Deutsche Bank AG
(DE)
(A/A3)
Fund Opportunity
Coupon 2025
WAT MAG U VERWACHTEN ?
Type belegging
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in EUR
door Deutsche Bank AG.
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in
te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich
ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen,
evenals een jaarlijkse brutocoupon die gekoppeld is aan de
prestaties op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC met een maximum van 6%. In geval de uitgever
(bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou
blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht
hebt niet kunt recupereren en de belegde som verliest.
ÎÎ Jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 100%
van de prestaties op jaarbasis van het fonds DWS
­Multi Opportunities NC met een maximum van 6%.
ÎÎ Looptijd: 10 jaar.
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 1.020 EUR per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u
100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per
coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever
in gebreke blijft of failliet gaat. Dit product kan niet
worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.
Doelpubliek
Dit complexe gestructureerde schuldinstrument richt zich
tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële
situatie, de voordelen en risico’s van een belegging in dit
complexe instrument te evalueren. Beleggers moeten meer
bepaald vertrouwd zijn met het onderliggende fonds en de
rentevoeten.
1
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON 2025
Om een vermogen te doen groeien tussen bubbels en crisissen door, is een voortdurende opvolging noodzakelijk. Ook moet
men zijn emoties onder controle houden en de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. De flexibele aanpak heeft
als doel te profiteren van de stijgende markten, terwijl de daling maximum wordt opgevangen. Maar waarom geen beroep
doen op een team van ervaren beheerders?
Een alternatief voor lage rentevoeten?
Dankzij Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Coupon 2025 profiteert u van de prestaties van het fonds DWS Multi Opportunities NC met
een jaarlijkse brutocoupon van 6%. Dit flexibele fonds streeft naar het
bereiken van een rendement dat hoger is dan het gemiddelde via een
actief en zeer flexibel beheer, waarbij een allocatie van 100% aandelen,
100% defensieve producten en tal van andere tussenliggende combinaties mogelijk is om optimaal rekening te houden met de macro-economische visie van de beheerders. Dit fonds zal minstens 51% van zijn
activa beleggen in deelbewijzen van andere fondsen.
Een bancaire obligatie met een vaste rentevoet
in EUR en een looptijd en rating die gelijkwaardig zijn aan die van het product Deutsche
Bank AG (DE) Fund Opportunity Coupon
2025 zou vaste brutocoupons bieden van ongeveer 1,75%.
De opportuniteitskost van het product Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity
Coupon 2025, met andere woorden de winstderving in vergelijking met een belegging
waarvan het rendement op voorhand gekend
is wanneer het product elk jaar geen coupon
uitkeert, is bijgevolg 1,95% (rekening houdend
met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die
die beschreven worden in de technische fiche)
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing
om hun beleggingen te diversifiëren en geeft hen recht op een variabele
jaarlijkse brutocoupon die gelijk is aan 100% van de prestaties op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC met een maximum
van 6%.
De prestatie op jaarbasis van het fonds stemt overeen met het verschil
tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de
netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot
de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door
het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
In ruil voor dit potentiële risico hebt u evenwel de
mogelijkheid een hogere coupon te ontvangen
die gelijk is aan 100% van de prestaties op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC.
DWS Multi Opportunities NC
Dit fonds naar Luxemburgs recht belegt minstens 51% van zijn activa in deelbewijzen van andere fondsen. Bovendien kunnen de netto-activa ook rechtstreeks worden belegd in aandelen, vastrentende obligaties, certificaten van aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met warrant en convertibles met onderliggende warrants op effecten, warrants op effecten,
participatiebewijzen en genotsrechten. Tot 20% van de activa kan worden belegd in door activa gedekte effecten en in door
hypothecaire kredieten gedekte effecten. Het beleggingsbeleid wordt ook toegepast door gebruik te maken van geschikte
derivaten.
Doelstelling? Het bereiken van een rendement dat hoger is dan de benchmark ((25% MSCI World, 25% MSCI Europe, 40%
German Governement Bonds et 10% Euribor 3M) via een actief en zeer flexibel beheer, waarbij een allocatie van 100%
aandelen, 100% defensieve producten en tal van andere tussenliggende combinaties mogelijk is om optimaal rekening te
houden met de macro-economische visie van de beheerders.
Bron: Deutsche Asset & Wealth Management
Voor meer informatie over het fonds DWS Multi Opportunities NC kunt u terecht op de site
https://funds.deutscheawm.com/lu/Producs/Funds/35395/Overview
Evolutie van het fonds DWS Multi Opportunities NC sinds de oprichting (13/01/2014)
115
110
105
100
95
90
4
01
/2
01
4
01
/2
02
4
01
/2
03
4
4
4
01
/2
04
01
/2
05
01
/2
06
01
/2
08
Bron: Bloomberg
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
2
4
4
4
01
/2
07
01
/2
09
4
01
/2
10
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON 2025
Scenario’s en illustratie van de berekening van de coupons
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.
NIW van het fonds DWS Multi Opportunities NC op de initiële observatiedatum (12/01/2015) = 100 EUR (fictieve koers).
Ongunstig scenario
Wanneer 100% van de prestatie op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC lager is dan of gelijk is aan 0% op
elke jaarlijkse observatiedatum, hebt u recht op geen enkele jaarlijkse coupon en verbindt de uitgever zich ertoe u op de
eindvervaldag (10/01/2025) de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen. Het actuarieel brutorendement in EUR in dit scenario bedraagt -0,20% (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven
worden in de technische fiche).
Neutraal scenario
SCENARIO1
NETTO INVENTARISWAARDE VAN
HET FONDS OP DE JAARLIJKSE
OBSERVATIEDATUM (FICTIEVE
KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PRESTATIE OP JAARBASIS
VAN HET FONDS2
JAARLIJKSE
­BRUTOCOUPON
Na 1 jaar
105 EUR
+5,00%
5%/1 = 5,00%
5,00%
Na 2 jaar
99 EUR
-1,00%
-1%/2 = -0,50%
0,00%
Na 3 jaar
104 EUR
+4,00%
4%/3 = 1,33%
1,33%
Na 4 jaar
109 EUR
+9,00%
9%/4 = 2,25%
2,25%
Na 5 jaar
113 EUR
+13,00%
13%/5 = 2,60%
2,60%
Na 6 jaar
115 EUR
+15,00%
15%/6 = 2,50%
2,50%
Na 7 jaar
118 EUR
+18,00%
18%/7 = 2,57%
2,57%
Na 8 jaar
122 EUR
+22,00%
22%/8 = 2,75%
2,75%
Na 9 jaar
125 EUR
+25,00%
25%/9 = 2,78%
2,78%
Na 10 jaar
128 EUR
+28,00%
28%/10 = 2,80%
2,80%
2,23%
Actuarieel brutorendement in EUR bij dit scenario3
Scénario favorable
SCENARIO1
NETTO INVENTARISWAARDE VAN
HET FONDS OP DE JAARLIJKSE
OBSERVATIEDATUM (FICTIEVE
KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PRESTATIE OP JAARBASIS
VAN HET FONDS2
JAARLIJKSE
­BRUTOCOUPON
Na 1 jaar
107 EUR
+7,00%
7%/1 = 7,00%
6,00%
Na 2 jaar
108 EUR
+8,00%
8%/2 = 4,00%
4,00%
Na 3 jaar
115 EUR
+15,00%
15%/3 = 5,00%
5,00%
Na 4 jaar
121 EUR
+21,00%
21%/4 = 5,25%
5,25%
Na 5 jaar
128 EUR
+28,00%
28%/5 = 5,60%
5,60%
Na 6 jaar
137 EUR
+37,00%
37%/6 = 6,17%
6,00%
Na 7 jaar
140 EUR
+40,00%
40%/7 = 5,71%
5,71%
Na 8 jaar
146 EUR
+46,00%
46%/8 = 5,75%
5,75%
Na 9 jaar
152 EUR
+52,00%
52%/9 = 5,78%
5,78%
Na 10 jaar
159 EUR
+59,00%
59%/10 = 5,90%
5,90%
5,19%
Actuarieel brutorendement in EUR bij dit scenario3
Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
De prestatie op jaarbasis van het DWS Multi Opportunities NC stemt overeen met het verschil tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
3
Rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die gedetailleerd worden beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing.
1
2
In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de coupons, waarvan de betaaldatum
na het faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument
zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde
van het gestructureerd schuldinstrument rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn.
3
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON 2025
Een product uitgegeven door Deutsche
Bank AG
Meer weten over de ratings?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Dit product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG
(rating A, negatieve outlook volgens S&P en A3, negatieve
outlook volgens Moody’s).
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in
verschillende scenario’s worden aangewend (bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie van strategieën
binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn.Neem
contact op met uw agentschap of bel Tele-Invest op het
nummer 078 153 154 voor meer details.
Deutsche Bank AG behoort tot de belangrijkste
investeringsbanken ter wereld, maar oefent een aanzienlijk
deel van haar activiteiten ook uit bij particuliere klanten.
De bank, die een toonaangevende speler is in Duitsland
en Europa, groeit nog aanhoudend in Noord-Amerika, Azië
en in de belangrijkste opkomende markten. Met meer dan
100.000 werknemers in 73 landen biedt Deutsche Bank haar
financiële diensten overal ter wereld aan.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, de eventuele supplementen eraan, de samenvattingen in het Frans
en het Nederlands.
Alle documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook
telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154 of raadplegen op de website www.deutschebank.be/­producten.
De eventuele supplementen bij het Prospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode zullen
eveneens via de hierboven vermelde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Prospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank
AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de
belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee
werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen, worden uiteengezet in het Prospectus (Digital Variable Coupon
Notes linked to DWS Multi Opportunities NC, due 10 January 2025) van 12/11/2014, dat werd goedgekeurd door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten.
DB Product Profile
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u toe een
portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen.
Meer details vindt u op
www.deutschebank.be/dbpersonal
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Categorie: Bescherming
Wat is het DB Product Profile?
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt om te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het algemeen geldt dat wanneer een product minder risicovol is,
dit tot een potentieel lager rendement zou kunnen leiden.
Omgekeerd zou een risicovoller product dat risicovoller is
in bepaalde gevallen kunnen resulteren in een potentieel
hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie
ontwikkeld om de belegger te helpen. Concreet gezien
zal het finale rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het product en de marktontwikkelingen.
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van
uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt, evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten.
Dit complexe product behoort tot de categorie Bescherming en heeft een DB Product profile 2. We raden u aan om enkel
in dit product te beleggen wanneer u een goed begrip hebt van de kenmerken ervan en met name wanneer u de risico’s
die eraan verbonden zijn begrijpt. Deutsche Bank moet bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien
het product niet gepast zou zijn voor u, moet zij u hiervoor waarschuwen. Wanneer de bank u een product aanbeveelt in
het kader van een beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is rekening houdend met uw kennis en
ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
4
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON 2025
De belangrijkste risico’s
Rendementrisico
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1). Meer informatie over de risico’s
die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina’s
16 tot 29 van het Prospectus.
Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementrisico. Wanneer de prestatie op jaarbasis van het fonds
elk jaar negatief is, hebt u geen recht op een coupon en
verbindt de uitgever zich er enkel toe u op de eindvervaldag
de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug
te betalen (actuarieel brutorendement van -0,20%, rekening
houdend met de uitgifteprijs van 102%).
Kredietrisico
Risico verbonden aan het onderliggende fonds
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij
alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico
(bv. faillissement, wanbetaling, …) van de uitgever. In geval
van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te
betalen coupons. Dit product kan niet worden beschouwd
als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het
kader van de depositobeschermingsregeling.
Ingeval zich gebeurtenissen voordoen waardoor Deutsche
Bank AG niet langer in staat is haar verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld de vereffening, faillissement, de onmogelijkheid om het fonds door te verkopen, ...), zal het onderliggende fonds niet vervangen worden en kan met name
het product vervroegd worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan.
Als Deutsche Bank AG ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kunnen de Notes op beslissing
van de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd
worden of omgezet worden in eigen kapitaalinstrumenten
(aandelen). In dat geval loopt de belegger het risico dat hij
bedragen waarop hij recht heeft niet te kan terugvorderen
en het belegde bedrag met de intresten helemaal of gedeeltelijk kan verliezen.
In het slechtste geval kan deze marktwaarde lager zijn dan
de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure).
Voor meer informatie over deze gebeurtenissen, gelieve de
pagina’s 17 tot 19 van het Prospectus te raadplegen.
Om in te tekenen
Risico op prijsschommeling van het product
Tele-Invest
078 153 154
Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de
marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere
marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico,
die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating
van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der
tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen
resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde
verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en
vermindert naarmate de vervaldag nadert.
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw
­beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig
­bepalen door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in
te vullen via uw Online Banking.
Liquiditeitsrisico
Dit effect wordt genoteerd op de Bourse de Luxembourg.
De toelating op een gereglementeerde markt garandeert
niet de ontwikkeling van een actieve markt.Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Deutsche Bank AG de
liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij
bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de
effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer 1% bedragen.
In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt
Deutsche Bank AG zich het recht voor de effecten aan toonder niet langer terug te kopen, waardoor de doorverkoop
ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit product kan dalen onder
de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke schommelingen kunnen
resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde
verkoop. U hebt op de eindvervaldag enkel recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per
coupure) door de uitgever (behalve in geval van wanbetaling
of faillissement van de uitgever).
5
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON 2025
Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Coupon 2025 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op
terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever,
­behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munteenheid
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Commissie en kosten
Deutsche Bank AG
S&P: A (outlook: negatief) / Moody’s: A3 (outlook: negatief)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS0461343542
EUR
1.000 EUR per coupure
„„ Van 12/11/2014 tot 08/01/2015
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 12/01/2015
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 1.020 EUR per coupure).
„„ De omvang van de emissie zou maximum EUR 50.000.000 mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een prijs die lager ligt dan de uitgifteprijs. Het verschil tussen deze aankoopprijs en de uitgifteprijs vormt een beleggingsprovisie. De uitgever houdt
eveneens kosten af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele- en juridische kosten).
Al deze kosten zijn inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemmen overeen met een jaarlijks equivalent van
maximaal 0,75%.
De potentiële belegger wordt uitgenodigd de Prospectus te raadplegen voor meer informatie over deze
­vergoedingen.
Dit product is uitgegeven door Deutsche Bank AG en wordt verdeeld door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. De
distributievergoeding die Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt voor dit gestructureerd schuldinstrument,
is gelijkaardig als die voor een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank of door een derde-emittent. Met het oog op een consistente prijs van dit product tijdens het selectieproces worden er bovendien een
prijsvergelijking van diverse emittenten uitgevoerd, alsook een prijscontrole door een onafhankelijke onderneming.
Dit product wordt dus op alle niveaus gecontroleerd op belangenconflicten.
Onderliggend fonds
DWS Multi Opportunities NC (LU0989130413)
De netto-inventariswaarde van dit fonds kan worden geraadpleegd op de site Î
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf.
Initiële observatiedatum van de netto
inventariswaarde
Jaarlijkse observatiedatums voor de
berekening van de coupons
Prestatie op jaarbasis
Jaarlijkse coupons
Betaaldatums van de coupons
Eindvervaldag
12/01/2015
05/01/2016, 05/01/2017, 05/01/2018, 04/01/2019, 03/01/2020, 05/01/2021, 05/01/2022, 05/01/2023, 05/01/2024 en
03/01/2025.
prestatie op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC stemt overeen met het verschil tussen de netto
inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in
verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door het aantal jaren dat verstreken
is sinds de uitgifte.
Vanaf 2016 tot 2025: jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 100% van de prestaties op jaarbasis van het
fonds DWS Multi Opportunities NC met een maximum van 6%.
12/01/2016, 12/01/2017, 12/01/2018, 11/01/2019, 10/01/2020, 12/01/2021, 12/01/2022, 12/01/2023, 12/01/2024 en
10/01/2025.
10/01/2025
Terugbetaling op de eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door
de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Verkoop voor de eindvervaldag
Dit effect wordt genoteerd op de Bourse de Luxembourg. De beursnotering waarborgt evenwel niet de liquiditeit van
het effect.
De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te verkopen voor hun eindvervaldag aan Deutsche Bank AG (zie ook “Liquiditeitsrisico” hierboven).
Bovendien zullen er makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden
toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank
AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile5
Prospectus
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de uitgekeerde coupons3. Î
In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het positieve
verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
26
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen, worden uiteengezet in het Prospectus (Digital Variable
Coupon Notes linked to DWS Multi Opportunities NC, due 10 January 2025) van 12/11/2014, dat werd goedgekeurd
door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, de eventuele supplementen eraan, de samenvattingen in het Frans en het Nederlands.
Belangrijk bericht
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten noch op het grondgebied
noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen die rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd
communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder of uitgever in de zin van
de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3
Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een
andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5
Het DB Product Profile is een quotering eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat
van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene
rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie: raadpleeg
www.deutschebank.be.
6
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op dit product elke belangrijke wijziging
van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie
zal gebeuren via de website www.deutschebank.be of via elk ander geïndividualiseerd communicatiemiddel.
1
6
V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 12/11/2014.
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Duitsland, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
Technische Fiche
Download

Deutsche Bank AG (DE) (A/A3) Fund Opportunity Coupon 2025