Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí
I n t e r n e t o v é
s t r á n k y
Číslo 12
STRUČNĚ
L i t v í n o v a :
w w w. l i t v i n o v. c z
•
E - m a i l
ročník XXII.
r e d a k c e :
r a d n i c e @ m u l i t v i n o v. c z
21. 6. 2013
První čtení v mezibořské knihovně je určené prvňákům
Mezibořští hasiči
pomáhají Litoměřicím
24. 6.
Zastupitelstvo města Meziboří
25. 6.
Klub filatelistů Litvínov
(Schola Humanitas od 16 hod.)
27. 6.
Zastupitelstvo města Litvínova
29. 6.
Festival uprostřed Evropy
(Krupka, kostel Nanebevzetí Panny
Marie od 19 hod. – koncert.)
1. 7.
Rada města Meziboří
15. 7.
Rada města Litvínova
Vítr shazoval
v Meziboří stromy
POVODNĚ 2013
ÚSTECKÝ KRAJ
Ústecký kraj zřídil
se souhlasem
Ministerstva financí ČR
veřejnou sbírku.
Její výtěžek bude použit
na odstraňování škod
z červnových povodní.
Finančním darem
můžete přispět na účet
číslo 22229922/0800
Přispívat lze
do 31. října 2013
KALENDÁRIUM
22. 6.
Společné oslavy výročí města
a ZŠ Hory Sv. Kateřiny
(485 let od založení města,
105 let budovy školy,
80 let české školy,
60 let mateřské školy –
Hora Sv. Kateřiny od 9.30 hod.
Celodenní program.)
Mezibořští dobrovolní hasiči i se svou
technikou vyjeli do Litoměřic, aby
pomohli s čerpáním vody ze zaplavených
domů. „Střídáme se ve dvanáctihodinových směnách, vždy jsme čtyři v Litoměřicích a ostatní zatím mají službu
v Meziboří. Do Litoměřic nás vyslalo krajské operační a informační středisko. Bez
váhání jsme naložili vše potřebné a vyjeli.
V současné době jsme v Litoměřicích, ale
pomáhali jsme i v okolních obcích. Vždy
tam, kde nás je momentálně potřeba,“
uvedl velitel mezibořských dobrovolných
hasičů Václav Kraus. Do Litoměřic vyjeli
mezibořští hasiči s vozem T815.
„Když jsme přijeli do Litoměřic, už
voda opadala. Přesto byl pohled na zatopené domy a zahrady žalostný. Okamžitě
jsme nastoupili do práce a začali s čerpáním. Všichni jsme soucítili s lidmi ze zatopených oblastí a jediná naše myšlenka
byla, jak jim můžeme pomoci. Na Litoměřicku zůstaneme tak dlouho, jak nás
bude potřeba. Lidé postižení povodní
potřebují především pomoc a solidaritu,“
říká Václav Kraus.
(ema)
Silný vítr a vytrvalý déšť napáchal škody v Meziboří. Po celém městě padaly stromy a další musely k zemi, protože voda
poškodila kořenové baly. Během jediného
víkendu vítr porazil ve městě šest stromů.
„Okamžitě jsme padlé stromy společně
s dobrovolnými hasiči odstranili. Některé
spadly přímo ve městě, většina ale na příjezdové komunikaci do Meziboří, kde byla
částečně omezena doprava. Vzhledem
k počasí jsme provedli kontrolu stavu stromů v celém městě a dalších pět jsme museli pokácet, protože podmáčená půda
neudržela kořenové baly a hrozilo vyvrácení,“ říká vedoucí technických služeb
Pavel Esop. Místo pokácených stromů už
nebudou technické služby další stromy
vysazovat. „V Meziboří je stromů dost
a město je položené uprostřed lesů. Co ve
městě chybí, je střední zelené patro, kvetoucí keře. Právě na ty jsme se nyní zaměřili,“ říká dále Pavel Esop.
Během vegetačního období bude
v Meziboří provedena další kontrola stavu
stromů. Poškozené a nebezpečné se pak
v době vegetačního klidu z města odstraní.
(ema)
zdarma
17. 7.
Farmářský trh
(V Litvínově před NS Máj 10–17 hod.)
Městská knihovna v Meziboří tradičně
na začátku června pořádá pro žáky 1. tříd
ZŠ v Meziboří oblíbenou akci První čtení.
Prvňáčci v knihovně předvedou, co se za
celý školní rok naučili. Každý přečte část
textu z vybrané knihy, tentokrát z knihy Ivony Březinové Teta to zase plete. Děti pod
vedením učitelek Jaroslavy Gallové a Vero-
niky Chrzové udělaly veliký kus práce. Na
památku si z knihovny odnesly pamětní list,
krásnou paličkovanou záložku věnovanou
Františkou Kostlánovou a sladkou pozornost. Z každé třídy paní učitelka vybrala
žáka, který za celý školní rok udělal největší
kus práce. Byli jimi z 1. A Anetka Šimonová
a z 1. B Samuel Nosek. Děti na památku
S maturanty se loučil také starosta
Jeden z posledních a zároveň nejsvátečnějších momentů v životě studenta
gymnázia, slavnostní předání maturitních
vysvědčení úspěšným absolventům, se
uskutečnil v pondělí 10. června v nově
opravené obřadní síni v přízemí litvínovského zámku rodu Valdštejnů. Za přítomnosti starosty města Litvínova
Mgr. Milana Šťovíčka, vedení gymnázia
a rodičovské veřejnosti proběhlo velice
důstojné, chvílemi i dojemné, předání
vytoužených dokladů o složení zkoušky
z dospělosti. Za branami litvínovského
gymnázia studovalo úspěšně v posledním
ročníku 38 žáků, z nich pak 34 převzalo
svá vysvědčení. Závěr studia byl velmi
úspěšný, což ostatně garantuje Gymnázium T. G. Masaryka v Litvínově již tradičně. A právě tradice a moderní
současnost přivedly nově ke studiu v příštím školním roce do gymnázia další žáky.
I přes zvýšený zájem o školy méně náročné a pokles počtu vycházejících žáků
9. tříd zasedne do lavic gymnázia v budoucích prvních ročnících 30 žáků v osmiletém a 26 ve čtyřletém cyklu. Přestože
prázdniny klepou netrpělivě na dveře a my
máváme právě končícímu roku na rozloučenou, chystáme už nový školní rok,
který přinese jistě mnoho zajímavých projektů, aktivit a změn.
Jan Novák, GTGM Litvínov
obdržely dětskou knihu. „V průběhu akce
jsme dětem ukázali pár krásných knih, které
jsou pro ně připravené na prázdninové měsíce. Zábavně výchovnými akcemi chceme
děti naučit kladnému vztahu ke knize a věříme, že si k nám najdou cestu a stanou se
pravidelnými čtenáři,“ říká vedoucí
knihovny Lenka Pecáková.
(lp)
Podomní prodej
v Litvínově
je zakázán
Rada města Litvínova letos schválila
Tržní řád města Litvínova, který mimo
jiné zcela zakazuje podomní prodej a omezuje prodej pochůzkový.
Ze zkušeností sociálních pracovnic
města Litvínova vyplývá, že v rozporu
s vyhláškou stále dochází k podomnímu
prodeji. Odbor sociálních věcí a školství
proto žádá občany o zvýšenou pozornost
při podomním nabízení služeb a uzavírání
nových smluv například na odběr energií.
Tyto nabídky probíhají v rozporu s vyhláškou města a je nutné na to upozornit
především městskou policii. „Setkáváme
se s případy, kdy občané uzavírají smlouvy
bez řádného pročtení, čímž se později
dostávají do problémů. K této problematice vydal Energetický regulační úřad Upozornění na dodržování základních
principů při změně dodavatele energií.
Upozornění nabádá možné zákazníky
k ověření totožnosti osoby přicházející
s nabídkou a k důkladnému seznámení se
se všemi podklady před podpisem smlouvy, především se smluvními a obchodními
podmínkami. Pokud je občanům něco
nejasné, smlouvy nemají podepisovat
okamžitě, mají si ponechat čas na promyšlení. Mohou se také obrátit na sociální
pracovnice městského úřadu (v Tržní ulici
čp. 2042), které jim rády poradí,“ říká
k problematickému uzavírání smluv
Mgr. Marcela Kačalová z odboru sociálních věcí a školství.
(red)
22. 7.
Festival uprostřed Evropy
(Teplice, kostel sv. Jana Křtitele
od 19 hod. – koncert.)
4. 8.
Festival uprostřed Evropy
(Osek, klášter od 16 hod.
závěrečný koncert.)
12. 8.
Rada města Litvínova
17. 8.
Lounské letní vábení
Pěší a cyklistická akce
(Start Louny, nám. Míru 8–9 hod.)
18.–19. 8.
Osecké slavnosti
22. 8.
Pochod Giacoma Casanovy
(Duchcov, ZŠ J. Pešaty,
Smetanova ul. od 12 hod.)
21. 8.
Farmářský trh
(V Litvínově před NS Máj 10–17 hod.)
24.–25. 8.
Císařský den v Kadani
31. 8.–1. 9.
Dočesná v Žatci
1. 9.
Velká filatelistická burza
(Litvínov, Schola Humanitas 8–11 hod.)
3. 9.
Klub filatelistů Litvínov
(Schola Humanitas od 16 hod.)
Příští číslo vyjde 19. 7. 2013
Uzávěrka je
10. 7. 2013
SPOLEČNOST
SPOLEČNOST
Charita se stěhuje do jiné budovy
Slavnostního zahájení OCHM v novém sídle se zúčastnili mimo jiné i vedoucí
odboru sociálních věcí Ústeckého kraje Petra Lafková a místostarosta Litvínova Karel
Linhart.
Oblastní charita Most (OCHM)
poskytuje v Litvínově poradenskou činnost v komunitách ohrožených sociálním
vyloučením, sociální poradenství, terénní
programy, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi v sociálně vyloučených
lokalitách a provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Od roku 2009
poskytovala své služby v prostorách janovské základní školy. Letos od města Litvínova odkoupila objekt bývalé zvláštní
školy v Janově, kde se jí v přilehlém menším objektu podařilo rekonstruovat prostory, do kterých se ze základní školy
přestěhovala.
„V roce 2012 navštívilo naše zařízení
v Janově 211 uživatelů, z toho 75 dívek a 136
chlapců. Od loňského roku je naše zařízení
určeno dětem o d 6 do 26 let. Mimo jiné
jsme poskytli celkem 3 056 intervencí všem,
kteří se na nás obrátili, a to bez rozdílu
věku,“ říká vedoucí útvaru Kristián Drapák.
Objekt bývalé školy v Janově získala
OCHM od města za velmi vstřícných podmínek s tím, že v něm budou poskytovány
sociální služby. „Je to náš závazek vůči
městu a s ohledem na něj začneme dům
s velkou zahradou postupně zprovozňovat,“ říká k působení v Janově Eva Čenkovičová z OCHM.
(gi)
Humanitární pomoc ze škol je v Hoříně
Více jak 500 kg nákladu humanitární
sbírky litvínovské základní školy s rozšířenou výukou jazyků a hamerské
základní školy dorazilo 12. června do
obce Hořín, asi nejvíce postižené oblasti
ve středních Čechách. „V obci byly zatopeny všechny domy, včetně základní
a mateřské školy, a většina z nich až do
1. patra. V době našeho příjezdu voda
již většinou opadla a začaly úklidové práce. Jen na málo místech hasiči stále čerpali vodu. Při příjezdu do obce, téměř
půl metrovou lagunou, nás přivítal starosta Jaroslav Vrba,“ říká Gustav Hotový,
který zajistil převoz humanitární pomoci
do postižené oblasti. Starosta i občané Hořína upřímně obdivovali aktivitu
dětí i rodičů z obou litvínovských škol.
Poděkovali oběma ředitelkám Radce Jirkovské a Janě Šlechtové, které sbírku
doprovázely, a Gustavu Hotovému, který
sbírku zorganizoval. Následně místní
dobrovolní hasiči pomohli vyložit náklad
do provizorního skladu, který byl zbudován v obecním hostinci.
Vybraným 42 aktivním dětem z obou
škol za odměnu zajistil Gustav Hotový
návštěvu Poslanecké sněmovny ČR, kde
zhlédly jednání a pohovořil s nimi také
starosta Litvínova Milan Šťovíček. (gi)
Povodňová komise sleduje stavy toků
Povodňová komise města Litvínova
v čele s jejím předsedou Milanem Šťovíčkem, starostou města a místopředsedou Karlem Linhartem, místostarostou
města v době hrozících záplav pravidelně
sleduje vývoj na vodních tocích a podle
aktuální situace přijímá případná opatření. Členové povodňové komise prohlížejí vodní toky v terénu a pořizují
fotodokumentaci ohrožených míst.
Přestože byl začátek června velmi
bohatý na srážky, Radčický potok, Poustevnický potok, Divoký potok, Bílý
potok, Loupnice, Zálužský potok, Janovský potok nezpůsobily žádné větší škody.
Menší problémy byly za městským útulkem v zahrádkách u Nového Záluží,
v janovském sídlišti na bezejmenném
toku, kde bylo zanešeno česlo.
„V období vytrvalého deště a silného
větru reagovala velmi rychle na situaci
ve městě městská policie, která ve spolupráci s technickými službami a hasiči
zabezpečila rychlou likvidaci popadaných stromů a úklid větví a listí z komunikací,“ chválí strážníky, pracovníky
technických služeb a hasiče starosta města Litvínova Milan Šťovíček. Do úklidových prací se okamžitě zapojilo také 30
lidí vykonávajících veřejně prospěšnou
práci.
„V Litvínově nedošlo k žádné újmě
na zdraví ani k velkým majetkovým škodám. Jsme ale připraveni poskytnout
pomoc do 100 tis. Kč oblasti zasažené
povodněmi. O pomoci rozhodnou zastupitelé na veřejném jednání 27. června,“
dodává starosta.
(gi)
Litvínov loni hospodařil s přebytkem
Celkové příjmy města byly v roce 2012
ve výši 473.323,7 tisíc Kč, celkové výdaje
ve výši 414.656,90 tisíc Kč. Hospodaření
města tak skončilo přebytkem 58.666,48
tis. Kč (v rozpočtovém výsledku se neprojevují odpisy majetku města tak, jako
v účetním výsledku hospodaření). Město
loni proinvestovalo celkem cca 33 mil.
Kč, přičemž nejvyšší částka cca 10 mil.
Kč byla použita na rekonstrukci mateřské
školy v Bezručově ulici, za zbývající finance město opravilo především komunikace
například v ulicích Smetanova, Jandečkova, Tržní.
Město Litvínov hospodařilo v roce
2012 velmi zodpovědně, byla zavedena
řada úsporných opatření, která vedla ke
kladnému hospodaření města, a to i přes
nepříznivý vývoj příjmů města z výnosu
daně z přidané hodnoty (propad proti rozpočtu o 14 mil. Kč) a příjmů z poplatků
za uložení odpadu na skládce Celio (propad proti rozpočtu o 11 mil. Kč). Celore-
publikový problém v plnění daně z přidané
hodnoty byl vykompenzován příjmy
z výnosů ostatních daní. Celkové příjmy
z daní činily 265.383,73 mil. Kč (ve vztahu
ke schválenému rozpočtu byly naplněny
na 96,83 %).
Za rok 2012 bude zastupitelstvu města
předložena poprvé (dle zákona) ke schválení účetní závěrka. Účetním výsledkem
hospodaření je ztráta ve výši 40 mil. Kč.
Je způsobena odpisováním hmotného
majetku (44,3 mil. Kč) a účetní operací
související s prodejem objektu Koldům
(rozdíl mezi zůstatkovou účetní hodnotou
84 mil. Kč a prodejní cenou 14 mil. Kč
činil 68 mil. Kč).
Hospodaření města prošlo přezkumem, který realizovala společnost PKF
Audit, s. r. o. Nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky, nebyla zjištěna žádná rizika
a auditor konstatoval, že lze souhlasit
s celoročním hospodařením a s účetní
závěrkou bez výhrad.
(red)
Nájemné a služby
jsou rozděleny
Od prvního července letošního roku
stanovila Rada města Litvínova na návrh
finančního odboru městského úřadu rozpis úhrady nájemného a paušální zálohy
na služby spojené s užíváním obytné místnosti/bytu v sociálních ubytovnách U Bílého sloupu a UNO. Souhrnná výše úhrad
za bydlení v ubytovnách se nemění, dochází jen k rozdělení jedné částky na nájemné
a služby. Měsíční nájemné činí 800 Kč.
Paušální úhrada za služby je stanovena za
1. dospělou osobu 3 000 Kč, za 2. dospělou osobu 1 600 Kč, za každou další dospělou osobu 1 700 Kč, za každé 1 dítě
(společně posuzované dle zákona o SSP)
400 Kč. V souvislosti s provozem ubytoven
města uložila rada příslušným odborům
předložit aktualizaci ubytovacích podmínek, ceník drobných oprav za způsobené
škody a návrh nájemného pro nový kalendářní rok ve vazbě na novou legislativu
v oblasti sociálního bydlení. „Rozdělením
úhrady za bydlení chceme nájemníky přivést k zodpovědnosti za čerpané služby
a za případně způsobené škody,“ zdůvodnila krok radních místostarostka Erika
Sedláčková.
(red)
Koncepce počítá
s rozšířením UNO
V kontextu Programu redukce majetku a dále s přihlédnutím k reálné sociální
situaci v Litvínově připravil odbor investic
a regionálního rozvoje Městského úřadu
Litvínov Koncepci podporovaného bydlení, a to především z hlediska možností
investičních a dotačních příležitostí.
Návrh, který po projednání uložili radní
zapracovat do Programu redukce majetku,
počítá s rekonstrukcí ubytovny UNO na
malometrážní byty včetně rozšíření kapacity o jeden objekt z peněz dotačního programu Podpora výstavby podporovaných
bytů. Bude se jednat o nízkonákladové
objekty. Následně by měla být zrušena
ubytovna U Bílého sloupu, objekty zdemolovány a pozemky nabídnuty k výstavbě
rodinných domů. Vše je však závislé na
získání finančních zdrojů mimo rozpočet
města.
(red)
OZNÁMENÍ
Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu
Litvínov oznamuje rozšíření úředních
hodin o úterý od 8 do 11.30 hod., od
12.30 do 15 hod. do 30. června 2013
Meziboří má
stomatologické
centrum
Mezibořští zastupitelé si prohlédli
prostory nového stomatologického centra
Dentes, které sídlí v bývalých prostorách
města v Okružní ulici. V uvolněných prostorách vzniklo moderní stomatologické
centrum se třemi ordinacemi a RTG pracovištěm. Mezibořští tak mohou nově
využívat služeb tří lékařů a dvou dentálních hygienistek. „Naší prioritou je bezbolestné ošetření. Kromě klasických
anestetik nabízíme také inhalační anestezii
a spolupracujeme rovněž s anesteziologem
na ošetření v tak zvané sedaci. Jedná se
o zcela bezbolestnou formu ošetření vhodnou pro pacienty, kteří mají z ošetření
zubů velký strach. Pokud pacienty ošetření
zubů nebolí, získají důvěru ve stomatologa
a spolupráce je mnohem jednodušší,“ říká
stomatolog Lukáš Kaloš. Nové centrum
nabízí péči pro celou rodinu. „Zaměřujeme se na celou rodinu, velkou pozornost
věnujeme dětem. Naším cílem je nejen
bezbolestné a šetrné ošetření zubů, ale
také preventivní program a dentální hygiena, které jsou pro dlouhou životnost zubů
nezbytné. Naše stomatologické centrum
nabízí komfortní prostředí, dlouhou otevírací dobu a špičkové vybavení a technologie. Pro pohodlí pacientů se snažíme
o co nejkratší termíny pro objednání. Připravujeme také preventivní program pro
mezibořské děti už od mateřské školy,“
představila stomatologické centrum lékařka Alena Dianišková. V současné době
má stomatologické centrum více než 1 500
pacientů nejen z Meziboří.
(ema)
V Hamru mají novou venkovní učebnu
Obecně prospěšná společnost EDUin
loni poprvé vyzvala školy, aby se ucházely
o finanční podporu v rámci projektu Extratřída. Vyhodnoceno a podpořeno bylo 24
projektů včetně hamerské základní školy
na vybudování venkovní učebny s přírodním arboretem za cca 30 tis. Kč. Žáci
8. A ZŠ v Hamru se loni pokoušeli prosadit
svůj nápad na venkovní učebnu a letos
ji zrealizovali díky EDUin, o. p. s., a nadačnímu fondu společnosti TESCO, který
každoročně na školní projekty přispívá
částkou 1,5 mil. Kč. Slavnostnímu uvedení
venkovní učebny do provozu předcházely
práce žáků s učitelkou Simonou Svobodovou na rozpočtu, popisu záměru, pro-
pagačním videu, práci na pozemku (příprava pozemku k osázení vybranými rostlinami), pomoci se stavbou venkovní
učebny a propagaci záměru mimo školní
budovu. Od 10. června je venkovní učebna
i upravený pozemek všem školním dětem
k dispozici. Úspěšný projekt ocenil mimo
jiné i starosta Litvínova Milan Šťovíček,
který na místě pochválil aktivitu dětí
a popřál jim příjemnou výuku v netradičním prostředí školního dvora.
OPS EDUin zveřejňuje i pro letošní
rok výzvu na podávání školních projektů.
Hodlá jich podpořit až padesát opět z nadačního fondu společnosti TESCO. Také
letos má k dispozici 1,5 mil. Kč.
(gi)
Litvínovský stadión čekají vícepráce
Odbor investic a regionálního rozvoje Městského úřadu Litvínov předložil radním
návrh na schválení víceprací a méněprací v rámci rekonstrukce horní haly Zimního
stadiónu Ivana Hlinky v Litvínově. Zatímco dodatečné práce budou provedeny v objemu
2,5 mil. korun, poníží se původní rozpis prací o 1 mil. korun. Jedná se o úpravy oproti
původnímu projektu, které obsahují například doplnění ocelových konstrukcí na
vnějších krajích tribun, doplnění požárních uzávěrů a úpravy podlah. Soupis prací
včetně příslušného dodatku smlouvy se zhotovitelem radní schválili.
(red)
Ruská ulice bude v červenci opravená
Letos v dubnu musela být městem
Litvínovem jednostranně vypovězena
smlouva s firmou STAVAN, s. r. o., která
nedostála svým smluvním závazkům při
rekonstrukci komunikace v Ruské ulici.
V následně vypsané veřejné zakázce na
dokončení ulice Ruská zvítězila firma
HERKUL, a. s., s nejnižší nabídkovou
cenou 4,2 mil. Kč. Firma dokončení prací
předpokládá v prvním červencovém týdnu.
Na rekonstrukci ulice Ruská naváže
v době prázdnin rekonstrukce ulice Valdštejnská jižně od kruhového objezdu směrem k náměstí. Bude se jednat o opravu
povrchů silnice, parkovacích míst
a povrchů asfaltových chodníků včetně
výměny špatných obrubníků. Na rekonstrukci ulice Valdštejnská vynaloží město
ze svého rozpočtu částku 2,9 mil. Kč.
Dodavatel vzejde z probíhajícího výběrového řízení.
Žádáme občany ulice Valdštejnská,
aby sledovali označení parkovacích míst
přenosnými dopravními značkami, které
by v předstihu měly avizovat požadavek
na vyklizení parkoviště. Předem děkujeme
za spolupráci.
Město Litvínov nechává zároveň opravit v ulicích Ruská a Valdštejnská poškozené povrchy po dodavateli rekonstrukce
plynovodu, který nereagoval na výzvu
o dokončení úpravy chodníku. Město
bude náklady vynaložené na tyto opravy
po dodavateli následně vymáhat.
Ve vnitrobloku mezi ulicí Studentská
a Soukenická bude v nejbližší době zahájena stavba nového dětského hřiště. Budou
zde pro děti doplněny stávající atrakce
o nové lavičky. Náklady pro nové hřiště
budou činit cca 800 tis. Kč. Hřiště na přelomu června a července vybuduje firma
AQUA, s. r. o. Město tak dětem předá hezký dárek k prázdninovému volnu.
Ing. Hana Nováková,
vedoucí odboru investic
Městského úřadu Litvínov
Čisticí stroj se vyrábí v Itálii
Podlimitní veřejnou zakázku města Litvínova na dodání komunálního čisticího
stroje (samosběrného vozidla na zametání komunikací) vyhrála nejvýhodnější nabídkou
firma HAITECO CZ, s. r. o. Vůz pro potřeby Technických služeb Litvínova dodá městu
za cca 5 mil. Kč na základě smlouvy (500 tisíc je spoluúčast města na projektu pořízení
čistící komunální techniky), kterou jednatel firmy Ing. Vítězslav Soukup a místostarosta
Litvínova Ing. Karel Linhart podepsali v pátek 14. června. Město na pořízení vozu
získalo dotaci 4,5 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí – Operačního programu
životní prostředí (snižování prašnosti). Vůz se vyrobí v Itálii podle přísných parametrů
daných výběrovým řízením a do ulic města by měl vyjet za cca 4 měsíce.
(gi)
SPOLEČNOST
SPOLEČNOST
Odstartovala první mezinárodní historická stopovaná
V listopadu 2011 dostal francouzský
spisovatel Laurent Guillet nápad odstartovat první Rendezvous na literární cestě.
Jedinečná myšlenka vznikla proto, aby
sblížila čtenáře knihy s jejím autorem a aby
se pak společně vypravili na místa historického dění. Loni v srpnu se vydal s 50
čtenáři po stopách hrdinů své poslední
historické knihy Jmenoval se Joseph. V ní
mapuje postup svého prastrýce Josepha
Santerra, coby francouzského vojáka
a později zajatce, kterému osud v roce
1945 ukončil život v zajateckém táboře
v Záluží u Litvínova. Účastníci literární
cesty byli na každé etapě svého putování
- Sarrebourg, Mühlberg an der Elbe, Bad
Liebenwerda, Hartmannsdorf, Irfersgrün,
Plauen, Litvínov a Most – přijímáni jako
francouzská delegace. Na cestě po Josephových stopách čtenáři poznali také
Německo a Česko.
Na 4 200 kilometrech prvního Rendezvous na literární cestě položili také
základy pro vzpomínkovou a mírovou akci
připravenou na celých sto let. Přitom odhalili 8 pamětních desek z erozi odolné
poemailované lávy. Na 7 evropských místech ve Francii, Německu a Česku, na trase dlouhé 2 000 kilometrů, bylo umístěno
těchto 8 očíslovaných desek, které spojuje
nejdelší historická stopovaná na světě.
Aby na cestě přiblížil dějiny a symbolicky otevřel okno do Evropy, nechal autor
všechny texty na pamětních deskách vyho-
Za vyznamenání čeká školáky odměna
Městská knihovna Litvínov tradičně vyhlašuje již 8. ročník Odměny za vysvědčení.
Všichni, kteří prospěli na konci školního roku s vyznamenáním, se mohou přijít s vysvědčením pochlubit do knihovny. V dětském oddělení dostanou za svou píli od knihovníků
sladkou odměnu. „Čokolády rozdáváme vzorným studentům celý den. Loni jsme takto
odměnili bezmála 200 vyznamenaných,” říká Marcela Güttnerová, ředitelka knihovny.
S koncem školního roku se knihovna dětem nezavírá. Během prázdnin mají k dispozici
hernu, kde jsou nintendo wii, taneční podložka, stolní fotbálek a různé karetní či
deskové hry. Milovníci přírody a táboření s knihovníky stráví 2 dny na trampském
táboře. Podrobnější informace o veškerém dění v průběhu prázdnin získají zájemci
v knihovně a na webových stranách knihovny.
(red)
tovit ve 4 jazycích: francouzsky, německy,
česky a anglicky. To by mělo Evropanům,
od nejmladších až po ty méně mladé,
usnadnit cestu po Josephových stopách.
Cílem projektu je skrze dějiny jednotlivých
a konkrétních vojáků zvěčnit vzpomínku
na milióny neznámých osudů. Z tohoto
důvodu nechal autor na každou z 8 tabulí
vyrýt větu: „Osud Josepha Santerra nám
má připomínat mnohé civilní a vojenské
oběti všech národností, které přišly o život
během války.“
Odhalení 8. poslední desky, která však
má pořadové číslo 1, se uskutečnilo v neděli 26. května v obci Trévelo (Limerzel)
v okrese Morbihan (jižní Bretaň) před
Josephovým rodným domem. Na oplátku
pozvali účastníci projektu z celé Francie
spolu s autorem kolem 50 Evropanů, starostů a zástupců zúčastněných měst, konzulátu SRN ve Francii i soukromých osob
k účasti na odhalení poslední desky a založení Zahrady míru. Významným čestným
hostem byla po oba slavnostní dny velvyslankyně České republiky ve Francii Marie
Chatardová. Zastupováním Litvínova byla
pověřena Marie Svačinová z partnerského
spolku, která předala oficiální pozdravy
starosty Milan Šťovíčka. První evropští
hosté se setkali v pátek 24. května a poslední odjížděli ve čtvrtek 30. května. Během
svého pobytu objevovali Bretaň a její
poklady, mohli navazovat kontakty mezi
městy a připravovat další projekty v souvislosti s uvedeným jedinečným mírovým
projektem.
(red)
Program rozvoje města Litvínova
VÝZVA VEŘEJNOSTI
Zastupitelstvo města Litvínova schválilo 25. června
2009 Program rozvoje města 2009–2013
(http://www.mulitvinov.cz/program-rozvoje-mestalitvinova-na-obdobi-2009-2013/ds53340/archiv=0&p1=52917).
Letos bude tento aktualizován i pro další období – bude
zpracováno plnění Programu rozvoje města 2009 –
2013, bude jmenována pracovní skupina, proběhne pracovní jednání v rámci jednání orgánů města, proběhnou
veřejná jednání.
Litvínovské mažoretky opět úspěšné
Litvínovské mažoretky se zúčastnily dalšího národního kola mažoretkových skupin. Po vítězství v Žatci děvčata
zvítězila i ve Strakonicích. Do vyšších kol
se postupně probojovávalo 120 mažoretkových skupin. Po dvou vítězstvích děvčata čekalo finále mistrovství České
republiky v Poděbradech, které se konalo
od 14. do 16. června. Podle trenérky Jany
Schützové bylo cílem a snem litvínovského týmu obhájit titul mistra České republiky z loňského roku, který děvčata
získala ještě v nižší věkové kategorii (starší
děti).
„Děvčata vlétla do juniorské kategorie
jako meteor. Přestože jsou z loňského roku
ověnčena medailemi, přece jen je v juniorské kategorii větší konkurence. Dvě
vítězství z dosavadních klání z nich však
dělala favoritky i pro mistrovství republiky.
My tam byly samozřejmě s nimi a fandily
jsme, jak nejlépe umíme,“ říká jedna
z maminek Eva Merhautová.
K úspěchu dovedl děvčata poctivý trénink. Schází se dvakrát týdně a usilovně
pilují své disciplíny – pochod a pódiovou
skladbu, kterou jim připravila choreografka Veronika Hüblová. Čtrnáct děvčat pod
taktovkou kapitánky Lindy Kovačíkové
před soutěží trénuje také o víkendech
a vedle slavnostního pochodu piluje neuvěřitelné cviky s hůlkami na úžasnou choreografii, při níž létají hůlky z jedné strany
pódia na druhou. Děvčata skončila ve finále ČR na 2. místě, jsou tedy 1. vicemistry
ČR a jedou republiku reprezentovat na
mistrovství Evropy v norském Lillehammeru.
„Mám trochu obavy, zda všichni rodiče budou schopni financovat účast na
mistrovství Evropy. Pokud by některá
z děvčat nemohla odjet, reálně hrozí, že
se naše dosavadní snažení mine účinkem.
Nekompletní tým nemůže odjet. Byla by
to však ohromná škoda, protože s děvčaty
systematicky úspěšně pracujeme už několik let. Stále hledáme sponzory,“ dodává
Jana Schützová.
(red)
Výsledky Litvínovských mažoretek:
Kat. ml. děti r. 2009 – mistr ČR
Kat. st. děti r. 2010 – vicemistr ČR, II.
vicemistr Evropy
r. 2011 – vicemistr ČR, II.
vicemistr Evropy
r. 2012 – mistr ČR,
vicemistr Evropy
Kat. juniorky r. 2013 – vicemistr ČR
Společnosti pomáhají potřebným
V průběhu posledního květnového
týdne uspořádaly společnosti Unipetrol
a Česká rafinérská další kolo dobrovolnických dní. Jeden den v neziskových
organizacích strávilo 44 zaměstnanců,
kteří v jejich prospěch odpracovali 330
hodin. Konkrétně šlo o Oblastní charitu
Most, Dětský domov Hora Svaté Kateřiny, Nadační fond Obnova Krušnohoří
nebo Domov pro seniory – Sue Ryder
(Praha).
Zaměstnanci si mohli vybrat, které
neziskové organizaci pomohou. V rámci
Nadačního fondu Obnova Krušnohoří
pomohli s ošetřením dřevin v krušnohorském arboretu, s úklidem geologického
parku nebo natíráním a opravou dřevěných objektů na dětském hřišti, v DD
a školní jídelně Hora Sv. Kateřiny upra-
vovali zahradu a natírali oplocení. Oblastní
charita Most uvítala pomoc s výmalbou
azylového domu v Oseku.
Dobrovolnický den pořádala také společnost United Energy, a. s. Z pěti organizací, které v letošním roce projevily
zájem o firemní dobrovolnictví společnosti, zaměstnance nejvíce zaujala žádost
litvínovského mateřského centra Klubíčko. Pětadvacet zaměstnanců United Energy, včetně generálního ředitele, 7. června
handicapovaným dětem z Klubíčka zvelebilo zahradu (viz foto). Nad konečnou
proměnou zahrady užasla i vedoucí mateřského centra Miroslava Ondová, která za
uživatele zahrady dobrovolníkům poděkovala. Akci firemního dobrovolnictví
s názvem Energický den organizovala
teplárenská společnost již popáté. (gi)
Kostel otevře nepřístupná místa
Kdo by chtěl z blízka poznat hornojiřetínský kostel, může 27. června navštívit
komentovanou prohlídku, díky které se dostane i na jinak nepřístupná místa. Netradiční
prohlídka začíná v 19 hodin. V červnovém programu by lidé jistě neměli přehlédnout
akademii oddílu moderní gymnastiky a hostů. Akce, na níž vedle členek místního gymnastického oddílu vystoupí také senioři, maminky s dětmi, hornojiřetínský taneční
soubor či divadelní studio pro děti, se odehraje 22. června od 14 hodin v tělocvičně.
Poslední červnová sobota patří premiéře hororové komedie Divadla SchachTa Černický
masakr motorovou pilou. Divadelní fanoušci na ni mohou přijít 29. června od 21 hodin
na místní koupaliště. „Původně jsme premiéru plánovali v prostorách farní zahrady.
Z technických důvodů jsme ji přesunuli na koupaliště. Vedle divadla nabídne ten den
koupaliště také akci Začínají prázdniny,“ uvedl člen divadla Jiří Beneš.
(hoj)
Cílem aktualizovaného dokumentu je:
– stanovit rozvojové cíle města
– stanovit programové úkoly
– určit rozvojové aktivity
– určit priority pro realizaci aktivit.
Rádi bychom do procesu aktualizace zapojili širokou
veřejnost. Vyzýváme ji proto k podání podnětů, názorů
a přání týkajících se rozvoje města Litvínova, zhodnocení
a připomínkování stávajícího Programu rozvoje města
(viz odkaz).
Náměty, připomínky nebo dotazy do konce srpna zasílejte
písemně emailem odpovědnému pracovníkovi
– Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, Mgr. Jana Břečková, [email protected]
Dotace z ministerstva poslouží dětem
Letos se Městský úřad Litvínov opět
ucházel o dotaci na prevenci kriminality
poskytované Ministerstvem vnitra ČR.
Obdržel dotaci 161 000 Kč. V rámci městského programu prevence kriminality ji
použije na jednorázové aktivity v průběhu
roku, příměstský tábor a víkendový pobyt.
Programu prevence kriminality se zúčastní děti a mládež s rizikovým chováním,
ohrožená sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučení, v neposlední řadě děti
a mládež v péči kurátorů odboru sociálních věcí a školství. Cílem je posílení
sociálních dovedností, podávání informací o důsledcích rizikového chování a snížení výskytu rizikového chování dětí
a mládeže. „Na realizaci aktivit v rámci
programu prevence kriminality se budou
podílet zaměstnanci odboru sociálních
věcí a školství městského úřadu, preventistka městské policie, asistenti prevence
kriminality i terénní pracovníci detašovaného pracoviště OSVŠ v Janově. S dětmi v rámci příměstského tábora ve dnech
8. až 22. července navštívíme Indiány,
mistry skláře, zámek Jezeří, poučí nás
městská policie, poznáme život včelek
a dalších zvířátek na farmě a procvičíme
si německý jazyk v Seiffenu. V rámci příměstského tábora si hodláme hodně hrát,
hodně poznávat a hlavně hodně chodit,“
říká k použití dotace vedoucí odboru
sociálních věcí a školství městského úřadu
Mgr. Veronika Knoblochová.
(red)
Příležitost pro ženy funguje přes rok
Město Meziboří je zapojeno v projektu Příležitost – slaďování pracovního
a rodinného života pro ženy na trhu práce
v lokalitě Meziboří a Litvínov. Projekt byl
zahájen před více než rokem. Jeho nositelem je Litvínovská vzdělávací společnost, s. r. o. Partneři projektu jsou město
Meziboří, Úřad práce ČR, Libuše, o. s.,
a okresní hospodářská komora. Jaké aktivity v projektu za více než rok proběhly
a co se v jeho rámci dosud podařilo, jsme
se zeptali tajemnice Městského úřadu
v Meziboří Jitky Zetkové.
Projekt má za sebou první rok, co se podle
vás podařilo a proč se Meziboří do projektu
jako partner zapojilo?
Město Meziboří vstoupilo do projektu, protože přináší novou šanci pro uplatnění žen na trhu práce v našem regionu.
Meziboří, stejně jako ostatní města regionu, se potýká s vysokou nezaměstnaností.
Každá aktivita, která pomůže s řešením
nezaměstnaností, je vítána. V rámci projektu vybudovalo město Meziboří v minulém roce nový poradenský a aktivační
klub. Tím rozšířilo možnosti, jak konkrétním způsobem pomoci ženám z Meziboří
při slaďování rodinného a pracovního
života. Součástí projektu je podpora podnikajících žen, soutěž o podnikatelku
roku, klasické poradenství nezaměstnaným ženám i vytvoření nových pracovních
míst. V rámci projektu probíhají i vzdělávací kurzy, jejichž cílem je motivovat
a podpořit ženy po mateřské dovolené
nebo ženy dlouhodobě evidované na úřadu práce k zahájení vlastní podnikatelské
činnosti.
Jaký byl první rok projektu?
Do projektu vstoupilo 70 účastnic,
z toho 24 žen z Meziboří a 46 žen z Litvínova. V rámci projektu se podařilo zaměstnat 10 účastnic na dotovaná pracovní
místa na plný pracovní úvazek po dobu 9
měsíců a 8 účastnic na nedotovaná pracovní místa. Do motivačního programu
vstoupilo 10 účastnic, do kurzů pro začínající podnikatelky 15 účastnic, z toho
úspěšně absolvovalo 11 účastnic. Do poradenského programu pro podnikatelky
vystoupilo 8 podnikatelek. V únoru 2013
se konalo slavnostní vyhodnocení soutěže
o nejlepší podnikatelku roku 2012, která
měla za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy
žen v podnikání a zároveň motivovat další
ženy, které sbírají sílu a odhodlání k zahájení podnikatelské činnosti. Součástí projektu jsou i další aktivity, jako jsou
motivační semináře pro zaměstnavatele,
publicita projektu a další.
Co připravujete v rámci projektu pro nejbližší období?
V následujícím období budou pokračovat motivační a vzdělávací programy
v aktivačních a motivačních klubech,
budou zprostředkována dotovaná pracovní místa na zkrácený pracovní úvazek,
proběhne další kolo soutěže podnikatelka
roku, tentokrát podnikatelka 2013. V rámci projektu bude též zpracována odborná
publikace Rovné příležitosti.
A jak projekt vnímáte Vy?
Vnímám ho velmi pozitivně. Když se
v rámci projektu setkávám s ženami, ať
již nezaměstnanými, po mateřské dovolené, začínajícími či již fungujícími podnikatelkami, a vidím úskalí, se kterými se
denně potýkají, chápu potřebu a přínos
každé pomoci.
(mez)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
BLAHOPŘÁNÍ
• V červenci oslaví
pan Vlastimil
CHLÁDEK
z Litvínova
85. narozeniny.
K životnímu jubileu
přejeme hodně
zdraví, štěstí
a optimizmu.
Dcera Hana s rodinou, přátelé a známí.
• Dne 18. června oslaví krásné 30. výročí
manželé LUŇÁKOVI z Litvínova, kdy si řekli své ANO. Do dalších let jen to nejlepší
přejí babča Vlasta, dcera Blanka s Tomášem,
synové Tomáš a Ondra a všichni přátelé
a známí.
VZPOMÍNKY
• Roky plynou jako tiché řeky, jen bolest
trvá a nedá zapomenout.
Dne 18. června by se dožil 76 let a 7. července to budou 3 roky, kdy od nás odešel
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, pan
Miloslav KOHOUT. S bolestí v srdci stále
vzpomíná manželka, synové, dcera, snachy, zeť a vnoučata.
• Dne 18. června uplynuly 2 smutné roky,
kdy nás navždy opustil pan Jiří ZEMAN
z Litvínova. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka Marie a dcera Jana
s rodinou.
• Dne 21. června
uplynulo
7 smutných let od
úmrtí mého
manžela Rostislava
SOUKUPA.
Říká se, že čas rány
hojí, ale bolest
v srdci zůstává.
Stále vzpomínají manželka Jana
Soukupová Potočková, rodina Ambrožova
a neteř Šárka Viedemannová. Děkuji
všem spolupracovníkům, kteří ho
doprovodili na poslední cestě.
• Dny plynou jak řeky proud, jen vzpomínka nedá zapomenout.
Dne 22. června tomu bude 5 let, kdy nás
opustila naše sestra, paní Erna HEINZOVÁ
z Meziboří. Stále vzpomínají bratr a sestra
s rodinami.
INZERCE
• Už je to 5 let, kdy
nás 2. července
2008 opustila
milovaná manželka,
maminka, babička
a teta, paní Ute
STANISLAVIŠÍNOVÁ.
S láskou vzpomíná
manžel, dcera a syn
s rodinami.
• Tvůj život byla
práce, Tvá smrt náš
velký žal.
Dne 26. června
vzpomeneme
91. nedožité
narozeniny
a 4. července
10. výročí úmrtí
pana Václava ŠTAFLA z Hamru.
Vzpomíná manželka, synové s rodinami,
vnoučata a pravnouček.
• Dne 4. července
uplyne 9 smutných
let ode dne, kdy
nás navždy opustila
naše drahá
a milovaná
manželka,
maminka
a babička, paní
Alena ŠVARCOVÁ. Za tichou
vzpomínku děkuje manžel s rodinou.
• Dne 4. července
uplynou 3 smutné
roky, kdy od nás
navždy odešel náš
drahý manžel
a tatínek, pan
Jiří KNOBLOCH
z Litvínova.
S láskou
vzpomínají manželka Marie
a děti Tomáš a Maruš.
• Dne 9. července
by oslavila své
významné životní
jubileum paní Irena
TICHÁČKOVÁ
z Meziboří,
dlouholetá
pracovnice
někdejšího OÚSS
Most. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina.
• Nemůžeme víc
udělat, než kytičku
Ti na hrob dát,
chvilku postát a tiše
vzpomínat.
Dne 22. června
uplyne 6 let, kdy
nás navždy opustil
milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan František
GROBAUER. Nikdy nezapomeneme.
Manželka Erika, syn František, dcera
Erika s rodinou a kamarádi od Partyzána.
• DĚKUJI STAROSTOVI a všem zastupitelům města Horního Jiřetína a také
občanskému sdružení DIALOG za příspěvek k účasti na ME seniorů ve stolním
tenisu v německých Brémách.
Mgr. Zdeněk Hylský
• Dne 23. června
uplyne 7 let, kdy
nás opustil pan
František PREJZA
z Meziboří. Stále
vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
• DĚKUJI všem dětem z litvínovské MŠ
Pod lesem za krásné vystoupení pro naše
ženy z Klubu důchodců č. 6 v Litvínově
ke dni matek. Děti vystupují v KD pravidelně a vždy překvapí svou šikovností.
Píseň Tři citronky v doprovodu kytary se
všem moc líbila stejně jako celé vystoupení
a dárečky, které jsme od dětí dostaly.
Marková Ilona, KD č. 6
• Dne 24. června
uplyne 1 smutný
rok od úmrtí
našeho milovaného
tatínka, dědečka,
pana Františka
KADLČKA,
bývalého řidiče
ČSAD. Vzpomínají
dcery Růžena a Pavla s rodinami
a ostatní příbuzní.
• Dne 28. června
by se dožil
60. narozenin pan
Jiří HOLEČEK,
firma HOTROFE
Louka u Litvínova.
Pan Jiří Holeček
zemřel před 8 roky
tragickou smrtí.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku. Dobruš a kamarádi.
INZERCE
• DĚKUJI všem zaměstnancům z MŠ
Sluníčko v Litvínově-Janově. Školu
navštěvovaly obě naše děti a vždy byly
spokojené. Zajímavé aktivity pro děti,
zájmové kroužky, profesionální přístup
a laskavé vedení jsou ve škole samo zřejmostí. Paní učitelky je dobře připravily na vstup do „velké“ školy. Ceníme
si i toho, že jsou děti vedeny ke vzájemné
spolupráci, pomoci… Velký dík patří paní
ředitelce Lence Klimplové za práci
a energii, kterou věnuje dětem a prostředí
ve škole. Za všechny spokojené rodiče
Jitka Karásková
• WÜSTENROT, a. s., kancelář v Litvínově nabízí veškerá pojištění, stavební
spoření, hypotéky, úvěry na bydlení do 24
hod. Otevřeno každý den. Těšíme se na
Vás v Tržní ulici 400, vedle Barvy laky
Raušer. Tel. 702 322 809.
• PRODÁM krásnou chatu v chatové
osadě Loučná u Lomu. Tel. 777 339 291.
PRONAJMEME
V LITVÍNOVĚ
2 kanceláře (40 m2)
v 1. patře čp. 147 ul. Mezibořská
(u polikliniky)
Nájemné:
4 000 Kč/měs. + energie
Volné ihned, tel. 777 290 904
Nabízíme levné stěhování
a autodopravu včetně
vyklízení bytových
i nebytových prostor
Tel. 604 844 179
Severočeská vodárenská společnost, a. s.
a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
vyjdou vstříc občanům zasaženým povodněmi.
Podrobné informace: www.svs.cz
• DŮM HARMONIE
– nově otevřené studio Vás zve k návštěvě. Kadeřnictví – Naďa Neužilová,
tel. 736 538 801, Adriana Krupičková,
tel. 731 881 565; pedikúra – Alexandra
Klčová, tel. 605 783 445, Jaroslava
Horáčková, tel. 723 778 699; kosmetika –
Dobroslava Poláková, tel. 776 735 601;
manikúra, nehtová modeláž – Jana Suttnerová, tel. 776 420 588; masáže, kryolipolýza, radiofrekvence, lymfodrenáž,
výživové poradenství – Eva Junová,
tel. 608 972 529. Litvínov, Ruská 887
(naproti Chemoprojektu),
www.harmonie-litvinov.cz.
• PRODÁM byt 1+1 v Loučné, 1. patro,
cihla, koupelna – vana, obklad, dlažba.
Cena 180 000 Kč. Tel. 722 701 482.
• PRODÁM byt 2+1(55 m2) v podílovém
vlastnictví zrekonstruovaný, ul. Ukrajinská
Litvínov. Tel. 777 339 291.
• PRODÁM pozemek zasíťovaný
o výměře 678 m2 v Nové Vsi v Horách.
Tel. 777 339 291.
• PRODÁM byt 4+1 v družstevním
vlastnictví v Litvínově, ul. Luční.
Tel. 777 339 291.
• PRODÁM dva víceúčelové komerční
objekty v Litvínově Chudeříně.
Tel. 777 339 291.
• PRODÁM použitou akvarijní nádrž
80 x 36 x 40 cm. Cena 3,50 Kč/1l.
Tel. 737 420 200.
• PRODÁM byt 1+1 (36 m2), 6. p., v osobním vlastnictví. Litvínov 1, U Zámeckého
parku 2004 (vedle gymnázia).
Cena 280 000 Kč. Tel. 725 509 250.
• PRONAJMU byt 1+3 a 1+1 v údolí pod
Křížateckou přehradou. Dále pronajmu
byt 1+1 v blízkosti centra Litvínova.
Tel. 603 861 083.
• PRODÁM byt v Litvínově, ul. Valdštejnská, 3+1, komora, sklep, balkon.
Družstevní vlastnictví. 390 000 Kč.
Tel. 608 900 971.
• PRONAJMU DLOUHODOBĚ
byt 2:0 v Litvínově u Máje. Nutná kauce.
Tel. 739 212 874.
• STŘÍHÁNÍ PSŮ. Tel. 777 138 915.
Před letní dovolenou
Do kufru na letní dovolenou balíme oblečení, knížky, dětem hračky i lékárničku pro dítě. Samozřejmostí je zásoba léků, které dítě trvale užívá. Dále je dobré mít tel. číslo na svého pediatra,
dětskou pohotovost, toxikologii. I ze zahraničí tak můžete telefonicky konzultovat v češtině
zdravotní potíže svého dítěte.
Do cestovní lékárničky dejte teploměr, léky na teplotu, léky pro případ průjmového onemocnění,
desinfekci pro ošetření drobného úrazu, oční kapky, prostředek na ošetření kůže při spálení
sluncem, tekutý pudr. Pro případ průjmu si připravte probatika (mléčné bakterie), které nemusejí
být skladovány v lednici, a přípravky proti řídké stolici (Smectu, živočišné uhlí, Tasectan). Při
zvracení a průjmu je důležité dostatečné zavodnění (směs soli a cukru v převařené vodě,
z lékárny např. Kulíšek - při zvracení podáváme chladné, po lžičkách). Tekutý pudr použijete při
kopřivce, požahání medúzou, poštípání hmyzem. Dítě může po ošetření pudrem na slunce
a nehrozí, že se objeví puchýře. U dětí s citlivějším zažíváním nebo při cestě do exotických
krajin je vhodné podávat mléčné bakterie již před cestou, po dobu pobytu v zahraničí a několik
dní po návratu z cesty. Při přisátí klíštěte klíště odstraňte co nejdříve, místo přisátí ošetřete
desinfekcí a poznamenejte si datum ošetření.
Při cestování letecky se staráme, aby dítě nemělo před cestou zahleněný nos. Sprej do nosu
podáme před startem a před přistáním. Některé děti při cestování zvracejí, tak nezapomeňte
na lék na tyto potíže.
Nezapomeňte přibalit kartičku zdravotní pojišťovny, i když dítě cestuje s prarodiči.
Projekt Zdravý životní styl CZ.1.07/3.1.00/37.0051 nabízí rodičům předškolních dětí zdarma
odborné přednášky a rady v mateřských školách. Dále nabízí písemné odpovědi na konkrétní
problémy při výchově předškolních dětí, Dotazy posílejte na www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz.
Projekt realizuje Občanské sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří.
Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, o. s., Žatec, Masarykova 745
Projekt: Zdravý životní styl CZ.1.07/3.1.00/37.0051 plánuje v následujících měsících v mateřských školách a mateřských centrech přednášky na téma: Zdravý životní styl, Předškolní výchova
dětí, Volný čas dětí. Zveme rodiče a prarodiče předškoláků. Informace o termínech budou ve
spolupracujících MŠ a v tisku. Podrobnosti o projektu a přednáškách na www.zdravyzivotnistyl-zatec.cz.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
93. ČESKÉ DERBY RÁDIA IMPULS
V důsledku zaplavení areálu Conseq Parku Velká Chuchle bylo rozhodnuto, že 93. České derby
Rádia Impuls se uskuteční 23. června od 14 hodin na Hipodromu Most. Severočeské závodiště
vyšlo v naléhavě krizové situaci vstříc konání svátečního dostihového odpoledne, a tím samozřejmě
i zachování celistvosti a kontinuity celé sezóny. Oficiálním pořadatelem dne bude TMM, s. r. o.
Itinerář osmi dostihů odpoledne 23. června:
1. dostih – 14.00 hodin – Cena EBF (III. k., 1 600 m, 3l. nezvítězivší)
2. dostih – 14.30 hodin – 10. Tattersalls Mile (I. k., 1600 m, 3+).
3. dostih – 15.00 hodin – 9. Cena (I. k., 1 200 m, 3+)
4. dostih – 15.30 hodin – 34. Cena (I. k., 2 200 m, 3l. klisny)
5. dostih – 16.05 hodin – Cena Agro Poříčí, spol. s r. o. (II. k., 2 400 m, 3l. čes. chovu)
6. dostih – 16.40 hodin – 54. Zlatý pohár RABBIT Chotýšany, a. s. (I. k., 2 400 m, 4+)
7. dostih – 17.20 hodin – 93. České derby Rádia Impuls (Gd-3, 2 400 m, 3l.)
8. dostih – 18.00 hodin – Cena TRM (hdcp III. k., 2 400 m, 3+)
• PŘIJMEME montážního pracovníka
plynového zařízení se zkušenostmi v oboru vytápění. Požadavky: řidičský průkaz
skupiny B, osvědčení TIČR. Praxe výhodou, znalosti regulačních stanic výhodou.
Kontakt: TYGAS, s. r. o.,
Marika Dvořáková. Tel. 736 619 241.
Program ČT sport odvysílá přímý vstup z Derby (od 17.05 hodin) a několikrát bude reprízovat
75min. záznam celého odpoledne (poprvé ještě v neděli 23. června, v 19.30 hodin).
• POZOR! Nově otevřená poradna EFT,
autopatie, baňkování, odparazitování.
Zbavte se migrén, bolestí kloubů, zad,
alergií, chronických nemocí, depresí
a dalších zdravotních potíží. Výsledky
těchto metod dalece převyšují možnosti
klasických doposud známých léčebných
metod.
Dáša Pařízková, Spojeneckých letců 793,
Horní Lom, tel. 608 162 320,
e-mail: [email protected],
www.faster-eft.websnadno.cz.
Informace o dopravě na závodiště:
autem: http://www.hipodrom.cz/prijezd-parkovani.aspx
MHD: http://www.hipodrom.cz/autobusova-doprava.aspx
Nejprestižnější český klasický dostih se mimo Prahu poběží podruhé ve své dlouhé a bohaté
historii (v roce 1995 se derby-odpoledne konalo v Karlových Varech kvůli insolvenci tehdejšího
pražského pořadatele). Nicméně moderní areál Hipodromu Most (byl otevřen v roce 1997) má
dostatečné kapacity pro uskutečnění této nejvýznamnější akce dostihového kalendáře. Ostatně
již od roku 1999 je dějištěm Oaks, klasického dostihu pro klisny.
Vstupné: 50 Kč, děti do 140 cm výšky a ZP mají vstup zdarma. Držitelé všech typů celoročních
karet, vydaných TMM pro pražské dostihy (permanentky vč. „extra“ a „all in one“, Patriot/Student,
Derby Klub) mají rovněž vstup zdarma. Pro tento den neplatí volný vstup na opencard s ročním
kupónem DP Praha, ani jiné slevy jednorázového vstupného.
Média: pro tiskové centrum platí celoroční akreditace 2013 z Conseq Parku Velká Chuchle.
Celoroční akreditace „foto“ (vstup do dráhy, paddocku) z Conseq Parku Velká Chuchle v Mostě
neplatí. Akreditace pro ostatní píšící novináře a akreditace „foto“ uděluje Hipodrom Most podle
svých pravidel: http://www.hipodrom.cz/info/media.aspx.
POZVÁNÍ
POZVÁNÍ
SOUTĚŽTE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU LITVÍNOV
Odpovědi na soutěžní otázky zašlete
na adresu Městská knihovna Litvínov,
Soukenická 982, 436 01 nebo na emailovou adresu [email protected] nejpozději do 5. srpna.
Ve větách se skrývají známá díla české
i světové literatury autorů: F. Kafka,
L. N. Tolstoj, A. Dumas st., A. de SaintExupéry, O. Wilde, Guy de Maupassant,
F. M. Dostojevskij).
Najdete je?
Váš návrh je pro mě naprosto
nepřijatelný.
Ten člověk spáchal zločin
a trestu neujde!
Byl rozčarovaný, protože skončila vojna
a mírová jednání byla v nedohlednu.
Pro slečnu Bennetovou byl pan Darcy
naprosto ideální manžel.
Citadela Litvínov pořádá kulturní akce
pro občany města.
Věděl, že na něj jeho milá čeká na jejich
tajném místě.
Marek Černý dal své přítelkyni
k narozeninám symbolický černý tulipán.
Správné odpovědi z Radnice č. 10:
1. Panter, 2. Kala, 3. Kiča, 4. Eric Knight,
5. 1933, 6. Achab.
Výherce: Irena Piskačová.
Výherkyni gratulujeme a cenu si může vyzvednout v knihovně v Soukenické ulici.
Město Litvínov a INTUS zve na KŘEST CYKLOTRASY/TRASY PRO NORDIC WALKING
Městská knihovna Litvínov nabízí
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Od 1. července do 31. srpna:
PO + ÚT: 8.00–16.00 hod.; ST: 13.00–16.00 hod.
ČT: 9.00–18.00 hod.; PÁ: 8.00–15.00 hod.
PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ
Mgr. Jiří Šlajsna – přednáška z naší historie.
24. 6. od 16.00 hod. ve společenské místnosti.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Prvňáčci ze SSZŠ Litvínov budou v knihovně slavnostně popasováni na čtenáře.
25. 6. od 16.00 hod. ve společenské místnosti.
AUTORSKÉ ČTENÍ
Hudební odpoledne s písničkářem, skladatelem,
spisovatelem… Janem Burianem. Vstupenky za 70 Kč
jsou v předprodeji v knihovně. K dispozici pouze 60 míst.
Poplatek je 70 Kč.
26. 6. od 17.30 hod.
LANOVKOU DO KRUŠNÝCH HOR
20. července
21. 6.
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Rodinný, dobrodružný, animovaný.
Od 17 hod., vstupné 100 Kč.
MUŽ Z OCELI 3D
PREMIÉRA!
Akční, sci-fi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 140 Kč.
Zkuste elektronickou aukci s eCENTRE
Vedení města Litvínova pomáhá zorganizovat elektronickou aukci pro občany města na
dodavatele elektřiny a zemního plynu. Elektronickou aukcí na nákup energií lze dosáhnout
významného snížení jejich ceny. Radní schválili spolupráci města s organizátorem aukce eCENTRE,
a. s., která spočívá v propagaci záměru a poskytnutí vhodného prostoru pro sdružení poptávek
občanů na elektřinu a zemní plyn. Společnost poté elektronicky zorganizuje soutěže mezi distributorskými firmami za účelem dosažení co nejvýhodnější ceny energií. Do 15. července v litvínovské
radnici na nám. Míru v suterénu budovy (zasedací místnost číslo 2) vždy v pondělí od 12 do 18
hodin jsou občanům města k dispozici zástupci společnosti eCENTRE, kteří shromažďují jejich
požadavky a poskytují veškeré potřebné informace.
Jaké kroky povedou k úsporám?
1. Podpis smlouvy s organizátorem soutěže eCENTRE v litvínovské radnici na nám. Míru
v suterénu budovy (zasedací místnost číslo 2) vždy v pondělí od 12 do 18 hodin; předání
*kopií stávajících smluv na elektřinu/plyn včetně všech dodatků a obchodních podmínek
* kopii vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace+detailní rozpis vyúčtování)
2. Organizátor soutěže posbírá podklady od domácností do 15. 7.
3. Organizátor sdruží poptávku de e-Aukční síně do 31. 7.
4. Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve k účasti v e-Aukci do 15. 8.
5. V internetové aukci soutěží dodavatelů nejnižší cenu – zajištěná férová soutěž do 15. 8.
6. Organizátor služby porovná dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce do 31. 8.
7. Je-li cena z e-Aukce nižší než stávající cena, eCENTRE zajistí výpověď ze stávající smlouvy
a současně podpis nové smlouvy mezi občanem a vítězným dodavatelem. Je tak zajištěn
100 % administrativní servis do 31. 12.
LITVÍNOV A OKOLÍ VE FOTOGRAFII
MĚSTO LITVÍNOV VE SPOLUPRÁCI S INTUS VYHLAŠUJE 5. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
KATEGORIE: barevná digitální fotografie
TÉMATA: • Krušné hory – příroda, krajina, památky
• Vodní dílo Janov (100. výročí zahájení provozu)
FOTOGRAFIE BUDOU SLOUŽIT K PROPAGAČNÍM ÚČELŮM MĚSTA LITVÍNOVA A KRUŠNÝCH HOR
FORMÁT: papírová fotografie 30 x 40 cm
POČET SOUTĚŽNÍCH SNÍMKŮ: Každý autor je povinen dodat minimálně 1 fotografii z jednoho ročního
období (celkem 4 fotografie). Maximálně 4 fotografie od každého tématu
za období červenec 2013 – červen 2014 (dosud nepublikované).
UZÁVĚRKA: 26. 6. 2014
Výstava soutěžních snímků a ocenění nejlepších fotografů proběhne
v listopadu 2014 v městské Galerii Radniční sklípek.
CENY U KAŽDÉHO TÉMATU:
1. místo – 1 500 Kč • 2. místo – 1 000 Kč • 3. místo – 500 Kč • čestná uznání – věcné dary
Fotografie musí mít na zadní straně tabulku s číslem tématu, názvem, místem a datem vzniku, jménem
a adresou autora, tel. číslem nebo e-mailem. Tabulku si lze vyzvednou v INTUSu (Radniční sklípek, Smetanova
čp. 40), v městské Galerii Radniční sklípek (Smetanova čp. 40) nebo stáhnout z internetových stránek
města www.litvinov.cz.
Příjem snímků do soutěže (v obálce a se jménem autora), informace: INTUS – Informační turistická služba,
budova Radničního sklípku, Smetanova čp. 40, 436 01 Litvínov, tel. 608 541 112, e-mail: [email protected]
Autoři snímků dodají pořadateli fota také na CD. Neoceněné fotografie si budou moci soutěžící vyzvednout
po skončení výstavy v prosinci 2014.
Podmínka účasti ve fotografické soutěži: Autoři snímků podepíší prohlášení, že v případě ocenění v soutěži
souhlasí s tím, aby jimi vyhotovené fotografie byly městem Litvínovem užity k propagačním účelům
(výroba kalendářů a jiných propagačních materiálů).
I n t e r n e t o v é
s t r á n k y
L i t v í n o v a :
22. 6.
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Rodinný, dobrodružný, animovaný.
Od 15 hod., vstupné 100 Kč.
ZAMBEZIA 3D
Animovaný, komedie, dabing.
Od 17 hod., vstupné 110 Kč.
MUŽ Z OCELI 3D
Akční, sci-fi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 140 Kč.
LESNÍ DUCH
Horor, thriller, titulky, od 15 let.
Od 22 hod., vstupné 90 Kč.
23. 6.
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Rodinný, dobrodružný, animovaný.
Od 15 hod., vstupné 100 Kč.
ZAMBEZIA 3D
Animovaný, komedie, dabing.
Od 17 hod., vstupné 110 Kč.
MUŽ Z OCELI 3D
Akční, sci-fi, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 140 Kč.
24. 6.
HURÁ NA FRANCII
PREMIÉRA!
Komedie, dabing.
Od 19.30 hod., vstupné 100 Kč.
25. 6.
HURÁ NA FRANCII
Komedie, dabing.
Od 19.30 hod., vstupné 100 Kč.
26. 6.
HURÁ NA FRANCII
Komedie, dabing.
Od 19.30 hod., vstupné 100 Kč.
27. 6.
PO ZÁNIKU ZEMĚ
PREMIÉRA!
Sci-fi, dobrodružný, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 130 Kč.
28. 6.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
Animovaný, komedie, fantasy.
Od 17 hod., vstupné 150 Kč/děti 130 Kč.
PO ZÁNIKU ZEMĚ
Sci-fi, akční, dobrodružný, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 130 Kč.
29. 6.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
Animovaný, komedie, fantasy.
Od 15 hod., vstupné 150 Kč/děti 130 Kč.
IRON MAN 3 3D
Akční, dobrodružný, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
PO ZÁNIKU ZEMĚ
Sci-fi, akční, dobrodružný, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 130 Kč.
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
PREMIÉRA!
Akční, horor, titulky.
Od 22 hod., vstupné 160 Kč.
30. 6.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
Animovaný, komedie, fantasy.
Od 15 hod., vstupné 150 Kč/děti 130 Kč.
IRON MAN 3 3D
Akční, sci-fi, dabing.
Od 17 hod., vstupné 140 Kč.
w w w . l i t v i n o v. c z
•
TEENZONE
Nabízíme mladým prostor, časopisy, knihy, hry. Přijďte
strávit odpoledne do klubu pro náctileté (13+).
27. 6. od 14.00 do 18.00 hod.
RANGERS LITVÍNOV
Kroužek pro dětského čtenáře. Náplní je pomáhat
zvířatům ve volné přírodě i v zajetí, seniorům a nemocným lidem. Zájemci se stále mohou hlásit.
27. 6. od 14.30 do 18.00 hod.
ODMĚNA ZA VYSVĚDČENÍ S VYZNAMENÁNÍM
28. 6. v otevíracích hodinách do knihovny.
PO ZÁNIKU ZEMĚ
Sci-fi, akční, dobrodružný, titulky.
Od 19.30 hod., vstupné 130 Kč.
KINO CITADELA
CYKLOTRASA – 43 km – LITVÍNOV – ŠUMNÁ – DOLNÍ STANICE LANOVKY NA KLÍNY – KLÍNY – ČERNÝ RYBNÍK –
JIHOBŘEŽNÍ CESTA – DLOUHÁ LOUKA – FLÁJSKÝ VRCH – JIHOBŘEŽNÍ CESTA – ČERNÝ RYBNÍK – KLÍNY
TRASA PRO NORDIC WALKING – 12 km – LITVÍNOV – ŠUMNÁ – DOLNÍ STANICE LANOVKY NA KLÍNY –
KLÍNY – STARÁ ŠKOLA – KOSTELNÍ CESTA – MRAČNÝ VRCH – STARÁ ŠKOLA – KLÍNY
možnost výuky Nordic Walking s odborným instruktorem i zapůjčení NW holí (vše zdarma), rezervace holí v INTUSu
1. pěší sraz: 9.00 hodin, parkoviště u restaurace Bukový háj
2. cyklisté sraz: 10.00 hodin, parkoviště u restaurace Bukový háj
Litvínov parkoviště restaurace Bukový háj – Šumná – po naučné stezce Tesařova cesta Šumný
důl – dolní stanice lanovky na Klíny – výjezd lanovkou na Klíny (zdarma)
Křest nové trasy v 11.30 hodin před hotelem Emeran
• jede se a jde za každého počasí
• každý účastník křtu obdrží mapku trasy
Cíl/14.00 hodin
• restaurace – hotel Emeran, Klíny
• občerstvení
Přesun do Litvínova
1. individuálně na kole
2. lanovkou
3. autobusem KAVKA, 15.34, 17.49 hodin, zastávka Klíny – hostinec
Účast na vlastní nebezpečí. Akci podpořila společnost Sport areál Klíny, s. r. o.
HRDINOVÉ SVĚTA FLAND
V herně dětského oddělení mají opět sraz hrdinové
světa Fland, kteří zapojí svou fantazii nad důmyslným
herním plánem Radka Tomana.
26. 6., 3. 7., 10. 7., 17. 7.
vždy od 16.00 do 18.00 hod. v herně knihovny.
POZOR!
Během prázdnin kino hraje pouze od 1. 7. do
14. 7. (plánovaná rekonstrukce toalet u kina)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
www.citadela-litvinov.cz
1. 7.
STAR TREK: Do temnoty 3D
Od 19.30 hod.
2. 7.
STAR TREK: Do temnoty 3D
Od 19.30 hod.
3. 7.
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Od 19.30 hod.
4. 7.
JÁ PADOUCH 2 3D
Od 17 hod.
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Od 19.30 hod.
5. 7.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
Od 15 hod.
JÁ PADOUCH 2 3D
Od 17 hod.
BLING RING: JAKO VIPKY
Od 19.30 hod.
6. 7.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
Od 15 hod.
JÁ PADOUCH 2 3D
Od 17 hod.
BLING RING: JAKO VIPKY
Od 19.30 hod.
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
Od 22 hod.
7. 7.
JÁ PADOUCH 2 3D
Od 15 hod.
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D
Od 17 hod.
IRON MAN 3 3D
Od 19.30 hod.
8. 7.
IRON MAN 3 3D
Od 19.30 hod.
9. 7.
PO ZÁNIKU ZEMĚ
Od 19.30 hod.
10. 7.
PO ZÁNIKU ZEMĚ
Od 19.30 hod.
11. 7.
REVIVAL
Od 19.30 hod.
12. 7.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D
Od 17 hod.
REVIVAL
Od 19.30 hod.
13. 7.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D
Od 15 hod.
JÁ PADOUCH 2 3D
Od 17 hod.
REVIVAL
Od 19.30 hod.
PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI 3D
Od 22 hod.
14. 7.
JÁ PADOUCH 2 3D
Od 15 hod.
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D
Od 17 hod.
PACIFIC RIM – ÚTOK NA ZEMI 3D
Od 19.30 hod.
E - m a i l
r e d a k c e :
ZAPOMENUTÉ ZÁLOŽKY
Výstava zapomenutých záložek.
1. 7.–31. 8. ve vstupní hale knihovny.
TRAMPSKÝ TÁBOR
Hlásit se mohou děti ve věku 8–15 let.
18.–19. 7.
KURZY POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI
Městská knihovna Litvínov pokračuje v pořádání počítačových kurzů pro začátečníky, kteří se poprvé seznámí s programy:
Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint. Internet
pro začátečníky a pokročilé.
Kurzy trvají 150 minut a cena jednoho je 100 Kč.
Na kurzy je nutné se přihlásit dopředu
na tel. číslo knihovny 476 111 373
nebo 603 831 042.
Místo: knihovna – Soukenická 982, PC učebna.
DOCELA VELKÉ
DIVADLO
24. 6.
UBOHÝ CYRANO
Od 19 hod., vstupné 220, 200 a 180 Kč.
25. 6.
ČERT A KÁČA
Od 9.30 hod., pro MŠ, ZŠ
a rodiče s dětmi na mateřské dovolené
vstupné 45 Kč.
26. 6.
FERDA MRAVENEC
Od 9.30 hod., pro MŠ, ZŠ
a rodiče s dětmi na mateřské dovolené
vstupné 45 Kč.
GALERIE RADNIČNÍ
SKLÍPEK LITVÍNOV
ul. Smetanova č. p. 40
do 18. 7.
JAN DINGA – NÁVRATY
Otevřeno: út–pá 9–18 hod., so 12–18 hod.
Vstupné: děti, studenti 5 Kč;
důchodci 10 Kč; dospělí 20 Kč
Noví občánci Litvínova byli slavnostně
přivítáni 8. června v obřadní síni města.
Vedení města Litvínova dětem i jejich
nejbližším přeje mnoho vzájemné lásky
a spokojený život.
Nela SOLAROVÁ, Ondřej SÝKORA, Zdeňka
ŠTEFLÍKOVÁ, Dominik VRŠEK, Anežka BÍLÁ,
Deniel BURDA, Kristýna ŠINDELÁŘOVÁ, Ondřej
GILAR, Nella DOBREČEVIČOVÁ, Václav MAKOVSKÝ,
Tereza SKLENIČKOVÁ, Marek HUBÁČEK, Ella
LANGHAMMEROVÁ, Matyáš JARKOVSKÝ, Tereza
KUNDRTOVÁ, Denis SVOBODA, Adéla SÝKOROVÁ,
David BORÁK, Anna VRÁNKOVÁ, Kevin TULEJ,
Patrik LEVIT, Jan KRÁTKÝ, Elen ŠUMOVÁ, Marie
Julianna GIŇOVÁ, Josef ŠVERMA, Pavlína
HIRSCHFELDOVÁ, Roman KAVOR, Sofie
DANIŠOVÁ, Milan BALOG, Radek Luboš LIPERT.
Poslední koncert
Zastaveníčka
22. června od 19 hod.
v ZUŠ Litvínov
Vstupné dobrovolné
Prázdninová otevírací doba
nízkoprahového centra
Jaklík (Litvínov-Janov):
pondělí–čtvrtek 9–15 hod.
pátek 9–12 hod.
Od 8. 7. do 22. 7.
probíhá
pro přihlášené děti
příměstský tábor
SPORTaS, s. r. o., Litvínov
KOUPALIŠTĚ OTEVŘENO
PROVOZNÍ DOBA
DENNĚ 9.00–19.00 hod.
Plavecký bazén v Litvínově
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA
UZAVŘENÍ od 21. června
www.sportas.cz
r a d n i c e @ m u l i t v i n o v. c z
Radnici vydává město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, 436 01 Litvínov, nám. Míru 11. Členové redakční rady: Litvínov – Mgr. Milan Šťovíček, starosta města; RSDr. Erika Sedláčková, 1. místostarostka města; Ing. Karel Linhart, 2. místostarosta města;
Zuzana Wiednerová, vedoucí úseku kanceláře starosty; PhDr. Vlastimil Doležal, člen rady města; Meziboří – tajemnice městského úřadu Ing. Jitka Zetková; poradní hlas – Margita Chalásová, redaktorka.
Redakce a příjem inzerce v budově městské Galerie Radniční sklípek (st 8–17 hod., čt 8–15 hod.), Smetanova čp. 40, Litvínov, telefon 476 732 705, 737 200 685, e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E11603. Radnice vychází dvakrát v měsíci v nákladu 6 300 kusů, o prázdninách jedenkrát. Rozšiřují soukromí distributoři. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Tisk a grafická úprava SAMAB BRNO GROUP, a. s., 602 00 Brno, Cyrilská 14, tel. 543 210 364, e-mail: [email protected]
DOPISY
SPOLEČNOST
Napsali jste do redakce Radnice...
Tvůrčí dílny získávají na oblibě
Žáci 7. třídy ZŠ Litvínov-Hamr obsadili 1. místo v soutěži Mladý záchranář.
Na třinácti stanovištích družstva plnila
úkoly související s ochranou člověka za
mimořádných událostí, poskytováním
první pomoci, sebeochranou a pomocí
osobám v ohrožení. Z vítězství družstva
měli radost i ostatní sedmáci, protože jednou z krásných cen byl i výlet pro celou
třídu na Fláje a Jezeří. Děkujeme členům
HZS i ostatních složek IZS za velmi zajímavý den.
Mgr. Ilona Bursíková, ZŠ
Déšť udělal čáru přes rozpočet organizátorům Dětského dne v Meziboří. Oslavy
se měly konat v areálu sjezdovky, nakonec ale musely být přesunuty do sportovní haly.
Zrušen byl také pohádkový les a Cesta za pokladem, na který se děti každoročně těší.
I tak si ale děti oslavy hodně užily. V hale byl totiž pro ně připraven animační program
uskupení DanceMissin. Děti tančily ve víru pirátského karnevalu, užívaly si malování
na obličej a řadu soutěží. Tančilo se několik hodin a děti stále neměly dost. Dětský den
se tak navzdory nepřízni počasí vydařil. Dětský den v Meziboří byl realizován za
podpory Ústeckého kraje. Akci podpořil také místní podnikatel Bui Trong Minh, který
věnoval sladké odměny.
(ema)
V květnu jsme byli s dětmi pozváni na pohádku O princi Bajajovi na zámek Jezeří.
Na zámku jsme nebyli poprvé, přesto nás opět pohled na něj příjemně překvapil. Je
na něm znát snaha o znovuzrození zchátralé perly Krušných hor. U brány na nás čekal
královský šašek v krásném kostýmu a hned nás všechny vedl na prostorné nádvoří, kde
stály velké stany proti dešti se spoustou laviček. Usadili jsme se a po příchodu dalších
dětí mohla pohádka začít. Po pohádce plné vtipu a skvělých hereckých výstupů následovala praktická ukázka starých řemesel. V ohrádce si děti pohladily ovečky a kůzlata,
dozvěděly se o předchůdci dnešního batohu, prohlédly si různé druhy podkov… Následovala prohlídka sklepení zámku se strašidly. Těšíme se na další krásnou prohlídku
a možná i pohádku.
Za MŠ Parník Litvínov Hana Koldusová
Litvínovská knihovna v rámci Dne dětí připravila pro oslavence spoustu zábavných
soutěží v duchu mořských vlků, proto soutěže byly koncipovány na moře. Dopoledne
bylo vyhrazeno pro děti z mateřských škol. Na jednotlivých stanovištích například
házely kroužkem na chobotnici, střílely z děla na přístav, lovily prutem rybky, v ploutvích
a brýlích překonávaly překážkovou dráhu, aby nakonec získaly poklad z truhličky
piráta. Zasoutěžit si přišly i děti z litvínovské ZŠ Šafaříkova. Odpoledne si přišli na své
další malí návštěvníci knihovny. Podstoupili všechny úkoly, které si pro ně knihovnice
a knihovníci, coby námořníci a pirát, připravili. Získali pak za to od nich sladkou odměnu.
(kni)
Děkujeme všem zaměstnancům rekreačně vzdělávacího střediska Lesná i hotelu
Lesná v Krušných horách v čele s Mgr. Herzánovou za krásný den, který jsme zde
prožili. Pobyt byl odměnou za vítězství v přírodovědném projektu Krušné hory – Domov
můj. Pestrý program nás nejen pobavil, ale především zaujal a poučil. K tomu jsme
poznali nové kamarády, žáky 3. třídy 18. ZŠ v Mostě. Společně jsme plnili zajímavé
úkoly, kvízy, hráli společně hry, soutěžili. Také jsme navštívili Krušnohorské muzeum
v Lesné, kde jsme pronikli i do minulosti. Zkusili si výrobu drobných dekorativních
předmětů. Poznali jsme řemesla typická pro tento kraj. Kromě zážitků jsme získali
i studijní materiál, který ve škole určitě použijeme.
Cipískové z 3. A, Mgr. D. Nekvindová, SSZŠ Litvínov
Začátkem června prožili všichni obyvatelé Domovů sociálních služeb Litvínov
krásné a pohodové odpoledne, a to díky Divadlu rozmanitostí a Městskému divadlu
v Mostě. Program připravený divadelníky pro zdravotně postižené klienty byl zahájen
pohádkou Otesánek, pokračoval vystoupením Krušnohorské dudácké kapely a vyvrcholil
energií nabitou diskotékou Zdeňka Turka. Počasí po delší době ukázalo svou vlídnější
tvář a podpořilo příjemnou atmosféru plnou hudby a tance. Děkujeme všem účinkujícím
za jejich vystoupení a za velkou dávku empatie a nadšení, se kterým se už osmým rokem
vracejí do našeho domova a přinášejí nám radost a dobrou náladu.
Vedení a klienti DSS Litvínov
Občanské sdružení Výlet, sídlící v Praze, v sobotu 1. června odpoledne připravilo
naučnou procházku Koldomem. V každém patře starého křídla byla pro návštěvníky
připravena výstavka historických snímků, koláží, pro děti skleněné kuličky ve žlábcích.
Z reproduktoru se nesly zvuky Koldomu a zachycené rozhovory, běžel film z běžného
života obyvatel. Divadlo IMPROVIZE sehrálo improvizovaný příběh z Koldomu. Příjemné odpoledne a večer připravila a organizovala studentka fakulty humanitních
studií Karlovy univerzity Hana Daňková. S komentářem provázela zájemce suterény
obou křídel, navštívili jeden byt a bývalý sál restaurace středního traktu. Jméno studentky
Daňkové již Litvínov poznal, když v roce 2012 zveřejnila článek v Radnici o historii
Koldomu. Nyní se přímo s občany rozdělila o poznatky, které získala studiem historie
i současnosti tohoto objektu. Na závěr sklidila zasloužený potlesk.
Václav Novotný, kronikář Litvínova
Pedagogové ZŠ speciální v Litvínově
připravili pro své žáky oslavu Dne dětí
v tělocvičně školy. Žákyně z 2. stupně pod
vedením p. učitelky Štěpánkové vyrobily
pro tuto příležitost papírový dort. Kolem
něj se za doprovodu kytary zpívalo a tančilo. Žáci také poměřovali své schopnosti
a dovednosti na stanovištích se sportovním zaměřením. Děti odcházely s malou
sladkou pozorností a pedagogové s pocitem spokojenosti, když viděli v obličejích
svých žáků úsměv a dobrou náladu.
Mgr. Lenka Hrušková
Severočeská teplárenská, a. s.
na
www.setep.cz
informace
o probíhajících či
plánovaných odstávkách
o poruchách a haváriích
na tepelných zařízeních
v majetku ST, a. s.,
První mostecké, a. s.,
United Energy, a. s.
Celkem 24 medailí rozdali rozhodčí
dětem na sportovních hrách, které se
v červnu odehrály na hornojiřetínském
koupališti. Účastníci her běhali na čas,
skákali do dálky, házeli kloboukem na terč
či zdolávali překážkovou dráhu. „Sportovní odpoledne dopadlo úspěšně a užili
jsme si ho všichni. Jediné, co příliš nevyšlo,
bylo počasí,“ okomentovala za rozhodčí
Miluše Vrábelová. Sportovní dvouhodina
na konci našla své mladé vítěze a i nej
sportovce dne, kterým se stala Štěpánka
Klimešová.
Město v červnu navštívil také nejslavnější detektiv všech dob Sherlock
Holmes. S jeho posledním detektivním
případem dorazilo do knihovny Divadlo
Tramtarie. „Byla to velmi úspěšná repríza. Publikum bylo v Horním Jiřetíně
skvělé. Doufáme, že se v knihovně nebo
i jinde někdy v budoucnu ještě potkáme,“
uvedl divadelní režisér a herec Jiří Jelínek, který ztvárnil jednu z hlavních postav. „Komedie Poslední případ Sherlocka
Holmese byla skvělá. Bavila od začátku
do konce,“ řekl jeden z diváků Tomáš
Novotný.
Rušno a veselo bylo též na letní výtvarné dílně. Tentokrát si dala za úkol s dětmi
vytvořit zmenšený model zámku Jezeří.
Vedle něj se děti v dílně seznamovaly
s bylinkami, vyráběly si roztomilé příšerky
z ponožek, kreslily, malovaly či tvarovaly
různé letní motivy z vizovického těsta.
„Děti byly velmi šikovné. Po oba dva tvůrčí
dny vznikala krásná díla. Další výtvarná
dílna bude na podzim,“ prozradil vedoucí
kulturního zařízení Jiří Beneš.
(hoj)
Členové Svazu tělesně postižených
Litvínov se zúčastnili v Roztokách u Křivoklátu ve dnech 25.–31. května sociálně
právního školení za účasti zástupců Svazu
tělesně postižených z Prahy. Tématem
byly S karty, právní nároky osob zdravotně
postižených, příspěvky na bydlení, připravovaná změna občanského zákoníku
k legislativě místních organizací.
Jan Bartko, STP Litvínov
Po dlouhém nepříznivém počasí
konečně vysvitlo sluníčko, a tak se
děti z mateřské školy v Horním Jiřetíně
12. června vydaly na školní výlet na Dlouhou Louku za zvířátky. Jana Hanko pěkně
uvítala všechny děti na své minifarmě.
Děti znají spoustu zvířat z výuky, z knih
i encyklopedií, ale není nad osobní poznání a kontakt se živými zvířaty v jejich prostředí. Strávily moc hezké a příjemné
dopoledne plné poznání i zábavy.
Bc. J. Laliková, ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
V květnu děti z MŠ Pod lesem v Litvínově prožily velmi příjemné kulturní dopoledne v Divadle rozmanitostí v Mostě.
Nejprve zhlédly loutkovou pohádku Princ
Bajaja, poté se vydaly společně s průvodkyní do všech prostor divadla. Zkusily
vystoupit na jeviště a zazpívat společnou
písničku. Všechny děti byly z pohádky
a prohlídky zákulisí nadšené. Děkujeme
zaměstnancům divadla za milý přístup
a v neposlední řadě také za zajištění bezplatné autobusové dopravy.
Tradičně se děti z MŠ vydaly do Sport
areálu Klíny na týden plný zážitků. Letos
s nimi byli i jejich dobří kamarádi skřítkové, neboť oni totiž žijí v lese poblíž jejich
školy. Každý den děti plnily úkoly, které
si pro ně skřítkové připravili. Týden prožitý
ve společnosti skřítků bez maminky a tatínka byl pro děti velkým dobrodružstvím.
Okolí horského hotelu Emeran, kde byly
děti ubytovány v krásných pokojících, je
úžasné. Velmi děkujeme Kamile Dlouhé,
která nám vyšla vstříc při realizaci našeho
programu. Těšíme se na příští rok, protože
pojedeme zase a opět si to náramně užijeme.
Kolektiv učitelek MŠ
Dinga se po letech vrací do Litvínova
Před 10 lety se v litvínovské městské
Galerii Radniční sklípek představil malíř
Jan Dinga, v současné době žijící v Kladně. Absolvoval PF v Ústí nad Labem, kde
ho do tajů techniky malby uvedl a vztah
k malířství v něm probouzel ak. mal.
Miroslav Prošek. Jan Dinga hledá inspi-
raci v přírodě jako celku i v jejích detailech. „Snažím se vytvářet obrazy, které
by člověk přehlédl najednou a postupně
byl vtažen ke čtení případných detailů
tak, aby moje obrazy byly pro diváka neznámým zázrakem,“ říká Jan Dinga (viz
foto vpravo).
Obrazy Jana Dingy jsou k vidění v městské galerii do 18. července.
(foto: woh)
SPORT
SPORT
Hokejbalisté vybojovali dvě stříbra
Začátkem června se žáci Sportovní
soukromé ZŠ Litvínov zúčastnili v Praze
na Palmovce republikového finále Hokejbalu proti drogám 8. a 9. tříd. V základní
skupině si vedli se střídavými úspěchy. Po
jedné výhře, remíze a prohře obsadili 2.
místo a postoupili do čtvrtfinále, v němž
narazili na reprezentanta Prahy. Soupeře
porazili 2:0 a postoupili do semifinále.
V boji o finále se utkali s týmem Hradce
Králové, který v napínavém zápase porazili
2:1 po trestných stříleních. Finálový zápas
s Kladnem byl bojem o každý metr hřiště.
Vyrovnaný zápas skončil v základní hrací
době 0:0. V penaltovém rozstřelu Litvínovští tolik štěstí neměli, a tak obsadili
konečné 2. místo v republice. Školu reprezentovali: Uher, Kučera, Havlík, Drašar,
Vopat, Vébr, Machač, Havlíček, Najman,
Brzek a Urbánek, kterým patří dík za vzornou reprezentaci školy.
Také žáci 4. a 5. tříd SSZŠ se zúčastnili republikového finále soutěže Hokejbal
proti drogám. V úterý 11. června se vydali
do Prahy, aby se utkali s nejlepšími družstvy České republiky ve své kategorii. Turnaj
se hrál systémem každý s každým. Po
výsledcích 5:1, 1:0, 3:0 a 1:4 Litvínov vybojoval krásné 2. místo. Vítězem se stala ZŠ
Jihlava, která měla stejný počet bodů, ale
lepší skóre. Školu reprezentovali: Klika,
Uher, Kroupa, Stehlík, Skuhrovec, Myšák
(nejlepší střelec turnaje), Vovesný, Fišer,
Vopat, Slavík a Baláž.
Poděkování si zaslouží žáci za vzornou
reprezentaci žáci školy i rodiče za krásné
povzbuzování po celou dobu turnaje.
Mgr. Kamil Skuhrovec, SSZŠ Litvínov
Ondřej Frýba vítězem v Říčanech
Po delší době se významněji do výsledkové listiny billiard-hockeyového turnaje
zapsal litvínovský hráč Ondřej Frýba. V Říčanech na turnaji nižší kategorie Expres
v pěti zápasech dosáhl tří výher (Dominik Kuchař, BHC Vršovice, Jiří Tůma, Martin
Tůma, oba BHC Radošovice) a dvou remíz (Jakub Novotný, Petr Henych, oba Old
Friends Most) a v turnaji těsně zvítězil. V jeho prospěch před druhým Novotným
rozhodla až pomocná kritéria.
(has)
Sportovní škola má rekordmana
Kinderiáda jsou atletické závody pro
děti 2. až 5. tříd ZŠ, které se konají každoročně nejprve v každém regionu ČR.
V regionálním kole se účastní 35 škol, poté
se tři nejlepší sejdou ve finále v Praze
během měsíce června. Garantem závodů
je Český atletický svaz s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy. V Ústí
nad Labem se letos Sportovní soukromá
ZŠ Litvínov opět neztratila. Skvěle se
umístil Marek Müller. Na stupních vítězů
stál 2x za skok z místa (193 cm) a běh na
60 m, ve kterém se stal novým krajským
rekordmanem v 15ti leté historii Kinderiády časem 9,79 s. Velká gratulace patří
také Lucii Dufkové za 1. místo v běhu na
60 m a 3. místo ve skoku z místa. Všem
vítězům osobně gratuloval trojnásobný
mistr světa Tomáš Dvořák.
Mgr. Jaroslava Ledererová, SSZŠ
Mladí cyklisté jsou zváni na finále
Druhý a třetí závod jarního cyklistického seriálu 2. r. memoriálu Oldřicha Rouda
pro děti se konaly 9. a 16. června za velmi pěkného počasí. Cyklistický klub Litvínov
se těší na mladé příznivce cyklistiky při otevřeném finále 30. června v Litvínově u Pilařského rybníka v 10.45 hod.
Dana Roudová, CK Litvínov
Vítězové jednotlivých kategorií 2. + 3. kola:
Benjamínci chlapci – 2. + 3. Tomčík Matyáš, MŠ Skalka, dívky – 2. Šefrhansová Daria,
Litvínov, + 3. Krejcarová Stela, Litvínov; začátečníci chlapci – 2. + 3. Rous David, MŠ
Sluníčko, dívky – 2. Drejčková Kateřina, MŠ Ladova, + 3. Prantová Laura, MŠ Sluníčko;
předžákyně – 2. Rousová Sabina, ZŠ Hamr, + 3. Kýhosová Veronika, 3. ZŠ Litvínov;
předžáci – 2. Mareček Michael, Deutsnedorf, + 3. Franěk Adam, SSZŠ Litvínov;
žáci – 2. + 2. Flanderka Aleš, ZŠ Meziboří, žákyně – 2. + 3. Zouzalová Karolína, 1. ZŠ
Litvínov; mladší žáci – + 3. Mareček David, 3. ZŠ Litvínov; starší žáci – 2. Souček
Jaroslav, ZŠ Litvínov.
Zdeněk Hylský těsně minul medaili
Stolní tenista a trenér Sokola Horní
Jiřetín Mgr. Zdeněk Hylský se zúčastnil
se svým asistentem Ing. Josefem Černuškou ME veteránů v německých Brémách.
Startovalo celkem 2 750 hráčů a hráček
ze 40 států Evropy. Hrálo se v šesti halách
na 180 stolech.
V kategorii M65 startoval Zdeněk Hylský. Přihlášeno v ní bylo 324 hráčů. Rozlosováni byli do 83 skupin po čtyřech
hráčích. Po utkání ve skupinách postoupili
první dva hráči do hlavního vyřazovacího
pavouka. Zdeněk Hylský nejprve zvítězil
ve své skupině postupně s Leonidem
Gavrilovem z Ruska, potom porazil Haralda Wieseho z Německa a poslední utkání
ve skupině hrál se zástupcem pořádající
země Bernardem Lampem. Všechny zápasy vyhrál shodně 3:0 na sety. V dalším boji
vrátil porážku z ME v Liberci (2011)
domácímu Hansi Theelenovi v poměru
3:0. O postup mezi nejlepších 32 prohrál
s Karolem Korbelem ze Slovenska 0:3.
Do soutěže čtyřher nastupoval Zdeněk Hylský s Milošem Matějíčkem. Po
vítězství ve skupině nad Švédy a Němci
se dostali do hlavního pavouka, kde
postupně porazili Valova s Pakhomovem
(Rusko), Wolfa a Grammela (SRN) a Švédy Jönssena a Bloma vždy shodně 3:0.
V boji o medaile podlehli němcům Lieckovi s Reulandem těsně 3:2 na sety. V tomto dramatickém utkání o postup mezi
4 nejlepší páry vedli 2:1 na sety a za stavu
10:9 neproměnili match ball.
V pátém rozhodujícím setu vedli při
výměně stran 5:1, ale nedotáhli náskok
do vítězného konce.
Zástupce z Horního Jiřetína sehrál
na klání stolních tenistů celkem 11 utkání,
9x zvítězil a dvakrát prohrál.
Poděkování za možnost zúčastnit se
mistrovstí Evropy patří také sponzorům,
zejména ČMKV, občanskému sdružení
DIALOG a městu Horní Jiřetín, kteří akci
podpořili.
Ing. Josef Černuška
Skončila jarní závodní sezóna moderních gymnastek
V květnu proběhl v Chomutově oblastní závod k MDD. Litvínovské gymnastky
si k svátku dětí pořídily krásný dárek
6. místem A. Smržové a 8. místem
N. Smržové v kategorii OB – akrobacie.
Obě byly na závodech poprvé a své vystoupení zvládly na jedničku s hvězdičkou. Se
stejnou sestavou, ale ve starší kategorii, si
spravedlivě 2.–3. místo rozdělily ostřílené
závodnice K. Bláhová a S. Máchová.
Na Zeleném pruhu v Praze v konkurenci závodnic téměř z celé republiky
S. Máchová v kategorii OA – sestavy BN
+ A vybojovala 4.–6. místo. V I. kategorii –
BN a V se nejlépe dařilo L. Vrbové na
8. místě, K. Vodičková přivezla 14. místo.
V nejstarší kategorii obsadila 12. místo
L. Dlouhá za sestavu s kužely a stuhou.
Nejmladším holčičkám v kategorii OB –
BN a akrobacie se tolik nedařilo – Janoušková 20.–21., N. Honalová 23., Hoblíková
27., P. Řehořová 28.
Vrcholem letošního závodního roku
bylo 1. června mistrovství ČR v ZPMG
v Polance nad Odrou, kde SVč oblast
a náš klub reprezentovala s kužely a stuhou Lucie Dlouhá. Družstvo obsadilo
24. místo a v jednotlivkyních si Lucie vybojovala 23. příčku.
Závodnice CMG Chemopetrol Litvínov vyjely v sobotu 8. června ke svému
poslednímu přátelskému závodu do Ústí
nad Labem. Holčičky vybojovaly v kategorii OB1 – akrobacie 1. místo Janoušková L., 3. místo Mišáková B., 7. místo
Kalinová V., 8. místo Blahoutová E.
První řada - stojící zleva Pospíšilová, Krištofíková, Vrbová, Nimcová, Pašková, Bláhová
A., druhá řada - Blahoutová, Máchová, Bláhová K., sedící - Mišáková, Janoušková, Kalinová, Růňová.
V I. kategorii – sestava bez náčiní
výborně zabojovala Pašková D. – 1. místo,
Krištofíková T.– 3., Pospíšilová R. a Růňová A. 4.–5. místo.
Poprvé se děvčata představila ve společných skladbách. V V. kategorii – společná sestava bez náčiní dvojice D.
Pašková a A. Bláhová obsadila 7. místo,
8. místo Máchová S. a Bláhová K. Poslední
kategorií, kde se představily litvínovské
závodnice, byla VII. kategorie. Dvojice
Vrbová L. a Nimcová E. se sestavou s obručemi obsadila 3. místo.
Všem závodnicím gratuluji, trenérkám
A. Lencové, J. Štikové, M. Havlíčkové
a H. Hakalové moc děkuji za jejich obětavou
práci v tělocvičně.
Lenka Dvořáková,
CMG Chemopetrol Litvínov
Litvínovští plavci opět přivezli desítky medailí
V Lounech a Rumburku se konal jarní oblastní přebor v plavání. Zároveň byl
kvalifikačním na letní poháry a mistrovství České republiky. V Lounech změřili
své síly dvanáctiletí a starší, v Rumburku
pak bojovali jedenáctiletí a mladší. Celkem se podařilo Litvínovským přivézt 8
titulů oblastního přeborníka, 17 stříbrných a 19 bronzových medailí. O tituly
oblastního přeborníka se postarali 3x
Adam Novák na 200 m, 400 m a 800 m
volný způsob, 2x Jakub Dietrich na
200 m polohový závod a 200 m motýl,
Lenka Danihelková na 800 m volný způsob, Filip Zábranský na 50 m prsa
a Kamila Javorková na 50 m motýl.
Pro stříbrné umístění si doplavali 4x
Anna Haselbergerová na 100 m polohový závod, 100 m a 200 m volný způsob
a 200 m znak, 3x Kamila Javorková na
100 m znak, 50 m a 100 m volný způsob,
3x Lenka Danihelková na 200 m a 400 m
volný způsob a 200 m motýl, 2x Kateřina
Koutná na 50 m a 200 m volný způsob,
Filip Zábranský na 100 m prsa, Josef
Seiler na 200 m motýl, Petra Macháčková na 100 m motýl a Jan Čermák na
100 m znak. Na bronzové příčky dosáhli
3x Lenka Danihelková na 100 m znak,
100 m motýl a 400 m polohový závod,
2x Anna Haselbergerová na 100 m znak
a 200 m polohový závod, 2x Filip
Zábranský na 100 m motýl a 100 m volný
způsob, 2x Alexandra Letaliková na 50 m
znak a 50 m motýl, 2x Barbora Lišková
na 200 m znak a 800 m volný způsob,
Petra Macháčková na 100 m volný způsob, Alexej Ptáček na 100 m motýl, Adéla Ema Dvořáková na 200 m polohový
závod, Antonín Novák na 200 m motýl,
Adam Novák na 100 m motýl, Ondřej
Wohl na 100 m prsa a Jakub Liška na
50 m znak.
Štafeta děvčat ročníku 2002 vybojovala ve složení Anna Haselbergerová,
Jana Seilerová, Barbora Bednaříková
a Adéla Březinová stříbrnou medaili na
trati 4x 50 m polohový závod a bronzovou příčku v závodě na 4x 50 m volným
způsobem.
Jana Haselbergerová, PK Litvínov
Péťa Adamec je znovu Plaváčkem mateřských škol
V pátek 7. června uspořádali zaměstnanci společnosti SPORTaS plaveckou
soutěž pro děti mateřských z Litvínova
a okolí. Přijely také mateřské školy z okresu
Teplice, které se v letošním školním roce
poprvé zúčastnily plaveckého výcviku
v litvínovském bazénu. V jubilejním 10.
ročníku se sešlo 62 dětí ze 13 mateřských
škol.
Malí závodníci perfektně zabojovali
na trati 12,5 m a šest nejlepších předškoláků se proplavalo do velkého finálového
závodu: Péťa Adamec z MŠ Litvínov, Tylova „Pod lesem“, Filip Pajecki z MŠ Litví-
nov, Čapkova „Vláček“, Veronika Zachová
a Patricie Pappová, obě z MŠ Litvínov,
Ladova „Laduška“, David Krčmár z MŠ
Horní Jiřetín, Míša Škramlíková z MŠ
Litvínov, Gorkého „Sluníčko“.
Nejrychlejším byl a titul Plaváček MŠ
obhájil Péťa Adamec, a tak putovní pohár
zůstává i na příští školní rok v držení MŠ
Tylova „Pod lesem“, 2. místo vybojoval
Filip Pajecki, 3. místo Veronika Zachová.
Krásné ceny, příjemná atmosféra a radost
z vody byly odměnou pro všechny zúčastněné.
Ivana Šturmová,
asistent plavecké výuky
Jakub Langhammer boduje v Českém poháru
Nejmladší závodník Jakub Langhammer z Krušnoman TT Litvínov exceloval
na druhém závodě Českého poháru v dlouhém triatlonu. Fantastickým 3. místem
ve své věkové kategorii si vyjel celkově
17. místo ze 485 závodníků na startu
Czechmana – 1,9 km plavání + 90 km
cyklistika + 21,1 km běh. Od druhého místa
ho dělily pouhé vteřiny. Celkem na Czechmana mělo dorazit 6 triatletů z Krušnoman
TT Litvínov. Na start se postavila pětka
litvínovských triatletů. Do cíle dorazila
bez Kamila Adamovského, který pro vyčerpání vzdal v běžecké části.
Součástí Czechmana byl i závod dětí
do 15i let. V duatlonu – 3 km běh + 8 km
kolo + 2 km běh litvínovská Eliška Brejšková v kat. 12–13 let skončila na 5. místě.
Stříbrnou medaili v kat. dívky 14–15 let
si z Czechmana odváží Michaela Reindlová.
Výsledky Krušnoman TT Litvínov:
17. (3. kat.) Jakub LANGHAMMER
(4:24:03 hod.), 48. (6. kat.) Tomáš PROCHÁZKA (4:40:03 hod.), 104. (32. kat.)
Tomáš JANOŠEK (4:57:19 hod.), 151.
(27. kat.) Tomáš LANGHAMMER
(5:09:49 hod.), DNF (Do Not Finish) Kamil ADAMOVSKÝ, DNS (Do
Not Start) Tomáš IMMER. V soutěži triatlonových teamů skončil Litvínov na 10.
místě z 28 týmů.
(lang)
SPORT
SPORT
Úspěšných sportovců si Meziboří cení Ústecký pohár se
konal v Meziboří
Tým volejbalistek z mezibořské
základní školy přijal na radnici starosta
města Petr Červenka. Dívkám poděkoval
za vzornou reprezentaci města a školy
a společně si připili na jejich úspěch v krajské soutěži v odbíjené. Mezibořské žákyně
se totiž staly krajskými přebornicemi,
když se prosadily v konkurenci pěti dalších družstev. „K vašemu úspěchu vám
gratuluji a oceňuji, jakým způsobem
reprezentujete město. Poděkování za
úspěch patří nejen volejbalistkám, ale
také pedagogům, kteří se věnují jejich přípravě,“ vyzdvihl starosta úspěch dívek
i práci jejich učitelů. Děvčata pak předvedla starostovi i ostatním přítomným
svůj vítězný pokřik. Spolu s týmem volejbalistek přijal starosta také trenéra mezibořského florbalového družstva Jaromíra
Drábka. Tým ZŠ a MŠ Meziboří předposlední květnový týden obhájil na školní
florbalové lize v Chomutově prvenství
z loňského roku. „Také mladí florbalisté
si zaslouží uznání za svůj krásný výkon,“
pochválil starosta i druhý vítězný tým.
Florbalistům pak starosta přislíbil podporu města. Akce se zúčastnil také ředitel
školy Jan Peška.
(ema)
Meziboří hostilo Ústecký pohár
v rybolovné technice. Nominační soutěž
na závody České republiky se konala první
červnový den v mezibořském sportovním
areálu. Závodů se zúčastnily také děti z litvínovského Čtyřlístku. Ty ale skončily bez
postupového umístění. „Byly to jejich první
závody. Ani jsem neočekával, že dosáhnou
nějakých výsledků. Šlo hlavně o to, aby si
kluci vyzkoušeli atmosféru závodů a jak
se říká, aby se ostříleli,“ říká vedoucí rybářského kroužku Petr Weitz. Z Ústeckého
poháru bylo nominováno v každé kategorii
šest mužů a tři ženy. V kategorii pětiboje
se o nominaci ještě bude rozhodovat.
Vítězové jednotlivých kategorií:
muži sedmiboj – Jan Luxa, České Budějovice, muži pětiboj – Jan Luxa, České
Budějovice, junioři – Jiří Marek, Písek,
ženy – Tereza Havelková, České Budějovice, juniorky – Kateřina Marková, Písek.
(ema)
Zápasník Zelený
třetí v republice
Atletky v Praze hodně překvapily
Součástí evropského atletického
mítinku v Praze Memoriálu Josefa Odložila byla i soutěž čtyřčlenných družstev
mladších žákyň o pohár primátora Prahy. Soutěže se zúčastnilo družstvo atletického oddílu AK Chemopetrol
Litvínov pod vedením trenéra Petra Flanderky. Děvčata se postarala o velké překvapení. Porazila silné týmy Dukly
Praha, USK Praha, Sparty Praha a další
a získala 3. místo. Nečekaný úspěch byl
pro děvčata zatím největším. Odměnou
jim byly nejen bronzové medaile, pohár
a drobné věcné dary, ale i potlesk několika stovek diváků.
Štěpánka Klimešová v běhu na 60 m
v prudkém dešti dosáhla na solidní čas
Velká cena nabídla kvalitní výkony
9,34 s. Kateřina Zábojníková pak následně
vytvořila osobní rekord v hodu kriketovým
míčkem (49,78 m) a ve výškařském sektoru, zmáčená od hlavy k patě, vytvořila
skvělý osobák 141 cm. Anička Vyskočilová
zabojovala na trati 800 m také skvěle.
Odměnou jí bylo nejen 2. místo v cíli, ale
také osobní rekord 2:44.85 s. V závěrečné
štafetě 4x200 m doplnila trojici Ivča Gallová. Děvčata bojovala ze všech sil
a výsledkem bylo parádní 4. místo, čímž
si pojistila bronz.
Nádherný výsledek svědčí o vynikající
práci litvínovského oddílu atletiky a výborných podmínkách k tréninku, které má
oddíl na atletickém stadionu v Meziboří.
Ing. Miroslav Otcovský
V pátek 7. června se v odpoledních
hodinách uskutečnila Velká cena měst Litvínova a Meziboří v atletice. K vidění byly
opravdu kvalitní výkony více než 100 závodníků. Vojtěch Nohava zvítězil v běhu na
100 m časem 10,87 s., v hodu diskem zvítězil
Igor Gondor výkonem 57,62 m, v memoriálu Petra Hellmicha v běhu na 1 500 metrů
zvítězil Adam Kouba kvalitním časem
3:58,33 s. Bez úspěchů nezůstali ani litvínovští atleti. V běhu na 400 metrů překážek
zvítězil Pavel Cmíral v čase 60,15 s. Ke zdaru závodů přispěla také podpora měst Litví-
Turnaj dřevěných
pádel vyhráli
loňští vítězové
V sobotu 8. června proběhlo v Jihlavě
mistrovství České republiky žáků, žákyň,
juniorů a juniorek v zápase ve volném stylu. Za oddíl TJ Baník Meziboří se zúčastnil
Jakub Zelený ve váze do 53 kg. Vybojoval
krásné 3. místo.
(ama)
Tradiční turnaj dřevěných pádel
v Meziboří se tentokrát hrál 8. června.
Platila pravidla tenisu a hrálo se na jeden
set. Ve finále se utkaly dvojice Půža, Muška
proti Hánel, Kondr. Půža s Muškou vyhráli
velkým rozdílem 6:1, a tím obhájili prvenství z loňského roku. Na třetím místě skončila dvojice Čtvrtečka, Slezáková.
Turnaj se vydařil, ale pořadatele mrzí
malá účast veřejnosti, přestože byl předem
naplánován.
(jp)
nova a Meziboří, vyjádřená nejen hmotně,
ale i osobní účastí starostů obou měst Petra
Červenky a Milana Šťovíčka (viz foto).
V sobotu 8. června proběhly krajské
přebory Ústeckého kraje v kategorii mladších žáků a elévů s účastí více než 250
malých závodníků z celého kraje. V kvalitní konkurenci Litvínovští zaznamenali
mnoho úspěchů. Klub AK Chemopetrol
získal 2 zlaté, 4 stříbrné a 5 bronzových
medaili. Dvojnásobná krajská přebornice
Kateřina Zábojníková zvítězila v hodu kriketovým míčkem a v hodu koulí, kde vytvořila krajský rekord vrhem dlouhým 10,55
metru. Druhá místa pak z domácích získali Adam Motl a Anna Vyskočilová
v hodu kriketovým míčkem, Kristýna
Otcovská v běhu na 800 metrů a Karolína
Špačková v běhu na 60 metrů.
Bronz pak vybojovali Jakub Palička,
Jonáš Fiedler, Karolína Hosingerová a Ivana Galová.
Spolupracující oddíl atletiky TJ Baníku Meziboří se také krajských přeborů
účastnil. Vojtěch Raitr byl 2. ve skoku do
dálky výkonem 405 centimetrů.
V odpoledních hodinách proběhl ještě
Litvínovský disk. V kategorii mužů zvítězil
Igor Gondor výkonem 57,53 metru, v kategorii žen Věra Pospíšilová Cechlová
(účastnice olympijských her i mistrovství
světa) výkonem 55,96 metru. Za limitem
pro účast na mistrovství světa v Moskvě
zaostala o 3,5 metru. Z litvínovských atletů
v tomto závodě skončil na 2. místě
Petr Flanderka, na 3. pak Jaroslava
Vodrážková.
Ing. Miroslav Otcovský,
předseda AK Litvínov
Aula Scholy Humanitas
24. 6.
TJ SOKOL LITVÍNOV
Od 9.30 hod.
ZUMBA ATOMIK
(pro děti 5–15 let)
Od 17.30 hod., vstupné 50 Kč/hod.,
permanentka 350 Kč/měsíc.
ZUMBA FITNESS
Od 18.30 hod., vstupné 75 Kč/hod.,
permanentka 700 Kč/měsíc.
Dvojnásobný titul pro hráče Meziboří
Cyklobus
Odjezd: Litvínov
autobus. nádr. v 9.00 hod.
SOBOTA:
Rudolice v Horách
Bronzové družstvo s trenérem Petrem Flanderkou.
Kynologický klub je výborně připraven
Duben byl pro kynology ZKO Meziboří v duchu zkoušek z výkonu, a to podle
národního i mezinárodního zkušebního
řádu. Psovodi na nich zhodnotili své psy,
jejich znalost i připravenost. Naučit psa
určené cviky, doladit souhru mezi psovodem a psem, to vše zabere mnoho
hodin, týdnů, měsíců, mnoho odříkání
a koneckonců i dost peněz. Ale psi jsou
pro kynology jako droga. Nelitují ranního
vstávání – zatímco ostatní spí, nelitují
špinavého oblečení – zatímco jiní se
naparádí a odjíždí na výlet, nelitují peněz
za startovné - zatímco ostatní lidé za tuto
sumu pozvou rodinu do restaurace na
oběd. Prostě psi jsou vášeň i láska! Psovodi Iveta Hradecká, Jan Fína, Michael
Somol luxusně reprezentovali kynologický klub i město Meziboří. Jejich psi
složili tentokrát všechny zkoušky na
výborně nebo na velmi dobře. Iveta Hradecká se psem Omar Starý skaut, na stopařské zkoušce ZPS1 dostala 98 bodů
ze 100. Michael Somol se psem Cic
Cacho na obranářské SPr1 prošel bez
bodové ztráty, dostal plných 100 bodů.
Ing. Jan Fína startoval se dvěma psy fenka Iva Wolf’s na obranářské zkoušce
SPr1 – 96 bodů ze 100. Dále pes Ippy
Písečná bouře skládal vrcholovou zkoušku IPO3 za 282 bodů ze 300 (za stopu
obdržel od rozhodčího 98 bodů + za
obranu krásných 97 bodů). Myslím si,
že i laik ocení připravenost našich pejsků,
protože získané body hovoří za vše.
Iveta Hradecká,
jednatelka ZKO Meziboří
NEDĚLE:
Dlouhá Louka
40 Kč dospělí + kolo
20 Kč děti do 15 let
+ kolo, pěší turisté
Sedačková
lanovka
Klíny
červenec–září
SO, NE
od 10 do 17 hod.
každou celou hodinu
Cena:
děti do 6 let zdarma
jednotlivá jízdenka 50 Kč
zpáteční jízdenka 80 Kč
Na počátku školního roku byl tým
FbC Meziboří přihlášen do dvou soutěží.
Jako obhájce prvenství ve florbalové Unihoc lize se přihlásil také do 2. ročníku
v Chomutově. Nově se spustil projekt
školní florbalové ligy v Litvínově v několika kategoriích. Tým byl přihlášen
v Litvínově do dvou věkových kategorií.
Mladší žáci tabulkou prošli bez jediné
porážky, stejně tak i v play off. Po posledním hvizdu mohli tak pomyslně zvednout ten nejhezčí a největší pohár pro
vítěze této kategorie. Starší žáci měli cestu složitější. Není jich mnoho, proto byl
tým slepený z mladších i starších žáků.
Na posledním turnaji však nebylo možno
žáky propojit. Tým sehrál celé utkání
bez jediného střídajícího hráče. Semifinále prohrál o dvě branky, ale zápas o třetí místo měl pod kontrolou a zaslouženě
si třetí místo uhájil. Mezi nejlepší patřili
Tobiáš Jurenka (brankář) a Honza Peška
(střelec), Michal Frank a Jiří Vybíral
(individuální soutěže). Honza Peška byl
zároveň vyhlášen nejlepším hráčem celé
ligy. Právem mu toto ocenění náleží, jeli-
kož je velmi šikovný a velmi talentovaný.
Do vítězného týmu patří i další hráči,
bez jejichž pomoci by nebylo možno
vyhrávat: Tobiáš Jurenka, Michal Martinák, Štěpán Chaloupek, Honza Peška,
Míra Drábek, Matěj Novotný, Roman
Cibuzar, Baruška Procházková, Honza
Chládek, Evička Gaubeová i Aleš Flanderka.
Tým FbC Meziboří vyhrál školní ligu
v Chomutově i školní ligu v Litvínově. Právem tak může nosit i titul Krušnohorský
vítěz. „Pro nás je důležité prezentovat se
jako oddíl působící v Meziboří. Hrajeme
za své město a za svou školu. Jsme kompaktní tým, který takto může fungovat
a funguje. Na závěr sezóny bych velmi
poděkoval všem rodičům za jejich přístup.
Veliké poděkování patří i společnostem
Floorballplayer, Jefro, Limmit, masáže
Skořepová. Nebály se jít do projektu sponzoringu dětí a já jsem jim nesmírně za
dresy vděčný. Poděkování patří i řediteli
mezibořské základní školy panu Peškovi
a přístupu města ke škole,“ říká trenér FbC
Meziboří J. Drábek.
(red)
Download

Regionální čtrnáctideník Radnice - 21.6.2013