INŢENJERSKA KOMORA SRBIJE
Komisija za mašinsku struku
UPUTSTVO ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA ZA MAŠINSKU STRUKU
JUN 2013
1
SADRŢAJ
1. Stručni ispit
2. Opšti deo stručnog ispita
3. Posebni deo stručnog ispita
3.1 Pismeni deo ispita
3.1.1 Izrada pismenog stručnog rada (projekta)
3.1.2 Tehnička obrada stručnog rada
3.1.3 Dostavljanje stručnog rada
3.1.4 Ocenjivanje stručnog rada
3.2 Usmeni deo ispita
3.2.1 Odbrana stručnog rada
3.2.2 Poznavanje zakona, tehničkih normativa, standarda i drugih propisa iz
oblasti iz koje se polaţe stručni ispit
3.2.3 Pravni izvori za usmeni deo ispita
3.2.3.1.1 Izgradnja objekata
3.2.3.1.2 Grejanje i ventilacija
3.2.3.1.3 Zaštita ţivotne sredine
3.2.3.1.4 Bezbednost i zdravlje na radu - opšti propisi
3.2.3.1.5 Bezbednost i zdravlje na radu – propisi za industrijske
grane
3.2.3.1.6 Sudovi pod pritiskom
3.2.3.1.7 Zapaljivi gasovi
3.2.3.1.8 Zapaljive tečnosti
3.2.3.1.9 Zaštita od poţara
3.2.3.1.10 Transportni ureĎaji
3.2.3.1.11 Energetika
3.2.3.1.12 Čelične konstrukcije
3.2.3.1.13 Opšti propisi
3.2.3.1.14 Standardi
4
Ocenjivanje
5
Popravni ispit
6
Odustajanje od ispita
7
Uverenje o poloţenom stručnom ispitu
8
Pripremni seminar
Literatura
2
1. STRUČNI ISPIT
Stručni ispit se polaţe na način propisan Pravilnikom o uslovima, programu i načinu polaganja
stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja izrade tehničke dokumentacije i
graĎenja (″Sluţbeni glasnik RS″, broj 4/2010 , 21/2010 i 14/2012) i sastoji se od:
- opšteg dela
- posebnog dela.
Opšti deo stručnog ispita polaţe se prema jedinstvenom programu.
Poseban deo stručnog ispita obuhvata:
1. Pismeni deo ispita:
- izradu pismenog stručnog rada, odnosno projekta;
2. Usmeni deo ispita:
- odbranu stručnog rada;
- proveru poznavanja zakona, tehničkih propisa, normativa, standarda i drugih
propisa iz oblasti iz koje kandidat polaţe stručni ispit.
Opšti deo i usmeni deo posebnog dela ispita polaţu se istog dana.
2. OPŠTI DEO STRUČNOG ISPITA
Opšti deo ispita se polaţe usmeno. Opšti deo stručnog ispita ne polaţu kandidati koji su stručni
ispit poloţili po odredbama drugih propisa pod uslovom da program ispita u sadrţinskom smislu
odgovara programu stručnih ispita u tehničkoj struci. O oslobaĎanju od polaganja opšteg dela
stručnog ispita odlučuje Komisija na zahtev kandidata
Opšti deo stručnog ispita obuhvata sledeće gradivo:
1. Ustavno ureĎenje: osnovi ustavnog ureĎenja Republike Srbije; slobode prava i duţnosti
čoveka i graĎanina; ekonomsko i socijalno ureĎenje; organi Republike Srbije (Narodna skupština,
Predsednik Republike, Vlada Republike Srbije, sudovi i javna tuţilaštva); teritorijalna organizacija
Republike Srbije - lokalna samouprava (Autonomna pokrajina Vojvodina, Autonomna pokrajina
Kosovo i Metohija, opština, grad, grad Beograd); ustavnost i zakonitost – ustavni sud.
2. Radni odnosi: zasnivanje radnog odnosa; ugovor o radu; radno vreme; odmori i odsustva;
zarade i naknade; zaštita prava zaposlenih; prestanak radnog odnosa; kolektivni ugovori.
3. Upravni postupak: načela upravnog postupka; dokazivanje u upravnom postupku; rešenje u
upravnom postupku; ţalba i postupanje po ţalbi; konačno, izvršno i pravosnaţno rešenje;
izvršenje rešenja.
Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita:
1. Ustav Republike Srbije ( “Sluţbeni glasnik Republike Srbije”, broj 98/2006);
2. Zakon o radu ( Sluţbeni glasnik Republike Srbije, broj 24/2005, 61/2005, 54/09);
3. Zakon o opštem upravnom postupku ( Sluţbeni list SRJ, broj 33/97 i 31/2001, 30/2010);
3
3. POSEBAN DEO STRUČNOG ISPITA
3.1. PISMENI DEO ISPITA
3.1.1 IZRADA PISMENOG STRUČNOG RADA (PROJEKTA)
Pismeni stručni rad - projekat mora da bude uraĎen samostalno. Stručni rad se radi pod nadzorom
ispitivača iz čije je oblasti tema stručnog rada koga odreĎuje predsednik ispitne Komisije.
Stručni rad treba da bude uraĎen u obliku projekta odnosno kao:
A- glavni mašinski projekat,
B- glavni mašinsko - tehnološki projekat ili
C- glavni mašinsko - montaţni projekat.
A) Stručni rad uraĎen u obliku GLAVNOG MAŠINSKOG PROJEKTA termoenergetskih
postrojenja (toplane, termoelektrane, industrijske energane i sl.), postrojenja u hemijskoj,
farmaceutskoj, prehrambenoj industriji, poljoprivredi, metalurgiji i dr. ili termotehničkih instalacija
(grejanje, hlaĎenje, ventilacija, klimatizacija, otprašivanje i sl.), gasnih instalacija, transportnih
ureĎaja, dizalica, postrojenja za preradu nemetala i sl. treba da ima sledeća delove:
1. naslovnu stranu sa sadrţajem,
2. izjavu o samostalnoj izradi rada
3. detaljan projektni zadatak,
4. tehnički opis i obrazloţenje,
5. opšte uslovi za ugovaranje i izvoĎenje radova,
6. tehničke uslove za izvoĎenje radova,
7. sve potrebne proračune,
8. predmer i predračun,
9. prilog o primenjenim merama bezbednosti i zdravlja na radu
10. spisak korišćene literature i propisa,
11. grafičku dokumentaciju,
12. projektne zadatke (podloge) za izradu ostalih projekata.
Napomene:
1. Proračuni treba da obuhvate glavne elemente postrojenja i instalacija na osnovu kojih se
definiše njihov kapacitet, nosivost, čvrstoća i sl. Ako se, na primer, radi projekat toplane
proračunava se potreban kapacitet toplane, a zatim se vrši
dimenzionisanje potrebnih
kapaciteta za snabdevanje i skladištenje goriva, hemijsku pripremu vode, prečišćavanje
dimnih gasova, opreme za transport fluida i sl. Proračunima se odreĎuje visina dimnjaka kao
i čvrstoća nestandardne opreme. Za instalacije grejanja, hlaĎenje, ventilacije i klimatizacije
proračunavaju se toplotni gubici i dobici i dimenzionišu elementi instalacije (pumpe,
ventilatori, razmenjivači toplote, kanali, cevovodi, grejna tela, oprema za regulaciju i dr.).
Kod transportnih ureĎaja proračunavaju se kapaciteti kao i čvrstoća nosećih elemenata itd.
2. Prilog o primenjenim merama bezbednosti i zdravlja na radu treba da sadrţi opis svih
opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje odnosno dovoĎenje u propisane i
dozvoljene granice.
3. Grafička dokumentacija treba da sadrţi situacioni plan, dispoziciju opreme u objektu, šeme,
karakteristične horizontalne i vertikalne preseke i izglede, sklopne crteţe (kod dizalica i
transportnih ureĎaja) i druge crteţe koji definišu funkciju, obim, izgled i konstrukciju
objekta. Crteţi u sastavu grafičke dokumentacije moraju biti numerisani i navedeni u
sadrţaju stručnog rada. Prvi crteţ mora da bude situacioni plan (situacija objekta i sl.) na
kome je prikazan objekat na koji se odnosi stručni rad (šrafirano), susedni objekti,
saobraćajnice, spoljne instalacije (toplovodi, gasovodi i sl.). Karakteristike objekta (ose
4
objekta, unutrašnje površine zidova, ose stubova i sl.) moraju biti označene u koordinatnom
sistemu (x,y) u odnosu na postavljeni koordinatni sistem fabričkog kompleksa ili sistema u
kome se odvijaju i neki drugi procesi ili se jednostavno nalaze drugi objekti. Drugi crteţ
mora biti šema postrojenja ili instalacija, šema veza ili tehnološka šema koja treba da bude
izraĎena u skladu sa srpskim standardima:
- SRPS EN ISO 10628 – 1 – Dijagram toka za procesna postrojenja.Opšti principi
- SRPS EN ISO 10628 – 2 – Dijagram toka za procesna postrojenja.Grafički simboli
- SRPS A.A0.063/96 - Grafički simboli za tehničko crtanje. Cevovodi. Funkcionalno
prikazivanje
- SRPS ISO 6412-1 -Tehnički crteţi - Uprošćeno prikazivanje cevovoda- Deo 1: Opšta
pravila i ortogonalno prikazivanje
- SRPS ISO 6412-2 -Tehnički crteţi - Uprošćeno prikazivanje cevovoda - Deo 2:
Izometrijsko prikazivanje
- SRPS ISO 6412-3 -Tehnički crteţi- Uprošćeno prikazivanje cevovoda- Deo 3: Granične
konture ventilacionih i drenaţnih cevovoda
- ISO 14617-(1-11) – Graphical symbols for diagrams. Piping and instrumentation
diagram.
Crteţi moraju biti izraĎeni u skladu sa standardima. Na crteţima koji predstavljaju dispoziciju
opreme i instalacija (osnove i preseci) moraju se koristiti iste oznake kao u tehnološkoj šemi
odnosno šemi veza ili šemi postrojenja i instalacija. Na crteţima treba dati potrebne napomene,
objašnjenja i legende za potpunije razumevanje crteţa. Svaki crteţ mora obavezno imati
sastavnicu (zaglavlje) sa potrebnim podacima i samo sa imenom kandidata kao realizatorom i
mora biti potpisan od strane kandidata.
Poslednji crteţi treba da budu izraĎeni na osnovu odgovarajućih projektnih zadataka odnosno da
predstavljaju podloge za projektovanje graĎevinskog objekta, elektroinstalacija ili za izradu drugih
glavnih projekata. Tako, naprimer, graĎevinska podloga treba da sadrţi podatke o masi, broju
obrtaja, podacima o fizičkim veličinama vibracija, snazi motora, rasponima i rasporedu ankera itd.
dok u podlogama za projektovanje elektro instalacija treba da budu dati podaci o mestu i
instalisanoj i efektivnoj vrsti i snagzi tehničko tehnoloških potrošača, trasi kablova ili regala,
poloţaju elektro ormana, opštem i lokalnom osvetljenju i sl.
B) Stručni rad uraĎen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-TEHNOLOŠKOG PROJEKTA iz oblasti
metalopreraĎivačke industrije (fabrike ili pogoni za proizvodnju delova, sklopova ili mašina, pogoni
za remont vozila, mašina i sl.) treba da ima sledeća delove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
naslovnu strana sa sadrţajem,
izjavu o samostalnoj izradi rada
detaljan projektni zadatak,
tehnički opis i obrazloţenje usvojene koncepcije,
opšte uslove za ugovaranje i izvoĎenje radova,
tehničke uslove za izvoĎenje radova,
opis glavnih i pomoćnih tehnoloških procesa,
opis i prikaz tehnoloških operacija,
bilans svih potrebnih osnovnih i pomoćnih materijala-sirovina a posebno opasnih materija
proračun svih potrebnih tehnoloških kapaciteta za sva osnovna i pomoćna tehnološka
odeljenja i skladišta,
proračun potrebnih sredstava za obavljanje unutrašnjeg transporta,
proračune potrebne eneregije, fluida i sl..
proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama,
specijalizacijama, licencama, atestima i sl.
specifikaciju potrebne tehnološke opreme, pribora, alata i sl.
5
15. predmer i predračun,
16. projektne zadatke za izradu svih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko-graĎevinskog
projekta, projekta električnih instalacija jake i slabe struje, mašinsko - montaţnog projekta,
projekta vodovoda i kanalizacije i drugih instalacija) sa svim potrebnim podacima za njihovu
izradu.
17. prilog o primenjenim merama bezbednosti i zdravlja na radu
18. spisak korišćene literature i propisa
19. grafičku dokumenatacija.
Napomene:
1. Projektni zadaci za izradu svih potrebnih projekata neophodnih za realizaciju investicije
treba da sadrţe spisak svih ostalih potrebnih glavnih projekata (arhitektonsko- graĎevinski,
mašinski, elektroenergetski i elektroinstalaterski, zaštite od poţara, montaţni i dr.)
2. Za svaki glavni projekat drugih struka koji je potrebno uraditi, treba dati sve podatke i
uslove na osnovu kojih će odgovarajući projektanti moći uraditi svoje projekte,
3. Prilog o primenjenim merama bezbednosti i zdravlja na radu, zaštiti ţivotne sredine i zaštiti
od poţara treba da sadrţi opis svih opasnosti i štetnosti kao i mere za njihovo otklanjanje
odnosno dovoĎenje u propisane i dozvoljene granice,
4. Specifikacija opreme i pribora treba da sadrţi i podatke o njihovim tehničko-tehnološkim
karakteritstikama,
5. Za grafičku dokumentaciju vaţe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta .
C) Stručni rad uraĎen u vidu GLAVNOG MAŠINSKO-MONTAŢNOG PROJEKTA mašinskih
postrojenja, ureĎaja i instalacija u industrijskim, poljoprivrednim, metalurškim objektima (toplane,
termoelektrane, kotlarnice, rezervoari, velike dizalice i dr.) , nosećih čeličnih konstrukcija
industrijskih, poljoprivrednih i drugih privrednih objekata i sl. treba da ima sledeća delove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
naslovnu strana sa sadrţajem,
izjavu o samostalnoj izradi rada,
detaljan projektni zadatak,
tehnički opis postupka i plan izvoĎenja montaţnih radova,
plan organizacije gradilišta,
izbor osnovne i pomoćne opreme za izvoĎenje radova sa navedenim karakteristikama,
termin plan izvoĎenja radova,
proračun ljudskih resursa i specifikaciju ljudskih resursa po zanimanjima i kvalifikacijama,
specijalizacijama, licencama, atestima i sl.
proračune elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaţi
opšte uslovi za ugovaranje i izvoĎenje radova,
tehničke uslove za izvoĎenje radova,
predmer i predračun,
elaborat o zaštitnim merama pri izvoĎenju radova,
postupak sa otpadnim i opasnim materijama,
spisak korišćene literature i propisa,
grafičku dokumenataciju.
Napomene:
1. Tehnički opis postupka montaţe treba da obuhvati sve radnje pri istovaru, transportu i
montiranju delova postrojenja, opreme ili konstrukcije kao i njihov redosled.
2. Proračuni elemenata i konstrukcija koji se koriste pri montaţi treba da obuhvate skele koje
se koriste za montaţu, podupirače, grede, koturače, vitla i sl. i to u pogledu nosivosti, a kod
specifičnih sredstava i u pogledu čvrstoće.
3. Za grafičku dokumentaciju vaţe iste napomene kao kod glavnog mašinskog projekta.
6
3.1.2 TEHNIČKA OBRADA STRUČNOG RADA
Tekst i grafička dokumentacija stručnog rada moraju se uraditi na čistom papiru bez oznaka
preduzeća ili druge organizacije, a tako da budu jasni i čitljivi. Za obradu teksta i crteţa mogu se
koristiti odgovarajući računarski programi uz primenu srpskih standarda kako za obradu teksta
tako i za crteţe. Ne mogu se koristiti fotokopije crteţa i drugih listova iz originalnih projekata. Rad
mora biti ukoričen za nazivom teme i imenom i prezimenom kandidata na naslovnoj stranici. Izjavu
o samostalnoj izradi rada mora potpisati kandidat svojeručno.
3.1.3 DOSTAVLJANJE STRUČNOG RADA
Stručni rad se dostavlja u jednom primerku na adresu: Inţenjerska komora Srbije, Beograd,
Bulevar Vojvode Mišića 37, P.FAH 32, 11000 Beograd. Rad se moţe poslati i poštom. Rok za
dostavljanje stručnog rada odreĎen je u rešenju o prihvatanju teme. Uz pismeni stručni rad
kandidati su duţni da priloţe dokaz o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita.
3.1.4 OCENJIVANJE STRUČNOG RADA
Stručni rad po pravilu ocenjuje ispitivač pod čijim je nadzorom kandidat izradio rad. O pozitivnoj
oceni rada obaveštava se kandidat i tom prilikom obaveštava se i o terminu polaganja ispita.
Ukoliko stručni rad ne dobije pozitivnu ocenu od strane ispitivača kandidat ne moţe pristupiti
polaganju usmenog dela ispita (opšti deo, odbrana stručnog rada i poznavanje propisa). U tom
slučaju Komisija obaveštava kandidata da mu rad nije prihvaćen, kao i o razlozima zbog kojih se
rad ne moţe prihvatiti. U dogovoru sa ispitivačem, kandidat moţe ponovo izraditi ili dopuniti
odbijeni rad i ispit prijaviti u sledećem ispitnom roku. Ukoliko ispitivač oceni da je rad potrebno
dopuniti, kandidat moţe do odreĎenog datuma dostaviti dopunu,kako bi u prijavljenom roku
mogao polagati ispit.
3.2. USMENI DEO ISPITA
Usmeni deo ispita obuhvata:
- odbranu stručnog rada;
- proveru poznavanja zakona tehničkih propisa, normativa, standarda i drugih propisa iz oblasti iz
koje kandidat polaţe stručni ispit
3.2.1 ODBRANA STRUČNOG RADA
Odbrana stručnog rada obuhvata usmeno obrazloţenje koncepcije projekta i opravdanosti
projektovanih rešenja, funkcije, konstrukcija i dr. sa obrazloţenjem predloţenih rešenja sa aspekta
savremenih tehničkih, tehnoloških i drugih naučnih i tehničkih dostignuća u oblasti iz koje je
izraĎen stručni rad i ekonomske prednosti tih rešenja. Osim toga, daje se stručno mišljenje o
načinu realizacije projekta sa aspekta lokacije, uslova za zaštitu ţivotne sredine, zaštite na radu i
zaštite od poţara i drugih uslova propisanih za vrstu i namenu objekta koji je predmet stručnog
rada
Odbrana obuhvata proveru poznavanja zakona i drugih propisa, standarda, tehničkih normativa i
normi kvaliteta koji su neposredno primenjeni pri izradi dokumentacije koja je predmet stručnog
rada.
7
Pri odbrani rada proverava se stepen samostalnosti i samoinicijativnosti pri izradi projekta.
3.2.2. POZNAVANJE ZAKONA, TEHNIČKIH NORMATIVA, STANDARDA I DRUGIH
PROPISA IZ OBLASTI IZ KOJE SE POLAŢE STRUČNI ISPIT
Ovaj deo ispita polaţe se usmeno pri čemu se ne moraju doslovno citirati članovi propisa već samo
suština odredbi. Program za ovaj ispitni predmet obuhvata sledeća pitanja:
prostorni i urbanistički planovi,
graĎevinsko zemljište,
prethodni radovi, izrada prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti,
izrada tehničke dokumentacije (namena i sadrţaj generalnog, idejnog, glavnog i
izvoĎačkog projekata i projekta izvedenog objekta, uslovi za privredna društva,
druga pravna lica i preduzetnike koji izraĎuju tehničku dokumentaciju, uslovi za lica
koja izraĎuju tehničku dokumentaciju),
kontrola tehničke dokumentacije (sadrţaj stručne kontrole revizione komisije,
sadrţaj tehničke kontrole, uslovi za lica koja vrše kontrolu, kontrola dokumentacije
izraĎene u drugim zemljama),
graĎevinska dozvola ( nadleţnost za izdavanje, dokumentacija koja se prilaţe uz
zahtev za izdavanje dozvole, izgradnja objekata i izvoĎenje radova za koje se ne
izdaje graĎevinska dozvola, privremena graĎevinska dozvola),
graĎenje objekta (pripremni radovi, prijava početka izvoĎenja radova, uslovi za
pravna lica koja se bave graĎenjem objekata, uslovi za lica koja rukovode
graĎenjem objekta odnosno izvoĎenjem radova, obaveze izvoĎača radova i
odgovornog izvoĎača radova, graĎevinski dnevnik, knjiga inspekcije, stručni nadzor
i njegov sadrţaj, uslovi za lica koja vrše stručni nadzor,
upotrebna dozvola ( tehnički pregled objekta, probni rad, podobnost objekta za
upotrebu)
inspekcijski nadzor,
Osim navedenih pitanja iz oblasti izgradnje objekata ovaj deo ispita obuhvata i :
poznavanje propisa kojima se utvrĎuju osnovni uslovi za projektovanje i graĎenje
objekata, instalacija, ureĎaja, postrojenja i opreme,
poznavanje propisa kojima su utvrĎeni uslovi i mere zaštite objekata, ureĎaja,
postrojenja i opreme i to: zaštita od poţara i eksplozija i drugih štetnih dejstava,
bezbednost i zdravlje na radu, zaštita od elementarnih nepogoda, zaštita ţivotne
sredine itd.
poznavanje tehničkih normativa i normi kvaliteta za izvoĎenje radova zavisno od
njihove vrste i to za toplotnu i zvučnu zaštitu, zaštitu od korozije, provetravanje
skloništa, liftove, stabilne ureĎaje za gašenje poţara i dr.
poznavanje i primenu srpskih standarda.
3.2.3. PRAVNI IZVORI ZA USMENI DEO ISPITA
U cilju olakšanja pripremanja dela ispita koji se odnosi na poznavanje zakona, tehničkih propisa,
normativa, standarda i drugih propisa iz oblasti iz koje kandidat polaţe stručni ispit, sledi spisak
8
najčešće primenjivanih propisa o izgradnji objekata odnosno tehničkih normativa i standarda
grupisanih po oblastima. Propisi koji se odnose na izgradnju objekata su obavezni za sve
kandidate. Propise i tehničke normative koji budu objavljeni, izmenjeni ili dopunjeni posle izrade
ovog uputstva kandidati takoĎe treba da poznaju.
3.2.3.1
a)
b)
IZGRADNJA OBJEKATA
Zakon o planiranju i izgradnji (“Sluţbeni glasnik RS”, br. 72/2009, 81/2009 –ispravka,
24/2011, 121/2012, 64/2010 Odluka Ustavnog suda, 42/2013 odluka ustavnog suda,
50/2013 odluka ustavnog suda)
Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgraĎenim bez
graĎevinske dozvole ( Sluţbeni glasnik RS, br.25/2013),
Do donošenja novih podzakonskih akata (pravilnika) primenjivaće se i podzakonski akti
doneti na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji ( Sluţbeni glasnik RS, br.47/2003 i 34
/2006) ako nisu u suprotnosti sa novim Zakonom o planiranju i izgradnji ( Sluţbeni glasnik
RS, br.72/2009),
c)
Pravilnik o sadrţini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata (“Sluţbeni glasnik RS”,
br. 31/2010, 69/2010 i 16/2011)
d) Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenta (“Sluţbeni
glasnik RS”, br. 72/2011)
e) Pravilnik o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta (“Sluţbeni glasnik RS”, br.
43/2010),
f)
Pravilnik o načinu uvida u doneti urbanistički plan, overavanja, potpisivanja, dostavljanja,
arhiviranja, umnoţavanja i ustupanja urbanističkog plana uz naknadu (“Sluţbeni glasnik
RS”, br. 75/2003)
g) Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (“Sluţbeni glasnik RS”, br.
50/2011)
h) Pravilnik o sadrţaju i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije
opravdanosti (Sluţbeni glasnik RS, br.1/2012)
i)
Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata od značaja za republiku Srbiju
(“Sluţbeni glasnik RS”, br. 1/2012)
j)
Pravilnik o sadrţini i načinu vršenja tehničke kontrole glavnih projekata (“Sluţbeni glasnik
RS”, br. 93/2011),
k) Pravilnik o sadrţini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje
(“Sluţbeni glasnik RS”, br. 15/2008),
l)
Pravilnik o sadrţini informacije o lokaciji i o sadrţini lokacijske dozvole (“Sluţbeni glasnik
RS”, br. 3/2010),
m) Pravilnik o sadrţini i načinu izdavanja graĎevinske dozvole (“Sluţbeni glasnik RS”, br.
93/2011),
n) Pravilnik o izgledu, sadrţini i mestu postavljanja gradilišne table (“Sluţbeni glasnik RS”, br.
4/2010),
o) Pravilnik o izgledu i sadrţini sluţbenog znaka i postupku zatvaranja gradilišta (“Sluţbeni
glasnik RS”, br. 79/2009),
p) Pravilnik o načinu, postupku i sadrţini podataka za utvrĎivanje uslova za izdavanje licence za
izradu tehničke dokumentacije i licence za graĎenje objekata za koje odobrenje za
izgradnju izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, kao i o uslovima za
oduzimanje tih licenci (“Sluţbeni glasnik RS”, br. 114/2004)
q) Pravilnik o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za odgovornog urbanistu,
projektanta, izvoĎača radova i odgovornog planera (“Sluţbeni glasnik RS”, br. 116/2004 i
69/2006)
r) Pravilnik o načinu voĎenja stručnog nadzora (“Sluţbeni glasnik RS”, br.7/2010)
9
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
Pravilnik o sadrţini i načinu osmatranja tla i objekata u toku graĎenja i upotrebe (Sluţbeni
glasnik RS, br.93/2011)
Pravilnik o sadrţini i načinu voĎenja knjige inspekcije i graĎevinskog dnevnika
(“Sluţbeni glasnik RS”, br. 105/2003)
Pravilnik o sadrţini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta i izdavanju upotrebne
dozvole (“Sluţbeni glasnik RS”, br. 93/2011)
Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita u oblasti prostornog i
urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije i graĎenja (“Sluţbeni glasnik RS”,
br. 4/2010, 21/2010 i 14/2012),
Pravilnik o obrascu i sadrţini legitimacije urbanističkog i graĎevinskog inspektora i vrsti
opreme koju koristi inspektor (“ Sluţbeni glasnik RS”, br. 86/2009)
Pravilnik o kriterijumima za odreĎivanje naknade u postupcima legalizacije, kriterijumima za
objekte za koje se ne moţe naknadno izdati graĎevinska dozvola, kao i o sadrţini tehničke
dokumentacije i načinu izdavanja upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije
(“Sluţbeni glasnik RS”, br. 89/2009 i 5/2010),
Pravilnik o kriterijumima za umanjenje naknade za urerĎivanje graĎevinskog zemljišta u
postupku legalizacije i o uslovima i načinu legalizacije objekata(“Sluţbeni glasnik RS”, br.
26/2011)
Pravilnik o sadrţaju elaborata o ureĎenju gradilišta (“Sluţbeni glasnik RS”, br.121/2012)
Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu ostvarivanja prava na konveriziju prava korišćenja
u pravo svojine uz naknadu, kao i o načinu odreĎivanja trţišne vrednosti graĎevinskog
zemljišta i visine naknade po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine uz
naknadu (“Sluţbeni glasnik RS”, br. 67/2011 i 20/2012),
Uredba o uslovima i načinu pod kojim lokalna samouprava moţe da otuĎi ili da da u zakup
graĎavinsko zemljište po ceni manjoj od trţišne cene odnosno zakupnine bez naknade
(“Sluţbeni glasnik RS”, br. 13/2011, 54/2011, 21/2012 i 121/2012)
Pravilnik o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata odnosno
radova(“Sluţbeni glasnik RS”, br. 93/2011)
Posebne uzanse o graĎenju ( “Sluţbeni list SFRJ”, br. 18/77)
Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sluţbeni
glasnik RS”, br.58/2012)
3.2.3.2 GREJANJE I VENTILACIJA
a) Zakon o efikasnom korišćenju energije (Sluţbeni glasnik RS, br.25/2013),
b) Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (Sluţbeni glasnik RS, br.61/2011),
c) Pravilnik o uslovima, sadrţini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada
(“Sluţbeni glasnik RS”, br. 69/2012)
d) Pravilnik o srpskim standardima za toplotnu tehniku u graĎevinarstvu (SRPS U.J5.520 i
SRPS U.J5.530 ), ( Sluţbeni list SRJ, br.60/97),
e) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju
(Sluţbeni list SFRJ, br.38/89),
f) Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (“Sluţbeni
glasnik RS”, br.58/2012)
Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (Sluţbeni list SFRJ, br.55/83),
g) Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale
(Sluţbeni list SCG, br.54/2005),
10
3.2.3.3 ZAŠTITA ŢIVOTNE SREDINE
a) Zakon o zaštiti ţivotne sredine ( Sluţbeni glasnik RS, br.135/2004 , 36/2009 i 72/2009),
b) Zakon o proceni uticaja na ţivotnu sredinu ( Sluţbeni glasnik RS, br.135/2004 i 36/2009)
c) Zakon o strateškoj proceni uticaja na ţivotnu sredinu ( Sluţbeni glasnik RS, br.135/2004 i
88/2010, )
d) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagaĎivanja ţivotne sredine
(Sluţbeni glasnik RS, br.135/2004)
e) Zakon o zaštiti vazduha ( Sluţbeni glasnik RS, br.36/2009 i 9/2013),
f) Zakon o vodama ( Sluţbeni glasnik RS, br.30/2010 i 93/2012),
g) Zakon o zaštiti od buke u ţivotnoj sredini ( Sluţbeni glasnik RS, br.36/2009 i 88/2010),
h) Pravilnik o sadrţini studije o proceni uticaja na ţivotnu sredinu (Sluţbeni glasnik RS,
br.69/2005)
i) Pravilnik o radu tehničke komisije za ocenu studije o proceni uticaja na ţivotnu sredinu
(Sluţbeni glasnik RS, br.69/2005),
j) Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentacije i o javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja
na ţivotnu sredinu (Sluţbeni glasnik RS, br.69/2005)
k) Pravilnik o metodama merenja buke, sadrţini i obimu izveštaja o merenju buke (Sluţbeni
glasnik RS, broj 72/2010),
l) Pravilnik o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru
(Sluţbeni glasnik RS, broj 1/2013),
m) Uredba o graničnim vrednostima emisije zagaĎujućih materija u vazduhu ( Sluţbeni glasnik
RS, br.71/2010, ispravka u br.6/2011),
n) Uredba o graničnim vrednostima emisije zagaĎujućih materija u vode i rokovima za nihovo
dostizanje (Sluţbeni glasnik RS, br.67/2011 i 48/2012).
3.2.3.4 BEZBEDNOSI I ZDRAVLJE NA RADU - OPŠTI PROPISI
a) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sluţbeni glasnik RS, br. 101/2005),
b) Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje
poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica («Sluţbeni glasnik RS»
broj 29/2006, 62/2007)
c)
Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu («Sluţbeni glasnik RS» broj 29/2006, 62/2006, 72/2006)
d) Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
(«Sluţbeni glasnik RS» broj 72/2006 , 84/2006-ispravka i 30/2010)
e)
Pravilnik o postupku utvrĎivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i
zdravlja na radu («Sluţbeni glasnik RS» broj 60/2006)
f)
Pravilnik o visini troškova postupka utvrĎivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu («Sluţbeni glasnik RS» broj 60/2006)
g) Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu («Sluţbeni glasnik RS»
broj 62/2007)
h) Pravilnik o sadrţaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu,
profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom («Sluţbeni glasnik RS» br. 72/2006
i 84/2006 - ispravka)
i)
Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne
okoline («Sluţbeni glasnik RS» br. 94/2006 i 108/2006 -ispravka)
j)
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava za
11
ličnu zaštitu na radu («Sluţbeni glasnik RS», broj 92/2009)
k)
Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
(«Sluţbeni glasnik RS», broj 14/2009 i 95/2010)
l)
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad
(«Sluţbeni glasnik RS», broj 23/2009 i 123/2012)
m) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu («Sluţbeni
glasnik RS», broj 21/2009)
n) Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci (Sluţbeni glasnik
RS, br.96/2011)
o) Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivne atmosfere
(Sluţbeni glasnik RS, br.101/2012 i 12/2013),
p) Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno
eksplozivnim atmosferama (Sluţbeni glasnik RS, br. 1/2013),
q) Pravilnik o zaštiti na radu i o tehničkim merama za razvijače acetilena i acetilenske stanice
(Sluţbeni list SFRJ, br. 6/1967, 27/1969).
3.2.3.5 BEZBEDNOSI I ZDRAVLJE NA RADU - PROPISI ZA INDUSTRIJSKE GRANE
a) Pravilnik o bezbednosti mašina (Sluţbeni glasnik RS, broj 13/2010),
b) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri proizvodnji i preradi obojenih metala
(Sluţbeni glasnik SRS, br. 19/1985),
c) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u crnoj metalurgiji ( Sluţbeni glasnik SRS,
br.25/1987),
d) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih
materijala ( Sluţbeni glasnik SRS, br.51/1988),
e) Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala ( Sluţbeni
glasnik SRS, br.2/1983),
f) Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina - ruda obojenih
metala ( Sluţbeni list SFRJ, br.36/1979),
g) Pravilnik o tehničkim normativima za pekare (Sluţbeni list SRJ, br.13/1992).
h) Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu ţita u mlinske proizvode (Sluţbeni list
SFRJ, br.13/1992).
3.2.3.6 POSUDE POD PRITISKOM
a) Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme
pod pritiskom (Sluţbeni glasnik RS, br.87/2011)
b) Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti
jednostavnih posuda pod pritiskom (Sluţbeni glasnik RS, br.87/2011)
c) Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sluţbeni glasnik RS,
br.87/2011)
d) Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i
pod pritiskom rastvorene gasove ( Sluţbeni list SFRJ, br.25/1980, 9/1986, 21/1994,
56/1995, 1 /2003 i 21/2010 i 8/2012),
e) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za gasoviti kiseonik (Sluţbeni list SFRJ,
br.52/1990),
f) Pravilnik o tehničkim normativima za radove pri čišćenju i odmašćivanju opreme za kiseonik
74/1990),
12
g) Pravilnik o tehničkim normativima za cevne vodove za acetilen ( Sluţbeni list SFRJ,
br.6/1992),
3.2.3.7 ZAPALJIVI GASOVI
a) Zakon o energetici ( Sluţbeni glasnik RS, br. 57/2011 ispravka 80/2011, 93/2012 i
123/2012),
b) Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava energetski subjekt za transport i distribuciju
prirodnog gasa ( Sluţbeni glasnik RS, br. 93/2005),
c) Pravilnik o uslovima, načinu polaganja stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove
tehničkog rukovoĎenja, odrţavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju
prirodnog gasa ( Sluţbeni glasnik RS, br. 93/2005),
d) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih
ugljovodonika (Sluţbeni glasnik RS, br. 104/2009),
e) Odluka o uslovima koje mora ispunjavati preduzeće ili drugo pravno lice za obavljanje
poslova projektovanja i izgradnje gasovoda, naftovoda i produktovoda ( Sluţbeni list SRJ,
br.22/1998),
f) Odluka o uslovima koje moraju ispunjavati lica koja obavljaju poslove rukovanja
transportom gasovitih ili tečnih ugljovodonika i poslove odrţavanja gasovoda, naftovoda ili
produktovoda ( Sluţbeni list SRJ, br.22/1998),
g) Odluka o načinu voĎenja evidencije o transportovanim količinama gasovitih ili tečnih
ugljovodinika gasovodima, naftovodima ili produktovodima za meĎunarodni ili magistralni
transport i rokovima za dostavljanje podataka iz te evidencije ( Sluţbeni list SRJ, br.22/98),
h) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i polaganje distributivnog gasovoda od
polietilenskih cevi za radni pritisak do 4 bar ( Sluţbeni list SRJ, br. 20/1992),
i) Pravilnik o tehničkim normativima za kućni gasni priključak za radni pritisak do 4 bar (
Sluţbeni list SRJ, br.20/1992)
j) Pravilnik o tehničkim normativima za unutrašnje gasne instalacije ( Sluţbeni list SRJ, br.
20/1992, 33/1992),
k) Uslovi i tehnički normativi za projektovanje i izgradnju gradskog gasovoda ( Sluţbeni list
grada Beograda, br. 14/1977, 19/1977, 18/1982, 26/1983, 6/1988),
l) Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, graĎenje, pogon i odrţavanje gasnih
kotlarnica ( Sluţbeni list SFRJ, br. 10/1990, 52/1990)
m) Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištavanju i pretakanju tečnog
naftnog gasa ( Sluţbeni list SFRJ, br.24/1971, 26/1971 i Sluţbeni gasnik RS, broj 24/2012),
(ne vaţe tačke 1.5, 1.25, 1.34, 1.35, 2.1.1.5 podt.6) i 11), tač. 2.1.1.7, 2.1.2.2.1, 2.1.3.3.4
i 2.1.3.4.2)
3.2.3.8 ZAPALJIVE TEČNOSTI
a) Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih
ugljovodonika (Sluţbeni glasnik RS, br. 104/2009),
b) Pravilnik o tehničkim uslovima za nesmetan i bezbedan transport naftovodima i
produktovodima (Sluţbeni glasnik RS, br. 37/2013),
c) Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju
zapaljivih tečnosti ( Sluţbeni list SFRJ, br. 20/1971, 23/1971),
d) Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i
pretakanju goriva ( Sluţbeni list SFRJ, br. 27/1971),
e) Pravilnik o smeštaju i drţanju ulja za loţenje ( Sluţbeni list SFRJ, br. 45/1967)
f) Pravilnik o tehničkim normativima za ureĎaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva
( Sluţbeni list SFRJ, br. 57/1985),
13
g) Naredba o zabrani upotrebe motornih benzina za odmašćivanje ili čišćenje metalnih delova i
predmeta od drugog materijala ( Sluţbeni list SFRJ, br. 23/1967)
3.2.3.9 ZAŠTITA OD POŢARA
a) Zakon o zaštiti od poţara (Sluţbeni glasnik RS, br.111/2009),
b) Zakon o eksplozivnim materijama zapaljivim tečnostima i gasovima (Sluţbeni glasnik SRS,
br. 44/1977, 45/1985, 18/1989, 53/1993, 67/1993, 48/1994 i 101/2005),
c) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od poţara (Sluţbeni list SFRJ,
br. 7/1984, 86/2011),
d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od poţara i eksplozija( Sluţbeni list
SFRJ, br. 24/1987),
e) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureĎaja od
poţara ( Sluţbeni list SFRJ, br. 74/1990),
f) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvoĎenje dima i toplote nastalih u poţaru
45/1983),
g) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ureĎaje za gašenje poţara ugljendioksidom
( Sluţbeni list SFRJ, br. 44/1983, 31/1989),
h) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od poţara i eksplozije pri čišćenju posuda za
zapaljive tečnosti ( Sluţbeni list SFRJ, br. 44/1983, 60/1986),
i) Pravilnik o tehničkim normativima za ureĎaje za automatsko zatvaranje vrata ili klapni
otpornih prema poţaru ( Sluţbeni list SFRJ, br. 35/1980),
j) Uredba o merama zaštite od poţara pri izvoĎenju radova zavarivanja rezanja i lemljenja
( Sluţbeni glasnik SRS, br. 50/1979).
k) Pravilnik o tehničkim zahtevima za sisteme za gašenje poţara pirotehnički generisanim
aerosolom ( Sluţbeni list SRJ, br. 58/1999)
l) Pravilnik o tehničkim zahtevima za zaštitu garaţa za putničke automobile od poţara i
eksplozija (Sluţbeni list SCG, br.31/2005)
3.2.3.10 TRANSPORTNI UREĐAJI
a) Pravilnik o bezbednosti mašina (Sluţbeni glasnik RS, broj 13/2010),
b) Pravilnik o bezbednosti liftova (“Sluţbeni glasnik RS”, br. 101/2010) sa pripadajućim
standardima
c) Spisak srpskih standarda iz oblasti liftova (Sluţbeni glasnik RS, broj 6/2011)
d) Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina (Sluţbeni glasnik RS, broj 60/2011
3.2.311 ENERGETIKA
a) Zakon o energetici ( Sluţbeni glasnik RS, br. 57/2011, ispravka 80/2011, 93/2012 i
124/2012),
b) Zakon o efikasnom korišćenju energije (Sluţbeni glasnik RS, br.25/2013),
c) Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i odrţavanje elektroenergetskih postrojenja i
vodova ( Sluţbeni list SRJ, br. 41/1993),
d) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ureĎaja od
poţara ( Sluţbeni list SFRJ, br. 74/1990),
14
3.2.3.12 ČELIČNE KONSTRUKCIJE
a) Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije (Sluţbeni list SFRJ, br.
61/1986),
b) Pravilnik o tehničkim propisima o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije
(Sluţbeni list SFRJ, br. 41/1964),
c) Pravilnik o tehničkim normativima i uslovima za montaţu čeličnih konstrukcija (Sluţbeni list
SFRJ, br. 29/1970),
d) Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
(Sluţbeni list SFRJ, br. 32/1970),
e) EVROKOD 3 - Standard za proračun čeličnih konstrukcija,
f) Standardi iz grupe SRPS U.E7
3.2.3.13 OPŠTI PROPISI
a)
b)
c)
d)
Zakon o standardizaciji ( Sluţbeni glasnik RS, br. 36/2009),
Zakon o akreditaciji ( Sluţbeni glasnik RS, br. 73/2010),
Zakon o metrologiji ( Sluţbeni glasnik RS, br. 30/2010),
Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ( Sluţbeni glasnik
RS, br. 36/2009),
e) Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti (Sluţbeni glasnik
RS, br.98/09),
f) Rešenje o označavanju standarda i srodnih dokumenata u Republici Srbiji (Sluţbeni glasnik
RS, broj 27/2007),
g) Uredba o odreĎenim zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe (Sluţbeni
glasnik RS, br. 43/2011).
3.2.3.14 SRPSKI STANDARDI
a) Grana A - Osnovni i opšti standardi - Glavne grupe A.A i A.K,
b) Grana C - Metalurgija i tehnologija prerade metala - Glavna grupa C.B ,
c) Grana M - Mašinogradnja i metalska industrija - Glavne grupe, M.A ; M.B ; M.C ; M.E ; M.Z
d) Grana U -GraĎevinarstvo - Glavne grupe U.J, U.E
e) Grana Z - Glavne grupe Z.C i Z.P.
Preuzeti evropski standardi koji se odnose na navedne grane mašinstva.
4. OCENJIVANJE
Kandidat se na stručnom ispitu ocenjuje za opšti deo jednom ocenom a za posebni deo ocenjuje se
posebno oba predmeta (odbrana stručnog rada i poznavanje zakona i propisa). Uspeh kandidata
na stručnom ispitu ocenjuje se ocenom poloţio ili nije poloţio.
Ocenom nije poloţio ocenjuje se kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela i
jednog predmeta iz posebnog dela ispita ili ako nije pokazao dovoljan uspeh iz dva predmeta
posebnog dela.
5. POPRAVNI ISPIT
Kandidat koji nije pokazao dovoljan uspeh iz opšteg dela ili iz jednog predmeta posebnog dela
moţe polagati popravni ispit u roku koji ne moţe biti kraći od 30 dana od dana kada je ispit
polagao odnosno u narednom ispitnom roku.
15
6. ODUSTAJANJE OD ISPITA
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita ili ako pre početka polaganja stručnog ispita
izjavi da odustaje od ispita, smatraće se da nije ni polagao ispit s tim da moţe da pristupi
polaganju u narednom ispitnom roku. Ako kandidat neopravdano odustane od započetog
polaganja stručnog ispita smatraće se da ispit nije poloţio. Ukoliko je kandidat zbog bolesti ili iz
drugih opravdanih razloga bio sprečen da nastavi započeto polaganje ispita on podnosi pismeni
zahtev Komisiji za polaganje ispita za sledeći ispitni rok. Komisija obaveštava kandidata da li je
njegov zahtev usvojen.
7. UVERENJE O POLOŢENOM STRUČNOM ISPITU
Na osnovu zapisnika o poloţenom stručnom ispitu, kandidatu se izdaje uverenje o poloţenom
stručnom ispitu. Kako uverenje potpisuje nadleţni Ministar, to iz tehničkih razloga kandidat na dan
polaganja ispita dobija potvrdu o poloţenom stručnom ispitu a mesec dana kasnije uverenje o
poloţenom stručnom ispitu koje mora lično da preuzme jer se pri prijemu rešenja potpisuje u
knjigu evidencije.
8. PRIPREMNI SEMINAR
U cilju pruţanja pomoći kandidatima koji namerevaju da polaţu stručni ispit Inţenjerska komora
Srbije organizuje jednodnevni pripremni seminar. Na seminaru, kandidati se upoznaju sa načinom
izrade stručnog rada i postupkom na usmenom delu ispita. U saţetom obimu kandidatima se izlaţe
materija koje se neposredno odnosi na izgradnju objekata (zakon i pravilnici) kao i na opšte
propise koji se posredno odnose na izradu tehničke dokumentacije i graĎenje objekata
(standardizacija, metrologija, bezbednost I zdravlje na radu, zaštita od poţara, zaštita ţivotne
sredine i sl.). Obaveštenje o vremenu odrţavanja i sadrţaju seminara dostavlja se kandidatima
zajedno sa rešenjem komisije o odobravanju teme kako bi se kandidati mogli blagovremeno
odlučiti o prisustvovanje seminaru. Seminar se odrţava u prostorijama Inţenjerske komore Srbije,
Beograd, Bulevar Vojvode Mišića br.37/II
LITERATURA
1) N. Mitrović-Ţitko, Milija Đalović: Priručnik za pripremu opšteg dela stručnog ispita za lica
tehničke struke, Inţenjerska komora Srbije, Beograd, 2011,
2) M.MrĎanov: Zbirka zakona i pravilnika o planiranju i graĎenju objekata i izradi tehničke
dokumentacije, SMEITS, Beograd,
3) Isailović,M., Bogner,M.: Propisi o planiranji i izgradnji, ETA, Beograd 2009.
4) Bogner,M.: Procena usluga u planiranju i izgradnji; ETA, Beograd, 2009,
5) Ţivković, B., Z.Stajić; Mali termotehnički priručnik, SMEITS, Beograd, 2011.
6) Bogner, M., M. Isailović : Prirodni gas, ETA, Beograd 2008,
7) Bogner, M.: Propan i butan, ETA, 2008,
8) Bogner, M., M. Isailović : Tehnički i medicinski gasovi, ETA, Beograd 2005,
9) Isailović, M.: Tehnički propisi o zaštiti od poţara i eksplozija, SMEITS, Beograd, 2007,
10) Stefanović.B., Vićović.D.: Zaštita skladišta od poţara, ZAŠTITA SISTEM, Beograd, 2008,
11) Kleut.N.: Planiranje i projektovanje hotela i posolovnih zgrada bezbednih od poţara i drugih
akcidenata, ZAŠTITA SISTEM, Beograd,2007,
16
12) Kleut.N.: JUS TP 21 2003 Tehnička preporuka za urbanističke i graĎevinske mere bezbednosti
od poţara stambenih, poslovnih i javnih zgrada, ZAŠTITA SISTEM, Beograd, 2005,
13) **** Pravila proračuna toplote potrebne za grejanje zgrada, Prevod DIN 4701 sa komentarima,
SMEITS, Beograd, 1985,
14) Todorović, B.,: Razvod vazduha u klimatizacionim sistemima , SMEITS, 2010, Beograd,
15) Bogner, M.: Projektovanje termotehničkih i procesnih sistema, ETA, Beograd 2007.
16) Petković, Z. : Konstrukcije u mašinogradnji, Mašinski fakultet, Beograd
17) Bogner, M., i dr. : Zavarivanje- teorija , konstruisanje i proračuni, ETA, Beograd, 2007.
18) Maljković.Đ., Bogner.I.: Cevi-Profili- Limovi- Uţad, ETA, Beograd, 2010,
19) Reknagel, Šprenger, Šramek,Čeperković : Grejanje i klimatizacija 05/06, šesto izmenjeno i
dopunjeno izdanje, Interklima, Vrnjačka banja, 2004.
20) Todorović, B.: Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 2009.
21) Milenković, B.: Priručnik za merenje protoka fluida, SMEITS, Beograd, 2000,
22) Vučetić, R.: Priručnik o uravnoteţavanju cevnih mreţa u grejanju, hlaĎenju i klimatizaciji,
SMEITS, Beograd, 2002
23) Bogner, M., Z.Stajić : Tehnika hlaĎenja, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd,
2003.
24) Rikalović, M.: Dobošasti razmenjivači toplote, SMEITS, Beograd, 2002,
25) Slipčević,B.: Razmenjivači toplote, SMEITS, Beograd,
26) Bogner, M. i dr. : Termotehničar, tom 1 i 2, treće, dopunjeno i prošireno izdanje, Interklimagrafika, Vrnjačka Banja-SMEITS, Beograd 2004.
27) Bogner,M., Stanojević, M.: O vodama, ETA, Beograd 2013.
28) Bogner, M., Stanojević, M., Livo, L.: Prečišćavanje i filtriranje gasova i tečnosti, ETA, Beograd
2006.
29) Bogner, M., Isailović, M.: Termotehnička i termoenergetska postrojenja, ETA, Beograd 2006.
30) Ţivković, M., Maneski,T.: Termomehanički naponi cevovoda i posuda, SMEITS, Beograd, 2006
31) Šamšalović D., Šamšalović, S.: Vodič kroz standarde i propise o grejanju, hlaĎenju i
klimatizaciji, SMEITS, Beograd, 2007,
32) Bogner, M., Zekonja, P., Ivanović,D.: Priručnik za izradu projektne dokumentacije, ETA,
Beograd, 2010
33) Bode,E., Bogner.M,; Ugljendioksid, ETA, 2007,
34) Bogner,M., Sekulović,D., Ercegović, B.: O tečnim gorivima, ETA, Beograd, 2009,
35) Bogner,M., Popović,O.: Kompresorska postrojenja, ETA, Beograd, 2008,
36) Bogner,M., Miladinović,M.: Površinsko grejanje i hlaĎenje, ETA, Beograd, 2009,
37) Isailović,M.,M.Bogner: Primena termalnih ulja, ETA, Beograd, 2011,
Knjige čiji je izdavač Savez mašinskih i elektrotehničkih inţenjera i tehničara Srbije (SMEITS)
mogu se nabaviti u prostorijama Saveza u Beogradu ul.Kneza Miloša br.7a (2 sprat) soba 29,
tel.011/3230 041, faks 011/3231 372, E-mail: [email protected]
Knjige čiji je izdavač ETA, Beograd, Milana Rakića 4 (www.eta-beograd.rs)
preko telefona/faksa 011/2423-974, E-mail:[email protected]
mogu se naručiti
Knjige izdavača ZAŠTITA SISTEM, Beograd, Pana Đukića br.1, mogu se naručiti preko telefona 011
2990-814 i 011 2990-934.
20 jun 2013 godine
Ispred Komisije za mašinsku struku:
Miodrag Isailović, dipl.maš.inţ.
Mr Zoran Stajić, dipl.maš.inţ.
17
Download

Kratka verzijaPRIRUČNIK ZA PRIPREMU STRUČNOG ISPITA IZ