BEST PNEUMATICS
D.O.O., 11120 Beograd, Ilije Garašanina 5
PROIZVODNJA OPREME ZA UPRAVL JANJE U INDUSTRIJSKIM PROCESIMA
ŠIFRA DELATNO STI: 33300, MATIČNI BROJ: 2006 2410
PI B 10 39 665 27
N LB B AN K A : 31 0- 16 759 0- 97
U vezi sa primenom Zakona o PDV , a u cilju što uspešnije poslovne saradnje, dostavljamo
Vam naše identifikacione podatke :
1. Ime firme :
2. Sedište i adresa :
3. PIB :
4. Matični broj :
5. Broj evidencione prijave za PDV :
6. Šifra delatnosti :
7. Naziv poslovne banke i broj računa :
8. Broj telefona :
9. Broj faksa :
10. E-mail :
BEST PNEUMATICS , DOO
11 000 Beograd , Ilije Garašanina 5/1
103966527
20062410
195772726
33300
NLB banka , 310-167590-97
011/3221-758
011/3227-571
bestsmc @eunet.rs
Pozdrav,
BEST PNEUMATICS D.O.O.
D I R E K T O R
_________________________
Matić Vladimir, dipl.ing.
Tel.: + 381 11 3221-758, Tel/fax.: + 381 11 3227-571,
E-mail: [email protected]
Download

Identifikacioni Podaci