Credit Suisse (CH)
(A/A1)
Interest Linked Bond
USD 2025
WAT MAG U VERWACHTEN?
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument in USD uitgegeven
door Credit Suisse AG.
ÎÎ Jaarlijkse brutocoupon in USD van 4% gedurende de
eerste periode van 5 jaar.
ÎÎ Variabele jaarlijkse brutocoupon in USD gelijk aan 2
keer het verschil tussen de USD CMS-rente op 30 jaar
en die op 2 jaar gedurende de tweede periode van 5
jaar, met een minimum van 0% en een maximum van
5%.
ÎÎ Looptijd: 10 jaar (30/01/2025)
ÎÎ Actuarieel brutorendement in USD van minimum
1,87% en maximum 4,20% (rekening houdend met de
uitgifteprijs en vóór roerende voorheffing).
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 1.020 USD per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u
100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per
coupure) terug te betalen, behalve ingeval de uitgever
in gebreke blijft of failliet gaat. Dit product kan niet
worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.
ÎÎ Wisselkoersrisico zowel wat betreft de nominale waarde in USD (zijnde 1.000 USD per coupure) als wat betreft de coupons. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herbeleggen in USD maar zijn
kapitaal wenst te converteren in EUR, kan dit bedrag
uitgedrukt in EUR hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. Een devaluatie van de USD ten
opzichte van de EUR kan een kapitaalverlies in EUR als
gevolg hebben.
1
Type belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in
te tekenen op dit instrument, leent u geld aan de uitgever,
die zich ertoe verbindt u gedurende de eerste periode van 5
jaar een vaste jaarlijkse brutocoupon in USD uit te betalen
en gedurende de tweede periode van 5 jaar een variabele
jaarlijkse brutocoupon in USD in functie van de evolutie van
de onderliggende rentevoeten en u op de eindvervaldag de
nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) terug te
betalen. Ingeval de uitgever (bv. door een faillissement of
wanbetaling) in gebreke zou blijven, loopt u het risico dat
u de sommen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en de
belegde som verliest.
Doelpubliek
Dit complex gestructureerd schuldinstrument richt zich
tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de kenmerken van het voorgestelde product
te begrijpen en om ten aanzien van hun financiële situatie
de voordelen en risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe instrument te kunnen inschatten. Beleggers moeten meer bepaald vertrouwd zijn met de USD
CMS-rente op 2 jaar, de USD CMS-rente op 30 jaar en de
wisselkoers EUR/USD.
CREDIT SUISSE (CH) INTEREST LINKED BOND USD 2025
Dit product biedt de belegger de eerste periode van 5 jaar een vaste jaarlijkse brutocoupon in USD van 4%. De tweede periode van 5 jaar vertegenwoordigt de jaarlijkse brutocoupon in USD 2 keer het verschil tussen de langetermijnrente (USD
CMS op 30 jaar) en de kortetermijnrente (USD CMS op 2 jaar) op de jaarlijkse observatiedata, met een minimum van 0% en
een maximum van 5% bruto1.
Het product is gebaseerd op de USD Constant Maturity Swap-rente (USD CMS) op 30 jaar en op 2 jaar. De CMS-renteÎ
(‘Constant Maturity Swap’ of swaprente bij constante looptijd) is een referentierente van de financiële markten die wordt
gebruikt voor verrichtingen waarbij vaste rente wordt omgeruild voor variabele rente (ook wel renteswaps genoemd) gedurende een welbepaalde periode.
Dankzij deze strategie maakt u kans op een interessante coupon als de kortetermijnrente lager is dan de langetermijnrente,
zoals momenteel het geval is. In dat geval spreekt men van een normale rentecurve. Ter informatie: het verschil tussen de
USD CMS -rente op 30 jaar en op 2 jaar bedroeg 2,007% op 10/12/2014. U kunt de evolutie ervan volgen op de website van
Deutsche Bank www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf.
Evolutie van het verschil tussen de USD CMS-rente op 30 jaar en op 2 jaar
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
04
/20
/12
10
05
/20
/12
10
06
/20
/12
10
07
/20
/12
10
08
/20
/12
10
09
/20
/12
10
10
/20
/12
10
11
/20
/12
10
12
/20
/12
10
13
/20
/12
10
14
/20
/12
10
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van het verschil tussen de USD CMS-rente op 30 jaar en op 2 jaar houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
We kunnen een normale rentecurve verwachten in een periode van expansief economisch beleid, met economische groeivooruitzichten. Maar ook het omgekeerde geldt: een economisch verstrakkingsbeleid met een verwachte vertraging van de
economische groei leidt meestal tot een omgekeerde rentecurve. Als de rentecurve omkeert vanaf het zesde jaar, wordt er
geen coupon uitbetaald. Dat scenario kan zich bijvoorbeeld voordoen als de kortetermijnrente stijgt en de langetermijnrente
onveranderd blijft. Wij verwachten een positieve rentecurve (waarbij de langetermijnrente hoger is dan de kortetermijnrente), rekening houdend met het uiterst soepele monetaire beleid van de Federal Reserve en de verwachte verbetering van de
economische groeivooruitzichten in de Verenigde Staten.
1
2
Actuarieel brutorendement in USD van minimum 1,87% en maximum 4,20% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de met vergoedingen die beschreven
worden in de technische fiche en vóór roerende voorheffing). De wisselkoersschommelingen EUR/USD kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op
het actuariële rendement in USD.
CREDIT SUISSE (CH) INTEREST LINKED BOND USD 2025
CONCREET
DE EERSTE PERIODE VAN 5 JAAR
DE TWEEDE PERIODE VAN 5 JAAR
Een vaste jaarlijkse brutocoupon in USD van 4%.
Een jaarlijkse variabele brutocoupon van minimum 0%
en maximum 5%.
Vanaf 2016 en tot in 2020 verbindt de uitgever zich ertoe u elk
jaar een brutocoupon in USD van 4% uit te betalen, ongeacht de
evolutie van de rente (behalve ingeval de uitgever in gebreke blijft of
failliet gaat).
Vanaf 2021 blijft het product lopen met een jaarlijkse variabele
brutocoupon in USD die gelijk is aan 2 keer het verschil tussen de
USD CMS-rente op 30 jaar en de USD CMS-rente op 2 jaar (rente
vastgesteld op de jaarlijkse observatiedata, variabele brutocoupon
van minimum 0% en maximum 5%).
Illustratie van het mechanisme van de jaarlijkse coupon
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en bieden bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.
In geval van een ongunstig scenario hebt u recht op een jaarlijkse brutocoupon in USD van 4% gedurende de eerste periode van 5 jaar en van 0% gedurende de tweede periode van 5 jaar. Bovendien hebt u recht op de terugbetaling van de
nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever. Uw actuariële brutorendement in
USD bedraagt bijgevolg 1,87%1 (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven worden in
de technische fiche en vóór roerende voorheffing).
Neutraal scenario
OBSERVATIEDATUM
VAN HET VERSCHIL
TUSSEN DE USD CMSRENTE OP 30 JAAR EN
OP 2 JAAR
RENTE 30
JAAR – RENTE 2
JAAR (FICTIEVE
RENTETARIEVEN)
2 X (RENTE 30 JAAR –
RENTE 2 JAAR)
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Vaste coupons
Jaar 4
Jaar 5
JAARLIJKSE
BRUTOCOUPON
BETAALDATUM
4,00%
29/01/2016
4,00%
30/01/2017
4,00%
30/01/2018
4,00%
30/01/2019
4,00%
30/01/2020
Jaar 6
28/01/2021
2,72%
5,44%
5,00%
29/01/2021
Jaar 7
27/01/2022
2,05%
4,10%
4,10%
31/01/2022
Jaar 8
26/01/2023
1,05%
2,10%
2,10%
30/01/2023
Jaar 9
26/01/2024
-0,05%
-0,10%
0,00%
30/01/2024
Jaar 10
28/01/2025
1,35%
2,70%
2,70%
30/01/2025
Het actuariële brutorendement in USD bedraagt in dit scenario 3,22%1 (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de
vergoedingen die beschreven worden in de technische fiche en vóór roerende voorheffing).
In het beste scenario hebt u dus recht op een jaarlijkse brutocoupon in USD van 4% gedurende de eerste periode van 5 jaar
en van 5% bruto in USD gedurende de tweede periode van 5 jaar. Bovendien hebt u recht op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever. Het actuariële brutorendement in USD
bedraagt in dit scenario 4,20%1 (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen beschreven in de technische
fiche en vóór roerende voorheffing). Dit is evenwel een zuiver theoretisch scenario en de kans dat dit zich in werkelijkheid
gaat voordoen is zeer klein.
In het slechtste scenario, ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat voor de eindvervaldag, kunnen de coupons waarvan de betaaldatum na het faillissement ligt, verloren zijn en is de teruggave van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per
coupure) onzeker. Het effect zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de door
de markt verwachte invorderingswaarde van de obligatie na het faillissement en kan in het slechtste geval 0% bedragen.
1
De wisselkoersschommelingen EUR/USD kunnen een positieve of negatieve invloed hebben op het actuariële rendement in USD.
3
CREDIT SUISSE (CH) INTEREST LINKED BOND USD 2025
Waarom beleggen in Amerikaanse dollar?
De forse stijging van de Amerikaanse dollar tegenover de eenheidsmunt van de voorbije maanden is niet onopgemerkt
gebleven. Het economische klimaat is sterk verschillend langs weerskanten van de Atlantische Oceaan en vraagt ook zeer
uiteenlopende oplossingen van de monetaire overheden. In de Verenigde Staten veert de economie stevig op en zal de inflatie waarschijnlijk geleidelijk normaliseren. In de eurozone valt de groei daarentegen stil en blijft de inflatie erg laag. Bijgevolg
zal het monetaire beleid van de Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) in de toekomst almaar verder
uiteenlopen. De Fed zette eind oktober haar liquiditeitsinjecties stop en zal vermoedelijk het pad effenen voor een eerste
renteverhoging in 2015. De ECB zal haar richtinggevende rente dan weer voor lange tijd op een bodempeil houden en kan
zo nodig zelfs nog verder gaan in haar anticrisismaatregelen. Het verschil in groei en rente in het voordeel van de Verenigde
Staten en de vooruitgang van het land op het gebied van de energieonafhankelijkheid zullen vermoedelijk meer kapitalen
aantrekken en de Amerikaanse dollar sterker maken. Daarom verwachten we dat de Amerikaanse dollar voor lange tijd
hoger zal noteren dan de euro. De beleggers moeten echter rekening houden met de zeer volatiele EUR/USD-wisselkoers.
Bron: Intern document, december 2014.
Evolutie van de Amerikaanse dollar ten aanzien van de euro
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
04
/20
/12
10
05
/20
/12
10
06
/20
/12
10
07
/20
/12
10
08
/20
/12
10
09
/20
/12
10
10
/20
/12
10
11
/20
/12
10
12
/20
/12
10
13
/20
/12
10
14
/20
/12
10
Bron: Bloomberg.
De evolutie van de Amerikaanse dollar tegenover de euro in het verleden houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
Op 10/12/2014 was 1 EUR 1,2392 USD waard. Om een coupure van 1.000 USD tegen deze koers te kopen, dient u
806,97 EUR te betalen.
In geval van een waardevermindering van de Amerikaanse dollar met 10% ten opzichte van de EUR op de eindvervaldag
(tot 1,3769 USD voor 1 EUR), ontvangt u slechts 726,28 EUR voor uw coupure van 1.000 USD. De waarde van uw kapitaal
zal bijgevolg met 10% zijn gedaald. Anderzijds ontvangt u bij een waardestijging van de Amerikaanse dollar met 10% ten
opzichte van de EUR (tot 1,1265 USD voor 1 EUR) 887,67 EUR voor uw coupure van 1.000 USD. In dit geval realiseert u een
meerwaarde van 10% op de valuta.
U kunt de evolutie van de EUR/USD-wisselkoers volgen op de website van Deutsche Bank:
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
4
CREDIT SUISSE (CH) INTEREST LINKED BOND USD 2025
Een product uitgegeven door
Credit Suisse AG.
Dit gestructureerde schuldinstrument wordt uitgegeven
door Credit Suisse AG (rating A, negatieve outlook volgens
S&P en A1, negatieve outlook volgens Moody’s).
Credit Suisse AG is een Zwitserse bank die gevestigd is in
Zürich en opgericht werd in 1856. Ze is aanwezig in meer
dan 50 landen en stelt om en bij de 50.000 personen tewerk.
Ze is er actief op het vlak van Private Banking, Wealth
Management en Investment.
Meer informatie over de ratings?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of
andere financiële instellingen. Die beleggingen kunnen in verschillende scenario’s worden aangewend
(bv. de stijging van een beursindex). Een diversifiëring
van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn. Neem contact op met uw agentschap
of bel Tele-Invest op het nummer 078 153 154 voor
meer details.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Prospectus, de eventuele supplementen eraan en de samenvatting in het Frans
en het Nederlands.
De volledige voorwaarden die op deze effecten van toepassing zijn, worden uiteengezet in het Prospectus ‘Notes
linked to the 2-Year USD CMS Rate and the 30-Year USD
CMS Rate, due January 2025’, dat werd goedgekeurd door
de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
op 11/12/2014.
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op drie productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u
toe een portefeuille samen te stellen in overeenstemming
met uw doelstellingen. Meer details vindt u op
www.deutschebank.be/dbpersonal
Categorie: Groei (activa met een middelmatig risico)
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte
van uw geld waarvoor u een hoger rendement wenst dan
bij de categorie Bescherming en waarbij u aanvaardt het
bloot te stellen aan hogere risico’s.
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten. Alle documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.
U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het nummer 078
153 154 of raadplegen op de website www.deutschebank.
be/producten.
De eventuele supplementen bij het Prospectus die de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode, zullen
eveneens via dezelfde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Prospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel tijdens de inschrijvingsperiode, zal de belegger die
reeds heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen de
tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.
DB Product Profile
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Wat is het DB Product Profile?
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt om te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten)
(voor meer details: zie technische fiche). In het algemeen
geldt dat wanneer een product minder risicovol is, dit tot
een potentieel lager rendement zou kunnen leiden. Omgekeerd zou een risicovoller product dat risicovoller is in bepaalde gevallen kunnen resulteren in een potentieel hoger
rendement. Het gaat hier echter om een indicatie ontwikkeld om de belegger te helpen. Concreet gezien zal het finale rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het
product en de marktontwikkelingen.
Dit complexe product behoort tot de categorie Groei (activa met een middelmatig risico) en heeft een DB Product profile 4. We raden u aan om enkel in dit product te beleggen wanneer u een goed begrip hebt van de kenmerken ervan en met
name wanneer u de risico’s die eraan verbonden zijn begrijpt. Deutsche Bank moet bepalen of u over voldoende kennis
en ervaring beschikt. Indien het product niet gepast zou zijn voor u, moet zij u hiervoor waarschuwen. Wanneer de bank
u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is rekening
houdend met uw kennis en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
5
CREDIT SUISSE (CH) INTEREST LINKED BOND USD 2025
De belangrijkste risico’s
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1).
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze
belegging vindt u op de pagina’s 16 tot 17 van het Prospectus.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net als bij alle
gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv.
faillissement, wanbetaling...) van de uitgever. Bij faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen
coupons. Dit product kan niet worden beschouwd als een
deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van
de depositobeschermingsregeling.
Als Credit Suisse ooit met ernstige solvabiliteitsproblemen
te kampen krijgt, kan het product op beslissing van de toezichthouder helemaal of gedeeltelijk geannuleerd worden of
omgezet worden in eigen kapitaalinstrumenten (aandelen).
In dat geval loopt de belegger het risico om de bedragen
waarop hij recht heeft niet te kunnen terugvorderen en het
belegde bedrag met de intresten helemaal of gedeeltelijk te
verliezen.
Wisselkoersrisico
Dit product wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Dit
houdt in dat de belegger blootgesteld is aan een wisselkoersrisico op de Amerikaanse dollar (USD), zowel wat
betreft de nominale waarde als wat betreft de jaarlijkse
coupons. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst
te herbeleggen in USD maar zijn kapitaal wenst te converteren in EUR, kan dit bedrag uitgedrukt in EUR hoger of lager
zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. Hoe hoger het
volatiliteitsniveau van een munt ten opzichte van een andere
munt, hoe groter de kans op wisselkoerswinst- of verlies.
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is net als alle andere schuldinstrumenten onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product
tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden de
marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico,
die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating
van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der
tijd doen schommelen.
Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico
is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate
de vervaldag nadert.
6
Liquiditeitsrisico
Dit product noteert niet op een gereglementeerde markt.
Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal Credit
Suisse AG de liquiditeit van de effecten garanderen tegen
een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de aan- en verkoopprijs die van toepassing is in geval van doorverkoop van
de effecten vóór de eindvervaldag zal ongeveer 1% bedragen. In geval van uitzonderlijke marktomstandigheden behoudt Credit Suisse AG zich het recht voor de effecten van
de houder niet langer terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden.
We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van dit
product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde 1.000
USD per coupure) gedurende de looptijd ervan. Dergelijke
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in
geval van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de eindvervaldag recht op een terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) door de uitgever (behalve
in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever).
Risico verbonden aan het verschil tussen de USD
CMS-rente op 30 jaar en op 2 jaar
Gedurende de 5 laatste jaren bedraagt de jaarlijkse brutocoupon maximum 5%, zelfs als het verschil tussen de USD
CMS-rente op 30 jaar en op 2 jaar groter wordt.
In geval een inverse curve van de USD CMS-rente, en meer
bepaald als het verschil tussen de USD CMS-rente op 30
jaar en op 2 jaar negatief is op de observatiedatum, zal de
coupon 0% bedragen voor het desbetreffende jaar.
Om in te schrijven
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in
te vullen via uw Online Banking.
Technische fiche
Credit Suisse (CH) Interest Linked Bond USD 2025 is een gestructureerd schuldinstrument met recht op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in
geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munt
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Vergoeding en kosten
Credit Suisse AG
S&P: A (negatieve outlook) / Moody's: A1 (negatieve outlook)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS1093239694
USD
1.000 USD per coupure
„„ Van 16/12/2014 tot 28/01/2015
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 30/01/2015
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 1.020 USD per coupure). In de uitgifteprijs is een
beleggingsprovisie van 2% inbegrepen.
„„ De omvang van de uitgifte zou maximum 50.000.000 USD mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor om de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te
sluiten.
Vergoeding bij omzetting naar Amerikaanse dollar: 0,50%.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een prijs die lager ligt dan de
uitgifteprijs. Het verschil tussen deze aankoopprijs en de uitgifteprijs vormt een plaatsingsvergoeding.
De uitgever houdt eveneens kosten af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele en
juridische kosten).
Al deze kosten zijn inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemmen overeen met een jaarlijks equivalent
van maximum 0,70%.
Potentiële beleggers dienen het Prospectus van 11/12/2014 te raadplegen voor meer informatie over die
vergoedingen.
Onderliggende waarden
Observatiedata van de onderliggende
waarden
Betaaldata van de jaarlijkse coupon
Coupon in USD
Actuarieel brutorendement in USD
Eindvervaldag
Terugbetaling op de eindvervaldag
Doorverkoop vóór de eindvervaldag
De USD CMS-rente op 2 en 30 jaar.
28/01/2021, 27/01/2022, 26/01/2023, 26/01/2024 en 28/01/2025.
29/01/2016, 30/01/2017, 30/01/2018, 30/01/2019, 30/01/2020, 29/01/2021, 31/01/2022, 30/01/2023,
30/01/2024, 30/01/2025.
„„ Van 2016 tot 2020: 4% bruto per jaar
„„ Van 2021 tot 2025: 2 x (USD CMS 30 jaar – USD CMS 2 jaar) met een minimum van 0% en een maximum
van 5% bruto
Minimum 1,87% en maximum 4,20% (rekening houdend met de uitgifteprijs en vóór roerende voorheffing).
30/01/2025
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Dit product noteert niet op een gereglementeerde markt.
De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks aan Credit Suisse door te verkopen voor
de eindvervaldag ervan (zie ook ‘Liquiditeitsrisico’ op pagina 6). Bovendien zal Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel maximaal 0,50% makelaarskosten aanrekenen op de vastgestelde prijs.
De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks worden bijgewerkt. Die waarde zal
beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor
Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Inschrijving op de primaire markt: geen3
Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile :
5
Prospectus
Belangrijk bericht
25% op de jaarlijkse coupon3.
In geval van doorverkoop vóór de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
46
De volledige voorwaarden die op deze effecten van toepassing zijn, worden uiteengezet in het Prospectus
‘Notes linked to the 2-Year USD CMS Rate and the 30-Year USD CMS Rate, due January 2025’, dat werd
goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op 11/12/2014, de eventuele
supplementen eraan en de samenvattingen in het Nederlands en het Frans.
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten.
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op het grondgebied, noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter informatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen deze rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de rating tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, dan zal Deutsche Bank
AG Bijkantoor Brussel dat via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de cliënten die al hebben ingeschreven op het product.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen
aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3
Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een
rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5
Het DB Product Profile is een quotering, eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt
voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare
criteria: het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel bepaalde rendement, de munt, de looptijd, de rating van de uitgever bij de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering
houdt echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie, raadpleeg www.deutschebank.be.
6
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald bij het ter perse gaan van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de cliënten die al hebben ingetekend op dit
product, elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal gebeuren via haar website www.deutschebank.be of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel.
1
7
V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 16/12/2014
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AVL0HOD-14
CREDIT SUISSE (CH) INTEREST LINKED BOND USD 2025
Download

Interest Linked Bond USD 2025