Deutsche Bank AG
(DE) (A/A3)
Fund ­Opportunity
Coupon USD 2020 II
WAT MAG U VERWACHTEN?
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven in USD
door Deutsche Bank AG.
ÎÎ Jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan
115% van de prestaties op jaarbasis van het fondsÎ
DWS Multi Opportunities NC.
ÎÎ Looptijd: 6 jaar.
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 2.040 USD per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u
100% van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per
coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever
in gebreke blijft of failliet gaat. Dit product kan niet
worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.
ÎÎ Wisselkoersrisico zowel wat betreft de nominale waarde in USD (zijnde 2.000 USD per coupure) als wat
betreft de coupons. Indien de belegger op de eindvervaldag niet wenst te herbeleggen in USD, maar
zijn kapitaal wenst te converteren naar EUR, kan dit
bedrag uitgedrukt in EUR hoger of lager zijn dan het
oorspronkelijk belegde kapitaal. Een devaluatie van de
USD ten opzichte van de EUR kan een kapitaalverlies
in EUR als gevolg hebben.
Type belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door
in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die
zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde in USD (zijnde 2.000 USD per coupure) terug te betalen, evenals een jaarlijkse brutocoupon in USD
die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het
fonds DWS Multi Opportunities NC. In geval de uitgever
(bv. door een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou
blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht
hebt niet kunt recupereren en de belegde som verliest.
Doelpubliek
Dit gestructureerde schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis beschikken
om de karakteristieken van het voorgestelde product te
begrijpen en om, ten aanzien van hun financiële situatie,
de voordelen en risico’s van een belegging in dit complexe
instrument te evalueren. Beleggers moeten meer bepaald
vertrouwd zijn met het onderliggende fonds, de wisselkoers EUR/USD en de rentevoeten.
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2020 II
Om een vermogen te doen groeien tussen bubbels en crisissen door, is een voortdurende opvolging noodzakelijk. Ook moet
men zijn emoties onder controle houden en de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. De flexibele aanpak heeft
als doel te profiteren van de stijgende markten, terwijl de daling maximum wordt opgevangen. Maar waarom geen beroep
doen op een team van ervaren beheerders?
Dankzij Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Coupon USD 2020
II profiteert u van de prestaties van het fonds DWS Multi Opportunities
NC. Dit flexibele fonds streeft naar het bereiken van een rendement
dat hoger is dan het gemiddelde via een actief en zeer flexibel beheer,
waarbij een allocatie van 100% aandelen, 100% defensieve producten
en tal van andere tussenliggende combinaties mogelijk is om optimaal
rekening te houden met de macro-economische visie van de beheerders.
Dit fonds zal minstens 51% van zijn activa beleggen in deelbewijzen van
andere fondsen.
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een oplossing
om hun beleggingen te diversifiëren en geeft hen recht op een variabele
jaarlijkse brutocoupon in USD die gelijk is aan 115% van de prestaties
op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC.
De prestatie op jaarbasis van het fonds stemt overeen met het verschil
tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de
netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot
de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door
het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Een alternatief voor lage rentevoeten?
Een bancaire obligatie met een vaste rentevoet in USD en een looptijd en rating die
gelijkwaardig zijn aan die van het product
Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity
Coupon USD 2020 II zou vaste brutocoupons
bieden van ongeveer 2,70%.
De opportuniteitskost van het product Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity
Coupon USD 2020 II, met andere woorden
de winstderving in vergelijking met een belegging waarvan het rendement op voorhand
gekend is wanneer het product elk jaar geen
coupon uitkeert, is bijgevolg 2,70%.
In ruil voor dit potentiële risico hebt u evenwel de mogelijkheid een hogere coupon te
ontvangen die gelijk is aan 115% van de prestaties op jaarbasis van het fonds DWS Multi
Opportunities NC.
DWS Multi Opportunities NC
Dit fonds naar Luxemburgs recht belegt minstens 51% van zijn activa in deelbewijzen van andere fondsen. Bovendien
kunnen de netto-activa ook rechtstreeks worden belegd in aandelen, vastrentende obligaties, certificaten van aandelen,
converteerbare obligaties, obligaties met warrant en convertibles met onderliggende warrants op effecten, warrants op
effecten, participatiebewijzen en genotsrechten. Tot 20% van de activa kan worden belegd in door activa gedekte effecten
en in door hypothecaire kredieten gedekte effecten. Het beleggingsbeleid wordt ook toegepast door gebruik te maken van
geschikte derivaten.
Doelstelling? Het bereiken van een rendement dat hoger is dan het gemiddelde via een actief en zeer flexibel beheer, waarbij
een allocatie van 100% aandelen, 100% defensieve producten en tal van andere tussenliggende combinaties mogelijk is om
optimaal rekening te houden met de macro-economische visie van de beheerders.
Bron: Deutsche Asset & Wealth Management
Voor meer informatie over het fonds DWS Multi Opportunities NC kunt u terecht op de site
https://funds.deutscheawm.com/lu/Producs/Funds/35395/Overview
Evolutie van het fonds DWS Multi Opportunities NC (Sinds de oprichting 13/01/2014)
115
110
105
100
95
90
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie
07/2014
08/2014
09/2014
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2020 II
Scenario’s en illustratie van de berekening van de coupons
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.
NIW van het fonds DWS Multi Opportunities NC op de initiële observatiedatum (31/10/2014) = 100 EUR (cours fictif).
Ongunstig scenario
Wanneer 115% van de prestatie op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC lager is dan of gelijk is aan 0% op
elke jaarlijkse observatiedatum, hebt u recht op geen enkele jaarlijkse coupon en verbindt de uitgever zich ertoe u op de
eindvervaldag (30/10/2020) de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) terug te betalen.
Het actuarieel brutorendement in USD in dit scenario bedraagt -0,33% (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven worden in de technische fiche). Het actuariële rendement in EUR kan positief of negatief worden
beïnvloed door de wisselkoersschommelingen EUR/USD.
Neutraal scenario
JAARLIJKSE
BRUTO-Î
COUPON IN
USD
SCENARIO1
NETTO INVENTARISWAARDE
VAN HET FONDS OP DE JAARLIJKSE OBSERVATIEDATUM
(FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
Na 1 jaar
105 EUR
+5,00%
5%/1 = 5%
5,75%
5,75%
Na 2 jaar
99 EUR
-1,00%
-1%/2 = -0,50%
-0,58%
0,00%
Na 3 jaar
104 EUR
+4,00%
4%/3 = 1,33%
1,53%
1,53%
Na 4 jaar
109 EUR
+9,00%
9%/4 = 2,25%
2,59%
2,59%
Na 5 jaar
113 EUR
+13,00%
13%/5 = 2,60%
2,99%
2,99%
Na 6 jaar
115 EUR
+15,00%
15%/6 = 2,50%
2,88%
2,88%
Actuarieel brutorendement in USD bij dit scenario
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN
HET FONDS2
115% VAN DE PRESTATIE OP JAARBASIS VAN
HET FONDS
2,27%
3
Gunstig scenario
SCENARIO1
NETTO INVENTARISWAARDE
VAN HET FONDS OP DE JAARLIJKSE OBSERVATIEDATUM
(FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN HET
FONDS SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN
HET FONDS2
115% VAN DE PRESTATIE OP JAARBASIS VAN
HET FONDS
JAARLIJKSE
BRUTOÎ
COUPON IN
USD
Na 1 jaar
105 EUR
+5,00%
5%/1 = 5%
5,75%
5,75%
Na 2 jaar
109 EUR
+9,00%
9%/2 = 4,5%
5,18%
5,18%
Na 3 jaar
116 EUR
+16,00%
16%/3 = 5,33%
6,13%
6,13%
Na 4 jaar
120 EUR
+20,00%
20%/4 = 5%
5,75%
5,75%
Na 5 jaar
121 EUR
+21,00%
21%/5 = 4,20%
4,83%
4,83%
Na 6 jaar
125 EUR
+25,00%
25%/6 = 4,17%
4,79%
4,79%
Actuarieel brutorendement in USD bij dit scenario3
5,04%
Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
De prestatie op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC stemt overeen met het verschil tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld
door het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
3
Rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die gedetailleerd worden beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing. Het
actuariële rendement in EUR kan positief of negatief worden beïnvloed door de wisselkoersschommelingen EUR/USD.
1
2
In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de coupons, waarvan de betaaldatum
na het faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument
zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde
van het gestructureerd schuldinstrument rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn.
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2020 II
Waarom beleggen in Amerikaanse dollar?
Na zijn waardedaling tot rond 1,40 tegenover de euro, is de Amerikaanse dollar opnieuw sterker geworden tegenover de
eenheidsmunt. De monetaire versoepelingsmaatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) onthulde in juni (doelgerichte
herfinancieringsverrichtingen op lange termijn, negatieve depositorente) en in september (nieuwe verlaging van de richtinggevende rente, programma voor de opkoop van privéactiva) hebben daar zeker in meegespeeld. Het economische klimaat is
totaal verschillend in de Verenigde Staten (herstel van de activiteit, normalisering van de inflatie) en in de eurozone (slap en
ongelijkmatig herstel, inflatie rond nul) en daarom zal het monetaire beleid van de Federal Reserve (Fed) en van de ECB in de
toekomst waarschijnlijk nog sterker uiteenlopen. Enerzijds zullen de speculaties over de start van de renteverhogingscyclus
van de Fed in het voordeel spelen van de Amerikaanse dollar. En anderzijds heeft de ECB net haar pakket steunmaatregelen
uitgebreid en zal ze haar zeer soepele beleid naar verwachting nog voor langere tijd aanhouden. Het verschil in groei en
rente in het voordeel van de Verenigde Staten zal vermoedelijk meer kapitalen aantrekken en de Amerikaanse dollar sterker
maken, ondanks de ondersteunende factoren voor de euro (kapitaalstromen naar de perifere landen, groot overschot op de
lopende rekening). Daarom verwachten we dat de Amerikaanse dollar voor lange tijd hoger zal noteren dan de euro.
Bron: Intern document, September 2014.
Evolutie van de Amerikaanse dollar ten aanzien van de euro
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1
09/2004
09/2005
09/2006
09/2007
09/2008
09/2009
09/2010
09/2011
09/2012
09/2013
09/2014
Bron: Bloomberg
De historische evolutie van de Amerikaanse dollar ten aanzien van de euro houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
Op 08/09/2014 was 1 EUR 1,2934 USD waard. Om een coupure van 2.000 USD aan deze koers te kopen, dient u 1.546,31
EUR te betalen. In geval van waardevermindering van de dollar met 10% ten opzichte van de euro op de eindvervaldag (tot
1,4371 USD voor 1 EUR), ontvangt u slechts 1.391,68 EUR voor uw coupure van 2.000 USD. De waarde van uw kapitaal
zou bijgevolg met 10% zijn gedaald. Anderzijds ontvangt u in geval van waardestijging van de dollar met 10% ten opzichte
van de euro (tot 1,1758 USD voor 1 EUR) 1.700,94 EUR voor uw coupure van 2.000 USD. In dit geval realiseert u een meerwaarde van 10% op de valuta.
U kunt de evolutie van de wisselkoers EUR/USD volgen op de website van Deutsche Bank
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf of via Télé-Invest op het nummber 078 156 157.
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2020 II
Een product uitgegeven door Deutsche
Bank AG
Dit product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG
(rating A, negatieve outlook volgens S&P en A3, negatieve
outlook volgens Moody’s).
Deutsche Bank AG behoort tot de belangrijkste
investeringsbanken ter wereld, maar oefent een aanzienlijk
deel van haar activiteiten ook uit bij particuliere klanten.
De bank, die een toonaangevende speler is in Duitsland
en Europa, groeit nog aanhoudend in Noord-Amerika, Azië
en in de belangrijkste opkomende markten. Met meer dan
100.000 werknemers in 73 landen biedt Deutsche Bank haar
financiële diensten overal ter wereld aan.
Meer weten over de ratings ?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan dieworden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of
andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario’s worden aangewend
(bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie
van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn.
Neem contact op met uw agentschap of bel Tele-Invest op het nummer 078 153 154 voor meer details.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de
eventuele supplementen eraan, de samenvattingen in het
Frans en het Nederlands en de definitieve voorwaarden.
Alle documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze
ook telefonisch aanvragen op het nummer 078 153 154 of
raadplegen op de website
www.deutschebank.be/producten.
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen,
worden uiteengezet in het Basisprospectus (Programme
for the Issuance of Certificates, Warrants and Notes) van
19/12/2013 dat werd goedgekeurd door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de supplementen
eraan van 10/01/2014, 21/02/2014, 11/03/2014, 09/04/2014,
30/05/2014 en 08/08/2014 en de definitieve voorwaarden
van 22/09/2014. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd
zijn op deze documenten.
De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die
de uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode
zullen eveneens via de hierboven vermelde kanalen ter
beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij
het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website
van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de
inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft
ingeschreven op dit product twee werkdagen de tijd krijgen
om zijn inschrijving te herzien.
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeiten, Bescherming en Groei), laat u toe
een portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen. Meer details vindt u op www.deutschebank.be/
dbpersonal
DB Product Profile
Categorie : Groei (activa met een middelmatig risico)
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte
van uw geld waarvoor u een hoger rendement wenst dan
datgene wat verwacht wordt voor de categorie Bescherming, waarbij u aanvaardt het bloot te stellen aan hogere
risico’s.
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Wat is het DB Product Profile?
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt om te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het algemeen geldt dat wanneer een product minder risicovol is,
dit tot een potentieel lager rendement zou kunnen leiden.
Omgekeerd zou een risicovoller product dat risicovoller is
in bepaalde gevallen kunnen resulteren in een potentieel
hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie
ontwikkeld om de belegger te helpen. Concreet gezien
zal het finale rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het product en de marktontwikkelingen.
Dit product behoort tot de categorie Groei (actief met middelmatig risico) en heeft een DB Product profile 4. We raden u
aan om enkel in dit product te beleggen wanneer u een goed begrip hebt van de kenmerken ervan en met name wanneer
u de risico’s die eraan verbonden zijn begrijpt. Deutsche Bank moet bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet gepast zou zijn voor u, moet zij u hiervoor waarschuwen. Wanneer de bank u een product
aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is rekening houdend met
uw kennis en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2020 II
De belangrijkste risico’s
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1).
Meer informatie over de risico’s die inherent zijn aan deze
belegging vindt u op de pagina’s 98 tot 141 van het Basisprospectus.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij
alle gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico
(bv. faillissement, wanbetaling, …) van de uitgever. In geval
van een faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te
betalen coupons. Dit product kan niet worden beschouwd
als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het
kader van de depositobeschermingsregeling.
Wisselkoersrisico
Dit product wordt uitgedrukt in Amerikaanse dollar. Dit
houdt in dat de belegger blootgesteld is aan een wisselkoersrisico met betrekking tot de Amerikaanse dollar (USD),
zowel wat betreft de nominale waarde als wat betreft de
jaarlijkse coupons. Indien de belegger op de eindvervaldag
niet wenst te herbeleggen in USD, maar zijn kapitaal wenst
te converteren naar EUR, kan dit bedrag uitgedrukt in EUR
hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.
Hoe hoger het volatiliteitsniveau van een munt is ten opzichte van een andere munt, hoe groter het risico op winst of
verlies in geval de wisselkoers stijgt.
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de
marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere
marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico,
die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating
van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der
tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen
resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde
verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en
vermindert naarmate de vervaldag nadert.
Liquiditeitsrisico
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde
markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal
Deutsche Bank AG de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de
aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in
geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer 1% bedragen. In geval van uitzonderlijke
marktomstandigheden behoudt Deutsche Bank AG zich het
recht voor de effecten aan toonder niet langer terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou
worden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde
van dit product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) gedurende de looptijd ervan.
Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt op
de eindvervaldag enkel recht op een terugbetaling van de
nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) door de
uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement
van de uitgever).
Risico verbonden aan het onderliggende fonds
In geval zich gebeurtenissen voordoen waardoor Deutsche
Bank AG London niet langer in staat is haar verplichtingen
na te komen (bijvoorbeeld de vereffening, faillissement, de
onmogelijkheid om het fonds door te verkopen, ...), zal het
onderliggende fonds niet vervangen worden en kan met
name het product vervroegd worden terugbetaald tegen de
marktwaarde ervan. In het slechtste geval kan deze marktwaarde lager zijn dan de nominale waarde (zijnde 2.000 USD
per coupure). Voor meer informatie over deze gebeurtenissen kunt u terecht op de pagina’s 276 tot 279 van het Basisprospectus.
Om in te tekenen
Tele-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen
door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in te vullen via uw Online Banking.
Technische fiche
Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Coupon USD 2020 II is een gestructureerd schuldinstrument met recht
op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever,
behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever Deutsche Bank AG
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munteenheid
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Commisie en kosten
S&P: A (Outlook: negatief) / Moody’s: A3 (Outlook: negatief)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS0461379900
USD
2.000 USD per coupure
„„ Van 22/09/2014 tot 29/10/2014
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 31/10/2014
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 2.040 USD per coupure).
„„ De omvang van de emissie zou maximum USD 30.000.000 mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten.
Vergoeding in geval van een omzetting naar Amerikaanse dollar: 0,50%.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een prijs die lager ligt dan
de uitgifteprijs. Het verschil tussen deze aankoopprijs en de uitgifteprijs vormt een beleggingsprovisie. De
uitgever houdt eveneens kosten af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele- en
juridische kosten).
Al deze kosten zijn inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemmen overeen met een jaarlijks equivalent
van maximaal 1,2%.
De potentiële belegger wordt uitgenodigd het Basisprospectus te raadplegen voor meer informatie over
deze vergoedingen.
Onderliggend fonds
DWS Multi Opportunities NC (LU0989130413)
De netto-inventariswaarde van dit fonds kan worden geraadpleegd op de site
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf
Initiële observatiedatum van de net- 31/10/2014
to-inventariswaarde Jaarlijkse observatiedatums voor de
berekening van de coupons
Prestatie op jaarbasis
23/10/2015, 24/10/2016, 24/10/2017, 24/10/2018, 24/10/2019 en 23/10/2020.
De prestatie op jaarbasis van het fonds DWS Multi Opportunities NC stemt overeen met het verschil tussen
de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële
observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door
het aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Jaarlijkse coupons Van 2015 tot 2020: jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 115% van de prestaties op jaarbasis van
het fonds DWS Multi Opportunities NC.
Betaaldatums van de coupons 30/10/2015, 31/10/2016, 31/10/2017, 31/10/2018, 31/10/2019 en 30/10/2020.
Eindvervaldag 30/10/2020
Terugbetaling op de eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Verkoop voor de eindvervaldag
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt.
De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te verkopen voor hun eindvervaldag
aan Deutsche Bank AG (zie ook “Liquiditeitsrisico” hierboven).
Bovendien zullen er makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks
worden bijgewerkt. Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers
van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile
5
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de uitgekeerde coupons3.
In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
46
Prospectus
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen, worden uiteengezet in het Basisprospectus
(Programme for the Issuance of Certificates, Warrants and Notes) van 19/12/2013 dat werd goedgekeurd
door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de supplementen eraan van 10/01/2014,
21/02/2014, 11/03/2014, 09/04/2014, 30/05/2014 en 08/08/2014 en de definitieve voorwaarden van
22/09/2014. Î
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten.
Belangrijk bericht
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten noch op het grondgebied noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen die rating op elk ogenblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, zal Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen
aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3
Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een
rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5
Het DB Product Profile is een quotering eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria:
het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt
echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie: raadpleeg www.deutschebank.be.
6
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op
dit product elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal gebeuren via de website www.deutschebank.be of via elk ander geïndividualiseerd communicatiemiddel.
1
V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 22/09/2014.
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Duitsland, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102
0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON USD 2020 II
Download

Deutsche Bank AG (DE) (A/A3)