VY_32_INOVACE_VZ3.VM1
Osobnost - základní informace
Metodický list
významy slova osobnost (témata k diskusi)
délka vývoje osobnosti, složky osobnosti (práce u tabule s učitelem)
Obecné informace k řadě pracovních listů Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální
rozvoj.
Výukové materiály jsou určeny převážně pro práci na interaktivní tabuli nebo
prezentaci prostřednictvím projektoru. Část materiálů obsahuje testy nebo úlohy
určené k množení a samostatnému doplnění.
Každý výukový materiál obsahuje v úvodu klíčové otázky, které
seznámí žáky s účelem práce a mohou být využity jako poklad pro
testování znalostí a dovedností žáků.
Části označené touto ikonou jsou určeny ke shrnutí poznatků a lze je
využít jako zápis do sešitů nebo k ucelení opakované látky.
Výukové materiály navazují na řadu učebnic Občanská výchova 6-9 s blokem
Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelství
Fraus.
Každý úkol je srozumitelně popsán. Řešení, pokud jsou nutná, jsou uvedena v
závěru výukového materiálu jako příloha.
Výukový materiál č. 1 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VZ3.VM1
NA KONCI HODINY DOKÁŽU ODPOVĚDĚT, KDYŽ SE NĚKDO ZEPTÁ:
Vysvětli svými slovy pojem OSOBNOST.
Jak dlouho se rozvíjí a mění osobnost člověka?
Jaké vlivy se odrážejí ve formování lidské osobnosti?
Vysvětli pojmy biologická, psychologická a sociální složka osobnosti a uveď
příklad.
Výukový materiál č. 1 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VZ3.VM1
TÉMA K DISKUZI
S pomocí učitele vymyslete a zapište odpovědi na následující otázky.
Když o někom řekneme: “To je ale silná osobnost!”, co tím myslíme?
......................................................................................................................................
Co když se v televizi mluví o nějakém slavné osobnosti, koho tak označíme?
......................................................................................................................................
A když začne o lidské osobnosti mluvit nějaký psycholog nebo psychiatr, o čem
vlastně
mluví?
......................................................................................................................................
PRÁCE U TABULE
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15
18
21
25
35
40
45
50
65
Tad
y
jsem
se n
arod
il.
Na časové přímce označte, jak dlouho se lidská osobnost vyvíjí a mění.
Výukový materiál č. 1 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
70
80
90
VY_32_INOVACE_VZ3.VM1
I když máme hodně společného, každý jsme jedinečný. Co naši osobnost vytváří?
Zapište na jednotlivé lístečky.
Výukový materiál č. 1 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VZ3.VM1
Mezi obrázkovými příklady najděte, vysvětlete a označte:
červeně: biologickou složku osobnosti
modře: psychickou složku osobnosti
zeleně: sociální složku osobnosti
Něco není v pořádku? Jednu složku jste nenašli? Napište ji na řádek dole a uveďte
vlastní příklady.
Na obrázcích není ............................................ složka osobnosti.
Vybrali jsme tyto příklady:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Výukový materiál č. 1 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VZ3.VM1
SHRNUTÍ
Osobnost
- souhrn všech vrozených i získaných vlastností, schopností a dovedností člověka
- rozvíjí se od narození (teoreticky od početí) do smrti člověka
- rozdělení složek osobnosti člověka:
- biologické = tělesné znaky (barva očí, trávení, síla, výška ...)
- psychické = duševní (paměť. myšlení, temperament, charakter ...)
- sociální: = společenské (role člověka, zařazení ve společnosti)
- vývoj osobnosti ovlivňují: dědičnost, výchova a výuka a společenské prostředí
Výukový materiál č. 1 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VZ3.VM1
Literatura a zdroje obrázků
HRACHOVCOVÁ, M. – BEZCHLEBOVÁ, M. a kol.autorů, Občanská výchova pro 8.ročník ZŠ a víceletá
gymnázia. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999. 191 s. ISBN 80-7182-062-8
KOLEKTIV AUTORŮ. Občanská výchova 8 s blokem Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 144 s. ISBN 80-7238-393-0
Neoznačené obrázky - Clipart pro Corel 8 a jejich modifikace
Výukový materiál č. 1 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
Download

Metodický list Osobnost - základní informace