VYSÍLAČE TLAKU
LUN 1558-8, LUN 1559-8
URČENÍ
Vysílače tlaku s indukčním převodníkem LUN 1558-8 (rozsah 0-4 kp/cm²), a LUN 1559-8 (rozsah 0-16 kp/cm²)
slouží pro snímání tlaku neagresivních kapalin a plynů Pracují v soupravě s jednoduchým nebo
několikanásobným vyhodnocovacím přístrojem s odpovídajícím měřicím rozsahem.
POPIS
Vysílače pracují na principu pružné membrány, pod kterou je přiváděn měřený tlak. Změnou tlaku se mění zdvih
membrány, který je přenášen na převodník. Tento je tvořen dvěma magnetickými obvody, opatřenými budícími
cívkami. Pohyb kotvy, která je pevně spojena se stavěcím šroubem, způsobuje změnu velikosti vzduchových
mezer a tím i magnetické vodivosti obou magnetických obvodů. Vzhledem k tomu, že budící cívky jsou napájeny
střídavým proudem, vytváří se v magnetických obvodech střídavý magnetický tok. Ve spojení s poměrovým
vyhodnocovacím ústrojím indikuje se tlak přímo na stupnici ukazovatele. Převodník a elektrická část jsou
chráněny krytem, na němž je provedeno označení daného typu vysílače. Propojení vysílače s ukazovatelem je
prováděno dodávanou třípólovou zásuvkou typu BŠ 18KPN3G6(8).
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
rozsah měřeného tlaku LUN 1558-8
rozsah měřeného tlaku LUN 1559-8
napájecí napětí soupravy tlakoměru
dovolené kolísání napájecího napětí
proud odebíraný soupravou v normálním prostředí
mezní teploty okolního prostředí
hmotnost přístroje
0 – 4 kp/cm²
0 – 16 kp/cm²
36 V/ 400 Hz
34,5 – 37 V/ 400 Hz ±2%
55 mA
-60°C až +60°C
max. 480 g
Přístroje musí vyhovovat TPF 01- 3282-69. Pro přístroje byla přidělena kontrolní značka klimatické odolnosti pro
oblast TAHF s kategorií umístění 2 protokolem č.j. 578/1380-P266/71 vydaným zkušebnou VZLÚ.
ROZMĚROVÝ NÁČRTEK
216-11/04/CZ
Download

VYSÍLAČE TLAKU LUN 1558-8, LUN 1559-8