Citigroup Inc. (US)
(A-/Baa2)
Interest Linked
Bond USD 2022 II
WAT MAG U VERWACHTEN?
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument in USD uitgegeven door
Citigroup Inc.
ÎÎ Een jaarlijkse brutocoupon van 3,25% gedurende de eerste
periode van 4 jaar.
ÎÎ Een variabele jaarlijkse brutocoupon gelijk aan 2 keer het
verschil tussen de USD CMS-rente op 30 jaar en die op
2 jaar gedurende de tweede periode van 4 jaar, met een
minimum van 0% en een maximum van 4,50%.
ÎÎ Looptijd: 8 jaar (12/12/2022)
ÎÎ Actuarieel brutorendement in USD van minimum 1,40% en
maximum 3,54% (rekening houdend met de uitgifteprijs en
vóór roerende voorheffing).
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 2.040 USD per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u 100%
van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure)
terug te betalen, behalve in geval de uitgever in gebreke
blijft of failliet gaat. Dit product kan niet worden beschouwd
als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het
kader van de depositobeschermingsregeling.
ÎÎ Wisselkoersrisico zowel wat betreft de nominale waarde
in USD (zijnde 2.000 USD per coupure) als wat betreft
de coupons. Indien de belegger op de eindvervaldag niet
wenst te herbeleggen in USD, maar zijn kapitaal wenst te
converteren naar EUR, kan dit bedrag uitgedrukt in EUR
hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.
Een devaluatie van de USD ten opzichte van de EUR kan
een kapitaalverlies in EUR als gevolg hebben.
Type belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in
te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,
die zich ertoe verbindt u gedurende de eerste periode van 4
jaar een jaarlijkse vaste brutocoupon in USD uit te betalen
en gedurende de tweede periode van 4 jaar een variabele
brutocoupon in USD in functie van de evolutie van de
onderliggende rentevoeten en u op de eindvervaldag de
nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) terug te
betalen. Indien de uitgever (bv. door een faillissement of
wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat u
de sommen waarop u recht hebt niet kunt recupereren en
de belegde som verliest.
Doelpubliek
Dit complexe gestructureerd schuldinstrument richt zich tot
beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product
te begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie,
de voordelen en risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Beleggers moeten meer bepaald vertrouwd zijn met de USD
CMS-rente op 30 jaar, de USD CMS-rente op 2 jaar en de
wisselkoers EUR/USD.
CITIGROUP INC. (US) INTEREST LINKED BOND USD 2022 II
Dit product biedt de belegger de eerste periode van 4 jaar
een vaste jaarlijkse brutocoupon in USD van 3,25%. Gedurende de tweede periode van 4 jaar vertegenwoordigt de
jaarlijkse brutocoupon in USD 2 keer het verschil tussen de
langetermijnrente (USD CMS op 30 jaar) en de kortetermijnrente (USD CMS op 2 jaar) op de jaarlijkse observatiedata,
met een minimum van 0% en een maximum van 4,50% bruto1.
Het product is gebaseerd op de rentevoeten USD Constant Maturity Swap (USD CMS) op 30 jaar en op 2 jaar. De
CMS-rente (“Constant Maturity Swap” of swaprente bij constante looptijd) is een referentierente van de financiële markten die gebruikt wordt voor operaties waarbij vaste rente
wordt omgeruild voor variabele rente (ook wel renteswaps
genoemd) gedurende een welbepaalde periode.
Dankzij deze strategie maakt u kans op een interessante
coupon als de kortetermijnrente lager is dan de langetermijnrente, zoals momenteel het geval is. In dit geval spreekt
men van een normale rentecurve. Ter informatie, het verschil tussen de USD CMS-rentevoet op 30 jaar en de USD
CMS-rentevoet op 2 jaar bedroeg 2,31% op 20/10/2014. U
kunt de evolutie ervan volgen op de website van Deutsche
Bank www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf.
Actuarieel brutorendement van minimum 1,40% en maximum 3,54% (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven
worden in de technische fiche en vóór roerende voorheffing).
1
Evolutie van het verschil tussen de USD CMS-rente op 30 jaar en op 2 jaar
%
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/2010 10/2011 10/2012 10/2013 10/2014
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van het verschil tussen de USD CMS-rente op 30 jaar en op 2 jaar houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
We kunnen een normale rentecurve verwachten in een periode van expansief economisch beleid, met economische
groeivooruitzichten. Maar ook het omgekeerde geldt: een
economisch verstrakkingsbeleid met een verwachte vertraging van de economische groei leidt meestal tot een omgekeerde rentecurve. Als de rentecurve omkeert vanaf het
5de jaar, wordt er geen coupon uitbetaald. Dat scenario kan
zich voordoen als de kortetermijnrente stijgt en de langetermijnrente onveranderd blijft. We verwachten een positieve
rentecurve (dit wil zeggen dat de langetermijnrente hoger
is dan de kortetermijnrente) gezien het soepele monetaire
beleid van de Federal Reserve en de verbetering van de verwachte vooruitzichten voor de economische groei in de Verenigde Staten.
CITIGROUP INC. (US) INTEREST LINKED BOND USD 2022 II
Concreet
DE EERSTE PERIODE VAN 4 JAAR
DE TWEEDE PERIODE VAN 4 JAAR
Een jaarlijkse vaste brutocoupon in USD van 3,25%
Een jaarlijkse variabele brutocoupon in USD van minimum 0% en
maximum 4,50%
Vanaf 2015 tot in 2018 verbindt de uitgever zich ertoe u elk jaar een
brutocoupon van 3,25% uit te betalen, ongeacht de evolutie van de
rente (behalve ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat).
Vanaf 2019 blijft het product lopen met een jaarlijkse variabele
brutocoupon in USD die gelijk is aan 2 keer het verschil tussen de
USD CMS-rente op 30 jaar en de USD CMS-rente op 2 jaar (rente
vastgesteld op de jaarlijkse observatiedata, variabele brutocoupon
van minimum 0% en maximum 4,50%).
Illustratie van het mechanisme van de jaarlijkse coupon
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven geen enkele garantie voor het reële rendement.
In geval van een ongunstig scenario hebt u recht op een jaarlijkse brutocoupon in USD van 3,25% gedurende de eerste
periode van 4 jaar en van 0% gedurende de tweede periode van 4 jaar. Bovendien hebt u recht op de terugbetaling van de
nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door Citigroup Inc. Uw actuarieel brutorendement
bedraagt bijgevolg 1,40% (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven worden in de
technische fiche en vóór roerende voorheffing).
Neutraal scenario
OBSERVATIEDATUM
VAN HET VERSCHIL
TUSSEN DE USD
CMS-RENTE OP 30
JAAR EN OP 2 JAAR
RENTE 30 JAAR –
RENTE 2 JAAR Î
(FICTIEVE Î
RENTEVOETEN)
2 X (RENTE 30 JAAR –
RENTE 2 JAAR)
Jaar 1
Jaar 2
Vaste coupons
Jaar 3
Jaar 4
JAARLIJKSE Î
BRUTOCOUPON
BETAALDATUM
3,25%
14/12/2015
3,25%
12/12/2016
3,25%
12/12/2017
3,25%
12/12/2018
Jaar 5
05/12/2019
2,30%
4,60%
4,50%
12/12/2019
Jaar 6
07/12/2020
2,05%
4,10%
4,10%
14/12/2020
Jaar 7
06/12/2021
1,05%
2,10%
2,10%
13/12/2021
Jaar 8
05/12/2022
-0,05%
-0,10%
0,00%
12/12/2022
Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 2,72% (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven worden in de technische fiche en vóór roerende voorheffing).
In het beste scenario hebt u dus recht op een jaarlijkse brutocoupon in USD van 3,25% gedurende de eerste periode van 4
jaar en van 4,50% bruto in USD gedurende de tweede periode van 4 jaar. Bovendien hebt u recht op de terugbetaling van
de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door Citigroup Inc. Het actuarieel brutorendement
in dit scenario bedraagt 3,54% (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven worden in
de technische fiche en vóór roerende voorheffing). Dit is evenwel een zuiver theoretisch scenario en de kans dat dit zich in
werkelijkheid gaat voordoen is vrijwel 0%.
In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat voor de eindvervaldag, kunnen de coupons,
waarvan de betaaldatum na het faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van de nominale waarde (zijnde 2.000
USD per coupure) onzeker zijn. Het effect zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt
af van de geschatte invorderingswaarde van de obligatie na het faillissement en kan in het slechtste geval 0% bedragen.
CITIGROUP INC. (US) INTEREST LINKED BOND USD 2022 II
Waarom beleggen in Amerikaanse dollar?
Na zijn waardedaling tot rond 1,40 tegenover de euro, is
de Amerikaanse dollar opnieuw veel sterker geworden tegenover de eenheidsmunt. Het conjunctuurverloop is totaal
verschillend langs weerskanten van de Atlantische Oceaan.
In de Verenigde Staten veert de economie stevig op en zal
de inflatie waarschijnlijk geleidelijk normaliseren, terwijl in
de eurozone de groei stilvalt en de inflatie erg laag blijft. In
die context is het waarschijnlijk dat het monetaire beleid
van de Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank
(ECB) in de toekomst almaar verder zal uiteenlopen. De Fed
zal eind oktober haar liquiditeitsinjecties stopzetten en vermoedelijk het pad effenen voor een eerste renteverhoging
volgend jaar. De ECB zal haar richtinggevende rente voor
lange tijd op een bodempeil houden en kan zo nodig zelfs
nog verder gaan in haar steunmaatregelen. Het verschil in
groei en rente in het voordeel van de Verenigde Staten zal
vermoedelijk meer kapitalen aantrekken en de Amerikaanse
dollar sterker maken, ondanks de ondersteunende factoren
voor de euro (kapitaalstromen naar de perifere landen, groot
overschot op de lopende rekening). Daarom denken we dat
de Amerikaanse dollar in een fase is beland waarin hij structureel hoger zal noteren dan de euro.
Bron: Intern document, oktober 2014.
Evolutie van de Amerikaanse dollar ten aanzien van de euro
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
10/2006 10/2007 10/2008 10/2009 10/2010 10/2011 10/2012 10/2013 10/2014
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van de Amerikaanse dollar ten aanzien van de euro houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
Op 20/10/2014 was 1 EUR 1,277 USD waard. Om een
coupure van 2.000 USD aan deze koers te kopen, dient u
1.566,17 EUR te betalen.
In geval van waardevermindering van de Amerikaanse dollar
met 10% ten opzichte van de euro op de eindvervaldag (tot
1,1419 USD voor 1 EUR), ontvangt u slechts 1.409,55 EUR
voor uw coupure van 2.000 USD. De waarde van uw kapitaal zal bijgevolg met 10% zijn gedaald. Anderzijds ontvangt
u in geval van waardestijging van de Amerikaanse dollar met
10% ten opzichte van de euro (tot 1,161 USD voor 1 EUR)
1.722,79 EUR voor uw coupure van 2.000 USD. In dit geval
realiseert u een meerwaarde van 10% op de valuta.
U kunt de evolutie van de wisselkoers EUR/USD volgen op
de website van Deutsche Bank www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
CITIGROUP INC. (US) INTEREST LINKED BOND USD 2022 II
Een product uitgegeven door Citigroup Inc.
Dit product wordt uitgegeven door Citigroup Inc. (rating A-,
negatieve outlook volgens S&P en Baa2, stabiele outlook
volgens Moody’s).
Citigroup Inc. is een financiële instelling die aanwezig is in
160 landen en 332.000 mensen tewerkstelt voor ongeveer
200 miljoen klanten overal ter wereld.
Meer weten over de ratings?
Raadpleeg www.deutschebank.be/notation
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in
verschillende scenario’s worden aangewend (bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie van strategieën
binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem
contact op met uw agentschap of bel Tele-Invest op het
nummer 078 153 154 voor meer details.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus,
de eventuele supplementen eraan, de samenvatting in het
Frans en het Nederlands en de definitieve voorwaarden.
Al deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial
Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt
ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154
of raadplegen op de website www.deutschebank.be/producten.
De volledige voorwaarden van toepassing op deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus “Rates” van Citi U.S.Î
$ 30.000.000.000 Global Medium Term Note Programme dat
op 22/07/2014 is goedgekeurd door de Centrale Bank van
Ierland, zijn supplementen van 27/08/2014 en 01/12/2014 en
in de definitieve voorwaarden van 01/12/2014. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze ­documenten.
De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die
de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode,
zullen eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus
wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de
belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product twee
werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u toe een
portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen.
Meer details vindt u op www.deutschebank.be/dbpersonal
DB Product Profile
Categorie:
Groei (activa met een middelmatig risico)
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte
van uw geld waarvoor u een hoger rendement wenst dan
bij de categorie Bescherming en waarbij u aanvaardt het
bloot te stellen aan hogere risico’s.
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Wat is het DB Product Profile?
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt om te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het algemeen geldt dat wanneer een product minder risicovol is,
dit tot een potentieel lager rendement zou kunnen leiden.
Omgekeerd zou een risicovoller product dat risicovoller is
in bepaalde gevallen kunnen resulteren in een potentieel
hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie
ontwikkeld om de belegger te helpen. Concreet gezien
zal het finale rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het product en de marktontwikkelingen. Dit complexe product behoort tot de categorie Groei (activa met een middelmatig risico) en heeft een DB Product profile
4. We raden u aan om enkel in dit product te beleggen wanneer u een goed begrip hebt. van de kenmerken ervan en met
name wanneer u de risico’s die eraan verbonden zijn begrijpt. Deutsche Bank moet bepalen of u over voldoende kennis
en ervaring beschikt. Indien het product niet gepast zou zijn voor u, moet zij u hiervoor waarschuwen. Wanneer de bank
u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is rekening
houdend met uw kennis en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
CITIGROUP INC. (US) INTEREST LINKED BOND USD 2022 II
De belangrijkste risico’s
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1).
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze
belegging vindt u op de pagina’s 88 tot 149 van het Basisprospectus.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij
alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico
(bv. faillissement, wanbetaling, …) van de uitgever. In geval
van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te
betalen coupons. Dit product kan niet worden beschouwd
als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het
kader van de depositobeschermingsregeling.
Wisselkoersrisico
Dit product wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Dit
houdt in dat de belegger blootgesteld is aan een wisselkoersrisico met betrekking tot de Amerikaanse dollar (USD),
zowel wat betreft de nominale waarde als wat betreft de
jaarlijkse coupons. Indien de belegger op de eindvervaldag
niet wenst te herbeleggen in USD, maar zijn kapitaal wenst
te converteren naar EUR, kan dit bedrag uitgedrukt in EUR
hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.
Hoe hoger het volatiliteitsniveau van een munt is ten opzichte van een andere munt, hoe groter het risico op winst of
verlies in geval de wisselkoers stijgt.
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de
marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere
marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico, die zich kan manifesteren via een aanpassing van de
rating van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop
der tijd doen schommelen.
Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dit risico is
groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate
de vervaldag nadert.
Liquiditeitsrisico
Dit effect wordt genoteerd op de Irish Stock Exchange. De
toelating op een gereglementeerde markt garandeert niet de
ontwikkeling van een actieve markt.
Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Citgroup Inc. de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen
een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aankoopprijs
en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer
1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Citigroup Inc. zich het recht voor de effecten
niet langer terug te kopen van de houder, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden.
We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit
product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde 2.000
USD per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in
geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) door de uitgever (behalve
in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever).
Risico verbonden aan het verschil tussen de rentevoeten USD CMS 30 jaar en 2 jaar
Gedurende de 4 laatste jaren, bedraagt de jaarlijkse brutocoupon maximum 4,50%, zelfs in geval het verschil tussen
de rentevoeten USD CMS 30 jaar et 2 jaar groter wordt. In
geval een inverse curve van de CMS USD rente, meer bepaald, in geval het verschil tussen de USD CMS op 30 jaar
en 2 jaar negatief is op de observatiedatum, zal de coupon
0% bedragen voor het desbetreffende jaar.
Om in te tekenen
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in
te vullen via uw Online Banking.
Technische fiche
Citigroup Inc. (US) Interest Linked Bond USD 2022 II is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van
wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munteenheid
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Commissie en kosten
Citigroup Inc.
S&P: A- (outlook: negatief) / Moody’s: Baa2 (outlook: stabiel)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS1121110263
USD
2.000 USD per coupure
„„ Van 27/10/2014 tot 05/12/2014
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 12/12/2014
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 2.040 USD per coupure). In de uitgifteprijs is een
beleggingsprovisie van 2% inbegrepen.
„„ De omvang van de emissie zou maximum USD 30.000.000 mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten.
Vergoeding in geval van een omzetting naar Amerikaanse dollar: 0,50%.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een prijs die lager ligt dan
de uitgifteprijs. Het verschil tussen deze aankoopprijs en de uitgifteprijs vormt een beleggingsprovisie. De
uitgever houdt eveneens kosten af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele- en
juridische kosten).
Al deze kosten zijn inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemmen overeen met een jaarlijks equivalent
van maximaal 0,86%.
De potentiële belegger wordt uitgenodigd de definitieve voorwaarden te raadplegen voor meer informatie
over deze vergoedingen.
Onderliggende waarden
Observatiedatums van de onderliggende waarden
Betaaldatums van de jaarlijkse coupon
Coupon
Actuarieel brutorendement
Eindvervaldag
De USD CMS-rente op 2 en 30 jaar.
05/12/2019, 07/12/2020, 06/12/2021 en 05/12/2022.
14/12/2015, 12/12/2016, 12/12/2017, 12/12/2018, 12/12/2019, 14/12/2020, 13/12/2021 en 12/12/2022.
„„ Van 2015 tot 2018: 3,25% bruto per jaar
„„ Van 2019 tot 2022: 2 x (USD CMS 30 jaar - EUR CMS 2 jaar) met een minimum van 0% en een maximum
van 4,50% bruto
Minimum 1,40% en maximum 3,54% (rekening houdend met de uitgifteprijs en vóór roerende voorheffing)
12/12/2022
Terugbetaling op de eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Verkoop voor de eindvervaldag
Dit effect wordt genoteerd op de Irish Stock Exchange. De beursnotering waarborgt evenwel niet de liquiditeit van het effect. De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks voor hun eindvervaldag
door te verkopen aan Citibank Inc. (zie ook “Liquiditeitsrisico” op pagina 4). Hierbij zullen makelaarskosten
van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel worden toegepast op de vastgestelde prijs.
De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Deze waarde zal
beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile5
Prospectus
Belangrijk bericht
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de jaarlijkse coupon3.
In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag, wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
46
De volledige voorwaarden van toepassing op deze effecten worden uiteengezet in het Basisprospectus
“Rates” van Citi U.S. $ 30.000.000.000 Global Medium Term Note Programme dat op 22/07/2014 is
goedgekeurd door de Centrale Bank van Ierland, zijn supplementen van 27/08/2014 en 01/12/2014, in de
definitieve voorwaarden van 01/12/2014 en de samenvattingen ervan in het Nederlands en het Frans. Elke
beleggingsbeslissing moet zijn gebaseerd op deze documenten.
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten. Dit product mag evenmin door Î
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel aangeboden worden aan particuliere beleggers die inwoners van
Groot-Brittannië zijn.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen die rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, zal Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen
aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3
Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een
rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5
Het DB Product Profile is een quotering eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria:
het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt
echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie: raadpleeg www.deutschebank.be.
6
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op
dit product elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd
beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal gebeuren via de website www.deutschebank.be of via elk ander geïndividualiseerd communicatiemiddel.
1
V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 01/12/2014.
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Duitsland, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102
0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
CITIGROUP INC. (US) INTEREST LINKED BOND USD 2022 II
Download

Interest Linked Bond USD 2022 II