OBJEKTY
PRO
A
KOGENERACI
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Ekologické a kompaktní řešení instalace kogeneračních jednotek, záložních a náhradních zdrojů elektrické energie. Spojení
špičkového designu a technického řešení BETONBAU, vysoké
míry odhlučnění, důsledného ekologického a obecného zabezpečení a variability sestavy energocentra dává vynikající technicko-investiční parametry realizace stavební a technologické
části vstupu elektrické energie do objektu uživatele.
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Objekty pro záložní zdroje firmy BETONBAU – typové označení UF – vynikají množstvím jednotlivých typů, které jsou odvozeny od
základní modulové řady UF 30 (šířka 3,0 m).
Při konstantní šířce 3,0 m se délky mění od 2,4 m do 8,4 m v rastru 0,6 m.
Standardně je buňka dodávána se světlou výškou 3,2 m, přičemž při použití mezipodlahy je
světlá výška vlastní rozvodny 2,4 m a výška kabelového prostoru 0,8 m.
Typové varianty vyplývající z této modulové řady dokazují, že vždy lze nalézt optimální dispoziční řešení vyhovující každé situaci a všem požadavkům. Jejich výhodou je zejména
použití v obytných zónách, zástavbách do svahu nebo v hraniční zástavbě.
Podle potřeby je možné buňky různě kombinovat a sestavovat do větších celků. Vynecháním příčných nebo podélných stěn je dosaženo rozměrové volnosti.
Na místo stavby je přivezena kompletně
vystrojená buňka.
Prefabrikovaný systém umožňuje již
v závodě provést vystrojení.
SYSTÉM BETONBAU
1) Monolitické těleso
Každá buňka je zhotovena jako jeden odlitek (dno a všechny čtyři stěny najednou)
procesem tzv. zvonového lití. Tento způsob výroby propůjčuje tělesu následující
vlastnosti:
a) Výjimečnou mechanickou odolnost; jedná se vlastně o samonosný krabicový nosník. Jednotlivé buňky tak nepotřebují žádný pevný základ a je možná i zástavba do
svahu nebo pod zem.
b) Výjimečnou těsnost; monolitické, tzn. beze spár odlité těleso je samozřejmě vodotěsné proti vodě (agresivní vodě), plynům a jiným látkám.
c) Požární odolnost 90 min, jež je zajištěna 10 cm silnými betonovými stěnami.
d) Snadnou přepravitelnost vycházející opět z mechanické stability vlastního tělesa.
2) Hliníkové kovové prvky
Dveře a ventilační elementy jsou zhotoveny z eloxovaného hliníku, který má korozní odolnost a obdobnou stálost jako beton použitý
na stavební část těles.
3) Střešní systémy
Standardní vanové střechy s možností odvětrávání po obvodu. Na přání jakékoliv další typy střech.
4) Robustní patentované kabelové průchodky odlité z hliníkových slitin umožňují prostup všech standardizovaných kabelů. Na přání
je možné dodat i průchodky jiných výrobců.
5) Mezipodlaha je betonová, případně může být navržena z vodovzdorné překližky, antistatických desek apod.
6) Vysoká variabilita designu. Barvu fasády a ostatních doplňkových nátěrů si volí zákazník sám podle našich vzorníků.
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Základem celého systému je bezespárová buňka z betonu:
Podlahová deska a čtyři stěny až do vnitřní výšky 3,20 m.
K tomu standardně náleží vanová střecha jako hotový prefabrikát.
V rozích zesílená konstrukce buněk dovoluje umístit otvory pro dveře,
okna, ventilaci nebo elektrické rozvody v kterémkoliv místě. Není třeba
brát ohled na vzdálenosti od zdí a rohů, na podpěry nebo průchody pro
vedení. Vynecháním bočních stěn v jednotlivých buňkách vzniknou velkoprostorové budovy nebo haly.
Individuální velikost prostorů je volena podle potřeby. Tak vznikají i smíšené stavby, přičemž např. prostory pro agregáty jsou
zhotoveny na míru a vedlejší prostory např. pro rozvaděče,
pohonné hmoty nebo mazací hmoty jsou provedeny z buněk
z naší řady.
Tovární výroba se vyznačuje vysokou přesností rozměrů a vysokou kvalitou provedení. Prostorová buňka je vyráběna patentovaným
způsobem jako jeden odlitek do ocelového bednění. Vanová střecha je odlévána do negativní formy, čímž vznikne hotový vodonepropustný střešní díl připravený k použití.
Těleso prostorové buňky zhotovené z vodostavebního železobetonu dává buňce mnoho příznivých vlastností: nepropustnost, tlumení
hluku (min. R’w = 47 dB), požární odolnost dveří (F90), tlakuvzdornost (zkoušky obloukem 500 MVA) a vysokou zatížitelnost.
Standardní sílu stěny a stropu, která je 10 až 14 cm, je možné v případě zvýšených požadavků na odhlučnění nebo na statiku budovy
zvětšit až na 20 cm. Podlahová deska je min. 12 cm silná.
Takto zhotovená prostorová buňka splňuje i předpisy pro ukládání látek ohrožujících životní prostředí.
Pro použití v prvním ochraném pásmu vodního zdroje nebo při ukládání zvláště nebezpečných látek je možné buňku opatřit dodatečnou ochranou odpovídající typu použité látky.
Příslušenství, jako jsou kotvy, navařovací desky, trubkové nebo kabelové průchodky, se do buňky zabetonovávají již při její výrobě.
Typová statika dovoluje rychlé zadání stavby a rychlý postup při stavbě.
Prostorové buňky mohou být v terénu umístěny
podle svého účelu:
na povrchu, na základových pasech, vybetonovaných na místě
Kombinací prostorových buněk se vytvářejí různé typy budov. Horizontálním přiřazením vzniknou složené prostory
nebo velkoprostory. Vertikálním rozšířením vzniknou vyšší prostory nebo vícepodlažní budovy.
uložené do nezámrzné hloubky
jako podzemní stavby
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Přehled prostorových buněk standardních velikostí
Řada UF 25
vnitřní výška
tlouška obvodových stěn
tlouška dna
3,20 m
0,10 m
0,12 m
Řada UF 30
vnitřní výška
tlouška obvodových stěn
tlouška dna
3,20 m
0,10 m
0,12 m
I na přání i jiné tloušky stěn a dna
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Stavební prvky
Pro dokončení prostorové buňky jako technické budovy nabízí SYSTÉM BETONBAU množství vestavných komponentů. Samozřejmostí
je možnost instalace technologických zařízení do budovy již ve výrobním závodě.
Možnosti SYSTÉMU BETONBAU
Příklady výrobků
Střešní systémy
Střecha vanová, sedlová, valbová
Fasádní systémy
Různé omítky, obklady cihelnýmpáskem, vymývaný beton, obklad trapézovým plechem,
tepelně izolační systémy
Dvojité podlahy a mezipodlahy
Překližky, mřížové rošty, nosné profily, dlažby s různými krytinami
Nátěry a obklady
Fasádní nátěry, bitumenové a oleji odolné ochranné nátěry, se zkušebním atestem
Dveře a zamykací systémy
Ocelové a hliníkové dveře, odhlučněné dveře 35 – 66 dB
Ventilační elementy
Odolné proti vlétnutí hmyzu, proti stříkající vodě a proti hluku ve dveřích, stěně a střeše
Kabelové a trubkové průchodky
Z hliníkových slitin nebo plastů, vodo- a plynotěsné
Systém uzemnění
Pro střechy, dveře, ventilační elementy a transformátoru, včetně vyrovnání potenciálu
Elektroinstalační systémy
Kolejnice, tlumiče vibrací, záchytné vany, žaluzie, klapky,
komíny a zákryty otvorů pro odvedení přetlaku
Vystrojení VN a NN technologií
24 V, 230 V, 400 V, 10 kV, 22 kV, 35 kV
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Hygienický předpis Ministerstva zdravotnictví č. 28/1967 Sb.
směrnice č. 32 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
Doporučené hodnoty hluku pro „Venkovní prostředí“:
přes den
65 dB(A)
60 dB(A)
50 dB(A)
40 dB(A)
Průmyslové oblasti
Městské centrum nebo smíšené
Sídliště
Školské, zdravotnické, kulturní, rekreační objekty, lázně
v noci
55 dB(A)
50 dB(A)
40 dB(A)
30 dB(A)
Stěny a stropy
U bezespárových prostorových buněk stavební řady UF se standardní tlouškou stěny 10 cm je měřením ověřena hodnota útlumu hluku 47 dB(A). Při vyšších požadavcích může být tlouška stěn a stropu
zvětšena až na 20 cm.
Dalšími opatřeními jsou zdvojené stěny nebo vnitřní obklady děrovaným plechem a tlumícími materiály.
Síla stěn stavební řady UF
Útlum RW
10 cm
47 dB(A)
12 cm
50 dB(A)
14 cm
53 dB(A)
16 cm
55 dB(A)
20 cm
58 dB(A)
Dveře
SYSTÉM BETONBAU nabízí jednokřídlové dveře s mírou odhlučnění od 18 do 40 dB(A). Speciálním
provedením lze dosáhnout u jednokřídlových dveří míru odhlučnění až do 55 dB(A), u dvojkřídlových
až 52 dB(A). Nejvyšší požadavky jsou splnitelné dvojitými dveřmi v dvouplášové dělící zdi – až do
66 dB(A).
Je nutné zdůraznit, že míra útlumu hluku je závislá na jeho frekvenci a že zvláš při nízkých frekvencích je míra útlumu nižší.
Větrání
Obzvláš obtížný úkol pro odhlučnění představují velké větrací otvory, které jsou nezbytné pro přívod chladicího a spalovacího vzduchu u dieselagregátů. Zde je útlum hluku nutné řešit např. tlumícími plechovými kanály pod stropem s tlumícími vestavbami. Tyto
kanály mohou tvořit např. střešní nástavbu, mezipodlahu anebo mohou představovat samostatný prefabrikát představený před vnější
stěnu objektu.
Odhlučnění zeminou
Výborné vlastnosti prostorových buněk dovolují ještě jeden velmi jednoduchý způsob odhlučnění: umístění do země.
Na budovu postavenou na úrovni terénu mohou být navršeny náspy zeminy, ve svazích je možné budovu zcela nebo částečně
integrovat do svahu a jako podzemní stanici ji je možné zcela zasypat. Takový způsob umístění budov může být užitečný tam, kde je
třeba splnění předpisů pro ochranu krajiny anebo z důvodů stavebních požadavků ve městě, např. při integrování budov do zelených
ploch nebo do zařízení pro rekreaci.
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Protihluková vestavba v plechových
kanálech pod stropem:
Vedení větracích kanálů pod stropem je variabilní.
Pod větracími otvory je možné
umístit dveře.
Prostor pro agregát je možné
prodloužit.
Protihlukové vestavby v betonovém prefabrikátu nad prostorem pro agregáty:
Celá výška buňky je využitelná
pro agregát.
Dveře je možné umístit bu v čelních nebo podélných stěnách.
Prostor pro agregát je možné
prodloužit.
Protihlukové vestavby v betonovém
prefabrikátu před prostorem pro
agregáty:
Dveře lze umístit v podélných stěnách.
Prostor pro agregát je možné
prodloužit.
Protihlukové vestavby v kabelovém
prostoru pro agregáty:
Celá výška buňky je využitelná
pro agregát.
Dveře je možné umístit v podélných i čelních stěnách.
Prostor pro agregát je možné
prodloužit.
Budova v podzemí vybavená např.
protihlukovými kulisami v betonovém
prefabrikátu před prostorem pro
agregáty:
Celá výška buňky je využitelná
pro agregát.
Strop je odnímatelný pro výměnu agregátu.
Prostor pro agregát je možné
prodloužit.
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Kogenerační
jednotka
Kogenerační jednotka v městě Neustadt na Weistrasse byla postavena
v roce 1985 pro zásobování koupaliště. Skládá se z motorového prostoru pro tři plynové motory, ke kterému
jsou přiřazeny prostor rozvodny, vedlejší prostor, prostor pro transformátor a pro rozváděče nízkého napětí.
Budova z pěti prostorových buněk typu UF 3066 na základových pásech
Velikost strojovny 9,30 × 6,38 ×
3,20 m
Bezprostřední blízkost koupaliště klade velké nároky na odhlučnění strojovny. Proto byla ventilace provedena tak, aby otvory přívodu a odvodu
vzduchu byly na odlehlé straně od
koupaliště.
Vzduch je přiváděn dlouhým odhlučněným plechovým kanálem pod stropem rozvodny do strojovny, odváděn
je odhlučněnými plechovými kanály
pod stropem strojovny, přímo k vnější
stěně.
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Kogenerační
jednotka
Kogenerační jednotka Esslingen byla
postavena v roce 1997 a využívá skládkový plyn. Budova se skládá ze dvou
výškově nestejných prostorových buněk UF 3084 na základových pasech.
V jedné buňce se nachází strojovna,
v druhé je prostor pro rozváděč a prostor pro uložení mazacího oleje. Nad
buňkou strojovny je umístěna další
buňka UF 3084 se světlou výškou
1,00 m, sloužící jako vzduchový kanál.
Horní zakončení obou stavebních částí tvoří vždy střešní deska s atikou, odhlučněním, těsněním a štěrkem. Na
střešní ploše nad strojovnou jsou umístěny dva chladiče. Pro údržbové práce je na budovu připevněn žebřík a po
obvodu ochranné zábradlí.
Kvůli odhlučnění strojovny jsou v přívodním a odchozím vzduchovém kanálu namontovány odhlučňovací elementy. Větrací kanály jsou provedeny
z betonu a jsou usazeny na strojovně.
Vnitřní sací a výfukové otvory jsou
umístěny ve stropu strojovny, vnější
jsou na protilehlých vnějších stěnách.
Všechny rozvody jsou vedeny dvojitou
podlahou. Vlastní agregát stojí na betonovém základu. Podlahy a základ motoru ve strojovně a ve skladu oleje jsou
opatřeny olejovzdorým nátěrem.
Plyn ze skládky působí na motorový
olej. Složení skládkového plynu není
stále stejné a způsobuje nedefinovatelné změny ve složení motorového oleje. Použitý motorový olej proto musí
být zařazen do skupiny látek s nejvyšším ohrožením vodních zdrojů. Proto
je nutné, aby i nepropustnost olejové
vany v prostoru motorového agregátu
byla potvrzena zkušebním protokolem.
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Kogenerační
jednotka
Pro koupaliště Trossingen byla v roce
1999 postavena kogenerační jednotka. Dieselagregát dodává elektřinu
a teplo. Dodávka elektřiny ze sítě při
případném výpadku agregátu je zajištěna přes transformátor. Kogenerační jednotka sestává ze strojovny
s rozvaděčem a nádrží pro mazací olej,
ze stykovny, z prostoru transformátoru a prostoru se zásobníkem paliva.
Budova ze tří prostorových buněk:
UF 3484, UF 3054 a UF 3042
Svislá šachta z betonových prefabrikátů pro komín a odvětrání
Strojovna 3,18 × 8,18 m
Bezprostřední blízkost odpočinkového prostoru koupaliště klade vysoké
požadavky na odhlučnění agregátu.
Proto jsou vstupní a výstupní větrací
otvory umístěny na odvrácené straně
od koupaliště. Odhlučněným betonovým kanálem nad dveřmi je vzduch
zčásti nasáván přímo agregátem
a vyfukován plechovým kanálem do větrací šachty a zčásti odsáván ventilátorem na protilehlé straně prostoru
do téže větrací šachty. Tam prochází
odvětrávaný vzduch odhlučňujícími
kulisami a je veden tak, že vychází na
stejné straně budovy jako přívodní
vzduch. Tento způsob vedení vzduchu
je tedy rozdílný od předchozího příkladu kogenerační jednotky Esslingen,
kde leží přívod a vývod vzduchu na
opačných stranách budovy.
Prostor pro nádrž na pohonné hmoty je proveden jako oddělená prostorová buňka, aby se vyhovělo předpisům pro skladování látek ohrožujících
životní prostředí.
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Malá elektrárna
na skládkový plyn
Malá elektrárna na skládkový plyn
byla vybudována v roce 1993 na
skládce v Gerolsheim-Frankental. Budova je rozdělena na strojovnu postavenou z prefabrikátů a na prostory
s rozvaděčem a sociálním zařízením,
postavenými z prostorových buněk,
přičemž dno buněk je položeno
o 60 cm níže. Mezipodlaha v buňkách
zajišuje stejnou úroveň podlah ve
všech místnostech. Strojovna, ve které jsou umístěny tři plynové motory,
je provedena následujícím způsobem:
Velikost: 9,72 × 9,62 × 4,14 m
Stěny a střecha budovy jsou zhotoveny z prefabrikátů
Podlaha betonovaná na místě
Střecha s atikou a izolační fólií
Protihluková opatření:
Vnější stěna 14 cm silná, R’w =
53 dB(A)
Odhlučněná střešní deska
Odhlučněné dveře, R’w = 51 dB(A)
Přívod vzduchu plechovými kanály, umístěnými nad dveřmi a opatřenými odhlučňovacími vestavbami
Odvod vzduchu plechovými kanály, umístěnými na protilehlé straně budovy pod stropem a opatřenými odhlučňovacími vestavbami
Provedení prostorových buněk:
Rozvodna z UF 4278, dvojitá podlaha z odnímatelných překližkových desek
Prostor se sociálním zařízením
z UF 3042, betonová mezipodlaha
Koncept vedení instalačních rozvodů:
v prostoru agregátů je v podlahové
desce integrován centrální kanál vedoucí do dvojité podlahy rozvodny.
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Redukční stanice
zemního plynu
Stanice pro redukci tlaku zemního plynu Köln byla postavena v roce 1996
v přístavu na pozemku teplárny. Tlak
plynu je redukován v plynové turbíně
pohánějící elektrický generátor.
Budova je rozdělena na prostor
s turbinami postavený z prefabrikátů
a z rozvodny v prostorové buňce, přičemž dno buňky je uloženo o 80 cm
níže než podlaha turbinového prostoru. Mezipodlaha vyrovnává úroveň
podlah v buňce a v prostoru turbíny.
Turbinový prostor:
Velikost 10,32 × 13,10 × 5,45 m
Prefabrikované betonové sloupy
a výplň z plynového betonu ve
stěnách R’w = 42 dB(A)
Pultová střecha naocelových nosnících s výplní sendvičů z trapézového plechu
Monolitická podlahová deska
s nejiskřivou dlažbou
Betonový základ pro turbinu sloužící současně jako záchytná vana
pro olej
Pilotáž pod podkladní deskou
a základem turbíny z důvodu zvláš
špatných zakládacích podmínek
Jeřábová dráha
Rozvodna je oproti budově agregátu
výškově přesazena:
Dvojitá podlaha z odnímatelných
desek z překližky
Přívod a odvod vzduchu ve dveřích
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Záložní zdroje
Záložní zdroj v Neuburgu slouží pro
napájení osvětlení přistávací dráhy
letiště.
Prostor pro agregát je zhotoven jako
prostorová buňka UF 4260:
Velikost: 3,98 × 5,78 × 2,90 m
Podlahová deska s olejovzdorným nátěrem
Síla 20 cm, možné zatížení 10
kN/m2
Vnější stěna 14 cm, R’w = 53
dB(A)
Rozvodna je provedena jako buňka
UF 3060:
Velikost: 2,78 × 5,78 × 3,20 m
Dvojitá podlaha z odnímatelných
desek z překližky
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
KOGENERACI
A
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
Záložní zdroje
Záložní zdroj Heidelberg byla postaven v roce 1996 pro lesnický výzkumný ústav. Budova – prostorová buňka
UF 4260 – musela být umístěna mezi
stávající technickou budovu a opěrnou ze. Byla použita prostorová buňka UF 4260 s upravenou šířkou:
Velikost: 3,90 × 5,78 × 3,20 m
Podlahová deska s olejovzdorným nátěrem
Dvojitá podlaha z odnímatelných
desek z překližky
Agregát posazen na betonovém
základu ve tvaru U
V Leimen byl v roce 1997 postaven
záložní zdroj pro vodojem. Stavební
těleso sestává ze dvou menších prostorových buněk UF 3042, protože na
místě nebylo dostatek místa pro použití velkého autojeřábu.
Velikost prostoru pro agregát:
2,78 × 5,68 × 3,20 m
Podlahová deska s olejovzdorným nátěrem
Vnější stěna 10 cm, R’w = 47
dB(A)
Dvojitá podlaha z odnímatelných
desek z překližky
Agregát posazen na betonovém
podstavci ve tvaru U
Protihluková opatření v prostoru
agregátu:
Odhlučněné dveře, R’w= 40
dB(A), odolné proti vloupání ET2
Otvory přívodu a odvodu vzduchu
jsou umístěny v protilehlých rozích prostoru, přičemž jsou v obou
namontovány protihlukové kulisy
B
E
T
O
N
B
A
U
OBJEKTY
PRO
N o r m y ,
KOGENERACI
A
z k o u š k y ,
ZÁLOŽNÍ
ZDROJE
c e r t i f i k á t y
Výroba stavebního tělesa, resp. výroba betonu, železového betonu i dimenzování statických prvků je prováděna dle platných norem
ČSN a DIN ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., § 9 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nařízení vlády č. 168/1997 Sb. a nařízení vlády
č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Výrobky jsou dále atestovány Technickým
a zkušebním ústavem stavebním dle stavebně technického osvědčení.
Výrobky firmy vyhovují pro stavbu elektrických stanic a transformoven podle ČSN 333 201, 333 210, 333 220, 333 240, ČSN
EN 61 330 a souvisejících norem. Vnitřní prostor je podle norem ČSN 332 000-3 a ČSN 332 000-5-51 hodnocen jako normální.
Stanice a transformovny splňují kritéria na odolnost proti obloukovému zkratu podle směrnic PEHLA a ČSN EN 61330 při 16 kA/1 sec.
Jsou odzkoušeny na emise hluku. Třída krytu je standardně 20 (°K).
Společnost Betonbau je oprávněna pracovat s utajovanými materiály
na základě potvrzení vydaného Národním bezpečnostním úřadem.
Výrobky jsou schváleny pro použití na ČD na základě doporučení TÚDC.
Výroba podléhá systému řízení dle ISO 9001.
P ř e d n o s t i
I
I
I
I
S Y S T É M U
I
I
I
I
Dodávka na klíč 8 týdnů
Jednoduchá a rychlá montáž
Stavba i v zimním období
Životnost delší než 50 let
B
E
T
O
N
B
B E T O N B A U
Dokonalá nepropustnost vůči vodě i oleji
Variabilní umístění otvorů a prostupů
Architektonická atraktivnost
Ekologická nezávadnost
A
U
B u d o v y s t r o j o v e n – k o n c e p t , k t e r ý m
o d b o r n í c i f i r m y B e t o n b a u p ř e d č í k o n k u r e n c i
Prostorové buňky firmy Betonbau jsou vhodné pro množství různých aplikací.
SYSTEM BETONBAU znamená kompetenci, blízkost k zákazníkovi a spolehlivý servis. Postavili jsme dosud více
než 60 000 technických budov. K nim patří kompaktní stanice, distribuční trafostanice, plynové regulační
stanice, budovy pro kogeneraci, šachty, záchytné olejové vany pro velké transformátory a tlumivky, modulární sestavy buněk pro čističky odpadních vod a stavební části solárního vytápění pomocí masivních absorbérů.
Další informace Vám rádi kdykoliv poskytneme na níže uvedených telefonních číslech nebo Vás přímo provedeme naším výrobním závodem v Praze.
BETONBAU, s. r. o., Průmyslová 5, 108 50 Praha 10, Tel.: 28103 4111, Fax: 28103 4180
e - m a i l : b e t o n b a u @ b e t o n b a u . c z, h t t p : / / w w w . b et o n b a u . c z
Betonbau GmbH
Betonbau GmbH
Betonbau GmbH
Betonbau GmbH
METALIT S.A.R.L.
Schwetzinger Str. 22-26
Im Nördenfeld
Baggerweg 11
Industriestr. 52
Zone Artisanale
68753 Waghäusel
31167 Bockenem
85051 Ingolstadt
04435 Schkeuditz
B.P. 3
Tel.: 0 72 54/9 80-0
Tel.: 0 50 67/9 92-0
Tel.: 08 41/9 73 77-0
Tel.: 03 42 04/813-0
F-17150 Mirambeau
Fax: 0 72 54/9 80-4 19
Fax: 0 50 67/9 92-10
Fax: 08 41/9 73 77-34
Fax: 03 42 04/813-99
Download

Formát PDF 8,59 MB