F9 – 2A, 1/2
Prověrka:
F9 – 2A
Téma:
Vedení elektrického proudu v kovech, v kapalinách a v plynech.
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
Jméno:
..................................................................................................................................
Třída:
................
Datum:
...........................................................
Známka:
................
1.
Dosažený počet bodů:
.....................
Věrka nalila neznámou kapalinu do nádoby se dvěma elektrodami (viz
obrázek). Citlivý ampérmetr neukázal žádnou výchylku. Uveď alespoň
dva závěry, které může Věrka ze svého pokusu vyvodit.
2
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.
Uveď alespoň dva příklady využití vedení elektrického proudu v kapalinách.
2
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3.
a) Jakými částicemi je tvořen elektrický proud
ve vodném roztoku NaCl?
2
...............................................................................
...............................................................................
4.
b) Do obrázku vyznač tyto částice a směr jejich
pohybu v roztoku.
2
a) Co musíš udělat nejdříve, jestliže chceš pomoci svému zasaženému kamarádovi, který se dotýká drátu
elektrického vedení?
1
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b) Napiš, kde se můžeš setkat s touto značkou.
1
....................................................................................................................
5.
Navrhni, jak lze využít elektrického oblouku při obloukovém svařování kovových dílů.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Nakladatelství Prometheus, 2004
2
F9 – 2A, 2/2
6.
Napiš alespoň čtyři zásady bezpečnosti, které musíš dodržovat v domácnosti, abys předešel úrazu
elektrickým proudem.
4
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7.
Které dítě na obrázku se vystavuje největšímu nebezpečí při bouřce?
Vysvětli, proč.
2
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
8.
Na obrázcích A a B jsou znázorněny štítky dvou elektrických spotřebičů. Napiš podle údajů, které jsou na
štítcích uvedeny, jaký zdroj napětí bys použil pro jejich napájení. Pokud existuje více způsobů, jak lze daný
spotřebič napájet, zapiš je v bodech a), b) pod jejich štítky.
a) ....................................................................
b) ......................................................................
........................................................................
..........................................................................
c) Napiš, co znázorňuje značka
na štítcích v obr. A, B.
3
1
.......................................................................................................................................................................
RÚ
Proč je nutné vypnout elektrický proud v bytě hlavním jističem, promáčí-li voda strop nebo stěny?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Nakladatelství Prometheus, 2004
2
Download

F9 – 2A, 1/2 Nakladatelství Prometheus, 2004