Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 8
Řešení
Chemie
Téma: Kyselé deště
(obrázky zdroj: http://chemiekvarta.wz.cz/kysely-dest.html)
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
1) Les na obrázcích je poškozený vlivem kyselých dešťů. Najdi na internetu nebo v
literatuře, které látky způsobují vznik kyselých dešťů.
Popiš, jakým způsobem vzniká kyselý déšť a co způsobuje.
oxidy síry, uhlíku a dusíku reagují s vodou na slabé kyseliny a tím snižují pH vody (deště).
poškozování a odumírání lesů
vymírání ryb v rybnících (nesnáší příliš kyselou vodu)
odumírání rostlinného planktonu – úbytek potravy pro ryby a ostatní vodní živočichy
uvolňování toxických látek z půdy, ty se pak dostávají do vodních toků a do potravního řetězce
2) Rozděl zdroje látek, způsobujících kyselé deště,
na přirozené (objevující se běžně v přírodě)
sopečné plyny
rozkladné a hnilobné procesy
na umělé (produkované lidskou činností)
tepelné elektrárny
průmysl
doprava
lokální topeniště
požáry ropných polí
teplárny
3) Najdi na internetu nebo v literatuře, kde v ČR jsou lesy poškozené kyselými dešti. Urči
příčinu, proč výskyt tohoto jevu je právě v těchto místech. Oblasti silně zasažené kyselými
dešti vyznač do mapky. Které kraje jsou nejpostiženější a proč?
2
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
Jizerské hory, Krkonoše, Krušné hory, Jeseníky
Nejpostiženější jsou Krušné hory, kraj ústecký –
tzn. severní Čechy)
Jsou zde ložiska hnědého uhlí a tepelné
elektrárny. V Jeseníkách – ostravsko, těžký
průmysl, hutě
4) Navrhni, jakým způsobem snížit výskyt
kyselých dešťů.
snižování energeticky náročných provozů
odsiřování elektráren, továren
snižování podílu fosilních paliv
vápnění postižených oblastí
zvyšování podílu čistých paliv a paliv
s nulovou uhlíkovou bilancí
5) Přispíváme k výskytu kyselých dešťů
i každodenní činností? Uveď příklady.
topení v kotlích (uhlí, plyn)
výfukové plyny z aut
(mapka zdroj: http://zstrebivlice.blog.cz/galerie/skolni-projekty/predmety/obrazek/140141,
http://www.jninterier.cz/pobocky/obchodni-zastupci/)
3
Download

1 PRACOVNÍ LIST 8 Řešení Chemie Téma: Kyselé deště