• VY_32_INOVACE_18.Fy.9.
Elektromagnetická indukce
Ročník:
9.
Vzdělávací
Člověk a příroda
oblast:
Vzdělávací obor: Fyzika
Tematický
okruh:
Téma:
Elektromagnetické jevy
Elektromagnetická indukce
Mgr. Josef Pohanka
Jméno autora:
Vytvořeno dne: 5. 11. 2011
Metodický popis, Žák podle pracovního listu pochopí význam jevu
elektromagnetické indukce. Zjistí, na čem a jak závisí
(anotace):
indukovaný elektrický proud. Poté si prakticky uvedené
pokusy sestaví a ověří.
F
-
-
Elektromagnetická indukce
9
.
ročník
je fyzikální jev, který v roce 1831 objevil anglický fyzik Michael Faraday (1791 – 1867)
zkoumal, zda je možné, aby magnetické pole vyvolalo v uzavřeném kovovém vodiči vznik
elektrického proudu
v té době fyzikové znali pouze chemické zdroje elektrického proudu
význam objevu: tento jev vede k objevu střídavého elektrického proudu, který využívají
elektromotory, generátory i transformátory
pokus s magnetem a cívkou: tyčový magnet, cívka a ampérmetr (tvoří s cívkou uzavřený
elektrický obvod)
obr1: přiblížíme magnet severním pólem k cívce, ampérmetr ukáže kladnou výchylku, pokud
přestaneme s magnetem pohybovat, výchylka klesne na nulu
Obr2: magnet od cívky odtáhneme, ampérmetr ukáže opačnou výchylku než při přiblížení magnetu,
po oddálení klesne výchylka na nulu
- závěr:
a) při vzájemném pohybu cívky a magnetu vzniká v uzavřeném elektrickém obvodu
indukovaný elektrický proud a napětí
b) velikost indukovaného proudu závisí na rychlosti vzájemného pohybu cívky a magnetu,
na počtu závitů cívky a na síle magnetu
c) směr proudu závisí na polaritě magnetu
- pokus se dvěma cívkami: 2 cívky na společném jádru, primární cívka je v obvodu se spínačem a
zdrojem stejnosměrného napětí, sekundární cívka je v uzavřeném obvodu s ampérmetrem
Obr3 uzavřeme spínač v obvodu s primární cívkou, v sekundární cívce se indukuje elektrický
proud, ampérmetr ukáže výchylku, po krátké chvíli proud v sekundární cívce klesne na nulu
Obr4 otevřeme spínač v obvodu s primární cívkou, v sekundární cívce se indukuje elektrický proud,
ampérmetr ukáže opačnou výchylku než při uzavření spínače, po krátké chvíli proud v sekundární cívce
klesne na nulu
- závěr: při změně magnetického pole v obvodu primární cívky dojde ke vzniku indukovaného proudu i
napětí v sekundární cívce, při vypnutí spínače vzniká opačný elektrický proud než při sepnutí spínače
Download

58 Elektromagnetická indukce (PDF)