F7 – 8A, 1/2
Prověrka:
F7 – 8A
Téma:
Přímočaré šíření světla. Odraz světla
Jméno:
..................................................................................................................................
Třída:
................
Datum:
...........................................................
Známka:
................
1.
Dosažený počet bodů:
.....................
Adam a Katka si hrají u obytného přívěsu. Obrázek ukazuje pohled shora.
a) Proč se děti nemohou vidět přímo? ...........................................................................................................
1
........................................................................................................................................................................
V blízkosti obytného přívěsu je prosklená plocha, ve které Adam může Katku vidět jako v zrcadle.
2.
b) Vyznač do obrázku, kde se vytvoří obraz Katky jako v zrcadle.
1
c) Nakresli do obrázku chod paprsku, který Adamovi umožňuje Katku vidět.
1
Jakub má na domě, kde bydlí, umístěné světlo. Když je světlo v noci rozsvíceno, vrhá Jakub stín na cestu.
1
a) Rozhodni podle obrázku, zda bude stín Jakubovy hlavy
ležet v místě A, B, C, nebo D.
..........................................................................................
b) Napiš, případně nakresli do obrázku, jak jsi ke svému
rozhodnutí dospěl.
1
..........................................................................................
..........................................................................................
c) Co se stane s velikostí Jakubova stínu, když se bude přibližovat k domu? Bude se jeho stín zkracovat,
prodlužovat, nebo zůstane stejně dlouhý?
1
........................................................................................................................................................................
3.
a) Jakou rychlostí se šíří světlo ve vakuu?
1
........................................................................................................................................................................
b) Porovnej rychlost světla ve vakuu s rychlostí světla ve vodě. Doplň do rámečku správný znak (> , = , <).
rychlost světla ve vakuu
4.
rychlost světla ve vodě
a) Sestroj k danému předmětu obraz vytvořený rovinným zrcadlem.
3
b) Jaké vlastnosti má obraz v rovinném zrcadle?
2
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
5.
1
Paprsek dopadající na rovinné zrcadlo v bodě A svírá s paprskem odraženým úhel 120o.
Nakladatelství Prometheus, 2004
F7 – 8A, 2/2
a) Urči velikost úhlu dopadu. .........................................................................................................................
1
b) Narýsuj obrázek, vyznač v něm úhel dopadu α a úhel odrazu α´.
2
c) Pod jakým úhlem se odrazí paprsek od zrcadla, je-li úhel dopadu 0o?
1
........................................................................................................................................................................
6.
Dvě rovinná zrcadla jsou k sobě kolmá. Na jedno z nich dopadá paprsek, který se zrcadlem svírá úhel 60o.
a) Narýsuj paprsek po odrazu na zrcadle (1) i na
zrcadle (2).
2
b) Co můžeš říci o vzájemné poloze odraženého
paprsku na zrcadle (2) a paprsku dopadajícího
na zrcadlo (1)?
2
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
7.
Jaké zrcadlo se používá na křižovatkách a proč?
2
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
RÚ
Nastalo zatmění Měsíce.
a) Nakresli vzájemnou polohu Měsíce, Slunce a Země při tomto jevu.
2
b) V jaké fázi je Měsíc?
1
........................................................................................................................................................................
Nakladatelství Prometheus, 2004
Download

Přímočaré šíření světla