ING Bank (NL) (A/A2)
Fund Opportunity
Coupon USD 2021
WAT MAG U VERWACHTEN?
Type belegging
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument in USD uitgegeven
door ING Bank NV.
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door
in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die
zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100% van de
nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) terug te
betalen, evenals een jaarlijkse brutocoupon die gekoppeld
is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds JPMorgan
Global Income Fund A (acc) – EUR met een maximum van
8%. In geval de uitgever (bv. Door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u de
sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en de
belegde som verliest.
ÎÎ Jaarlijkse variabele brutocoupon in USD die gelijk is
aan 100% van de prestaties op jaarbasis van het fonds
JPMorgan Global Income Fund A (acc) – EUR met een
maximum van 8%.
ÎÎ Looptijd: 6 jaar.
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 1.020 USD per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u
100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per
coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever
in gebreke blijft of failliet gaat. Dit product kan niet
worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.
Doelpubliek
Dit complexe gestructureerde schuldinstrument richt zich
tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële
situatie, de voordelen en risico’s van een belegging in dit
complexe instrument te evalueren. Beleggers moeten meer
bepaald vertrouwd zijn met het onderliggende fonds, de
wisselkoers EUR/USD en de rentevoeten.
ÎÎ Wisselkoersrisico zowel wat betreft de nominale waarde in USD (zijnde 1.000 USD per coupure) als wat
betreft de coupons. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herbeleggen in USD, maar
zijn kapitaal wenst te converteren naar EUR, kan dit
bedrag uitgedrukt in EUR hoger of lager zijn dan het
oorspronkelijk belegde kapitaal. Een devaluatie van de
USD ten opzichte van de EUR kan een kapitaalverlies
in EUR als gevolg hebben.
1
ING BANK (NL) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2021
Om een vermogen te doen groeien tussen bubbels en crisissen door, is een voortdurende opvolging noodzakelijk. Ook moet
men zijn emoties onder controle houden en de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. De flexibele aanpak heeft
als doel te profiteren van de stijgende markten, terwijl de daling maximum wordt opgevangen. Maar waarom geen beroep
doen op een team van ervaren beheerders?
Dankzij ING Bank (NL) Fund Opportunity Coupon USD 2021 profiteert u
van de prestaties van het fonds JPMorgan Global Income Fund A (acc) –
EUR met een jaarlijkse brutocoupon van 8%. Dit fonds stelt zich tot doel
het verzekeren van een regelmatig inkomen dankzij de mogelijkheid om
te beleggen op internationale markten en verschillende activaklassen,
zoals aandelen en obligaties.
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing
om hun beleggingen te diversifiëren en geeft hen recht op een variabele
jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk is aan 100% van de prestaties
op jaarbasis van het fonds JPMorgan Global Income Fund A (acc) – EUR
met een maximum van 8%.
De prestatie op jaarbasis van het fonds stemt overeen met het verschil
tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de
netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot
de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door
het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Een alternatief voor lage rentevoeten?
Een bancaire obligatie met een vaste rentevoet in USD en een looptijd en rating die gelijkwaardig zijn aan die van het product ING
Bank (NL) Fund Opportunity Coupon USD
2021 zou vaste brutocoupons bieden van ongeveer 2,60%.
De opportuniteitskost van het product ING
Bank (NL) Fund Opportunity Coupon USD
2021, met andere woorden de winstderving
in vergelijking met een belegging waarvan het
rendement op voorhand gekend is wanneer
het product elk jaar geen coupon uitkeert, is
bijgevolg 2,93%.
In ruil voor dit potentiële risico hebt u evenwel de mogelijkheid een hogere coupon te
ontvangen die gelijk is aan 100% van de prestaties op jaarbasis van het fonds JPMorgan
Global Income Fund A (acc) - EUR.
JPMorgan Global Income Fund A (acc) - EUR
Dit fonds naar Luxemburgs recht stelt zich tot doel een regelmatig inkomen te bieden door middel van wereldwijde beleggingen in aandelen en obligaties. Het grootste deel van zijn activa wordt belegd in schuldinstrumenten, maar het compartiment kan eveneens investeren in aandelen, vastgoedbeleggingsfondsen, afgeleide financiële instrumenten,… Bovendien
maakt het fonds niet enkel gebruik van effecten in euro, maar ook van activa uitgedrukt in om het even welke munteenheid.
Het flexibele allocatieproces van dit compartiment biedt bewegingsvrijheid binnen de activaklassen, sectoren en markten
naargelang de opportuniteiten die zich aandienen.
Het objectief? Bieden van een regelmatig inkomen door te investeren in verschillende activaklassen op internationale markten.
Bron: JP Morgan
Voor meer informatie over het fonds JPMorgan – Global Income Fund A (acc) – EUR, gelieve de site http://www.jpmorganassetmanagement.be/NL/showpage.aspx?pageid=44&FundID=6175&ShareclassID=10210 te raadplegen.
Evolutie van het fonds JP Morgan Global Income Fund A (acc) – EUR (sinds zijn creatie op 01/03/2012)
130
125
120
115
110
105
100
95
90
01/03/2012
13/06/2012
25/09/2012
07/01/2013
21/04/2013
03/08/2013
15/11/2013
27/02/2014
11/06/2014
Bron: Bloomberg
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
2
23/09/2014
05/01/2015
ING BANK (NL) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2021
Scenario’s en illustratie van de berekening van de coupons
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.
NIW van het fonds JPMorgan – Global Income Fund A (acc) - EUR op de initiële observatiedatum (27/02/2015) = 100 EUR
(fictieve koers).
Ongunstig scenario
Wanneer 100% van de prestatie op jaarbasis1 van het fonds JPMorgan – Global Income Fund A (acc) - EUR lager is dan of
gelijk is aan 0% op elke jaarlijkse observatiedatum, hebt u recht op geen enkele jaarlijkse coupon en verbindt de uitgever zich
ertoe u op de eindvervaldag (26/02/2021) de nominale waarde2 (zijnde 1.000 USD per coupure) terug te betalen.
Het actuarieel brutorendement in USD in dit scenario bedraagt -0,33% (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven worden in de technische fiche). Het actuariële rendement in EUR kan positief of negatief worden
beïnvloed door de wisselkoersschommelingen EUR/USD.
Neutraal scenario
SCENARIO2
NETTO INVENTARISWAARDE VAN HET
FONDS OP DE JAARLIJKSE OBSERVATIEDATUM (FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET INITIËLE
NIVEAU
Na 1 jaar
105 EUR
Na 2 jaar
99 EUR
Na 3 jaar
Na 4 jaar
PRESTATIE OP JAARBASIS VAN
HET FONDS2
JAARLIJKSE BRUTOCOUPON IN USD
+5,00%
5%/1 = 5,00%
5,00%
-1,00%
-1%/2 = -0,50%
0,00%
104 EUR
+4,00%
4%/3 = 1,33%
1,33%
109 EUR
+9,00%
9%/4 = 2,25%
2,25%
Na 5 jaar
113 EUR
+13,00%
13%/5 = 2,60%
2,60%
Na 6 jaar
115 EUR
+15,00%
15%/6 = 2,50%
2,50%
1,93%
Actuarieel brutorendement in USD bij dit scenario3
Gunstig scenario
SCENARIO2
NETTO INVENTARISWAARDE VAN HET
FONDS OP DE JAARLIJKSE OBSERVATIEDATUM (FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET INITIËLE
NIVEAU
PRESTATIE OP JAARBASIS VAN
HET FONDS2
JAARLIJKSE BRUTOCOUPON IN USD
Na 1 jaar
105 EUR
+5,00%
5%/1 = 5,00%
5,00%
Na 2 jaar
109 EUR
+9,00%
9%/2 = 4,50%
4,50%
Na 3 jaar
116 EUR
+16,00%
16%/3 = 5,33%
5,33%
Na 4 jaar
120 EUR
+20,00%
20%/4 = 5,00%
5,00%
Na 5 jaar
121 EUR
+21,00%
21%/5 = 4,20%
4,20%
Na 6 jaar
125 EUR
+25,00%
25%/6 = 4,17%
4,17%
4,33%
Actuarieel brutorendement in USD bij dit scenario3
De prestatie op jaarbasis van het fonds JPMorgan Global Income Fund A (acc) - EUR stemt overeen met het verschil tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum
en de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door het aantal jaren dat verstreken is
sinds de uitgifte.
2
Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
3 Rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die gedetailleerd worden beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing. Het actuariële rendement in
EUR kan positief of negatief worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen EUR/USD.
1
In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de coupons, waarvan de betaaldatum na het faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument zal worden terugbetaald
tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde van het gestructureerd schuldinstrument
rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn.
3
ING BANK (NL) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2021
Waarom beleggen in Amerikaanse dollar?
De forse stijging van de Amerikaanse dollar tegenover de eenheidsmunt van de voorbije maanden is niet onopgemerkt
gebleven. Het economische klimaat is sterk verschillend langs weerskanten van de Atlantische Oceaan en vraagt ook zeer
uiteenlopende oplossingen van de monetaire overheden. In de Verenigde Staten veert de economie stevig op en zal de inflatie waarschijnlijk geleidelijk normaliseren. In de eurozone valt de groei daarentegen stil en blijft de inflatie erg laag. Bijgevolg
zal het monetaire beleid van de Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) in de toekomst almaar verder
uiteenlopen. De Fed zette eind oktober haar liquiditeitsinjecties stop en zal vermoedelijk het pad effenen voor een eerste
renteverhoging in 2015. De ECB zal haar richtinggevende rente dan weer voor lange tijd op een bodempeil houden en kan
zo nodig zelfs nog verder gaan in haar anticrisismaatregelen. Het verschil in groei en rente in het voordeel van de Verenigde
Staten en de vooruitgang van het land op het gebied van de energieonafhankelijkheid zullen vermoedelijk meer kapitalen
aantrekken en de Amerikaanse dollar sterker maken. Daarom verwachten we dat de Amerikaanse dollar voor lange tijd
hoger zal noteren dan de euro. De beleggers moeten echter rekening houden met de zeer volatiele EUR/USD-wisselkoers.
Bron: Intern document, december 2014.
Evolutie van de Amerikaanse dollar tegenover de euro
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
06/01/2009
06/01/2010
06/01/2011
06/01/2012
06/01/2013
06/01/2014
06/01/2015
Bron: Bloomberg
De historische evolutie van de Amerikaanse dollar ten aanzien van de euro houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
Op 06/01/2015 was 1 EUR 1,19 USD waard. Om een coupure van 1.000 USD tegen die koers te kopen, dient u 840,34 EUR
te betalen.
Bij een waardevermindering van de Amerikaanse dollar met 10% ten opzichte van de EUR op de eindvervaldag (tot 1,3222
USD voor 1 EUR), ontvangt u slechts 756,30 EUR voor uw coupure van 1.000 USD. De waarde van uw kapitaal zal bijgevolg
met 10% zijn gedaald. Anderzijds ontvangt u bij een waardestijging van de Amerikaanse dollar met 10% ten opzichte van
de EUR (tot 1,0818 USD voor 1 EUR) 924,37 EUR voor uw coupure van 1.000 USD. U boekt dan een meerwaarde van 10%
op de valuta.
U kunt de evolutie van de wisselkoers EUR/USD volgen op de website van Deutsche Bank
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
4
ING BANK (NL) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2021
Een product uitgegeven door ING Bank NV
Meer weten over de ratings?
Dit gestructureerd schuldinstrument wordt uitgegeven door
ING Bank N.V. (rating A, negatieve outlook volgens S&P en
A2, negatieve outlook volgens Moody’s).
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in
verschillende scenario’s worden aangewend (bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie van strategieën
binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem
contact op met uw agentschap of bel Tele-Invest op het
nummer 078 153 154 voor meer details.
ING Bank N.V. is een 100% dochteronderneming van de
ING Groep, en is actief op het vlak van financiële diensten
voornamelijk in de Benelux, Duitsland en Polen. De groep is
aanwezig in meer dan veertig landen en stelt er meer dan
65.000 personen tewerk.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het prospectus, de
eventuele supplementen ervan en de samenvattingen in het
Frans en het Nederlands.
ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154 of
raadplegen op de website www.deutschebank.be/producten.
De eventuele supplementen bij het prospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen
eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt
gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger
die reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.
Het Prospectus “Issue of up to USD 40,000,000 Capital Protection with Coupons Notes linked to JPGIAEA due February 2021” werd op 06/01/2015 goedgekeurd door de AMF
(The Netherlands Authority for the Financial Markets).
Al de documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in de Financial
Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze
DB Product Profile
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u toe een
portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen.
Meer details vindt u op www.deutschebank.be/dbpersonal
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
ategorie: Groei C
(activa met een middelmatig risico)
Wat is het DB Product Profile?
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte
van uw geld waarvoor u een hoger rendement wenst dan
bij de categorie Bescherming en waarbij u aanvaardt het
bloot te stellen aan hogere risico’s.
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt om te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het algemeen geldt dat wanneer een product minder risicovol is,
dit tot een potentieel lager rendement zou kunnen leiden.
Omgekeerd zou een risicovoller product dat risicovoller is
in bepaalde gevallen kunnen resulteren in een potentieel
hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie
ontwikkeld om de belegger te helpen. Concreet gezien
zal het finale rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het product en de marktontwikkelingen.
Dit complexe product behoort tot de categorie Groei (activa met een middelmatig risico) en heeft een DB Product profile
4. We raden u aan om enkel in dit product te beleggen wanneer u een goed begrip hebt van de kenmerken ervan en met
name wanneer u de risico’s die eraan verbonden zijn begrijpt. Deutsche Bank moet bepalen of u over voldoende kennis
en ervaring beschikt. Indien het product niet gepast zou zijn voor u, moet zij u hiervoor waarschuwen. Wanneer de bank
u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is rekening
houdend met uw kennis en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
5
ING BANK (NL) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2021
De belangrijkste risico’s
Liquiditeitsrisico
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1).
Dit product noteert niet aan een gereglementeerde markt.
Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal ING
Bank NV de liquiditeit van de effecten garanderen tegen een
prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aan- en verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de
effecten vóór de eindvervaldag zal ongeveer 1% bedragen.
In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt
ING Bank NV zich het recht voor de effecten van de houder
niet langer terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan
tijdelijk onmogelijk zou worden.
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze
belegging vindt u op de pagina’s 15 tot 17 en 20 tot 23 van
het Prospectus.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net als bij alle
gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv.
faillissement, wanbetaling ...) van de uitgever. Bij faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen
coupons. Dit product kan niet worden beschouwd als een
deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van
de depositobeschermingsregeling.
We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit
product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde 1.000
USD per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in
geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) door de uitgever (behalve
in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever).
Als ING Bank NV ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen
te kampen krijgt, kan het product op beslissing van de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd worden of
omgezet worden in eigen kapitaalinstrumenten (aandelen).
In dat geval loopt de belegger het risico om de bedragen
waarop hij recht heeft niet te kunnen terugvorderen en het
belegde bedrag met de intresten helemaal of gedeeltelijk te
verliezen.
Rendementrisico
Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementrisico. Wanneer de prestatie op jaarbasis van het fonds
elk jaar negatief is, hebt u geen recht op een coupon en verbindt ING Bank NV zich er enkel toe u op de eindvervaldag
de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) terug
te betalen (actuarieel brutorendement van -0,33%, rekening
houdend met de uitgifteprijs van 102%).
Wisselkoersrisico
Dit product wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Dit
houdt in dat de belegger blootgesteld is aan een wisselkoersrisico met betrekking tot de Amerikaanse dollar (USD),
zowel wat betreft de nominale waarde als wat betreft de
jaarlijkse coupons. Indien de belegger op de eindvervaldag
niet wenst te herbeleggen in USD, maar zijn kapitaal wenst
te converteren naar EUR, kan dit bedrag uitgedrukt in EUR
hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.
Hoe hoger het volatiliteitsniveau van een munt is ten opzichte van een andere munt, hoe groter het risico op winst of
verlies in geval de wisselkoers stijgt.
Risico verbonden aan het onderliggende fonds
Sommige gebeurtenissen kunnen een invloed hebben op het
onderliggende fonds van dit product, zoals (maar niet beperkt
tot) de verkoop of vereffening van het fonds, een beduidende
daling van het totale bedrag van de in het fonds beheerde
activa, een wijziging van de instap- of uitstapvoorwaarden of
-modaliteiten, het nemen van gerechtelijke stappen of een
beduidende inbreuk op het beleid voor de belegging, diversificatie of liquiditeit van het fonds. ING Bank kan als Berekeningsagent beslissen om het desbetreffende fonds te vervangen door een ander gelijkwaardig fonds, de inventariswaarde
ervan aan te passen of de blootstelling aan de korf van fondsen tot de vervaldag in te trekken. Alle details zijn terug te vinden op de pagina’s 16 tot 17 en 21 tot 23 van het Prospectus.
Bovendien, wanneer de verplichtingen van de uitgever of zijn
beheer van de dekking van het product illegaal of anderszins
verboden zouden worden, kan het product voor zijn vervaldag
worden beëindigd tegen zijn billijke marktwaarde, die minder
hoog kan zijn dan de nominale waarde van het product bij
zijn uitgifte. Raadpleeg pagina 16 tot 17 en 21 tot 23 van het
Prospectus voor meer details.
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de
marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere
marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van de
rating van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop
der tijd doen schommelen.
Om in te tekenen
Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dit risico is
groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate
de vervaldag nadert.
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen
door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in te vullen via uw Online Banking.
6
Technische Fiche
ING Bank (NL) Fund Opportunity Coupon USD 2021 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve
in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munteenheid
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Commissie en kosten
ING Bank NV
S&P: A (outlook: negatief) / Moody’s: A2 (outlook: stabiel)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS1154422106
USD
1.000 USD per coupure
„„ Van 07/01/2015 tot 25/02/2015
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 27/02/2015
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 1.020 USD per coupure).
„„ De omvang van de emissie zou maximum USD 40.000.000 mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten.
Vergoeding in geval van een omzetting naar Amerikaanse dollar: 0,50%.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een prijs die lager ligt dan
de uitgifteprijs. Het verschil tussen deze aankoopprijs en de uitgifteprijs vormt een beleggingsprovisie. De
uitgever houdt eveneens kosten af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele- en
juridische kosten).
Al deze kosten zijn inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemmen overeen met een jaarlijks equivalent
van maximaal 0,91%.
De potentiële belegger wordt uitgenodigd het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over deze
vergoedingen.
Onderliggend fonds
Initiële observatiedatum van de netto
inventariswaarde
Jaarlijkse observatiedatums voor de
berekening van de coupons
JP Morgan Global Income Fund A (acc) – EUR (LU0740858229)Î
De netto-inventariswaarde van dit fonds kan worden geraadpleegd op de site Î
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf
27/02/2015
22/02/2016, 17/02/2017, 20/02/2018, 20/02/2019, 20/02/2020 en 19/02/2021.
Prestatie op jaarbasis
De prestatie op jaarbasis van het fonds JPMorgan – Global Income Fund A (acc) - EUR stemt overeen met
het verschil tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde
op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum,
gedeeld door het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Jaarlijkse coupons
Van 2016 tot 2021: jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 100% van de prestaties op jaarbasis van
het fonds JPMorgan – Global Income Fund A (acc) – EUR met een maximum van 8%.
Betaaldatums van de coupons
Eindvervaldag
29/02/2016, 27/02/2017, 27/02/2018, 27/02/2019, 27/02/2020 en 26/02/2021.
26/02/2021
Terugbetaling op de eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Verkoop voor de eindvervaldag
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt.
De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te verkopen voor hun eindvervaldag
aan ING Bank NV (zie ook “Liquiditeitsrisico” hierboven).
Bovendien zullen er makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks
worden bijgewerkt. Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers
van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile
5
Prospectus
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de jaarlijkse coupon3. Î
In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag, wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
46
De volledige voorwaarden van toepassing op deze effecten worden uiteengezet in het Prospectus “Issue of
up to USD 40,000,000 Capital Protection with Coupons Notes linked to JPGIAEA due February 2021” dat op
op 06/01/2015 goedgekeurd werd door de AMF (The Netherlands Authority for the Financial Markets).
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, de eventuele supplementen ervan en de
samenvattingen in het Frans en het Nederlands.
Belangrijk bericht
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter informatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de rating tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, dan zal Deutsche
Bank AG Bijkantoor Brussel dat via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de cliënten die al hebben ingeschreven op het product.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen
aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3
Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een
rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5
Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt
voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare
criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel bepaalde rendement, de munt, de looptijd, de rating van de uitgever bij de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering
houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg www.deutschebank.be.
6
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald bij het ter perse gaan van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de cliënten die al hebben ingetekend op dit
product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal gebeuren via haar website www.deutschebank.be of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel.
1
7
V.U.: Steve De Meester. Brochure van 07/01/2015.
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102
0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
ING BANK (NL) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2021
Download

ING Bank (NL) (A/A2) Fund Opportunity Coupon