Credit Suisse (CH)
(A/A1)
Fund ­Opportunity
Coupon Plus
2024 II
WAT MAG U VERWACHTEN?
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door
Credit Suisse AG.
ÎÎ Jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 70%
van de prestaties op jaarbasis van het fonds M&G
Optimal Income Fund Euro A-H acc met een minimum
van 1%.
ÎÎ Looptijd: 10 jaar.
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 1.020 EUR per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe
u 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR
per coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat. Dit product kan
niet worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de deposito­
beschermings­regeling.
Type belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.
Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100%
van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure)
terug te betalen, evenals een jaarlijkse brutocoupon die
gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fondsÎ
M&G Optimal Income Fund Euro A-H acc met een minimum van 1%. In geval de uitgever (bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het
risico dat u de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en de belegde som verliest.
Doelpubliek
Dit gestructureerd schuldinstrument richt zich tot beleggers
die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de
karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen
en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen
en risico’s van een belegging in dit complexe instrument
te evalueren. Beleggers moeten in het bijzonder vertrouwd
zijn met het onderliggende fonds en de rentevoeten.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024 II
Om een vermogen te laten groeien tussen zeepbellen en crisissen door,
is een voortdurende opvolging nodig. Bovendien moet u uw emoties
onder controle kunnen houden en de juiste beslissingen nemen op het
juiste moment. De flexibele aanpak heeft als doel de stijgingen van de
markten maximaal te benutten en het effect van de dalingen zoveel
mogelijk te temperen. Waarom zou u daarvoor geen beroep doen op
beheerders die zich hebben bewezen?
Dankzij Credit Suisse (CH) Fund Opportunity Coupon Plus 2024 II
profiteert u van de prestaties van het fonds M&G Optimal Income Fund
Euro A-H Acc. Gemengd beheer biedt de mogelijkheid om de posities
van het fonds te spreiden over verschillende activaklassen: aandelen,
obligaties, liquiditeiten, enz. Afhankelijk van de ontwikkelingen op de
beurzen, kunnen flexibele gemengde fondsen hun allocatie bijsturen. Dit
betekent dat ze hun posities in aandelen of obligaties op een reactieve
manier aanpassen, waardoor ze over een volledige beurscyclus
een bevredigende evolutie kunnen neerzetten zonder al te sterke
schommelingen.
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing
om hun beleggingen te diversifiëren en geeft hen recht op een jaarlijkse
variabele brutocoupon die gelijk is aan 70% van de prestaties op
jaarbasis van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc met
een minimum van 1%.
Een alternatief voor lage rentevoeten?
Een bancaire obligatie met een vaste rentevoet
en een looptijd en rating die gelijkwaardig zijn
aan die van het product Credit Suisse (CH)
Fund Opportunity Coupon Plus 2024 II zou
vaste brutocoupons bieden van ongeveer 2%.
Dankzij de minimum brutocoupon van 1% is
de opportuniteitskost van het product Credit
Suisse (CH) Fund Opportunity Coupon Plus
2024 II, met andere woorden de winstderving
in vergelijking met een belegging waarvan het
rendement op voorhand gekend is wanneer
het product elk jaar een minimumcoupon uitkeert, vrij laag.
In ruil voor dit potentiële risico hebt u evenwel
de mogelijkheid een hogere coupon te ontvangen die gelijk is aan 70% van de prestaties op jaarbasis van het fonds M&G Optimal
Income Fund Euro A-H acc.
De prestatie op jaarbasis van het fonds stemt overeen met het verschil
tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de
netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot
de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door
het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
M&G Optimal Income Fund Euro A-H acc
Dit fonds naar Brits recht belegt minstens 50% van zijn activa in schuldinstrumenten, maar kan ook beleggen inÎ
anderen instrumenten, zoals collectieve beleggingsinstellingen, geldmarkinstrumenten, liquiditeiten, quasi liquiditeiten,
deposito’s, aandelen en afgeleide instrumenten. Het fonds streeft ernaar rendementen te bieden die hoger liggen dan de
globale lange–termijn-obligatiemarkt. De afgeleide instrumenten kunnen zowel voor beleggingsdoeleinden als voor het
doeltreffend beheer van de portefeuille worden aangewend.
Het objectief? Het verzekeren van de groei van het kapitaal en van de inkomsten, hoofdzakelijk via beleggingen in een
brede waaier van vastrentende waarden die door de beheerder van het fonds als de meest veelbelovende opportuniteitenÎ
worden beschouwd.
Bron: M&G Investments.
Voor meer informatie over het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc, gelieve de website
http://www.mandg.fr/particulier/funds/optimal-income-fund/gb00b1vmcy93/overview te raadplegen.
Evolutie van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc sinds de oprichting ervan (20/04/2007)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
27/04/2007
18/02/2008
11/12/2008
04/10/2009
28/07/2010
21/05/2011
13/03/2012
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie
04/01/2013
28/10/2013
21/08/2014
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024 II
Scenario’s en illustratie van de berekening van de coupons
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.
NIW van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc op de initiële observatiedatum (01/10/2014) = 100 EURÎ
(fictieve koers).
Ongunstig scenario
Wanneer 70% van de prestatie op jaarbasis van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Acc lager is dan of gelijk
is aan 1% op elke jaarlijkse observatiedatum, hebt u recht op een minimale jaarlijkse brutocoupon van 1% en verbindt de
uitgever zich ertoe u op de eindvervaldag (30/09/2024) de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen.
Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 0,79% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de vergoedingen
die beschreven worden in de technische fiche).
Neutraal scenario
SCENARIO1
NETTO INVENTARISWAARDE
VAN HET FONDS OP DE JAARLIJKSE OBSERVATIEDATUM
(FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN
HET FONDS2
70% VAN DE Î
PRESTATIE OP Î
JAARBASIS VAN HET
FONDS
JAARLIJKSE
BRUTO-Î
COUPON
Na 1 jaar
EUR 104
Na 2 jaar
EUR 101
+4,00%
4%/1 = 4%
2,80%
2,80%
+1,00%
1%/2 = 0,50%
0,35%
Na 3 jaar
1%
EUR 107
+7,00%
7%/3 = 2,33%
1,63%
1,63%
Na 4 jaar
EUR 113
+13,00%
13%/4 = 3,25%
2,28%
2,28%
Na 5 jaar
EUR 117
+17,00%
17%/5 = 3,40%
2,38%
2,38%
Na 6 jaar
EUR 121
+21,00%
21%/6 = 3,5%
2,45%
2,45%
Na 7 jaar
EUR 124
+24,00%
24%/7 = 3,43%
2,40%
2,40%
Na 8 jaar
EUR 127
+27,00%
27%/8 = 3,38%
2,36%
2,36%
Na 9 jaar
EUR 132
+32,00%
32%/9 = 3,56%
2,49%
2,49%
Na 10 jaar
EUR 135
+35,00%
35%/10 = 3,5%
2,45%
2,45%
1,99%
Actuarieel brutorendement bij dit scenario3
Gunstig scenario
SCENARIO1
NETTO INVENTARISWAARDE
VAN HET FONDS OP DE JAARLIJKSE OBSERVATIEDATUM
(FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN
HET FONDS2
70% VAN DE Î
PRESTATIE OP Î
JAARBASIS VAN HET
FONDS
JAARLIJKSE
BRUTOÎ
COUPON
Na 1 jaar
EUR 107
+7,00%
7%/1 = 7%
4,90%
4,90%
Na 2 jaar
EUR 115
+15,00%
15%/2 = 7,5%
5,25%
5,25%
Na 3 jaar
EUR 124
+24,00%
24%/3 = 8%
5,60%
5,60%
Na 4 jaar
EUR 129
+29,00%
29%/4 = 7,25%
5,08%
5,08%
Na 5 jaar
EUR 131
+31,00%
31%/5 = 6,20%
4,34%
4,34%
Na 6 jaar
EUR 135
+35,00%
35%/6 = 5,83%
4,08%
4,08%
Na 7 jaar
EUR 142
+42,00%
42%/7 = 6%
4,20%
4,20%
Na 8 jaar
EUR 150
+50,00%
50%/8 = 6.25%
4,38%
4,38%
Na 9 jaar
EUR 154
+54,00%
54%/9 = 6%
4,20%
4,20%
Na 10 jaar
EUR 159
+59,00%
59%/10 = 5,9%
4,13%
4,13%
Actuarieel brutorendement bij dit scenario3
4,41%
Behoudens in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
De prestatie op jaarbasis van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H acc stemt overeen met het verschil tussen de netto-inventariswaarde op de
jaarlijkse observatiedatum en de netto-inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto-inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
3
Rekening houdend met de uitgifteprijs en de vergoedingen die gedetailleerd worden beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing
1
2
In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de coupons, waarvan de betaaldatum
na het faillissement ligt, verloren zijn en kan de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerd schuldinstrument rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024 II
Een product uitgegeven door Credit
Suisse AG
Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door
Credit Suisse AG (rating A, negatieve outlook volgens S&P
en A1, negatieve outlook volgens Moody’s).
Credit Suisse AG is een Zwitserse bank die gevestigd is in
Zürich en opgericht werd in 1856. Ze is actief in meer dan
50 landen en stelt er bijna 50.000 personen tewerk. Ze is er
actief op het vlak van Private Banking, Wealth Management
en Investment Banking. Haar retailactiviteiten zijn beperkt
tot haar land van oorsprong.
Meer weten over de ratings ?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of
andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario’s worden aangewend
(bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie
van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn.
Neem contact op met uw agentschap of bel TeleInvest op het nummer 078 153 154 voor meer details.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de
eventuele supplementen eraan, de samenvattingen in het
Frans en het Nederlands en de definitieve voorwaarden.
Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het
nummer 078 153 154 of raadplegen op de websiteÎ
www.deutschebank.be/producten.
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen,
worden uiteengezet in het Basisprospectus “Put and Call
Securities Base Prospectus - Pursuant to the Structured
Products Programme -for the issuance of Notes, Certificates and Warrants” van 11/08/2014 dat werd goedgekeurd
door de Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF), het supplement eraan van 10/09/2014 en de definitieve voorwaarden van 05/09/2014. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten.
De eventuele supplementen bij het Basisprospectus dat de
uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode zullen eveneens via de hierboven vermelde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche
Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode,
zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijvingÎ
te herzien.
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u toe een
portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen.
Meer details vindt u op
www.deutschebank.be/dbpersonal
DB Product Profile
Categorie : Bescherming
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden
(gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een
bescheiden rendement aanvaardt, evenals een langere
looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten.
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Wat is het DB Product Profile?
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het
algemeen geldt, een product dat minder risicovol is, zou
tot een potentiële lager rendement kunnen leiden en omgekeerd, een product dat risicovoller is, zou in bepaalde
gevallen kunnen resulteren tot een potentiële hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie ontwikkeld
om de belegger te helpen. Concreet gezien zal het finale
rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het
product en de marktontwikkelingen.
Dit product maakt deel uit van de categorie bescherming en heeft een DB Product Profile 2. We raden u enkel aan in dit
product te beleggen indien u goed kennis heeft genomen van de karakteristieken en als u de risico’s die hiermee gepaard
gaan, goed begrijpt. Deutsche Bank dient te bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot
dit product. Indien dit product niet gepast voor u zou zijn, moet zij u verwittigen. Als de bank u een product adviseert in
het kader van beleggingsadvies, zal ze moeten beoordelen of dit product geschikt is voor u rekening houdend met uw
kennis en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024 II
De belangrijkste risico’s
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1).
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze
belegging vindt u op de pagina’s 46 tot 78 van het Basisprospectus.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij
alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico
(bv. faillissement, wanbetaling,…) van de uitgever. In geval
van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen alsook de eventueel nog uit te
betalen coupons. Dit product kan niet worden beschouwd
als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het
kader van de depositobeschermingsregeling.
Risico verbonden aan het onderliggende fonds
Bepaalde gebeurtenissen kunnen het onderliggende fonds
beïnvloeden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de
afstand of vereffening van fondsen, een beduidende daling
van het totale bedrag van de in het fonds beheerde activa, een wijziging van de instap- of uitstapvoorwaarden of
-modaliteiten, het nemen van gerechtelijke stappen of een
beduidende inbreuk op het beleid voor de belegging, diversificatie of liquiditeit van het fonds. Crédit Suisse AG kan als
Emittent beslissen het betrokken fonds te vervangen door
een ander gelijkwaardig fonds, de inventariswaarde van het
fonds te wijzigen of de blootstelling aan de korf van fondsen
tot de vervaldag in te trekken. U vindt alle details op de pagina’s 71 tot 77 van het Basisprospectus. Indien de verplichtingen van de emittent of zijn beheer van de dekking van
het product illegaal of anderszins verboden zouden worden, kan het product voor zijn vervaldag worden beëindigd tegen
zijn billijke marktwaarde, die minder hoog kan zijn dan de
nominale waarde van het product bij zijn uitgifte. Raadpleeg
de pagina’s 131 en 132 van het Basisprospectus voor meer
details.
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de
marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere
marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico,
die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating
van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der
tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen
resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde
verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en
vermindert naarmate de vervaldag nadert.
Liquiditeitsrisico
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerd markt.
De toelating tot een gereglementeerde markt, is geen garantie voor de ontwikkeling van een actieve markt.
Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Credit
Suisse AG de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen
een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs
en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer
1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Credit Suisse zich het recht voor de effecten
van de houder niet langer terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden.
We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit
product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde 1.000
EUR per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in
geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de uitgever (behalve
in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever).
Om in te tekenen
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen
door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in te vullen via uw Online Banking.
Technische fiche
Credit Suisse (CH) Fund Opportunity Coupon Plus 2024 II is een gestructureerd schuldinstrument met recht op
terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munteenheid
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Provisie en kosten
Credit Suisse AG
S&P: A (Outlook: negatief) / Moody’s: A1 (Outlook: negatief)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS1093384516
EUR
1.000 EUR per coupure
„„ Van 08/09/2014 tot 26/09/2014
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 30/09/2014
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 1.020 EUR per coupure).
„„ De omvang van de uitgifte zou maximum 50.000.000 EUR mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een prijs die lager ligt dan de
uitgifteprijs. Het verschil tussen deze aankoopprijs en de uitgifteprijs vormt een plaatsingsvergoeding van
maximum 5% die overeenstemt met een jaarlijks equivalent van maximaal 0,50%.
Deze plaatsingsvergoeding zit inbegrepen in de uitgifteprijs van 102%.
Alle andere kosten die eventueel worden afgehouden door de uitgever, voor de structurering of de uitgifte
van het product, zitten eveneens reeds vervat in de uitgifteprijs. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kent
het bedrag van deze kosten evenwel niet.
De potentiële belegger wordt uitgenodigd het Basisprospectus te raadplegen voor meer informatie over
deze vergoedingen.
Onderliggend fonds
M&G Optimal Income Fund Euro A-H acc (GB00B1VMCY93)
De netto-inventariswaarde van dit fonds kan worden geraadpleegd op de site Î
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf.
Initiële observatiedatum van de netto-inventariswaarde
01/10/2014
Jaarlijkse observatiedatums voor de
berekening van de coupons
23/09/2015, 23/09/2016, 25/09/2017, 24/09/2018, 23/09/2019, 23/09/2020, 23/09/2021, 23/09/2022,
25/09/2023 en 23/09/2024.
Prestatie op jaarbasis
De prestatie op jaarbasis van het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H acc stemt overeen met het
verschil tussen de netto-inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde
op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum,
gedeeld door het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Jaarlijkse coupons
Van 2015 tot 2024: jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 70% van de prestaties op jaarbasis van
het fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H acc met een minimum van 1%.
Betaaldatums van de coupons
Eindvervaldag
28/09/2015, 28/09/2016, 28/09/2017, 27/09/2018, 26/09/2019, 28/09/2020, 28/09/2021, 28/09/2022,
28/09/2023 en 30/09/2024.
30/09/2024
Terugbetaling op de eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Verkoop voor de eindvervaldag
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt De beursnotering waarborgt evenwel niet
de liquiditeit van het instrument. De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te
verkopen voor hun eindvervaldag aan Credit Suisse (zie ook ‘Liquiditeitsrisico’ hierboven).
Bovendien zullen er makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks
worden bijgewerkt. Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers
van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile
5
Prospectus
Belangrijk bericht
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de uitgekeerde coupons3. Î
In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
26
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen, worden uiteengezet in het Basisprospectus “Put
and Call Securities Base Prospectus - Pursuant to the Structured Products Programme -for the issuance of
Notes, Certificates and Warrants” van 11/08/2014 dat werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), het supplement eraan van 10/09/2014 en de definitieve voorwaarden van
05/09/2014. Î
Elke beleggingsbeslissing moet zijn gebaseerd op deze documenten.
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten noch op het grondgebied noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen die rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, zal Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen
aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3
Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een
rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5
Het DB Product Profile is een quotering eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria:
het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt
echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie: raadpleeg www.deutschebank.be.
6
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op
dit product elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal gebeuren via de website www.deutschebank.be of via elk ander geïndividualiseerd communicatiemiddel.
1
V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 12/09/2014.
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Duitsland, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102
0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
CREDIT SUISSE (CH) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024 II
Download

Fund Opportunity Coupon Plus 2024 II