Credit Suisse (CH)
(A/A1)
Fund Opportunity
Coupon 2022
Een nieuwe
start voor
uw portefeuille
WAT MAG U VERWACHTEN ?
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door
Credit Suisse AG.
ÎÎ Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan
de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA Invest
- Eurose Part A.
ÎÎ Looptijd: 8 jaar.
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 1.020 EUR per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u
100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per
coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever
in gebreke blijft of failliet gaat.
Type belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in
te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich
ertoe verbindt u op de eindvervaldag de nominale waarde
(zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen, evenals een
eventuele jaarlijkse brutocoupon die gekoppeld is aan de
prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA Invest - Eurose
Part A. In geval de uitgever (bv. door een faillissement of
wanbetaling) in gebreke blijft, loopt u het risico dat u de
sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en dat
u het belegde bedrag verliest.
Doelpubliek
Dit gestructureerde schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om
de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s die verbonden zijn aan een belegging in
dit complexe instrument te kunnen inschatten. Beleggers
moeten in het bijzonder vertrouwd zijn met het onderliggende fonds en de rentevoeten.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON 2022
Tussen bubbels en crisissen, vereist de groei van een patrimonium op elk moment een dynamisme. Men moet steeds in
staat zijn om zijn emoties te beheersen om de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen. De flexibele aanpak heeft
als doel te profiteren van de stijgende markten, terwijl de daling maximum wordt opgevangen. Maar waarom geen beroep
doen op een team van beheerders die zich hebben bewezen?
Dankzij Credit Suise (CH) Fund Opportunity Coupon 2022 profiteert u van de prestaties van het fonds DNCA Invest – Eurose
Part A.
Dit fonds streeft ernaar het rendement van een voorzichtige belegging te verbeteren door middel van een actief beheer van
aandelen en obligaties in de eurozone en biedt een alternatief voor beleggingen in obligaties, converteerbare obligaties en
fondsen in euro.
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing om hun beleggingen te diversifiëren en geeft hen
recht op een jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestatie op jaarbasis van het fonds DNCA Invest
Eurose – Part A.
Om de prestatie op jaarbasis van elk fonds te bepalen, vergelijken we op de jaarlijkse observatiedatum de netto inventariswaarde van het desbetreffende jaar met de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto
inventariswaarde op de initiële observatiedatum. Dit resultaat wordt vervolgens gedeeld door het aantal jaren dat verstreken
is sinds de uitgifte.
Als de prestatie op jaarbasis elk jaar negatief is, hebt u geen recht op een coupon en verbindt Credit Suisse AG zich er enkel
toe u de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen, behalve in geval van wanbetaling of faillissement
van de uitgever.
DNCA Invest - Eurose Part A
DNCA Invest – Eurose Part A is een fonds waarvan de portefeuille opgebouwd is uit vier activaklassen. De verdeling tussen
deze klassen wordt zeer voorzichtig gekozen en baseert zich, zonder enige vorm van formalisering, op de volatiliteit van de
portefeuille en de ervaring van de beheerders.
Voor het gedeelte aandelen volgt het team van beheerders een duidelijke managementstijl van “waarde”, die toegepast
wordt met een grote discipline. Er bestaat een grote samenhang tussen het gedeelte aandelen en obligaties van het fonds.
De beheerders voeren in feite analyses uit op bedrijven vanuit het standpunt van een aandelenhouder en een schuldeiser.
Ze selecteren de obligaties op basis van de kwaliteit van de balans van de uitgever. Zij bevoorrechten in de mate van het
mogelijke de effecten die verhandeld worden onder hun nominale waarde om ze te arbitreren.
In termen van diversificatie, wordt het gedeelte obligaties belegd in 70 tot 80 effecten waarbij elke uitgever niet meer dan
3% vertegenwoordigd van het vermogen van het fonds. De beheerder beheert de looptijd van de portefeuille niet actief als
een bron van prestatie.
Bron: DNCA Finance
Voor meer informatie over het fonds DNCA Invest Eurose - Part A, gelieve de website www.dncafinance.be te raadplegen.
Evolutie van het fonds DNCA Invest Eurose – Part A sinds de oprichting ervan (28/09/2007)
150
EUR 140
130
120
110
100
90
80
21/11/2007
25/10/2008
29/09/2009
3/09/2010
8/08/2011
12/07/2012
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie
16/06/2013
21/05/2014
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON 2022
Scenario’s en illustratie van de berekening van de coupon
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.Î
NIW van het fonds DNCA Invest – Eurose part A op de initiële observatiedatum (23/06/2014) = 100 EUR (fictieve koers)
Ongunstig scenario
Wanneer de prestatie op jaarbasis van het fonds DNCA Invest – Eurose Part A negatief is op elke jaarlijkse observatiedatum,
hebt u geen recht op een jaarlijkse coupon en verbindt de uitgever zich er enkel toe u op de eindvervaldag (30/06/2022) de
nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen.Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt
-0,25% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de vergoedingen die beschreven staan in de technische fiche).
Neutraal scenario
SCENARIO’S1
NETTO
INVENTARISWAARDE
VAN HET FONDS
OP DE JAARLIJKSE
OBSERVATIEDATUM
(FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PRESTATIE OP JAARBASIS
VAN HET FONDS2
JAARLIJKSE
BRUTOCOUPON2
Na 1 jaar
101,50 EUR
+1,50%
1,50%/1 = 1,50%
1,50%
0%
Na 2 jaar
99 EUR
-1%
-1%/2 = -0,50%
Na 3 jaar
103 EUR
+3%
3%/3 = 1%
1%
Na 4 jaar
106 EUR
+6%
6%/4 = 1,50%
1,50%
Na 5 jaar
110 EUR
+10%
10%/5 = 2%
2%
Na 6 jaar
115 EUR
+15%
15%/6 = 2,5%
2,50%
Na 7 jaar
121 EUR
+21%
21%/7 = 3%
3%
Na 8 jaar
124 EUR
+24%
24%/8 = 3%
3%
Actuarieel brutorendement in dit scenario3
1,52%
Gunstig scenario
SCENARIO’S1
NETTO
INVENTARISWAARDE
VAN HET FONDS
OP DE JAARLIJKSE
OBSERVATIEDATUM
(FICTIEVE KOERSEN)
Na 1 jaar
106 EUR
Na 2 jaar
110 EUR
Na 3 jaar
118 EUR
Na 4 jaar
Na 5 jaar
PRESTATIE OP JAARBASIS
VAN HET FONDS2
JAARLIJKSE
BRUTOCOUPON2
+6%
6%/1 = 6%
6%
+10%
10%/2 = 5%
5%
+18%
18%/3 = 6%
6%
120 EUR
+20%
20%/4 = 5%
5%
125 EUR
+25%
25%/5 = 5%
5%
Na 6 jaar
136 EUR
+36%
36%/6 = 6%
6%
Na 7 jaar
135 EUR
+35%
35%/7 = 5%
5%
Na 8 jaar
148 EUR
+48%
48%/8 = 6%
6%
Actuarieel brutorendement in dit scenario3
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
5,19%
Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever
De prestatie op jaarbasis van het fonds DNCA Invest Eurose – Part A stemt overeen met het verschil tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld
door het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
3
Rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die gedetailleerd beschreven staan in de technische fiche en vóór roerende voorheffing
1
2
In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de coupons, waarvan de betaaldatum
na het faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument
zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde
van het gestructureerd schuldinstrument rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON 2022
Een product uitgegeven door
­Credit ­Suisse AG
Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door
Credit Suisse AG (rating A, negatieve outlook volgens S&P
en A1, negatieve outlook volgens Moody’s).
Credit Suisse AG is een Zwitserse bank die gevestigd is in
Zürich en opgericht werd in 1856. Ze is actief in meer dan
50 landen en stelt tegen de 50.000 personen tewerk. Ze is er
actief op het vlak van Private Banking, Wealth Management
en Investments Banking. Haar retailactiviteiten zijn beperkt
tot haar land van oorsprong.
Meer weten over de ratings?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of
andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario’s worden aangewend
(bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie
van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw agentschap
of bel Tele-Invest op het nummer 078 153 154 voor
meer details.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op de Prospectus, hierbij
inbegrepen de eventuele supplementen eraan, de samenvattingen en het Registratiedocument en zijn supplement.
De Prospectus “8 Year Notes linked to the DNCA Invest Eurose Fund, due June 2022” werd goedgekeurd door de
CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
(samengesteld uit de Samenvattingen, de Securities Note
van 26/05/2014, het Registratiedocument van 16/05/2014
en het supplement eraan van 22/05/2014).
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u toe
een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen.Meer details vindt u op www.deutschebank.be/­
dbpersonal
Categorie: Bescherming
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van
uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten.
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze
documenten. Alle documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op
het nummer 078 153 154 of raadplegen op de websiteÎ
www.deutschebank.be/producten.
De eventuele supplementen bij het Prospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen
eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Prospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die
reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de
tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.
DB Product Profile
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Wat is het DB Product Profile?
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het
algemeen geldt, een product dat minder risicovol is, zou
tot een potentiële lager rendement kunnen leiden en omgekeerd, een product dat risicovoller is, zou in bepaalde
gevallen kunnen resulteren tot een potentiële hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie ontwikkeld
om de belegger te helpen. Concreet gezien zal het finale
rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het
product en de marktontwikkelingen.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON 2022
De belangrijkste risico’s
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (Zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1).
Rendementrisico
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze
belegging vindt u op de pagina’s 29 tot 38 van het Prospectus.
Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementrisico. Wanneer de prestatie op jaarbasis van het fonds
elk jaar negatief is, hebt u geen recht op een coupon en
verbindt Credit Suisse AG zich er enkel toe u de nominale
waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag
terug te betalen (actuarieel brutorendement van -0,25%, rekening houdend met de uitgifteprijs van 102%).
Kredietrisico
Risico verbonden aan het onderliggende fonds
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij alle
gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv.
faillissement, wanbetaling, …) van de uitgever. In het geval
van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te
betalen coupon.
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de
marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere
marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico,
die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating
van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der
tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen
resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde
verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en
vermindert naarmate de vervaldag nadert.
Bepaalde gebeurtenissen kunnen het onderliggende fonds
beïnvloeden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de
afstand of vereffening van fondsen, een beduidende daling
van het totale bedrag van de in het fonds beheerde activa, een wijziging van de instap- of uitstapvoorwaarden of
-modaliteiten, het nemen van gerechtelijke stappen of een
beduidende inbreuk op het beleid voor de belegging, diversificatie of liquiditeit van het fonds. Crédit Suisse AG kan als
Emittent beslissen het betrokken fonds te vervangen door
een ander gelijkwaardig fonds, de inventariswaarde van het
fonds te wijzigen of de blootstelling aan de korf van fondsen tot de vervaldag in te trekken. U vindt alle details op de
pagina’s 60 tot 64 van het Prospectus. Indien de verplichtingen van de emittent of zijn beheer van de dekking van
het product illegaal of anderszins verboden zouden worden,
kan het product voor zijn vervaldag worden beëindigd tegen
zijn billijke marktwaarde, die minder hoog kan zijn dan de
nominale waarde van het product bij zijn uitgifte. Raadpleeg
pagina 49 van het Prospectus voor meer details.
Liquiditeitsrisico
Dit product wordt genoteerd op de beurs van Luxemburg.
Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Credit
Suisse AG de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen
een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs
en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer
1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Credit Suisse AG zich het recht voor de effecten niet langer van de houder terug te kopen, waardoor
de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden.
We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit
product tijdens de looptijd kan dalen onder die van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) Dergelijke
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde
in geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de
eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale
waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de uitgever of
in geval van vervroegde terugbetaling naar keuze van de uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van
de uitgever).
Om in te tekenen
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw
beleggersprofiel.Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in
te vullen via uw Online Banking.
Technische fiche
Credit Suisse (CH) Fund Opportunity Coupon 2022 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in
geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munteenheid
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Provisie en kosten
Credit Suisse AG
S&P: A (outlook: negatief) / Moody’s: A1 (outlook: negatief)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS1040379684
EUR
1.000 EUR par coupure
„„ Van 12/05/2014 tot 18/06/2014
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 20/06/2014
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 1.020 EUR per coupure). In de uitgifteprijs is een
beleggingsprovisie van 2% inbegrepen.
„„ De omvang van de uitgifte zou maximum EUR 50.000.000 mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een lagere prijs dan de uitgifteprijs. Het verschil tussen de aankoopprijs en de uitgifteprijs is een plaatsingsvergoeding van maximum
4,80% wat overeenkomt op een equivalent van maximum 0,60% op jaarbasis.
Deze commissie zit inbegrepen in de uitgifteprijs van 102%.
Alle andere kosten die worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte van het
product, zitten eveneens reeds vervat in de uitgifteprijs. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel heeft echter
geen kennis van het bedrag van deze kosten. Potentiële beleggers dienen het Prospectus en de definitieve voorwaarden te raadplegen voor meer informatie over deze vergoedingen.
Onderliggend fonds
Initiële observatiedatum van de netto
inventariswaarde
Jaarlijkse observatiedatums voor de
berekening van de coupons
DNCA Invest - Eurose Part A(LU0284394235)Î
De netto inventariswaarde van dit fonds kan worden geraadpleegd op de site www.deutschebank.be/media/
pdf/underlying-structured-products-fr.pdf.
20/06/2014
22/06/2015, 20/06/2016, 20/06/2017, 20/06/2018, 20/06/2019, 22/06/2020, 21/06/2021, 21/06/2022.
Prestatie op jaarbasis
De prestatie op jaarbasis van het fonds DNCA Invest - Eurose Part A stemt overeen met het verschil tussen
de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële
observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door
het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Jaarlijkse coupons
Van 2015 tot 2022: jaarlijkse variabele brutocoupon die 100% vertegenwoordigt van de prestatie op jaarbasis van het fonds DNCA Invest - Eurose Part A.
Betaaldatums van de coupons
Eindvervaldag
25/06/2015, 23/06/2016, 23/06/2017, 25/06/2018, 25/06/2019, 25/06/2020, 24/06/2021, 23/06/2022.
30/06/2022
Terugbetaling op de eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Verkoop voor de eindvervaldag
Dit product wordt genoteerd op de beurs van Luxemburg. De notering garandeert echter niet de liquiditeit
van het effect. De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te verkopen voor hun
eindvervaldag aan Deutsche Bank AG (zie ook “Liquiditeitsrisico” hierboven). Î
Hierbij zullen makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel worden
toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks
worden bijgewerkt. Deze waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers
van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile
5
Prospectus
Belangrijk bericht
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de uitgekeerde coupons3. Î
In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag, wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
26
De volledige voorwaarden die deze effecten beheren, worden uiteengezet in de Prospectus “8 Year Notes
linked to the DNCA Invest - Eurose Fund, due June 2022” dat werd goedgekeurd door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) (samengesteld uit de Samenvattingen, de Securities Note
van 26/05/2014, het Registratiedocument van 16/05/2014 en het supplement eraan van 22/05/2014). Elke
beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten.
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
1Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, dan zal Deutsche
Bank AG Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product.
2Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen
aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een
rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt
voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare
criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering
houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg www.deutschebank.be.
6 Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op
dit product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal gebeuren via haar website www.deutschebank.be of via elk ander gepersonaliseerd ­communicatiemiddel.
V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 26/05/2014.
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, RC Frankfurt am Main nr. HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085
7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON 2022
Download

Brochure - Deutsche Bank