______________________________________
(naziv i sedište poslodavca)
Br.______________
________________________
(datum)
Obaveštenje o ponudi zaključivanja aneksa ugovora o radu
______________________________________
(Ime i prezime zaposlenog)
______________________________________
(mesto i adresa)
Na osnovu člana 172. Zakona o radu («Službeni glasnik RS», br. 24/05 i 61/05) dostavljamo Vam
Aneks ugovora o radu, kojim se menja ______________________________________ ugovora o
radu br. _________ od _______________ godine.
Navedene promene nastale su iz sledećih razloga ______________________________________
________________________________________________________________ .
(navesti razloge)
Na ponudu Aneksa ugovora o radu treba da se izjasnite u roku od ___________ dana od dana
dostavljanja.
Ukoliko se u navedenom roku ne izjasnite na ponudu ili odbijete ponudu, doneće se rešenje o
otkazu ugovora o radu.
Download

obaveštenje o ponudi zaključivanja ugovora o radu