Naši mladí cyklisté
postoupili...
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 29. května
7. června
...10. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. strana
Ročník XXIII. č. 11 24. května 2013 5 Kč,–
Soubor virtuosů
vzácného umění
Ve čtvrtek 6. června dorazí do Kadaně
peloton veřejné cyklotour Na kole dětem,
který povede Josef Zimovčák na svém
„kostitřasu“. Předpokládaný čas příjezdu na Mírové náměstí je ve 14.30 hodin.
Peloton by měl vyrazit na další cestu
v 15.00 hodin. Cílem první etapy, která
vystartuje z Aše, bude Most. Cílem akce
je získat finanční prostředky na pomoc
a podporu onkologicky nemocných dětí.
S touto akcí jsme již čtenáře seznámili
v minulém vydání. Další informace najdou
zájemci na www.nakoledetem.cz.
(r)
Fík slaví s dětmi
svoje narozeniny
Odstávka nebude
V letošním roce nebude v Kadani
odstávka dodávky tepla. Potvrdil nám to
Dušan Kučera, jednatel Tepelného hospodářství Kadaň. K výjimečné situaci
posledních let se dospělo dohodou všech
tří zainteresovaných stran: ČEZu jako
výrobce, ČEZ Teplárenské jako dodavatele a TH Kadaň jako distributora. (r)
Také na podnět občanů se v květnu
zdokonaluje označení sběrných nádob
na bioodpad. Na nich se začala objevovat reflexní cedulka s jasným upozorněním. „Aby si občané uvědomovali, že
do těchto nádob mají vhazovat bioodpad bez igelitových sáčků,“ připomněl
Jiří Frajt, vedoucí odboru životního
prostředí, přetrvávajíci chybu při třídění odpadu. V minulém týdnu již byla
takto označena polovina nádob na sídlištích. Zároveň s tím dochází k obnově samolepek, které informují o tom,
co patří mezi bioodpad.
(r)
Cestu do doby, kdy řádu Johanitů patřila trhová osada v Kadani, mohli zájemci absolvovat v sobotu 11. května. Johanité rozbili svoje
ležení na Špitálském předměstí již potřetí. Návštěvníci se mohli seznámit s životem tohoto řádu, který vynikal jak v boji, tak při následné
léčbě zraněných. Ukázka středověké chirurgie je však dosti krvavá podívaná jen pro silnější žaludky. Poděkování spokojených návštěvníků patří skupině Hospitaliers - Johanité 1300 a žákům ZUŠ Kadaň za pěkný hudební doprovod akce.
Foto: Karel Zárybnický a (vv)
Územní plán je na webu
Pořizovatel Územního plánu Kadaně odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče Městského úřadu
Kadaň bude předkládat zastupitelstvu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Součástí zprávy budou
pokyny pro zpracování návrhu změny
Den matek v domově pro seniory
Krásné dopoledne strávili klienti a především klientky domova pro seniory před
Svátkem matek. Popřát všem přišly děti
z MŠ „Klásek“, které předvedly krásné
pásmo básniček a písniček pro maminky a
babičky. Mnoho klientek bylo velmi dojato, došlo i na slzičky. Součástí slavnostní-
...zpráv
aktualit
fotografií
Přijďte je podpořit
přivítá v úterý 28. května 2013 v 19.00
hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
Společnost kruhu přátel hudby a Kulturní zařízení Kadaň.
Pražské kytarové kvarteto bylo
založeno v roce 1984 na pražské konzervatoři, je složeno z laureátů světových
soutěží. Odborná kritika řadí kvarteto
mezi světovou špičku ve svém oboru,
oceňuje perfektní souhru, vkusný repertoár s hudebními styly všeho druhu.
Kvarteto si tak získává přízeň všech věkových kategorií. (dokončení na 3. straně)
Vhazujte bez
igelitových obalů
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
ho posezení byl malý koncert na zobcové
flétny, zahrály vedoucí ergoterapeutického
úseku Jana Březinová a praktikantka Bára
Jiránková. Mezi klientkami je mnoho žen,
které vychovaly 4-5 dětí, ale malou kytičku a poděkování si zasloužily všechny.
Mgr. Lenka Raadová, MBA ředitelka
územního plánu. Vlastníci pozemků nebo
staveb mohou v termínu do 19. 7. 2013
oznámit písemně pořizovateli své záměry,
popř. upozornění na rozpor se stávajícím
stavem. „Upozorňujeme, že další zastavitelné plochy v územním plánu lze změnou vymezit pouze na základě prokázání
nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy (bez ohledu na jejich vlastnictví)
a potřeby vymezení nových zastavitelných
ploch,“ dodala Jana Purnochová, vedoucí
odboru regionálního rozvoje.
Územní plán je zveřejněn na
http://gis.mesto-kadan.cz/kadan/obce/
kadan.html.
V sobotu 1. června bude maxipes
Fík opět slavit svoje narozeniny a zve na
ně všechny děti z Kadaně i okolí. Na nábřežní promenádě, v AmFíku a v areálu
františkánského kláštera je pro ně připraven bohatý program. Podrobnosti
najdete na 6. straně. Na své si přijdou
i dospělí, kteří se mohou od 14.00 hodin
vyřádit na druhém ročníku „Mistrovství světa ve skoku pro něco“. Celodenní oslavy narozenin kadaňského maxipsa
zakončí lampionový průvod a promítání pohádek. A komu to nebude stačit,
může vyrazit 2. června do lesoparku
oslavit Den dětí se Šuplíkem.
(r)
Kadaňské koupaliště otevře
svoji bránu 1. června
V sobotu 1. června, pokud tomu bude
počasí přát, se otevře brána kadaňského
koupaliště. Za branou na návštěvníky
čeká řada vylepšení a změn, které ocení
děti i dospělí. Především si všimnou kvality prostředí, které o několik tříd zlepšilo. Rekreační plavci jistě ocení rozšíření
provozní doby koupaliště. Posílena byla
také bezpečnost. A to vše bez zvýšení
ceny vstupného.
Provozovatelem kadaňského koupaliště je od letošního roku Tepelné hospo-
dářství Kadaň, které již předtím převzalo
technologii ohřevu a úpravu bazénové
vody. Vyžádalo si to i nemalé investice,
ale přispělo ke spokojenosti návštěvníků.
Vypůjčíme-li si srovnání od Dušana
Kučery, jednatele Tepelného hospodářství Kadaň, po převzetí celého koupaliště
to bylo více o práci než o velkých investicích. Především celý areál musel projít
doslova „omlazovací kůrou“. Od opravy
oplocení až po úpravu zelených ploch.
(dokončení na 5. straně)
Discgolfové hřiště se otevírá veřejnosti
Ve středu 15. května bylo dokončeno discgolfové hřiště
v kadaňském lesoparku. Do oficiálního zahájení ještě nechá
město na některých místech upravit zeleň a budou vyznačeny přechody mezi stanovišti. Již nyní ale nic
nebráni zájemcům si tuto hru vyzkoušet.
Kdo se s ní zatím neseznámil, bude mít možnost během slavnostního zahájení.
Oficiálně bude discgolfové hřiště zprovozněno ve středu 29. května. Slavnostní
zahájení se uskuteční od 10.00 hodin a jeho
součástí bude slavnostní výhoz. Další část
dopoledne bude určena žákům z kadaňských
škol. Seznámit se s discgolfem budou moci
pod vedením zkušených instruktorů, kteří
s nimi projdou jednotlivé mety. Od 14.00
do 18.00 hodin se diskgolf bude představovat veřejnosti. Opět pod vedením instrukto-
rů. Pokud se najde během dne dost zájemců, uskuteční se od
17.00 hodin první veřejný turnaj v discgolfu v Kadani. Náklady na vybudování hřiště o devíti jamkách byly 236 000 Kč a
dodavatel společnost Hepa. Hřiště má
v současnosti jednu „raritu“ v podobě
nejdelší dráhy letu discu mezi výchozištěm a košem v České republice. Délka
ideální dráhy letu je 122 metrů.
Discgolf vychází ze základních pravidel klasického golfu. Místo míčků
však discgolfista používá létající disky
(frisbee) a místo jamek discgolfové koše.
Každá jamka začíná na výhozišti a cílem
je vhodit frisbee na co nejmenší počet
hodů do discgolfového koše. Vyhrává
ten, který má po domluveném počtu jamek nejnižší počet hodů.
(r)
Krátce … z Kadaňska Kdo pomůže seniorům najít azyl?
Pranostika:
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu
zřídka mrholívá.
městské policie
Městskou policii přivolal kvůli
víčku od piva
Citát na tento týden:
Běží-li člověk po nesprávné cestě,
vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.
BACON
V místě budoucího Rákosníčkova
hřiště na sídlišti D začne příprava plochy, kterou si vybrala společnost Lidl.
Budou odstraněny stávající herní prvky
včetně pískoviště. Přípravy staveniště se
také dotknou zeleně. Bude odstraněn
krajní tis, jako nevhodná jedovatá dřevina, a jedna túje. Vlastní stavba hřiště
začne 10. června. Po jeho dokončení
se chystá slavnostní otevření, o kterém
budeme čtenáře včas informovat.
Aquasvět v Chomutově chystá
provozní přestávku. Oddychové a
relaxační centrum, které navštvěvuje
i řada občanů našeho města, bude dva
první prázdninové týdny uzavřeno.
Jeho odstávka je plánována od 1. do
14. července.
Firmy a živnostníci z Ústeckého kraje mají již poosmé možnost přihlásit se
do podnikatelských soutěží Vodafone
Firma roku 2013 a GE Money Bank Živnostník roku 2013 o Ceny Hospodářských novin. Soutěže jsou vyhlašovány
na krajské úrovni (ve všech 14 krajích
České republiky). Finalisté krajských kol
následně postupují do celostátního kola,
ze kterého vzejde jeden vítěz v každé
kategorii. Zájemci o účast v soutěži se
do konce května mohou registrovat na
internetových stránkách www.firmaroku.cz a www.zivnostnikroku.cz. Prvních 100 podnikatelů, kteří kompletně
dokončí přihlášku, získává předplatné
Hospodářských novin na jeden rok.
Ze zápisníku
Trochu kuriózní „krádež“ museli
řešit kadaňští strážníci. Host jednoho
herna baru je přivolal, když tvrdil, že
ho obsluha okradla. Na místě strážníci zjistili, že si zakoupil pivo Braník,
ale obsluha mu nedala zátku, které
sbírá do soutěže. Po domluvě s obsluhou muž svoje víčko od lahve získal.
Cigarety prý nesli strážníkům
V květnu slaví svoje životní jubileum Zdeňka Feilová. Členové Sdružení seniorů města
Kadaně jí popřáli a předsedkyně Ingrid Bradová jí předala kytičku.
Foto: (vv)
Ve středu 8. května se uskutečnilo
další setkání členů Sdružení seniorů
města Kadaně. V jeho úvodu jménem všech členů popřála předsedkyně Ingrid Bradová Zdeňce Feilové
k jejímu životnímu jubileu. Mluvilo se
i o další společné akci, kterou bude
výlet ke kolébce řeky Ohře, jež se nalézá
v Německu. Uskuteční se 17. června.
Nejdůležitějším bodem jejich programu však byla otázka místa jejich další
činnosti. Se společenskou místností
v Bažině, kde působí Klub přátel města
Kadaně, byli dosud nadmíru spokojeni. Nyní však byl do objektu zastaven
přívod vody. Kromě nové přípojky
by objekt potřeboval i další nemalé
investice. Město proto uvažuje, že pro
Klub města Kadaně najde místo jinde.
Při běžné kontrole upoutala pozornost strážníků dvojice mužů, kteří
nesli otevřené balení jednorázových
elektronických cigaret, ve kterém bylo
9 kusů. Strážníkům tvrdili, že je našli
Kontakt na MP
Telefony:
operační služba, 24 hodin denně
mobil: 606 310 014
474 332 298
za prodejnou Penny a nesou je odevzdat na městskou policii. Strážníkům
se podařilo zjistit poškozenou prodejnu nacházející se v supermarketu
Albert. Zde dle záznamu chybělo 14
kusů el. cigaret stejné značky i s kartónovým obalem. Nalézt přesvědčivé
důkazy, kdo byl pachatel krádeže, se
nepodařilo.
(mp)
„Jak to vypadá, budeme muset začít hledat náhradní prostory k našim schůzkám.
Ráda bych se obrátila prostřednictvím
novin s žádostí o pomoc i na podnikatele,
školy a další organizace,“ dodala Bradová.
Připomněla, že prostory by měly být schopné pojmout minimálně 60 lidí, mají mít
snadný přístup pro starší osoby a senioři
si nemohou dovolit ani platit nájemné.
I když si členové sdružení dělají starosti, kde se budou v dalších měsících
scházet, pěkné písničky Františka Fiřta
jejich mysl rozveselily.
Další setkání kadaňských seniorů se
bude konat ve středu 12. června od 14.00
hodin pravděpodobně naposledy v Bažině. Poté bude následovat prázdninová
přestávka, během které by mělo být jasno,
kde senioři najdou svůj azyl.
(r)
ROAD SAFETY WEEK 2013 - celosvětový týden bezpečnosti silničního provozu proběhl
od 6. do 12. května a měl za cíl upozornit na naléhavou potřebu celosvětového zlepšení
ochrany chodců na komunikacích. V roce 2012 bylo usmrceno 146 chodců, což je sice nejméně od roku 1993, přesto je toto číslo stále vysoké. Na snímku jsou příslušníci dopravní
policie společně s Janem Pechoutem, krajským koordinátorem BESIP pro Ústecký kraj,
kteří se v rámci zmíněné akce snažili chodcům u přechodu v Chomutovské ulici připomenout zásady bezpečnosti při přecházení vozovky. Předali jim také tiskové materiály
a pomůcky zajišťující větší bezpečnost chodců.
Foto: (vv)
Termíny farmářských trhů 2013
Kadaň Mírové náměstí:
Verdikt soudního znalce: Pokácet
24. května
21. června
22. srpna
20. září
18. října
Trhy se konají vždy v pátek
přibližně od 12 do 17 hodin
Ve dnech 25. až 27. dubna se v Městském divadle v Chomutově uskutečnil veletrh Technodays, jehož cílem bylo seznámit žáky základních a středních škol, jejich rodiče i širokou
veřejnost s technickými firmami a řemesly chomutovského okresu, ale i se školami, které
vzdělávají v technických oborech. |Kadaňské technické školství na veletrhu úspěšně reprezentovala Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kadaň. Foto: Sahulka
Odbor životního prostředí si v květnu
nechal soudním znalcem posoudit stav
několika stromů v Kadani. V některých
případech byl jeho verdikt jasný a dopuručil stromy pokácet. To se týká i jírovce za Priorem, který byl poškozen při
vichřici a přišel o jednu kosterní větev.
Strom bude pokácen a nahradí ho nová
výsadba. Ta nebude provedene na stej-
Pošta vysvětluje „zmizení“ schránky
(velká zasedací místnost)
2
V minulém vydání Kadaňských
novin jsme tlumočili rozhořčení jednoho občana, kterého zaskočilo zmizení
poštovní schránky v Golovinově ulici
před „Merkurem“.
O vysvětlení jsme požádali Českou
poštu, která v úvodu připomněla některé zákony, kterými se poskytování jejich
služeb řídí: V § 15 „Dostupnost poštovních schránek“, Sb. Zákonů č. 464/2012,
bod 1 b) je uvedeno, že dostatečná hustota
poštovních schránek je zajištěna, pokud
je v každém sídelním celku, který má více
než 10 tis. obyvatel, umístěn takový počet
poštovních schránek, aby vzdálenost
z kterékoliv části sídelního celku, s výjimkou okrajových částí s podstatně menší
hustotou zástavby, nepřesahovala 1 km
k nejbližší poštovní schránce.
Jak připomíná Ing. Hana Hubáčková, vedoucí oddělení poštovních
technologií, uvedené PP, Vyhláška a
zákon jsou na vyžádání k nahlédnutí
na každé poště a jsou také uvedeny na
internetových stránkách České pošty,
s. p., www.ceskaposta.cz. Informace
o poskytovaných službách a změnách
v poštovních podmínkách poskytuje
zákazníkům i Kontaktní centrum České pošty, s. p., na bezplatné telefonní
lince 800 104 410.
„Dle sdělení vedoucí Depa Chomutov 70, které zajišťuje údržbu a výběr
poštovních schránek, nebyla poštovní
schránka v Golovinově ulici trvale zrušena. Šlo o svěšení po dobu určitou, a
to celkem na čtyři dny, jelikož náhradní
stojan neměla vedoucí depa ihned k dispozici. Stojan, na kterém byla poštovní
schránka připevněna, bylo nutné vymě-
www.kadanskenoviny.cz
nit z důvodu koroze,“ objasnila „zmizení“ poštovní schránky.
„Ujišťujeme vás, že si našich klientů
velice vážíme a máme zájem poskytovat
kvalitní služby na požadované úrovni.
Dále bychom chtěli informovat o umístění dvou dalších poštovních schránek, a to
na adresách: ul. Husova (vzdálenost 400
m) nebo v Chomutovské ul. v blízkosti
sídla městské policie (vzdálenost do 500
m),“ dodala na závěr Hana Hubáčková,
vedoucí oddělení poštovních technologií.
ném místě z důvodu blízkosti horkovodu, ale na jiném vhodném místě, které
bude co nejblíže.
Při dokončování další části regenerace
sídliště C naproti teplárně, došlo k pokácení jabloně a jedné lípy z důvodu rozšíření komunikace. Stejný osud čeká další
dvě lípy, které ale budou pokáceny až
v době vegetačního klidu.
(r)
Občané poznají,
co auta právě sváží
Vozy Technických služeb Kadaň, které
sváží komunální a tříděný odpad, budou
označeny tak, aby lidé poznali, který druh
odpadu právě sváží. O této připravované
novince nás informoval vedoucí odboru
životního prostředí Jiří Frajt. Informaci bude možné získat prostřednictvím
výměnných tabulek umístěných na
stranách sběrného vozu. Půjde o papír,
plast, bioodpad a komunální odpad. (r)
Naše město má problémy s vandalstvím na sběrných kontejnerech elektroniky a následnými krádežemi vhozených předmětů. Zanechané zbytky kořisti v okolí ukazují,že zloději nadělali neúměrně větší škody, než byl jejich zisk. Dá se spíše mluvit o nehorázném
vandalství, a proto se bude uvažovat o nalíčení fotopastí. Na snímku je vlevo převrácený
kovový sběrný kontejner s vypáčeným rohem zamykatelných dvířek. Sběrná nádoba se
po opravě vrátí na svoje místo. Hledá se zároveň technické řešení, jak nejlépe dalším vandalským činům zabránit.
Text a foto: Pavel Wolf
24. května 2013 / Kadaňské noviny
Rodinná
a společenská
kronika
kam za kulturou
Kulturní dům Střelnice
•
BLAHOPŘÁNÍ
Městská knihovna
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v měsíci květnu a červnu
2013 oslaví "kulatá" výročí –
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
•
•
Man Zero je čtyřčlenná skupina ze Záhřebu, založená v roce 2001, která zavítala v pondělí 22.
dubna do klubu KD Střelnice v Kadani. Jejich silně rytmické sekce a hlasité kytary kombinované s tichými, snovými pasážemi jsou většinou popisovány jako reprezentanti hlasitého postrocku s lehkým dotekem melancholie, ale nemysleme si, že jsou jen nějakým post- rockovým
klonem. Man Zero spojují zvuky chicagských kapel z počátků 90. let se současnými, což dělá
Man Zero docela unikátní kapelou. Procestovali celou Evropu a na pódiu se střídali s takovými
kapelami, jako jsou Mogwai a mnoha dalšími. Man Zero vystupovali při své koncertní šňůře
po Evropě nejen v Kadani, ale i v Kroměříži a v Praze.
Text a foto: Pavel Zárybnický
•
Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví,
čím byla maminka
každému z nás. Nikdo
ji nevzbudí, nikdy již
nezazní nám její krásný
hlas.
Dne 26. května
uplyne smutný rok, co nás navždy opustila
milovaná maminka, babička a prababička
paní Božena Grundová z Kadaně. S láskou
stále vzpomínají dcera Hana s rodinou a
syn Milan s rodinou.
Na soustředění pilovali
závěrečný koncert
V květnu proběhlo víkendové soustředění žákyň tanečního studia M.
Cílem tohoto soustředění bylo ,,dopilovat“ choreografie na závěrečný koncert
TSM, který se koná 31. května v Orfeu
od 18.00 hodin. Tyto opravdu kvalitní
choreografie bychom také rádi prezentovali na soutěžích v příštím školním
roce. Soustředění se konalo ve Sportovním a turistickém centru Měděnec, kde
se o nás, jako vždy, velmi dobře starali,
a opět se tam v létě těšíme. Tomuto středisku patří velký dík.
(mv)
Soubor virtuosů vzácného souznění
Městská galerie „Josefa Lieslera“ (dříve Pod Věží) - Mírové náměstí
•
Výstava prací ZUŠ Kadaň a Klášterec nad Ohří potrvá do 28. května. Ve čtvrtek 30.
května od 17.00 hodin vernisáž výstavy prací mateřských škol na téma maxipes Fík.
Galerie Karla Havlíčka, kadaňský hrad
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.
Městské muzeum v Kadani
•
Pražské kytarové kvarteto vystoupí v úterý 28. května v Kadani
(pokračování z 1. strany)
Doufám, že na koncert přivedou své
žáky i učitelé zdejší základní umělecké
školy, pro ně jsou koncerty vždy zpřístupněny zdarma a je naším přáním, aby
se staly zájmem a inspirací pro jejich další hudební vzdělání.
Pražské kytarové kvarteto je zváno na
významné hudební festivaly (Pražské jaro,
Paříž, Tel Aviv, Miami...), koncertuje ve
většině zemí Evropy, v USA, Izraeli, absolvovalo stovky koncertů v České republice.
Je proto mojí milou povinností poděkovat
sponzorům, kteří nám umožnili přivítat
kvarteto i v našem městě. Jsou to: Město
Kadaň, Ing. Olga Chvátalová Kadaň, květinářství Floria Kadaň a firma Color 3P, která přispívá tiskem plakátů zdarma.
Vstupenky je možno objednat na telefonu Společnosti KPH Kadaň - 474 343
•
Líheň talentů
•
Své kvality v taneční výuce opět
prokázala Marcela Vlčková, která již
poněkolikáté přivedla své žáky na
počátek profesionální dráhy. Nejinak
je tomu i letos, kdy se na Taneční konzervatoř v Praze dostali dokonce dva
žáci, dívka a chlapec.
Do náročného studia jim přejeme
mnoho úspěchů a vytrvalosti!
(mv)
potřeba uspět v regionálním krajském
kole, které se letos konalo v Teplicích.
V repertoáru kadaňského sboru zazněly
skladby a capella, povinné lidové písně
Kadaňské noviny /24. května 2013
i skladby s instrumentálním doprovodem. Na výběru repertoáru zde velmi
záleží, protože sbor má ke své prezentaci pouze 12 minut a během této doby by
měl předvést vše, co po stránce vokální
i instrumentální dokáže. Krajské kolo
soutěže bylo na vysoké úrovni, protože
zde soutěžil i sbor konzervatoře a sbory
středních pedagogických škol. Navzdory této velké konkurenci si zástupci
Gymnázia Kadaň odnesli postup do
celostátního kola, diplom Pavle Suché
za instrumentální sólo a zvláštní cenu
sboru Madrigal za muzikální projev
sboru.
Účastníci soutěže: soprán – Martina Heroldová, Petra Hladká, Pavla
Suchá, Zuzana Pěchotová; alt – Barbora
Genserová, Eliška Kuhnerová, Milena
Hausnerová, Kristýna Bohuslavová;
tenor – Jindřich Domanja, Jiří Černý,
Pavel Baránek; bas – Martin Šťastný,
Filip De Bolle. Uměleckou vedoucí sboru je MgA. Hana Ondráčková.
(ho)
www.kadanskenoviny.cz
Stálé expozice jsou umístěny ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých
Pomocníků a jsou rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné: 1. okruh
(Pohledy do minulosti Kadaně) a 3. okruh (Mineralogické zajímavosti regionu) základní vstupné: 30 Kč, snížené vstupné: neposkytuje se, rodinné
vstupné: 70 Kč. 2. okruh (Život v klášteře) základní vstupné: 70 Kč, snížené
vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné: 140 Kč. Na snížené vstupné (poskytuje se pouze ve 2. okruhu) mají nárok děti od 6 do 15 let, studenti středních, vyšších a
vysokých škol (po předložení studijního průkazu), senioři nad 60 let, osoby ZTP.
Rodinné vstupné je určeno 2 rodičům a 2 dětem 6 - 15 let v jejich doprovodu.
Prohlídky s průvodcem od dubna do října: úterý až pátek od 15.00 a 16.00
hodin, sobota a neděle od 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hodin.
V pondělí je zavřeno. V červenci a v srpnu platí od úterý do neděle jen
sobotní provoz.
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
285, zbylé vstupenky budou v prodeji
hodinu před koncertem v kostele.
Přijďte si poslechnout krásnou hudbu v příjemném prostředí s vynikajícími
interprety a také se přesvědčíte, že zvládnutí profese je základ úspěchu.
Srdečně zve Erika Bernhardtová
Madrigal z gymnázia postoupil do celostátního
kola a jeho členové získali i další ocenění
Opava Cantat, celostátní soutěž akreditovaná ministerstvem školství, probíhá každým rokem na podzim v Opavě.
Pro postup do celostátního finále je
Čtvrtek 30. května od 19.00 hodin: Improvizace - Kočičková, Babčáková. Ester
Kočičková a Simona Babčáková baví diváky svým bezprostředním humorem, komickými kreacemi i písněmi, které vznikají přímo za mikrofonem - to je opravdová
zábava bez scénáře a dokonalý útěk od světa ne-televizní zábavy. Vstupné 200 Kč.
Středa 12. června od 19.00 hodin: Drahé tety a já - divadlo Metro uvádí poprvé
na jevišti komedii s detektivní zápletkou inspirovanou nesmírně populárním filmem podle scénáře Zdeňka Podskalského o roztomilých starých dámách, neteři
na vdávání, pečlivě utajovaném ženichovi a přepadení spořitelny. Notoricky známá
komedie skýtá dozajista dvě hodiny skvělé zábavy. Účinkují: Zdena Herfortová; Jaroslava Obermaierová; Kateřina Urbanová; Matěj Merunka; Jiří Čapka/Ivan Vyskočil;
Vojtěch Efler; Milada Vaňkátová. Režie: Gustav Skála. Vstupné 230, 220 a 210 Kč.
Výstavy
VZPOMÍNKY
Po roce vzpomínka bolestná stále
je s námi, že už tu
nemůžeš být, Ádíku,
s námi. Ten kdo Ti
život vzal, v pekle by
se měl smažit, když
takhle dokázal život
Tvůj náhle zmařit. V našich srdcích však
zůstáváš stále a my Ti moc děkujeme, že
jsi byl naším bráškou, manželem, taťkou,
dědou, švagrem, strýčkem a kamarádem,
na kterého se nedá zapomenout. Rodina
Čtvrtek 6. června od 18.00 hodin: Peru - cestopisné povídání Katky Vrbasové.
Vstupné 20 Kč.
Úterý 18. června od 17.00 hodin: Dvě tváře Dr. Jekyla - beseda spisovatele Ivo
Fencla doplněná písněmi Karolíny Frühnbauerové. Vstupné 20 Kč.
Městské divadlo Žatec
•
Dne 4. června
2013 oslaví své krásné výročí paní Věra
Šraierová z Kadaně.
K 70. narozeninám
přejeme naší mamince a babičce mnoho
štěstí, pevné zdraví
a hodně lásky!
Dcery Věra, Kateřina a Ondřejka s rodinami.
Úterý 11. června od 19.00 hodin: Miroslav Donutil - talk show populárního
herce. Vstupné 250 Kč v předprodeji a 300 Kč na místě.
•
•
•
•
•
•
Nová návštěvní doba muzea a Křížovy vily: úterý - pátek: 9.00 – 17.00 hodin,
sobota a neděle: 13.00 – 17.00 hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka
12.00 - 12.30 hodin). Poslední prohlídka pro návštěvníky v 16.30. O státních
svátcích jsou obě budovy muzea uzavřeny. Informace o stálých expozicích
muzea a aktuality z jeho činnosti najdete na internetových stránkách na adrese:
www.muzeumzatec.cz.
Hlavní budova – Husova ul. 678: stálé expozice: Historický a urbanistický vývoj
města Žatce – Kabinet chmelových známek - Vývoj středního Poohří v pravěku
- Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky (ikonografie města).
Dírkou tam a sem - výstava knoflíků, broží a jehlic ze sbírky Aleny Hrdličkové
z Prahy doplněná o historii vzniku, postupy výroby, materiály a druhy knoflíků. Po
celou dobu výstavy jsou připraveny knoflíkové hrátky – soutěže pro malé i velké.
Výstava potrvá do 9. června 2013.
„Byl pozdní večer první máj“ - výstava nejrůznějších knižních vydání Máje K.
H. Máchy do roku 2008 s ilustracemi Zrzavého, Svolinského, Toyen a dalších
ze sbírky Hany Novákové. Výstava potrvá do 1. září 2013..
„Žatecký stroj času“ - unikátní dlouhodobá interaktivní expozice. Jádrem výstavy
je prezentace historických fotografií a faktů z dějin města zejména 19. a 20. století. Návštěvník je vtažen do příběhu prostřednictvím tabletu s připravenou hrou.
Křížova vila – Zeyerova ul. 344
Obrázky z podzámčí - výstava obrazů zpěvačky a malířky Vlasty Kahovcové.
Výstava potrvá do 23. června 2013.
30. května od 17 hodin vás zveme na cestovatelskou přednášku Na skok do kambodžského království. Naším hostem bude Ing. Milan Hnitka, který povypráví o své
dobrodružné cestě po Kambodži a Thajsku. Vstupné: základní 30 Kč, snížené 20 Kč.
Country koza poosmé
Pravidelní
návštěvníci vědí co
a čekají jen na
termín.
Tak
tedy: 8. června. Přehlídka
famózních
i talentovaných,
zkušených
i začínajících
folk, country a bluegrassových kapel
vypukne v inkriminovanou sobotu už
hodinu před polednem, aby se všechno stihlo odehrát a odtancovat. (Když
se budete stydět, zastoupí vás kadaňští
Drawer Dancers - na snímku).
Tak tedy víme co a víme kdy, teď ještě kdo. V programu vystoupí vítězové
dvou soutěžních přehlídek Country
kůzle (proběhnou 18. a 25. května
na pažitu před restaurací Satanka
v Klášterci), z místních Muzika občas
a Naplech, poté skvělá Lokálka se svými fantastickými parodiemi, z loňska
známý výborný Bodlák, populární
ústecké Country rodeo, legendární
Poutníci, klasický bluegrass v podání 4band, Rangers Band se známými
hity z dob, kdy museli být Plavci…
Večer zakončí tradiční hosté minulých ročníků Blueground.
Za 110 v předprodeji a 140 Kč na
místě uvidíte a uslyšíte v letním kině
v Klášterci opravdovou špičku muziky, která přitahuje stále více posluchačů. Zařaďte se mezi ně, vzkazuje
vám pořadatel – Umělecká agentura
Koza ve spolupráci s MěÚ Klášterec
a zámkem. Kromě bohatého doprovodného programu a výtečného občerstvení vás čeká i krásné počasí, protože,
jak každý v Klášterci ví, na Koze prostě neprší.
(jib)
3
Napsali jste do redakce Kadaňských novin
Soutěž, která má tradici „Dobrý start“ na Kadaňské jedničce
V letošním roce na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kadani proběhl 6. ročník soutěže
o sociálně patologických jevech „Mami,
tati, co ty o tom víš“ aneb Odstraňme
bariéry mezi námi.
Tentokrát se žáci přihlásili se 37
pracemi, které byly zařazeny do třech
kategorií. Byla to grafika, zde studenti
kreslili, popř. vytvářeli koláže, grafika
na PC, kde téma zpracovali za pomoci
grafických technologií, a literární útvar,
kde se nejčastěji objevovala úvaha.
Téma nejvíce diskutované bylo kouření a užívání drog. Kategorii grafika
Kvalita základní školy nespočívá
v počtu multimediálních a interaktivních
pomůcek, i když také ty mohou občas
usnadnit výuku a vzdělávání našich dětí.
Hlavní osou školské práce zůstává kvalitní pedagogický sbor, jeho nasazení, čerpající jak z nejlepších vzdělávacích tradic, tak z jejich inovací. V tomto duchu
proběhl na Základní škole „Kadaňská
jednička“ (www.1zskadan.cz) již poosmé projekt příznačně nazvaný „Dobrý
start“, určený budoucím prvňáčkům a
jejich rodičům. Aktivně se do něj zapojil
takřka celý pedagogický sbor 1. stupně,
letos pod vedením Mgr. Hany Kotkové a
Mgr. Karly Hlaváčkové, které budou od
září třídními učitelkami nových prvních
tříd. Během února až dubna se děti mohly zúčastnit celkem osmi setkání, při kterých „na zkoušku“ absolvovaly všechny
své budoucí předměty, od angličtiny přes
matematiku až po český jazyk a hudební
výchovu. Naším cílem bylo seznámit děti
se školním prostředím, rozptýlit jejich
zbytečné obavy z přechodu na základní
školu a připravit je na blížící se dobrodružství vzdělávání, které by nemělo být
vyhrála, jako loni, žákyně 3. MS Nikola
Koňaříková, prvenství v kategorii grafika na PC si odnesl Tadeáš Zeman z 1. A
a nejlepší úvahu měla žákyně 4. D Barbora Šebková.
Každoročně má komise z řad pedagogů nelehkou úlohu, protože práce
jsou velmi zdařilé a každá nahlíží na
tuto problematiku z jiného úhlu pohledu. Velkým přínosem je i ten fakt, že se
žáci chtějí vyjádřit a sdělit svůj postoj.
Věcné ceny do soutěže věnovala škola, SRPŠ při SPŠS a OA a město Kadaň.
Všem sponzorům děkujeme a těšíme se
na další ročník.
J. Zalabáková
jen hrou, a přesto nám všem, dětem,
rodičům i pedagogům může přinášet
společnou radost z poznání. „Dobrý
start“ je za námi, avšak my se už těšíme, až se s našimi zvídavými a šikovnými prvňáčky v září znovu sejdeme.
Poděkování za projektové dny na Sluníčkové škole
Mateřská škola Barvička připravila
25. května pro děti z kadaňských školek a mateřského centra Radka čtvrtý
ročník Dopravních her. Na dopravním
hřišti v Kadani děti vyzkoušely své znalosti dopravních značek, zručnost při jízdě na koloběžkách, s naloženými vozíky
a ovládání kolochodek. Poznaly jak funguje semafor, jak se správně přechází přes
přechod a zkusily si složit velké puzzle
s dopravní tématikou.
Chtěli bychom poděkovat za spolupráci panu
Pazderovi z odboru Dopravy města Kadaně,
DM Šuplík, městské policii a hasičskému
sboru.
Mateřská škola Barvička
Už počtvrté pořádáme u nás, na Sluníčkové škole, akci Jaro je tu.
Všichni se snažíme připravit pro děti
co nejzajímavější dvoudenní program.
Čtvrtek 2. května byl zaměřen na poznávání Kadaně, její historie, kultury a okolní přírody.
Jestli vyjde páteční program, jsme
nevěděli. Byli jsme napjatí až do posledního okamžiku, protože předpovědi počasí
nebyly povzbudivé. Naštěstí to i letos vyšlo!
A tak si děti mohly sváteční dopoledne
užít. Nechávaly se učesat, nabarvit, pomalovat obličej. Svezly se na čtyřkolkách,
elektrickém kole
nebo na koni. Ti
menší si zaskákali na trampolíně.
Všichni si zkusili bubnování.
Společně tančili
do rytmu latinskoamerického
hitu Nosa, Nosa.
Po občerstvení si
dopřáli pohled
na profesionální
vystoupení dívek
z tanečního studia Reflex pod
vedením
paní
Hříbalové.
Poděkování patří všem, kteří nám
pomohli. Oceňujeme zejména ochotnou pomoc městských policistů a hasičů
z Kadaně. Děti velice bavilo pozorovat,
jak to policisté se služebními psy umějí.
Pan Apolen a jeho kolega z hasičského
sboru v Kadani hrdě předvedli nové zásahové vozidlo. Čerstvě nakadeřené dívky
s pýchou odcházely z provizorního kadeřnického salonu paní Kančiové a jejích studentek. Oba projektové dny se vydařily, a
tak se těšíme na „Jaro“ v příštím roce.
Všem, kteří se podíleli na přípravě dnešního příjemného dne,
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Děti a domácí práce
Často se v současné době setkáváme se skutečností, že děti velice
málo doma rodičům pomáhají, často nepomáhají vůbec. Mnohé děti
to mají velmi lehké. Někdy se s údivem dozvídáme, že někteří dospělí
mladí lidé stále žijí u svých rodičů
a nechávají si od nich i prát prádlo!
Mnoho dětí dlouho nedospěje nepřevezmou odpovědnost za péči
o sebe. Můžeme svým dětem účinněji pomoci, aby se připravily na
soběstačnost v dospělosti? Samozřejmě! Jednou z cest je zvykat je
na práci.
Můžeme začít velmi brzy, od roku
a půl či dvou let, kdy už děti mohou
mít svůj malý každodenní úkol.
Zařiďme to tak, aby ho vykonávaly
jen ony, nikdo jiný. Pokud si dítě
roztahá hračky z krabice, je dobré,
aby se je naučilo naskládat zpátky.
Těchto úkolů pak může měsíc po
měsíci přibývat. Vybírejme takové,
které jsou pravidelné a jednoduché,
včetně péče o sebe, a rovněž úko-
S veselou myslí pak společně učiníme
onen významný krok jejich života, kdy se
stanou sebevědomými žákyněmi a žáky
naší školy.
Mgr. Karla Hlaváčková, ZŠ Kadaňská
jednička
ly, které přispívají
z vlastního přispívák dobrému „chodu“
ní ke společné věci.
celé rodiny. Do tří
Neznají-li děti své
let tak děti mohou
místo a nepřispínapříklad prostívají-li vlastní prarat stůl a po jídle
cí, mohou si o sobě
své nádobí vždy po
vytvořit falešný obraz
sobě uklidit. Jak
„mladého
talentu“
porostou, snadno
- bublinu, která ve
budeme
přichávelkém světě, daleko
zet na další a další
od milujících rodičů
úkoly. Vhodné je
brzy splaskne. Nenápřipomínat je dítěsilné, postupné zvyti, dohlížet na jejich
kání na povinnosti
splnění a časem od PhDr. Vlasta Šedá, speciální dětem později velmi
dětí očekávat, že je pedagog a logoped PPP Kadaň
usnadní život.
budou
vykonávat
Dospívající
děti,
samy. Nutné je chvákteré doma pomáhalit je a být na ně pyšní, ale na druhé
ly, nebudou mít problémy, až budou
straně nebýt z toho u vytržení - není
muset přiložit ruku k dílu, pro ně to
to nic světoborného, jen to, co se očebude běžné. Cílem by měl být mladý
kávalo.
člověk, který v osmnácti letech přiHodně se dnes mluví o sebevěspívá k chodu domácnosti téměř tak
domí a o tom, jak je důležité děti
jako rodiče: alespoň jednou týdně
a jejich úsilí chválit a oceňovat. Je
uvaří pro celou rodinu a je odpovědný
ovšem rovněž důležité mít na mysza některé jiné oblasti života rodiny.
li, že skutečné sebevědomí vyplývá
Když dětem přidělujeme úkoly, měla
by jim být přidělena práce, kterou
dělají rády, ale i díl toho, co dělají nerady - jako je tomu v životě
každého dospělého člověka.
Nezapomínejme,
že
cílem
výchovy je způsobilost ve všech
základních oblastech života, jako
je vaření, úklid, prádlo, péče o
zvířata, zacházení s penězi a plánování času, stejně jako jednání s
ostatními členy rodiny a týmová
práce! Až budou mladí lidé odcházet
z domova, měli by být plně vybaveni tomu, aby se o sebe postarali.
velice děkujeme! Sponzorům: Městu
Kadaň a firmě Dekhon servis s. r. o.,
Městské policii Kadaň a cvičeným
pejskům, hasičům s panem Apolenem, tanečnímu studiu Reflex a
paní Hříbalové, Amosu a paní Kančiové i jejím studentkám, manželům
Stratinským ze statku Špičák, panu
Jamečnému z AMK Kadaň, panu
Pobříslovi a panu Rácovi z Energa
Kadaň, kteří celou akci zdokumentovali, společnosti Bidvest za občerstvení, Zdeňku Pechánkovi za zapůjčení čtyřkolky.
(sš)
Snídali, aby podpořili fair
trade a lokální výrobce
Pod vzrostlým kaštanem na kadaňských
hradbách se v sobotu 11. května sešly téměř
tři desítky lidí, kteří společně posnídali fairtradové a lokální potraviny. Vyjádřili tak
podporu produktům, při jejichž výrobě byl
brán ohled na lidská práva, životní prostředí a nebyla zneužita dětská práce. Stalo se
tak na Světový den pro fair trade, který se
druhou květnovou sobotu slaví již desátým
rokem po celém světě. Happening Férová
snídaně v našem městě proběhl v ČR potřetí. Jeho celorepublikovým koordinátorem je
nezisková organizace NaZemi. Snídalo se
v téměř 90 městech.
(lj)
PhDr. Vlasta Šedá, speciální
pedagog a logoped PPP Kadaň
Příště: Dítě a barevný svět
Kontakt:
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
Foto: Pavel Wolf
4
www.kadanskenoviny.cz
24. května 2013 / Kadaňské noviny
Koupaliště otevře svoji bránu 1. června
Provozní doba:
8.00 - 9.00 hod.: otevřen pouze plavecký bazén (kondiční plavání)
9.00 - 20.00 hod.: otevřen celý provoz koupaliště
(pokračování z 1. strany)
Pravidelní návštěvníci koupaliště možná ani areál nepoznají. Všechno je opravené a nově natřené. Plot u Kauflandu
byl navíc opatřen plachtou. Ta tam bude
do té doby, než tu nově vysazené túje
vytvoří přírodní bariéru. Zmizely i velké pařezy a křoviny s ostrými trny, které
mohly zranit hrající si děti. Novotou svítí i lavičky, které byly opatřeny nátěrem
v bílé a modré barvě. Tak jako další zařízení. Opravená je místnost pro plavčíky
a ošetřovna.
Novinka, která potěší děti
Největší investici, která byla ale nutná,
byla rekonstrukce dětského brouzdaliště
a bazénku. Jeho stav byl z pohledu hygieny i bezpečnosti naprosto nevyhovující.
Sportoviště pro děti je nově potaženo
fólií a malí caparti zde budou moci skotačit bez obav. Najdou tu v provozu i obě
vodní atrakce.
Novinkou, která děti určitě potěší, je
soustava herních prvků na dětském hřišti, kterou doplňuje lezecká stěna a houpačka. Nová sestava je určena pro děti od
2 do 12 let. Na její pořízení věnovala 500
000 korun Skupina ČEZ.
Vstupné se nezvýšilo
Co bude návštěvíky zajímat asi v první řadě, je cena vstupného. I když má
Kadaň v porovnání s koupališti v okolí
jediný vyhřívaný bazén, cena základního vstupného zůstala stejná. Navíc si
můžete zakoupit permanentky na měsíc
i celou sezonu. Pamatovalo se i na slevu
pro seniory. Kompletní ceník vstupného najdete níže. Aby se zamezilo vstupu
lidem bez placení, budou platící návštěvníci označeni u vstupu barevnou páskou.
Čas vyhrazený pro plavce
Plavání je jednou z pohybových aktivit,
která se dá provozovat v každém věku. Má
blahodárný přínos pro naše tělo a slouží
i k rehabilitaci. Proto jistě potěší, že pro
kondiční plavání bude vyhrazena doba
od 8.00 do 9.00 hodin. Navíc si budete
moci zaplavat jen za 10 korun a nemusíte
platit celodenní vstupné. Pochopitelně i
v tomto případě si budete moci zakoupit
permanentku na měsíc nebo celou sezonu. „Časem bychom chtěli zavést i noční
plavání, třeba od 21.00 do 24.00 hodin,“
prozradil Kadaňským novinám Dušan
Kučera něco z plánu do budoucna.
Hlídat budou kamera i čidla
Byla také výrazně posílena bezpečnost
areálu koupaliště. Po skončení provozu na
něj bude od 20.00 do 8.00 hodin dohlížet
bezpečnostní kamera, která je napojena na kamerový systém městské policie.
Strážníci tak budou moci v případě potřeby rychleji zasáhnout. Na případného
narušitele navíc upozorní i instalovaná
pohybová čidla, která také rozsvítí světla,
aby na něj bylo dobře vidět.
Koupaliště nově nabídne návštěvníkům možnost uložit si věci do zamykatelných skříněk. Zatím půjde o dvacet
boxů. Jak ujistil Dušan Kučera, podle
zájmu návštěvníků se jejich počet může
ještě během sezony zvýšit. Budou umístěny u vstupu, aby na ně plavčíci viděli.
K bezpečnosti návštěvníků patří i
samotní plavčíci. Všichni jsou náležitě proškoleni a budou na koupališti k
nepřehlédnutí. Jejich oblečení budou
tvořit červené šortky a bílá trička s logem
Tepelného hospodářství Kadaň.
V květnu se uskutečnila tradiční vakcinace psů proti vzteklině. Kdo to nestihl, má šanci
se svým čtyřnohým miláčkem využít náhradní termín, který je v pondělí 3. června od
14.30 do 16.30 hodin u veterinárního střediska v Žitné ulici čp. 1558. Cena za očkování
je stejná jako v prvním případě - 150 Kč vakcína proti vzteklině, 250 Kč kombinovaná
vakcína kromě vztekliny, dále proti psince, paraviróze, infekčnímu zánětu jater a chrání
i proti psincovému kašli.
Foto: (vv)
Gymnázium má své nakladatelství
Gymnázium Kadaň bude vydávat knihy pro své žáky nebo i ostatní školy a
rodiče. Protože k vydání knihy je potřeba
nakladatelství a gymnázium chce vydávat
tyto knihy pod svým jménem, rozhodlo
se založit vlastní nakladatelství. Název
nakladatelství je Gymnázium Kadaň,
resp. Gymnasium Caadanense“. Tímto
počinem naše gymnázium naváže na
dlouholetou tradici vydávání publikací
a ročenek na našem gymnáziu. První knihou, která vyjde v našem nakladatelství,
bude sbírka básní našich žáků a studentů.
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
Srdce bude řídit nový software
V pátek 17. května byla na kadaňském koupališti slavnostně předána do užívání nová
sestava herních prvků, které obohatily dětské hřiště. Skupina ČEZ věnovala na jejich
pořízení 500 000 korun. Předání byl přítomen ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov
Otakar Tuček a starosta města Jiří Kulhánek. „Město Kadaň je naším nejbližším sousedem a většina našich zaměstnanců v něm nebo jeho nejbližším okolí i trvale bydlí, mají
zde své rodiny. Když k jejich dětem přidáte další stovky kadaňských dětí, z nichž mnozí především o prázdninách a během slunných víkendů tráví čas na místním koupališti,
nemáte se prakticky nad čím rozmýšlet. Přeji všem, aby si ho užívali co nejvíce a hlavně, aby jim k tomu přálo letní počasí. Samozřejmě nejen letos, ale i během let příštích,“
poznamenal během slavnostního otevření Otakar Tuček. Jak dodal, Skupina ČEZ se snaží
být dobrým sousedem všude tam, kde působí, tedy i v lokalitách elektráren Tušimice
a Prunéřov.
Foto: (vv)
Během uplynulých třech let již Tepelné hospodářství Kadaň investovalo
do rekonstrukce technologie ohřevu
a úpravy vody bezmála 10 milionů korun.
Investice se ale vyplatila a s kvalitou vody
ani s její teplotou nejsou již problémy.
Letos dostane zařízení nový software.
Ten zajistí i to, že dispečer bude hned
informován v případě, že se vyskytne
v techologickém procesu nějaký problém.
Stejně rychle může být informován technik, který má zařízení na starost.
O konci rozhodne počasí
Ceník vstupného:
celodenní 40 Kč
celodenní rodinné (2+2) 100 Kč
kondiční (ranní plavání) 10 Kč
celodenní důchodci
25 Kč
ZTP a děti do 6 let
ZDARMA
Dvakrát díky Nadaci ČEZ
Chtěly bychom velmi
poděkovat
Nadaci ČEZ grantový program Podpora
regionů
za
finanční částku 250 000 Kč. Díky pomoci od Nadace ČEZ jsme mohly podpořit projekt
„Chci být s Vámi!“
Částku 173 480 Kč jsme mohly věnovat Lukášku Štillerovi z Libědic u Kadaně na specializovaný léčebný program
Klim-therapy v Klimkovicích.
Částku 59 502 Kč jsme mohly věnovat devatenáctileté Veronice Švábíkové
na zakoupení příslušenství k elektrickému vozíku.
Zbývající část 17 018 Kč použijeme
na uhrazení části nákladů spojených
s uspořádáním výstavy našeho občanského sdružení v září a říjnu tohoto
roku, která představí a seznámí širokou
veřejnost s naší činností a také ukáže
práci našich klientů. Egéria má vždy
za cíl v každém z nás probudit empatii,
soucit, ale i odvahu a motivaci žít plno-
Permanentky:
sezonní (kondiční a celodenní
plavání)
800 Kč
sezonní (kondiční plavání) 500 Kč
měsíční (kondiční a celodenní
plavání)
400 Kč
měsíční (kondiční plavání) 200 Kč
„Srdce“ kadaňského koupaliště je bežnému návštěvníku skryto.
Tepelné hospodářství Kadaň investovalo do rekonstrukce technologie ohřevu a úpravy vody za uplynulé tři roky bezmála 10 milionů korun. Investice se ale vyplatila a s kvalitou vody ani s její
teplotou nejsou již problémy.
Foto: (vv)
Kadaňské noviny /24. května 2013
V dubnu bylo dáno do užívání nové parkoviště na sídlišti D, jehož stavba začala
v minulém roce a zbývaly jen dokončovací práce. Jak dosvědčují snímky, nová
parkovací místa byla v této lokalitě
potřeba a hned po otevření bylo parkoviště zaplněno. V letošním roce se počet
parkovacích míst na sídlišti dále rozšíří.
Tentokrát půjde o část sídliště za kinem
Hvězda.
Foto: (vv)
Letošní sezona by měla trvat zhruba do
konce srpna. Pokud tomu však bude počasí přát, mohla by se ještě o nějaký den prodloužit. O situaci na koupališti budou informovat webové stránky, které by již měly být
také v provozu. V letošním roce bude nový
provozovatel koupaliště sbírat zkušenosti
a poznatky, které použije při dalším zlepšení
služeb v následujících sezonách.
(r)
www.kadanskenoviny.cz
hodnotný život bez ohledu na zdravotní handicap. Občanské sdružení Egéria
Lukáš Štiller
Ráda bych poděkovala prostřednictvím vašich novin Nadaci ČEZ- Grantový program Podpora regionů za
finanční částku 173 480 Kč pro mého
syna Lukáška na specializovaný léčebný
pobyt Klim-therapy v Klimkovicích.
Můj syn má od narození DMO
a nechodí. Po absolvování tohoto programu by mohlo dojít k velmi výraznému zlepšení jeho pohyblivosti, nebo by
dokonce mohl začít chodit. K získání
této částky nám pomohlo občanské
sdružení Egéria, kterému také tímto
velmi děkuji.
Držte nám palce, ať vše dobře
dopadne.
Mariana Štillerová
5
Noc kostelů zve návštěvníky
Rákosníčkovo hřiště bude s největší pravděpodobností slavnostně
otevřeno v neděli 23. června. Na
děti bude čekat zajímavý program,
účast předběžně přislíbil i Michal
Nesvadba.
(r)
6
www.kadanskenoviny.cz
„Potom už nebude den ani noc, ale
v čase večera bude světlo“ (Zachariáš 14,7)
Již po třetí se uskuteční i u nás v Kadani „Noc kostelů“, tentokrát v pátek 24.
května. „Srdečně Vás zveme k návštěvě
otevřených kostelů. Jsou v nich připraveny duchovní programy. Anebo se můžete
přidat k putování po kostelích s průvodcem, podle připojeného programu.
Těšíme se na setkání s vámi, za všechny
pořádající,“ vzkazuje obyvatelům města
Josef Čermák, kadaňský farář.
Program putování po kadaňských
kostelích: v 18.30 hodin: zahájení na
kadaňském náměstí před kostelem
Povýšení sv. Kříže, od 18.30 hodin zazní
zvony farního kostela jednotlivě a v souzvuku, od 18.50 hodin: kostel Povýšení
sv. Kříže dle programu, od 19.35 hodin:
zastavení u sloupu Nejsvětější Trojice
s výkladem, od 20.00 hodin: kostel sv.
Petra a sv. Pavla dle programu, od 20.45
hodin: kostel Narození Přesvaté Bohorodičky dle programu, od 21.45 hodin:
kostel Sv. Rodiny, od 22.40 hodin: kaple
Růžencového bratrstva. Zakončení putování se ztišením a modlitbou za zesnulé
obyvatele města, za žijící a za budoucí
obyvatele.
Kostely, které budou otevřeny, a případný program:
Kostel sv. Petra a Pavla (Církev Čsl. Husitská, „červený kostel“) - od 19.00 do 21.30
hodin, kdo byli sv. Petr a sv. Pavel, seznámení s patrony kostela, kostel k návštěvě
s možností duchovního rozhovoru.
Kostel Povýšení sv. Kříže (Církev římskokatolická) - od 18.30 do 22.30 hodin,
duchovní dary Vánoc, svátost oltářní a její
tajemství, kostel k návštěvě s možností
duchovního rozhovoru.
Kostel Narození Přesvaté Bohorodičky (kostel Církve pravoslavné - kostel
na Rafandě) - od 18.30 do 22.00 hodin,
promluva o sv. Cyrilu a sv. Metodějovi,
přiblížení světců, zpěvy liturgického roku
- Advent, Vánoce,
Kostel Sv. Rodiny (v klášteru alžbětinek)
- od 19.30 do 22.15 hodin, hudební rozjímání.
(jap)
24. května 2013 / Kadaňské noviny
Víkend prožili v Lesance
Tradičně na jaře pořádalo oddělení
sociálně právní ochrany MěÚ v Kadani, za finanční podpory z programu
Prevence kriminality v Ústeckém kraji,
víkendový pobyt pro děti školou povinné, které jsou v evidenci tohoto oddělení. Víkendový pobyt, letos v novém
prostředí, proběhl v termínu od 3. do 5.
května. Vyrazili jsme na horskou chatu Lesanka v Mariánské u Jáchymova.
Přes veškeré obavy nám bylo počasí
celkem příznivě nakloněno a neomezovalo naše venkovní aktivity. Mohly
se tedy konat sportovní soutěže, výlety
i cesta za pokladem. Déšť nás navštívil
pouze večer, proto nedošlo na plánované opékání buřtů. Děti však rády přijaly jako náhradu diskotéku.
Sportovní a zábavný program byl
doplněn odbornou částí, kdy naše
pozvání přijal Mgr. Jiří Brabec, etoped
Kadaňské noviny /24. května 2013
www.kadanskenoviny.cz
Střediska výchovné péče Dyáda v Chomutově, který děti seznámil s chodem
střediska, důvody příjmu dětí do jejich
péče a s dětmi hovořil o tématech, která
je samotné zajímala. Dalším zpestřením programu byla zdravověda (ukázky zranění), kterou nás provedla paní
Kateřina Krupičková z Městské policie
v Kadani.
Pobytu se zúčastnilo celkem 20 dětí.
Dva chlapci, kteří se pobytů účastnili
pravidelně, bohužel dosáhli věku, ve
kterém už účast na pobytu není možná.
Jejich účast a zájem o pobyt nás vždy
těšila, díky jejich opakovanému zájmu
nám dávali najevo, že je to s námi baví.
Za náš kolektiv budeme doufat, že na
čas strávený s námi budou vzpomínat v
dobrém stejně jako my. Ať se Vám kluci
daří v dalším životě, buďte stále stejní
pohodáři.
(en)
7
KINO
hraje
Středa 29. května
Od 20.00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Pátek 24. května
Od 17.00 hodin
KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR, 2013, 100 min., přístupné pro všechny.
Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou
v hlavní roli. Vstupné 100 Kč.
Od 20.00 hodin
VELKÝ GATSBY 3D
USA, 2013, 148 min., nevhodné do 12
let, titulky. Hrají Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire, Carey Mulligan a další.
Režie Baz Luhrmann. Vstupné 130 Kč.
Sobota 25. května
Od 17.00 hodin
záměně za slavného archeologa Indiana Jonese poslán na expedici do Peru.
S pomocí svého věrného psa, neohrožené archeoložky, němého papouška
a podvodníčka se pokusí zachránit bájné
Ztracené město Inků. Vstupné 130 Kč.
KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR, 2013, 100 min., přístupné pro všechny.
Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou
v hlavní roli. Dále hrají Josef Somr, Milan
Markovič, Rostislav Novák, Ivana Chýlková,
Barbora Seidlová a další. Vstupné 100 Kč.
ČR, 2013, 76 min., přístupné pro
všechny. Neobyčejný příběh o touze
po svobodě a velkých životních rozhodnutích odehrávající se v podhůří Himalájí. Hlavní postavou nového
dokumentu je slovenská muzikantka a
herečka Dorota Novotová. Vstupné 90
Kč. Po projekci beseda s režisérkou
Vendulou Bradáčovou.
Pondělí 27. května
Od 20.00 hodin
Od 20.00 hodin
PAŘBA NA TŘETÍ
USA, 2013, nepřístupné do 15 let,
titulky. Nejdřív ztratili ženicha v Las
Vegas. Poté se jim povedlo to samé i
s bratrem nevěsty. A nyní budou léčit
zlomené srdce po smrti nejbližšího.
Hrají Bradley Cooper, Jamie Chung a
další. Vstupné 100 Kč.
Pátek 31. května
RYCHLE A ZBĚSILE 6
VELKÝ GATSBY 3D
USA, 2013, nevhodné do 12 let, titulky.
Stará parta se vrací v další našlapané
akční jízdě. Hrají Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson a další. Vstupné
120 Kč.
Neděle 26. května
Od 17.00 hodin
FULMAYA, DĚVČÁTKO
S TENKÝMA NOHAMA
Od 20.00 hodin
USA, 2013, 148 min., nevhodné do 12
let, titulky. Film podle románu F. S.
Fitzgeralda. Hrají Leonardo DiCaprio,
Tobey Maguire, Carey Mulligan a další.
Režie Baz Luhrmann. Vstupné 130 Kč.
Čtvrtek 30. května
Od 18.00 hodin
KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR, 2013, 100 min., přístupné pro všechny.
Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou
v hlavní roli. Vstupné 100 Kč.
USA, 2013, nevhodné do 12 let, titulky.
Akční film. Stará parta se vrací v další
našlapané akční jízdě. Hrají Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson a další. Vstupné 120 Kč.
Úterý 28. května
Od 17.00 hodin
KOVÁŘ Z PODLESÍ
ČR, 2013, 100 min., přístupné pro všechny.
Nová česká pohádka s Bolkem Polívkou
v hlavní roli. Dále hrají Josef Somr, Milan
Markovič, Rostislav Novák, Ivana Chýlková,
Barbora Seidlová a další. Vstupné 100 Kč.
Od 20.00 hodin
Od 20.00 hodin
Od 15. 00 hodin
Z CIZÍHO KREV NETEČE
PAŘBA NA TŘETÍ
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ
TADA STONESE 3D
USA, 2013, 111 min., nevhodné do 12 let,
titulky. Komedie od tvůrců Médi o tom,
co se může stát, když Vám někdo ukradne totožnost. Hrají Jason Bateman, Melissa McCarthy a další. Vstupné 110 Kč.
USA, 2013, nepřístupné do 15 let,
titulky. Nyní budou léčit zlomené srdce po smrti nejbližšího. Hrají Bradley
Cooper, Jamie Chung a další. Vstupné
100 Kč.
Španělsko, 2013, 90 min., přístupné
pro všechny, český dabing. Tad je díky
Exkurze do tepelné elektrárny Tušimice II
V rámci projektu „ Nebojte se matematiky“ se žáci ze Střední průmyslové
školy stavební a Obchodní akademie
Kadaň zúčastnili několika exkurzí do
nedaleké, nově zrekonstruované tepelné elektrárny v Tušimicích. Na exkurze, které byly celkem čtyři, odjelo šest
tříd z naší školy. 22. 3. 2013 to byly třídy 2. MS a 2. D, 27. 3. 2013 třída 3. A,
5. 4. 2013 3. MS a 3. D a poslední 25. 4.
2013 třída 2. A.
Po příjezdu do areálu elektrárny byli
žáci pomocí prezentace seznámeni s historií a současností elektrárny Tušimice
II. Po hodinové přednášce se šlo na prohlídku provozu. Nejdříve byli vyvezeni
výtahem na střechu elektrárny a poté se
scházelo dolů. Žáci si prohlíželi veškerá
zařízení elektrárny a seznámili se s provozem a způsobem výroby a přepravy
elektrické energie. Současně byli také
seznámeni se způsoby ochrany životního
prostředí. Na konci měli možnost navštívit velín, odkud se řídí celá elektrárna.
Na závěr se vrátili do přednáškové místnosti, kde zpracovávali zadané příklady
související s těžením uhlí.
(spš)
Pomáhali obnovit přírodní prostředí obojživelníků
Dne 17. dubna 2013 byla naše třída
kvarta společně s profesorkami Kožíškovou, Kuchtaninovou a Lendvorskou
čistit tůňku nedaleko Želiny. Po odchodu ze školy, kdy jsme dorazili na místo
práce, nám náš doprovod oznámil, kde
a jak budeme pracovat. Jako první úkol
jsme museli odklidit a prokopat potůček
tak, abychom ho odklonili od staré výtokové cesty k řece do nové cestičky, která
vede přímo do rybníčku. To jsme úspěšně zvládli. Dalším úkolem bylo udělat
malou kamennou přehradu, aby potůček
vedl přímo tam, kam má.
Kdo operoval Heydricha?
V roce 1942 uskutečnili českoslovenští vojáci úspěšný atentát na Reinharda
Heydricha, zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě, jednoho z nejbrutálnějších aktérů německého nacionálně-socialistického režimu.
V kause „Heydrich“, která obletěla celý
svět a Čechům získala respekt jakožto
národu, který se přece jen nesklonil před
totalitní mašinérií, nalezneme i jednu
nepřímou vazbu na Kadaňsko. Ošetřujícím lékařem zraněného Heydricha byl
totiž Walter Dick. Jeho rod pocházel
z kadaňského Krušnohoří, Dickův děd
byl chudým výrobcem prýmků, otec a
matka se narodili v Novém Zvolání u
Vejprt. Otec se stal lékařem a přesídlil
do jižních Čech. Zde se také Walter Dick
narodil, a sice 1. června 1899 v Benešově nad Černou. O prázdninách často
zajížděl k příbuzným na Kadaňsko, do
Krušných hor. Vystudoval státní reálku
v Českých Budějovicích a medicínu na
Německé univerzitě v Praze, kde promoval roku 1925. Působil pak v pražském
Histologickém a Patologicko-anatomickém ústavu, později na Německé chirurgické univerzitní klinice v Praze. Po
vzniku Protektorátu Čechy a Morava
byl v roce 1940 z kliniky načas vypuzen a povolán do wehrmachtu, ovšem
brzy se vrátil do Prahy. Byl jmenován
mimořádným profesorem a primářem
v české městské nemocnici Na Bulovce,
profiloval se jako loajální exponent nacionálně-socialistického režimu. Právě na
pražskou Bulovku byl hned po atentátu převezen 27. května 1942 Reinhard
Heydrich. Nejprve se prý dožadoval okamžitého příjezdu specialistů z Berlína,
ale nakonec svolil, aby byl ošetřen místními lékaři. A tak Walter Dick operoval
společně s kolegou J. A. Hohlbaumem
tohoto vysokého pohlavára hitlerovského Německa. Ten však na následky
zranění zemřel a již tehdy se vyrojily
hypotézy o možném „zanedbání péče“
nařízeném Heydrichovými konkurenty, například K. H. Frankem. Okupační
režim rozpoutal v protektorátu teror, jenž
vstoupil do dějin jako tzv. heydrichiáda.
Po skončení války byl Walter Dick krátce
internován v jednom z pražských sběrných táborů, byl ale propuštěn a odešel do
jižních Čech. Setkal se tu s rodinou, krátce
vykonával v Benešově nad Černou lékařskou praxi. Odtud se vydal do Rakouska,
které se mělo stát jeho novým domovem.
Přijal rakouské státní občanství a byl jmenován primářem chirurgického oddělení
Zemské nemocnice v korutanském Klagenfurtu. Od roku 1950 působil v Německu jako profesor chirurgie v Kolíně nad
Rýnem a posléze v Tübingen (1955-1967),
kde se stal ředitelem univerzitní kliniky. Jeho specializací byla hrudní a břišní
chirurgie a trombóza. Prof. Walter Dick
zemřel 10. září 1990 v rakouském městě
St. Kanzian. K okolnostem Heydrichovy
smrti na pražské Bulovce se však nikdy
příliš nevyjadřoval, případné tajemství si
tak nadobro vzal s sebou do hrobu.
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
Astronomický ústav ocenil
práci kroužku na 1.ZŠ Kadaň
Kroužek astronomie působící na
1.ZŠ Kadaň (Kadaňská jednička)
v těchto dnech převzal ceny za úspěch
v celorepublikové astronomické soutěži
vyhlášené k 50.výročí založení Evropské jižní observatoře tj. ESO – největší
mezinárodní astronomická společnost,
jejímž členem je ČR od r.2007. ESO
provozuje v Jižní Americe největší astronomické dalekohledy světa.
Jako hlavní cenu od Astronomického ústavu Akademie věd ČR kroužek
získal astronomický dalekohled. To
bylo opravdu velké překvapení. Vždyť
jejich práci ocenila nejvyšší astronomická instituce v ČR. Jen pár minut po
převzetí dalekohledu a nasazení speciálního filtru na objektiv dalekohledu
členové kroužku absolvovali své první
pozorování slunečních skvrn přímo
z atria školy.
Na základě dlouhodobé úspěšné
činnosti byl v loňském roce kroužek
astronomie působící na 1.ZŠ v Kadani
zařazen do projektu MAT 21. Projekt
je zaměřen na popularizaci vědeckovýzkumné činnosti v oblastech výzku-
mu kosmu, termojaderné fúze a materiálového výzkumu. Základním cílem
projektu je vytvořit takové podmínky
v oblasti popularizace vědy a výzkumu,
aby se tyto obory staly do budoucna pro
talentované žáky a studenty, posléze pak
pracovníky v technické oblasti, atraktivní a aby si český výzkum a vývoj udržel
své postavení na mezinárodním poli.
Na základě svého zájmu byly děti
z kroužku astronomie pozvány do
Výzkumného ústavu fyziky plazmatu
Akademie věd v Praze. Navštíví špičkové vědecké pracoviště nejen v rámci ČR,
ale i EU. Děje, které probíhají v centrech
hvězd, budou s vysokou pravděpodobností zdrojem elektrické energie pro
příští generace. Již dnes se ve světě na
celé řadě vědeckých pracovišť, ale i u nás
v Praze provádí důležitý výzkum, který
podpoří provoz budovaného největšího
Tokamaku - ITER. S sebou si děti vezmou i řadu svých dalších spolužáků.
Společně se tak podívají do energetické
budoucnosti lidstva. Aktuální informace z činnosti kroužku najdete na www.
astro1zs.cz
(kaj)
Po úspěšně provedené práci následoval volný čas, který jsme strávili kolem
ohně. Zástupci města nám obstarali špekáčky s chlebem. Po svačině se na nás
přišel podívat pan ředitel Oršulák, který
naši práci pochválil. Poté jsme odklidili odpadky z okolí a následovala cesta
domů. Rádi bychom se tam opět podívali
a udržovali místo v čistotě. Také doufáme, že se rybníček naplní, aby tam opět
mohli žít živočichové.
Tereza Wicherová, Diana Paulová (kvarta)
8
www.kadanskenoviny.cz
24. května 2013 / Kadaňské noviny
Sebeobrana
pro ženy
Počítače v předškolním věku
Už děti od útlého věku jsou počítači přirozeně přitahovány. Jednodušší varianty
počítačů dnes existují i pro malé děti.
Zakázat dětem počítač je v dnešní době
nemyslitelné, neboť se ve svém budoucím životě neobejdou bez dovedností
obsluhovat výpočetní i digitální techniku. Předškolní věk je obdobím, kdy by
se mohl předškolák pouze seznamovat
s prací na počítači.
Není nutné dítěti aktivně počítač nabízet, jen pokud samo projeví zájem,
umožnit mu přístup. Ale důležitá je zde
především střídmost.
Je třeba mít nad vysedáváním u počítače kontrolu, dodržovat určitá omezení,
regulovat čas strávený u PC, zabránit, aby
děti zcela nepodlehly jeho kouzlu. Optimální doba strávená prací na počítači by
neměla zpočátku přesáhnout 10 -15 minut,
v pozdějším věku maximálně 1/2 hodiny
denně. Dítě ovšem musí mít také dostatek jiných aktivit a podnětů (pohyb, hry
s ostatními dětmi, s rodiči, četba apod.).
Rodiče by měli mít přehled, co dítě na
počítači dělá. Vybírat vhodné hry (pexeso,
skládání puzzle, výukové programy, pohádky apod.), zejména nenechávat hrát akční
hry se spoustou násilí. Vhodné je pracovat s dítětem na PC společně.
Speciální výukové programy pozitivně
ovlivňují rozvoj poznávacích schopností,
pomáhají připravit děti na vstup do ZŠ,
dokonce pomáhají při prevenci specifických poruch učení.
Počítačové hry sice rozvíjejí některé
schopnosti a dovednosti (jako je pozornost,
postřeh, myšlení apod.), jsou ale omezeny
zejména pohybové aktivity. Navíc zde
chybí i velmi důležitá stránka klasických
her a to je stránka společenská.
Bude-li dítě vysedávat u počítače,
nenaučí se navazovat kontakty s vrstevníky, bude uzavřenější, méně komunikativnější a bude si vytvářet svůj vlastní
„počítačový svět“.
Umělý počítačový svět by rozhodně
neměl nahradit svět skutečný. Vhodnější je nabízet dítěti jiné způsoby trávení
volného času. Zkušenost s hrami s jinými
dětmi nemůže nahradit žádný počítač.
Pokud dítě uvidí rodiče, jak dlouhé chvíle sedávají před počítačem, bude je napodobovat.
Úkolem rodičů by mělo být naučit dítě
využívat v budoucnu počítač ku prospěchu, nikoli k zahánění nudy. Počítač může
být dobrým sluhou, ale snadno se změnit
i ve zlého pána.
Projekt
Zdravý
životní
styl
CZ.1.07/3.1.00/37.0051 nabízí rodičům
předškolních dětí zdarma odborné přednášky a rady přímo v mateřských školách.
Dále nabízí rodičům písemné odpovědi
na konkrétní problémy při výchově předškolních dětí.
Své dotazy posílejte na: www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz. Projekt realizuje
Občanské sdružení Vzdělávací centrum
Podkrušnohoří.
Projekt: Zdravý životní styl
CZ.1.07/3.1.00/37.0051
pořádá v měsíci červnu přednášku
11.6. v 15.30: Vilémov u Kadaně – MŠ
Kadaňská 163 – zdravotník
18.6. v 15.30: Kadaň – MŠ „Raduška“,
Kpt.Jaroše 612 - pedagog
Ve dnech 4.
a 6. června se ve
sportovní hale
v Kadani uskuteční akce, na kterou
by organizátoři rádi pozvali
kadaňské ženy.
„Připravili jsme
speciální
kurz
sebeobrany, na
který bude vstup
ZDARMA,“
prozradil nám
za organizátory
Jaroslav Zetek, který vede kadaňské judisty.
Lekce proběhnou ve sportovní hale vždy
od 17.30 do 19.00 hodin. „Kurz nebude
nijak náročný. Po předchozích zkušenostech víme, že jej zvládne opravdu každý.
Na cvičení doporučujeme běžné sportovní
oblečení,“ dodal ještě Jaroslav Zetek.
MC Radka
31. května v 10.00 hodin: Fík v MC
1. června od 10.00 hodin: Narozeniny
maxipsa Fíka – herní koutek MC na nábřeží.
4. června od 10.30 hodin: Tradiční dětský minibazárek
6. června od 16.00 hodin: Táta dnes frčí.
Závody na všem, co má kolečka.
Každou středu od 16.30 hodin: kurz
Silné rodiče a silné děti - zážitkový certifikovaný cyklus o výchově a (nejen) rodinných vztazích, dotovaný, s hlídáním dětí.
Hřiště pro nejmenší v zahradě za
DDM Šuplík je otevřeno denně dle
dobrovolnických služeb. Je pravidelně
udržované, oplocené (zamčené), nabízí trampolínu a další herní prvky. Více
informací v MC Radka o. s.
Kamil pojede do lázní
Rády bychom poděkovaly Nadaci České
spořitelny-Grantový program pro zaměstnance za finanční pomoc pro Kamila Vlka,
kterému umožníme absolvovat čtyřtýdenní speciální léčebný pobyt v Jánských
lázních. Cena léčebného pobytu Kamila
a jeho maminky-asistentky v Jánských lázních bude stát 62 860 Kč. Kamil je mladík z Klášterce nad Ohří, který má DMO
a je od dětství upoután na invalidní vozík.
Léčebný pobyt zlepší u Kamila hybnost
a odstraní spasmy. Děkujeme. Egéria o.s.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem ČR.
Prodej
Prodám rodinný dům 6+1, garáž,
sklep, zahrada v Perštejně-Lužném. Ihned k nastěhování. Cena 1,9 mil. Kč.
Tel.: 606 758 617. RK nevolat.
Prodám garáž v areálu Bystřice
III (Prunéřov), s elektřinou, poslední
v řadě, cena dohodou. Informace na tel.:
733 539 990.
Prodám byt 3+kk + garáž. stání,
Kadaň na Strážišti, 65 m2, lodžie. Velmi
pěkný, slunný byt s výhledem, volný ihned. Dohoda jistá. Tel.: 604 718 726.
Prodám RD v Kláštereci nad Ohří.
Tel.: 731 116 204.
Prodám 3+1 v Koželužské s balkonem a garáží v domě. Po rekonstrukci.
Tel.: 724 657 421.
Prodám velmi pěkný manažerský
notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi,
Windows XP Professional, jako nový,
jen 3900 Kč. I na dobírku.Tel.: 604 961
269.
Hvězdářský dalekohled - teleskop
pro začínající astronomy, kompletní
souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800
Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604
961 269.
NOKIA 6070, barevný displej, MMS,
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport,
organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč.
I na dobírku. Tel.: 604 961 269.
Různé
Profesorka doučí-naučí anglický i ruský
jazyk. Tel.: 775 967 940.
O přednáškách v následujících měsících budete informováni v tisku, ve
spolupracujících mateřských školách a
mateřských centrech.
Více informací naleznete na :
www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz
malý
oznamovatel
Práci hledá
Registrovaná zdravotní sestra hledá zaměstnání; dlouholetá praxe u lůžka
i v ambulanci. Tel.: 777 434 255.
V nemocnici v Kadani nabízíme
sportovní a rekondiční masáže nově od března
najdete nás v areálu nemocnice na
hlavní chodbě vedle prodejny novin
MEDOVOU MASÁŽ
Objednávky: mobil 737 819 801
Medová masáž je vhodná po nemoci, na rýmu, po
lécích a na nemocné klouby, bolesti zad, je detoxikační.
Becková Eva, Nemocnice Kadaň, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
email: [email protected]
Tábornická příprava
na prázdniny
Prázdniny jsou za dveřmi, mnozí školáci se jistě těší na táboření v přírodě a spaní
pod stanem. To druhé si mohou s předstihem vyzkoušet v poněkud městském
prostředí, které však zato nabízí něco navíc
– filmovou pohádku před spaním pěkně
„pod širákem“. V chomutovském letním
kině právě takovou přípravu na prázdniny
připravili. Proběhne večer a v noci z pátku
14. na sobotu 15. června. Ve vymezeném
prostoru areálu kina si mohou malí táborníci s rodiči postavit stany, zhlédnout promítání a opéct si špekáčky. Připraven je pro
ně také další doprovodný program. Protože kapacita této předprázdninové akce
je omezená, měli by si zájemci o táboření
v letním kině včas rezervovat místa, a to na
tel. číslech 474 651 079 nebo 775 702 851.
Kadaňské noviny /24. května 2013
www.kadanskenoviny.cz
9
SPORTOVNÍ
pozvánky
V krajském kole dopravní soutěže mladých cyklistů jsme měli dvojnásobné zastoupení
Sluníčková škola vyhrála co se dalo
Fotbal
V pátek 10. května se na dětském
dopravním hřišti v Kadani uskutečnilo
okresní kolo dopravní soutěže mladých
cyklistů. Naši zástupci si i za stálého deště
vedli velmi dobře. Nejlépe byli připraveni
členové družstev ze 3. ZŠ Chomutovská.
Sluníčková škola získala prvenství v obou
Krajský přebor dospělých: neděle 26.
května od 17.00 hodin: FK Tatran KadaňModrá.
Krajský přebor dorostu: sobota 25.
května od 10.15 hodin: FK Tatran KadaňNeštěmice.
Krajský přebor mladších a starších
žáků: neděle 26. května od 10.00 a 12.00
hodin: Tatran Kadaň-Neštěmice.
Cyklistika
Pohár Peruna: sobota 1. června: Chomutovský maraton (Hustá rubárna), Neděle 16. června: Chodovský Bike, Sobota 23.
června: Kadaňské XC okruhy – letos na
nové trati.
Sport pro všechny
TJ Pohyb a my Kadaň zve všechny
zájemce na:
Aerobik - zaměřený na kondici a posilování. V tělocvičně gymnázia: středa
od 19.00 hodin, sportovní hala: pondělí od 19.00 hodin, ZŠ Na Podlesí: čtvrtek od 19.00 hodin. Cena 40 Kč. Těší se
Dana, Klára a Alena.
Rehabilitační cvičení - ve čtvrtek v 18.00
hodin v tělocvičně ZŠ Na Podlesí pod
vedením Laďky Feckové a Heleny Mutlové.
Je určeno dětem i dospělým - při bolestech
zad a kloubů - při vadném držení těla. Cena
30 Kč za hodinu.
(pam)
V obou kategoriích okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů byli nejlepší
zástupci 3. ZŠ Chomutovská. Tento týden
náš okres reprezentovali v krajském kole
soutěže, které se konalo opět v Kadani.
Pohár Peruna 2013 odstartoval tradičně v Perštejně, kde se v sobotu 5. května
jelo Perštejnské Giro – jednoznačně nejtěžší závod Poháru Peruna. Pořadatelé
z Team Bike Perštejn bikery nešetřili,
a tak už jen absolvování celé tratě bylo
pro mnohé vítězstvím. O náročnosti
závodu vypovídá i průměrná rychlost
vítěze, která se jen lehce přehoupla přes
20 km/h!
O vítězi rozhodl až závěrečný spurt.
V něm byl rychlejší Láďa Fabišovský,
který tak přerušil dvouletou nadvládu
Vojty Marvana a po právu se stal celkovým vítězem. O 3.místě rozhodl také až
závěr závodu – více sil měl Pavel Linet
a na Lukáše Šustra zbyla brambora.
Nejrychlejší ženou závodu byla Zuzana Krchová, která je na Poháru Peruna
nováčkem. Druhou Veroniku Malechovou
za sebou nechala téměř o 3 minuty. Pódium pak uzavřela mladičká Káťa Lacinová
z Kooperativy Jablonec (ročník 98).
Výsledky: hlavní závod (45 km): 1.
1 Ladislav Fabišovský (Madeta fitness)
2:03:56 hod., 2 Vojta Marvan (Hnízdil
Team) 2:03:58, 3. Pavel Linet (sport areál Klíny) 2:10:13, 4. Lukáš Šustr (Hnízdil
Team) 2:10:21, 5. Přemysl Novák ( Non
Licensed) 2:14:00. Ženy: 1. Zuzana Krchová (non Licensed) 3:00:16, 2. Veronika
Malechová (ProCorde) 3:03:13, 3. Kateřina Lacinová Kateřina (KC Kooperativa SG
Jablonec) 3:06:15, 4. Hedvika Candrová
(Planet Toys Cycling) 3:17:32, 5. 98 Tereza
Nohejlová ( Cykloteam Ostrov) 3:41:09.
Perštejnské Giro - 14 km: 1 Marcel Červenka (Hnízdil Team) 00:41:22, 2. Jiří Luxik
(Cykloteam Ostrov) 00:43:09, 3. Petr Konopásek (Nevix Team) 00:43:52, 4. Daniel
Šverdík (Profi sport Cheb) 00:45:35, 5. Václav Podaný (Klášterec nad Ohří) 00:45:36.
Ženy: 1. Aneta Klauková Aneta (Cykloteam Ostrov) 00:45:42, 2. Eva Rejmannová
(Perštejn) 00:47:59, 3. Lenka Procházková
(Klášterec n. O.) 00:49:24.
(marvy)
Katovsky vydařený pohár
V sobotu 27.dubna se ve Sportovní
hale uskutečnil k definitivnímu ukončení florbalové sezony Katův 4+1 pohár.
Turnaj se hrál ve dvou skupinách po šesti
účastnících, z nichž vzešlo osm čtvrtfinalistů, kteří se utkali vyřazovacím způsobem o vítězný pohár a medaile.
Týmy byly poskládány z hráčů různých věkových kategorií. A tak se po
palubovce proháněla nejen mladá děvčata z Chomutova či kadaňští dorostenci a
muži ze všech tří oddílů místního FBC,
ale i hráči registrovaní mimo region, případně neregistrovaní vůbec, i celé rodin-
né klany. V zákulisí sice vládla po celý
den pohodová atmosféra, ovšem na hřišti
zuřil boj o každý centimetr. Návštěvníci,
kteří vydrželi až do konce, viděli skutečně kvalitní finálové vyvrcholení, o jehož
vítězi rozhodly až samostatné nájezdy.
Tím nejšťastnějším se stal tým Céčkaři,
který svým věkovým složením dokázal,
že ještě určitě nepatří do starého železa.
Pořadatelům se turnaj povedl a tímto
M.Malému, J.Groholovi a L.Lintymerovi
patří velké poděkování. Určitě jsme takovýto turnaj neviděli v hale naposledy.
SH Kadaň
Medailisté Katova poháru.
Součástí soutěže byly také testy z předpisů o provozu. Ti nejlepší ho zvládli jen
s jednou chybou. Další fotografie najdete
na adrese: www.kadanskenoviny.cz.
(ZŠ a MŠ Březno), 3. Eliška Šimůnková (3.
ZŠ Kadaň).
II. kategorie: chlapci: 1. David Roubín
(3. ZŠ Kadaň), 2. Martin Myšák (ZŠ Písečná), 3. Marek Bednář (ZŠ Na Příkopech).
Dívky: 1. Veronika Roubínová, 2. Daniela
Kolářová (obě 3. ZŠ Kadaň), 3. Eliška Šidlochová (ZŠ Písečná).
(r)
Výsledky a tabulky
Fotbal
Perun odstartoval v Perštejně
kategoriích a tento týden hájila barvy našeho okresu v krajském kole. Jak úspěšně, to
se dozvíte v příštím čísle. Také krajské kolo
se konalo zčásti v Kadani. Zástupci školy si
vedli dobře i v hodnocení jednotlivců.
Výsledky družstev (2 chlaci a 2 dívky): I.kategorie (10-12 let): 1. místo: ZŠ
Chomutovská Kadaň - Eliška Šimůnková,
Ladislav Eisenhammer, Tereza Blaškovičová a Lukáš Vlach, 2. místo: ZŠ a MŠ
Březno - Eliška Smažíková, Martin Zelinger, Kateřina Kučerová a Tomáš Vršata, 3.
místo: ZŠ Rudolfa Koblice Kadaň - Matěj
Holeček, Lucie Březinová, Klára Štejnarová, David Shamal.
II.kategorie (13-15 let): 1. místo: ZŠ
Chomutovská Kadaň - Martin Kocík,
David Roubín, Daniela Kolářová a Veronika Roubínová, 2. místo: ZŠ Písečná Chomutov - Martin Myšák, Eliška Šidlochová,
Kristýna Gambasová a Jiří Slávik, 3. místo:
1. ZŠ Kadaň - Denisa Balátová, Natálie
Janouchová, Daniel Cambolo a Václav
Boršík.
Jednotlivci: I. kategorie: chlapci: 1.
Ladislav Eisenhammer (3. ZŠ Kadaň), 2.
David Shamal (ZŠ Rudolfa Koblice), 3.
Lukáš Vlach (3. ZŠ Kadaň). Dívky: 1. Jana
Drobná (ZŠ Písečná), 2. Kateřina Kučerová
Tabulka krajského přeboru dospělých:
1. Štětí
25 16 6 3 55:22 54
2. Jun.Děčín
26 15 0 11 67:59 45
3. Tatran Kadaň
26 13 5 8 56:33 44
4. Blšany
26 13 5 8 64:52 44
5. L.Chomutov
25 12 4 9 39:33 40
6. H.Jiřetín
25 11 5 9 46:40 38
7. Litoměřice
26 11 4 11 55:41 37
8. Proboštov
26 11 4 11 47:46 37
9. Louny
26 10 5 11 36:37 35
10. Litvínov
26 10 5 11 36:40 35
11. Bílina
25 9 7 9 37:39 34
12. Krupka
26 10 3 13 53:55 33
13. Modlany
26 9 4 13 47:63 31
14. Modrá
26 9 2 15 38:54 29
15. Bezděkov
25 7 5 13 24:56 26
16. Strupčice
25 6 2 17 44:74 20
Výsledky: FK Louny-FK Tatran Kadaň
0:1 (0:1), branka: Ondřej Mikeš. FK Tatran Kadaň-TJ Baník Modlany 5:1 (1:1),
branky: Lukáš Štádlík 2, Ondřej Mikeš,
Patrik Špicar, Petr Klinec – Václav Pergler.
Krajský přebor staršího dorostu:
průběžná
tabulka
soutěže:
1. Žatec
20 14 4 2 91:27 46
2. Bílina
20 15 1 4 80:21 46
3. Litvínov
19 13 2 4 53:25 41
4. VOŠ Roudnice 20 13 2 5 73:50 41
5. Neštěmice
20 10 2 8 77:59 32
6. FC Chomutov
20 9 2 9 43:40 29
7. Jun.Děčín
20 9 1 10 43:47 28
8. Louny
19 8 2 9 42:56 26
9. Litoměřice
20 8 1 11 62:60 25
10. Tatran Kadaň 20 7 1 12 53:76 22
11. Štětí
20 7 1 12 34:66 22
12. Lovosice
20 6 2 12 47:86 20
13. Ervěnice
20 5 2 13 50:94 17
14. L.Chomutov
20 2 3 15 27:68 9
Krajský přebor starších žáků: tabulka:
1. Žatec
21 17 1 3 107:34 52
2. Neštěmice
21 16 2 3 93:27 50
3. FC Chomutov
21 15 2 4 115:38 47
4. Brozany
21 14 1 6 60:34 43
5. Tatran Kadaň
21 13 1 7 71:48 40
6. SK Roudnice
20 12 2 6 47:31 38
7. Louny
21 9 4 8 56:53 31
8. L.Chomutov
20 9 1 10 40:67 28
9. Litoměřice
21 8 3 10 56:41 27
10. Košťany
21 6 4 11 35:72 22
11. Ervěnice
20 6 0 14 37:75 18
12. Bílina
20 3 2 15 29:111 11
13. Podbořany
21 3 1 17 21:68 10
14. Krupka
21 1 2 18 21:89 5
Krajský přebor mladších žáků: tabulka:
1. Neštěmice
21 16 2 3 99:41 50
2. Žatec
21 15 3 3 109:25 48
3. FC Chomutov
21 15 3 3 105:43 48
4. Louny
21 13 4 4 90:31 43
5. Tatran Kadaň
21 13 2 6 104:46 41
6. SK Roudnice
20 12 3 5 106:50 39
7. Litoměřice
21 10 4 7 55:44 34
8. Krupka
21 9 4 8 64:60 31
9. L.Chomutov
20 8 2 10 51:89 26
10. Ervěnice
20 3 4 13 39:96 13
11. Brozany
21 3 3 15 43:141 12
12. Podbořany
13. Košťany
14. Bílina
21 2 5 14 29: 67 11
21 3 2 16 28:114 11
20 2 1 17 40:115 7
Judo
Po celkem neúspěšné účasti na Českém
poháru v Chomutově (13. 4.), kde pouze Lucie Dlouhá obsadila 2. místo, Kadaň
konečně opět zazářila na Velké ceně Mariánských Lázní. Bůcha - 1. místo, Peštuka - 1.
místo, Čadílek - 2. místo, Řezníček - 2. místo, Černý - 2. místo, Glaser - 2. místo, Ibl - 3.
místo. Velkou pochvalu si zaslouží Tomáš
Bůcha a Diviš Čadílek, kteří své zápasy
ukončili vítězstvím před časovým limitem.
Letos kadaňští judisté opět navázali na šňůru
seminářů. Tentokrát do Kadaně zavítal pan
Vilém Zachleder, jehož trénink pokračoval
povídáním o Japonsku. Přednáška byla otevřena také kadaňské veřejnosti.
(jaz)
Občanské sdružení Světlo, centrum prevence, uspořádalo první turnaj Pouliční
ligy v malé kopané. Utkání se hrála na hřišti Šuplíku nad Albertem. Vítězem mladší
kategorie se stali Pokemoni (na snímku),
kteří ve čtyřech zápasech ani jednou nezaváhali. Další fotografie z turnaje najdete
v galerii Kadaňských novin.
Foto: (vv)
Mladší žáci Tatranu Kadaň hostili na umělé trávě FK Litoměřice a svého souseda
z tabulky, který se jim snažil dýchat na záda, porazili vysoko 9:1. Další fotografie z utkání najdete v galerii Kadaňských novin na www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrnáct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, stálí spolupracovníci: Petr Hlaváček, Karel Zárybnický a Pavel
Zárybnický. Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Roháče 1381, přízemí. Telefon ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Informační centrum na Mírovém náměstí. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny