Deutsche Bank
AG (DE) (A/A3)
US Equities 2021
Type belegging
WAT MAG U VERWACHTEN?
Dit product is een afgeleid instrument. Door in te tekenen
op dit effect, leent u geld aan de uitgever, die zich ertoe
verbindt u op de eindvervaldag minimum 90% van de nominale waarde in USD (zijnde 1.800 USD per coupure) terug te betalen en u een eenmalige brutocoupon in USD uit
te keren die overeenstemt met 100% van de prestatie van
de S&P 500®-index(USD Price) tussen het begin- en eindniveau ervan (bepaald aan de hand van het rekenkundige
gemiddelde op basis van de laatste negen driemaandelijkse
observatiedata in de laatste twee jaar), met een maximum
van 60%. Ingeval de uitgever (bv. door faillissement of wanbetaling) in gebreke blijft, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en de belegde
som verliest.
ÎÎ Afgeleid instrument uitgegeven in USD door Deutsche
Bank AG.
ÎÎ Eenmalige brutocoupon in USD die gelijk is aan 100%
van de prestatie van de S&P500®-index (USD Price)
tussen het begin- en eindniveau ervan (bepaald aan de
hand van het rekenkundige gemiddelde op basis van
de laatste negen driemaandelijkse observatiedata in de
laatste twee jaar), met een maximum van 60%.
ÎÎ Looptijd: 6 jaar
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 2.040 USD per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u
minimum 90% van de nominale waarde (zijnde 1.800
USD per coupure) terug te betalen, behalve ingeval de
uitgever in gebreke blijft of failliet gaat. Dit product kan
niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.
Doelpubliek
Dit complexe afgeleide instrument richt zich tot beleggers
die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de
kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en
om in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en
risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Beleggers moeten
in het bijzonder vertrouwd zijn met de S&P 500®-index
(USD Price), de EUR/USD-wisselkoers en de rentetarieven.
Zij aanvaarden bovendien het risico een deel van het belegde kapitaal te verliezen.
ÎÎ Wisselkoersrisico, zowel voor de nominale waarde in
USD (zijnde 2.000 USD per coupure) als voor de eenmalige coupon. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herbeleggen in USD maar zijn kapitaal wil omzetten in EUR, kan dat bedrag uitgedrukt in
EUR hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk belegde
kapitaal. Een devaluatie van de USD ten opzichte van
de EUR zal tot een kapitaalverlies in EUR leiden.
1
DEUTSCHE BANK AG (DE) US EQUITIES 2021
Deutsche Bank AG (DE) US Equities 2021 is een afgeleid instrument met een looptijd van 6 jaar. Het richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een product waarmee ze voordeel kunnen halen uit de stijging van de Amerikaanse aandelen tot
maximum 60% en tegelijkertijd recht hebben op een terugbetaling van minimum 90% van de nominale waarde in geval een
daling van de Amerikaanse aandelen (behalve bij wanbetaling van de uitgever). Als het eindniveau van de S&P 500®-index
(USD Price) hoger is dan het beginniveau, dan geeft dit product u recht op een variabele brutocoupon in USD die gelijk is
aan 100% van de stijging van de S&P 500®-index (USD Price), met een maximum van 60%. Bovendien hebt u recht op de
terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure), behalve bij wanbetaling of faillissement
van de uitgever.
Het eindniveau van de index wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de slotkoersen van de S&P 500®-index (USD
Price) op de negen driemaandelijkse observatiedata in de laatste twee jaar (voor meer informatie, gelieve de technische fiche
te raadplegen). De prestatie wordt dan berekend door dit eindniveau te vergelijken met de slotkoers van de S&P 500®-index
(USD Price) op de eerste observatiedatum.
Indien er geen verschil is tussen het begin- en eindniveau van de S&P 500®-index (USD Price), hebt u geen recht op een
coupon, maar enkel op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) door de uitgever, behalve
bij wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Als het eindniveau van de S&P 500®-index (USD Price) lager is dan het beginniveau zal uw verlies evenredig zijn aan de daling van de index, maar beperkt tot 10% van het belegde kapitaal, behalve bij wanbetaling of faillissement van de uitgever.
In dat geval bedraagt uw actuarieel brutorendement in USD minimaal -2,06% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de
vergoedingen die beschreven worden in de technische fiche). De EUR/USD-wisselkoersschommelingen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het actuarieel rendement in EUR.
Spécificités de l’indice S&P 500® (USD Price)
De S&P 500®-index (USD Price) (Standard & Poor’s) omvat de 500 grootste bedrijven die aan de Amerikaanse beurzen
­noteren.
De S&P 500®-index (USD Price) is de Amerikaanse referentiebeursindex, meer nog dan de Dow Jones die de dertig grootste
bedrijven omvat en de NASDAQ die de referentiebeursindex is voor de Amerikaanse technologieaandelen. Zelfs wereldwijd
wordt de S&P500® (USD Price) als een referentie-index beschouwd omdat hij een groot aantal bedrijven omvat, die niet
noodzakelijk Amerikaans zijn, maar wel noteren aan de Amerikaanse markten die dienst doen als ‘barometer’ van de wereldeconomie.
De representativiteit van de S&P 500®-index (USD Price) loopt op tot bijna 80% van de totale kapitalisatie van de Amerikaanse markten.
Aangezien het om een ‘Price Return’-index gaat, hangt de prestatie ervan enkel af van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen. Die worden immers niet herbelegd in de index.
Bovendien is het belangrijk om te weten dat de belegger de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de
index is samengesteld, niet ontvangt.
Op 20/01/2015 stond de index op 2.022,55 punten.
Meer informatie over de S&P 500®-index vindt u op de website http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.
Evolutie van de S&P 500®-index (USD Price)
Punten
2500
2000
1500
1000
500
0
21/01/2009
21/01/2010
21/01/2011
21/01/2012
21/01/2013
21/01/2014
21/01/2015
Bron: Bloomberg.
De evolutie van de S&P 500®-index (USD Price) in het verleden houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
U kunt de evolutie van de index volgen op de website van Deutsche Bank Î
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
2
DEUTSCHE BANK AG (DE) US EQUITIES 2021
Scenario’s en illustratie van de couponberekening
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en bieden bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.
Bijvoorbeeld:
EINDNIVEAU1 VAN DE
S&P500-INDEX TEGENOVER
HET BEGINNIVEAU VAN
100%
PRESTATIE VAN DE
INDEX
TERUGBETALING OP
DE EINDVERVALDAG IN
PERCENTAGE VAN DE
NOMINALE WAARDE2
VARIABELE BRUTOCOUPON IN USD OP DE
EINDVERVALDAG
ACTUARIEEL
BRUTORENDEMENT
IN USD2
70%
- 30%
90%
0%
-2,06%
95%
-5%
95%
0%
-1,18%
100%
+ 0%
100%
0%
-0,33%
125%
+ 25%
100%
25%
3,45%
145%
+ 45%
100%
45%
6,04%
167%
+ 67%
100%
60%
7,79%
In een ongunstig scenario, namelijk als het eindniveau1 van de S&P 500®-index (USD Price) lager is dan het beginniveau,
hebt u geen recht op een coupon en verbindt Deutsche Bank AG zich ertoe om u op de eindvervaldag minimum 90% van
de nominale waarde2 (zijnde 1.800 USD per coupure) terug te betalen. Het actuariële brutorendement in USD bedraagt
minimaal -2,06% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de vergoedingen beschreven in de technische fiche). De EUR/
USD-wisselkoersschommelingen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het actuarieel rendement in EUR.
In een neutraal scenario, namelijk als het eindniveau1 van de S&P 500®-index (USD Price) hoger is dan het beginniveau, keert
de uitgever u op de eindvervaldag een variabele brutocoupon in USD uit die gelijk is aan 100% van de stijging van de onderliggende index, met een maximum van 60%. Bijvoorbeeld: als het eindniveau van de index met 25% is gestegen ten opzichte
van het beginniveau, verbindt Deutsche Bank AG zich ertoe om u een brutocoupon van 25% uit te keren en u 100% van de
nominale waarde2 (zijnde 2.000 USD per coupure) terug te betalen. Het actuariële brutorendement in USD bedraagt in dit
scenario 3,45% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de vergoedingen beschreven in de technische fiche). De EUR/
USD-wisselkoersschommelingen kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het actuarieel rendement in EUR.
In een gunstig scenario, namelijk als het eindniveau1 van de S&P 500®-index (USD Price) hoger is dan het beginniveau,
keert de uitgever u op de eindvervaldag een variabele brutocoupon in USD uit die gelijk is aan 100% van de stijging van
de onderliggende index, met een maximum van 60%. Bijvoorbeeld: als het eindniveau van de index met 67% is gestegen
ten opzichte van het beginniveau, verbindt Deutsche Bank AG zich ertoe om u een brutocoupon van 60% uit te keren en
u 100% van de nominale waarde2 (zijnde 2.000 USD per coupure) terug te betalen. De kans dat dit scenario zich voordoet
is echter klein. Het actuariële brutorendement in USD bedraagt in dit scenario maximaal 7,79% (rekening houdend met de
uitgifteprijs en de vergoedingen beschreven in de technische fiche). De EUR/USD-wisselkoersschommelingen kunnen een
positieve of negatieve invloed hebben op het actuarieel rendement in EUR.
In het slechtste scenario, ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunt u de coupon verliezen en is het niet zeker
of u het kapitaal terugkrijgt. Het afgeleide instrument wordt terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Die marktwaarde
hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het afgeleide instrument na het faillissement en kan in het slechtste geval
0% bedragen.
Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de S&P 500®-index (USD Price) op de negen driemaandelijkse observatiedata (tussen 11/03/2019 en
11/03/2021) (voor meer informatie, gelieve de technische fiche te raadplegen).
2
Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever
1
3
DEUTSCHE BANK AG (DE) US EQUITIES 2021
Waarom beleggen in USD?
Vorig jaar is de USD sterk gestegen tegenover de EUR en die tendens zal waarschijnlijk aanhouden. Het economische klimaat in de Verenigde Staten en de eurozone is totaal verschillend, wat ook tot uiting komt in zeer uiteenlopende oplossingen
van de monetaire overheden. Afgaand op het dynamische herstel wacht de Federal Reserve een geschikt moment af om een
cyclus van renteverhogingen te starten. De ECB daarentegen zal nog verder moeten gaan in haar uitzonderlijke steunmaatregelen om de eurozone uit het slop te halen en de deflatierisico’s te bestrijden. Het onbetwistbare groei- en rentevoordeel
van de Verenigde Staten zal vermoedelijk meer kapitaal naar de Amerikaanse activa doen stromen en de USD sterker maken.
We verwachten dat de waardestijging van de USD zal aanhouden en de pariteit tussen de USD en de EUR lijkt ons op middellange termijn haalbaar. Beleggers moeten echter rekening houden met de zeer volatiele EUR/USD-wisselkoers.
Meer informatie over het wisselkoersrisico van de USD vindt u op pagina 6 van de brochure.
Bron: intern document, januari 2015.
Evolutie van de USD tegenover de EUR
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
21/01/2009
21/01/2010
21/01/2011
21/01/2012
21/01/2013
21/01/2014
21/01/2015
Bron: Bloomberg.
De evolutie van de USD tegenover de EUR in het verleden houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
Op 21 januari 2015 was 1 EUR 1,1638 USD waard. Om een coupure van 2.000 USD tegen die koers te kopen, dient u
1.718,51 EUR te betalen.
Bij een waardevermindering van de USD met 10% ten opzichte van de EUR op de eindvervaldag (tot 1,2931 USD voor 1
EUR), ontvangt u slechts 1.546,66 EUR voor uw coupure van 2.000 USD. De waarde van uw kapitaal zal bijgevolg met 10%
zijn gedaald. Anderzijds ontvangt u bij een waardestijging van de USD met 10% ten opzichte van de EUR (tot 1,058 USD
voor 1 EUR) 1.890,36 EUR voor uw coupure van 2.000 USD. U boekt dan een meerwaarde van 10% op de valuta.
U kunt de evolutie van de EUR/USD-wisselkoers volgen op de website van Deutsche Bank:
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
4
DEUTSCHE BANK AG (DE) US EQUITIES 2021
Een product uitgegeven door Deutsche
Bank AG
Meer informatie over de ratings?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Dit product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG (rating
A, onder negatief toezicht volgens S&P en A3, negatieve
outlook volgens Moody’s).
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of
andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario’s worden aangewend
Deutsche Bank AG behoort tot de belangrijkste
investeringsbanken ter wereld, maar oefent een aanzienlijk
deel van haar activiteiten ook uit bij particuliere klanten.
De bank, die een toonaangevende speler is in Duitsland
en Europa, groeit nog aanhoudend in Noord-Amerika, Azië
en in de belangrijkste opkomende markten. Met meer dan
100.000 werknemers in 73 landen biedt Deutsche Bank haar
financiële diensten overal ter wereld aan.
(bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie
van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan
verstandig zijn.Neem contact op met uw agentschap
of bel Tele-Invest op het nummer 078 153 154 voor
meer details.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de
eventuele supplementen en de samenvatting in het Nederlands en het Frans.
Alle documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial
Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt
ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154
of raadplegen op de website
www.deutschebank.be/producten
De volledige voorwaarden van deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus ‘Programme for the Issuance
of Certificates, Warrants and Notes’, goedgekeurd door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op
18/12/2014 , het supplement van 17/02/2015 en in de definitieve voorwaarden van 26/01/2015.
De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die
de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode,
zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus
wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de
belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee
werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u toe een
portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen.
Meer details vindt u op www.deutschebank.be/dbpersonal
DB Product Profile
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Categorie: Groei
(activa met een middelmatig risico)
Wat is het DB Product Profile?
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte
van uw geld waarvoor u een hoger rendement wenst dan
bij de categorie Bescherming en waarbij u aanvaardt het
bloot te stellen aan hogere risico’s.
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt om te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het algemeen geldt dat wanneer een product minder risicovol is,
dit tot een potentieel lager rendement zou kunnen leiden.
Omgekeerd zou een risicovoller product dat risicovoller is
in bepaalde gevallen kunnen resulteren in een potentieel
hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie
ontwikkeld om de belegger te helpen. Concreet gezien
zal het finale rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het product en de marktontwikkelingen.
Dit complexe product behoort tot de categorie Groei (activa met een middelmatig risico) en heeft een DB Product profile
4. We raden u aan om enkel in dit product te beleggen wanneer u een goed begrip hebt. van de kenmerken ervan en met
name wanneer u de risico’s die eraan verbonden zijn begrijpt. Deutsche Bank moet bepalen of u over voldoende kennis
en ervaring beschikt. Indien het product niet gepast zou zijn voor u, moet zij u hiervoor waarschuwen. Wanneer de bank
u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is rekening
houdend met uw kennis en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
5
DEUTSCHE BANK AG (DE) US EQUITIES 2021
De belangrijkste risico’s
Liquiditeitsrisico
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1).
Dit product noteert niet aan een gereglementeerde markt.
Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Deutsche Bank AG de liquiditeit van de effecten garanderen tegen
een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs
en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer
1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Deutsche Bank AG zich het recht voor om
de effecten niet langer terug te kopen van de houders, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden.
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze
belegging vindt u op de pagina’s 108 tot 151 van het Basisprospectus.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u net als bij alle
afgeleide instrumenten het kredietrisico (bv. faillissement,
wanbetaling ...) van de uitgever. Bij faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen coupon. Dit product kan
niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg
niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.
We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit
product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde 2.000
USD per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in
geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van minimaal 90% van
de nominale waarde (zijnde 1.800 USD per coupure) door de
uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement
van de uitgever).
Als Deutsche Bank AG ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen te kampen krijgt, kan het product op beslissing van
de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd
worden of omgezet worden in eigen kapitaalinstrumenten
(aandelen). In dat geval loopt de belegger het risico om de
bedragen waarop hij recht heeft niet te kunnen terugvorderen en het belegde bedrag en de coupon helemaal of gedeeltelijk te verliezen.
Risico op het kapitaal
Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan
de aandelenmarkt. Tijdens de looptijd van het product kunnen eventuele dalingen van de markt, en meer bepaald van
de S&P 500® -index (USD Price) de waarde van het product
onder de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure)
doen zakken. Als het eindniveau1 van de S&P 500®-index
(USD Price) op de eindvervaldag is gedaald tegenover het
beginniveau, kan het kapitaalverlies oplopen tot maximaal
10% (actuarieel brutorendement van minimaal -2,06%, rekening houdend met de uitgiftekosten).
Wisselkoersrisico
Dit product wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Dit
houdt in dat de belegger blootgesteld is aan een wisselkoersrisico op de Amerikaanse dollar (USD), zowel voor de
nominale waarde als voor de coupon. Indien de belegger op
de eindvervaldag niet wenst te herbeleggen in USD maar
zijn kapitaal wil omzetten in EUR, kan dat bedrag uitgedrukt
in EUR hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk belegde
kapitaal. Hoe hoger de volatiliteit van een munt ten opzichte
van een andere munt, hoe groter de kans op wisselkoerswinst- of verlies.
Het eindniveau wordt bepaald op basis van het rekenkundige gemiddelde,
uitgaand van de laatste negen driemaandelijkse observatiedata in de laatste
twee jaar tussen 11/03/2019 en 11/03/2021 (voor meer informatie, gelieve
de technische fiche te raadplegen).
1
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is net als alle andere schuldinstrumenten onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product
tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de
marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico,
die tot uiting kan komen in een aanpassing van de rating
van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der
tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen
resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde
verkoop. Dat risico is groter in het begin van de looptijd en
vermindert naarmate de vervaldag nadert.
Om in te schrijven
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen
door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in te vullen via uw Online Banking.
6
Technische fiche
Deutsche Bank AG (DE) US Equities 2021 is een afgeleid instrument met recht op terugbetaling van minimum
90% van de nominale waarde (zijnde 1.800 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in
geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munt
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Deutsche Bank AG
S&P: A (onder negatief toezicht) / Moody's: A3 (negatieve outlook)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS0462465609
USD
2.000 USD per coupure
„„ Van 26/01/2015 tot 09/03/2015
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 11/03/2015
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 2.040 USD per coupure).
„„ De omvang van de uitgifte zou maximaal 20.000.000 USD mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af
te sluiten.
Vergoeding en kosten
Vergoeding bij omzetting naar USD: 0,50%.Î
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever tegen een lagere prijs dan de
uitgifteprijs. Het verschil tussen de aankoopprijs en de uitgifteprijs is een plaatsingsvergoeding. De uitgever
houdt ook kosten af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele en juridische kosten).Î
Het totaal van die kosten is inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemt overeen met een equivalent
van maximaal 0,84% op jaarbasis.Î
Potentiële beleggers dienen de definitieve voorwaarden te raadplegen voor meer informatie over deze
­vergoedingen.Î
Dit product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG en wordt verdeeld door Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel. De vergoedingen die Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel op dit afgeleide instrument afhoudt,
stemmen overeen met de vergoedingen die worden afgehouden op dit afgeleid instrucment uitgegeven
door andere uitgevers dan Deutsche Bank AG. Tijdens het selectieproces en om de prijscoherentie van dit
product te waarborgen, worden een prijsvergelijking tussen verschillende tegenpartijen en een waardebepaling door een onafhankelijke onderneming verricht. Dit product vormt dus het voorwerp van een controle op
meerdere niveaus in het kader van de belangenconflicten.
Onderliggende index
De S&P 500®-index (USD Price) (Standard & Poor’s) omvat de 500 grootste bedrijven die aan de Amerikaanse beurzen noteren.Î
Aangezien het om een ‘Price Return’-index gaat, hangt de prestatie ervan enkel af van de koersschommelingen van de aandelen en niet van de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen. Die worden
immers niet herbelegd in de index. Bovendien is het belangrijk om te weten dat de belegger de dividenden
die worden uitgekeerd door de aandelen waaruit de index is samengesteld, niet ontvangt.Î
Meer informatie over de S&P 500®-index vindt u op de website http://us.spindices.com/indices/equity/sp-500.
Eerste observatiedatum
Laatste observatiedata
Beginniveau van de index
Slotniveau van de index
Eindvervaldag
Coupon
Terugbetaling op de eindvervaldag
Doorverkoop vóór de eindvervaldag
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile5
Prospectus
Belangrijk bericht
Slotkoers van de S&P 500®-index (USD Price) op 11/03/2015.
11/03/2019, 11/06/2019, 11/09/2019, 11/12/2019, 11/03/2020, 11/06/2020, 11/09/2020, 11/12/2020 en
11/03/2021.
Slotkoers van de S&P 500®-index (USD Price) op de eerste observatiedatum.
Rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen van de S&P 500®-index (USD Price) op de negen driemaandelijkse observatiedata in de laatste twee jaar.
18/03/2021
Variabele brutocoupon in USD op de eindvervaldag die gelijk is aan 100% van de eventuele stijging van de
S&P 500®-index (USD Price) tussen zijn begin- en eindniveau, met een maximum van 60%. Als de S&P 500®
-index (USD Price) daalt of gelijk blijft tussen het begin- en eindniveau, dan wordt geen coupon uitgekeerd.
Recht op terugbetaling van minimum 90% van de nominale waarde (zijnde 1.800 USD per coupure) op
de eindvervaldag door de uitgever. Ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunt u uw belegde
kapitaal helemaal verliezen.
Dit product noteert niet aan een gereglementeerde markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden
beschikt de belegger over de mogelijkheid om zijn effecten dagelijks vóór de eindvervaldag aan Deutsche
Bank AG door te verkopen (zie ook ‘Liquiditeitsrisico’ hierboven).
Bovendien zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel maximaal 0,50% makelaarskosten aanrekenen op de
vastgestelde prijs. De waarde van het effect zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden
bijgewerkt. Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de eenmalige coupon op de eindvervaldag3. Î
In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
46
De volledige voorwaarden van deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus (Programme for
the Issuance of Certificates, Warrants and Notes), goedgekeurd door de Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) op 18/12/2014 het supplement van 17/02/2015 en in de definitieve voorwaarden
van 26/01/2015. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de eventuele supplementen, de definitieve voorwaarden en de samenvatting in het Frans en Nederlands.
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter informatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk
ogenblik wijzigen. Mocht de rating tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, dan zal Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel dat via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de cliënten die al hebben ingeschreven op het product.
2 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen aanbieder of uitgever in de zin van
de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3 Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4 Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een rekening wensen te plaatsen bij een
andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5 Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat
van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel bepaalde
rendement, de munt, de looptijd, de rating van de uitgever bij de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Surf naar www.deutschebank.be voor
meer informatie.
6 Het toegekende DB Product Profile werd bepaald bij het ter perse gaan van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de cliënten die al hebben ingetekend op dit product, elke belangrijke wijziging van
het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal
gebeuren via haar website www.deutschebank.be of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel.
1
7
V.U.: Steve De Meester. Brochure van 19/02/2015.
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AVL0HOD-14
DEUTSCHE BANK AG (DE) US EQUITIES 2021
Download

Deutsche Bank AG (DE) (A/A3) US Equities 2021