrţavanja vode na površini zemljišta. Otuda je površina zemljišta ovde u odreĎenom periodu godine (proleće)
dopunski vlaţena stagnirajućom površinskom vodom. Pored zadrţavanja vode na površini zemljišta i donji deo profila je
dopunski vlaţen stagnirajućom vodom u dubljim slojevima, koja ovde ima osobine podzemne vode. Zato obrazovano zemljište
ima osobine i pseudogleja, tj. graĎa profila mu je Ag-g-Bt/G-G.
Površina Ag-horizont (moćan do 10 cm) ima osobine humusno-akumulativnog, ali zbog stagniranja površinske vode
zemljište ima sivo-crnu boju. G-horizont (horizont pseudogleja) je siv, zbijen sa dosta sitnih mazotina gvoţĎa i mangana.
Nakupljanje gline se oseća već na dubini od 20-30 cm, a zbijeni, nepropustljivi ili teško propustljivi za vodu Bt-horizont se
javlja na dubini od 30 cm. Ovaj deo profila je često i pod uticajem podzemne vode, tj. u njemu dolazi ponekad i do njihovog
spajanja. Zato je zemljište potpuno marmorirano. Zapaţaju se rĎaste, rĎasto-crvene fleke na sivoj osnovi. Donji deo profila (na
dubini većoj od 50 cm) ima osobine Gor-horizonta. Vlaţnost je još jača, te je i redukcija jače izraţena. U letnjem periodu
površinska voda ispari, a podzemna se spušta sasvim nisko. Tada se zemljište ponaša kao automorfno-terestrično. U proleće
(jesen), kako je navedeno, veoma je vlaţno, tj. hidromorfno.
U gornjem Sremu konstatovana je pojava ovog tipa šume i na nešto većim površinama u depresijama, ali na
pseudogleju. GraĎa profila, Ao-g-Bt-C, vlaţnije, kao i fizičke i hemijske osobine u potpunosti su karakteristične za pseudoglej.
Nepovoljne fizičke osobine zemljišta zbog nepropustljivosti Bt-horizonta na relativno maloj dubini, kao i vrlo neujednačen
vodni reţim tokom godine, čine staništa ovog tipa šume lošijim za luţnjak od većine drugih na kojima se ova vrsta javlja.
MeĎutim, obzirom na biološke osobine luţnjaka i sposobnosti njegovog korenovog sistema da se probija i kroz zemljišni
materijal teškog mehaničkog sastava, moţe da se još uvek očekuje dobar rast ove šumske vrste.
Šume luţnjaka u depresijama su i najrasprostranjenije šume u okviru ove ekološko-proizvodne celine. Po svim
pokazateljima i raspoloţivim podacima one se veoma razlikuju od ostalih ekoloških jedinica ove celine, tako da se sa
pouzdanošću mogu smatrati posebnim tipom šume.
Luţnjak se na ovim staništima odlikuje značajnom energijom prirašćivanja, naročito u starostima sastojina posle 50.
godine (do 80. godine - jer se ne raspolaţe podacima za sastojine većih starosti). Tako, na primer, već u starosti od oko 80
godina srednja sastojinska visina je oko 30 m, srednji prečnik je oko 35 cm, zapremina čak i do 500 m3/ha, a tekući zapreminski
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
11
prirast i preko 11 m3/ha. Procenat tekućeg zapreminskog prirasta se (u periodu izmeĎu 60. i 80. godine) zadrţava na vrlo
visokom iznosu za luţnjak - 2.8 do 2.3%.
Raspoloţivi podaci su ipak dovoljno ilustrovani da ukaţu da se ovaj tip šume značajno razlikuje od ostalih u okviru ove
celine, da luţnjak na ovim staništima postiţe najbolje proizvodne rezultate, kao i da ovom tipu šume treba posvetiti
odgovarajuću paţnju pri planiranju gazdovanja.
Ovaj tip šume se prostire na 10.20 ha ili 1.2 % od ukupne obrasle površine.
VII/2 - (131) Tip šume luţnjaka i graba
(Carpino - Quercetum roboris ) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom podruĉju
Ovo je najvlaţniji tip šume luţnjaka i graba, na livadskoj crnici, bez primesa, koja se floristički ne razlikuje od sledećeg
(VII/3) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.
U spratu drveća uz luţnjak (Quercus pedunculata) i grab (Carpinus betulus) javljaju se još stablimično klen (Acer
campestre) i divlja kruška (Pyrus pyrester). Sprat ţbunja je nešto bogatiji i najčešći su: Ulmus carpinifolia, Carpinus betulus,
Ligustrum vulgare i Acer campestre.
U spratu prizemne flore najbrojnije su sledeće vrste: Brachypodium silvaticum, Rumex sanguineus, Carex silvatica,
Viola silvestris i Rubus caesius. Floristički je ova subasocijacija prilično siromašna, a i brojnost i pokrovnost pojedinih vrsta su
male. Nešto je veće učešće higrofita i mezofita (Lycopus europaeus, Festuca gigantea, Polygonum hidropiper, Populus alba)
nego u drugim suvljim varijantama iste asocijacije.
Livadske crnice u ovom tipu šume znatno su suvlje od livadskih crnica u šumama luţnjaka i luţnjaka i graba sa
jasenom. Zemljište je obrazovano u periodu kada je vlaţenje bilo jače. Sada je nivo podzemne vode znatno spušten, a plavne
vode više nema. Zato je i CaCO3 potpuno ispran iz A - horizonta, a zadrţava se još u prelaznom (ka matičnom supstratu) A/C horizontu. Donji delovi profila ponekad mogu da budu slabo ogajnjačeni. Humusno - akumulativni - A - horizont je izuzetno
moćan. Dubina (zajedno sa A/C) iznosi 90 - 100 cm. čitav zemljišni profil je ujednačen, kako po mrko - crnoj boji, tako i po
glinovito - ilovasto mehaničkom sastavu. Površinski deo profila ima sitno zrnaste strukturne agregate. Sa porastom dubine
agregati postaju krupniji. U celini moţe se reći da je i struktura veoma povoljna. Hemijske osobine su takoĎe dobre.
Ekološko proizvodna vrednost zemljišta je veoma visoka.
Ovaj tip šume se prostire na 622.87 ha ili 72.0 % od ukupne obrasle površine.
VII/4 - (133): Tip šume luţnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum roboris cerretosum) na lesiviranim do
pseudoglejnim livadskim crnicama
Osim edifikatora luţnjaka (Quercus pedunculata), graba (Carpinus betulus) i cera (Quercus cerris) u spratu drveća se
javlja pojedinačno i poljski brest (Ulmus carpinifolia). Sprat ţbunja je vrlo malog sklopa i čine ga uglavnom izdanački primerci
graba, ponekad brest i klen, a sprat prizemne flore je takoĎe floristički siromašan i male pokrovnosti (facijes nudum). Sa nešto
većem brojnošću javljaju se: Ajuga reptans, Lysimachia nummularia, Glechoma hederacea i Carex silvatica. Florističko
siromaštvo u spratu prizemne flore uslovljeno je s jedne strane veoma gustim sklopom sprata drveća, a sa druge vodom koja
povremeno stagnira na površini zemljišta. Stelju najvećim delom čini lišće graba, koje je veoma povoljnog hemijskog sastava.
Razlaganje i humifikacija teku usporeno, zbog čega je čitava površina zemljišta pokrivena šušnjem, za čije razlaganje je
potrebno 2-3 godine.
Procesi lesiviranja su izraţeni kod svih profila, a kod većeg broja i procesi pseudooglejavanja. Kod pseudoglejnih
varijanti horizont pseudogleja počinje već kod površine (Ag od 0-7 cm). Zemljište je sivo, praškasto, bez strukture, još uvek
rastresito. Pravi horizont pseudogleja, g horizont, je neposredno ispod Ag. Sivo smeĎe je boje, sa mnogo mazotina gvoţĎa i
mangana. Voda ovde veoma teško prodire, ali ipak se, zbog drenaţe koju vrši korenov sistem, zadrţava i u ovom delu profila
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
12
do dubine od oko 20 cm. Ostali deo profila, ispod g horizonta, je glinovit, zbijen i nepropustljiv za vodu. Marmoriranje je jače
izraţeno: ima mnogo ţutosivih fleka od gvoţĎa i mangana. Donja polovina profila (od 45- 100 cm) je mrko smeĎe boje, sa
sivo-smeĎim i mrko-smeĎim flekama. Zemljište je teško, glinovito i nepropustljivo za vodu. Pogoršan vodno-vazdušni reţim
kako kod lesiviranih i lesivirano-pseudoglejnih livadskih crnica, tako isto, još u većoj meri, kod pseudogleja, utiče na smanjenje
proizvodnog potencijala staništa. Zato treba očekivati i smanjenu proizvodnost luţnjaka, graba i cera u ovom tipu šume.
Raspoloţivi podaci o razvojno proizvodnim karakteristikama ovog tipa šume su nedovoljni za potpuniji i pouzdaniji prikaz
i ocenu proizvodnih mogućnosti luţnjaka na ovim staništima. Dimenzije stabala i zapremina koju luţnjak i grab ostvaruju na
ovom staništu, već u 70. godini (dg luţnjaka oko 30 cm, hg – oko 27 m; ukupna zapremina od 450 m3/ha), upućuju na
pretpostavku da se radi o izuzetno produktivnim staništima (bar do ove starosti sastojina).
Ovaj tip šume se prostire na 2.39 ha ili 0.3 % od ukupne obrasle površine.
VII/5 - (134): Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Carpino-Quercetum roboris
cerretosum) na gajnjaĉi-lesiviranoj gajnjaĉi
Sastojine ovog tipa šume javljaju se na nešto većim, izdignutijim površinama u donjem Sremu, a znatno reĎe u
Gornjem. Ovo su floristički bogate, dobro razvijene zajednice, sa brojnim drvenastim i ţbunastim vrstama: Quercus
pedunculata, Carpinus betulus, Quercus cerris, Acer campestre, Ulmus carpinifolia, Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus
monogyna, Pyrus pyraster, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, Viburnum lantana, Evonymus europaea i dr. Osim
karakterističnih vrsta za asocijaciju i higrofita iz prethodnih tipova šuma, u ovoj suvljoj varijanti sa cerom javljaju se kao
diferencijalne vrste neke kserotermnije vrste: Quercus cerris, Corylus avellana, Viburnum lantana, Rosa arvensis, Campanula
trachelium, Calamintha clinopodium, Veronica chamaedrys, Geum urbanum, Cynanchum vincetoxycum, Tamus communis i dr.
U tipu šume luţnjaka, graba i cera na lesiviranim do pseudoglejenim livadskim crnicama siromaštvo prizemne flore uslovljeno
je zemljištem. Ovde u sastojinama koje su floristički vrlo bogate, to je takoće najuţe povezano sa osobinama zemljišta.
Gajnjače, a u najvećoj meri i lesivirane gajnjače su zemljišta čije su fizičke, a meĎu njima i vodno-vazdušne osobine
zemljišta povoljne.Voda kod gajnjača gravitaciono normalno prolazi kroz profil, a kod lesiviranih gajnjača i ako je zadrţava
aluvijalni Bt – horizont, ona ne stagnira na površini. Ovo čak moţe da bude veoma korisno, jer biljkama voda stoji duţe na
raspolaganju. To moţe da bude i jedan od uzroka ranije utvrĎene veće produktivnosti luţnjaka na lesiviranim gajnjačama u
šumama gornjeg Srema. Gajnjača i lesivirana gajnjača, duboka zemljišta povoljnih fizičkih i hemijskih osobina, kao i
florističko bogatstvo ove zajednice, ukazuju na jedno od najboljih staništa u šumama gornjeg i donjeg Srema.
Ovaj tip šume se karakteriše izuzetno visokim proizvodnim potencijalom i, da luţnjak ostvaruje ove proizvodne
rezultate (a ne cer) ovo bi svakako spadalo meĎu najproduktivnija luţnjakova staništa. MeĎutim, prisustvo cera koji (ukoliko se
ranije ili skoro u isto vreme obnovio predstavlja ozbiljnu smetnju razvoju luţnjaka) odrţava vrlo visoku produkciju drveta na
ovim staništima, ali značajno smanjuje vrednost produkcije, upućuje na zaključak da su ovo izuzetno produktivna i vredna
staništa luţnjaka, ali da se posebnom brigom i paţnjom (tokom razvoja sastojina, a naročito u fazi obnavljanja i tokom prvih
30-50 godina razvoja sastojina) mora voditi računa da se obezbedi preovlaĎujuće učešće luţnjaka u fazi obnavljanja i postepeno
oslobaĎanje luţnjaka od konkurencije cera tokom razvoja sastojina.
Luţnjak na ovim staništima postiţe značajne vrednosti i veličine – kako u pogledu visina, tako i prečnika stabala.
MeĎutim, u odnosu na cer, neznatno zaostaje u razvoju u toku prvih 40-60 godina razvoja sastojina, ali se u daljem razvoju
uspešno odrţava i, čak, postepeno se izjednačava sa cerom. To, izmeĎu ostalog, ukazuje da na ovim staništima ne bi smelo da
se dozvoli da preovlada učešće cera pošto luţnjak ovde postiţe podjednaku veličinu, a mnogo veću vrednost produkcije drveta.
Cer, u odnosu na luţnjak, ima značajne prednosti u prvih pedesetak godina razvoja sastojina. U tom periodu postiţe
veće visine i veće prsne prečnike od luţnjaka, a zatim se taj odnos i dostignuta razlika u korist cera uglavnom odrţavaju, pošto
se energija prirašćivanja luţnjaka i u ovakvim uslovima odrţava na istom nivou kao i cera ili je čak i viša. Sve to upućuje na
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
13
konstataciju da je prisustvo cera u okviru ovog tipa šume uslovljeno osobinama staništa, ali da bi bilo gazdinski štetno
omogućiti veću zastupljenost cera u ovim šumama.
Inače, posmatrano u celini, raspoloţivi podaci ukazuju da je proizvodni potencijal luţnjaka i cera na ovim staništima
izuzetno visok. Tekući zapreminski prirast u sastojinama starosti izmeĎu 60 i 80 (pa i više) godina je uglavnom oko ili iznad 10
m3 po hektaru godišnje.
Ovaj tip šume se prostire na 212.09 ha ili 24.5 % od ukupne obrasle površine.
VII/6 - (135): Tipiĉna šuma luţnjaka, graba i cera sa lipama (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris typicum) na
gajnjaĉi do lesiviranoj gajnjaĉi
Ovo je mešovita, floristički vrlo bogata zajednica. U spratu drveća edifikatorima se, sa znatnijim učešćem, pridruţuju
cer (Quercus cerris), klen (Acer campestre) i dve lipe – sitnolisna (Tilia parvifolia) i bela (Tilia argentea).
Sprat ţbunja je takoĎe bogat. Najčešći i najbrojniji su dren i svib (Cornus mas i Cornus sanguinea), jednosemeni glog
(Crategus monogina), grab (Carpinus betulus), leska (Corylus avellana) i obe lipe.
U spratu prizemne flore najbogatiji su mezofiti i ponekad higrofiti: Glechoma hederacea, Ajuga reptans, Viola hirta,
Rumex sanguineus, Carex silvatica, Lysimacha nummularia, Stachus silvatica. Viola silvestris, Festuca gigantea, Circea
lutetiana, Carex divulosa, Dactylis polygama, Asperula odorata, Moehringia trinervia. Ovako veliko učešće mezofita ukazuje na
odlično stanište.
Proučavanjem zemljišta u šumi luţnjaka, graba i cera sa lipama utvrĎeno je da su zemljišta prilično neujednačena.
Najčešće su to gajnjače koje mogu biti manje ili više lesivirane. Pored gajnjača i lesiviranih gajnjača, veoma retko, u ovom tipu
šume mogu da se naĎu i prelazi do ogajnjačenog černozema i gajnjača.
Sva utvrĎena zemljišta u ovoj šumi predstavljaju veoma povoljnu sredinu za razvoj drveća. To je zato što je dijapazon,
najčešćih zemljišnih tvorevina, od gajnjača do lesiviranih gajnjača, sa veoma dobrim fizičkim i hemijskim osobinama i
visokom ekološko-proizvodnom vrednošću.
Ovaj tip šume, slično tipu šume VII/3 spada u najproduktivnije šume luţnjaka i pratećih vrsta drveća. Za razliku od
stanišnih i sastojinskih uslova u okviru tipa šume VII/3 gde je luţnjaku konkurisao samo grab, u okviru ovog tipa šuma se,
pored graba ravnomerno sa luţnjakom (u fazi obnavljanja sastojina) javljaju još i cer i lipa. Ova okolnost, kao i činjenica da se
sve navedene vrste drveća ovde karakterišu sličnom prirasnom sposobnošću, uslovljava da gazdovanje ovim tipom šume sadrţi
niz specifičnosti (u odnosu na prethodne tipove šuma) kao i da je mnogo sloţenije – s obzirom na prisustvo 4 – 5 vrsta drveća i,
samim tim, veoma sloţene meĎusobne odnose tokom čitavog razvojnog ciklusa ovih sastojina.
Luţnjak na ovim staništima postiţe impozantne dimenzije – pri tom mnogo veće visine, nego prsne prečnike. Na primer,
u starosti od oko 90 – 100 godina, hg luţnjaka je oko 30 m, a dg oko 40 – 45 cm. Značajno je konstatovati da cer na ovim
staništima ne ispoljava prednosti u odnosu na luţnjak. U uslovima obnavljanja obe vrste u isto vreme, luţnjak pokazuje
permanentnu (iako kvantitativno ne naročito značajnu) nadmoć nad cerom tokom razvoja sastojina. Ova okolnost umnogome
olakšava rešenje u fazi obnavljanja sastojina – pri čemu se jedino mora nastojati da se istovremeno obezbedi dovoljno učešće
luţnjaka u podmlatku.
Proizvodne mogućnosti ovih staništa su, posmatrano u celini, vrlo značajne. Tako, na primer, u sastojinama dobre
obraslosti i u starosti izmeĎu oko 60 i 80 godina, veličina godišnjeg zapreminskog prirasta se kreće izmeĎu 9 i 11 m3/ha,
nezavisno od razmera smese glavnih vrsta drveća.
Sastojine ovog tipa šume se karakterišu, u proseku, relativno visokom zapreminom i vrlo visokim iznosom tekućeg
zapreminskog prirasta u periodu izmeĎu 50. i 100. godine starosti sastojina. Navedeni i drugi raspoloţivi podaci jasno ukazuju
da se radi o tipu šume veoma značajnih proizvodnih mogućnosti (naročito sa gledišta uslova za razvoj luţnjaka) i da mu, pri
planiranju budućeg gazdovanja, treba posvetiti posebnu paţnju.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
14
Ovaj tip šume se prostire na 16.96 ha ili 2.0 % od ukupne obrasle površine.
3.0.
UTVRĐENE FUNKCIJE ŠUMA - NAMENE
3.1.
OSNOVNE POSTAVKE I KRITERIJUMI PRI PROSTORNO FUNKCIONALNOM REONIRANJU
ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA
Kao najsloţeniji ekosistemi na Zemlji šume imaju brojne i veoma različite funkcije koje su od izuzetnog značaja za
obezbeĎenje trajnih i aktuelnih društvenih potreba.
Šume najčešće istovremeno vrše (ili treba da vrše) veći broj različitih funkcija. Neke od njih je teško, a nekada i
nemoguće meĎusobno uskladiti tako da u isto vreme na istom prostoru imaju i isti značaj. To nameće potrebu da se pri
planiranju gazdovanja utvrde prioritetne funkcije pojedinih delova šumskog područja, odnosno šuma i šumskih zemljišta, kao i
da se u skladu sa prioritetnim i ostalim mogućim funkcijama planiraju odgovarajući ciljevi i mere budućeg gazdovanja. Drugim
rečima, pored ekološko-proizvodnog (tipološkog) potrebno je izvršiti i prostorno funkcionalno reoniranje, odnosno reoniranje
površina po nameni.
Iako su brojne i vrlo različite, osnovne funkcije šuma se ipak mogu svrstati u tri grupe (kompleksa):
1. grupa (kompleksa) zaštitnih funkcija;
2. grupa (kompleksa) proizvodnih funkcija;
3. grupa (kompleksa) socijalnih funkcija.
Za svaku namensku celinu u okviru šumskog područja planiraju se, zavisno od stanišnih uslova i stanja sastojina,
odgovarajući ciljevi i mere budućeg gazdovanja koji treba da obezbede prevoĎenje zatečenog ka optimalnom (funkcionalnom)
stanju šuma (i šumskih staništa) u pogledu učešća i prostornog rasporeda obraslih i neobraslih površina, sastava vrsta drveća i
unutrašnje izgraĎenosti sastojina, duţine trajanja proizvodnog procesa i dr.
S obzirom na stanje i funkcije šuma Sremskog šumskog područja, stanišne uslove, kao i koncepcije i opredeljenja u
pogledu budućeg razvoja Šumskog gazdinstva, izvršeno je globalno reoniranje područja po nameni i formirano desetak
različitih namenskih celina.
U okviru ove gazdinske jedinice, imajući u vidu stanišne uslove i glavne vrste drveća kao i okolnost da ostale funkcije
šuma ne ograničavaju njihove proizvodne funkcije, kao primarna i prioritetna namena u ovom ureĎajnom razdoblju utvrĎena je
“Proizvodnja tehničkog drveta”.
3.2.
FUNKCIJA ŠUMA I NAMENA POVRŠINA
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
15
Kvantitativno i kvalitativno usloţnjavanje zahteva savremenog društva prema šumi dovodi i do povećanja broja njenih
funkcija (proizvodnih, zaštitnih, socijalnih) i nameće potrebu funkcionalnog reoniranja šuma, kako bi se u skladu sa
prioritetnom namenom i sveobuhvatno i pouzdano utvrĎenim stanjem pojedinih delova šumskog kompleksa, mogle planirati
mere i sredstva za prevoĎenje zatečenog ka funkcionalno optimalnom stanju.
U skladu sa globalnom namenom šuma ovog područja, koja u sebi integriše njihovu ekološku i proizvodnu vrednost, ali
i zahteve uţe i šire društvene zajednice prema šumi, u gazdinskoj jedinici „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“ definisana je
osnovna namena (prioritetna funkcija):
10 – PROIZVODNJA TEHNIČKOG DRVETA
Prioritetna funkcija ove namenske celine je maksimalna proizvodnja drveta najboljeg kvaliteta, uz istovremeno očuvanje
i unapredjenje svih ostalih socijalnih i zaštitnih funkcija ekološkog karaktera.
Ovako definisna namenska celina u okviru gazdinske jedinice “Baradinci - Pavlaka - Vučkovac”, najracionalnije će
omogućiti planiranje i gazdovanje šumama predmetne gazdinske jedinice.
3.3.
GAZDINSKE KLASE I NJIHOVO FORMIRANJE
Polaznu osnovu za formiranje gazdinskih klasa predstavljao je tip šume. U okviru svakog tipa šume, zavisno od porekla
i stanja sastojina, kao i njihove osnovne namene formirana je jedna ili više gazdinskih klasa. Iz prethodnog proizilazi i sledeća
definicija gazdinske klase:
Gazdinsku klasu čini skup sastojina u okviru istog tipa šume, koje su istog porekla i sličnog sastava, sličnog zatečenog
stanja i osnovne namene, što omogućava (u njihovim okvirima) planiranje jedinstvenih ciljeva i mera gazdovanja (Dr.prof.
Milan J. Medarević „Planiranje gazdovanja šumama“).
S obzirom na vrlo različite ekološke uslove i samim tim veliki broj tipova šuma, različite sastojinske prilike i različite
osnovne namene, bilo je neophodno da se u okviru šumskog područja formira znatan broj gazdinskih klasa.
U gazdinskoj jedinici “Baradinci – Pavlaka – Vučkovac” ima 25 gazdinskih klasa i sve pripadaju namenskoj celini 10 –
Proizvodnja tehničkog drveta.
Pregled svih gazdinskih klasa gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka – Vučkovac” je dat u sledećem tabelarnom
prikazu:
Tabela br. 3.1. – Gazdinske klase
Gazdinska
klasa
Puni naziv gazdinske klase
Površina
ha
10.125.131
Devastirana šuma topola. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- Fraxino-Quercetum
roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa osnovnom
namenom proizvodnja tehničkog drveta
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
2.14
%
0.2
ŠG

“SremskaMitrovica”
16
Gazdinska
klasa
Površina
Puni naziv gazdinske klase
ha
10.152.131
10.155.131
10.155.133
10.155.134
10.155.135
10.156.131
10.172.131
10.175.131
10.176.131
10.191.134
%
Visoka šuma luţnjaka i graba. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
31.46
3.6
Visoka šuma luţnjaka, graba i cera. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
17.58
2.0
2.39
0.3
Visoka šuma luţnjaka, graba i cera. Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim
spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
28.18
3.3
Visoka šuma luţnjaka, graba i cera. Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim
spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
16.47
1.9
Izdanačka šuma luţnjaka. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- Fraxino-Quercetum
roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa osnovnom
namenom proizvodnja tehničkog drveta
43.65
5.0
Visoka šuma graba i luţnjaka. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
10.73
1.2
51.59
6.0
107.78
12.5
24.09
2.8
Visoka šuma luţnjaka, graba i cera. Tip šume luţnjaka, graba i cera (Carpino- Quercetum
roboris cerretosum) na lesiviranim do pseudoglejnim livadskim crnicama.sa osnovnom
namenom proizvodnja tehničkog drveta
Izdanačka šuma graba. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- Fraxino-Quercetum
roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa osnovnom
namenom proizvodnja tehničkog drveta
Izdanačka mešovita šuma graba. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
Visoka šuma cera. Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.sa osnovnom namenom
proizvodnja tehničkog drveta
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
17
Gazdinska
klasa
Površina
Puni naziv gazdinske klase
ha
10.192.134
10.271.131
10.290.131
10.326.131
10.340.131
10.454.131
10.457.091
10.457.131
10.457.134
10.458.091
Visoka šuma cera i luţnjaka. Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom
(Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.sa osnovnom
namenom proizvodnja tehničkog drveta
%
36.96
4.3
Devastirana šuma OTL. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- Fraxino-Quercetum
roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa osnovnom
namenom proizvodnja tehničkog drveta
4.80
0.6
Visoka mešovita šuma OTL-a. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
0.79
0.1
Izdanačka mešovita šuma bagrema. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
7.61
0.9
Izdanačka šuma američkog jasena. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
1.76
0.2
Veštački podignuta mešovita sastojina eurameričkih topola. Tip šume luţnjaka, graba i jasena
(Caprino- Fraxino-Quercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u
plavnom području.sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
3.68
0.4
Veštački podignuta sastojina luţnjaka. Tip šuma luţnjaka u depresijama (Quercetum roboris
caricetosum remotae) na pseudoglej - gleju.sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog
drveta
3.15
0.4
Veštački podignuta sastojina luţnjaka. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
244.66
28.3
Veštački podignuta sastojina luţnjaka. Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim
spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
76.99
8.9
Veštački podignuta mešovita sastojina luţnjaka. Tip šuma luţnjaka u depresijama (Quercetum
roboris caricetosum remotae) na pseudoglej - gleju.sa osnovnom namenom proizvodnja
tehničkog drveta
7.05
0.8
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
18
Gazdinska
klasa
Puni naziv gazdinske klase
Površina
ha
10.458.131
10.484.131
10.484.134
10.484.135
%
Veštački podignuta mešovita sastojina luţnjaka. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (CaprinoFraxino-Quercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom
području.sa osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
67.22
7.8
Veštacki podignuta sastojina bagrema. Tip šume luţnjaka, graba i jasena (Caprino- FraxinoQuercetum roboris inundatum) na aluvijalnom smedjem zemljištu u plavnom području.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
27.42
3.2
45.87
5.3
0.49
0.1
Veštacki podignuta sastojina bagrema. Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim
spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
Veštacki podignuta sastojina bagrema. Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim
spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj gajnjači.sa
osnovnom namenom proizvodnja tehničkog drveta
Najzastupljenija gazdinska klasa ove gazdinske jedinice je 10.457.131, Veštački podignuta sastojina luţnjaka na tipu
šume luţnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području i prostire se na
244.66 ha što je 28.3% ukupno obrasle površine. Druga po zastupljenosti je gazdinska klasa 10.176.131 Izdanačka mešovita
šuma graba na tipu šume luţnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom
području sa 107.78 ha ili 12.5%.
Pregled stanja ostalih prisutnih gazdinskih klasa gazdinske jedinice “Baradinci – Pavlaka – Vučkovac”, prikazan je u
tabeli br. 3.1. – Gazdinske klase.
4.0. STANJE ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA
U skladu sa odredbama Pravilnika o načinu izrade i sadrţaju osnova za gazdovanje šumama, stanje šuma u vreme
ureĎivanja biće prikazano po političkim opštinama, namenskim celinama, po tipovima šuma, gazdinskim klasama, poreklu i
očuvanosti, mešovitosti, vrstama drveća, debljinskoj i starosnoj strukturi, stanju šumskih kultura, stanju neobraslih površina,
zdravstvenom stanju, stanju fonda divljači i zaštićenih delova prirode. Sveobuhvatno sagledano i analizirano stanje šumskog
fonda predstavljalo je osnov za izradu realnih planova gazdovanja, čija realizacija u narednom ureĎajnom razdoblju ima za cilj
postepeno prevoĎenje ovih šuma u njihovo funkcionalno optimalno stanje.
4.1.
STANJE ŠUMA PO OPŠTINAMA
U tabeli br. 4.1. prikazuje se stanje šuma po opštinama:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
19
Tabela br. 4.1. – Stanje ukupne površine po opštinama
Površina
Opština
ha
Pećinci
Ruma
Ukupno:
Zapremina
m3
%
Zapreminski prirast
m3/ha
%
m3
%
m3/ha
iv/V*100
275.18
589.33
31.8
68.2
82596.6
201019.8
29.1
70.9
300.2
341.1
2218.3
3793.7
36.9
63.1
8.1
6.4
2.7
1.9
864.51
100.0
283616.4
100.0
328.1
6012.0
100.0
7.0
2.1
Ukupna šumom obrasla površina ove gazdinske jedinice iznosi 864.51 ha i većim delom (68.2 %) nalazi se na teritoriji
opštine Ruma, a manji deo (31.8 %) pripada opštini Pećinci.
Pregled obraslih i neobraslih površina je dat u sledećoj tabeli:
Tabela br. 4.2. – Struktura površina po opštinama
Ruma
Opština
ha
Obraslo
Neobraslo
Ukupno
Pećinci
%
ha
Ukupno
%
ha
%
589.33
16.56
97.3
2.7
275.18
3.77
98.6
1.4
864.51
20.33
97.7
2.3
605.89
100.0
278.95
100.0
884.84
100.0
Obrasla površina ove gazdinske jedinice čini 97.7%, a neobrasla 2.3% od ukupne površine.
4.2.
STANJE ŠUMA PO NAMENI
Sve šume GJ „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“ svrstane su u jednu namensku celinu:
10 – PROIZVODNJA TEHNIČKOG DRVETA
Tabela br. 4.3. – Stanje šuma po nameni
Osnovna
namena
10
Ukupno:
Površina
ha
864.51
864.51
Posebnaosnova
%
Zapremina
m3
%
100.0 283616.4
100.0 283616.4
gazdovanja
100.0
100.0
Zapreminski prirast
m3/ha
328.1
328.1
m3
6012.0
6012.0
%
100.0
100.0
m3/ha iv/V*100
7.0
7.0
2.1
2.
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
20
4.3.
STANJE ŠUMA PO TIPOVIMA ŠUMA
Na osnovu sveobuhvatnih ekoloških (pedoloških i fitocenoloških) i razvojno-proizvodnih istraţivanja sprovedenih u
šumama sremskog šumskog područja izdvojen je veliki broj tipova koji pripadaju kompleksu aluvijalnih-higrofilnih tipova
šuma. U gazdinskoj jedinici „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“ zastupljeno je 5 tipova šuma, a stanje šuma na njima, iskazano
kroz osnovne pokazatelje (površinu, zapreminu i tekući zapreminski prirast), prikazano je u narednom tabelarnom pregledu:
Tabela br. 4.4. – Stanje šuma po tipovima šuma
Površina
Tip šume
91
V/2
131
VII/2
133
134
135
VII/4
VII/5
VII/6
ha
Tip šuma luţnjaka u depresijama (Quercetum roboris
caricetosum remotae) na pseudoglej - gleju.
Tip šume luţnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na
beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području.
Ukupno GJ:
%
m3
10.20
1.2
3845.4
622.87
72.0
200488.7
2.39
0.3
999.2
212.09
24.5
71994.8
16.96
2.0
6288.2
Tip šume luţnjaka, graba i cera (Carpino- Quercetum
roboris cerretosum) na lesiviranim do pseudoglejnim
livadskim crnicama.
Tip šume luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim
spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na
gajnjači - lesiviranoj gajnjači.
Tip šume luţnjaka, graba i cera sa lipom (Carpino Quercetum roboris tilietesum) na gajnjači do lesiviranoj
gajnjači.
Zapremina
864.51 100.0
%
Zapreminski prirast
m3/ha
1.4 377.0
m3
%
m3/ha iv/V*100
97.7
1.6
9.6
2.5
70.7 321.9 4465.9
74.3
7.2
2.2
15.1
0.3
6.3
1.5
25.4 339.5 1326.0
22.1
6.3
1.8
107.3
1.8
6.3
1.7
283616.4 100.0 328.1 6012.0
100.0
7.0
2.1
0.4 418.1
2.2 370.8
Tip šume luţnjaka i graba (Carpino- Quercetum roboris) na beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom
području (131) najzastupljeniji je u šumskom fondu ove gazdinske jedinice. Njegovo učešće po površini iznosi 72.0 %, po
zapremini 70.7 %, a po zapreminskom prirastu 74.3 %. Iako manje u odnosu na prethodni, značajno je učešće i tipa šume
luţnjaka, graba i cera sa bogatim prizemnim spratom (Caripino - Quercetum roboris cerretosum) na gajnjači - lesiviranoj
gajnjači (134) - po površini 24.5 %, po zapremini 25.4 %, po zapreminskom prirastu 22.1%.
4.4.
STANJE ŠUMA PO GAZDINSKIM KLASAMA
Stanje šuma po gazdinskim klasama prikazano je u sledećoj tabeli:
Tabela br. 4.5. – Stanje šuma po gazdinskim klasama
Gazdinska klasa
Posebnaosnova
Površina
ha
%
gazdovanja
Zapremina
m3
%
Zapreminski prirast
m3/ha
m3
%
m3/ha
iv/V*100
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
21
Gazdinska klasa
10125131
10152131
10155131
10155133
10155134
10155135
10156131
10172131
10175131
10176131
10191134
10192134
10271131
10290131
10326131
10340131
10454131
10457091
10457131
10457134
10458091
10458131
10484131
10484134
10484135
UKUPNO
Površina
Zapremina
Zapreminski prirast
%
m3
%
2.14
31.46
17.58
2.39
28.18
16.47
43.65
10.73
51.59
107.78
24.09
36.96
4.80
0.79
7.61
1.76
3.68
3.15
244.66
76.99
7.05
67.22
27.42
45.87
0.49
0.2
3.6
2.0
0.3
3.3
1.9
5.0
1.2
6.0
12.5
2.8
4.3
0.6
0.1
0.9
0.2
0.4
0.4
28.3
8.9
0.8
7.8
3.2
5.3
0.1
246.3
11406.0
6100.1
999.2
12733.4
6147.3
11745.0
2854.7
13756.4
30228.9
8837.6
14163.9
313.1
66.1
2363.3
185.3
1236.8
1143.1
89196.5
22143.9
2702.3
30224.0
566.2
14116.0
141.0
0.1
4.0
2.2
0.4
4.5
2.2
4.1
1.0
4.9
10.7
3.1
5.0
0.1
0.0
0.8
0.1
0.4
0.4
31.4
7.8
1.0
10.7
0.2
5.0
0.0
115.1
362.6
347.0
418.1
451.9
373.2
269.1
266.0
266.6
280.5
366.9
383.2
65.2
83.7
310.6
105.3
336.1
362.9
364.6
287.6
383.3
449.6
58.0
307.7
287.7
6.0
192.1
118.7
15.1
187.7
102.8
316.8
47.2
384.6
846.8
128.1
204.8
9.0
1.9
76.8
4.6
33.7
21.7
1710.9
400.1
76.0
698.5
18.3
405.3
4.5
0.1
3.2
2.0
0.3
3.1
1.7
5.3
0.8
6.4
14.1
2.1
3.4
0.1
0.0
1.3
0.1
0.6
0.4
28.5
6.7
1.3
11.6
0.3
6.7
0.1
2.8
6.1
6.8
6.3
6.7
6.2
7.3
4.4
7.5
7.9
5.3
5.5
1.9
2.4
10.1
2.6
9.2
6.9
7.0
5.2
10.8
10.4
1.7
8.8
9.1
2.4
1.7
1.9
1.5
1.5
1.7
2.7
1.7
2.8
2.8
1.4
1.4
2.9
2.9
3.3
2.5
2.7
1.9
1.9
1.8
2.8
2.3
3.2
2.9
3.2
864.51
100.0
283616.4
100.0
328.1
6012.0
100.0
7.0
2.1
ha
m3/ha
m3
%
m3/ha
iv/V*100
Iz tabelarnog pregleda se vidi da u okviru ove GJ ima 25 gazdinskih klasa a najzastupljenija gazdinska klasa je
10.457.131 – Veštački podignuta sastojina luţnjaka na tipu šume luţnjaka, graba i cera (Carpino-Quercetum roboris) na
beskarbonatnoj livadskoj crnici u neplavnom području i ona zauzima površinu od 244.66 ha sa ukupnom zapreminom od
89,196.5 m3 i ukupnim prirastom od 1710.9 m3.
4.5.
STANJE ŠUMA PO POREKLU I OĈUVANOSTI
Sastojine po poreklu se razvrstavaju na:
- visoke šume (nastale iz semena);
- veštački podignute šume (nastale sadnjom ili setvom);
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
22
- izdanačke šume;
- mešovite po poreklu (nastale iz semena i izdanačkim putem)
Sastojine po očuvanosti su razvrstane:
- očuvane – koje po stepenu obraslosti, zdravstvenom stanju i kvalitetu mogu dočekati zrelost za seču;
- razreĎene – sastojine sa manjim stepenom obraslosti, dobrog zdravstvenog stanja i kvaliteta i mogu dočekati zrelost
za seču;
- degradirane – previše razreĎene, lošeg zdravstvenog stanja i kvaliteta stabala i kao takve ne mogu dočekati zrelost
za seču.
Pregled stanja sastojina po poreklu i očuvanosti se prikazuje u sledećem tabelarnom pregledu:
Tabela br. 4.6. – Stanje šuma po očuvanosti
Površina
Oĉuvanost sastojine
ha
%
Očuvane
654.93
75.7
RazreĎene
202.02
23.4
Devastirana (previše razredjena) sastojina
7.56
0.9
Ukupno za G.J.
864.51 100.0
Zapremina
m3
%
198214.9 69.9
84729.1 29.9
672.4
0.2
283616.4 100.0
Zapreminski prirast
m3/ha
m3
% m3/ha iv/V*100
302.7 4538.8 75.5
6.9
2.3
419.4 1455.9 24.2
7.2
1.7
88.9
17.3
0.3
2.3
2.6
328.1 6012.0 100.0
7.0
2.1
Iz tabelarnog pregleda se vidi da od ukupno obrasle površine gazdinske jedinice (864.51 ha), očuvanim sastojinama
pripada 654.93 ha (75.7 %) i zapremina od 198214.9 m3 ili 302.7 m3/ha a razreĎenim sastojinama 202.02 ha, (23.4 %) i
zapremina od 84729.1 m3 ili 419.4 m3/ha. Degradirane ( previše razreĎene ) sastojine zauzimaju tek 0.9 ha i malu zapreminu od
svega 672.4 m3.
U ovoj gazdinskoj jedinici stanje po očuvanosti je zadovoljavajuće, a ova konstatacija proizilazi iz odnosa očuvanih
654.93 ha i razreĎenih sa degradiranim 209.58 ha sastojina u korist očuvanih sastojina.
Zapremina po jedinici površine očuvanih sastojina je manja u odnosu na razreĎene, radi toga što u okviru očuvanih
sastojina postoje sastojine bez zapremine (mlade sastojine).
Kod razreĎenih sastojina koje su po pravilu starije, sve površine imaju zapremine, i na taj način ukupna zapremina deli
se sa ukupnom površinom i zbog toga je prosečna zapremina razreĎenih sastojina veća u odnosu na očuvane sastojine.
Tabela br. 4.7. – Stanje šuma po poreklu
Poreklo sastojine
Površina
ha
Zapremina
%
m
3
%
Zapreminski prirast
3
m /ha
m
3
%
m3/ha
iv/V*100
Visoke sastojine
Veštaĉki podignute sastojine
Izdanaĉke sastojine
175.59
476.53
212.39
20.3
55.1
24.6
63867.7
161469.8
58278.9
22.5
56.9
20.5
363.7
338.8
274.4
1013.4
3368.9
1629.7
16.9
56.0
27.1
5.8
7.1
7.7
1.6
2.1
2.8
Ukupno za G.J.
864.51
100.0
283616.4
100.0
328.1
6012.0
100.0
7.0
2.1
U ovoj gazdinskoj jedinici dominiraju visoke i veštački podignute sastojine dok se izdanačke sastojine javljaju u
manjem procentu (24.6 %).
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
23
4.6.
STANJE ŠUMA PO SMESI
Pregled stanja šuma po smesi za GJ dat je u sledećoj tabeli:
Tabela br. 4.8. – Stanje šuma po smesi
Mešovitost sastojina
Čista sastojina
Mešovita sastojina
Ukupno za G.J.
Površina
ha
%
Zapremina
m
%
m3/ha
3
386.83
477.68
44.7
55.3
114620.4
168996.0
40.4
59.6
296.3
353.8
864.51
100.0
283616.4
100.0
328.1
m
3
Zapreminski prirast
%
m3/ha iv/V*100
2315.67
3696.32
38.5
61.5
6.0
7.7
2.0
2.2
6012.0 100.0
7.0
2.1
Od ukupno obrasle površine gazdinske jedinice ”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”, čiste sastojine zauzimaju površinu
od 44.7 % ili 386.83 ha uz zapreminu od 114620.4 m3, a mešovite sastojine obuhvataju 55.3 % površine tj. 477.68 ha i sa
zapreminom od 168996.0 m3. Iz prethodne tabele moţemo primetiti da mešovite sastojine imaju nešto veću zapreminu i
zapreminski prirast po hektaru od čistih.
4.7.
STANJE ŠUMA PO VRSTAMA DRVEĆA
U okviru ove gazdinske jedinice registrovan je veći broj vrsta drveća, što govori o raznovrsnosti šumskih zajednica i
oblika u kojima se javljaju, bilo kao edifikatori u pojedinim tipovima šuma ili kao prateće vrste, pojedinačno i retko primešane
sa prethodnim. U skladu sa prirodnim stanišnim uslovima dominiraju hrast luţnjak i grab, dok je učešće ostalih vrsta znatno
manje, pojedinih i simbolično.
Tabela br. 4.9. – Stanje šuma po vrstama drveća
Zapremina
Zapreminski prirast
Vrsta drveća
3
m
%
m3
%
iv/V*100
Bela vrba
4.7
0.0
0.1
0.0
2.1
Bela topola
548.4
0.2
13.4
0.2
2.4
Robusta
960.4
0.3
26.9
0.4
2.8
I - 214
56.1
0.0
1.3
0.0
2.3
Poljski jasen
3437.3
1.2
86.9
1.4
2.5
Luţnjak
169789.9
59.9 3163.4
52.6
1.9
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
24
Grab
Cer
Sitnolisna lipa
Ostali tvrdi lišćari
Trešnja
Bagrem
Američki jasen
44696.9
26910.4
5114.8
16219.4
230.5
15423.5
224.1
15.8 1107.7
9.5 458.4
1.8 117.7
5.7 577.9
0.1
4.9
5.4 448.4
0.1
5.0
18.4
7.6
2.0
9.6
0.1
7.5
0.1
2.5
1.7
2.3
3.6
2.1
2.9
2.2
Ukupno za G.J.
283616.4
100.0 6012.0
100.0
2.1
Iz prikazanog tabelarnog pregleda se vidi da je u gazdinskoj jedinici “Baradinci – Pavlaka – Vučkovac”, najzastupljenija
vrsta drveća hrast luţnjak sa drvnom zapreminom 169789.9 m3 ili 59.9 %. Druga vrsta drveća po zastupljenosti je grab sa
ukupnom zapreminom 44696.9 m3 ( 15.8 % ). Cer je zastupljeni sa 9.5 %, ostali tvrdi lišćari sa 5.7 % itd.
Sagledavajući pojedinačno procenat prirasta po vrstama drveća moţemo konstatovati da on prati raspored i po zapremini.
Najzastupljeniji je hrast luţnjak sa 52,6 % zatim grab sa 18.4 % i td.
Pregled ostalih prisutnih vrsta njihove zapremine i prirasta prikazan je u tabeli.
Tabela br. 4.10. – Stanje šuma po vrstama drveća (grupisano) za celu G.J.
Zapremina
Zapreminski prirast
Vrsta drveća
3
m
%
m3
%
iv/V*100
Tvrdi lišćari
276932.0
97.6 5852.6
97.3
2.1
Meki lišćari
6684.4
2.4 159.4
2.7
2.4
Ukupno za G.J.
283616.4
100.0 6012.0
100.0
2.1
Iz ovog pregleda očigledna je dominacija tvrdih lišćara u odnosu na meke po zapremini i zapreminskom prirastu.
4.8.
STANJE ŠUMA PO DEBLJINSKOJ STRUKTURI
Raspored zapremina po debljinskoj strukturi prikazan je po poreklu sastojina, debljinskim klasama i ukupno za GJ,
posebno za visoke šume i veštački podignute šume, u sledećem tabelarnom pregledu:
Tabela br. 4.11. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi po poreklu sastojina
Poreklo sastojine
Visoka prirodna sastojina
tvrdih lišćara
Visoka prirodna sastojina
mekih lišćara
Izdanačka prirodna
sastojina tvrdih lišćara
Posebnaosnova
površina
svega
ha
m3
do 10
cm
O
ZAPREMINA PO DEBLJINSKIM RAZREDIMA
71 do
81 do
11 do 20 21 do 30 31 do 40 41 do 50 51 do 60 61 do 70
80
90
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Zapr.
iznad
90
IX
m3
174.71
64025.0
0.0
2689.2
5852.8
8976.4
11577.5
14552.2
10461.9
7336.2
2.14
246.3
0.0
48.9
47.1
31.5
28.2
56.3
23.9
10.3
0.0
0.0
6.0
212.39
58278.9
0.0
31376.2
18887.2
6773.1
1204.1
31.1
7.2
0.0
0.0
0.0
1629.7
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
1923.1 655.6
prirast
1019.4
ŠG

“SremskaMitrovica”
25
Veštački podignuta
sastojina tvrdih lišćara
Veštački podignuta
sastojina mekih lišćara
Ukupno za G.J.
471.59
159829.4
3.3
12494.8
24757.6
52216.9
46798.6
18812.5
4091.5
627.4
0.0
26.7
3323.2
3.68
1236.8
0.0
59.4
137.1
76.4
235.0
506.3
180.5
33.4
8.7
0.0
33.7
864.51
283616.4
3.3
46668.5
49681.8
68074.3
59843.5
33958.5
14765.0
8007.4
1931.8 682.3
6012.0
Tabela br. 4.12. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi
Debljinske klase
Tanak materijal
(do 30 cm)
Srednje jak materijal (30 - 50 cm)
Jak materijal
(preko 50 cm)
Ukupno za G.J.
V (m3)
96,353.6
127,917.8
59,345.0
283,616.4
%
34.0
45.1
20.9
100.0
Iz tabelarnog pregleda se vidi da je od ukupne zapremine gazdinske jedinice ” Baradinci – Pavlaka – Vučkovac”
(283.616.4 m3) najzastupljeniji srednje jak materijal sa zapreminom od 127.917.8 m3 (45.1 %), a u okviru njega III debljinski
razred sa 68,074.3 m3 .
Debljinska struktura je uslovljena i starosnom strukturom kao i poreklom sastojina jer je većina sastojina
srednjedobna a i značajno učešće izdanačkih šuma ( 24,6% ), dodatno uslovljava prikazano stanje po debljinskim klasama.
Tabela br. 4.13. – Stanje šuma po debljinskoj strukturi po vrstama drveća
ZAPREMINA PO DEBLJINSKIM RAZREDIMA
Vrsta drveća
Svega m3 do 10 cm 11 do 20 21 do 30 31 do 40 41 do 50 51 do 60 61 do 70 71 do 80 81 do 90 iznad 90
O
Bela vrba
Bela topola
Robusta
I - 214
Poljski jasen
Luţnjak
Grab
Cer
Sitnolisna lipa
Trešnja
4.7
548.3
960.4
56.1
3437.3
169789.9
44696.9
26910.5
5114.8
230.5
Posebnaosnova
gazdovanja
I
0.2
76.7
895.1
3940.6
28029.1
550.4
912.9
64.0
II
III
122.4
58.8
3.0
34.6
9.3
21.5
1517.3
955.4
21030.9 50940.6
11235.7 4490.5
3209.2 2852.1
2044.3 1345.3
31.6
16.8
IV
V
4.5
68.4
117.9
218.9
481.3
25.3
62.0
2.8
52766.7 27236.9
840.5
101.2
3670.3 5515.4
459.6
284.8
66.2
51.8
VI
VII
VIII
IX
56.3
180.5
21.1
33.4
8.7
4.7
9091.5
3651.8
849.3
281.7
5374.6
57.4
4290.5
10.5
1073.8
374.0
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
Zapr.
prirast
m3
26.7
0.1
13.4
26.9
1.3
86.9
3163.3
1107.7
458.4
117.7
4.9
ŠG

“SremskaMitrovica”
26
Otl
Bagrem
Am. Jasen
16219.4
15423.5
224.1
Ukupno za GJ:
283616.4
3.3 10933.0
1244.5
21.9
3739.6
6647.1
91.5
1209.0
6086.0
63.6
184.2
1445.9
31.0
150.3
577.9
448.4
5.0
16.0
3.3 46668.5 49681.8 68074.3 59843.5 33958.5 14765.0
8007.4
1931.8
682.3
Stanje po debljinskoj strukturi a prikazano po vrstama drveća u prethodnoj tabeli odraţava slično stanje debljinske
strukture prikazano po gazdinskim klasama.
4.9.
STANJE ŠUMA PO STAROSTI
Stanje šuma po starosnoj strukturi (stvarni razmer dobnih razreda), na nivou namenske celina, a unutar nje po gazdinskim
klasama (delovima), biće prikazano u narednim tabelarnim pregledima, pri čemu je širina dobnih razreda za vrste sa ophodnjom
od 80 i više godina - 20 god., za vrste čija je ophodnja od 40 do 80 godina - 10 god., a za vrste sa ophodnjom do 40 godina - 5
godina.
4.9.1. Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 5 godina.
Tabela br. 4.14. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 5 godina
DOBNI RAZREDI
P
Gazdinska
SVEGA
I
II
III
IV
V
VI
V
klasa
slabo obr. dobro obr.
Zv
10326131
10454131
10484131
10484134
10484135
Ukupno
za dobni
VII
VIII
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
7.61
2363.0
77.0
3.68
1236.8
33.7
27.42
566.2
18.3
45.87
14116.0
405.0
0.49
141.0
4.0
P
85.07
24.61
60.46
%
100.0
28.9
71.1
Posebnaosnova
gazdovanja
24.61
IX
X
7.61
2363.0
77.0
3.68
1236.8
33.7
2.81
566.2
18.3
45.87
14116.0
405.0
0.49
141.0
4.0
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
6012.0
ŠG

“SremskaMitrovica”
27
razred
širine 5
god.
V
18423.0
18423.0
Zv
538.0
538.0
U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 5 godina su obuhvaćene izdanačke i veštački podignute
sastojine bagrema i hibridne topole. To su sastojine kojima je ophodnja do 40 godina.
Iz tabelarnog pregleda se vidi da su dobni razredi širine 5 godina neravnomerno zastupljeni po površini. Najzastupljeniji
je VIII dobni razred (preko 45 god.) sa 71.1 % površine, dok je u I dobnom razredu preostalih 28.9 % ukupne obrasle površine
dobnog razreda širine 5 godina. Raspored sastojina po zapremini i zapreminskom prirastu je u skladu sa rasporedom po površini
i dat je u tabeli br. 4.14.
4.9.2. Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 10 godina.
Tabela br. 4.15. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 10 godina
DOBNI RAZREDI
P
Gazdinska
SVEGA
I
II
III
IV
V
VI
V
klasa
slabo obr. dobro obr.
Zv
P
2.14
0.73
10125131
V
247.0
169.0
Zv
6.0
4.0
P
43.65
30.23
13.42
10156131
V
11745.0
7914.0 3831.0
Zv
317.0
204.0
113.0
P
51.59
51.59
10175131
V
13756.0
13756.0
Zv
385.0
385.0
P
107.78
107.78
10176131
V
30229.2
30229.2
Zv
847.0
847.0
P
1.76
1.76
10340131
V
185.0
185.0
Zv
5.0
5.0
Ukupno za
P
206.92
30.23
13.42
161.86
dobni
%
100.0
14.6
6.5
78.2
razred
V
56162.2
7914.0 3831.0 44339.2
širine 10
god.
Zv
1560.0
204.0
113.0
1241.0
VII
VIII
IX
X
1.41
78.0
2.0
1.41
0.7
78.0
2.0
U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 10 godina su obuhvaćene izdanačke šume luţnjaka i graba i
visoke šume topola. To su sastojine u kojima je ophodnja do 80 godina.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
28
Kao i u prethodnoj tabeli 4.14., dobni razredi širine 10 godina neravnomerno su zastupljeni po površini. Najzastupljeniji
je V dobni razred (41-50 god.) sa 78.2 % ukupne obrasle površine i 44339.2 m3. Raspored zapremine i prirasta ostalih dobnih
razreda dat je u tabeli br. 4.15.
4.9.3. Stanje šuma po starosti za širinu dobnog razreda 20 godina.
Tabela br. 4.16. – Starosna struktura sastojina širine dobnog razreda 20 godina
DOBNI RAZREDI
P
Gazdinska
SVEGA
I
II
III
IV
V
V
klasa
slabo obr. dobro obr.
Zv
10152131
10155131
10155133
10155134
10155135
10172131
10191134
10192134
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
Posebnaosnova
31.46
11406.0
192.0
17.58
6100.0
119.0
2.39
999.0
15.0
28.18
12733.0
188.0
16.47
6147.0
103.0
10.73
2855.0
47.0
24.09
8838.0
128.0
36.96
gazdovanja
25.78
9321.0
158.0
VI
VII
5.68
2085.0
34.0
17.58
6100.0
119.0
2.39
999.0
15.0
28.18
12733.0
188.0
16.47
6147.0
103.0
8.15
2029.0
34.0
2.58
826.0
13.0
24.09
8838.0
128.0
36.96
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
VIII
IX X
ŠG

“SremskaMitrovica”
29
Gazdinska
klasa
10271131
10290131
10457091
10457131
10457134
10458091
10458131
Ukupno
za dobni
razred
širine 20
god.
P
V
SVEGA
Zv
I
slabo obr.
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
P
V
Zv
14164.0
205.0
4.80
313.0
9.0
0.79
66.0
2.0
3.15
1143.0
22.0
244.66
89197.2
1710.0
76.99
22144.0
400.0
7.05
2702.0
76.0
67.22
30224.0
698.0
P
%
V
572.52
100.0
209031.2
Zv
3914.0
II
III
DOBNI RAZREDI
IV
V
VI
VII
VIII
IX X
dobro obr.
14164.0
205.0
4.80
313.0
9.0
0.79
66.0
2.0
2.08
47.75
2.46
619.0
24.0
2.01
660.0
14.0
27.90
9609.0
222.0
94.41
46195.2
867.0
1.14
483.0
8.0
70.06
32774.0
597.0
49.00
22144.0
400.0
1.24
559.0
10.0
58.91
26784.0
633.0
5.27
2247.0
43.0
3.04
1193.0
22.0
27.99
5.81
2143.0
66.0
2.08
0.4
75.74
13.2
2.46
0.4
619.0
5.81
1.0
2143.0
115.79
20.2
45741.0
133.63
23.3
58968.2
128.92
22.5
58679.0
108.09
18.9
42881.0
24.0
66.0
1032.0
1092.0
1061.0
639.0
U pregledu stanja šuma po starosti za širinu dobnog razreda 20 godina su obuhvaćene visoke šume i veštački podignute
sastojine luţnjaka, visoke šume graba, visoke i veštački podignuta sastojina cera. To su sastojine kojima je ophodnja preko 80
godina.
I u ovoj tabeli dobnih razreda širine 20 godina imamo neravnomeran raspored po površini. Najzastupljeniji su V dobni
razred (81-100 god.) sa 23.3 % površine, VI dobnii razred sa 22.5 % a u IV i VII dobnom razredu zastupljenost je 20.2 %
odnosno 18.9 % ukupne obrasle površine dobnog razreda širine 20 godina.
Raspored sastojina po zapremini i zapreminskom prirastu je isti kao i po površini i dat je u tabeli br. 4.16.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
30
4.10.
STANJE ŠUMSKIH KULTURA I PLANTAŢA
Stanje šumskih kultura i plantaţa prikazuje se ukupno za GJ u sledećem tabelarnom pregledu:
Tabela br. 4.17. – Stanje veštački podignutih sastojina
Tekući zapreminski
prirast Zv
Kulture / Plantaţe
ha
%
m3
%
m3
Zv %
Kulture
98.75
96.4
Plantaţe
3.68
3.6
1236.8
100
33.7
100
102.43
100.0
1236.8
100
33.7
100
UKUPNO GJ
Pod kulturama se podrazumevaju veštački podignute sastojine luţnjaka do 20 god., veštački podignute sastojine
bagrema, američkog oraha i američkog jasena, a pod plantaţama veštački podignute sastojine klonske topole i vrbe. Od ukupne
površine prikazanih kultura, luţnjakove kulture čine 76.0 % površine ( 77.82 ha), 20.4 % zauzimaju kulture bagrema ( 20.93 ha
) a 3.68 ha ili 3.6 % su plantaţe hibridne topole.
POVRŠINA
4.11.
ZAPREMINA
ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA I UGROŢENOST OD ŠTETNIH UTICAJA
Zdravstveno stanje gazdinske jedinice ”Baradinci – Pavlaka Vučkovac”, moţemo analizirati na više načina i sve to u
zavisnosti od kog je štetnog faktora ugroţena gazdinska jedinica odnosno sastojina. U zavisnosti od toga sve štete u sastojini
odnosno u gazdinskoj jedinici moţemo podeliti na više grupa:








štete nastale od fitopatoloških obolenja
štete nastale od entomoloških obolenja
štete nastale sušenjem stabala
štete od bršljana
štete nastale od divljači
štete od glodara
štete od vetra
štete nastale od čoveka
Štete koje se pojavljuju od fitopatoloških obolenja najčešće nastaju u mladim sastojinama luţnjaka i te štete su
uglavnom na listu. Najčešća fitopatološka obolenja koja nastaju kod mladih biljaka izazvana su od pepelnice. Pepelnica najveće
štete nanosi mladim biljkama u prvim godinama starosti, kad moţe da izazove i potpuno sušenje mlade biljke. U starijim
sastojinama štete od pepelnice nisu pogubne po biljku kao u prvim godinama. U mladim sastojinama ove gazdinske jedinice
pojava pepelnice je redovna i ona se blagovremeno suzbija hemijskim preparatima, tako da krajnih posledica a to je sušenje
biljaka u ovoj gazdinskoj jedinici nema.
Štete nastale od entomoloških obolenja najčešće nastaju od gubara i u ovoj gazdinskoj jedinici one se pojavljuju u
srednjedobnim, dozrevajućim i zrelim sastojinama hrasta luţnjaka. Štete koje nastaju od gubara manifestuju se u vidu golobrsta
i imaju za posledicu smanjenje prirasta ili ako se golobrst javlja više godina zaredom, moţe doći do sušenja stabala.
U srednjedobnim, dozrevajućim i zrelim sastojinama hrasta luţnjaka prisutno je minimalno sušenje dominantnih i
kodominantnih stabala. Ovo sušenje za sada nije uzelo većeg maha, već se pojavljuje pojedinačno i mestimično. Odeljenja i
odseci u kojima je ova pojava prisutna obuhvaćeni su uzgojno-sanitarnom sečom u cilju popravljanja zzdravstvenog stanja.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
31
Negativan uticaj bršljana na stabla svih vrsta drveća odraţava se tako što bršljan svojim stablom od vrha do krošnje
obuhvata stablo i obzirom na svoju bujnost, brojnost i biljnu masu, fizički slabi “biljku domaćina”, opterećuje svojom teţinom
deblo (što dovodi kasnije do fizičkog slabljenja, sušenja ili lomljenja istog). Pored ovoga, bršljan se intenzivno širi i po zemlji
što umanjuje pa čak i u potpunosti onemogućuje prisustvo bilo koje druge prizemne vegetacije uključujući tu i podmladak
drvenastih vrsta.
Štete od divljači prevashodno se javljaju u mladim tek obnovljenim sastojinama hrasta luţnjaka. Od svih vrsta divljači
koje se nalaze u ovoj gazdinskoj jedinice najveće štete su od srneće divljači koja u proleće odgriza mladim biljkama hrasta
luţnjaka pupoljke i mlade grančice. Posledica ovih napada je smanjenje prirasne snage biljke kao i gubljenje terminalnog
pupoljka.
Štete od vetroloma u ovoj gazdinskoj jedinici prisutne su ali prvenstveno u vidu pojedinačnih lomova i izvala koje se
uklanjaju iz šume u sklopu redovnih proreda ili sanitarnih seča a jedna od posledica je razreĎenost sastojina. Vetrovi koji ovde
duvaju javljaju se najčešće sa istoka, severoistoka, zapada i severozapada. Najjači vetrovi mereno prema Bofor-ovoj skali
duvaju u proleće i zimu, a tada su i najčešći. Vetrovi znatno reĎe duvaju sa severa, jugoistoka i jugozapada.
Štete od čoveka javljaju se u vidu kraĎa drveta za ogrev i sitne tehničke graĎe.
Štete od glodara javljaju se u mladim sastojinama hrasta luţnjaka u vidu odgrizanja korenovog sistema i one su za sada
pod kontrolom u ovoj gazdinskoj jedinici
Na osnovu napred navedenih mogućih štetnih uticaja i njihovog prisustva u ovoj gazdinskoj jedinici moţemo zaključiti
da je zdravstveno stanje sastojina zadovoljavajuće.
Prema stepenu ugroţenosti šuma od poţara, vidimo da je najveći deo ove gazdinske jedinice malo ugroţen. Izuzetak
predstavljaju površine sa hrastovim podmlatkom. Ove površine se iz tih razloga preventivno štite redovnim odrţavanjem
protivpoţarnih pruga tanjiranjem kao i obaveštavanjem lokalnog stanovništva u periodu povećane opasnosti od izbijanja
poţara, radi povećanja mera opreza.
4.12.
STANJE NEOBRASLIH POVRŠINA
Prema iskazu površina, neobrasle površine su razvrstane na šumsko zemljište, neplodno zemljište i zemljište za ostale
svrhe i prikazuju se u sledećem tabelarnom pregledu:
Tabela br. 4.18. – Stanje neobraslih površina
Vrsta zemljišta
Šumsko zemljište
Njiva
Neplodna površina - put
Neplodna površina - proseka
Neplodna površina - potok ( kanal )
Neplodna površina - zgrade i drugi objekti sa okućnicom
Streljačka linija
Ukupno neobraslo
Pha
0.56
0.95
6.90
8.43
2.14
1.12
0.23
P%
2.8
4.7
33.9
41.5
10.5
5.5
1.1
20.33
100.0
Tabela br. 4.19. – Stanje neobraslih površina grupisano
Vrsta zemljišta
Posebnaosnova
gazdovanja
Pha
P%
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
32
Šumsko zemljište
Neplodno zemljište
Zemljište za ostale svrhe
0.56
17.47
2.30
2.8
85.9
11.3
Ukupno neobraslo
20.33
100.00
Iz tabelarnog pregleda se vidi da od ukupno neobraslih površina u ovoj gazdinskoj jedinici (20.33 ha) na šumsko zemljište,
gde spada zemljište za pošumljavanje i zemljište pogodno za pošumljavanje, dolazi 0.56 ha ili 2.8% , neplodno zemljište zauzima
najveći deo i iznosi 17.47 ha odnosno 85.9% neobrasle površine, a zemljište za ostale svrhe 2.30 ha ili 11.3 %.
4.13.
STANJE SEMENSKE I RASADNIĈKE PROIZVODNJE
U ovoj gazdinskoj jedinici ne postoji rasadnička proizvodnja, a potrebe u sadnom materijalu zadovoljavaju se iz
rasadnika „Đepuš“ (ŠU. Morović), rasadnika topola „Krstac“ u ŠU. Klenak i rasadnika „Plandište“ (ŠU. Kupinovo).
4.14.
STANJE FONDA DIVLJAĈI
Gazdinska jedinica „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“, zbog svoje veličine, ima manji značaj za uzgoj divljači u odnosu
na veće šumske komplekse.
Kompleks „Vučkovac“ čini prostornu celinu sa gazdinskom jedinicom „Grabovačko – Vitojevačko ostrvo – Vitojevački
atar“.
Kompleks „Baradinci – Pavlaka“, koji predstavlja veću celinu, pripada lovištu „Srem“. Ovo lovište ustanovljeno je
rešenjem Ministra Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede broj 324-02-00134/1-94-06 od 11.8.1994.godine, koje je
objavljeno u Sluţbenom glasniku RS br.59/94 a dodeljeno je na gazdovanje Lovačkom udruţenju „Sremac“ iz Rume Rešenjem
Ministra Poljoprivrede, Šumarstva i Vodoprivrede broj 324-02-00134/1.1.-94-06 od 17.5.1995.godine, koje je objavljeno
Sluţbenom glasniku RS br.17/95 lovištem gazduje lovačko udruţenje „Sloga“ iz Nikinaca.
Ukupna površina lovišta Srem iznosi 56560.00 ha od čega je 44135.00 ha lovno produktivne površine. Prema podacima
ovog udruţenja, a na osnovu poslednjeg prebrojavanja iz 2010. godine na ovom području se nalazi:
- 25 komada srneće divljači,
- 8 divljih svinja,
- 42 zeca.
Na osnovu bonitiranja lovišta utvrĎeni su sledeći boniteti i ekonomski kapacitet lovišta:
Tabela br. 4.20. – Bonitetni i ekonomski kapacitet lovišta
Vrsta divljači
Bonitet
Ekonomski kapacitet na 100 hektara LPP
Srna
Zec
Divlja svinja
III binitetni razred
II/III bonitetni razred
II bonitetni razred
4
24
2
Negativan uticaj na stanje lovnog fonda ima uticaj blizine vojnog poligona, koji ugroţava mir, jedan od osnovnih
faktora za prisustvo divljači.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
33
4.15.

OPŠTI OSVRT NA ZATEĈENO STANJE SASTOJINA
Od ukupne površine G.J.”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” koja iznosi 884.84 ha, obrasla površina zauzima 864.51 ha
ili 97.7 %

Neobrasle površine zauzimaju 20.33 ha ili 2.3 % površine gazdinske jedinice.

U okviru ove gazdinske jedinice postoji samo jedna namenska celina: 10 – Proizvodnja tehničkog drveta.

Najzastupljeniji tipovi šuma su 131-(VII/2) sa 72.0 % i 134-(VII/5) sa 24.5 %.

U ukupnoj obrasloj površini veštački podignute sastojine 476.53 ha obrasle površine ili 55.1 % sa zapreminom od
161,469.8 m3 i prirastom od 3,368.9 m3, izdanačke sastojine se prostiru na 212.39 ha ili 24.6 % sa zapreminom
58,278.9 m3 i prirastom od 1,629.7 m3 a visoke prirodne sastojine prostiru se na 175.59 ha ili 20.3 % obrasle površine sa
63,867.7 m3 zapremine i 1,013.4 m3 prirasta.

Po stepenu očuvanosti površinsko učešće očuvanih šuma je 75.7 % , razreĎenih 23.4 % a devastiranih 0.9 %.

Mešovite sastojine čine 55.3 % ukupne obrasle površine, dok na čiste dolazi 44.7 %.

Najzastupljenije vrste drveća su hrast luţnjak sa 59.9 % učešća u ukupnoj zapremini i grab sa 15.8 %.

Najveći deo zapremine pripada srednje jakom materijalu (45.1 %), tankom materijalu (34.0 %), a jakom materijalu (20.9
%)

Prosečna zapremina po hektaru za sve sastojine iznosi 328.1 m3/ha,

Zdravstveno stanje sastojina je zadovoljavajuće.

U okviru dobne strukture najzastupljeniji je V dobni razred sa 295.49 ha, IV dobni razred sa 129.21 ha, VI dobni razred
sa 128.92 ha i td.
Na osnovu zatečenog stanja sastojina moţe se konstatovati da je u ovoj gazdinskoj jedinici neravnomeran
raspored dobnih razreda koji se mora dovesti u normalan razmer. Evidentno je i prisustvo skoro četvrtine površine pod
izdanačkim šumama ( graba i bagrema ) kao i veliko učešće prezrelih sastojina bagrema ( 60.46 ha ). Treba navesti i
prisustvo bršljana u velikom intenzitetu na površini gotovo cele GJ i njegov štetan uticaj na drvenaste vrste. Pored svega
navedenog treba istaći i blizinu Vojnog poligona Nikinci koji svojim aktivnostima utiče, kako direktno tako i indirektno,
na sastojine koje se naslanjaju na površinu u vlasništvu ove vojne ustanove ( Baradinci i Vučkovac ).
5.0.
STANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA
Otvorenost, odnosno pristupačnost šumama, jedan je od osnovnih uslova za intenzivno gajenje šuma kao i kompleksno
korišćenje drvne mase i drugih proizvoda. Od pristupačnosti šuma zavisi i obim primene savremene mehanizacije u gazdovanju
šumama. Da bi se sagledala i ocenila razvijenost mreţe komunikacija neophodno je analizirati:
- spoljašnju otvorenost u odnosu na potrošačke centre i preraĎivačke kapacitete, kao i dostupnost kompleksa u cilju
realizacije planova gazdovanja:
- unutrašnju otvorenost šumskog kompleksa mreţom šumskih puteva.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
34
Spoljašnja otvorenost - Ova gazdinska jedinica je asvaltnim putem preko Vojnog poligona Nikinci povezana sa selom
Nikinci a sa juţne strane, delom asvaltnim putem a delom makadamskim putem povezana je sa selom Grabovci i selom Obreţ.
Posmatrajući prostorni raspored putnih pravaca koji naleţu na sastojine ove gazdinske jedinice, moţemo konstatovati da je
povoljna otvorenost ove gazdinske jedinice prema potrošačkim centrima.
Unutrašnju otvorenost mreţom šumskih puteva - Kroz gazdinsku jedinicu prolaze tvrdi šumski putevi u duţini od 5.3
km i ima otvorenost koja je zadovoljavajuća za postojeću površinu jer su sva odeljenja dostupna za obavljanje svih šumskouzgojnih radova i poslova na korišćenju šuma.
6.0.
ANALIZA I OCENA GAZDOVANJA U PRETHODNOM UREĐAJNOM PERIODU
6.1.
DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ŠUMAMA
6.1.1. Promena šumskog fonda po površini
Pregled stanja površina i promena nastalih u prethodnom periodu dat je u tabeli 6.1.
Tabela br. 6.1. – Promena šumskog fonda po površini
Šumske Šumsko
Površina Šuma kulture zemljište Neplodno
Godina
ureĎivanja
ha
ha
ha
ha
ha
884.84 852.17
9.10
4.45
17.94
2004
884.84 762.08 102.43
0.56
18.59
2010
Razlika
0.00 -90.09
93.33
-3.89
0.65
Ostalo
zemljište
ha
1.18
1.18
0.00
U odnosu na prethodnu osnovu, površina gazdinske jedinice ”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” je nepromenjena.
Površina pod šumom je umanjena u korist površine pod šumskim kulturama usled obnove sastojine bagrema u odeljenju 11/1 i
luţnjakovih sastojina u odeljenjima 14/1 i 14/2.
6.1.2. Promena šumskog fonda po zapremini
Struktura drvnog fonda po vrstama drveća i promene koje su nastale u periodu 2005 – 2009 g. prikazane su u sledećem
tabelarnom pregledu:
Tabela br. 6.2. – Promena šumskog fonda po zapremini
Ukupan zapr.
Ostvareni
Ukupna
prirast (7
prinos
zapremina
Vrsta drveća
god) na kraju
2004
perioda
(2005 - 2010)
Bela vrba
Bela topola
Posebnaosnova
1,150
gazdovanja
1
94
1
429
Očekivana
zapremina
Zapremina
Razlika u
zapremini
2010
m3
m3
0
815
5
548
5
-267
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
35
Vrsta drveća
Ukupan zapr.
prirast (7
god) na kraju
perioda
Ukupna
zapremina
2004
I - 214
Poljski jasen
Luţnjak
Grab
Cer
Sitnolisna lipa
Krupnolisna lipa
Sladun
Trešnja
Ostali tvrdi lišćari
Kitnjak
Bagrem
Američki jasen
1,497
1,439
172,969
39,172
35,094
5,081
81
18
58
13,522
36
20,651
490
Ostvareni
prinos
Očekivana
zapremina
Zapremina
Razlika u
zapremini
(2005 - 2010)
2010
m3
m3
1,017
3,437
169,790
44,697
26,910
5,115
161
1,637
-10,091
-2,169
-11,147
-761
-81
-18
138
-1
-36
-2,696
-301
197
608
22,144
7,754
3,209
824
0
0
34
4,045
0
3,139
35
838
247
15,232
60
246
29
1,347
5,670
856
1,800
179,881
46,866
38,057
5,876
81
18
92
16,220
36
18,120
525
230
16,219
15,424
224
Ukupno za G.J.
291,258
42,084
24,099
309,243
283,616
-25,627
Premerom 2004. god. utvrĎena je ukupna zapremina od 291,258 m3, a njenim uvećanjem za vrednost periodičnog
zapreminskog prirasta od 42,084 m3, ostvarenog tokom proteklih 7 godina, te umanjenjem tako dobijenog zbira za etat
realizovan u tom istom periodu koji iznosi 24,099 m3 , na kraju 2010. god. očekivana je ukupna zapremina od 309,243 m3 .
Zapremina dobijena premerom 2010. god. iznosi 283,616 m3, pa je razlika izmeĎu zapremine dobijene premerom 2010.
god. i očekivane zapremine za 2010. god. -25,627 m3.
6.2.
ODNOS PLANIRANIH I OSTVARENIH RADOVA U DOSADAŠNJEM GAZDOVANJU
Osnov za ocenu dosadašnjeg gazdovanja šumama je poreĎenje planiranih radova u prethodnom periodu i njihovog
izvršenja. Osnov za analizu dosadašnjeg gazdovanja je evidencija gazdovanja šumama.
6.2.1. Dosadašnji radovi na obnovi i gajenju šuma
Plan i izvršenje šumsko uzgojnih radova prikazani su u sledećem pregledu:
Tabela br. 6.3. – Plan i izvršenje šumsko kulturnih radova
Šifra
Vrsta rada
Plan
ha
Izvršenje
ha
%
Razlika
ha
REDOVAN PLAN
111
114
Krčenje šikara ručno
Tarupiranje podrasta mašinski
Posebnaosnova
gazdovanja
167.84
34.39
0.0
20.5
0.00
-133.45
Izvršenje van
plana
ha
VAN PLANA
64.47
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
Ukupno
izvršenje
ha
UKUPNO
64.47
34.39
ŠG

“SremskaMitrovica”
36
Šifra
Vrsta rada
119
120
121
126
212
214
213
218
223
224
318
321
326
413
414
511
512
517
519
522
525
527
540
924
927
Iveranje panjeva
Sakupljanje reţijskog otpada
Tretiranje panjeva hem.sredstvima
Tretiranje podrasta hem.sredstvima
Razoravanje
Razmeravanje i obeleţavanje
Tanjiranje
Bušenje rupa mašinski-(plitka sadnja)
Oranje
Oranje diskosnim plugom
Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom
Obnova bagrema kotličenjem
Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom
Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom
Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom
Osvetljavanje podmladka ručno
Osvetljavanje podmladka mašinski
Uništavanje korova herbicidima
Okopavanje u plantaţama topola
Kresanje grana
MeĎuredna obrada tanjiranjem
Čišćenje u mladim kulturama
MeĎuredna obrada herbicidima
Prorede u mekim lišćarima
Prorede u tvrdim lišćarima
Ukupno:
Plan
ha
6.59
139.65
133.06
161.25
6.59
6.59
13.18
6.59
6.59
161.25
161.25
6.59
483.75
Izvršenje
ha
%
26.95 409.0
93.62
67.0
42.74
32.1
182.00 112.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
66.69
41.4
0.0
0.0
95.68
19.8
94.79
13.18
26.36
98.85
9.10
32.95
6.59
267.85
126.65
2010.44
763.31
94.59
133.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
35.3
Razlika
ha
20.36
-46.03
-90.32
20.75
-6.59
-6.59
-13.18
-6.59
0.00
0.00
-6.59
0.00
-94.56
-161.25
-6.59
-388.07
0.00
31.86
-13.18
-26.36
-98.85
-9.10
-32.95
-6.59
-173.26
38.0 -1247.13
Izvršenje van
plana
ha
24.69
0.76
0.38
12.41
23.97
0.38
9.10
10.48
115.24
225.74
487.62
Ukupno
izvršenje
ha
51.64
93.62
42.74
182.00
0.00
0.00
0.76
0.00
0.38
12.41
0.00
23.97
67.07
9.10
0.00
95.68
10.48
241.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.33
1250.93
Planirani radovi na obnovi i gajenju šuma, za proteklo ureĎajno razdoblje, izvršeni su sa 38.0 % u odnosu na plan. Do
ovakvog rezultata je došlo izmeĎu ostalog i iz razloga što je izvršenje uneto za 7 godina vaţenja prethodne posebne osnove.
Radovi vezani za uzgoj mekih lišćara nisu izvršeni jer su uslovljene površinama koje su bile predviĎene za seču i
pošumljavanje koje nije izvršeno. Isto vaţi i za površine planirane za obnovu bagrema gde seča nije izvršena.
Kao posledica potrebe i okolnosti, u proteklom ureĎajnom periodu realizovan je i deo radova koji nije bio planiran, kao
što je krčenje šikara ručno (supstitucija mašinskom krčenju-tarupiranju na delu površine). TakoĎe i radovi vezani za obnovu
bagrema, osvetljavanje hrastovog podmlatka mašinski i hemijski nalaze se u vanplanskim radovima. U proredama tvrdih lišćara
pojavila se površina od 225.74 ha na kojoj je izvršena sanitarna seča uzrokovana vetrolomom.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
37
6.2.2. Dosadašnji radovi na zaštiti šuma
Odnos planiranih i izvršenih radova na zaštiti šuma prikazan je u sledećoj tabeli:
Tabela br. 6.4. – Plan i izvršenje radova na zaštiti šuma
Vrsta rada
Šifra
Plan
ha
Izvršenje
ha
%
Razlika
Izvršenje van
plana
Ukupno
izvršenje
ha
ha
ha
VAN PLANA
UKUPNO
REDOVAN PLAN
611
612
613
618
621
Zaštita šuma od biljnih bolesti
Zaštita šuma od entomoloških oboljenja
Zaštita šuma od poţara
Odrţavanje protivpoţarnih pruga, proseka i puteva
Zaštita šuma od glodara
490.34 191.79
6.59
Ukupno:
39.1
68.54
806.25 259.48
32.2
-298.55
-6.59
0
68.54
-546.77
1303.18 519.81
39.9
-783.37
0.38
36.4
36.4
10.24
192.17
0.00
36.40
104.94
269.72
83.42
603.23
Iz tabele gde su prikazani radovi na zaštiti šuma, moţemo konstatovati da su u prethodnom ureĎajnom razdoblju
realizovani radovi na zaštiti šuma na manjem delu površine jer se nije ukazala potreba za sprovoĎenje mera zaštite u obimu koji
je planom predviĎen a za period od 7 godina.
Neki radovi su izvršeni iako nisu bili predviĎeni planom, jer se za njima ukazala potreba. Tako je i zaštita šuma od
poţara i odrţavanje protivpoţarnih pruga vanplanski realizovana sa po 36.4 ha.
6.2.3. Dosadašnji radovi na korišćenju šuma
Plan i izvršenje glavnih seča i proreda je dato u sledećoj tabeli:
Tabela br. 6.5. – Plan i izvršenje seča po zapremini
Planirani prinos
Vrsta drveća
Redovne seče
Ukupno Glavni Preth.
Posebnaosnova
Ostvareni prinos 2004. - 2010.god.
gazdovanja
Glavni
Ukupno
Redovni
Vanredni Slučajni
Prethodni
Svega
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
Redovni
Slučajni
Svega
ŠG

“SremskaMitrovica”
38
m3
Bela vrba
Bela topola
EA topole
Poljski jasen
Luţnjak
Grab
Cer
Sitnolisna lipa
Sladun
Otl
Oml
Bagrem
Američki jasen
Ukupno:
m3
m3
%
m3
%
m3
%
m3
%
m3
m3
%
1.0
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
428.9
38.7
406.3
39.5
406.3
39.5
837.5
50.6
837.5
50.6
837.5
74.2
247.1
98.1
75.6 10699.8
%
m3
%
0.0
22.6
28.6
50.6
0.0
0.0
247.1
98.1
0.0
0.0
57.3
392.4 2.1 11092.2
59.4
396.3
26.7
3743.7
252.4 4140.0
279.1
3.0
0.1
27.7
1.0
30.7
1.1
1029.0
1656.1
1656.1
333.1
251.9
81.2
247.1
20145.8 18662.3
1483.5
15232.2
4150.6
1439.0
2711.6
59.7
1.4
29.0
2.0
29.0
2.0
1763.2
1336.3
426.9
245.8
13.9
162.3
12.1
162.3
12.1
83.5
19.6
83.5
19.6
758.9
367.8
391.1
29.1
3.8
2.8
0.8
2.8
0.8
26.3
6.7
26.3
6.7
4.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
763.9
1347.1
31.9
13.7
474.8
13.7
872.3
114.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5670.2
23.9
24.0
5670.2
24.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
392.4 0.8 18923.2
36.2
79.1 5175.4
86.0
4220.3
3456.4
26.0
26.0
23726.3 23647.3
421.5
79.0
421.5
58313.8 52293.6
6020.2
24098.6
474.8
5670.2
41.3 18530.8
35.4
0.0
0.0
22.6
16.5
415.8
2.2
6.9
855.8
4759.6
6.2.4. Dosadašnji radovi na izgradnji i odrţavanju saobraćajnica
U gazdinskoj jedinici ,,Baradinci – Pavlaka - Vučkovac" u prethodnom periodu izvršena je izgradnja ŠKP u duţini od
3162 m izmeĎu odeljenja 1/2 , 5/4,8/9 i kroz odeljenje 10. Pored ovog raĎeno je odrţavanje postojećeg šumsko – kamionskog
puta i bankina na njemu.
OPŠTI OSVRT NA DOSADAŠNJE GAZDOVANJE
Za proteklih sedam godina gazdovalo se po odredbama posebne osnove za ovu gazdinsku jedinicu.
Prema podacima o dosadašnjem gazdovanju šumama moţe se zaključiti sledeće:
Posebnaosnova
m3
0.0
Prethodna tabela formirana je na osnovu plana seča šuma u protekloj osnovi i dostavljenih podataka evidencije
gazdovanja iz šumske uprave “Klenak”.
Ukupno gledano obim seča koji je predviĎen planom izvršen je sa 41.3 %. Razlog za ovakav rezultat je to što je ovo
izvršenje za period od 7 godina i što seče obnavljanja nisu završene u planiranom obimu već ostaju za ovo ureĎajno razdoblje.
Prethodni prinos je realizovan sa 86.0 % i veći deo tog prinosa je ostvaren sanitarnim sečama koje je uslovio vetrolom.
Glavni prinos je realizovan sa 36.2 % , a u taj procenat ulaze površine na kojima je raĎena oplodna seča hrasta (od. 14/1,
14/2) i čista seča bagrema (od. 11/1). Ostale su površine za čistu seču bagrema i seče rekonstrukcije, koje će biti prebačene u
plan za naredno ureĎajno razdoblje.
Evidencija o korišćenju ostalih šumskih resursa (pašarenje, sakupljanje lekovitog bilja, plodova, pečuraka, itd.) nije
voĎena pa se moţe konstatovati da u prethodnom periodu nije bilo korišćenja istog.
Evidencija dosadašnjih radova na korišćenju šuma uzimana je za period 2004. – 2010. godine.
6.3.
%
1107.9
4.1
78.9
m3
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
28.6
112.0
ŠG

“SremskaMitrovica”
39
Površine pod šumskim kulturama povećane su u odnosu na prethodno ureĎajno razdoblje za 93.33 ha na račun površina
pod šumom, usled obnove hrasta u odeljenjima 14/1 i 14/2 kao i obnove bagrema u odeljenju 11/1.
Ukupna zapremina je smanjena prvenstveno usled glavnih seča hrasta i bagrema.
Planirani radovi na obnovi i gajenju šuma za proteklo ureĎajno razdoblje izvršeni su sa 38.0 % uz napomenu, da je
pored ovih radova bilo izvršenja i van plana koje je prikazano u tabeli 6.3.
Planirani radovi na korišćenju izvršeni su sa 41.3 % a od toga glavne seče sa 36.2 % a proredne sa 86.0 %.
Povećana je površina očuvanih sastojina u odnosu na prethodno ureĎajno razdoblje ( sa 60.4% na 75.7% ) kao i
površine pod mešovitim sastojinama koje sada čine većinu sa 55.3% od ukupne obrasle površine.
Sumirajući dosadašnje gazdovanje u proteklom ureĎajnom razdoblju, za gazdinsku jedinicu ,, Baradinci – Pavlaka Vučkovac ", moţemo konstatovati da je izvršenje uglavnom pratilo planiranu dinamiku osim u sečama obnove.
7.
UTVRĐIVANJE CILJEVA I MERA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE
7.1.
MOGUĆNOST, STEPEN I DINAMIKA UNAPREĐENJA STANJA I FUNKCIJA ŠUMA
Sagledavajući stanje sastojina gazdinske jedinice ,, Baradinci – Pavlaka - Vučkovac " i planove, moţemo
konstatovati da će se sadašnja struktura sastojina izmeniti kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom obimu. Zadrţavajući
zacrtanu politiku ŠG Sremska Mitrovica, a koja se sastoji u obnavljanju sastojina, te sečama obnove zrelih sastojina, moţemo
očekivati smanjenje površina loše obnovljenih sastojina, izmene u strukturi vrsta drveća.
7.2.
OPŠTI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA
Opšti ciljevi gazdovanja šumama utvrĎeni su Zakonom o šumama Republike Srbije, koji izričito zahteva da se šume
moraju odrţavati, obnavljati i koristiti tako da se očuva i poveća njihova vrednost i opštekorisne funkcije, obezbedi trajnost,
zaštita i stalno povećanje prirasta i prinosa.
Prema “Pravilniku o sadrţini osnova…” Sl.glasnik RS br. 122 od 12.12.2003., propisani su sledeći opšti ciljevi
gazdovanja šumama:
1. zaštita i stabilnost šumskih ekosistema,
2. sanacija degradiranih šumskih ekosistema,
3. obezbeĎenje optimalne obraslosti,
4. očuvanje trajnosti i povećanje prinosa,
5. povećanje ukupne vrednosti šuma i njenih opštekorisnih funkcija i
6. uvećanje stepena šumovitosti.
U odnosu na polifunkcionalno korišćenje, opšti ciljevi se dele na:
- Proizvodni
- Zaštitni
- Socijalni
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
40
S obzirom na predhodne kategorije i ekološke kriterijume za utvrdjivanje ciljeva na lokalnom nivou, u ovoj gazdinskoj
jedinici ciljevi gazdovanja su vezani za opšte proizvodne ciljeve, pritom ne zanemarivajući pozitivan efekat postojanja šume u
ekološkom i socijalnom smislu na konkretnom lokalitetu.
7.3.
POSEBNI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA
Posebni ciljevi gazdovanja šumama proizilaze iz opštih ciljeva, bilo da se odnose na gazdinsku jedinicu ili na šumsko
područje. U celini gledano, posebni ciljevi gazdovanja šumama su zajednički za sve šumske komplekse. MeĎutim, specifičnosti
pojedinih jedinica i razlike izmeĎu njih uslovljavaju propisivanje različitih i specifičnih posebnih ciljeva gazdovanja.
Najznačajniji zahtev koji se postavlja pred buduće gazdovanje ovom gazdinskom jedinicom jeste prevoĎenje ka stanju koje će
sa sadašnjim tipom gajenja omogućiti korišćenja svih potencijala šuma i šumskih staništa, uz maksimalno obezbeĎenje
prioritetnih funkcija pojedinih delova kompleksa (usklaĎivanje različitih funkcija na istom prostoru).
7.3.1. Biološko uzgojni ciljevi
Biološko - uzgojni ciljevi po svom karakteru mogu biti dugoročni i kratkoročni:
Kratkoroĉni ciljevi:
a) obnova zrelih i prezrelih sastojina bagrema,
b) rekonstrukcija izdanačkih i visokih sastojina u kojima su grab, američki jasen i otl glavne vrste drveta,
c) pošumljavanje sastojina predviĎenih za rekonstrukciju hrastom luţnjakom i belom topolom, vrstama koje
će na odgovarajućem staništu dati najbolje rezultate
d) nega i popravka strukture prorednim sečama u srednjedobnim, visokim prirodnim i veštački podignutim,
čistim i mešovitim sastojinama luţnjaka, graba i cera, te u veštački podignutim sastojinama O.T.L-a u
odgovarajućim gazdinskim klasama,
e) čišćenje u veštački podignutim sastojinama luţnjaka i bagrema,
f) primena svih nuţnih mera nege i zaštite u novonastalim sastojinama.
Dugoroĉni ciljevi:
a) Postepeno dovodjenje sastojina u normalno (optimalno) stanje,
b) Postepeno ujednačavati dobne razrede,
c) Povećati površinu očuvanih sastojina i smanjiti površinu razredjenih sastojina,
d) Povećanje prosečne zapremine sastojina po jedinici površine,
7.3.2. Proizvodni ciljevi
a) proizvodnja tehničkog drveta najboljeg kvaliteta,
b) proizvodnja sitnog tehničkog i ogrevnog drveta za zadovoljenje potreba lokalnog stanovništva,
c) proizvodnja i sakupljanje ostalih šumskih proizvoda.
Svi pobrojani ciljevi po svom karakteru su dugoročni, a ostvarivaće se u meri koja ne ogroţava osnovni način i reţim
korišćenja utvrĎen Uredbom o proglašenju specijalnog rezervata prirode “Obedska bara”.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
41
7.3.3. Tehniĉki – organizacioni ciljevi
Radi obezbedjenja uslova za ostvarivanje bioloških i proizvodnih ciljeva nuţno je raditi na postizanju sledećih tehničko
– organizacionih ciljeva:
a) Postizanje optimalne otvorenosti gazdinske jedinice,
b) Odrţavanje saobraćajnica i drugih objekata,
c) Uvodjenje racionalnih tehničkih postupaka i efikasnije organizovanje rada,
d) Stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova.
Svi pobrojani ciljevi po svom karakteru su dugoročni.
7.3.4. Opšte korisni ciljevi
Sama činjenica da se sastojine ove gazdinske jedinice nalaze uz levu obalu reke Save ukazuje na to, da se pored
navedenih ciljeva u ovoj gazdinskoj jedinici ostvaruju i ostali opšti korisni ciljevi,a to su:
a)
b)
c)
d)
7.4.
Očuvanje i unapreĎenje estetskih karakteristika šuma,
Zaštita i unapreĎenje proizvodnje sadnog materijala,
Ekološki,
i dr.
MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA GAZDOVANJA ŠUMAMA
7.4.1. Uzgojne mere
Osnovne mere za ostvarivanje ciljeva gazdovanja šumama, za gazdinsku jedinicu ,, Baradinci – Pavlaka - Vučkovac ",
moţemo svrstati u nekoliko grupa:
- izbor sistema gazdovanja
- izbor uzgojnog i strukturnog oblika
- izbor načina seče obnavljanja i korišćenja
- izbor vrste drveća
- izbor načina nege
Izbor sistema gazdovanja
Sistem gazdovanja u širem smislu podrazumeva skup radnji na negovanju, zaštiti, obnavljanju, korišćenju, planiranju i
organizaciji gazdovanja šumama.
U skladu sa stanišnim i sastojinskim prilikama, u Sremskom šumskom području propisuje se UMERENO
SASTOJINSKO GAZDOVANJE. Osnovne odlike sastojinskog gazdovanja, najkraće sastoje se u sledećem:
a) gazdovanje u celini ( planiranje, izvoĎenje, kontrola) jednostavno je i lakše izvodljivo nego kod stablimičnog
gazdovanja,
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
42
b) pojam normalnog stanja je jasniji, praktičniji i jednostavniji,
c) kontrola ukupnog gazdovanja ( u smislu poreĎenja po razdobljima) jednostavna je i moguća u svako doba, čak i nakon
dugog vremenskog razdoblja. Sadašnja starosna struktura daje jasan uvid u obim korišćenja ili podizanja šuma pre “x”
razdoblja.
Odabrani sistem gazdovanja odnosi se na sve gazdinske klase namenske celine 10.
Izbor uzgojnog i strukturnog oblika
Kao što je napred i konstatovano veći deo sastojina ove gazdinske jedinice su visokog porekla (bilo da su nastale
veštačkim ili prirodnim putem). Na osnovu ove činjenice i u narednom periodu se propisuje visoki uzgojni oblik.
Za sve sastojine ove gazdinske jedinice opredeljenje je jednodobna šuma, kao odgovarajući strukturni oblik.
I ova opredeljenja se odnose na sve gazdinske klase namenske celine 10.
Izbor naĉina seĉe obnavljanja i korišćenja
Od izabranih načina obnavljanja zavisi i struktura budućih sastojina i celokupni gazdinski postupak, elementi za sva
planska razmatranja i postupak za odreĎivanje prinosa i obezbeĎenje trajnosti prinosa, odnosno funkcionalne trajnosti. Način
obnavljanja pre svega zavisi od bioloških osobina vrsta drveća koje grade sastojinu (osobine sastojine), osobina staništa i
ekonomskih prilika.
Zrele sastojine hrasta luţnjaka obnavljati oplodnim sečama.
Sastojine bagrema i sastojine za rekonstrukciju uklanjati čistim sečama a obnavljati vegetativnim putem (iz ţila kod
bagrema),veštačkim putem sadnjom( kod klonskih topola) i setvom (kod luţnjaka).
U veštački podignutim sastojinama tvrdih lišćara propisuju se selektivne prorede, a u mladim veštački podignutim
plantaţama klonskih topola šematska proreda ( ako je razmak manji od 6m x 6m).
Izbor vrste drveća
Na osnovu detaljnih ekološko i razvojno-proizvodnih proučavanja izdvojene su ekološke celine i jedinice i definisani
tipovi šuma. Konstatovano je da je najzastupljeniji tip zemljišta suvlje ritske i livadske crnice u neplavnom području.
Premerom sastojina, konstatovano je stanje po vrstama drveća, gde je hrast luţnjak najzastupljenija vrsta, čija je
zapremina 169,789.9 m3 što je 59.9 % od ukupne zapremine ove gazdinske jedinice.
Na osnovu, detaljnih ekološko i razvojno-proizvodnih proučavanja tipova šuma, kao i zatečenog stanja po vrstama
drveća u narednom periodu hrast luţnjak će biti glavna vrsta drveća u sastojinama ove gazdinske jedinice. U sastojinama gde
se kao glavna vrsta pojavljuje cer, bagrem ili grab, te vrste će biti tretirane kao glavne.
Izbor naĉina nege
Čišćenje kao mera nege izvodi se u mladim prirodnim sastojinama, kao i u mladim kulturama u dobu mladika tj. od 1030 godina starosti sastojine. Čišćenje mladika moţe se izvoditi na klasičan način i kandidovanjem stabala budućnosti.
Čišćenje mladika klasičnim načinom svodi se na uklanjanje potištenih i nekvalitetnih stabala u sastojini. Na ovaj način
se retko ili skoro nikako ne utiče na razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini te zbog toga ona su prepuštena spontanom
razvoju.
S druge strane ako se čišćenje izvodi kandidovanjem najkvalitetnijih stabala (stabala budućnosti) u sastojini, čovek
svesno utiče na razvoj njih samih, kao i cele sastojine.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
43
Proreda u tvrdim lišćarima, kao mera nege prevashodno se propisuju u srednjedobnim sastojinama, dok se prorede u
mekim lišćarima propisuju u gušćim zasadima klonskih topola, starosti do deset godina. Veći deo površina ove gazdinske
jedinice je pod srednjedobnim sastojinama hrasta luţnjaka, te zbog toga se i za naredni period kao osnovna uzgojna mera
propisuje visoka selektivna proreda.
U obnovljenim sastojinama hrasta luţnjaka u fazi podmlatka propisuje se osvetljavanje hrastovog podmlatka.
U sastojinama u fazi mladika propisuje se čišćenje metodom pozitivne selekcije.
U mladim sastojinama klonskih topola propisuje se kresanje grana, medjuredna obrada i šematska proreda kao osnovni
vidovi nege mladih sastojina klonskih topola.
Redovno gazdovanje
Pod pojmom redovno gazdovanje, a u situacijama da nisu planirane seče kao i uzgojni radovi, podrazumevaju se sve
redovne aktivnosti na sprečavanju zaraza, poţara, kalamiteta, kraĎa kao i saniranju nastalih šteta.
Prelazno gazdovanje
Planiranje prelaznog gazdovanja za pojedine sastojine zavisi od niza faktora i ono se odredjuje na osnovu zatečenog
stanja staništa, sastojinskih prilika, te ciljeva gazdovanja u konkretnim sastojinama.
Na osnovu napred navedenog kriterijuma prelazno gazdovanje planira se:
- U sastojinama koje su pod stalnom zaštitom (strogi prirodni rezervati, ogledi i sl.), i u kojima se ne planira ni jedan
gazdinski tretman.
- U sastojinama za redovno gazdovanje u kojima ustaljeni gazdinski postupak ne obezbedjuje postizanje optimalnog
stanja sastojina u odnosu na njihovu osnovnu namenu (sastojinski elementi: sklop, obrast, broj stabala po hektaru i dr.)
- U sastojinama za rekonstrukciju u kojima su loše sastojinske prilike (loše izdanačke i visoke šume na dobrom staništu,
degradirane i zašikarene forme, sastojine ugroţene štetnim uticajima i sl.), koje zatečenim stanjem nisu više u mogućnosti da
zadovolje potrebama u skladu sa prioritetnom funkcijom, ugroţavaju stabilnost šumskog ekosistema i izgubile su moć
prirodne regeneracije. Na osnovu ovih kriterijuma u G.J. “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” prelazno gazdovanje se planira u
sastojinama retkog obrasta u kojima zbog zatečenog stanja i starosti nije celishodno planirati nikakve mere u ovom ureĎajnom
periodu, što ne isključuje mere čuvanja i eventualne potrebne mere zaštite šuma.
Sve sastojine u kojima je planirano prelazno gazdovanje ne isključuje neku uzgojnu intervenciju ako to situacija bude
nalagala. U slučaju da bude trebala uzgojna intervencija (sanitarna seča, zaštita i dr.), tada treba traţiti saglasnost od nadleţnog
inspektora za izvodjenje potrebnih uzgojnih intrevencija.
7.4.2. UreĊajne mere
U jednodobnim šumama za koje je karakteristično sastojinsko gazdovanje neophodno je odrediti duţinu trajanja
proizvodnog procesa-ophodnju, trajanje podmladnog razdoblja kao i rekonstrukcionog razdoblja.
Izbor trajanja ophodnje
Ophodnja (vreme za koje se ostvaruju ciljevi gazdovanja šumama) je odreĎena – propisima za sve vrste drveća u
šumskom području. Pri njenom odreĎivanju vodilo se računa kako o apsolutnoj zrelosti (doba maksimalne proizvodnje
zapremina-gornja granica), tako i o ekonomskoj zrelosti (minimalna vrednost proizvodnje - donja granica).
U skladu sa navedenim propisuju se sledeće ophodnje:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
44
Tabela br. 7.1. – Propisane ophodnje za sledeće vrste drveta
Vrsta drveta
Hrast luţnjak
Hrast luţnjak, veštački podignuta sastojina
Hrast luţnjak izdanačka sastojina
Poljski jasen
Američki jasen
Cer grab
Bagrem
Otl, trešnja
Lipa
Klonske topole
Vrba
Bela vrba
Ophodnja god.
200
160
160
160
80
100
40
80
80
25
50
50
U ovoj gazdinskoj jedinici gde prevashodno preovladavaju veštački podignute sastojine hrasta luţnjaka, ophodnja za
veštački podignut hrast luţnjak od 160 godina omogućava postizanje optimalne proizvodnosti kako po kvalitetu tako i po
kvantitetu.
Ophodnja od 200 godina za prirodne sastojine hrasta luţnjaka omogućava optimalnu proizvodnju po kvalitetu i
kvantitetu ovih sastojina.
Značajno je naglasiti da propisane ophodnje treba smatrati samo jednim od elemenata neophodnih za odluku o tome
kada su u konkretnoj sastojini postignuti postavljeni ciljevi gazdovanja. Ovo utoliko pre što je postizanje jednog od osnovnih
ciljeva-normalan razmer dobnih razreda nemoguće postići bez intervencije i u niţim dobnim razredima.
Izbor duţine podmladnog razdoblja
S obzirom na stanje sastojina u pogledu seča obnavljanja (tvrdi lišćari), na biološke osobine vrsta drveća (hrast), napred
utvrĎeni uzgojni oblik i način obnove sastojina, duţina podmladnog razdoblja za sastojine hrasta luţnjaka iznosi 20 godina.
Danas se primenjuju u pripremi za obnavljanje i u obnavljanju, mehanizovana sredstva (tarup, diskosni plug, tanjirače i
dr.), koja skraćuju fazu pripreme zemljišta i terena za obnavljanje u odnosu na ranije primenjivane metode tako da se vreme
koje je potebno za izvodjenje predvidjenih sekova u sečama obnove i pošumljavanja svodi na 3-6 godina .
Skupljanje hrastovog semena iz semenskih objekata i njegovo skladištenje u hladnjače, gde se na niskoj temperaturi
čuva (zaustavljen je proces klijanja) do momenta unošenja na pripremljenu površinu, omogućava brzo i efikasno pošumljavanje
nezavisno od uroda semena na površinama za obnavljanje.
Kombinacijom uroda sastojine na površinama za obnovu i unošenje semena iz semenskih objekata, omogućava se brzo i
efikasno pošumljavanje nezavisno od prirode.
Trajanje rekonstrukcionog razdoblja
S obzirom da je i u narednom periodu propisan visoki uzgojni oblik trebalo bi izvršiti rekonstrukciju dela pogrešno
obnovljenih sastojina.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
45
Obim ovih radova u odnosu na redovne planove obnove nije veliki, ali iziskuje dodatna materijalna i finansijska
ulaganja. Na osnovu obima dodatnih radova i materijalno finansijske situacije odreĎuje se period od 20 godina za izvršenje ovih
radova.
8.
PLANOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA
Na osnovu utvrĎenog stanja šuma, utvrĎenih dugoročnih i kratkoročnih ciljeva gazdovanja i mogućnosti njihovog
obezbeĎenja, izraĎuju se planovi budućeg gazdovanja. Osnovni zadatak izraĎenih planova gazdovanja je da u zavisnosti od
zatečenog stanja omoguće podmirenje odgovarajućih društvenih potreba i unapreĎivanje stanja kao dugoročnog cilja.
8.1.
PLAN GAJENJA ŠUMA
Osnovne koncepcije plana gajenja šuma, pa shodno tome i vrsta i obim šumsko-uzgojnih radova, temelje se prvenstveno
na sledećim odredbama:
- postojećim proizvodnim potencijalima šumskih staništa,
- usaglašavanju potreba uzgoja i nege šuma sa potrebama namene,
- stanjem šuma i potrebnim uzgojnim merama, naročito onih hitnog karaktera, kojima se zatečeno stanje moţe
efikasno poboljšati,
- postavljenim ciljevima gazdovanja,
- potrebe u drvetu lokalne preraĎivačke industrije,
- realnim mogućnostima (finansijsko-tehničkim kadrovskim i dr.) šumskog gazdinstva,
- očekivanoj finansijskoj pomoći iz budţeta Republike Srbije.
Teţište radova se stavlja na odrţavanje i negu šuma, šumskih kultura i zasada, a dinamička obnova šuma se usklaĎuje sa
trajnošću prinosa. Orijentacija je prvenstveno na prirodnom podmlaĎivanju šuma, uz veštačko kompletiranje prirodnog
podmlatka.
Plan gajenja šuma se prikazuje u dve komponente:
1. Redovno odrţavanje proste reprodukcije (nega i obnova) šuma primenom uzgojnih mera koje omogućuju najbolje
korišćenje proizvodnih mogućnosti staništa,
2. Podizanje novih i melioracija degradiranih šuma (infrastrukturni radovi).
Prvi deo plana (prosta reprodukcija) je obavezan i finansira se iz sopstvenih finansijskih sredstava za reprodukciju šuma
šumskog gazdinstva.
Izvršenje radova u proširenoj reprodukciji (infrastrukturni radovi) zavisi od priliva sredstava iz Budţeta Republike
Srbije i AP Vojvodine a delom iz sopstvenih izvora.
Veličina i dinamika potraţivanja sredstava iz Budţeta Republike Srbije i A.P. Vojvodine, biće uskladjena sa dinamikom
izvodjenja radova na proširenoj reprodukciji šuma.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
46
8.1.1. Plan obnavljanja, podizanja i nege šuma
Ukupan prikaz planiranih radova na gajenju je dat u sledećoj tabeli:
Tabela br. 8.1. – Planirani radovi na gajenju šuma
Šifra
Vid rada
101
102
224
318
326
327
413
414
415
510
522
524
525
527
531
540
927
Priprema za pošumljavanje mekih lišcara
Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara
Oranje diskosnim plugom
Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom
Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom
Obnova bagrema iveranjem
Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom
Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom
Popunjavanje veštački podignutih plantaţa
Osvetljavanje podmlatka
Kresanje grana
Pinciranje
MeĎuredna obrada
Čišćenje u mladim kulturama
Suzbijanje bršljana
MeĎuredna obrada hemijski
Prorede u tvrdim lišćarima
UKUPNO:
Prosta reprodukcija
Radna
Površina
površina
(ha)
(ha)
9.49
60.46
60.46
9.49
60.46
60.46
60.46
119.00
60.46
9.49
119.00
9.49
9.49
9.49
24.61
305.13
9.49
402.54
60.46
23.81
18.13
2.83
579.18
56.94
9.49
66.43
24.61
305.13
37.96
402.54
1269.06
1717.92
Proširena reprodukcija
Radna
Površina
površina
(ha)
(ha)
119.00
119.00
9.49
119.00
9.49
119.00
247.49
247.49
Ukupno
Radna
Površina
površina
(ha)
(ha)
9.49
179.46
60.46
9.49
119.00
60.46
119.00
60.46
9.49
119.00
9.49
9.49
9.49
24.61
305.13
9.49
402.54
9.49
179.46
60.46
9.49
119.00
60.46
23.81
18.13
2.83
579.18
56.94
9.49
66.43
24.61
305.13
37.96
402.54
1516.55
1965.41
Iz prethodnog pregleda se uočava da su najzastupljeniji vidovi rada: prorede u t.l., suzbijanje bršljana, osvetljavanje
podmlatka.
Po Zakonu o šumama menjanje vrsta i prevodjenje u viši uzgojni oblik smatra se proširena reprodukcija.
Prikaz radova na gajenju šuma po gazdinskim klasama:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
47
101 – Priprema za pošumljavanje mekih lišćara
Tabela br. 8.2. – Planirani radovi na pripremi za pošumljavanje mekih lišćara
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
10271131
2.00
2.00
2.00
2.00
10340131
1.76
1.76
1.76
1.76
10271131
1.14
1.14
1.14
1.14
10125131
0.73
0.73
0.73
0.73
10125131
0.23
0.23
0.23
0.23
10290131
0.79
0.79
0.79
0.79
10271131
1.66
1.66
1.66
1.66
10125131
1.18
1.18
1.18
1.18
9.49
9.49
9.49
9.49
UKUPNO:
102 – Priprema za pošumljavanje tvrdih lišćara
Tabela br. 8.3. – Planirani radovi na pripremi za pošumljavanje tvrdih lišćara
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
10156131
15.24
15.24
15.24
15.24
10484134
28.32
28.32
28.32
28.32
10484131
2.81
2.81
2.81
2.81
10326131
5.28
5.28
5.28
5.28
10454131
3.68
3.68
3.68
3.68
10156131
14.99
14.99
14.99
14.99
10176131
12.78
12.78
12.78
12.78
10484134
0.77
0.77
0.77
0.77
10156131
13.42
13.42
13.42
13.42
10326131
1.58
1.58
1.58
1.58
10484134
16.78
16.78
16.78
16.78
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
48
10175131
10176131
10326131
10484135
10172131
UKUPNO:
0.75
0.49
60.46
51.59
2.83
51.59
2.83
8.15
119.00
8.15
119.00
0.75
0.49
60.46
51.59
2.83
0.75
0.49
8.15
179.46
51.59
2.83
0.75
0.49
8.15
179.46
224 – Oranje diskosnim plugom
Gazdinska klasa
10484134
10454131
10326131
10484131
10326131
10484134
10484135
10326131
10484134
UKUPNO:
Tabela br. 8.4. – Planirani radovi na oranju diskosnim plugom
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
28.32
28.32
28.32
28.32
3.68
3.68
3.68
3.68
0.75
0.75
0.75
0.75
2.81
2.81
2.81
2.81
5.28
5.28
5.28
5.28
0.77
0.77
0.77
0.77
0.49
0.49
0.49
0.49
1.58
1.58
1.58
1.58
16.78
16.78
16.78
16.78
60.46
60.46
60.46
60.46
318 - Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom
Tabela br. 8.5. – Planirani radovi na pošumljavanju topolom plitkom sadnjom
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
10290131
0.79
0.79
0.79
0.79
10271131
2.00
2.00
2.00
2.00
10340131
1.76
1.76
1.76
1.76
10125131
0.73
0.73
0.73
0.73
10125131
0.23
0.23
0.23
0.23
10125131
1.18
1.18
1.18
1.18
10271131
1.66
1.66
1.66
1.66
10271131
1.14
1.14
1.14
1.14
9.49
9.49
9.49
9.49
UKUPNO:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
49
326 – Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom
Tabela br. 8.6. – Planirani radovi na pošumljavanju setvom sejačicom
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
10176131
2.83
2.83
2.83
2.83
10175131
51.59
51.59
51.59
51.59
10176131
12.78
12.78
12.78
12.78
10156131
14.99
14.99
14.99
14.99
10172131
8.15
8.15
8.15
8.15
10156131
13.42
13.42
13.42
13.42
10156131
15.24
15.24
15.24
15.24
119.00
119.00
119.00
119.00
UKUPNO:
327 – Obnova bagrema iveranjem
Tabela br. 8.7. – Planirani radovi na obnovi bagrema iveranjem
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
10326131
1.58
1.58
1.58
1.58
10326131
0.75
0.75
0.75
0.75
10326131
5.28
5.28
5.28
5.28
10484134
0.77
0.77
0.77
0.77
10454131
3.68
3.68
3.68
3.68
10484134
16.78
16.78
16.78
16.78
10484134
28.32
28.32
28.32
28.32
10484135
0.49
0.49
0.49
0.49
10484131
2.81
2.81
2.81
2.81
60.46
60.46
60.46
60.46
UKUPNO:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
50
413 - Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom
Tabela br. 8.8. – Planirani radovi na popunjavanju veštački podignutih kultura setvom
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
10172131
8.15
1.63
8.15
1.63
10176131
2.83
0.57
2.83
0.57
10176131
12.78
2.56
12.78
2.56
10156131
15.24
3.05
15.24
3.05
10156131
14.99
3.00
14.99
3.00
10175131
51.59
10.32
51.59
10.32
10156131
13.42
2.68
13.42
2.68
119.00
23.81
119.00
23.81
UKUPNO:
414 – Popunjavanje veštački podignutih kultura sadnjom
Tabela br. 8.9. – Planirani radovi na popunjavanju veštački podignutih kultura sadnjom
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
10484135
0.49
0.15
0.49
0.15
10484134
28.32
8.50
28.32
8.50
10326131
5.28
1.58
5.28
1.58
10484134
16.78
5.03
16.78
5.03
10326131
0.75
0.23
0.75
0.23
10326131
1.58
0.47
1.58
0.47
10454131
3.68
1.10
3.68
1.10
10484134
0.77
0.23
0.77
0.23
10484131
2.81
0.84
2.81
0.84
60.46
18.13
60.46
18.13
UKUPNO:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
51
415 – Popunjavanje veštački podignutih plantaţa
Tabela br. 8.10. – Planirani radovi na popunjavanju veštački podignutih plantaţa
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
10271131
2.00
0.30
2.00
0.30
10125131
1.18
0.18
1.18
0.18
10125131
0.23
0.03
0.23
0.03
10340131
1.76
0.26
1.76
0.26
10271131
1.66
1.66
1.66
1.66
10125131
0.73
0.11
0.73
0.11
10271131
1.14
0.17
1.14
0.17
10290131
0.79
0.12
0.79
0.12
9.49
2.83
9.49
2.83
UKUPNO:
510 – Osvetljavanje podmlatka
Gazdinska klasa
10156131
10176131
10156131
10156131
10172131
10175131
10176131
UKUPNO:
Posebnaosnova
Tabela br. 8.11. – Planirani radovi na osvetljavanju podmlatka
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
13.42
53.68
13.42
53.68
12.78
51.12
12.78
51.12
15.24
60.96
15.24
60.96
14.99
59.96
14.99
59.96
8.15
32.60
8.15
32.60
51.59
309.54
51.59
309.54
2.83
11.32
2.83
11.32
119.00
579.18
119.00
579.18
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
52
522 – Kresanje grana
Gazdinska klasa
10271131
10340131
10271131
10125131
10125131
10271131
10290131
10125131
UKUPNO:
Tabela br. 8.12. – Planirani radovi na kresanju grana
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
2.00
12.00
2.00
12.00
1.76
10.56
1.76
10.56
1.66
9.96
1.66
9.96
1.18
7.08
1.18
7.08
0.23
1.38
0.23
1.38
1.14
6.84
1.14
6.84
0.79
4.74
0.79
4.74
0.73
4.38
0.73
4.38
9.49
56.94
9.49
56.94
524 – Pinciranje
Gazdinska klasa
10271131
10125131
10340131
10125131
10290131
10271131
10271131
10125131
UKUPNO:
Posebnaosnova
Tabela br. 8.13. – Planirani radovi na pinciranju
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
1.66
1.66
1.66
1.66
1.18
1.18
1.18
1.18
1.76
1.76
1.76
1.76
0.23
0.23
0.23
0.23
0.79
0.79
0.79
0.79
2.00
2.00
2.00
2.00
1.14
1.14
1.14
1.14
0.73
0.73
0.73
0.73
9.49
9.49
9.49
9.49
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
53
525 – MeĎuredna obrada
Gazdinska klasa
10125131
10290131
10125131
10125131
10271131
10271131
10340131
10271131
UKUPNO:
Tabela br. 8.14. – Planirani radovi na meĎurednoj obradi
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
0.73
5.11
0.73
5.11
0.79
5.53
0.79
5.53
0.23
1.61
0.23
1.61
1.18
8.26
1.18
8.26
1.14
7.98
1.14
7.98
1.66
11.62
1.66
11.62
1.76
12.32
1.76
12.32
2.00
14.00
2.00
14.00
9.49
66.43
9.49
66.43
527 – Čišćenje u mladim kulturama
Tabela br. 8.15. – Planirani radovi na čišćenju u mladim kulturama
Prosta reprodukcija
Gazdinska klasa
Površina
(ha)
10484131
10484134
10326131
10326131
10484131
10484134
10484135
10484134
10454131
Posebnaosnova
24.61
0.77
0.75
1.58
2.81
28.32
0.49
16.78
3.68
gazdovanja
Radna
površina
(ha)
24.61
0.77
0.75
1.58
2.81
28.32
0.49
16.78
3.68
Proširena
reprodukcija
Radna
Površina površina
(ha)
(ha)
Ukupno
Površina
(ha)
24.61
0.77
0.75
1.58
2.81
28.32
0.49
16.78
3.68
Radna
površina
(ha)
24.61
0.77
0.75
1.58
2.81
28.32
0.49
16.78
3.68
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
54
24.61
UKUPNO:
24.61
24.61
24.61
531 – Suzbijanje bršljana
Gazdinska klasa
10152131
10457131
10152131
10457131
10457131
10155131
10457131
10172131
10458131
10457131
10457131
10458131
10457131
10152131
10457131
10457131
10457131
10457134
10457134
10457131
10458131
UKUPNO:
Tabela br. 8.16. – Planirani radovi na suzbijanju bršljana
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Radna
Radna
Radna
Površina
površina Površina površina Površina površina
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
(ha)
20.36
20.36
20.36
20.36
13.06
13.06
13.06
13.06
5.42
5.42
5.42
5.42
13.35
13.35
13.35
13.35
30.57
30.57
30.57
30.57
17.58
17.58
17.58
17.58
10.19
10.19
10.19
10.19
2.58
2.58
2.58
2.58
2.98
2.98
2.98
2.98
9.49
9.49
9.49
9.49
11.17
11.17
11.17
11.17
2.29
2.29
2.29
2.29
13.22
13.22
13.22
13.22
5.68
5.68
5.68
5.68
10.83
10.83
10.83
10.83
34.64
34.64
34.64
34.64
11.37
11.37
11.37
11.37
30.34
30.34
30.34
30.34
18.66
18.66
18.66
18.66
30.48
30.48
30.48
30.48
10.87
10.87
10.87
10.87
305.13
305.13
305.13
305.13
540 – MeĎuredna obrada hemijski
Tabela br. 8.17. – Planirani radovi na meĎurednoj obradi hemijski
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
55
Prosta reprodukcija
Gazdinska klasa
Površina
(ha)
10271131
10125131
10271131
10290131
10125131
10271131
10125131
10340131
UKUPNO:
2.00
1.18
1.14
0.79
0.23
1.66
0.73
1.76
9.49
Radna
površina
(ha)
8.00
4.72
4.56
3.16
0.92
6.64
2.92
7.04
37.96
Proširena
reprodukcija
Radna
Površina površina
(ha)
(ha)
Ukupno
Površina
(ha)
2.00
1.18
1.14
0.79
0.23
1.66
0.73
1.76
9.49
Radna
površina
(ha)
8.00
4.72
4.56
3.16
0.92
6.64
2.92
7.04
37.96
927 – Plan prorede u tvrdim lišćarima
Tabela br. 8.18. – Planirani radovi na proredi tvrdih lišćara
GK
Površina za proredu
ha
10152131
10155131
10176131
10457131
10457134
10458091
10458131
5.42
17.58
92.17
184.00
30.34
5.81
67.22
Ukupno
402.54
Selektivne prorede u srednjedobnim sastojinama tvrdih lišćara odvijaće se u gazdinskim klasama prikazanim u
predhodnoj tabeli.
Kao što se vidi iz prethodne tabele, selektivne prorede najviše će se odvijati u visokim šumama poljskog jasena
gazdinska klasa 57.131.74.
8.1.2. Plan semenske i rasadniĉke proizvodnje
Ukupna količina semena hrasta luţnjaka kao i sadnice bagrema koja je potrebna za pošumljavanje, obezbediće se iz
semenskih objekata koji su locirani u drugim gazdinskim jedinicama. Sadnice hibridne topole će se uzimati iz rasadnika u
okviru GJ „Senajske bare I Krstac“.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
56
Za izvodjenje radova na pošumljavanju proširene reprodukcije, planiranih ovom posebnom osnovom gazdovanja
nephodno je obezbediti 59500 kg hrastovog ţira i sadnica hibridne topole 3976 komada.
Na radovima na popunjavanju površina obuhvaćenih prostom reprodukcijom neophodno je obezbediti sadnica bagrema
48374 komada, , a za radove na popunjavanju proširene reprodukcije potrebno je 11900 kg hrastovog semena i sadnica
hib.topole 1134 komada.
8.2.
PLAN ZAŠTITE I ĈUVANJA ŠUMA
8.2.1. Prikaz radova na zaštiti šuma od biljnih bolesti i insekata:
Tabela br. 8.21. – Planirani radovi na zaštiti šuma od biljnih bolesti i insekata
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Šifra
611
612
Vid rada
Površina
(ha)
Zaštita šuma od biljnih bolest
Zaštita šuma od entomoloskih oboljenja
UKUPNO:
Radna
površina
(ha)
Površina
(ha)
Radna
površina
(ha)
Površina
(ha)
Radna
površina
(ha)
128.49
9.49
299.08
9.49
128.49
9.49
299.08
9.49
137.98
308.57
137.98
308.57
8.2.2. Plan zaštite šuma od štetnih insekata i biljnih bolesti po GK
Tabela br. 8.22. – Planirani radovi zaštite šuma od biljnih bolesti
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
10176131
10175131
10176131
10125131
10271131
10156131
10290131
10271131
10156131
10125131
10271131
10172131
10125131
10340131
Posebnaosnova
Površina
(ha)
12.78
51.59
2.83
0.23
1.14
14.99
0.79
1.66
15.24
1.18
2.00
8.15
0.73
1.76
Radna
površina Površina
(ha)
(ha)
25.56
154.77
5.66
0.23
1.14
29.98
0.79
1.66
30.48
1.18
2.00
16.30
0.73
1.76
gazdovanja
Radna
površina
(ha)
Radna
Površina površina
(ha)
(ha)
12.78
25.56
51.59
154.77
2.83
5.66
0.23
0.23
1.14
1.14
14.99
29.98
0.79
0.79
1.66
1.66
15.24
30.48
1.18
1.18
2.00
2.00
8.15
16.30
0.73
0.73
1.76
1.76
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
57
10156131
UKUPNO:
13.42
128.49
26.84
299.08
13.42
128.49
26.84
299.08
8.2.3. Planirani radovi zaštite šuma od insekata
8.2.4. Tabela br. 8.23. – Planirani radovi na zaštiti šuma od insekata
Prosta reprodukcija
Gazdinska klasa
10125131
10271131
10271131
10340131
10271131
10290131
10125131
10125131
UKUPNO:
Površina
(ha)
0.73
1.66
2.00
1.76
1.14
0.79
0.23
1.18
9.49
Proširena
reprodukcija
Radna
Površina
površina
(ha)
(ha)
0.73
1.66
2.00
1.76
1.14
0.79
0.23
1.18
9.49
Ukupno
Radna
površina
(ha)
Površina
(ha)
0.73
1.66
2.00
1.76
1.14
0.79
0.23
1.18
9.49
Radna
površina
(ha)
0.73
1.66
2.00
1.76
1.14
0.79
0.23
1.18
9.49
8.2.5. Prikaz plana zaštite od poţara:
Tabela br. 8.24. – Planirani radovi na zaštiti šuma od poţara
Prosta reprodukcija Proširena reprodukcija
Šifra
Vid rada
618
Odrţavanje protivpoţarnih pruga, proseka i puteva
UKUPNO:
Radna
Površina
površina
(ha)
(ha)
Površina
(ha)
Radna
površina
(ha)
Ukupno
Površina
(ha)
Radna
površina
(ha)
119.00
341.18
119.00
341.18
119.00
341.18
119.00
341.18
Tabela br. 8.25. – Planirani radovi na odrţavanju p.p. pruga po gazdinskim klasama
Prosta reprodukcija
Gazdinska klasa
Površina (ha)
10172131
10176131
10176131
10175131
Posebnaosnova
8.15
2.83
12.78
51.59
gazdovanja
Proširena reprodukcija
Radna površina
Površina (ha)
(ha)
16.30
5.66
25.56
206.36
Radna površina
(ha)
Ukupno
Površina (ha)
8.15
2.83
12.78
51.59
Radna površina
(ha)
16.30
5.66
25.56
206.36
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
58
10156131
10156131
10156131
UKUPNO:
15.24
13.42
14.99
119.00
30.48
26.84
29.98
341.18
15.24
13.42
14.99
119.00
8.2.6. Plan zaštite šuma od glodara i podizanje zaštitnih ograda
Tabela br. 8.26. – Planirani radovi na zaštiti šuma od glodara, podizanju i odrţavanju zaštitnih ograda
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Šifra
621
622
623
Vid rada
Površina
(ha)
Zaštita šuma od glodara
Podizanje uzgojnih ograda
Odrţavanje zaštitnih ograda
UKUPNO:
Radna
površina
(ha)
Površina
(ha)
Radna
površina
(ha)
Površina
(ha)
Radna
površina
(ha)
119.00
67.41
119.00
186.41
67.41
341.18
119.00
67.41
119.00
186.41
67.41
341.18
305.41
595.00
305.41
595.00
8.2.7. Plan zaštite šuma od glodara
Planirani radovi na zaštiti šuma od glodara i podizanja zaštitnih ograda po gazdinskim klasama:
Tabela br. 8.27. – Zaštita šuma od glodara
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
10176131
10175131
10176131
10172131
10156131
10156131
10156131
UKUPNO:
Posebnaosnova
Površina
(ha)
2.83
51.59
12.78
8.15
15.24
14.99
13.42
119.00
Radna
površina Površina
(ha)
(ha)
5.66
51.59
25.56
16.30
30.48
29.98
26.84
186.41
gazdovanja
Radna
površina
(ha)
Radna
Površina površina
(ha)
(ha)
2.83
5.66
51.59
51.59
12.78
25.56
8.15
16.30
15.24
30.48
14.99
29.98
13.42
26.84
119.00
186.41
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
30.48
26.84
29.98
341.18
ŠG

“SremskaMitrovica”
59
8.2.8. Plan zaštite šuma od divljaĉi i domaće stoke
Plan zaštite od divljači u ovoj gazdinskoj jedinici biće organizovan preko lovočuvarske sluţbe Šumske uprave Klenak.
Redovnim godišnjim planovima lovočuvarske sluţbe kao i podizanjem zaštitnih ograda oko površina planiranih za
pošumljavanje hrastom luţnjakom, biće obuhvaćeno čuvanje hrastovog podmlatka od divljači i domaće stoke svake godine.
Tabela br. 8.28. – Podizanje zaštitne ograde
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
10156131
10156131
10172131
10176131
10156131
10176131
UKUPNO:
Površina
(ha)
13.42
15.24
8.15
2.83
14.99
12.78
67.41
Radna
površina Površina
(ha)
(ha)
13.42
15.24
8.15
2.83
14.99
12.78
67.41
Radna
površina
(ha)
Radna
Površina površina
(ha)
(ha)
13.42
13.42
15.24
15.24
8.15
8.15
2.83
2.83
14.99
14.99
12.78
12.78
67.41
67.41
Tabela br. 8.30. – Odrţavanje zaštitne ograde
Proširena
Prosta reprodukcija
Ukupno
reprodukcija
Gazdinska klasa
Površina
(ha)
10176131
10156131
10172131
10175131
10156131
10156131
10176131
UKUPNO:
Radna
površina
(ha)
2.83
13.42
8.15
51.59
14.99
15.24
12.78
119.00
5.66
26.84
16.30
206.36
29.98
30.48
25.56
341.18
Površina
(ha)
Radna
površina
(ha)
Površina
(ha)
2.83
13.42
8.15
51.59
14.99
15.24
12.78
119.00
Radna
površina
(ha)
5.66
26.84
16.30
206.36
29.98
30.48
25.56
341.18
Predloţeni planovi, na zaštiti mladih sastojina, od glodara i podizanju zaštitnih ograda su uslovljeni prisustvom glodara
koji su prevashodno prisutni na poljoprivrednom zemljištu koje je u okolini, kao i divljači koja se nalazi u sastojinama ove
gazdinske jedinice i van nje.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
60
Glodari u zimskom i prolećnom delu godine u nedostatku hrane, sele se na površine pošumljene hrastovim semenom,
tako da je u tim momentima neophodno štititi pošumljene površine od glodara. TakoĎe u nedostatku hrane u pomenutom
periodu godine, prisutna divljač takodje napada mlade hrastove sastojine i tada je neophodno štititi te mlade sastojine od
divljači. Kao najpouzdanija mera zaštite od divljači su zaštitne ograde: stabilne ograde u zaštiti od napada srne i divlje svinje a
električne u zaštiti od divlje svinje.
8.2.9. Plan zaštite šuma od ĉoveka
Štete od čoveka u ovoj gazdinskoj jedinici nisu velike i uglavnom se svode na bespravnu seču, a reĎe na oštećivanje
mladih sastojina. Da bi se ove štete što više eliminisale potrebno je preduzeti sledeće mere:
-
efikasnost i brojnost čuvarske sluţbe drţati na potrebnom nivou;
okolnom stanovništvu omogućiti sakupljanje otpadaka i kupovinu ogrevnog drveta;
na vidnim mestima istaći upozorenje o potrebi čuvanja mladih zasada od oštećivanja;
povećati saradnju sa lokalnim organima unutrašnjih poslova i inspekcijom.
8.3.
PLAN KORIŠĆENJA ŠUMA
8.3.1. Privremeni program seĉa
Na osnovu stanja na terenu ( stanja sastojina i mogućnosti obnove ) u okviru ove gazdinske jedinice sačinjen je
privremeni plan seča obnove po gazdinskim klasama i hitnosti za seču tj. obnovu. U njemu se nalaze:
- Sastojine kojima je hitno potrebna seča gde se svrstavaju prezrele sastojine, proredjene i one čije je obnavljanje nuţno
iz šumsko – uzgojnih razloga ( nastavak planskih podmlaĎivanja, uklanjanje pričuvaka, seče osvetljavanja i sl. )
- Sastojine koje su zrele za seču obuhvataju sastojine čije je korišćenje potrebno zbog interesa prostornog poretka, loše
formirane, bolesne i jako oštećene sastojine, kao i one koje ne odgovaraju staništu. Tu spadaju i sastojine čija struktura ne
odgovara gazdinskom cilju i kod kojih prolongiranje korišćenja ide na štetu u finansijskom obliku
-Sastojine koje će dostići zrelost za seču su sastojine na granici sečive zrelosti i koje će u narednom planskom periodu
dostići zrelost za seču.
Prikaz privremenog plana seča
Tabela br. 8.31. – Privremeni plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama i hitnosti za seču
Posebnaosnova
Odelenje odsek
Gazd.kl.
1b
3c
4b
6b
7b
8b
12290131
10172131
10152131
10271131
102711131
10125131
gazdovanja
Starost
Površina Zapremina Prirast
ha
46
98
98
46
46
46
10.19
2.58
20.36
1.14
2.00
0.73
m3
66.1
826.0
7170.0
72.3
143.9
168.6
m3
14.2
132.0
1199.0
17.6
29.6
31.0
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
61
Odelenje odsek
Gazd.kl.
9b
9c
10 b
10 c
12 a
12 b
12 c
13 b
13 c
13 d
14 a
14 c
15 a
19 b
20 b
23 a
23 b
24 a
25 a
26 a
28 a
28 c
28 d
29 b
10172131
101176131
10340131
10271131
10484134
10454131
10484131
10484135
10484134
10192134
10191134
10484134
10192134
10125131
10125131
10176131
10156131
10176131
10156131
10156131
10175131
10326131
10326131
10326131
Starost
77
41
46
46
57
55
57
57
57
138
138
69
135
77
77
44
44
44
46
45
43
43
43
45
Svega
Površina Zapremina Prirast
ha
m3
m3
8.15
2.83
1.76
1.66
28.32
3.68
2.81
0.49
16.78
2.79
24.09
0.77
34.17
1.18
0.23
12.78
15.24
36.24
14.99
13.42
51.59
0.75
1.58
5.28
2029.1
721.5
185.3
96.9
7749.9
1196.0
566.2
141.0
6103.6
880.0
8838.0
262.6
13284.0
74.0
3.7
3895.0
2981.0
9814.0
4933.0
3830.5
13756.4
167.8
397.2
1798.3
255.0
132.6
34.8
20.1
677.5
82.4
45.8
11.2
316.9
153.0
1281.0
281.4
1895.0
13.5
0.5
729.8
597.0
2788.0
934.5
844.9
961.5
41.8
95.5
438.8
318.58
92151.9
14055.9
Na osnovu ovih podataka sve sastojine koje pripadaju hitnim i potrebnim za seču uvrštene su u plan korišćenja šuma u
ovom ureĎajnom razdoblju. Sastojine iz kategorije mogućih po svojim osobinama i stanju na terenu došle bi u obzir za seče
obnove , ali iz razloga obima započetih radova na obnovi većeg broja odeljenja, kao i izbegavanja seča na velikim površinama,
obnova ovih sastojina biće prolongirana za naredno ureĎajno razdoblje.
8.3.2. OdreĊivanje glavnog prinosa
Glavni prinos u gazdinskoj jedinici “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” je odreĎen po metodu umerenog sastojinskog
gazdovanja.
Metod umerenog sastojinskog gazdovanja u ovom slučaju na najpovoljniji način reguliše obim i izbor sastojina za seču.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
62
Pri izboru sastojina za seče vodilo se računa o izravnavanju dobnih razreda na nivou gazdinske jedinice i celog
Sremskog šumskog područja.
U predloţenim sastojinama za čiste seče su najstarije i najlošije sastojine bagrema, kao i loše (pogrešno obnovljene)
sastojine gde je neophodno izvršiti rekonstrukciju.
Iz napred navedenog i razraĎenog plana seča obnavljanja a uvaţavajući ukupno stanje sastojina na nivou Sremskog
šumskog područja, kao i činjenicu, da je opredelenje pri izboru sastojina za seče obnavljanja u ŠG Sremska Mitrovica – prvo
obnavljati najlošije i najstarije (prezrele) Kao i sastojine za rekonstrukciju, sačinjen je predloţeni plan seča obnavljanja za ovu
gazdinsku jedinicu.
Seče obnavljanja po gazdinskim klasama su prikazane u sledećoj tabeli:
Tabela br. 8.32. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – prosta reprodukcija
GK
Stanje šuma za GK u kojima
se vrše seče
Prinos iz seča obnavljanja
Intenzitet seča
P
V
iv
An
I
II
Ukupno
I
II
Ukupno
ha
m3
m3
ha
ha
ha
ha
m3
m3
m3
10326131
10454131
10484131
10484134
10484135
7.61
3.68
27.42
45.87
0.49
2363.3
1236.8
566.2
14116.0
141.0
10.1
9.2
1.7
8.8
9.1
Ukupno
85.07
18423.3
38.9
1.52
0.46
3.43
5.73
0.06
m3/ha
po P
po V
%
%
7.61
3.68
2.81
45.87
0.49
0
0
0
0
0
7.61
3.68
2.81
45.87
0.49
2555
1278.4
612
15129.3
152.17
0
0
0
0
0
2555.4
1278.4
612.0
15129.3
152.2
335.8
347.4
217.8
329.8
310.6
100.0
100.0
10.2
100.0
100.0
108.1
103.4
108.1
107.2
107.9
60.46
0
60.46
19727.2
0
19727.2
326.3
71.1
107.1
Tabela br. 8.33. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – proširena reprodukcija
GK
Stanje šuma za GK u kojima
se vrše seče
Prinos iz seča obnavljanja
Intenzitet seča
P
V
iv
An
I
II
Ukupno
I
II
Ukupno
ha
m3
m3
ha
ha
ha
ha
m3
m3
m3
m3/ha
po P
po V
%
%
10125131
10156131
10172131
10175131
10176131
10271131
10290131
10340131
2.14
43.65
10.73
51.59
107.78
4.8
0.79
1.76
246.3
11745.0
2854.7
13756.4
30228.9
313.1
66.1
185.3
2.8
7.3
4.4
7.5
7.9
1.9
2.4
2.6
0.43
0 2.14
10.91
0 43.65
2.15
0 8.15
8.60 51.59
0
17.96
0 15.61
0.96
0 4.80
0.16
0 0.79
0.44
0 1.76
2.14
43.65
8.15
51.59
15.61
4.80
0.79
1.76
0.0
0.0
0.0
14717.8
0.0
0.0
0.0
0.0
291.2
14121.2
2284.1
0.0
5478.7
380.5
80.3
220.1
291.2
14121.2
2284.1
14717.8
5478.7
380.5
80.3
220.1
136.1
323.5
280.3
285.3
351.0
79.3
101.7
125.1
100.0
100.0
76.0
100.0
14.5
100.0
100.0
100.0
118.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
118.8
Ukupno
223.24
59395.8
36.7
51.59 76.90
128.49
14717.8
22856.1
37574.0
292.4
57.6
63.3
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
63
Tabela br. 8.34. – Plan seča obnavljanja po gazdinskim klasama – ukupno
GK
Stanje šuma za GK u kojima
se vrše seče
P
V
ha
3
m
Prinos iz seča obnavljanja
iv
m
An
3
10125131
10156131
10172131
10175131
10176131
10271131
10290131
10326131
10340131
10454131
10484131
10484134
10484135
2.14
43.65
10.73
51.59
107.78
4.8
0.79
7.61
1.76
3.68
27.42
45.87
0.49
246.3
11745.0
2854.7
13756.4
30228.9
313.1
66.1
2363.3
185.3
1236.8
566.2
14116.0
141.0
2.8
7.3
4.4
7.5
7.9
1.9
2.4
10.1
2.6
9.2
1.7
8.8
9.1
Ukupno
308.31
77819.1
75.6
I
II
ha
Ukupno
ha
I
m
II
3
m
3
Rob
Pjas
Luz
Gr
Cer
SLip
Posebnaosnova
Ukupno
m
3
2.14
43.65
8.15
51.59
15.61
4.80
0.79
7.61
1.76
3.68
2.81
45.87
0.49
0.0
0.0
0.0
14717.8
0.0
0.0
0.0
2555.4
0.0
1278.4
612.0
15129.3
152.2
291.2
14121.2
2284.1
0.0
5478.7
380.5
80.3
0.0
220.1
0.0
0.0
0.0
0.0
291.2
14121.2
2284.1
14717.8
5478.7
380.5
80.3
2555.4
220.1
1278.4
612.0
15129.3
152.2
136.1
323.5
280.3
285.3
351.0
79.3
101.7
335.8
125.1
347.4
217.8
329.8
310.6
100.0
100.0
76.0
100.0
14.5
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
10.2
100.0
100.0
118.3
120.2
80.0
107.0
18.1
121.5
121.5
108.1
118.8
103.4
108.1
107.2
107.9
112.05 76.90
188.95
34445.1
22856.1
57301.2
303.3
61.3
73.6
I
II
Ukupno
Tehn.
Prost.
Otpad
po V
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
%
1027.6
83.8
13.5
500.0
46.2
167.5
524.1
154.1
8.4
1.3
50.0
4.6
25.1
107.0
2.4
0.0
1.1
0.2
3.3
gazdovanja
%
0.00 2.14
0.00 43.65
0.00 8.15
51.59 0.00
0.00 15.61
0.00 4.80
0.00 0.79
7.61 0.00
0.00 1.76
3.68 0.00
2.81 0.00
45.87 0.00
0.49 0.00
zv
26.9
86.9
3163.3
1107.7
458.4
117.7
%
0.43
10.91
2.15
8.60
17.96
0.96
0.16
0.95
0.44
0.74
3.43
5.73
0.06
V
960.4
3437.3
169789.9
44696.9
26910.5
5114.8
po V
ha
Intenz.
seča
1027.6
83.8
13.5
500.0
46.2
167.5
349.4
75.4
12.2
450.0
41.6
142.4
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
m3/ha
po P
ha
Tabela br. 8.35. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – prosta reprodukcija
Stanje za vrste
zahvaćene sečom
Prinos iz seča obnavljanja
Sortimenti
Vrsta drveća
Intenzitet seča
ŠG

“SremskaMitrovica”
64
Tres
Otl
Bag
230.5
16219.4
15423.5
4.9
577.9
448.4
5.7
1725.3
16157.5
5.7
1725.3
16157.5
Ukupno:
282783.2
5992.2
19727.1
19727.1
4362.5
5.1
1552.8
10179.3
0.6
172.5
1615.7
2.5
10.6
104.8
4886.6
12808.2
2032.3
7.0
Tabela br. 8.36. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – proširena reprodukcija
Stanje za vrste
Intenz.
zahvaćene sečom
Prinos iz seča obnavljanja
Sortimenti
seča
Vrsta drveća
BVrb
BlTop
I214
Pjas
Luz
Gr
Cer
SLip
Tres
Otl
Bag
AJas
Ukupno:
V
zv
I
II
Ukupno
Tehn.
Prost.
Otpad
po V
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
%
4.7
548.4
56.1
3437.3
169789.9
44696.9
26910.5
5114.8
230.5
16219.4
15423.5
224.1
0.1
13.4
1.3
86.9
3163.3
1107.7
458.4
117.7
4.9
577.9
448.4
5.0
282656.0
5985.1
749.7
13239.3
349.2
379.8
14718.0
5.5
392.0
51.4
284.2
4544.8
6652.2
3947.7
1866.0
80.4
4830.1
1.3
200.5
5.5
392.0
51.4
284.2
5294.5
19891.5
4296.9
1866.0
80.4
5209.9
1.3
200.5
22856.1
37574.1
250.0
250.0
4.7
333.2
43.7
255.8
4765.1
17652.4
3867.2
1586.1
72.4
4688.9
1.2
180.5
0.8
58.8
7.7
28.4
529.4
1989.1
429.7
279.9
8.0
521.0
0.1
20.0
117.8
71.5
91.7
8.3
3.1
44.5
16.0
36.5
34.9
32.1
0.0
89.5
33451.2
3872.9
13.3
Tabela br. 8.37. – Plan seča obnavljanja po vrstama drveća – ukupno
Stanje za vrste zahvaćene
sečom
Prinos iz seča obnavljanja
Vrsta drveća
V
zv
I
II
Ukupno Tehn.
3
3
3
3
m
m
m
m
m3
m3
BVrb
BlTop
Rob
I214
Pjas
Luz
Gr
Cer
Posebnaosnova
4.7
548.4
960.4
56.1
3437.3
169789.9
44696.9
26910.5
gazdovanja
0.1
13.4
26.9
1.3
86.9
3163.3
1107.7
458.4
5.5
392.0
1027.6
83.8
763.2
13739.3
395.3
51.4
284.2
4544.8
6652.2
3947.7
5.5
392.0
1027.6
51.4
368.0
5308.0
20391.5
4343.0
524.1
250.0
Sortimenti
Prost.
m3
4.7
333.2
349.4
43.7
331.2
4777.2
18102.4
3908.7
Otpad
m3
0.8
58.8
154.1
7.7
36.8
530.8
2039.1
434.3
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
Intenz.
seča
po V
%
117.8
71.5
107.0
91.7
10.7
3.1
45.6
16.1
ŠG

“SremskaMitrovica”
65
SLip
Tres
Otl
Bag
AJas
5114.8
230.5
16219.4
15423.5
224.1
117.7
4.9
577.9
448.4
5.0
167.6
5.7
2105.1
16157.5
1866.0
80.4
4830.1
1.3
200.5
2033.6
86.1
6935.2
16158.8
200.5
4362.5
1728.6
77.5
6241.7
10180.4
180.5
305.0
8.6
693.5
1615.9
20.0
39.8
37.4
42.8
104.8
89.5
Ukupno:
283616.4
6012.0 34445.1 22856.1 57301.2 5136.6 46259.2 5905.4
20.2
3
Ukupno planirani prinos glavnih seča iznosi 57301.2 m .
Najveći deo etata seča obnavljanja čini grab sa 20391.5 m3 i bagrem 16158.8 m3.
Prosečna sečiva zapremina sastojina koje su obuhvaćene glavnim sečama i sečama rekonstrukcije iznosi 303.3 m3 /ha.
Realizacija glavnog prinosa u odnosu na sastojinu (odsek) je obavezna po površini, a po zapremini moţe da odstupi +/10%, osim u slučaju realizacije prinosa završnim sekom oplodne seče, kao i čistom sečom, član 46 Pravilnika o sadrţini osnova
i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03).
8.3.3. OdreĊivanje prethodnog prinosa
Proredne seče se planiraju radi popravke zatečenog stanja sastojina, a sve to u funkciji trajnog i racionalnog korišćenja
šumskog prostora.
Proredni prinos za naredno ureĎajno razdoblje, a po gazdinskim klasama je prikazan u sledećoj tabeli:
GK
Tabela br. 8.38. – Plan prethodnog prinosa po gazdinskim klasama
Stanje šuma za GK u kojima se vrši proreda
Prinos iz prorednih
Površina
seča
P
V
zv
za proredu
3
3
3
3
3
ha
m
m /ha
m
m /ha
ha
m
m3/ha
10152131
10155131
10176131
10457131
10457134
10458091
10458131
31.46
17.58
107.78
244.66
76.99
7.05
67.22
11406.0
6100.1
30228.9
89196.5
22143.9
2702.3
30224.0
362.6
347.0
280.5
364.6
287.6
383.3
449.6
192.1
118.7
846.8
1710.9
400.1
76.0
698.5
6.1
6.8
7.9
7.0
5.2
10.8
10.4
5.42
17.58
92.17
184.00
30.34
5.81
67.22
216.8
615.3
3021.9
7548.8
637.1
236.2
2985.7
40.0
35.0
32.8
41.0
21.0
40.7
44.4
Ukupno
552.74
192001.6
347.4
4043.0
7.3
402.54
15261.9
37.9
Tabela br. 8.39. – Plan prethodnog prinosa po vrstama drveća
Vrsta drveća
Bela topola
I - 214
Poljski jasen
Luţnjak
Posebnaosnova
Stanje za vrste obuhvaćene proredom
V
zv
m3
m3
548.4
13.4
56.1
1.3
3437.3
86.9
169789.9
3163.3
gazdovanja
Prinos iz
pror. seča
m3
36.7
12.3
237.3
9050.5
Tehn.
m3
0
0
0
0
Sortimenti
Prost.
Otpad
m3
m3
31.2
5.5
10.5
1.8
213.6
23.7
8145.4
905.1
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
66
Grab
44696.9
1107.7
2941.9
0
2647.7
294.2
Cer
26910.5
458.4
445.8
0
401.2
44.6
Sitnolisna lipa
5114.8
117.7
592.5
0
503.6
88.9
Ostali tvrdi lišćari
16219.4
577.9
1670.5
0
1503.4
167.1
Bagrem
15423.5
448.4
223.7
0
201.3
22.4
Američki jasen
224.1
5.0
50.7
0
45.7
5.0
Ukupno za G.J.
282420.8
5980.1
15261.9
0.0 13703.6
1558.3
Proredni prinos za ovu gazdinsku jedinicu je planiran na površini 402.54 ha i iznosi 15261.9 m3
Prethodni prinos planiran je u očuvanim sastojinama hrasta luţnjaka sa prosečnim intenzitetom od 9 % u odnosu na
zapreminu po hektaru konkretne sastojine.
Na bazi ovakvog pristupa planiranju u ovoj gazdinskoj jedinici prorednim etatom (tvrdi lišćari) se najviše vadi luţnjak
sa 9050.5 m3. Pregled ostalih vrsta i masa predhodnog prinosa dat je u prethodnoj tabeli.
Realizacija planiranog prethodnog prinosa (u odseku – sastojini) po površini je obavezna, a po zapremini moţe da
odstupa +/- 10%, član 46 Pravilnika o sadrţini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana
gazdovanja privatnim šumama(Sl. gl. RS br.122/03).
8.3.4. Ukupan prinos gazdinske jedinice
Ukupan etat koga čine glavni i proredni prinos je razvrstan na prostu i proširenu reprodukciju i prikazan po gazdinskim
klasama u sledećim tabelama:
Tabela br. 8.40. – Plan ukupnog prinosa po gazdinskim klasama – prosta reprodukcija
GK
10152131
10155131
10176131
10326131
10454131
10457131
10457134
10458091
10458131
10484131
10484134
10484135
Posebnaosnova
gazdovanja
Stanje šuma za GK u kojima se vrše
seče
P
V
iv
Prinos
ha
m3
m3
m3
31.46
17.58
107.78
7.61
3.68
244.66
76.99
7.05
67.22
27.42
45.87
0.49
11406.0
6100.1
30228.9
2363.3
1236.8
89196.5
22143.9
2702.3
30224.0
566.2
14116.0
141.0
192.1
118.7
846.8
76.8
33.7
1710.9
400.1
76.0
698.5
18.3
405.3
4.5
216.8
615.3
3021.9
2555.4
1278.4
7548.8
637.1
236.2
2985.7
612.0
15129.3
152.2
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
67
Ukupno
637.81
210424.9
4581.6
34989.1
Tabela br. 8.41. – Plan ukupnog prinosa po gazdinskim klasama – proširena reprodukcija
Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče
GK
iv
m3
Prinos
P
ha
V
m3
10125131
10156131
10172131
10175131
10176131
10271131
10290131
10340131
2.14
43.65
10.73
51.59
107.78
4.8
0.79
1.76
246.3
11745.0
2854.7
13756.4
30228.9
313.1
66.1
185.3
6.0
316.8
47.2
384.6
846.8
9.0
1.9
4.6
291.2
14121.2
2284.1
14717.8
5478.7
380.5
80.3
220.1
Ukupno
223.24
59395.8
1616.9
37574.0
m3
Tabela br. 8.42. – Plan ukupnog prinosa po gazdinskim klasama – ukupno
Stanje šuma za GK u kojima se vrše seče
GK
10125131
10152131
10155131
10156131
10172131
10175131
10176131
10271131
10290131
10326131
10340131
10454131
Posebnaosnova
gazdovanja
P
ha
2.14
31.46
17.58
43.65
10.73
51.59
107.78
4.8
0.79
7.61
1.76
3.68
V
m3
246.3
11406.0
6100.1
11745.0
2854.7
13756.4
30228.9
313.1
66.1
2363.3
185.3
1236.8
iv
m3
6.0
192.1
118.7
316.8
47.2
384.6
846.8
9.0
1.9
76.8
4.6
33.7
Prinos
m3
291.2
216.8
615.3
14121.2
2284.1
14717.8
8500.6
380.5
80.3
2555.4
220.1
1278.4
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
68
10457131
244.66
89196.5
1710.9
7548.8
10457134
76.99
22143.9
400.1
637.1
10458091
7.05
2702.3
76.0
236.2
10458131
67.22
30224.0
698.5
2985.7
10484131
27.42
566.2
18.3
612.0
10484134
45.87
14116.0
405.3
15129.3
10484135
0.49
141.0
4.5
152.2
Ukupno
753.27
239591.8
5351.7
72563.1
Ukupan etat koga čine glavni i proredni prinos je razvrstan na prostu i proširenu reprodukciju i prikazan po vrstama
drveća u sledećim tabelama:
Tabela br. 8.43. – Plan ukupnog prinosa po vrstama drveća – prosta reprodukcija
Vrsta drveća
Bela topola
I - 214
Robusta
Poljski jasen
Luţnjak
Grab
Cer
SLip
Trešnja
Ostali tvrdi lišćari
Bagrem
Američki jasen
Ukupno za G.J.
Stanje za vrste zahvaćene
sečom
V
m3
548.4
56.051
960.4
3437.3
169789.9
44696.9
26910.5
5114.8
230.5
16219.4
15423.5
224.1
283611.7
zv
m3
13.4
1.287836075
26.9
86.9
3163.3
1107.7
458.4
117.7
4.9
577.9
448.4
5.0
6011.9
Prinos
m3
36.7
12.3
1027.6
321.1
9064.0
3441.9
492.0
760.0
5.7
3395.8
16381.2
50.7
34989.0
Tabela br. 8.44. – Plan ukupnog prinosa po vrstama drveća – proširena reprodukcija
Vrsta drveća
Bela vrba
Bela topola
I - 214
Poljski jasen
Luţnjak
Posebnaosnova
gazdovanja
Stanje za vrste zahvaćene
sečom
V
zv
m3
m3
4.7
548.4
56.1
3437.3
169789.9
0.1
13.4
1.3
86.9
3163.3
Prinos
m3
5.5
392
51.4
284.2
5294.5
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
69
Grab
44696.9
1107.7
19891.5
Cer
26910.5
458.4
4296.9
Sitnolisna lipa
5114.8
117.7
1866.00
Trešnja
230.5
4.9
80.4
Ostali tvrdi lišćari
16219.4
577.9
5209.9
Bagrem
15423.5
448.4
1.3
Američki jasen
224.1
5.0
200.5
Ukupno za G.J.
282656.0
5985.1
37574.10
Tabela br. 8.45. Plan ukupnog prinosa po vrstama drveća – ukupno
Vrsta drveća
Bela vrba
Bela topola
Robusta
I - 214
Poljski jasen
Luţnjak
Grab
Cer
Sitnolisna lipa
Trešnja
Ostali tvrdi lišćari
Bagrem
Američki jasen
Ukupno za G.J.
Stanje za vrste obuhvaćene
proredom
V
m3
4.7
548.4
960.4
56.1
3437.3
169789.9
44696.9
26910.5
5114.8
230.5
16219.4
15423.5
224.1
283616.4
zv
m3
0.1
13.4
26.9
1.3
86.9
3163.3
1107.7
458.4
117.7
4.9
577.9
448.4
5.0
6012.0
Prinos
m3
5.5
428.7
1027.6
63.7
605.3
14358.5
23333.4
4788.8
2626.1
86.1
8605.7
16382.5
251.2
72563.1
Ukupan etat za ovu gazdinsku jedinicu iznosi 72563.1 m3, tj 7256.3 m3 godišnje.
Intenzitet zahvata u odnosu na ukupnu zapreminu iznosi 25.6 %
Prinos je planiran u skladu sa neophodnim obimom šumsko uzgojnih radova u narednom ureĎajnom periodu u cilju
opšte popravke stanja šuma.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
70
8.4.
ODNOS OBIMA RADOVA NA GAJENJU ŠUMA I OBIMA SEĈA ŠUMA
Obaveza prikazivanja odnosa radova na korišćenju i gajenju šuma proističe iz odredbi člana 22 i 28 Pravilnika o sadrţini
osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvoĎačkog plana i privremenog plana gazdovanja privatnim šumama.
Prema prethodno prikazanom sadrţaju Planova gajenja šuma (po vrsti i obimu) i Planu korišćenja šuma, odnos ovih
planova (obim planiranih uzgojnih radova u hektarima u odnosu na 1000 m3 bruto planiranog obima seča) je sledeći:
Tabela br. 8.46. – Odnos plana gajenja i korišćenja šuma
Površina ( radna )
Vid rada
101
102
224
318
326
327
413
414
415
510
522
524
525
527
531
540
611
612
618
621
622
Priprema za pošumljavanje mekih lišcara
Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara
Oranje diskosnim plugom
Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom
Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom
Obnova bagrema iveranjem
Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom
Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom
Popunjavanje veštački podignutih plantaţa
Osvetljavanje podmlatka
Kresanje grana
Pinciranje
MeĎuredna obrada
Čišćenje u mladim kulturama
Suzbijanje bršljana
MeĎuredna obrada hemijski
Zaštita šuma od biljnih bolest
Zaštita šuma od entomoloskih oboljenja
Odrţavanje protivpoţarnih pruga, proseka i puteva
Zaštita šuma od glodara
Podizanje uzgojnih ograda
Posebnaosnova
gazdovanja
Prosta
Proširena
ha
ha
9.49
60.46
60.46
119.00
Odnos plana gajenja i korišćenja
Prosta
Ukupno
ha/m3 x 1000
0.13
0.83
0.83
9.49
119.00
60.46
23.81
18.13
2.83
579.18
56.94
9.49
66.43
24.61
305.13
37.96
299.08
9.49
341.18
186.41
67.41
Proširena
1.64
0.13
1.64
0.83
0.33
0.25
0.04
7.98
0.78
0.13
0.92
0.34
4.21
0.52
4.12
0.13
4.70
2.57
0.93
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
0.13
2.47
0.83
0.13
1.64
0.83
0.33
0.25
0.04
7.98
0.78
0.13
0.92
0.34
4.21
0.52
4.12
0.13
4.70
2.57
0.93
ŠG

“SremskaMitrovica”
71
623 Odrţavanje zaštitnih ograda
927 Prorede u tvrdim lišćarima
341.18
402.54
4.70
5.55
4.70
5.55
UKUPNO:
2962.67
247.49
40.83
3.41
44.24
Iz prethodnog pregleda se vidi da kod proste reprodukcije treba izvršiti 40.83 ha šumsko uzgojnih radova na svakih 1000
3
m posečene zapremine. Ovi radovi su obavezni.
Kod proširene reprodukcije na svakih 1000 m3 posečene drvne zapremine treba izvršiti 3.41 ha šumsko uzgojnih radova
i ovi radovi zavise od dodatnih sredstava za radove na melioraciji budţeta Republike Srbije i sopstvenih raspoloţivih sredstava.
8.5.
PLAN IZGRADNJE I ODRŢAVANJA ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA I OBJEKATA
U ovom ureĎajnom razdoblju nije planirana izgradnja šumsko-kamionskih puteva već samo odrţavanje postojećih u
duţini od 5.3 km
8.6.
PLAN UREĐIVANJA ŠUMA
Sledeće ureĎivanje šuma ove gazdinske jedinice planira se uraditi u poslednjoj godini vaţenja ove posebne osnove za
gazdovanje šuma, na površini od 884.84 ha.
8.7.
PLAN RAZVOJA LOVSTVA
U okviru ovog poglavlja nephodno je istaći, da se u okviru površina gazdinske jedinice „Baradinci – Pavlaka –
Vučkovac“ planira uzgoj, zaštita i korišćenje visoke i niske divljači.
Detaljan plan lovnog gazdovanja za gazdinsku jedinicu „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“, lovnoj osnovi lovačkog
udruţenja ”Sloga” iz Nikinaca..
Na osnovu postojećih stanišnih uslova, bonitetne vrednosti ove gazdinske jedinice a vezano za vrste divljači koja se
nalazi u gazdinskoj jedinici „Baradinci – Pavlaka – Vučkovac“ odredjuje se:
- za srnu stanište III boniteta ( 4 grla/100 ha.)
- za divlju svinju stanište II boniteta ( 2 grla/100 ha.)
- za zeca stanište II/III boniteta ( 24 grla/100 ha.)
Veličina lovnoproduktivne površine za predloţene vrste divljači:
- za sneću divljač ukupna površina šuma i šumskog zemljišta,
- za divlju svinju ukupna obrasla površina.
- za zeca ukupna površina šuma i šumskog zemljišta.
Na osnovu lovnog kapaciteta u ovoj gazdinskoj jedinici moguće je prisustvo sledeće divljači:
- srna
35 komada
- divlja svinja
17 komada
- srna
212 komada
8.8.
Posebnaosnova
PLAN KORIŠĆENJA DRUGIH ŠUMSKIH POTENCIJALA
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
72
Korišćenje ostalih šumskih proizvoda (gljiva, ţaba, puţeva i dr.),u okviru Š.G.”Sremska Mitrovica” Š.U.Klenak
nije posebno organizovano.
Plan korišćenja ostalih šumskih proizvoda u okviru gazdinske jedinice ”Baradinci – Pavlaka – Vučkovac”, nije
planiran te se na osnovu toga moţe preporučiti, da ako doĎe do skupljanja (gljiva, puţeva,lekovitog bilja, i dr.), skupljanje i
promet se moţe obavljati samo po Zakonu o zaštiti ţivotne sredine, (sl.gl.RS br.66/91,83/92,53/93,67/93,48/94,53/95), i
Naredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divljih biljnih i ţivotinjskih vrsta (sl.gl.RS br.17/99).
U gazdinskoj jedinici ”Baradinci – Pavlaka – Vučkovac”, se zbog stanja sastojina i šumsko uzgojnih radova koji su
započeti u proteklom ureĎajnom razdoblju a i planiranih u ovom ureĎajnom razdoblju, plan paše se ne planira tj. ispaša domaće
stoke je zabranjena.
U slučaju da se sadašnje okolnosti u toku uredjajnog razdoblja promene i stvore uslovi za ispašu domaće stoke, tada
će se godišnjim planom paše regulisati vrsta i obim korišćenja površina za ispašu.
8.9.
PLAN KADROVA
Plan kadrova ŠU Klenak obuhvaćen je u Opštoj osnovi gazdovanja šumama za Sremsko šumsko područje.
8.10.
PLAN TEHNIĈKOG OPREMANJA
Plan tehničkog opremanja ŠU Klenak dat je u Opštoj osnovi za gazdovanje šumama za Sremsko šumsko područje, jer je
šumska mehanizacija i druga tehnička oprema organizovana na nivou šumskog gazdinstva kao posebna radna jedinica a ne na
nivou šumske uprave.
9.0.
UPUTSTVA I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANOVA
Uspešnost sprovoĎenja planova gazdovanja šumama zavisi od niza faktora. Ti faktori su katkad objektivne a katkad
subjektivne prirode. Da bi se oni na neki način izbegli, ovom osnovom propisaće se smernice za sprovoĎenje propoisanih mera
i planova gazdovanja šumama. Ovim smernicama propisaće se tehnologija rada, po svim elementima šumarskog gazdovanja.
Smernicama za sprovoĎenje propisanih mera i planova gazdovanja šumama obezbediće se maksimalno moguće unapreĎenje
načina rada na sprovoĎenju planova gazdovanja.
Radi preglednijeg sagledavanja predloţenih smernica za gazdovanje šumama, sve smernice za gazdovanje šumama
podeljene su po oblastima.
9.1.
SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA GAJENJA ŠUMA
Priprema za pošumljavanje mekih lišćara (101)
Ovaj vid rada koji prethodi pošumljavanju odvija se u dve faze i to:
- priprema terena za pošumljavanje i
- priprema zemljišta za pošumljavanje.
U konkretnom slučaju , za potrebe ove gazdinske jedinice u pripremu terena za pošumljavanje svrstani su sledeći vidovi
rada:
* Tarupiranje podrasta (114)
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
73
* Iveranje panjeva (119)
* Sakupljanje i spaljivanje reţijskog otpada (120)
Vezano za pripremu zemljišta za pošumljavanje u ovoj gazdinskoj jedinici svrstani su sledeći vidovi rada:
* Riperovanje (211)
* Razoravanje (212)
* Tanjiranje (213)
* Razmeravanje i obeleţavanje (214)
* Bušenje rupa mašinski (plitka sadnja) (218)
Navedeni vidovi rada detaljno su opisani u tekstu koji sledi uz napomenu da je do uvoĎenja šifre 101 došlo iz razloga
uprošćavanja voĎenja evidencije izvršenih radova i praćenja istih, kao i mogućnosti promena tehnologije i njenog usavršavanja
uvoĎenjem novih metoda rada ,a samim tim i primenu mehanizacije i hemijskih sredstava prilagoĎenih konkretnim situacijama
na terenu.
Priprema za pošumljavanje tvrdih lišćara (102)
Ovaj vid rada koji prethodi pošumljavanju odvija se u dve faze i to:
- priprema terena za pošumljavanje i
- priprema zemljišta za pošumljavanje.
U konkretnom slučaju , za potrebe ove gazdinske jedinice u pripremu terena za pošumljavanje svrstani su sledeći vidovi
rada:
* Tarupiranje podrasta (114)
* Iveranje panjeva (119)
* Sakupljanje i spaljivanje reţijskog otpada (120)
* Tretiranje panjeva hemijskim sredstvima (121)
* Tretiranje podrasta hemijskim sredstvima (126)
Navedeni vidovi rada detaljno su opisani u tekstu koji sledi uz napomenu da je do uvoĎenja šifre 102 došlo iz razloga
uprošćavanja voĎenja evidencije izvršenih radova i praćenja istih, kao i mogućnosti promena tehnologije i njenog usavršavanja
uvoĎenjem novih metoda rada, mehanizacije i hemijskih sredstava prilagoĎenih konkretnim situacijama na terenu.
Tarupiranje podrasta mašinski (114)
Da bi se proces seče a kasnije i priprema za pošumljavanje nesmetano odvijao potrebno je, pre izvoĎenja čiste seča
ukloniti vrste iz podstojnog sprata.
Uklanjanje će se izvoditi na mehanizovani način traktorom velike snage u kombinaciji sa šumskim mulčerom. Pre
početka rada traktora potrebno je poseći deblje jedinke podrasta ( preko 7 cm. ) motornim testerama i drvni materijal izneti iz
sastojine. Traktor sa mulčerom će se kretati kroz sastojinu izmeĎu stabala i prekrivajući celu površinu sastojine u dva prolaza
mehanički uništavati ( mleti ) podstojni sprat. Ovaj rad se radi u jednom navratu.
Iveranje panjeva (119)
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
74
Panjevi stabala bagrema, koji su nastali posle seče zrele sastojine moraju se iverati, tako da se uništi nadzemni deo
panja, iz koga bi se pojavili izbojci. Uništavanjem nadzemnog dela panja ova pojava se sprečava. Iveranje panjeva se radi
ureĎajima za iveranje panjeva, koje pogone teški traktori velike snage motora na izlaznom vratilu motora. Iveranje panjeva se
izvodi u jednom navratu.
Sakupljanje reţijskog odpatka (120)
Nakon izvedenih seča obnove i privlačenja drvnih sortimenata, u sečini zaostaje jedna količina odpadnog drvnog
materijala koji predstavlja smetnju za dalje radove na pripremi terena za pošumljavanje, za radove na samom pošumljavanju
površine a kasnije i za nesmetanu pojavu i razvoj ponika glavnih vrsta, za negu i zaštitu podmlatka. Ovaj materijal najčešće
iznose i za svoje potrebe iskoristi lokalno stanovništvo, a ako to nije slučaj onda se za ovaj posao angaţuju radnici koji ovaj
odpadni materijal prvo sakupe na gomile a zatim spale ili pomoću mehanizacije iznesu sa podmladne površine.
Tretiranje podrasta hemijskim sredstvima (126)
Nakon mehaničkog uklanjanja jedinki podrasta iz njihovih panjeva dolazi do pojave izbojaka koji predstavljaju snaţnu i
opasnu konkurenciju poniku i podmlatku glavnih vrsta. U cilju subijanja konkurentskih vrsta na njihove vegetativne izbojke se
primenjuje folijarni tretman odgovarajućim totalnim herbicidima translokativnog mehanizma delovanja. Zadovoljavajući
rezultati se postiţu primenom jednog folijarnog tretmana u septembru 2% rastvorom preparata na bazi 360 g/l glifosata. Kao i
predhodni rad, tako i tretiranje podrasta hemijskim sredstvom se izvodi u jednom navratu.
Razmeravanje i obeleţavanje (214)
Razmeravanje i obeleţavanje je faza pre bušenja rupa za sadnju gde se razvlačenjem ţice odreĎuje pravac redova
prilikom sadnje, dok se na svakoj ţici na jednakim rastojanjima (u zavisnosti od razmaka sadnje) stavljaju kolčići koji sluţe kao
markeri prilikom bušenja rupa.
Bušenje rupa mašinski (plitka sadnja) (218)
Posle pripreme terena za pošumljavanje, razmeravanja i obeleţavanja, vrši se mašinsko bušenje rupa za plitku sadnju.
Rupe se buše na mestima koje su prethodno obeleţene kolčićima i to sa bušilicom prečnika 45cm, a na dubini do jednog metra.
Za pogon bušilice koristi se traktor snage oko 30 kW.
Oranje diskosnim plugom (224)
Oranje diskosnim plugom, u odnosu na klasičan poljoprivredni plug, mnogo je jednostavnije u situacijama kada u
zemlji postoje ţile, mali i srednji panjevi. Diskosni plug je u obliku diska koji kada naiĎe na prepreku prelazi preko nje, pri
čemu ne dolazi do loma diska. Oranje diskosnim plugom, izmeĎu iveranih panjeva bagrema, izaziva ozleĎivanje bagremovog
podzemnog dela (ţila), odnosno ”iritiaciju” pojave velikog broja izdanaka od kojih se formira nova vegetativna sastojina
bagrema, kvalitetnija nego iz panjeva. Ovaj vid rada izvodi se u jednom navratu.
Veštaĉko pošumljavanje topolom – plitka sadnja (318)
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
75
Sadnja se vrši sadnicama sa korenom.Sadnice su najčešće jednogodišnje (1/1) ili dvogodišnje (1/2). Sadnja se obavezno
vremenski usklaĎuje sa bušenjem rupa,da bi se sprečilo zasipanje rupa i potreba za tzv.čišćenjem.Za uspeh sadnje veoma je
značajno da se izvrši jesenja sadnja.
Dubinu sadnje treba odrediti prema orografskim, hidrografskim i pedološkim uslovima svakog pojedinog staništa. Da bi
se ovi elementi što bolje odredili nuţno je pre sadnje teren detaljno istraţiti i na osnovu toga odrediti optimalnu dubinu sadnje.
Na osnovu tipova staništa u ovoj gazdinskoj jedinici odreĎuje se plitka sadnja 80-120cm dubine.
Shodno utvrĎenim ciljevima gazdovanja, u većini slučajeva primeniće se razmak sadnje 5x5m.
Ukoliko se pojave novi klonovi i nova saznanja o već postojećim klonovima, moţe doći i do promene tehologije,a samim tim i
razmaka sadnje. Izbor sorti topola za sadnju, kao i tehnologija sadnje (plitka sadnja), napraviće se na osnovu tipa zemljišta na
kojem će se sadnja obaviti.
Veštaĉko pošumljavanje sejaĉicom (326)
Najčešći način kojim se vrši pošumljavanje i popunjavanje setvom je setva sejalicom.
Sejalica se kači za traktor koji se bez poteškoća kreće po predmetnoj površini i vrši setvu. Sejačica je tako konstruisana,
da se seme harstovog ţira stavlja u spremište iz koga se putem lopatica potiskuje u lule i tako dospeva do zemlje. Na samom
kraju lule nalaze se graničnici koji pritiskom cele sejačice ulaze par santimetara u zemlju, tako kad seme kroz lulu padne do
zemlje ulazi par santimetara u brazdicu i kretanjem napred po poršini graničnici vrše nabacivanje zemlje na seme. Iza
graničnika priključen je gvozdeni točak koji nabačenu zemlju na seme potaba.
Razmak izmeĎu redova sejalice je 60 cm.
Rad na pošumljavanju sejačicom zahteva minimalni broj radnika ( 2-3 radnika dnevno), što je u današnje vreme sve
veći problem organizatora pošumljavanja.
U odnosu na setvu omaške i pod motiku ovaj način je mnogo efikasniji (ušteda radne snage, kg semena i dr.), i na taj
način prihvatljiviji za rad na popunjavanju. Sejačica vrši setvu hrastovog ţira ravnomerno po celoj površini.
Obnova bagrema iveranjem (327)
Ovaj vid rada se izvodi kod obnove bagremovih sastojina. Panjevi stabala, koji su nastali posle seče zrele sastojine
bagrema moraju se iverati, tako da se uništi nadzemni deo panja, iz koga bi se pojavili izbojci. Uništavanjem nadzemnog dela
panja ova pojava se sprečava i tada se izbojci pojavljuju iz ţila koji na taj način stvaraju sastojinu vegetativnog porekla,
kvalitetniju nego da je nastala iz panja. Iveranje panjeva se radi ureĎajima za iveranje panjeva, koje pogone teški traktori velike
snage motora na izlaznom vratilu motora. Iveranje panjeva se izvodi u jednom navratu.
Popunjavanje veštaĉki podignutih plantaţa (415)
Nakon izvršenog pošumljavanja, sastojine treba redovno pregledati i u slučaju neuspelog pošumljavanja (sušenja
sadnica, ili njihovog propadanja iz drugih razloga), na tim delovima površine izvršiti popunjavanje sastojine novim sadnicama.
Ovu meru ne treba primenjivati u slučajevima retkog i pojedinačnog sušenja gde izvoĎenje ovih radova nije tehnološki
opravdano. Popunjavanje se moţe vršiti i više godina nakon sadnje, sve dok su nove sadnice u stanju da se izbore za svoj
poloţaj u sastojini. Kod topola pri izboru klonova koji se koriste za popunjavanje treba upotrebljavati starije sadnice istog klona
kao pri prvom pošumljavanju ili klonove koji imaju brţi porast u mlaĎem uzrastu, kako bi se što pre otklonila razlika u visini i
prečniku.
Prilikom pregleda izvršenih pošumljavanja treba evidentirati potrebu za ispravljanjem sadnica nakon poplave i preduzeti
mere da se ova pojava sanira.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
76
Osvetljavanje podmlatka (510)
Ovim terminom obuhvaćeni su radovi na osvetljavanju hrastovog podmlatka i to:
 Osvetljavanje podmlatka ručno (511)
 Uništavanje korova hemijskim sredstvima (517)
Oba navedena vida rada koriste se u više navrata i dopunjavaju jedan drugog. U zavisnosti od konkretne situacije i
vremenskih uslova njihov odnos varira i prilagoĎava se stanju na terenu a primena jednog termina za ove poslove olakšava
njihovo praćenje i evidenciju. U ovoj gazdinskoj jedinici ukazuje se potreba za ova dva načina osvetljavanja iako postoje i još
nekoliko vidova rada koji imaju istu svrhu i cilj ( seča izbojaka, uklanjaje korova ručno, mašinski itd.).
Radovi pod šiframa 511 i 517 detaljno su opisani u daljem tekstu.
Osvetljavanje podmlatka ruĉno (511)
U prvoj i drugoj godini starosti nove sastojine hrasta luţnjaka, dolazi do velike konkurencije medju biljkama za
opstanak. U ovoj konkurenciji ponik hrasta luţnjaka u odnosu na sve ostale zeljaste i drvenaste biljke često je najslabiji. Pošto
je hrast luţnjak osnov buduće sastojine, čovek mu mora u ovoj konkurenciji pomoći raznim merama nege a prevashodno
osvetljavanjem.
Hrast luţnjak je vrsta svetlosti i u ovoj konkurenciji za opstanak njemu je svetlost najpotrebnija.
Mera osvetljavanja hrastovog podmlatka mora se vršiti intenzivno svake godine, prve tri godine starosti hrastovog
podmlatka. Od 6-10 godine mora se pratiti razvoj podmlatka i vršiti osvetljavanje svake druge godine ali samo na onim
delovima površine na kojima je hrastov podmladak ugroţen od nepoţeljnih vrsta.
Optimalno vreme za izvoĎenje ovog posla je juni mesec.
Visina sasecanja nepoţeljnih vrsta u prve 2-3 godine vrši se kosirima do same zemlje. Sledećih godina visina sasecanja
je do jedne polovine visine stabla hrastovog podmlatka. Ţbunove koji se pojave kao izdanci iz grabovih panjeva, podmladak
lipe ili ive, odmah u prvoj godini isprskati malom ručnom prskalicom, ali toliko precizno da rastvor hemijskog sredstva ne pada
na hrastov podmladak.
Glog ne sasecati, on ima retku lisnu masu tako da pored njega hrastov podmladak dobija dovoljnu količinu svetla.
Sasecanjem nepoţeljnih vrsta nama nije cilj da te vrste unuštimo, već da usporimo njihov visinski razvoj.
Pravilnim svakogodišnjim radom na osvetljavanju hrastovog podmlatka sačuvaćemo hrastov podmladak a broj utrošenih
radnik dana na ovom radu biće sveden na minimum.
Ovaj vid rada se izvodi u tri navrata.
Uništavanje korova hemijskim sredstvima (517)
Uništavanje korova hemijskim sredstvima je novijeg datuma u šumarstvu. Sagledavajući izvanredne rezultate u
poljoprivredi koji se postiţu kod primene selektivnih herbicida, stručnjaci za negu i zaštitu u šumarstvu su na manjim
površinama, više oglednog karaktera, primenili te iste herbicide u mladim sastojinama hrasta luţnjaka. Posle par godina se
došlo do izvanrednih rezultata u zaštiti hrasta luţnjaka od korovskih biljaka tako da se ova zaštita sada primenjuje obavezno u
prvoj odnosno drugoj godini starosti hrastovog podmlatka. Preparati koji se primenjuju su vrlo kratke razgradljivosti (male
karence), tako da nisu štetni po drvenaste vrste koje će kasnije činiti sastojinu. Ovaj vid rada se izvodi u jednom navratu.
Kresanje (orezivanje) grana (522)
Orezivanje grana je planirano u sastojinama klonskih topola.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
77
Početak i broj orezivanja grana zavisiće od starosti topole, boniteta staništa i mikroreljefa. Kod sorti koje se više granaju
i brţe rastu orezivanje treba početi ranije i izvoditi češće, a vrste koje sporije rastu i slabije se granaju orezivaće se u kasnijoj
dobi i reĎe. U proseku, radiće se šest orezivanja i to prvo, takozvano korekciono orezivanje izvršiće se u prvoj godini starosti
sadnice, dok će se ostalih pet uraditi u sledećih pet godina kako bi se dobila što veća duţina debla bez grana. Radi smanjenja
troškova, kasnija orezivanja se mogu izvoditi selektivno, tako da se oreţu samo stabla budućnosti, dok bi stabla koja će se
vaditi proredama ostati ne orezana. Uslovi staništa utiču na način orezivanja tako što će se na lokalitetima gde postoji velika
opasnost od izvaljivanja, krivljenja i lomljenja sadnica usled štetnog dejstva visoke vode, stabla treba orezati ranije i do veće
visine. TakoĎe, na boljim bonitetima gde je razvoj krošnje brţi, ranije će se orezati potrebna duţina debla.
Orezivanje grana treba vršiti tako da se ne povredi kora drveta, da ne doĎe do zacepljenja i da je površina reza glatka i
što manja.
MeĊuredna obrada (525)
MeĎuredno tanjiranje predstavlja meru nege sa dugom tradicijom. Vrši se srednje teškim i teškim šumskim tanjiračama
za čiju vuču se koriste traktori snage motora 60-110 kW. One su dobro ojačane, jer su oštećenja moguća uprkos potpunoj
pripremi terena i zemljišta za pošumljavanje počelo je i korišćenje tzv. senzorskih tanjirača iz uvoza, kojima se zahvaljujući
petoj pokretnoj bateriji tanjira izvrši obrada cele površine. Ova tanjirača zamenjuje okopavanje oko sadnica, a ni unakrno
tanjiranje nije tako neophodno, kao u slučaju korišćenja klasičnih tanjirača. MeĎuredna obrada tanjiranjem vrši se u prvih 5
godina nakon zasnivanja zasada. Za sasade ove gazdinske jedinice ukupno se u ovom periodu planira dva tanjiranja.
Sa meĎurednom obradom tanjiranjem uspešno se kombinuje meĎuredno suzbijanje korova herbicidom. Totalni
kontaktni herbicid uništava zeljaste korove i nepoţeljne drvenaste vrste. Nanosi se traktorskom poljoprivrednom prskalicom
prilagodjenom za odgovarajući razmak sadnica. Prskalica se pogoni lakim traktorom snage motora do 30 kW. Ova mera nege
primenjuje se u prvih pet godina od osnivanja zasada.
Ĉišćenje u mladim prirodnim sastojinama i mladim kulturama (527)
Čišćenje kao mera nege izvodi se u mladim prirodnim sastojinama, kao i u mladim kulturama u dobu mladika tj. od 1030 godina starosti sastojine.
Čišćenje mladika moţe se izvoditi na klasičan način i kandidovanjem stabala budućnosti.
Čišćenje mladika klasičnim načinom svodi se na uklanjanje potištenih i nekvalitetnih stabala u sastojini. Na ovaj način
se retko ili skoro nikako ne utiče na razvoj najkvalitetnijih stabala u sastojini te zbog toga ona su prepuštena spontanom
razvoju.
S druge strane ako se čišćenje izvodi kandidovanjem najkvalitetnijih stabala (stabala budućnosti) u sastojini, čovek
svesno utiče na razvoj njih samih, kao i cele sastojine.
Doznaka stabala za čišćenje kod ovog metoda je sada u funkciji tih stabala, odnosno doznačavaju se prevashodno ona
stabla koja ugroţavaju razvitak stabala budućnosti. Doznačena stabla su često u prvom spratu i direktno ugroţavaju razvitak
stabla budućnosti. Sva ostala stabla koja ne utiču na razvoj stabala budućnosti a nisu u kategoriji sanitarnih stabala nisu predmet
doznake.
Prilikom izbora ovih stabala treba imati u vidu činjenicu, da svaka sastojina ima svoju individualnost, a da na broj i
način izbora stabala budućnosti utiču i postavljeni ciljevi gazdovanja.
MeĊuredna obrada hemiskim sredstvima (540)
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
78
Sa meĎurednom obradom tanjiranjem uspešno se kombinuje meĎuredno suzbijanje korova herbicidom. Totalni
kontaktni herbicid uništava zeljaste korove i nepoţeljne drvenaste vrste. Nanosi se traktorskom poljoprivrednom prskalicom
prilagoĎenom za odgovarajući razmak sadnica. Prskalica se pogoni lakim traktorom snage motora do 30 kW. Ova mera nege
primenjuje se u prvih pet godina od osnivanja zasada. Svake godine vrši se jedno tretiranje. U meĎurednoj obradi mogu se
upotrebljavati samo neškodljiva i dozvoljena hemijska sredstva, a njihova primena mora biti usklaĎena sa odredbama Zakona o
zaštiti ţivotne sredine (sl. gl. RS br. 135/04) .
Prorede u tvrdim lišćarima
Kod intenzivnog šumskog gazdovanja prorede su osnovni vid nege šuma i najduţe se primenjuju u sastojinama s obzirom
na duţinu proizvodnog procesa. Koji vid proreda primeniti, način izvoĎenja, intenzitet i učestalost, najčešće zavisi od zatečenog
stanja sastojina (ocenjenog kroz strukturne osobine sastojine-sklopljenost i očuvanost, zdravstveno stanje), dosadašnjeg načina
nege i uticaja na zatečeno stanje kao i stanišnih uslova u kojima se nega izvodi.
Sagledavajući sve napred navedene elemente za Sremsko šumsko područje pa i za gazdinsku jedinicu ” Baradici –
Pavlaka - Vučkovac”, propisuju se selektivne prorede zasnovane na principima pozitivne selekcije. Osnovna osobina
selektivne prorede je da se njenom primenom uvećava vrednost prirasta, prirast se usmerava na najbolja unapred odabrana
stabla u sastojini a istovremeno se osigurava biološka stabilnost sastojine i odrţava maksimalna proizvodnja i koristi
proizvodni potencijal zemljišta.
Pre samog početka vršenja doznake stabala za proredu treba proučiti uredbe i smernice gazdovanja šumama, do detalja
upoznati stanišne uslove i sastojinske prilike ne samo u konkretnoj sastojini gde će se vršiti doznaka stabala za proredu već i
šire. Posebno je vaţno analizirati sve strukturne elemente sastojine, napraviti grafikone stanja zapremine po debljinskim
stepenima i po najzastupljenijim vrstama. Obavezno uraditi skicu površine na kojoj će se raditi proreda. IzvoĎenje doznake bez
predhodno izvršenih pripremnih radova garantuje neuspeh.
Nakon izvršenih svih pripremnih radova pristupa se izvoĎenju same doznake stabala u proredi.
Pri praktičnom radu u konkretnoj sastojini, stabla se funkcionalno svrstavaju u tri osnovne kategorije:
1. Stabla budućnosti. To su najkvalitetnija stabla u sastojini, budući nosioci proizvodnje čijem daljem razvoju je sve
podreĎeno.
2. Konkurentna stabla (štetna). Stabla koja svojim poloţajem u sastojini ometaju razvoj najboljih stabala.
3. Indiferentna stabla. Obuhvataju kategoriju stabala koja ni na koji način ne ugroţavaju normalan razvoj stabala
budućnosti.
U prvoj fazi u sastojini se odabiraju stabla budućnosti (koja se najčešće obeleţavaju farbom ili na neki drugi način) da bi
se uočila i pri narednim prorednim zahvatima. Pri tome se mora voditi računa da odabrana stabla budu najkvalitetnija u sastojini
i istovremeno (u granicama mogućnosti) pravilno rasporeĎena po površini. Stabla moraju biti punodrvna, sa normalno
razvijenom krošnjom, bez vidljivih tehničkih grešaka na deblu, obolenja i mehaničkih oštećenja. Broj odabranih stabala mora
biti nešto veći od očekivanog na kraju ophodnje, kako bi se izbegle moguće posledice kasnijeg diferenciranja. Konkretan broj
zavisi od starosti, vrste drveća, kvaliteta i postavljenog proizvodnog cilja.
U drugoj fazi se vrši odabiranje i doznaka stabala za seču. Pošto se primenom selektivne prorede ţeli najbolji razvoj
najkvalitetnijih stabala u sastojini to se uglavnom doznačuju stabla II kategorije. Ona se nalaze na taj način što se obilaskom
oko stabala budućnosti pronalaze i evidentiraju (doznačavaju) glavni konkurenti koji svojim poloţajem u odnosu na odabrano
stablo najviše ugroţavaju njihov razvoj.
Stabla III kategorije se uklanjaju iz sastojine ako su takvog zdravstvenog stanja da ne mogu čekati naredni proredni
zahvat.
Kao stabla budućnosti treba ostaviti i zdrava stabla voćkarica.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
79
S obzirom na razreĎenost dela sastojina u nekim gazdinskim klasama zahvat mora biti umeren i odmeren u svakoj
sastojini pojedinačno, a u pojedinim slučajevima proredne seče će biti sanitarno uzgojnog karaktera.
U sastojinama gde dominira grab, doznaku usmeriti na tanja stabla i deblja stabla lošijeg kvaliteta. Na ovaj način se
smanjuje ukupan broj stabala graba po jedinici površine a prirast se usmerava na zdrava i kvalitetna stabla koja će biti nosioci
prirasta.
U semenskim objektima uglavnom nema uzgojnih intervencija ali ako bi došlo do sušenja stabala ili vetroloma tada se,
uz saglasnog i odobrenje nadleţnog inspektora, vrši sanacija neţeljene pojave.
UsklaĊivanje naĉina gazdovanja intenzivnim zasadima mekih lišćara u skladu sa zahtevima FSC standarda
Tokom podizanja novih i obnove postojećih intenzivnih zasada treba planirati i zasaditi zaštitne zone (Buffer zones) od
autohtonih vrsta šumskog drveća prema vodotocima, javnim putevima i naseljima. Podizanje zaštitnih zona predstavlja
dugoročni proces, a što zahteva razvoj rasadničke proizvodnje u skladu sa datim zahtevima. Širina zaštitnih zona se odreĎuje u
rasponu od 10 do 20 metara. Seča zaštitnih zona se ne vrši u vreme seče šumskih plantaţa (intenzivnih zasada), već nakon
prethodne obnove plantaţa.
Uslovi višenamenskog gazdovanja u kulturama teţe ka što izraţenijoj raznodobnosti po prostoru pa se predlaţe da seče
ne budu istovremeno na većim prostorima od 30 do 50 hektara. MeĎusobna udaljenost sečina ne treba da bude manja od 100
metara. Prilikom realizacije seče, na sečinama se po hektaru ostavlja 3 do 5 stabla u dubećem stanju, prvenstveno gde je to god
moguće autohtonih vrsta drveća i jednu do dve leţavine u funkciji očuvanja biodiverziteta. Stabla zaštitnih zona koja ostaju
nakon seče plantaţa imaju estetsku i funkciju očuvanja biodiverziteta.
U cilju što veće šarolikosti i višenamenske funkcije predela do 5% postojećih površina koje prema napred datoj
klasifikaciji ne čine produktivna staništa (granična staništa) za gajenje mekih lišćara ne pošumljavati, već ih ostaviti kao vlaţne
livade i enklave na kojima se razvija autohtona šumska vegetacija. Ovaj proces treba ostvariti tokom jednog proizvodnog
ciklusa u trajanju od 25 do 30 godina. Prirodne malate vrba i topola obavezno zaštititi i obezbediti njihov nesmetan rast i razvoj
uz primenu odgovarajućih mera nege i zaštite.
Sa očuvanim prirodnim sastojinama vrba i topola i satojinama ostalih autohtonih vrsta drveća treba gazdovati na način
koji će obezbeĎivati njihovo očuvanje i obnavljanje. U slučajevima bitnih izmena orografskih i hidroloških uslova aluvijalnih
plavnih područja plantaţne proizvodnje što se često dešava pod uticajem plavljenja (nanošenje i odnošenje zemljišta-orografske
promene) ili hidromeliorativnih radova (izgradnja kanala i nasipa), koje zahtevaju izmenu gajenih vrsta drveća postupiće se na
osnovu uraĎenih naučnih ekspertiza Instituta za nizijsko šumarstvo i ţivotnu sredinu, a po potrebi i drugih nadleţnih naučnoistraţivačkih institucija.
Identifikacija staništa i izbor vrsta i sorti šumskog drveća za podizanje i obnavljanje plantaţa mekih lišćara i spontanu
obnovu ili sadnju vrsta autohtone vegetacije vršiće se u saradnji i pod nadzorom Instituta za nizijsko šumarstvo i ţivotnu
sredinu.
9.2.
SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA ZAŠTITE ŠUMA
Zaštita šuma od biljnih bolesti (611)
Zaštita šuma od biljnih bolesti nije novijeg datuma ali se primena zaštite od biljnih bolesti u sastojinama tvrdih lišćara
primenjuje od skora. Usavršavanjem hemijskih sredstava u ovoj oblasti i potreba za očuvanjem mladih sastojina (prevashodno
hrasta luţnjaka), u prvim godinama starosti, aktivirala je upotrebu ove vrste zaštite kao redovan vid mere zaštite u novo
obnovljenim mladim sastojinama. Najčešća zaštita mladih hrastovih sastojina je vezana za uništavanje pepelnice. Ova bolest u
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
80
poslednje vreme je uzela maha, pa u slučaju da se na vreme ne izvrši tretiranje mlade sastojine hrasta protiv pepelnice, vrlo
često dolazi do potpunog uništenja iste. Proizvodnjom nove generacije atomizera, koja je prilagoĎena za rad u šumi, stvorili su
se uslovi za nesmetano obavljanje zaštite mladih sastojina po potrebi. Preparati koji se upotrebljavaju u zaštiti sastojina od
biljnih bolesti su različiti po efikasnosti, vremenu dejstva, načinu upotrebe, a često i po ceni. Na osnovu svih navedenih
parametara preporučuje se izbor preparata u zavisnosti od vremena napada biljnih bolesti, jačini napada, vrsti biljne bolesti idr.
Generalno gledano zaštita mladih sastojina hrasta luţnjaka mora se obaviti na vreme i sa odgovarajućim preparatom da bi uspeh
bio potpun. Ovaj vid rada se izvodi po potrebi u više navrata.
Zaštita šuma od entomoloških obolenja (612)
Broj insekata koji prave štete na topoloma i vrbama prelazi u cifru od 200 vrsta. Broj štetočina je neprestano u porastu.
Ipak u našim rasadnicima intezivnim merama zaštite sprečena su oštećenja na sadnom materijalu.
Štetne insekte koji čine štete u mladim sastojinama moţemo svrstati u tri grupe:
- insekti koji čine štete na listu,
- insekti koji čine štete na kori,
- insekti koji čine štete na korenu.
Svi defolijatori javljaju se u rano proleće i prave štete na mladom listu. Tretiranje insekticidima potrebno je izvršiti pre
polaganja jaja.
Mere zaštite od ksilofagnih insekata vrše se na sledeći način:
- Zabrana iznošenja napadnutih sadnica iz rasadnika.
- Izbegavanje mehaničkih ozleda na stablima.
- Ubrizgavanje (injektiranje) raznih sredstava (hemijska sredstva moraju biti u skladu sa FSC politikom o primeni
istih) u hodnične sisteme radi uništavanja larvi.
- Tretiranje insekticidima.
Zaštita šuma od poţara (613)
.
Zaštita od poţara se uglavnom radi preventivno, tako što se oko sastojine prave protivpoţarne pruge koje se u
najkritičnijim periodima intezivno odrţavaju tanjiranjem. Preventivno se putem plakata i postavljanjem tabli na vidna mesta
upozorava lokalno stanovništvo da ne pali vatru oko i u blizini sastojina.
Odrţavanje protivpoţarnih pruga, proseka i puteva (618)
Radi sprečavanja eventualnih šteta na širem području u slučaju pojave šumskih poţara, neophodno je preventivno
podizati i odrţavati protivpoţarne pruge na obnovljenim površinama, koje moţe lako zahvatiti prizemni poţar. Uklanjaju se sve
organske materije kojima se poţar moţe širiti i prenositi. Potrebno je i redovno odrţavati puteve da je njima moguće prolaziti u
svim uslovima. Proseke se moraju odrţavati čiste, prohodne i pregledne, redovnim godišnjim uklanjanjem ţbunja i podrasta
koji se na njima pojavljuje.
Zaštita sastojina od glodara (621)
Zaštita od glodara je neophodna u prvim godinama starosti mlade sastojine. U momentu nedostatka hrane, razni glodari
(miševi,voluharuce i dr.), oštećuju korenje mladih biljaka u novoj sastojini koje kasnije izaziva sušenje istih. Da bi se smanjio
broj glodara na optimalanu brojnost kod koje ne dolazi do pojave oštećenja na mladim biljkama, primenjuje se uništavanje
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
81
(trovanje) glodara otrovnim mamcima. Mamci se postavljaju u rupe ili u specijalne cevi tako da su fizički nedostupne ostalim
toplokrvnim ţivotinjama i pticama. Ova mera zaštite mladih biljaka je pod posebnom kontrolom šumarskih stručnjaka tokom
cele godine. Zaštita sastojina od glodara se izvodi redovno u prve četiri godine.
Podizanje uzgojnih ograda (622)
S ciljem sprečavanja šteta od divljači i od stoke na obnovljenim površinama, oko njih se podiţu zaštitne ograde
sačinjene od drvenih stubova i ţičanog pletiva, dovoljne visine i čvrstine da ih divljač ne moţe preskočiti ili probiti. Ograde
treba da budu konstruisane tako da se nakon prestanka potrebe za zaštitom obnovljene površine lako mogu demontirati i
ukloniti.
Odrţavanje uzgojnih ograda (623)
Da bi podignute ograde bile što trajnije i stabilnije i tako izvršavale svoju funkciju, potrebno ih je redovno odrţavati i
popravljati. Odrţavanje se sastoji u popravljanju oštećenih mesta i redovnom košenju trave sa ciljem smanjenja korozije i
truljenja.
9.3.
SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA KORIŠĆENJA ŠUMA
Smernice za sprovoĎenje korišćenja šuma daju objašnjenje i obrazloţenje tehnologije, kao i uputstva za izvoĎenje
planiranih radova.Realizacija seča planiranih ovom osnovom izvodiće se putem godišnjih izvoĎačkih planova gazdovanja
šumama. Pri tome treba voditi računa o ciljevima gazdovanja, odreĎenom prinosu, kriterijumima sečive zrelosti, uzgojnim
potrebama, kao i o rezultatima dobijenim premerom šuma pri izradi ove osnove. Na bazi sačinjenog plana seča, kao i
prethodnog premera sastojina predviĎenih za seču u narednoj godini (doznake stabala), sastavlja se izvoĎački plan gazdovanja
šumama kao konačni planski dokument za izvoĎenje seča.
Seča šume će se vršiti posle odabiranja, obeleţavanja i evidentiranja stabala za seču, tj. posle izvršene doznake stabala.
Doznaku stabala za seču vrši stručno lice zaposleno u ŠG ’’Sremska Mitrovica’’, uvaţavajući odredbe člana 39. Zakona o
šumama Republike Srbije.
Zavisno od cilja gazdovanja i načina izvoĎenja, seče mogu biti:
- seče obnavljanja (čiste seče),
- seče obnavljanja (oplodne seče) i
- proredne seče.
SMERNICE ZA MAKSIMALNO DOZVOLJENE ŠTETE PRILIKOM SEĈE, IZRADE I PRIVLAĈENJA
ŠUMSKIH SORTIMENATA
IzvoĎenje radova seče i privlačenja, odnosno prve faze transporta vrši se na osnovu izvoĎačkih projekata, kojim se
definiše mesto, vreme, obim i vrste radova, projektovane vlake, radna polja, tehnologija rada, mehanizacija, radna snaga i
drugo.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
82
Seĉa stabala se vrši nakon prethodnog izdvajanja,obeleţavanja i evidentiranja stabala za seču(doznaka),koje moţe biti
individualno(stablimično) ili površinsko u slučajevima čistih seča u plantaţama, odnosno intenzivnim zasadima hib.topola i
vrba ,gde se čista seča primenjuje kao redovni vid obnove ovih šuma.
U pogledu vremena seče razlikuje se zimska (u periodu od 01. 10. do 31. 03.) i letnja seča (u periodu od 01. 04. do 30.
09.). Seča se preteţno vrši tokom zimskog perioda, a kao isključivo vreme za seču se koristi u slučajevima završnog seka pri
obnavljanju visokih šuma u cilju obezbeĎivanja maksimalne zaštite podmlatka tokom seče stabala i privlačenja šumskih
sortimenata.
Tehnologija seče stabala i izrade šumskih sortimenata mora da se primenjuje na način kojim se u najvećoj mogućoj meri
izbegavaju štete na šumskim sortimentima, šumskim sastojinama, zemljištu, vodotocima i drugom. Izbegavanje šteta se vrši
izborom odgovarajuće tehnologije rada izvoĎačkim planom i propisivanjem vremena i metoda seče (sortimentna ili deblovna),
kao i drugih neophodnih tehničkih elemenata značajnih za smanjivanje šteta.
Maksimalno dozvoljene štete na sastojini u pripremnom i oplodnom seku oplodnih i prorednim sečama, koje se
ispoljavaju prelomima debala i debljih grana, ne smeju biti učinjene na više od 5% preostalih stabala u satojini, odnosno 3%
rubnih stabala u slučajevima čistih seča. Naknadnom doznakom se jako oštećena stabla obeleţavaju za seču i evidentiraju u
doznačnu knjigu, posle čega se uklanjaju iz sastojine.
U fazi obaranja stabala ne sme doći do raspucavanja i preloma debala na više od 5% oborenih stabala.
Ukoliko se tokom seče pojavi veći obim šteta, poslovoĎa seče obustavlja dalje izvoćenje radova. Pored poslovoĎe,
kontrolu radova i izdavanje naloga o njihovom obustavljanju ili nastavljanju vrše nadleţni referenti iz šumskih uprava i
šumskih gazdinstava ili njima nadrećeni rukovodioci.
Krojenje debala za izradu šumskih sortimenata vrše šumarski tehničari na poslovima korišćenja šuma, sa poloţenim
stručnim ispitom.
Posle izvršenih poslova seče i izrade drvnih sortimenata, vrši se zaprimanje radova putem zapisnika u kojima se pored
izvršenih radova, evidentiraju zapaţeni nedostaci, neizvršeni poslovi i prisutne štete, sa nalogom otklanjanja istih u zadatim
rokovima.
Izvoz šumskih sortimenata (prva faza transporta) vrši se isključivo obeleţenim vlakama, koje su po pravilu širirine 3
metra. Vlake se projektuju i ucrtavaju na karti izvoĎačkog projekta, a namenjene su kretanju mehanizacije tokom prve faze
transporta šumskih sortimenata sa sečine do stovatišta ili izvoznog puta.
Tokom planiranja i projektovanja traktorskih vlaka moraju se poštovati sledeći principi i pravila:

Za pravce vlaka prioritetno se koriste, ukoliko postoje, već postojeće vlake koje su izgraĎene tokom
ranijih radova.

U raničarskim područjima vlake se po pravilu projektuju u pravilnim geometrijskim oblicima.

Po mogućnosti se izbegava gradnja vlaka u vodotocima, rečnim rukavcima, barama, močvarnom
zemljištu i neposrednoj blizini izvorišta voda.

Prelazi vlaka preko vodotokova i rukavaca se postavljaju poprečno i po najkraćoj putanji. Na većim
vodotocima, rukavcima, mlakama i kanalima se postavljaju privremeni ili trajni propusti i mostovi u zavisnosti od
planiranog vremenskog trajanja upotrebe vlaka i navedenih objekata.

Na vlaţnom i močvarnom zemljištu vlake se po potrebi stabilizuju, granama, fašinama ili drvenim
talpama.
Privlačenje sortimenata do vlaka se vrši na način koji obezbeĎuje najmanje moguće oštećivanje zemljišta, vode i
vegetacije uz poštovanje sledećih pravila:

Nakon formiranja tovara šumskih sortimenata u radnom polju, vozila se najkraćom putanjom kreĎu do
najbliţe vlake, a dalje isključivo vlakama do stovarišta ili izvoznog puta.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
83

U brdskim područjima i uslovima prebirnog gazdovanja, privlačenje šumskih sortimenata do vlaka se
vrši najkraćim putem animalnim zapregama i mehanizovano šumskim vitlima.

Privlačenje sortimenata u sečinama gde se sprovodi obnavljanje šuma (podmladne povšine), vrši se po
pravilu tokom zimskog perioda po sneţnom pokrivaču ili smrznutom zemljištu.

U slučajevima obilnih padavina i visoke vlaţnosti zemljišta kada tokom prevoza mogu da nastanu
značajne štete na zemljištu radnih polja i transportnih vlaka, obustavlja se privlačenje šumskih sortimenata.

Prevoz sortimenata se obustavlja u slučajevima da se na radnim poljima i vlakama pojave ulegnuća
zemljišta (kolotrag) od transpornih sredstava, dubine veće od 40 santimetara.

Sva oštećenja zemljišta u vidu ulegnuća dubljih od 20 cantimetara moraju se sanirati po okončanju
prevoza ručnim alatom ili mehanizovano pomoću tanjirača i druge mehanizacije.
Neposredni nadzor nad privlačenjem šumskih sortimenata vrši poslovoĎa korišćenja šuma (šumarski tehničar sa
poloţenim stručnim ispitom). Obustavu privlačenja moţe da izda poslovoĎa korišćenja šuma, referenti korišćenja iz šumskih
uprava i gazdinstava, kao i njihovi nadreĎeni rukovodioci.
U slučaju potrebe mogu se propisati i druge mere zaštite šuma, sortimenata, vode, vegetacije, zemljišta i drugog.
9.3.1. Ĉiste seĉe
Obeleţavanje stabala za seče obnavljanja vrši se površinski i to po graničnoj liniji koja se uključuje u površinu za čistu
seču. Da bi se planirani cilljevi gazdovanja što potpunije ostvarili, a radovi izvodili efikasno, pri izvoĎenju seča treba nastojati
da godišnje seče budu skoncentrisane radi lakše organizacije. TakoĎe treba nastojati da se usaglasi mesto i vreme izvoĎenja
čistih seča i proreda, tako što će se u blizini čistih seča istovremeno izvoditi i prorede. Seče se moraju izvoditi u vreme kada
nema opasnosti od naglog dolaska visokih voda, a radi efikasnije zaštite proizvedenih sortimenata za vreme poplava seče treba
da napreduju u nizvodnom pravcu. Na mestima gde se vrše seče ne treba ostavljati manje neposečene površine, jer bi to
izazvalo organizaciono tehničke probleme prilikom izvoĎenja radova u budućnosti. Prilikom izvoĎenja radova treba voditi
računa da se oborena stabla ne ukrštaju i da visina panjeva ne prelazi 2/3 prečnika panja. Krojenje posečenog drveta treba
prilagoditi trţišnim uslovima, tako da se postignu maksimalni finansijski efekti (veće učešće trupaca i oblog tehničkog drveta
na račun ogrevnog drveta, svoĎenje otpada na najmanju meru). Da bi se ovi ciljevi postigli krojenje treba da izvodi stručno lice.
Posle seče mora se uspostaviti šumski red shodno Pravilniku o šumskom redu. Radovi na izvlačenju sortimenata moraju biti
tako organizovani da vreme od seče do izvlačenja na stovarište bude što kraće, a da drvni materijal bude smešten na
pristupačnim stovarištima bezbednim od poplave.
Seče obnavljanja se izvode u zimskom periodu tj. u doba mirovanja vegetacije. Seča se izvodi motornim testerama dok
je u plantaţama hibridnih topola u upotrebi i harvester. Partiju sekača čine dva sekača i jedna motorna testera. Razmak izmeĎu
partija sekača je dvostruka visina srednje sastojinskog stabla.
Rekonstrukcije degradiranih sastojina
Prilikom izvoĎenja seča radi rekonstrukcije ovih sastojina, potrebno je još jednom detaljno pregledati ove odseke i u
njima izdvojiti delove na kojima je u tom momentu stanje zadovoljavajuće, a imaju dovoljno površine za formiranje novog
odseka. U tim delovima nije potrebno vršiti rekonstrukciju, već zadrţati postojeće stanje uz eventualno popravljanje debljinske
strukture prorednom sečom. U delovima sa jakom i potpunom degradacijom izvršiti seču, a potom veštačko obnavljanje.
9.3.2. Proredne seĉe
Obeleţavanje stabala za proredne seče će se izvršiti stablimično.Intenzitet prorede za svaku pojedinu sastojinu i vrstu
drveta je naveden u prilogu PLAN PROREDNIH SEČA. Prilikom izvoĎenja proreda treba se pridrţavati odreĎene zapremine
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
84
predviĎene za proredu jer je navedeni procenat odreĎen prema zapremini sastojine u vreme izrade osnove, što kod mlaĎih
sastojina sa velikim procentom godišnjeg prirasta daje (u apsolutnom smislu vrednosti) neprecizan podatak.
Vreme izvoĎenja proreda po odeljenjima treba uskladiti sa izvoĎenjem seča obnavljanja u najbliţim odsecima, kako bi
upotrebljena mehanizacija bila što funkcionalnije korišćena. Seče se moraju izvoditi u vreme kada nema opasnosti od naglog
dolaska visokih voda. TakoĎe, ako se ukaţe potreba za proredama ili sanitarnim sečama (vetrolomi, vetroizvale i dr.) u nekim
odeljenjima i odsecima koji nisu planirani ovom osnovom, (sastojine u kojima je usvojeno prelazano gazdovanje kao sistem
gazdovanja), potrebno je i njih uraditi uz saglasnost, saradnju i nadzor šumarske inspekcije.
Prorede se izvode tokom cele godine.
Organizacija seče stabala u proredi tvrdih lišćara je dugogodišnjim usavršavanjem dovedena u takvo stanje da sekač
daje maksimalne rezultate uz istovremenu maksimalnu sigurnost. Organizaciona forma sekačke partije je svedena na: 1+1
odnosno jedan motorni sekač i jedan pomoćnik. Partija sekača u svom zaduţenju ima dve motorne testere, alatke i svu zaštitnu
opremu. Od motornih testera ima jednu jaču za sastojine debljih dimenzija (seče u srednjedobnim sastojinama) i drugu slabiju
za sastojine manjih dimenzija (seče u čišćenjima i prvim proredama).
U većini gazdinskih jedinica ŠGSremska Mitrovica izvršeno je prosecanje manipulativnih puteva (vlaka), koje su na
rastojanju 60 x 150 m, i čine radna polja. Sekačke linije su rasporeĎene na svakih 60 m i ta duţina je jednaka u proseku
dvostrukoj visini stabala i ta razdaljina čini bezbedan rad sekača pri obaranju stabala. Obaranje stabala u proredi tvrdih lišćara
uglavnom se odvija tako da smer oborenih stabala ne ometa kasnije izvoz drvnih sortimenata iz sastojine do stovarišta.
U proredi tvrdih lišćara kao i kod glavnih seča ,krojenje (anlegovanje) debla i klasiranje drvnih sortimenata vrši stručna
sluţba korišćenja šuma.
Tehnička oblovina i duga celuloza se slaţu tako da ne smetaju kretanju mašina koje rade na odvozu, dok se ogrvno drvo
i kratka celuloza slaţu u sloţaje visine jednog ili dva metra.
Izvoz tehničke oblovine se izvodi ekipaţama ili forvarderima. Opredelenje za jednu ili drugu mašinu zavisi od same
sastojine i rasporeda stabala po jedinici površine. Ako je sastojina reĎeg sklopa koriste se forvarderi jer je njihovo kretanje kroz
te sastojine moguće i oštećenja na stablima su minimalna. U mlaĎim i gušćim sastojinama koriste se ekipaţe za izvoz tehničke
oblovine. Pri izvozu i jedne i druge mašine koriste se vlake za izlazak iz odelenja.
9.4.
VREME IZVOĐENJA RADOVA NA SEĈI I GAJENJU ŠUMA
Čiste seče se uglavnom izvode u doba mirovanja vegetacije a vrlo retko i tokom cele godine.
Uzgojni radovi na pošumljavanju obavljaju se u doba mirovanja vegetacije a radovi na gajenju obavljaju se u doba
vegetacije.
9.5.
UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVOĐAĈKOG PLANA GAZDOVANJA ŠUMAMA
SprovoĎenje osnova obezbeĎuje se godišnjim planom gazdovanja šumama (u daljem tekstu izvoĎački plan).Njim se
detaljno razraĎuju planovi gazdovanja šumama po pojedinim sastojinama utvrĎeni u ovoj osnovi za gazdovanje šumama.
IzvoĎačkim planom se usklaĎuje tehnologija po fazama radova na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.
Osnovna jedinica za koju se izraĎuje izvoĎački plan je odelenje.
IzvoĎački plan sastoji se iz tekstualnog dela, tabelarnog dela i skica.
Tekstualni deo izvoĎačkog plana sastoji se iz opisa staništa i sastojina, obrazloţenje opšteg i etapnog uzgojnog cilja,
prikaz rasporeda izvoĎenja radova na gajenju šuma i načina izvoĎenja tih radova, te prikaz tehnologije i organizacije rada na
seči, izradi i privlačenju drvnih sortimenata.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
85
Tabelarni deo sadrţi podatke o površini, vrsti i obimu radova na gajenju i korišćenju šuma, količini, vrsti i starosti
sadnog materijala, radnoj snazi, mehanizaciji i drugim sredstvima rada i materijalu potrebnom za izvoĎenje pripremnih i
glavnih radova na gajenju i korišćenju šuma.
IzvoĎački plananovi rade se na obrascima br.19-26 koji su propisani Pravilnikom,arhiviraju se i trajno čuvaju.Godišnji
izvoĎački plan za radove koji će da se izvode u periodu od 01.marta do 31.oktobra tekuće godine,korisnik šuma donosi
najkasnije 30 dana pre početka radova,a za radove koje će da izvrši u periodu od 01.novembra tekuće godine do kraja februara
naredne godine do 01.oktobra tekuće godine . Godišnji izvoĎački plan mora biti u skladu sa opštom i posebnom osnovom.
Korisnik šuma je duţan da u godišnjem izvoĎačkom planu evidentira izvršene radove u toku godine na zaštiti,gajenju i seči
šuma po njegovom izvršenju,a najkasnije do 31.marta naredne godine.
U izvoĎački plan prilaţu se skice 1: 10000 sa ucrtanim izvoznim putevima, stovarištima, vlakama i td.
Detaljnija upustva za izradu godišnjeg plana gazdovanja šumama, data su u Pravilniku o sadrţini osnova i programa
gazdovanja šumama, godišnjeg izvoĎačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama ( sl.gl.RS br.
122/03).
9.6.
UPUTSTVO ZA VOĐENJE EVIDENCIJA GAZDOVANJA ŠUMAMA
Korisnik šuma je duţan prema članu 31. Zakona o šumama, da u opštoj i posebnoj osnovi gazdovanja šumama, te u
izvoĎačkom planu evidentira izvršene radove na gajenju, zaštiti i korišćenju šuma.
Radovi izvršeni u toku godine evidentiraju se najkasnije do 31. marta naredne godine.
Evidentiranje izvršenih radova na seči i gajenju šuma vrše se na obrascima ”Plan gajenja šuma – Evidencija izvršenih
radova na gajenju”, ”Plan seča obnavljanja (jednodobne šume) – Evidencija izvršenih seča” i ”Plan prorednih seča – Evidencija
izvršenih seča”.
Detaljnija upustva za voĎenje evidencije izvršenih radova regulisana su u Pravilniku o sadrţini osnova i programa
gazdovanja šumama, godišnjeg izvoĎačkog plana i privremenog godišnjeg plana gazdovanja privatnim šumama ( sl.gl.RS br.
122/03).
Količina posečenog drveta unosi se iz doznačnih knjiga. Prsni prečnici doznačenih stabala mere se sa tačnošću 1 cm i
unose u doznačnu knjigu. Zapremina u doznačnim knjigama obračunava se po istim zapreminskim tablicama (tarifama) po
kojima je bila obračunata zapremina u POGŠ, posečeno drvo razvrstava se po strukturi na tehničko, celulozno, jamsko i
ogrevno drvo.
Svi izvršeni radovi se prikazuju i na kartama sa napomenom o površini, obimu radova i godini izvršenja.
Ostvareni prinos razvrstava se na glavni (redovni, vanredni i slučajni) i prethodni (redovni i slučajni) prinos, a prema
sortimentnoj strukturi na tehničko, jamsko, celulozno i ogrevno drvo.
Glavni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala po planu seča obnavljanja šuma, drvnu zapreminu slučajnih
prinosa - stabla posečena u sastojinama dva najstarija dobna razreda kod odabrane ophodnje, drvnu zapreminu stabala posečenih
čistom sečom u izdanačkim šumama u cilju obnavljanja.
Prethodni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala koja je obuhvaćena planom prorednih seča i slučajne
prinose u sastojinama koje su planirane za proredne seče.
Redovni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala koja je u planu prorednih seča i planu seča obnavljanja
šuma.
Vanredni prinos obuhvata posečenu drvnu zapreminu stabala sa površina koje će se koristiti za druge svrhe osim za
proizvodnju drveta (šumsko-kamionski put, dalekovod, gasovod, naftovod i dr.).
Slučajni prinos obuhvata posečenu zapreminu stabala koja nije obuhvaćena planom seča obnavljanja i planom prorednih
seča, a potreba za njihovom sečom je slučajnog karaktera i rezultat je elementarnih nepogoda ili drugih nepredvidivih okolnosti.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
86
Pored izvršenih radova evidentiraju se i drugi podaci i pojave od značaja za gazdovanje šumama u posebnom prilogu "Šumska hronika" kao što su:
promena u posedovnim odnosima;
veće šumske štete od elementarnih nepogoda;
štete od biljnih bolesti i štetočina;
pojave ranih i kasnih mrazeva;
početak vegetacionoig perioda i dr.
9.7.
USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Posebnim uslovima Zavoda za zaštitu prirode, regulisane su obaveze korisnika zaštićenog prirodnog dobra.Posebna
osnova za gazdovanje šumama mora biti izraĎena u skladu sa sledećim zakonskim i podzakonskim aktima,kojima je
regulisana zaštita prirode na predmetnom području:
Prostorni plan Republike Srbije (”Sluţbeni glasnik RS”,br. 13/96.);
Zakon o zaštiti prirode ( ”Sluţbeni glasnik RS”,br. 36/09.);
Zakon o zaštiti ţivotne sredine ( ”Sluţbeni glasnik RS”,br. 135/04. i 36/09.);
Zakon o potvrĎivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (”Sl.list SRJ, MeĎunarodni ugovori”, br.11/01.);
Zakon o potvrĎivanju Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (”Sl.glasnik RS –
MeĎunarodni ugovori”, br.102/07.);
- Uredba o zaštiti prirodnih retkosti (”Sluţbeni glasnik RS”,br. 53/93.);
-
U okviru ove gazdinske jedinice nema zaštićenih područja.
10.0.
EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA
Ekonomsko finasijska analiza gazdovanja šumama uskladjuje obim radova na gajenju i zaštiti šuma, vidove korišćenja
šuma i uskladjuje iznose i izvore sredstava za izvršenje radova planiranih posebnim osnovama.
Ukupna prodajna vrednost drvnih i drugih proizvoda, utvrĎena je na osnovu vaţećeg cenovnika, a troškovi šumsko
uzgojnih radova utvrĎeni su na osnovu kalkulacija uraĎenih u Šumskom gazdinstvu “Sremska Mitrovica”.
10.1.
VREDNOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
87
Vrednost šuma i šumskog zemljišta za gazdinsku jedinicu „Baradinci – Pavlaka - Vučkovac“, izvršena je na osnovu
podataka zapremine drvne mase gazdinske jedinice, vrednosti mladih šuma koja je proizašla iz cene koštanja podizanja po
jednom hektaru kao i trţišne vrednosti šumskog zemljišta.
Vrednost šuma i šumskog zemljišta kao osnovnog sredstva obavezna je da se proceni na početku svake godine i za
svaku gazdinsku jedinicu. UraĎena procena vrednosti šuma vaţeća je na dan 31.12.2009. god., a obračunata je prema
jedinstvenoj metodologiji koja se primenjuje u ŠG ''Sremska Mitrovica'', a dobija se iz jedinične cene drvene mase na panju,
jedinične cene mladih zasada po hektaru, i cene šumskog zemljišta po hektaru. Na osnovu ovih vrednosti dobijena je ukupna
vrednost šuma i šumskog zemljišta 77,466,394 dinara.
10.2.
VRSTA I OBIM PLANIRANIH RADOVA
10.2.1.
Kvalitativna struktura seĉive zapremine
Planom proreda i seča obnavljanja šuma, bruto sečiva zapremina u ovoj gazdinskoj jedinici iznosi 20490.1 m3.
Sortimentna struktura prinosa na godišnjem nivou - prosta reprodukcija:
Tabela br. 10.1. – Sortiment struktura prinosa na godišnjem nivou – prosta reprodukcija
Sortimenti
Bruto
Neto
Ukupno
Otpad
Obla
sečivi
sečivi
F
K
L
I
II
III
tehn. Prostorno
Vrsta drveća
graĎa
prinos
prinos
drvo
drvo
m3
Bela topola
I - 214
Robusta
Poljski jasen
Luţnjak
Grab
Cer
SLip
Trešnja
Ostali tvrdi lišćari
Bagrem
Američki jasen
Ukupno:
Posebnaosnova
3.7
1.2
102.8
32.1
906.4
344.2
49.2
76.0
0.6
339.6
1638.1
5.1
3499.0
0.6
0.2
15.4
3.2
90.6
34.4
4.9
11.4
0.1
34.0
163.8
0.5
359.1
gazdovanja
3.1
1.0
87.4
28.9
815.8
309.8
44.3
64.6
0.5
305.6
1474.3
4.6
3139.9
15.7
15.7
13.1
13.1
10.5
13.1
52.4
7.5
17.5
25.0
130.9
196.3
109.1
436.3
148.9
226.9
109.1
513.7
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
3.1
1.0
35.0
28.9
815.8
284.8
44.3
64.6
0.5
305.6
1038.0
4.6
2626.2
ŠG

“SremskaMitrovica”
88
Sortimentna struktura prinosa na godišnjem nivou - proširena reprodukcija:
Tabela br. 10.2. – Sortiment struktura prinosa na godišnjem nivou – proširena reprodukcija
Sortimenti
Bruto
Neto
Ukupno
Otpad
Obla
sečivi
sečivi F K L I II III
tehn. Prostorno
Vrsta drveća
graĎa
prinos
prinos
drvo
drvo
m3
Bela vrba
Bela topola
I - 214
Poljski jasen
Luţnjak
Grab
Cer
Sitnolisna lipa
Trešnja
Ostali tvrdi lišćari
Bagrem
Američki jasen
Ukupno:
0.6
39.2
5.1
28.4
529.5
1989.2
429.7
186.6
8.0
521.0
0.1
20.1
3757.5
0.1
5.9
0.8
2.8
53.0
198.9
43.0
28.0
0.8
52.1
2.0
387.4
0.5
33.2
4.3
25.6
476.5
1790.3
386.7
158.6
7.2
468.9
0.1
18.1
3370.0
0.5
33.2
4.3
25.6
476.5
1790.3
386.7
158.6
7.2
468.9
0.1
18.1
3370.0
Ukupna sortimentna struktura prinosa na godišnjem nivou :
Tabela br. 10.3. – Sortiment struktura prinosa na godišnjem nivou – ukupno
Sortimenti
Bruto
Neto
Otpad
Obla
sečivi
sečivi
F
K
L
I
II
III
Vrsta drveća
graĎa
prinos
prinos
Ukupno
tehn. Prostorno
drvo
drvo
m3
Bela vrba
Bela topola
Robusta
I - 214
Poljski jasen
Luţnjak
Grab
Cer
Sitnolisna lipa
Trešnja
Posebnaosnova
0.6
42.9
102.8
6.4
60.5
1435.8
2333.3
478.9
262.6
8.6
0.1
6.4
15.4
1.0
6.1
143.6
233.3
47.9
39.4
0.9
gazdovanja
0.5
36.4
87.4
5.4
54.4
1292.2
2100.0
431.0
223.2
7.7
15.7
13.1
10.5
13.1
52.4
7.5
17.5
25.0
0.5
36.4
35.0
5.4
54.4
1292.2
2075.0
431.0
223.2
7.7
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
89
Ostali tvrdi lišćari
Bagrem
Američki jasen
Ukupno:
860.6
1638.3
25.1
7256.4
86.1
163.8
2.5
746.5
774.5
1474.5
22.6
6509.9
15.7
13.1
130.9
196.3
109.1
436.3
148.9
226.9
109.1
513.7
774.5
1038.2
22.6
5996.1
Struktura sečivog etata uraĎena je na bazi dugogodišnjeg prosečnog ostvarenog, kako glavnog tako i prorednog prinosa
na nivou gazdinske jedinice.
10.2.2.
Vrsta i obim planiranih radova na gajenju šuma
Prikaz ukupno planiranih radova na gajenju šuma:
Prosta reprodukcija:
Šifra
101
102
224
327
413
414
415
510
522
524
525
527
531
540
611
612
618
621
622
623
Tabela br. 10.4. – Planirani radovi na gajenju šuma – prosta reprodukcija
Prosta reprodukcija
Vid rada
Površina (ha) Radna površina (ha)
Priprema za pošumljavanje mekih lišcara
Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara
Oranje diskosnim plugom
Obnova bagrema iveranjem
Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom
Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom
Popunjavanje veštački podignutih plantaţa
Osvetljavanje podmlatka
Kresanje grana
Pinciranje
MeĎuredna obrada
Čišćenje u mladim kulturama
Suzbijanje bršljana
MeĎuredna obrada hemijski
Zaštita šuma od biljnih bolest
Zaštita šuma od entomoloskih oboljenja
Odrţavanje protivpoţarnih pruga, proseka i puteva
Zaštita šuma od glodara
Podizanje uzgojnih ograda
Odrţavanje zaštitnih ograda
UKUPNO:
0.95
6.05
6.05
6.05
11.90
6.05
0.95
11.90
0.95
0.95
0.95
2.46
30.51
0.95
12.85
0.95
11.90
11.90
6.74
11.90
0.95
6.05
6.05
6.05
2.38
1.81
0.28
57.92
5.69
0.95
6.64
2.46
30.51
3.80
29.91
0.95
34.12
18.64
6.74
34.12
142.89
256.01
Proširena reprodukcija:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
90
Tabela br. 10.5. – Planirani radovi na gajenju šuma – proširena reprodukcija
Proširena reprodukcija
Šifra
Vid rada
Površina (ha) Radna površina (ha)
102
318
326
Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara
Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom
Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom
UKUPNO:
Ukupno planirani radovi na gajenju:
11.90
0.95
11.90
11.90
0.95
11.90
24.75
24.75
Tabela br. 10.6. – Planirani radovi na gajenju šuma na godišnjem nivou – ukupno
Ukupno
Šifra
Vid rada
Površina (ha) Radna površina (ha)
101
102
224
318
326
327
413
414
415
510
522
524
525
527
531
540
611
612
618
621
622
623
Priprema za pošumljavanje mekih lišcara
Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara
Oranje diskosnim plugom
Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom
Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom
Obnova bagrema iveranjem
Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom
Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom
Popunjavanje veštački podignutih plantaţa
Osvetljavanje podmlatka
Kresanje grana
Pinciranje
MeĎuredna obrada
Čišćenje u mladim kulturama
Suzbijanje bršljana
MeĎuredna obrada hemijski
Zaštita šuma od biljnih bolest
Zaštita šuma od entomoloskih oboljenja
Odrţavanje protivpoţarnih pruga, proseka i puteva
Zaštita šuma od glodara
Podizanje uzgojnih ograda
Odrţavanje zaštitnih ograda
UKUPNO:
Posebnaosnova
gazdovanja
0.95
17.95
6.05
0.95
11.90
6.05
11.90
6.05
0.95
11.90
0.95
0.95
0.95
2.46
30.51
0.95
12.85
0.95
11.90
11.90
6.74
11.90
0.95
17.95
6.05
0.95
11.90
6.05
2.38
1.81
0.28
57.92
5.69
0.95
6.64
2.46
30.51
3.80
29.91
0.95
34.12
18.64
6.74
34.12
167.64
280.76
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
91
10.2.3. Vrsta i obim planiranih radova zaštite šuma
Plan zaštite kod proste reprodukcije:
Tabela br. 10.7. – Planirani radovi na zaštiti šuma – prosta reprodukcija
Prosta reprodukcija
Šifra
Vid rada
Površina (ha) Radna površina (ha)
611
612
618
621
622
623
Zaštita šuma od biljnih bolest
Zaštita šuma od entomoloskih oboljenja
Odrţavanje protivpoţarnih pruga, proseka i puteva
Zaštita šuma od glodara
Podizanje uzgojnih ograda
Odrţavanje zaštitnih ograda
UKUPNO:
10.3.
12.85
0.95
11.90
11.90
6.74
11.90
29.91
0.95
34.12
18.64
6.74
34.12
56.24
124.48
FORMIRANJE PRIHODA
10.3.1. Prihod od prodaje drveta (na godišnjem nivou)
Cena pri kalkulaciji prihoda uzete su po cenovniku drvnih sortimemenata na dan 31.12.2010. god.
Prosta reprodukcija
Tabela br. 10.10. – Prihod – prosta reprodukcija
Vrsta drveta
Sortiment
Hibridna topola
Hibridna topola
Hibridna topola
Hibridna topola
Grab
Grab
Bagrem
F
L
I
II
I
II
I
Posebnaosnova
Količina
gazdovanja
3
m
15.7
13.1
10.5
13.1
7.5
17.5
130.9
Jedinična cena
din
6,423.60
5,031.82
3,747.10
2,944.68
4,982.00
3,985.60
6,993.88
Svega
din
100,850.52
65,916.84
39,344.55
38,575.31
37,365.00
69,748.00
915,498.89
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
92
Bagrem
Obla graĎa
Prostorno drvo
Celuloza
Ukupno:
II
196.3
109.1
2,522.5
103.7
3,139.9
5,380.56
3,985.60
3,826.75
3,610.14
1,056,203.93
434,828.96
9,652,976.88
374,371.52
12,785,680.39
Proširena reprodukcija
Tabela br. 10.11. – Prihod – proširena reprodukcija
Vrsta drveta
Sortiment
Prostorno drvo
Celuloza
Ukupno:
Količina
Jedinična cena
m3
3,173.4
196.6
3,370.00
din
3,826.75
3,610.14
Svega
din
12,143,808.45
709,753.52
12,853,561.97
Ukupno prosta i proširena reprodukcija
Tabela br. 10.12. – Prihod - ukupno
Vrsta drveta
Sortiment
Količina
3
Hibridna topola
Hibridna topola
Hibridna topola
Hibridna topola
Grab
Grab
Bagrem
Bagrem
Obla graĎa
Prostorno drvo
Celuloza
Ukupno:
F
L
I
II
I
II
I
II
10.3.2.
m
15.7
13.1
10.5
13.1
7.5
17.5
130.9
196.3
109.1
5,695.9
300.3
6,509.9
Jedinična cena
din
6,423.60
5,031.82
3,747.10
2,944.68
4,982.00
3,985.60
6,993.88
5,380.56
3,985.60
3,826.75
3,610.14
Svega
din
100,850.52
65,916.84
39,344.55
38,575.31
37,365.00
69,748.00
915,498.89
1,056,203.93
434,828.96
21,796,785.33
1,084,125.04
25,639,242.37
Sredstva za reprodukciju šuma (na godišnjem nivou)
Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
93
Prosta reprodukcija
Proširena reprodukcija
10.3.3.
12,785,680.39
12,853,561.97
x
x
0.15
0.15
=
=
Svega:
1,917,852.06 din.
1,928,034,30 din.
3,845,886.36 din.
Ukupan prihod (na godišnjem nivou)
Pregled ukupnog prihoda
Tabela br. 10.13. – Ukupan prihod (godišnji nivo)
Prihod od prodaje drveta (prosta reprodukcija)
12,785,680
Prihod od prodaje drveta (proširena reprodukcija)
12,853,561
Sredstva za reprodukciju šuma (prosta reprodukcija)
1,917,852
Sredstva za reprodukciju šuma (proširena reprodukcija)
1,928,034
Sredstva budţeta RS
5,500,000
Ukupno:
10.4.
34,985,129
TROŠKOVI PROIZVODNJE
Pri formiranju ukupne vrednosti troškova korišćene su aktuelne cene koštanja na dan 31.12.2010. god.
10.4.1.
Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata
Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata izračunati su na bazi opredeljenja da se seča, izrada i izvlačenje drvnih
sortimenata obavlja isključivo u sopstvenoj reţiji.
Tabela br. 10.14. – Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata
Redovne seče
Seče rekonstrukcije
Ukupno
Tehničko drvo Prostorno drvo
Ukupno
Tehničko drvo Prostorno drvo
Ukupno
m3
Posebnaosnova
513.7
2,626.2
3,139.9
3,370.0
3,370.0
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
6,509.9
ŠG

“SremskaMitrovica”
94
din/m3
din
1,609.0
826,543.3
2,332.0
6,124,298.4
2,213.7
6,950,841.7
1,609.0
5,422,330.0
Tabela br. 10.15. – Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata
Prosta reprodukcija
Proširena reprodukcija
Ukupno:
1,609.0
5,422,330.0
1,900.7
12,373,171.7
6,950,841.7
5,422,330.0
12,373,171.7
Kalkulacija troškova seče i izvlačenja drvnih sortimenata do stovarišta radjena je na bazi jediničnih cena izrade i
izvlačenja drvnih sortimenata sluţbe plana i analize ŠG Sremska Mitrovica.
10.4.2.
Troškovi radova na gajenju šuma
Prosta reprodukcija:
Tabela br. 10.16. – Troškovi radova na gajenju šuma – prosta reprodukcija
Šifra
Vid rada
101
102
224
327
413
414
415
510
522
524
525
527
531
540
927
Priprema za pošumljavanje mekih lišcara
Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara
Oranje diskosnim plugom
Obnova bagrema iveranjem
Popunjavanje veštački podignutih kultura setvom
Popunjavanje veštacki podignutih kultura sadnjom
Popunjavanje veštački podignutih plantaţa
Osvetljavanje podmlatka
Kresanje grana
Pinciranje
MeĎjuredna obrada
Čišćenje u mladim kulturama
Suzbijanje bršljana
MeĎuredna obrada hemijski
Prorede u tvrdim lišćarima
UKUPNO:
Radna
površina (ha)
Jedinična cena Ukupni troškovi
din./ha
dinara
0.95
190,689.00
181,154.55
6.05
134,567.00
814,130.35
6.05
21,098.00
127,642.90
6.05
0.00
2.38
112,652.00
268,111.76
1.81
57,852.00
104,712.12
0.28
69,074.00
19,340.72
57.92
43,093.00
2,495,946.56
5.69
3,720.00
21,166.80
0.95
817.00
776.15
6.64
5,133.00
34,083.12
2.46
6,844.00
16,836.24
30.51
13,359.80
407,607.50
3.80
8,348.00
31,722.40
402.54
4,509.00
1,815,052.86
534.08
6,338,284.03
Proširena reprodukcija:
Tabela br. 10.17. – Troškovi radova na gajenju šuma – proširena reprodukcija
Šifra
Vid rada
102 Priprema za pošumljavanje tvrdih lišcara
318 Veštačko pošumljavanje topolom plitkom sadnjom
Posebnaosnova
gazdovanja
Radna površina
(ha)
11.90
0.95
Jedinična cena
Ukupni troškovi
din./ha
dinara
331,281.00
69,074.00
3,942,243.90
65,620.30
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
95
326 Veštačko pošumljavanje setvom sejačicom
11.90
UKUPNO:
24.75
Tabela br. 10.18. – Troškovi radova na gajenju šuma – ukupno
Prosta reprodukcija
Proširena reprodukcija
Ukupno:
10.4.3.
120,116.00
1,429,380.40
6,338,284.03
6,338,284.03
5,437,244,60
11,775,528.63
Troškovi zaštite šuma
Prosta reprodukcija
Tabela br. 10.19. – Troškovi radova na zaštiti šuma
Šifra
Vid rada
611
612
618
621
622
623
Radna površina
(ha)
Zaštita šuma od biljnih bolesti
Zaštita šuma od entomoloskih oboljenja
Odrţavanje protivpoţarnih pruga, proseka i puteva
Zaštita šuma od glodara
Podizanje uzgojnih ograda
Odrţavanje zaštitnih ograda
UKUPNO:
Tabela br. 10.21. – Troškovi radova na zaštiti šuma – ukupno
Prosta reprodukcija
Proširena reprodukcija
Ukupno:
10.4.4.
29.91
0.95
34.12
18.64
6.74
34.12
Jedinična cena
Ukupni troškovi
din./ha
dinara
7,269.00
5,001.00
1,120.00
12,353.00
107,049.00
1,713.00
124.48
217,415.79
4,750.95
38,214.40
230,259.92
721,510.26
58,447.56
1,270,598.88
1,270,598.88
1,270,598.88
Troškovi izgradnje i odrţavanja saobraćajnica i tehniĉkog opremanja
U narednom ureĎajnom razdoblju nije planirana izgradnja puta. Troškovi odrţavanja na godišnjem nivou iznose 0.53
km x 46,000.0 din.= 24,380.00 din.
10.4.5.
Troškovi ureĊivanja šuma
Troškovi ureĎivanja šuma izračunati su na bazi kalkulacije planske sluţbe ŠG Sremska Mitrovica, utrošenih sredstava
za ureĎivanje šuma koje se radilo 2010. godine.
Na osnovu kalkulacija, godišnji troškovi ureĎivanja šuma u narednom ureĎajnom razdoblju iznose:
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
96
88.48 ha x 950din/ha = 84,056.00 dinara.
10.4.6.
Sredstva za reprodukciju šuma ( na godišnjem nivou )
Sredstva za reprodukciju šuma 15% na ostvarenu cenu prodatog drveta:
Prosta reprodukcija
Proširena reprodukcija
10.4.7.
12,785,680.39
12,853,561.97
x
x
0.15
0.15
=
=
Svega:
1,917,852.06 din.
1,928,034.30 din.
3,845,886.36 din.
Naknada za poseĉeno drvo ( na godišnjem nivou )
Prema zakonu o šumama, naknada za posečeno drvo iznosi 3% od vrednosti drvnih sortimenata na mestu utovara.
Prosta reprodukcija
Proširena reprodukcija
10.4.8.
12,785,680.39
12,853,561.97
x
x
0.03
0.03
=
=
Svega:
383,570.41 din.
385,607.86 din.
769,177.27 din.
Ostali troškovi
Ostali troškovi na godišnjem nivou iznose 2.000.000 dinara.
Iskazani ostali troškovi se odnose na sve ostale troškove koji su vezani za šumsku upravu ( investicije, nabavka opreme i dr.).
10.4.9.
Ukupni troškovi proizvodnje (na godišnjem nivou)
Tabela br. 10.22. – Ukupni troškovi proizvodnje (godišnji nivo)
Vrsta troška
Troškovi proizvodnje
Troškovi gajenja šuma
Troškovi zaštite šuma
Troškovi ureĎivanja šuma
Troškovi izgradnje saobraćajnica
Naknada za posečeno drvo
Sredstva za reprodukciju šuma
Ostali troškovi
Ukupno:
Posebnaosnova
gazdovanja
Prosta
Proširena
reprodukcija reprodukcija
6,950,841.70
5,422,330.00
6,338,284.03
5,437,244.60
1,183,215.76
84,056.00
24,380.00
383,570.41
385,606.86
1,917,852.06
1,928,034.30
2,000,000.00
18,882,199.95 13,173,215.76
Ukupno
12,373,171.70
11,775,528.63
1,183,215.76
84,056.00
24,380.00
769,177.27
3,845,886.36
2,000,000.00
32,055,415.71
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
97
10.5.
BILANS SREDSTAVA
Tabela br. 10.23. – Bilans sredstava
Prihod – Troškovi
Prosta reprodukcija
Proširena reprodukcija
14,703,532
18,882,200
-4,178,668
20,281,596
13,173,216
7,108,381
Ukupan prihod
Ukupni troškovi
Dobit
Svega
34,985,129
32,055,416
2,929,713
Ukupno gledano finasijski efekat izvršenja radova je pozitivan i on godišnje iznosi 2,929,713 dinara.
10.6.
IZVORI SREDSTAVA
Izvori sredstava za kalkulaciju prihoda i rashoda ove posebne osnove su od prodaje drveta i sredstava budţeta
Republike Srbije i AP Vojvodine.
Obzirom da je bilans sredstava pozitivan, tj. da se obavljanjem radova planiranih u ovoj gazdinskoj jedinici ostvaruje
dobit, znači da se svi planirani radovi mogu uraditi iz sopstvenih sredstava, što ne ograničava pravo da se za proširenu
reprodukciju konkuriše za sredstva budţeta Republike Srbije i AP Vojvodine.
11.0.
OĈEKIVANI REZULTATI U GAZDOVANJU ŠUMAMA NA KRAJU UREĐAJNOG PERIODA
U okviru ovog poglavlja predočiće se očekivani rezultati na kraju ureĎajnog perioda 2011. – 2020. godine a u skladu
sa stanjem sastojina gazdinske jedinice ” Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”, opštim i posebnim ciljevima gazdovanja šumama,
kao i sa merama za postizanje ovih ciljeva.
Na kraju ureĎajnog perioda očekuje se sledeće:
1. Stabilnije stanje sastojina po svim elementima (poreklo i očuvanost, smesa, vrsta drveća...),
2. Popravak strukture dobnih razreda koja je narušena u prethodnim periodima, je stalan i jasno definisan zadatak koji se
ne moţe završiti u jednom ureĎajnom razdoblju.
3. Kroz biološke i proizvodne ciljeve gazdovanja popravljanje strukture drvnih sortimenata,
4. Čistim sečama u odeljenjima 12;13;14;28 i 29, ukloniće se prezrele i zrele sastojine bagrema lošeg kvaliteta i
zdravstvenog stanja, a istovremeno obnovom sečine stvoriće se mlade i vitalno sposobne bagremove sastojine. Čistim
sečama nekvalitetnih i izdanačkih šuma graba u odeljenjima 9;23;25;26 i 28 stvoriće se mogućnost za pošumljavanje
hrastom luţnjakom čime bi se popravila struktura i po vrsti drveta, kvalitetu i po poreklu. Na istim površinama, uz
propisane mere nege i zaštite, ostvariće se mnogo bolji rezultati nego sa prethodnom vrstom. TakoĎe, rekonstrukcijom
površina pored kanala u odeljenjima 1;6;7;8;10;19 i 20 ukloniće se nekvalitetne i slabo obrasle površine sa nepoţeljnim
vrstama i pošumiti hibridnom topolom koja će adekvatnije iskoristiti uslove na pomenutim površinama i dati bolje
proizvodne rezultate.
5. Opšta stabilizacija zdravstvenog stanja sastojina u smislu zaštite od biotičkih i abiotičkih činilaca. Poseban akcenat ovde
se stavlja na borbu sa bršljanom koji ugroţava velike površine pod šumom.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
98
Većina navedenih, očekivanih efekata gazdovanja u ovoj gazdinskoj jedinici u narednom ureĎajnom razdoblju će se
ostvariti, dok su neki efekti takvog karaktera da će se produţiti i u sledeća ureĎajna razdoblja.
12.0.
NAĈIN IZRADE OSNOVE
12.1.
VREME I NAĈIN PRIKUPLJANJA TERENSKIH PODATAKA
12.1.1.
Geodetski radovi
U prethodnim ureĎivanjima su sreĎene katastarske podloge i detaljna tipološka istraţivanja (ekološka i razvojno
proizvodna), na osnovu čega je stvorena osnova za izradu i ove osnove.
Predmet priprema u ovom ureĎivanju je bilo evidentiranje svih promena površina u gazdinskoj jedinici. Unutrašnja
podela na odeljenja je zadrţana prema prethodnom stanju, s tim što je došlo do promene u rasporedu pojedinih odseka, zbog
promene stanišnih i sastojinskih uslova. Ovde treba dodati i to da je izvršena promena u nazivu odeljenja koja sui mala
Prilikom snimanja stanja nekih delova gazdinske jedinice, gde je došlo do promene korišćen je i GPS ureĎaj.
12.1.2.
Taksacioni radovi
Podaci su prikupljani i kodirani prema jedinstvenom informacionom sistemu o šumama Srbije.
Prečnici stabala su mereni kompjuterskim prečnicama, čiji je program prilagoĎen premeru i memorisanju podataka, kao
i njihovom daljem prenosu na računar u program za izradu POGŠ “Osnova” u kojem su se dalje podaci obraĎivali. Visine su
merene elektronskim visinomerom na detaljnim primernim površinama, a kod totalnog premera je izmeren dovoljan broj visina
za sve vrste i debljinske stepene. Tekući zapreminski prirast je obračunat na bazi lokalnih tabela i procenta prirasta.
Premer je vršen u svim sastojinama koje su prešle taksacionu granicu od 10 cm ( 5cm u izdanačkim sastojinama). Broj
primernih površina je odreĎivan za svaki odsek posebno i zavisi od niza faktora, a pre svega od stepena homogenosti sastojine,
tako da intenzitet premera zadovoljava uslove tačnosti premera. Kod sastojina u poslednjem dobnom razredu i u onim
slučajevima kada su sastojine toliko heterogene da bi intenzitet premera prešao 30%, pristupilo se totalnom premeru.
Terenski podaci su prikupljani u toku 2010. godine. Ovaj posao je uraĎen u sopstvenoj reţiji a delom uz angaţovanje
povremenih radnika ( šumarskih tehničara).
12.2.
OBRADA PODATAKA
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
99
Obrada prikupljenih podataka je vršena u direkciji Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“. Podaci su obraĎivani na
računaru po programu koji se koristi na nivou JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin.
Za obračun zapremina su korišćene tarifne tablice koje su priloţene u Posebnoj osnovi za gazdovanje šumama za
gazdinsku jedinicu ”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”, i njihova primena je obavezna kod realizacije ove osnove.
12.3.
IZRADA KARATA
Izrada karata je vršena u direkciji Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“.
Sve karte su izraĎene na osnovu postojeće osnovne i katastarske karte ove gazdinske jedinice. Postojeće karte su
skenirane na A0 skeneru, a zatim georeferencirane i digitalizovane u GIS programu za izradu karata na računaru. Karta je
povezana sa bazom podataka i uraĎene su odgovarajuće tematske karte.
Sve karte su štampane u kolor štampi na ploteru Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“.
12.4.
IZRADA TEKSTUALNOG DELA
Izrada tekstualnog dela posebne osnove za gazdovanje šumama za gazdinsku jedinicu ”Baradinci – Pavlaka Vučkovac”, uraĎen je u ŠG Sremska Mitrovica.
Na izradi tekstualnog dela ove osnove, učestvovali su kao konsultanti i kolege iz direkcije J.P.“Vojvodinašume“
Petrovaradin.
12.5.
ZAPISNIK SA PRELIMINARNOG SASTANKA RADI VERIFIKACIJE STANJA I PREDLOGA
PLANOVA
Kada su završeni radovi na obeleţavanju spoljne granice gazdinske jedinice, granice odeljenja i odseka i premeru
sastojina ,obavešten je nadleţni Republički inspektor. Dana, 22.10.2010.godine, Republički inspektor Jadranka Grbić,
dipl.ing.šumarstva, pregledala je (putem uzorka) izvršene radove na obeleţavanju i premeru sastojina u ovoj gazdinskoj
jedinici i konstatovala da su isti korektno odraĎeni i o tome sačinila zapisnik koji je sastavni deo posebne osnove gazdovanja
šumama.
Nakon prikupljanja i obrade podataka taksacije za gazdinsku jedinicu ”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” , tokom 2010.
godine, odrţani su u ŠG „Sremska Mitrovica“ preliminarni sastanci u vezi verifikacije stanja i predloga planova za ovu posebnu
osnovu.
Kao konsultanti u verifikaciji stanja i planova gazdovanja ove posebne osnove, bili su uključeni profesori Šumarskog
fakulteta Dr.prof. Staniša Banković i Dr.prof. Milan Medarević , kolege iz ŠG Sremska Mitrovica i kolege iz R.J.ŠU Klenak.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
100
12.6.
UĈESNICI IZRADE OSNOVE
Svi poslovi na izradi ove osnove ( priprema skica, izrada karata, kalkulacija premera, kontrola premera, obrada podataka
i pisanje tekstualnog dela osnove), su izvršeni u Šumskom gazdinstvu „Sremska Mitrovica“.
Priprema skica i izrada karata:
 ĐorĎe Lukač, dipl.ing.šumarstva
 ĐorĎe Cvetković, dipl.ing.šumarstva
Premer sastojina:
 ĐorĎe Lukač, dipl.ing.šumarstva
 Savić Aleksandra, dipl.ing.šumarstva - pripravnik
 Pešić Vladimir, šumarski tehničar
 Besedić Nebojša, šumarski tehničar
 Andrić Aleksandar, šumarski tehničar - pripravnik
Kontrola premera, obrada podataka i pisanje posebne osnove:
 ĐorĎe Lukač, dipl.ing.šumarstva
 ĐorĎe Cvetković, dipl.ing.šumarstva
13.0.
ZAVRŠNE ODREDBE
Posebna osnova gazdovanja šuma za gazdinsku jedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” uraĎena je na osnovu
“Pravilnika o sadrţini osnova i programa gazdovanja šumama, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog godišnjeg plana
gazdovanja privatnim šumama”(sl.gl.RS br.122/03).
Ciljevi gazdovanja šumama odredjeni su prema sloţenim zahtevima društva prema šumi, kao i na osnovu stanja šuma.
Svi radovi koji se budu radili u ovim šumama moraju se evidentirati u posebnoj osnovi.
Doznaka stabala za seču (odabiranje stabala pri prorednoj seči) moţe se vršiti samo u toku vegetacionog perioda.
Seče prorede mogu se vršiti u toku čitave godine.
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
101
Seče obnove (glavne seče) vršiti u doba mirovanja vegetacije (zimski period).
Ako se za vreme vaţenja Posebne osnove gazdovanja za gazdinsku jedinicu ”Baradinci – Pavlaka - Vučkovac” izmene
okolnosti na kojima se zasnivaju pojedine odredbe ove osnove, potrebno je izvršiti izmene na način propisan Zakonom o
šumama i Pravilnikom o sadrţini osnova i programa gazdovanja, godišnjeg izvodjačkog plana i privremenog plana gazdovanja
privatnim šumama (Sl. gl. RS br.122/03).
Ova osnova je uraĎena u 3 primerka, a njeni sastavni delovi su:
1. Tekstualni deo
2. Tabelarni deo i prilozi:
 iskaz površina,
 opis sastojina,
 tabela o razmeru dobnih razreda,
 tabela o razmeru debljinskih razreda,
 plan gajenja šuma,
 plan seča obnavljanja,
 plan prorednih seča,
 tarifni nizovi,
 zapisnici o verifikaciji i nadzoru,
 šumska hronika – priloţena na kraju osnove
3. Karte:
 pregledna karta razmere 1 : 100.000,
 osnovna karta razmere 1 : 10.000,
 sastojinska karta razmere 1 : 10.000,
 karta namenskih povšina 1 : 10.000,
 karta gazdinskih klasa razmere 1 : 10.000.
 privredna karta razmera 1 : 10.000.
 karta taksacije razmera 1 : 10.000.
Vaţnost ove osnove je od 01.01.2011. do 31.12.2020. god.
Projektanti
Dipl.ing.šum. ĐorĎe Lukač
Direktor dela preduzeća
ŠG „Sremska Mitrovica“
_________________________
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
102
Dipl.ing.šum. ĐorĎe Cvetković
Dipl.ing.šum. Pera Dobrojević
_________________________
_________________________
Sremska Mitrovica, 2010. god.
0 UVOD ............................................................................................................................................................. 1
1.0.
OPŠTI OPIS GEOGRAFSKIH, POSEDOVNIH I PRIVREDNIH PRILIKA ................................. 2
1.1.
TOPOGRAFSKE PRILIKE .......................................................................................................................................................... 2
1.1.1. ........................................................................................................................ Geografski položaj gazdinske jedinice
2
1.1.2. ......................................................................................................................................................................................... Granice
2
1.2.
IMOVINSKO – PRAVNO STANJE ............................................................................................................................................. 3
1.2.1 Biografski podaci ......................................................................... 3
1.2.2. ................................................................................................................................................................. Posedovno
stanje
3
1.3.
OPŠTE PRIVREDNE PRILIKE ................................................................................................................................................... 4
1.4.
EKONOMSKE I KULTURNE PRILIKE .................................................................................................................................... 5
1.5.
ORGANIZACIJA I MATERIJALNA OPREMLJENOST ŠUMSKE UPRAVE ..................................................................... 5
1.6.
DOSADAŠNJI ZAHTEVI PREMA ŠUMAMA GAZDINSKE JEDINICE I NAĈIN KORIŠĆENJA ŠUMSKIH
RESURSA ..................................................................................................................................................................................................... 7
1.7.
2.0.
MOGUĆNOST PLASMANA ŠUMSKIH PROIZVODA ........................................................................................................... 8
BIOEKOLOŠKA OSNOVA GAZDOVANJA ŠUMAMA .................................................................. 8
2.1.
RELJEF I GEOMORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ............................................................................................................ 8
2.2.
GEOLOŠKA PODLOGA I TIPOVI ZEMLJIŠTA ..................................................................................................................... 8
2.2.1. ......................................................................................................................................................................Geološka podloga
8
2.3.
HIDROGRAFSKE KARAKTERISTIKE .................................................................................................................................... 9
2.4.
KLIMATSKI USLOVI ................................................................................................................................................................... 9
2.5.
OPŠTE KARAKTERISTIKE ŠUMSKIH SISTEMA ............................................................................................................... 10
2.5.1. ..............................................................Osnovne ekološko proizvodne karakteristike pojedinih tipova šuma
10
3.0.
UTVRĐENE FUNKCIJE ŠUMA - NAMENE ................................................................................... 14
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
103
3.1.
OSNOVNE POSTAVKE I KRITERIJUMI PRI PROSTORNO FUNKCIONALNOM REONIRANJU ŠUMA I
ŠUMSKIH STANIŠTA .............................................................................................................................................................................. 14
3.2.
FUNKCIJA ŠUMA I NAMENA POVRŠINA ............................................................................................................................ 14
3.3.
GAZDINSKE KLASE I NJIHOVO FORMIRANJE ................................................................................................................ 15
4.0. STANJE ŠUMA I ŠUMSKIH STANIŠTA ........................................................................................... 18
4.1.
STANJE ŠUMA PO OPŠTINAMA ............................................................................................................................................. 18
4.2.
STANJE ŠUMA PO NAMENI .................................................................................................................................................... 19
4.3.
STANJE ŠUMA PO TIPOVIMA ŠUMA ................................................................................................................................... 20
4.4.
STANJE ŠUMA PO GAZDINSKIM KLASAMA ..................................................................................................................... 20
4.5.
STANJE ŠUMA PO POREKLU I OĈUVANOSTI ................................................................................................................... 21
4.6.
STANJE ŠUMA PO SMESI......................................................................................................................................................... 23
4.7.
STANJE ŠUMA PO VRSTAMA DRVEĆA ............................................................................................................................... 23
4.8.
STANJE ŠUMA PO DEBLJINSKOJ STRUKTURI ................................................................................................................. 24
4.9.
STANJE ŠUMA PO STAROSTI ................................................................................................................................................. 26
4.10.
STANJE ŠUMSKIH KULTURA I PLANTAŢA ....................................................................................................................... 30
4.11.
ZDRAVSTVENO STANJE ŠUMA I UGROŢENOST OD ŠTETNIH UTICAJA ................................................................. 30
4.12.
STANJE NEOBRASLIH POVRŠINA ........................................................................................................................................ 31
4.13.
STANJE SEMENSKE I RASADNIĈKE PROIZVODNJE ...................................................................................................... 32
4.14.
STANJE FONDA DIVLJAĈI ...................................................................................................................................................... 32
4.15.
OPŠTI OSVRT NA ZATEĈENO STANJE SASTOJINA ........................................................................................................ 33
5.0.
STANJE ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA .......................................................................................... 33
6.0.
ANALIZA I OCENA GAZDOVANJA U PRETHODNOM UREĐAJNOM PERIODU .............. 34
6.1.
DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ŠUMAMA .............................................................................................................................. 34
6.1.1. ................................................................................................................................. Promena šumskog fonda po površini
34
6.1.2. .............................................................................................................................. Promena šumskog fonda po zapremini
34
6.2.
ODNOS PLANIRANIH I OSTVARENIH RADOVA U DOSADAŠNJEM GAZDOVANJU ............................................... 35
6.2.1. ............................................................................................................. Dosadašnji radovi na obnovi i gajenju šuma
35
6.2.2. ................................................................................................................................. Dosadašnji radovi na zaštiti šuma
37
6.2.3. ........................................................................................................................... Dosadašnji radovi na korišćenju šuma
37
6.2.4. ........................................................................... Dosadašnji radovi na
38
Posebnaosnova
gazdovanja
izgradnji i održavanju saobraćajnica
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
104
6.3.
OPŠTI OSVRT NA DOSADAŠNJE GAZDOVANJE ............................................................................................................... 38
7. UTVRĐIVANJE CILJEVA I MERA ZA NJIHOVO OSTVARIVANJE .......................................... 39
7.1.
MOGUĆNOST, STEPEN I DINAMIKA UNAPREĐENJA STANJA I FUNKCIJA ŠUMA ............................................... 39
7.2.
OPŠTI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA ........................................................................................................................... 39
7.3.
POSEBNI CILJEVI GAZDOVANJA ŠUMAMA ...................................................................................................................... 40
7.4.
MERE ZA POSTIZANJE CILJEVA GAZDOVANJA ŠUMAMA ......................................................................................... 41
7.4.1. .............................................................................................................................................................................. Uzgojne mere
41
7.4.2. ............................................................................................................................................................................ UreĎajne mere
43
8. PLANOVI GAZDOVANJA ŠUMAMA ................................................................................................. 45
8.1.
PLAN GAJENJA ŠUMA ............................................................................................................................................................. 45
8.1.1. ....................................................................................................................Plan obnavljanja, podizanja i nege šuma
46
8.1.2. ...................................................................................................................... Plan semenske i rasadničke proizvodnje
55
8.2.
PLAN ZAŠTITE I ĈUVANJA ŠUMA ........................................................................................................................................ 56
8.2.2. .................................................................... Plan zaštite šuma od štetnih insekata i biljnih bolesti po GK
56
8.2.3. ................................................................................................................Planirani radovi zaštite šuma od insekata
57
8.2.4. ................................................................ Tabela br. 8.23. – Planirani radovi na zaštiti šuma od insekata
57
8.2.6. ............................................................................. Plan zaštite šuma od glodara i podizanje zaštitnih ograda
58
8.2.7. ............................................................................................................................................ Plan zaštite šuma od glodara
58
8.2.8. .......................................................................................................... Plan zaštite šuma od divljači i domaće stoke
59
8.2.9. .............................................................................................................................................. Plan zaštite šuma od čoveka
60
8.3.
PLAN KORIŠĆENJA ŠUMA ...................................................................................................................................................... 60
8.3.1. ...................................................................................................................................................... Privremeni program seča
60
8.3.2. ..............................................................................................................................................OdreĎivanje glavnog prinosa
61
8.3.4. .................................................................................................................................. Ukupan prinos gazdinske jedinice
66
8.4.
ODNOS OBIMA RADOVA NA GAJENJU ŠUMA I OBIMA SEĈA ŠUMA ........................................................................ 70
8.5.
PLAN IZGRADNJE I ODRŢAVANJA ŠUMSKIH SAOBRAĆAJNICA I OBJEKATA ..................................................... 71
8.6.
PLAN UREĐIVANJA ŠUMA ...................................................................................................................................................... 71
8.7.
PLAN RAZVOJA LOVSTVA ..................................................................................................................................................... 71
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
105
8.8.
PLAN KORIŠĆENJA DRUGIH ŠUMSKIH POTENCIJALA ................................................................................................ 71
8.9.
PLAN KADROVA ....................................................................................................................................................................... 72
8.10.
PLAN TEHNIĈKOG OPREMANJA ........................................................................................................................................ 72
9.0.
UPUTSTVA I SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANOVA........................................................... 72
9.1.
SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA GAJENJA ŠUMA.................................................................................................. 72
9.2.
SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA ZAŠTITE ŠUMA .................................................................................................. 79
9.3.
SMERNICE ZA REALIZACIJU PLANA KORIŠĆENJA ŠUMA ......................................................................................... 81
9.3.1. .................................................................................................................................................................................. Čiste seče
83
9.3.2. ............................................................................................................................................................................ Proredne seče
83
9.4.
VREME IZVOĐENJA RADOVA NA SEĈI I GAJENJU ŠUMA .......................................................................................... 84
9.5.
UPUTSTVO ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVOĐAĈKOG PLANA GAZDOVANJA ŠUMAMA ....................................... 84
9.6.
UPUTSTVO ZA VOĐENJE EVIDENCIJA GAZDOVANJA ŠUMAMA .............................................................................. 85
9.7.
USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ........................................................................................................................... 86
10.0.
EKONOMSKO FINANSIJSKA ANALIZA ................................................................................... 86
10.1.
VREDNOST ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA ...................................................................................................................... 86
10.2.
VRSTA I OBIM PLANIRANIH RADOVA ............................................................................................................................... 87
10.2.1. Kvalitativna struktura sečive zapremine ................................................ 87
10.2.2. Vrsta i obim planiranih radova na gajenju šuma ......................................... 89
10.2.3. Vrsta i obim planiranih radova zaštite šuma ............................................. 91
10.3.
FORMIRANJE PRIHODA .......................................................................................................................................................... 91
10.3.1. Prihod od prodaje drveta (na godišnjem nivou) .......................................... 91
10.3.2. Sredstva za reprodukciju šuma (na godišnjem nivou) ...................................... 92
10.3.3. Ukupan prihod (na godišnjem nivou) ..................................................... 93
10.4.
TROŠKOVI PROIZVODNJE ..................................................................................................................................................... 93
10.4.1. Troškovi proizvodnje drvnih sortimenata ................................................ 93
10.4.2. Troškovi radova na gajenju šuma ......................................................... 94
10.4.3. Troškovi
zaštite šuma .................................................................. 95
10.4.4. Troškovi izgradnje i održavanja saobraćajnica i tehničkog opremanja ..................... 95
10.4.5. Troškovi ureĎivanja šuma ................................................................ 95
10.4.6. Sredstva za reprodukciju šuma ( na godišnjem nivou ) .................................... 96
10.4.7. Naknada za posečeno drvo ( na godišnjem nivou ) ......................................... 96
10.4.8. Ostali troškovi ........................................................................ 96
10.4.9. Ukupni troškovi proizvodnje (na godišnjem nivou) ........................................ 96
10.5.
BILANS SREDSTAVA ................................................................................................................................................................ 97
10.6.
IZVORI SREDSTAVA ................................................................................................................................................................. 97
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
ŠG

“SremskaMitrovica”
106
11.0. OĈEKIVANI REZULTATI U GAZDOVANJU ŠUMAMA NA KRAJU UREĐAJNOG
PERIODA ......................................................................................................................................................... 97
12.0.
12.1.
NAĈIN IZRADE OSNOVE ............................................................................................................. 98
VREME I NAĈIN PRIKUPLJANJA TERENSKIH PODATAKA ......................................................................................... 98
12.1.1. Geodetski radovi ....................................................................... 98
12.1.2. Taksacioni radovi ...................................................................... 98
12.2.
OBRADA PODATAKA ............................................................................................................................................................... 98
12.3.
IZRADA KARATA....................................................................................................................................................................... 99
12.4.
IZRADA TEKSTUALNOG DELA ............................................................................................................................................. 99
12.5.
ZAPISNIK SA PRELIMINARNOG SASTANKA RADI VERIFIKACIJE STANJA I PREDLOGA PLANOVA ............ 99
12.6.
UĈESNICI IZRADE OSNOVE ................................................................................................................................................. 100
13.0.
ZAVRŠNE ODREDBE .................................................................................................................... 100
Posebnaosnova
gazdovanja
šumama zagazdinskujedinicu “Baradinci – Pavlaka - Vučkovac”
Download

OP[TA OSNOVA GAZDOVANJA