Credit Suisse
(CH) (A/A1)
Fund Opportunity
Coupon Plus 2024
WAT MAG U VERWACHTEN?
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door
Credit Suisse AG.
ÎÎ Jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 70%
van de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA
Invest - Eurose Part A met een minimum van 1%.
ÎÎ Looptijd: 10 jaar.
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 1.020 EUR per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe
u 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR
per coupure) terug te betalen, behalve in geval de
uitgever in gebreke blijft of failliet gaat. Dit product
kan niet worden beschouwd als een deposito en
wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de
depositobeschermingsregeling.
Type belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door
in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die
zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100% van de
nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te
betalen, evenals een jaarlijkse brutocoupon die gekoppeld
is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA Invest
- Eurose Fund – Part A met een minimum van 1%. In geval
de uitgever (bv. door een faillissement of wanbetaling) in
gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de sommen
waarop u recht hebt niet kunt recupereren en de belegde
som verliest.
Doelpubliek
Dit gestructureerd schuldinstrument richt zich tot beleggers
die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de
karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen
en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen
en risico’s van een belegging in dit complexe instrument
te evalueren. Beleggers moeten in het bijzonder vertrouwd
zijn met het onderliggende fonds en de rentevoeten.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
Om een vermogen te laten groeien tussen zeepbellen en crisissen door,
is een voortdurende opvolging nodig. Bovendien moet u uw emoties
onder controle kunnen houden en de juiste beslissingen nemen op het
juiste moment. De flexibele aanpak heeft als doel de stijgingen van de
markten maximaal te benutten en het effect van de dalingen zoveel mogelijk te temperen. Waarom zou u daarvoor geen beroep doen op beheerders die zich hebben bewezen?
Dankzij Credit Suisse (CH) Fund Opportunity Coupon Plus 2024 profiteert u van de prestaties van het fonds DNCA Invest - Eurose Part A. Dit
flexibele fonds wil het rendement van voorzichtige beleggingen maximaliseren door middel van een actief beheer van aandelen en obligaties
uit de eurozone en biedt een alternatief voor obligaties, converteerbare
obligaties en fondsen in euro.
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing
om hun beleggingen te diversifiëren en geeft hen recht op een jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 70% van de prestaties op
jaarbasis van het fonds DNCA Invest - Eurose Part A met een minimum
van 1%.
De prestatie op jaarbasis van het fonds stemt overeen met het verschil
tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de
netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot
de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door
het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Een alternatief voor lage rentevoeten?
Een bancaire obligatie met een vaste
rentevoet en een looptijd en rating die
gelijkwaardig zijn aan die van het product
Credit Suisse (CH) Fund Opportunity
Coupon Plus 2024 zou vaste brutocoupons
bieden van ongeveer 2%.
Dankzij de minimum brutocoupon van 1%
is de opportuniteitskost van het product
Credit Suisse (CH) Fund Opportunity
Coupon Plus 2024, met andere woorden
de winstderving in vergelijking met een
belegging waarvan het rendement op
voorhand gekend is wanneer het product elk
jaar een minimumcoupon uitkeert, vrij laag.
In ruil voor dit potentiële risico hebt u
evenwel de mogelijkheid een hogere coupon
te ontvangen die gelijk is aan 70% van de
prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA
Invest - Eurose Part A.
DNCA Invest - Eurose Part A
DNCA Invest - Eurose Part A is een fonds waarvan de portefeuille opgebouwd is uit vier activaklassen. De verdeling tussen
deze klassen wordt zeer voorzichtig gekozen en baseert zich, zonder enige vorm van formalisering, op de volatiliteit van de
portefeuille en de ervaring van de beheerders.
Voor het gedeelte aandelen volgt het team van beheerders een duidelijke managementstijl van “waarde”, die toegepast
wordt met een grote discipline. Er bestaat een grote samenhang tussen het gedeelte aandelen en obligaties van het fonds.
De beheerders voeren in feite analyses uit op bedrijven vanuit het standpunt van een aandelenhouder en een schuldeiser.
Ze selecteren de obligaties op basis van de kwaliteit van de balans van de uitgever. Zij bevoorrechten in de mate van het
mogelijke de effecten die verhandeld worden onder hun nominale waarde om ze te arbitreren.
In termen van diversificatie, wordt het gedeelte obligaties belegd in 70 tot 80 effecten waarbij elke uitgever niet meer dan
3% vertegenwoordigd van het vermogen van het fonds. De beheerder beheert de looptijd van de portefeuille niet actief als
een bron van prestatie.
Bron: DNCA Finance
Voor meer informatie over het fonds DNCA Invest - Eurose Part A gelieve de website www.dncafinance.be te raadplegen.
Evolutie van het fonds DNCA Invest - Eurose Part A
160
EUR
150
140
130
120
110
100
90
07/07/2008
07/07/2009
07/07/2010
07/07/2011
07/07/2012
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
07/07/2013
07/07/2014
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
Scenario’s en illustratie van de berekening van de coupons
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.
NIW van het fonds DNCA Invest - Eurose Part A op de initiële observatiedatum (22/09/2014) = 100 EUR (fictieve koers).
Ongunstig scenario
Wanneer 70% van de prestatie op jaarbasis van het fonds DNCA Invest - Eurose Part A lager is dan of gelijk is aan 1% op elke
jaarlijkse observatiedatum, hebt u recht op een minimum jaarlijkse brutocoupon van 1% en verbindt de uitgever zich ertoe u
op de eindvervaldag (19/09/2024) de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen.
Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 0,79% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de provisies die
beschreven worden in de technische fiche).
Neutraal scenario
SCENARIO1
NETTO
INVENTARISWAARDE
VAN HET FONDS
OP DE JAARLIJKSE
OBSERVATIEDATUM
(FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN
HET FONDS2
70% VAN DE
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN HET
FONDS
JAARLIJKSE
BRUTOCOUPON
Na 1 jaar
EUR 104
+4,00%
4%/1 = 4,00%
2,80%
2,80%
Na 2 jaar
EUR 101
+1,00%
1%/2 = 0,50%
0,35%
1%
Na 3 jaar
EUR 107
+7,00%
7%/3 = 2,33%
1,63%
1,63%
Na 4 jaar
EUR 113
+13,00%
13%/4 = 3,25%
2,28%
2,28%
Na 5 jaar
EUR 117
+17,00%
17%/5 = 3,40%
2,38%
2,38%
Na 6 jaar
EUR 121
+21,00%
21%/6 = 3,50%
2,45%
2,45%
Na 7 jaar
EUR 124
+24,00%
24%/7 = 3,43%
2,40%
2,40%
Na 8 jaar
EUR 127
+27,00%
27%/8 = 3,38%
2,36%
2,36%
Na 9 jaar
EUR 132
+32,00%
32%/9 = 3,56%
2,49%
2,49%
Na 10 jaar
EUR 135
+35,00%
35%/10 = 3,50%
2,45%
Actuarieel brutorendement bij dit scenario3
2,45%
1,99%
Gunstig scenario
SCÉNARIO1
NETTO
INVENTARISWAARDE
VAN HET FONDS
OP DE JAARLIJKSE
OBSERVATIEDATUM
(FICTIEVE KOERSEN)
Na 1 jaar
EUR 107
Na 2 jaar
EUR 115
Na 3 jaar
EUR 124
Na 4 jaar
EUR 129
Na 5 jaar
Na 6 jaar
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN HET
FONDS2
70% VAN DE
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN HET
FONDS
JAARLIJKSE
BRUTOCOUPON
+7,00%
7%/1 = 7,00%
4,90%
4,90%
+15,00%
15%/2 = 7,50%
5,25%
5,25%
+24,00%
24%/3 = 8,00%
5,60%
5,60%
+29,00%
29%/4 = 7,25%
5,08%
5,08%
EUR 131
+31,00%
31%/5 = 6,20%
4,34%
4,34%
EUR 135
+35,00%
35%/6 = 5,83%
4,08%
4,08%
Na 7 jaar
EUR 142
+42,00%
42%/7 = 6,00%
4,20%
4,20%
Na 8 jaar
EUR 150
+50,00%
50%/8 = 6,25%
4,38%
4,38%
Na 9 jaar
EUR 154
+54,00%
54%/9 = 6,00%
4,20%
4,20%
Na 10 jaar
EUR 159
+59,00%
59%/10 = 5,90%
4,13%
4,13%
Actuarieel brutorendement bij dit scenario
3
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
4,41%
Behoudens in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
De prestatie op jaarbasis van het fonds DNCA Invest Eurose – Part A stemt overeen met het verschil tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld
door het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
3
Rekening houdend met de uitgifteprijs en de provisies die gedetailleerd worden beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing.
1
2
In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de coupons, waarvan de betaaldatum
na het faillissement ligt, verloren zijn en kan de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerd schuldinstrument rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
Een product uitgegeven door
­Credit ­Suisse AG
Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door
Credit Suisse AG (rating A, negatieve outlook volgens S&P
en A1, negatieve outlook volgens Moody’s).
Credit Suisse AG is een Zwitserse bank die gevestigd is in
Zürich en opgericht werd in 1856. Ze is actief in meer dan
50 landen en stelt er bijna 50.000 personen tewerk. Ze is er
actief op het vlak van Private Banking, Wealth Management
en Investment Banking. Haar retailactiviteiten zijn beperkt
tot haar land van oorsprong.
Meer weten over de ratings?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating.
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of
andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario’s worden aangewend
(bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie
van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw agentschap
of bel Tele-Invest op het nummer 078 153 154 voor
meer details.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, de eventuele supplementen eraan, de samenvattingen alsook op het
Registratiedocument en het supplement eraan.
Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial
Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt
ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154
of raadplegen op de website www.deutschebank.be/producten.
Het Prospectus ‘10 Year Notes with Interest Amounts linked
to the DNCA Invest - Eurose Fund, due September 2024’
werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) op 16/07/2014. Dit Prospectus is
samengesteld uit het supplement van 21/08/2014, de Samenvattingen, de Securities Note, het Registratiedocument
van 16/05/2014 en de supplementen eraan van 22/05/2014 en van 06/08/2014.
De eventuele supplementen bij het Prospectus dat de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode zullen
eveneens via de hierboven vermelde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Prospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank
AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de
belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee
werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u toe
een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen. Meer details vindt u op www.deutschebank.be/
dbpersonal
DB Product Profile
Categorie: Bescherming
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van
uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt, evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten.
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Wat is het DB Product Profile?
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het
algemeen geldt, een product dat minder risicovol is, zou
tot een potentieel lager rendement kunnen leiden en omgekeerd, een product dat risicovoller is, zou in bepaalde
gevallen kunnen leiden tot een potentieel hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie ontwikkeld
om de belegger te helpen. Concreet gezien zal het finale
rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het
product en de marktontwikkelingen.
Dit product maakt deel uit van de categoriebescherming en heeft een DB Product Profile 2. We raden u enkel aan in dit
product te beleggen indien u goed kennis heeft genomen van de karakteristieken en als u de risico’s die hiermee gepaard
gaan, goed begrijpt. Deutsche Bank dient te bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot
dit product. Indien dit product niet gepast voor u zou zijn, moet zij u verwittigen. Als de bank u een product adviseert in
het kader van beleggingsadvies, zal ze moeten beoordelen of dit product geschikt is voor u rekening houdend met uw
kennis en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
De belangrijkste risico’s
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1).
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina’s 29 tot 38 van het ­Prospectus.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij
alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico
(bv. faillissement, wanbetaling,…) van de uitgever. In geval
van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen alsook de eventueel nog uit te
betalen coupons. Dit product kan niet worden beschouwd
als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het
kader van de depositobeschermingsregeling.
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de
marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere
marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico,
die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating
van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der
tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen
resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde
verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en
vermindert naarmate de vervaldag nadert.
Risico verbonden aan het onderliggende fonds
Bepaalde gebeurtenissen kunnen het onderliggende fonds
beïnvloeden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de
afstand of vereffening van fondsen, een beduidende daling
van het totale bedrag van de in het fonds beheerde activa,
een wijziging van de instap- of uitstapvoorwaarden of -modaliteiten, het nemen van gerechtelijke stappen of een beduidende inbreuk op het beleid voor de belegging, diversificatie of liquiditeit van het fonds. Crédit Suisse International
kan als Berekeningsagent beslissen het betrokken fonds te
vervangen door een ander gelijkwaardig fonds, de inventariswaarde van het fonds te wijzigen of de blootstelling aan
de korf van fondsen tot de vervaldag in te trekken. U vindt
alle details op de pagina’s 61 tot 65 van het Prospectus.
Indien de verplichtingen van de emittent of zijn beheer van
de dekking van het product illegaal of anderszins verboden
zouden worden, kan het product voor zijn vervaldag worden
beëindigd tegen zijn billijke marktwaarde, die minder hoog
kan zijn dan de nominale waarde van het product bij zijn
uitgifte. Raadpleeg pagina 49 van het Prospectus voor meer
details.
Liquiditeitsrisico
Dit effect is genoteerd op de beurs van Luxemburg. De
toelating tot een gereglementeerde markt, is geen garantie
voor de ontwikkeling van een actieve markt.
Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Credit
Suisse AG de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen
een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs
en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer
1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Credit Suisse zich het recht voor de effecten
van de houder niet langer terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden.
We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit
product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde 1.000
EUR per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in
geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de uitgever (behalve
in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever).
Om in te tekenen
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw
beleggers­profiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in
te vullen via uw Online Banking.
Technische fiche
Credit Suisse (CH) Fund Opportunity Coupon Plus 2024 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op
terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munteenheid
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Provisie en kosten
Credit Suisse AG
S&P: A (Outlook: negatief) / Moody’s: A1 (Outlook: negatief)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS1040301142
EUR
1.000 EUR per coupure
„„ Van 21/07/2014 tot 17/09/2014
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 19/09/2014
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 1.020 EUR per coupure).
„„ De omvang van de uitgifte zou maximum 50.000.000 EUR mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een prijs die lager ligt dan de
uitgifteprijs. Het verschil tussen deze aankoopprijs en de uitgifteprijs vormt een plaatsingsvergoeding van
maximum 5,5% die overeenstemt met een jaarlijks equivalent van maximaal 0,55%.
Deze plaatsingsvergoeding zit inbegrepen in de uitgifteprijs van 102%.
Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte
van het product, zitten eveneens reeds vervat in de uitgifteprijs. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kent
het bedrag van deze kosten evenwel niet.
De potentiële belegger wordt uitgenodigd het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over deze
provisies.
Onderliggend fonds
Initiële observatiedatum van de netto
inventariswaarde
Jaarlijkse observatiedatums voor de
berekening van de coupons
DNCA Invest - Eurose Part A (LU0284394235)Î
De netto inventariswaarde van dit fonds kan worden geraadpleegd op de site: Î
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf
22/09/2014
14/09/2015, 12/09/2016, 12/09/2017, 12/09/2018, 12/09/2019, 14/09/2020, 13/09/2021, 12/09/2022,
12/09/2023 en 12/09/2024.
Prestatie op jaarbasis
De prestatie op jaarbasis van het fonds DNCA Invest Eurose – Part A stemt overeen met het verschil tussen
de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële
observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door
het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Jaarlijkse coupons
Van 2015 tot 2024: jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 70% van de prestaties op jaarbasis van
het fonds DNCA Invest - Eurose Part A met een minimum van 1%.
Betaaldatums van de coupons
Eindvervaldag
17/09/2015, 15/09/2016, 15/09/2017, 17/09/2018, 17/09/2019, 17/09/2020, 16/09/2021, 15/09/2022,
15/09/2023 en 19/09/2024.
19/09/2024
Terugbetaling op de eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Verkoop voor de eindvervaldag
Dit instrument wordt genoteerd op de beurs van Luxemburg. De beursnotering waarborgt evenwel niet
de liquiditeit van het instrument. De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te
verkopen voor hun eindvervaldag aan Credit Suisse (zie ook ‘Liquiditeitsrisico’ hierboven). Î
Bovendien zullen er makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks
worden bijgewerkt. Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers
van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile5
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de uitgekeerde coupons3. Î
In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
26
Prospectus
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen, worden uiteengezet in het Prospectus ‘10 Year Notes with Interest Amounts linked to the DNCA Invest - Eurose Fund, due September 2024’ dat werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op 16/07/2014. Dit Prospectus is
samengesteld uit het supplement van 21/08/2014, de Samenvattingen, de Securities Note, het Registratiedocument van 16/05/2014 en de supplementen eraan van 22/05/2014 en van 06/08/2014.Î
Elke beleggingsbeslissing moet zijn gebaseerd op deze documenten.
Belangrijk bericht
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten noch op het grondgebied noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen die rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, zal Deutsche Bank
AG Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen
aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3
Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een
rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5
Het DB Product Profile is een quotering eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt
voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare
criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering
houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie: raadpleeg www.deutschebank.be.
6
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op
dit product elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal gebeuren via de website www.deutschebank.be of via elk ander geïndividualiseerd ­communicatiemiddel.
1
V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 21/08/2014.
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Duitsland, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102
0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
Download

Brochure - Deutsche Bank