REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ
DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
§1
DEFINICJE
Bank – Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Kredytobiorca– będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne
wymienione w Umowie Kredytu jako strona zobowiązania z tytułu Kredytu.
Konsument – osoba fizyczna (lub osoby fizyczne) dokonująca czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Poręczyciel – osoba zobowiązana do spłaty wierzytelności Banku w przypadku, gdy
Kredytobiorca nie spłacił jej w terminie oznaczonym w Umowie Kredytu.
Umowa Kredytu – umowa, na podstawie której Bank udzielił Kredytobiorcy Kredytu
w celu bezpośrednio niezwiązanym z prowadzona działalnością gospodarczą lub
zawodową.
Kredyt – oznacza następujące produkty kredytowe: (1) pożyczkę konsumpcyjną,
(2) pożyczkę na zakup samochodu, (3) pożyczkę lombardową, (4) pożyczkę
PREMIUM, (5) kredyt w formie linii kredytowej w rachunku BRI, (6) kredyt w formie
linii kredytowej w rachunku BRI PLUS na finansowanie zobowiązań wobec Domu
Maklerskiego w związku z nabywaniem papierów wartościowych, (7) kredyt na zakup
akcji na rynku pierwotnym, (8) limit kredytowy w koncie osobistym, (9) inne produkty
kredytowe, jeżeli zastosowanie do nich postanowień Regulaminu wynika z treści
umów o te produkty.
Wypłata Kredytu – oznacza wypłatę kwoty Kredytu w kasie Banku lub przelew
kwoty Kredytu na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę w Umowie Kredytu lub
wykorzystanie przez Kredytobiorcę całości lub części Kredytu; Umowa Kredytu może
przewidywać szczególne zasady (sposób, tryb) Wypłaty Kredytu.
Regulamin – niniejszy Regulamin działalności kredytowej Deutsche Bank Polska
S.A.
Tabela Prowizji i Opłat – Tabela Prowizji i Opłat – dla osób fizycznych .
Adres do Doręczeń – zgłoszony w Banku lub wskazany w dokumentacji Kredytu,
udokumentowany adres zamieszkania lub inny adres do korespondencji.
§2
OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego:
zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
1/5
WZ/2001/08/01
1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Kredytów udzielanych Konsumentom.
2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Regulamin o zmienionej treści wiąże
Kredytobiorcę po upływie 30 dni od jego doręczenia Kredytobiorcy, chyba że
przed upływem tego terminu stosunek prawny z Bankiem zostanie przez
Kredytobiorcę wypowiedziany. Na wniosek lub za zgodą Kredytobiorcy, a także
jeżeli w ramach przyjętego trybu zawierania Umowy Kredytu Bank posługuje się
Regulaminem w postaci elektronicznej zmieniona treść Regulaminu może zostać
doręczona Kredytobiorcy przez Bank w postaci elektronicznej, w sposób
pozwalający na przechowywanie treści Regulaminu i odtwarzanie jej w zwykłym
toku czynności.
3. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym
Umową Kredytu. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu oraz
Umowy Kredytu, Kredytobiorca oraz Bank są związani postanowieniami Umowy
Kredytu.
§3
FORMA UMOWY
Dla zawarcia Umowy Kredytu pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą oraz zmiany jej
treści wymagana jest forma pisemna. Wymóg formy pisemnej jest zachowany
również w przypadku składania oświadczeń woli związanych z Umową Kredytu przez
Bank oraz Kredytobiorcę w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 7 ustawy Prawo
bankowe. Oświadczenia składane w trybie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym wywołują skutki właściwe dla formy pisemnej z chwilą zapisania
oświadczenia woli na elektronicznym nośniku informacji w Banku.
§4
PROWIZJE, OPŁATY I OPROCENTOWANIE KREDYTÓW
1. Z tytułu udzielonego Kredytu Bank nalicza i pobiera prowizje i opłaty określone
w Tabeli Prowizji i Opłat.
2. Bank pobiera odsetki od wykorzystanego Kredytu w terminach i wysokości
określonej w Umowie Kredytu, według stałej lub zmiennej stopy procentowej,
podawanej w stosunku rocznym, przyjmując rzeczywistą liczbę dni oraz, że rok ma
365/366 dni.
3. Odsetki od kwoty Kredytu naliczane są od dnia Wypłaty Kredytu Kredytobiorcy,
w formie określonej w Umowie Kredytu, do dnia poprzedzającego ostateczną
spłatę Kredytu.
4. Ustalenie w Umowie Kredytu stałej stopy procentowej oznacza, że do czasu
całkowitej spłaty Kredytu, Bank pobiera odsetki w niezmienionej wysokości, chyba
że zostanie zawarty pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą stosowny aneks do
Umowy Kredytu.
5. Warunki zmiany stopy procentowej Kredytu w razie stosowania zmiennej stopy
procentowej określa Umowa Kredytu. Zmiana zmiennej stopy procentowej Kredytu
nie wymaga aneksu do Umowy Kredytu.
6. Informacja o aktualnie obowiązujących stopach procentowych ogłaszana jest na
tablicach ogłoszeń we wszystkich oddziałach Banku.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego:
zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
2/5
WZ/2001/08/01
§5
NIESPŁACENIE KREDYTU W TERMINIE
1. Nieuregulowanie przez Kredytobiorcę zadłużenia w kwotach i terminach
ustalonych w Umowie Kredytu lub w terminie ustalonym przez Bank na skutek
wypowiedzenia
Umowy
Kredytu
powoduje
powstanie
zadłużenia
przeterminowanego.
2. O powstaniu zadłużenia przeterminowanego Bank zawiadamia Kredytobiorcę
i Poręczycieli pisemnie.
3. Od zadłużenia przeterminowanego Bank pobiera odsetki podwyższone
w wysokości stanowiącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego
Banku Polskiego. Zmiana odsetek podwyższonych ze względu na zmianę stopy
kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego następuje automatycznie wraz
z każdorazową zmianą stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego
i nie wymaga zmiany Umowy Kredytu.
4. Zadłużenie przeterminowane liczone jest od dnia następnego po dniu, w którym
spłata kapitału, raty kapitałowej, odsetkowej bądź jej brakującej części miała
nastąpić, jeżeli środki pieniężne nie wpłynęły tego dnia na rachunek Banku - do
dnia poprzedzającego dzień dokonania spłaty włącznie.
5. Bank jest uprawniony do pobrania kwoty zadłużenia przeterminowanego
z wpływów na rachunek bieżący (pomocniczy) Kredytobiorcy bez jego dyspozycji
i przed wszystkimi innymi płatnościami poza korzystającymi z pierwszeństwa
w myśl stosownych przepisów.
§6
KOLEJNOŚĆ ZASPAKAJANIA NALEŻNOŚCI PRZEZ BANK
1.
2.
Wymagalne należności Banku z tytułu Umowy Kredytu zaspokajane są
w następującej kolejności:
1) koszty działań upominawczo-windykacyjnych, koszty sądowe oraz inne
koszty egzekucyjne,
2) odsetki ustawowe, o ile są wymagane
3) opłaty i prowizje,
4) odsetki naliczane od zadłużenia przeterminowanego,
5) odsetki zaległe,
6) kwota niespłaconego kapitału
7) odsetki bieżące,
8) kwota kapitału bieżącego.
W wyjątkowych, udokumentowanych przypadkach, przed wszczęciem
postępowania windykacyjnego, jak i w trakcie jego trwania, dopuszcza się
możliwość zmiany kolejności zaliczania wierzytelności Banku na wniosek
Kredytobiorcy lub z inicjatywy Banku.
§7
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego:
zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
3/5
WZ/2001/08/01
1. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy Kredytu oraz obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o kredycie
konsumenckim, Umowę Kredytu Bank może wypowiedzieć w całości lub w części
w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia Kredytu nie zostały dotrzymane,
bądź gdy istnieje zagrożenie terminowej spłaty Kredytu spowodowane między
innymi:
a) zaprzestaniem spłaty przez Kredytobiorcę jakichkolwiek zobowiązań wobec
Banku,
b) zmniejszeniem się wartości ustanowionego zabezpieczenia Kredytu,
a Kredytobiorca na żądanie Banku nie ustanowił dodatkowego zabezpieczenia
zaakceptowanego przez Bank,
c) stwierdzeniem przez Bank, że złożone przez Kredytobiorcę oświadczenia lub
dokumenty są niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
d) pogorszeniem sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy, skutkującej
utratą zdolności kredytowej.
2. Okres wypowiedzenia Umowy Kredytu przez Bank wynosi 30 dni, a w razie
zagrożenia upadłością Kredytobiorcy 7 dni.
3. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia Umowy Kredytu, całość zobowiązań
Kredytobiorcy z tytułu Umowy Kredytu zostaje postawiona w stan wymagalności,
co jest równoznaczne z obowiązkiem spłacenia przez Kredytobiorcę całego
zadłużenia w terminie wyznaczonym przez Bank, a w razie braku wskazania
powyższego terminu przez Bank - niezwłocznie po upływie okresu wypowiedzenia.
4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu przez Bank jest równoznaczne z brakiem
możliwości wykorzystywania przez Kredytobiorcę niewykorzystanych środków
z kredytu od dnia doręczenia wypowiedzenia Umowy Kredytu.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego:
zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
4/5
WZ/2001/08/01
1. Kredytobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Banku
o wszelkich zmianach danych osobowych, w szczególności nazwiska, numeru
dowodu osobistego oraz Adresu do Doręczeń.
2. Kredytobiorca jest zobowiązany do wykorzystania Kredytu zgodnie z celem
Kredytu, o ile został on określony w Umowie Kredytu.
3. Bank może uzależnić przyznanie Kredytu od ustanowienia zabezpieczenia spłaty
Kredytu, jak również żądać takiego zabezpieczenia w trakcie trwania Umowy
Kredytu.
4. Warunki dotyczące zabezpieczeń określone są w Umowie Kredytu lub innych
dokumentach ustanawiających zabezpieczenie spłaty Kredytu.
5. O ile warunki Umowy Kredytu nie stanowią inaczej, jeżeli Umowę Kredytu zaciąga
wielu Kredytobiorców, stosuje się następujące zasady:
a) za zobowiązania powstające na podstawie i w związku z zawarciem Umowy
Kredytu Kredytobiorcy odpowiedzialni są solidarnie
b) do składania przez Kredytobiorców jakichkolwiek dyspozycji lub oświadczeń
na podstawie lub w wykonaniu Umowy Kredytu konieczne jest złożenie
zgodnego oświadczenia woli Bankowi przez wszystkich Kredytobiorców
c) każde naruszenie obowiązków wynikających z Umowy Kredytu przez
któregokolwiek z Kredytobiorców skutkuje konsekwencjami prawnymi
w stosunku do wszystkich Kredytobiorców.
6. Korespondencja przesyłana jest Kredytobiorcy listem zwykłym, listem poleconym,
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na
ostatni znany Bankowi Adres do Doręczeń.
Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000022493. Wysokość kapitału zakładowego:
zł (kapitał opłacony w całości), NIP: 676-01-07-416.
www.deutschebank.pl
5/5
WZ/2001/08/01
7. W przypadku wielu Kredytobiorców, Bank kieruje korespondencję ze skutkiem dla
wszystkich Kredytobiorców na Adres do Doręczeń jednego z nich.
8. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy Kredytu
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla rozstrzygania takich
sporów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Download

Podpisanie Porozumienia dotyczącego spłaty