e l e k t ro e n ergetik a
BETONBAU, s.r.o Praha
10 let působení firmy v České republice
Ing. Jan Bílek, jednatel společnosti
nové generace, který začal probíhat asi tři roky před naším vstupem na
trh a byl reprezentován trafostanicemi Holtab vyráběnými dceřinnou
společností STE a.s. firmou ELTRAF v Kralicích.
Tyto výrobky již distribučním společnostem naznačily cestu správným směrem, měly však některé nevýhody a dětské nemoci, které si jejich uživatelé velmi dobře uvědomovali, ale v té době neměli pro ně odpovídající řešení.
To jsme nabídli my s naším produktem, který nahradil plechový skelet betonovým, standardně zajistil utěsnění kabelových prostupů a celého vnitřního prostoru trafostanice proti zemní vlhkosti a tlakové spodní
vodě, standardně nabídl olejovou vanu pod transformátorem a nabídl
i menší rozměry díky použití VN rozvaděčů s izolací SF6.
Kromě toho již ze samé podstaty železobetonu jako konstrukčního
materiálu jsme nabídli vyřešení problematiky požární odolnosti a minimálních odstupových vzdáleností, tlumení hluku a vibrací, a samozřejmě estetické zakomponování do terénu.
Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Během dvou tří let jsme se
stali standardem ve všech distribučních společnostech s výjimkou STE
a postupně našli i řadu následovníků a napodobitelů, přesto si však
i nadále udržujeme vedoucí postavení na trhu distribučních a průmysloKompaktní trafostanice UK 1250/36 (až 1x 630 kVA), Liberec, DELVITA
vých trafostanic.
Tady nám samozřejmě nepostačuje to, že jsme byli jako první na trBýt v pravý čas a se správným prohu. Svou pozici na trhu si hájíme jedduktem na pravém místě to je, velmi
nak
bezpodmínečnou
kvalitou
zjednodušeně, alfou i omegou úspěšnéa následnou péčí o naše zákazníky.
ho podnikání. Přesně to se společnosti
S určitou hrdostí můžeme říci, že
Betonbau, s.r.o. podařilo, když před dejsme se u všech našich odběratelů
seti lety zahájila výrobu železobetonostali neoficiálním etalonem kvality při
vých kontejnerových trafostanic v Praze.
srovnávání s našimi konkurenty.
Na začátku byla samozřejmě podpoKvalita sama o sobě také není
ra a know how mateřské společnosti Bevšelék. Naší silnou zbraní je know
tonbau GmbH se sídlem ve Waghäusehow týkající se provozních vlastností
lu. Je to ona, která byla již před více než
Kompaktní trafostanice UK 3024 (až 1x 1000 kVA)
a bezpečnosti provozu trafostanic.
40 lety pionýrem v oboru železobetonoPraha, Stavitelská
Zde se zúročují více než 40leté
vých prostorových skeletů pro distribuční i průmyslové trafostanice a která dodnes zůstala nositelem pokroku a technického vývoje v této oblasti.
Úspěšná firma s úspěšným produktem měla samozřejmě řadu následovníků a konkurentů. Přesto zůstala nejsilnější firmou ve svém oboru
s ca 40% podílem na německém trhu.
Zadání pro českou dceru bylo jasné: Když se naše výrobky dobře
uplatňují u distribučních společností v Německu, proč by to nemělo být
v Česku.
Dnes již můžeme konstatovat, že se to podařilo snáze než jsme očekávali, viz výše zmíněná zásada úspěšného podnikání. Přišli jsme v době, kdy se u distribučních společností začínaly prosazovat kompaktní
zapouzdřené SF6 izolované distribuční rozvaděče a kdy si pracovníci
těchto společností začínali uvědomovat, že distribuční trafostanice nemusí být objekt zvící malého rodinného domku, ale může být podstatně
menší.
Kompaktní trafostanice UK 1700/28 (až 1x 630 kVA), SIOFOK II., Maďarsko
Terén nám trochu připravil i rychlý nástup plechových trafostanic
V letošním roce uběhlo 10 let od zahájení výroby v našem výrobním závodě společnosti BETONBAU, s.r.o. v Praze v Malešicích.
Dovolte nám proto malou rekapitulaci.
20
Elektrotechnick ý magazín E TM 4/2005
elektroenerget i k a
zkušenosti naší mateřské společnosti, ale i naše zkušenost z trhů, kam
exportujeme (Maďarsko, Polsko, Slovensko). To nám umožňuje být vždy
o krok napřed před naší konkurencí a někdy i před požadavky technických pracovníků distribučních společností. Jen namátkou – testy na
bezpečnost při obloukovém zkratu jsou u našich trafostanic samozřejmostí, nikdo z našich konkurentů neprovedl tolik testů jako my. Třídu
krytu trafostanic (pozor, nemá nic do činění se stupněm ochrany krytem
podle ČSN EN 60529, ale s účinností větrání trafostanic a tudíž životností transformátoru) testujeme a deklarujeme v České republice jako
jediní.
Nesmíme rovněž zapomenout na estetiku začleňování našich objektů do okolí. Beton jako konstrukční materiál poskytuje sám o sobě velmi
dobrý základ pro splnění tohoto hlediska. Dalším je náš vlastní vývoj
a výroba hliníkových větracích prvků a dveří pro trafostanice a technické budovy. Tyto prvky se staly charakteristickým znakem našich stanic,
kterým se od našich konkurentů odlišujeme. O jejich estetické hodnotě
tak svědčí ocenění za design z Hannoverského veletrhu 2003.
Kompaktní trafostanice UK 2548
Olomouc, Lafayetova
Počet kusů výrobků v letech 1998-2000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1998
1999
2000
Obrat 1996-2004 (tis.Kč)
2001
2003
2002
2004
Obrat na ex port v tis.Kč
300000
100000
90000
250000
80000
70000
200000
60000
tis.K č
150000
50000
40000
100000
30000
20000
50000
10000
0
Obrat 1996
Obrat 1997
Obrat 1998
Obrat 1999
Obrat 2000
Obrat 2001
Obrat 2002
Obrat 2003
Obrat 2004
92538
151445
173212
150381
143962
154386
214246
229258
268989
Elektrote c h n i c k ý m a g az í n E T M 4 / 2 0 0 5
0
Export tis.Kč
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
21516
22396
26659
37193
71720
93145
90299
21
e l e k t ro e n ergetik a
Prostorový železobetonový skelet, který používáme jako kontejner
pro trafostanice, nám v průběhu let umožnil i realizaci velmi obtížných
řešení jako jsou například podzemní trafostanice. Mnoho z Vás, kteří
nás znají, si jistě vzpomenou na podzemní trafostanici u paty Karlova
mostu v Praze na Malé Straně. Tím to však zdaleka nekončí. Karlovy Vary,
Hradec Králové, Bratislava, Košice, Budapešť, Koszalin v Polsku – všude tam naše podzemní stanice naleznete. Realizovali jsme rovněž podzemní objekty sestavené z desítky kontejnerů pro trafostanici 4 x 1000 kVA
v Hradci Králové nebo měnírnu Brno střed pro DP města Brna. Nejvzdálenější zakázku na podzemní stanici jsme měli v Kyjevě a nejaktuálnější
je nyní zakázka pro Varšavu.
V průběhu let jsme samozřejmě narazili i na určitá omezení. Trh s distribučními trafostanicemi je v Česku svým způsobem limitován. To nás
na jedné straně vede k exportním aktivitám, naši největší odběratelé
jsou právě na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Na druhé straně nás to
vedlo k překlasifikování našich produktů z trafostanic v železobetonovém skeletu na prostorový železobetonový kontejner, který je možno
osadit libovolnou technologií.
Kompaktní trafostanice UKL 3119 (až 1x 630 kVA)
Praha, Nebušice
Pochozí trafostanice UF 2536, Dačice
Montáž záchytných van 3x AW 3066
pro transformační stání, Ovčáry (Kolín)
Trafostanice se záložním zdrojem 2x UF 3084
BROSE Kopřivnice
Začali jsme u trafostanic, prošli jsme přes stání pro výkonové transformátory, kontejnery pro měnírny dopravních podniků, pro telekomunikační technologie, sdělovací kontejnery pro České dráhy a kontejnery
pro diesel agregáty, speciální kontejnery pro chemický průmysl a skončili jsme u podzemních aplikací jako jsou vodojemy a jímky pro čistírny
odpadních vod a kabelové a armaturní šachty.
Ve všech těchto oblastech jsme již pevně usazení a vidíme v nich
i potenciál pro další růst firmy, tak jak se nám dařil v uplynulých letech.
22
Pochozí trafostanice UF 3054 (až 2x 1000 kVA)
Praha, Pelléova
Elektrotechnick ý magazín E TM 4/2005
elektroenerget i k a
Podzemní trafostanice 10x
UW 3060 (4x 1000 kVA)
Hradec Králové, T-MOBILE
BETONBAU, s. r. o.
Průmyslová 5
108 50 Praha 10
www.betonbau.cz
Elektrote c h n i c k ý m a g az í n E T M 4 / 2 0 0 5
23
Download

Formát PDF 491 KB