Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
2/2015 • Ročník XX • Zdarma
Jaký byl rok 2014 ve Vimperku
v oblasti životního prostředí?
Rok 2014 je za námi a nastal čas se za uplynulým rokem
ohlédnout a zároveň se zamyslet, co nás tento rok čeká. Jak
se tedy městu Vimperk dařilo
v roce 2014 v oblasti životního
prostředí? Zhodnotit poměrně
rozsáhlou činnost s nestejnými
kritérii je vždy velmi obtížné
a často neobjektivní. Velmi rozdílně mohou tuto oblast hodnotit
občané, jinak návštěvníci, jinak
pracovníci odboru ŽP, jinak vedení města. Pokusím se tedy jen
o krátké shrnutí a zároveň o zamyšlení.
Získali jsme druhé místo
v soutěži „Jihočeská ratolest“
za revitalizaci Arboreta Vimperk. V prosinci 2014 byly vyhodnoceny webové stránky o životním prostředí ve Vimperku
a okolí na oficiální internetové
prezentaci města a naše stránky
se umístily na 9. místě v rámci
269 měst v České republice s více
jak 5 000 obyvateli. Čtvrtým rokem pokračoval projekt vysazování stromů žáky základních škol
v Aleji absolventů u Volyňky pod
Lidlem a díky Městským lesům
vzniká v přilehlém parčíku i zajímavé místo pro zastavení a odpočinek. Úspěšně provozujeme
facebookové stránky o našich
záchytných kotcích pro psy a zatoulaných psech. Díky tomuto
novému médiu se doba zdržení
v našich kotcích opuštěných a zatoulaných psů velmi podstatně
zkrátila.
Podařilo se zrealizovat slíbený projekt na zlepšení ovzduší
a prostřednictvím programu
„Město bez kouře“, který finančně podpořilo město Vimperk,
nám ubylo 15 kouřících komínů.
Pokud bude ze strany občanů zájem, pokusíme se tento projekt
zopakovat.
Dovolím si konstatovat, že
na slušné úrovni je i údržba městské zeleně. Zejména údržba travnatých ploch za poslední roky
díky Městským službám udělala
pořádný krok kupředu. Vzpomeňme na její úroveň před 10 –
15 lety. Objevila se řada nových
květinových záhonů, začínáme
se intenzivněji věnovat i plochám
zeleně jako celku. Probíhá pravidelná údržba stromů a tím se výrazně zvyšuje jejich bezpečnost.
Přesto já osobně vidím jednu
problematickou oblast a to jsou
vjezdy do města. První dojem je
často velmi důležitý a návštěvník
přijíždějící do Vimperka (snad
částečně s výjimkou od Prachatic) není určitě uchvácen jeho
krásou (zejména návštěvníci přijíždějící od Strážného).
Pokračování na str. 3
Čekají vimperský zámek lepší časy? V lednu letošného roku byl předán Ministerstvu kultury, respektive Národnímu památkovému ústavu.
Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad
zůstává i pro rok 2015 ve výši
492 Kč na osobu. Poplatníkem
je fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt, cizinci s trvalým či přechodným pobytem
a také vlastníci staveb určené
k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinného domu, ve kterých není k trvalému pobytu
hlášena žádná osoba. Poplatek
je splatný jednorázově, nejpozději do 31. 3. 2015. Při odvodu
poplatku společným zástupcem
za domácnost lze poplatek zaplatit ve dvou stejných splátkách v termínech do 31. 3. 2015
a 31. 8. 2015, pokud činí částka
společně odváděného poplatku 2 460 Kč a více. Poplatek lze
uhradit hotově na finančním odboru MěÚ Vimperk, převodem
na účet č. 19-722281/0100 nebo
poštovní poukázkou, kterou Vám
na vyžádání zašleme. Při úhradě
převodem na účet je nutno uvést
variabilní symbol – desetimístné
číslo sloužící k identifikaci poplatníka, které je neměnné a bez
jeho uvedení je obtížné platbu
správně identifikovat. Pokud jej
neznáte z předchozích let, zavolejte na níže uvedené telefonní
číslo nebo mě kontaktujte na adrese [email protected]
Veškeré další informace na tel.
čísle 388 402 237.
Jitka Bošková,
finanční odbor
Uzávěrka dalšího čísla bude 16. 2. 2015 v 15 hodin.
Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz.
Tříkrálová sbírka proběhla i ve Vimperku. Více informací o této akci najdete na
straně 5.
Foto: A. Rückerová
Termín zastupitelstva:
9. 3. 2015 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
„Zatopený svět“ aneb
Vimperská akademie počtvrté
Dne 15. 1. 2015
proběhla další
přednáška v rámci
6. ročníku Vimperské akademie
seniorů. „Zatopený svět – stavba
Lipenské přehrady“ bylo téma,
které je součástí nejen nedávné
historie, ale i našeho regionálního zeměpisu.
Přednášejícím byl pracovník
Regionálního muzea v Českém
Krumlově pan Jan F. Račák, který
pochází z města Frymburk, kterého se stavba Lipenské přehrady
rovněž dotkla.
Téma stavby Lipenské přehrady zaujalo řadu našich „studentů“ i z toho důvodu, že dobu
vzniku největšího jezera v České
republice si pamatovali ze svého
dětství či začínající dospělosti.
Dokonce se jeden „student“ – senior v samém závěru přednášky
přihlásil, že v době studií na Průmyslové škole v Českých Budějovicích v maturitním ročníku
pomáhal pracovat v technických
laboratořích při stavbě Lipenské
přehrady.
V první části přednášky pan
Račák seznámil „studenty“ s prvotní myšlenkou z předminulého století – vybudování povodňových opatření na Vltavě až
po úplné dokončení stavby otevřením hydroelektrárny v roce
1959. Své povídání prokládal prezentací dobových fotografií před
budováním přehrady, z průběhu
budování přehrady a jezera, pohledů a fotografií zaniklých částí
osad, domů i celé obce Dolní Vltavice. Zajímavé bylo i porovnání map – před vznikem přehrady
a jezera a po vybudování a konečném napuštění Lipna. V druhé
části pak byl promítnut cca 20
minutový černobílý dokumentární film z šedesátých let.
Věříme, že stejně jako touto
přednáškou, budou naši studenti nadšeni i příští přednáškou
„Ptáci Šumavy na fotografiích“
v podání Ivana Dudáčka, která se
uskuteční v MěKS Vimperk 19. 2.
2015 opět od 10.00 hodin.
E. Hervertová
Foto: Mgr. Z. Kuncl
Výstava k výročí VN
Dvacetiny Vimperských novin inspirovaly Alžbětu Rückerovou, členku redakční rady VN,
k uspořádání výstavy tohoto měsíčníku. Od nápadu k realizaci byl
jen krůček díky dalším členům
současné redakční rady a i díky
redaktorům bývalým. K výstavě
byly použity výtisky VN poskytnuté Městskou knihovnou Vimperk a materiály ze soukromých
archivů bývalých členů redakce.
Na třinácti panelech instalovaných v MěKS si zájemci mohou
prohlédnout zlomek toho, co VN
poskytovaly v průběhu své exis-
tence vimperským občanům.
Články o událostech, jež ve své
době ovlivňovaly dění ve Vimperku s dobovými fotografiemi,
vystopovat lze i vývoj grafické
podoby novin a pravidelné rubriky.
V galerii U Šaška byla výstava
zahájena 5. ledna 2015. Zahájení slovně provázel redaktor VN
pan Karel Beránek. Ke slavnostní atmosféře přispěl i hudební
vstup klavíristky Mgr. Jany Zíkové a houslistky Mgr. Hedviky
Vavříkové. Starostka Ing. Jaroslava Martanová ve svém projevu zdůraznila význam novin
v tištěné podobě pro dnešek a po-
Dvacetiletí
M
děkovala redaktorům a realizátorům výstavy za vynaložené úsilí.
Ing. Eva Duspivová připomněla
začátky VN v roce 1994 – 1995,
na nichž se nemalou měrou podílela studentská firma Nera fungující při vimperském gymnáziu.
Na výstavě je možné zhlédnout i porevoluční výtisky VN,
jež vycházely v našem městě
do prvních svobodných komunálních voleb v roce 1990.
Autorem loga výstavy a tvůrce jednotlivých panelů je René
Rücker. Výstavu si bylo možno
prohlédnout do 21. 1. 2015.
Mgr. Dagmar Rückerová
Foto: Jaroslav Pulkrábek
ůže se zdát, že v životě je 20 let jen krátká doba. V případě Vimperských novin jde ale o dlouhé, stále se vyvíjející období. V pondělí
5. ledna 2015 byla v MěKS uspořádána vernisáž k historii vydávání VN.
Zúčastnili se jí nejen lidé, kteří měli možnost spoluvytvářet tuto tiskovinu, ale přišla i široká veřejnost. Příchozí se mohli přesvědčit o tom,
jakou historií noviny prošly. Po úvodním hudebním vystoupení přivítal
a všem poděkoval za velkou účast Karel Beránek, krátce také seznámil
všechny přítomné s tím, jak VN vlastně vznikly. Vzpomenul na první
vydavatele, u zrodu novin stáli Jiří Potužník a pan René Rücker. Všichni hosté zároveň na vystavených panelech mohli zhlédnout podobu
novin od prvního čísla z dubna 1990, které bylo zapůjčeno v originále
z Městské knihovny ve Vimperku. Paní Šmídová a její spolupracovnice
mají velkou zásluhu na tom, že se vernisáž mohla uskutečnit. Patří
jim poděkování, svojí vstřícností a hlavně ochotou poskytnout vzácné
výtisky některých čísel novin dodaly vernisáži punc prestiže a kvality.
V historii vydávání novin se vystřídalo několik šéfredaktorů, více jak
7 let vedl redakční radu pan Luboš Drenčeni a zanechal zde svou historickou stopu. Od roku 1994 vychází VN pravidelně jako měsíčník.
Vyjmenovávat všechny, kteří se podíleli na tom, aby noviny vycházely
v dobré kvalitě, je obtížné, mohlo by se stát, že by byl někdo opomenut.
Proto patří každému, kdo byl nebo je u vydávání novin, veliké poděkování. Nebyla to zbytečná práce. Na obsah novin můžete mít každý
svůj názor. Výstava k 20. výročí bude od února umístěna v Městské
knihovně, kde budete mít sami možnost prohlédnout si vystavené výtisky. Všichni, kdo se podíleli na průběhu vernisáže a její přípravě, si
zasluhují poděkování. Nebylo rozhodně jednoduché celou akci zorganizovat a připravit.
Karel Beránek, foto: Jaroslav Pulkrábek
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
Jaký byl rok 2014 ve Vimperku
v oblasti životního prostředí?
Dokončení ze str. 1
Vzhled těchto lokalit není jistě
jen otázkou zeleně, ale i na tomto úseku můžeme něco udělat.
V roce 2015 se pokusíme zaměřit právě na tyto lokality a zlepšit jejich vzhled. Často nám
komplikuje situaci skutečnost,
že město není vlastníkem dotčených pozemků. Z tohoto místa
bych si dovolil požádat všechny
vlastníky pozemků v těchto lokalitách, aby se podívali na svůj
majetek očima turisty, který přijíždí do města, a následně se pokusili přispět ke zlepšení tohoto
stavu. Za jejich snahu jim předem
děkuji.
Oblast odpadového hospodářství je poměrně složitá. Možná
jsme trochu usnuli na vavřínech, možná jsme vyčerpali naše
možnosti (tomu nevěřím!), navíc
přicházejí legislativní změny –
povinný sběr biologicky rozložitelných odpadů a kovů, budoucí
zákaz skládkování. Z těchto
a dalších důvodů se odpadům
věnuji v samostatném článku
v těchto novinách.
Na samostatný článek by bylo
chování některých občanů. Neustále se setkáváme s neúctou
k práci druhých a s vandalismem
(poškozené odpadkové koše, zlomené nově vysazené stromy,
nepořádek,…). Každý odhozený
papír musí někdo uklidit, každý
zničený koš musíme my všichni
zaplatit. Neustále musíme při
jakékoliv realizaci na veřejném
prostoru zvažovat, zda to někdo
nezničí nebo rovnou neukradne.
Právě v této oblasti má Vimperk
značné rezervy. Všímejme si prosím víc svého okolí a těch, kteří
ničí práci druhých.
A co nás čeká v roce 2015?
Věřím, že navážeme na předešlé roky a opět budou vimperáci
patřit k nejlepším v třídění odpadů, nejenom do aleje absolventů
přibudou nové stromy, pozveme
Vás opět na „Odpadové dny“
(tentokrát na čistírnu odpadních
vod a na kompostárnu), snad
i ten poplatek za odpady udržíme
ve stejné výši. Věřím, že i pracovníci Městských služeb udrží svůj
vysoký standart a opět vzorně
budou odklízet náš nepořádek
a starat se o naše město a my si
toho možná ani nevšimneme,
protože vyvezenou popelnici,
posečený trávník a uklizený sníh
považujeme bohužel mnohdy
za samozřejmost.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste svou
prací nebo jen chováním přispěli
ke zlepšení životního prostředí
v našem městě, a všem čtenářům
popřát hodně zdraví a úspěšný
rok 2015.
Ing. Josef Kotál,
odbor ŽP
Kudy kam s odpady
Navazuji na článek „Jaký byl
rok 2014 ve Vimperku v oblasti
životního prostředí?“ a pokusím
se zhodnotit rok 2014 a zamyslet
se nad dalším vývojem odpadového hospodářství v našem městě.
V oblasti odpadového hospodářství jsme byli vybráni mezi 15
obcí z celé ČR, dle kterých zpracovává odborná firma na základě
požadavku ministerstva studii,
jak má fungovat odpadové hospodářství. Studie by měla sloužit jako jakýsi návod pro ostatní
města a obce. V celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje
v soutěži „Jihočeši třídí odpady
2014“ v kategorii měst s více než
7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje tentokrát Vimperk tak úplně neuspěl a skončil
těstě pod „bednou“ na 4. místě
(sice ze 16 měst to není úplně
špatné, ale historie si pamatuje jen vítěze ). Po třech vítěz-
stvích v letech 2009, 2011 a 2012
a druhém místě z roku 2013 dostáváme signál, že úroveň třídění
ve Vimperku stagnuje. Poplatek
za odpady se podařilo pro rok
2015 udržet již sedmým rokem
na stejné úrovni (492 Kč). Tato
skutečnost je významná zejména
proto, že odpadové hospodářství
je ekonomicky vyrovnané a město Vimperk na tuto oblast nedoplácí. Pro zajímavost uvedu, že
město Písek pro rok 2015 poplatek občanům zlevnilo o 100 Kč
na částku 490 Kč s tím, že chce
občany motivovat více ke třídění.
Pokud občané nebudou více třídit, tak rozdíl doplatí z městského rozpočtu a poplatek se následně vrátí na skutečnost dle nákladů. Ve Vimperku motivaci v této
výši máme již 7 let bez doplácení
z rozpočtu. Přesto přichází okamžik k vážnému zamyšlení. Pravděpodobně v červnu 2015 skončí
projekt se společností Eko-kom
a.s., díky kterému jsme měli třídění v podstatě zadarmo. Legislativa obcím od 1. 1. 2015 ukládá
zajistit pro občany sběr kovů
(není problém, máme zajištěno
prostřednictvím Sběrného dvora
již řadu let) a zejména sběr biologicky rozložitelných odpadů (dále
jen BRO). V oblasti BRO máme
významný náskok díky vybudované kompostárně (pro řadu obcí
a měst bude značný problém, jak
časový, tak zejména ekonomický,
zajistit vybudování této koncovky pro zpracování BRO). Zároveň jsme již sběr BRO od občanů
na základě jejich dobrovolnosti
zahájili v posledních dvou letech.
Nicméně další rozvoj tohoto sběru přináší další náklady. Vytřídění BRO ze směsného komunálního odpadu přinese sice částečné
snížení množství ukládaného odpadu na skládku a tím snížení nákladů na skládkovné, ale zejména
v prvních letech bude tento efekt
minimální.
Zároveň máme ve Vimperku
ještě jeden zásadní problém a tím
je množství vyprodukovaného
odpadu na obyvatele – 230 kg.
Úspěšná města v rámci ČR se
pohybují v rozmezí 150 – 200 kg
na obyvatele. Tento problém
budeme muset analyzovat a pro
všechny občany je to údaj k zamyšlení. Jisté je jedno – snížení
tohoto množství ve vztahu k ceně
skládkovného přináší finanční
úspory řádově ve statisících. Jak
tedy dál ve Vimperku v odpadovém hospodářství?
V třídění odpadů (plastů, papíru, skla a nápojových kartonů)
máme pouze jedinou možnost
– více třídit. Čím více vytřídíme, tím více získáme finančních
prostředků od společnosti Eko–
kom a.s.. Výše odměny je dána
zejména množstvím tříděného
odpadu předaného k dalšímu
využití. Vzhledem k blížícímu
se konci pilotního projektu, kdy
nám společnost Eko–kom a.s.
po dobu 2 let zajišťovala pro
nás bez nákladů svoz tříděného
odpadu, to bude pravděpodobně zase na nás. Významně nám
ekonomicky může pomoci i ta
skutečnost, že se podařilo získat
do Vimperka společnost Jihosepar a.s., která zde vybudovala
a provozuje dotřiďovací linku
a my nemusíme vozit vytříděný
odpad např. do Českých Budějovic nebo do Sušice. Navíc za každý kilogram plastu, papíru nebo
skla vhozený do obyčejné popelnice platíme na skládce za jeho
uložení. Pro zajímavost – v roce
2013 jste vytřídili 414 tun těchto komodit. Za uložení tohoto
množství na skládku bychom
zaplatili přibližně 400 000 Kč.
Myslím, že třídit se vyplatí.
Zákonnou povinnost umožnit
občanům sběr BRO máme již
splněnou. Občané mohou odpad
dovézt na kompostárnu, mohou
na odboru ŽP (Ing. Hejlková tel.
602 527 070) požádat o přidělení speciální popelnice na BRO.
Zásadním problémem a zároveň
úkolem do budoucnosti je čistota
BRO v nádobách. Třídění tohoto
odpadu je prakticky velmi problematické a tak jedna znečištěná nádoba může znehodnotit celý
náklad. Dbejte prosím o to, aby
v těchto nádobách končil skutečně biologicky rozložitelný odpad
rostlinného nebo živočišného
původu. Neméně důležité je, aby
BRO nekončil v klasické popelnici, kde opět platí, že jeho uložení
na skládku je dražší než zpracování v kompostárně. V roce 2013
občané vytřídili přibližně 50 tun
BRO a v roce 2014 již téměř 200
tun. Pokud bychom tento odpad
netřídili, tak skončí na skládce
nebo na černé skládce „za plotem“. V případě BRO ale platí, že
nejekologičtější a zároveň nejlevnější je jeho zpracování v místě
vzniku, tedy kompostováním
na zahradě. Za tímto účelem poskytneme na jaře občanům dalších 100 kompostérů. Zájemci
o domácí kompostování se mohou již nyní hlásit na odboru ŽP
(Ing. Hejlková tel. 602 527 070).
Naučit se výše uvedené komodity třídit je velmi důležité a bude
to ještě významnější – od roku
2024 bude zakázáno ukládat
na skládky recyklovatelné a využitelné odpady a též směsný
komunální odpad. Zda budeme
směsný komunální odpad předávat do spalovny k energetickému
využití a za kolik není dnes jisté,
ale jednu jistotu máme – čím více
odpadu vytřídíme, tím to bude
provozně jednodušší a zejména
levnější.
Na závěr motivace pro
Vás – když se vrátíme v roce
2015 v soutěži „Jihočeši
třídí odpady 2015“ zpátky
„na bednu“, poplatek za odpady na rok 2016 opět nezvýšíme.
Ing. Josef Kotál, odbor ŽP
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada města Vimperk 30. 12. 2014
• dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola TGM Vimperk k tomu, aby část svého rezervního fondu ve výši 99 208 Kč použila
k posílení svého investičního fondu na úhradu zabezpečení budovy
1. máje čp. 268 Vimperk a budovy Pražská čp. 167 Vimperk, které příspěvková organizace používá pro svou činnost,
• rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o přezkoumání hospodaření města Vimperk s firmou AUDIT OBCE, s. r. o., dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu města jeho podpisem,
• rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu o pojištění majetku města
s platností od 1. 1. 2015 s Českou pojišťovnou, a. s., podle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zateplení Zimního stadionu Vimperk“ s uchazečem HMpro CZ s.r.o., předloženého návrhu
a pověřuje starostku města jejím podpisem,
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Prachatice v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, na listu
vlastnickém č. 10001 pro město Vimperk, tam vedeného jako parcela
katastru nemovitostí KN č. 2522/96 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 605 m2 s veškerými povrchovým úpravami a součástmi, za cenu
v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši
(110 Kč/m 2 zpevněná plocha, 80 Kč/m 2 nezpevněná plocha) celkem
52 300 Kč. Kupní cena bude splatná před podpisem kupní smlouvy, a to
do 30 dnů od seznámení s jejím obsahem. Ve stejném termínu zaplatí
kupující prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na oddělení
pozemku a ocenění ve výši 3 349 Kč. Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem vlastnictví u příslušného katastrálního pracoviště tj.
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Pozemek bude prodán vlastníku budovy bez čp./če. – garáž, postavené na parcele KN č. 2522/72
v areálu bývalých kasáren U Sloupů jako zázemí a manipulační plocha
k uvedené stavbě.
• rozhodla nakládat s parcelou katastru nemovitostí KN č. 1482 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vimperk, dle předloženého
návrhu ve smyslu prodeje její části o výměře cca 1m2 a pověřuje odbor
hospodářský a bytový přípravou podkladů pro zveřejnění záměru tohoto prodeje tj. zajištění ocenění pozemku.
• rozhodla pronajmout dle předloženého návrhu, část pozemku
zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Prachatice, v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk,
na listu vlastnictví č. 10001 pro město Vimperk, označeného jako parcela katastru nemovitostí KN č. 1542 – trvalý travní porost o výměře
části 760 m2, za účelem údržby, sečení, případně i zahrádkaření. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 2015 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude dle podané nabídky na zveřejněný záměr č. 54/30/14 ve výši 110 Kč/rok. Na pozemku nebude
možno umisťovat žádné stavby. Rada města pověřuje starostku města
podpisem této nájemní smlouvy,
• zastupující město Vimperk jakožto vlastníka parcely katastru nemovitostí KN č. 893/1 – trvalý travní porost o výměře 1006 m2 v k. ú.
Boubská souhlasí s provedením úpravy přístupové cesty na části tohoto pozemku dle předloženého návrhu k plánované stavbě rodinného
domu budovaného na pozemku KN č. 895/68 v k.ú. Boubská za předpo-
První dojem je často velmi důležitý a návštěvník přijíždějící do Vimperka (snad
částečně s výjimkou od Prachatic) není určitě uchvácen jeho krásou – píše
ing. J. Kotál ve svém článku na str. 1 a bohužel mu musíme dát za pravdu.
Vimperské noviny 2/2015
kladu, že všechny tyto nově budované stavební úpravy, zpevnění apod.,
provedené na vlastní náklady stavebníka, se stanou součástí pozemku města, a tudíž přejdou i do jeho vlastnictví a dále před zahájením
těchto úprav dojde ze strany stavebníka k řádnému vytyčení hranic
dotčeného pozemku města geodetickou společností,
• rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byty č. 1, 2, 3
ve Výškovicích čp. 17 (1+1),
• rozhodla opakovaně zveřejnit záměr pronajmout byt č. 2 v ulici
Mírová čp. 410 ve Vimperku (3+1),
• rozhodla vypůjčit prostory č. 309 v čp. 74 v ulici 1. máje ve Vimperku ve 2. NP o celkové výměře 114,72 m2 Spolku Slunečnice, Staré
Prachatice 11 Prachatice, za účelem provozování sociální služby – Sociálně terapeutické dílny. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu
neurčitou s platností od 1. 1. 2015. Provoz bude zahájen nejpozději
od 1. 5. 2015. Náklady na služby spojené s provozem hradí vypůjčitel.
Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce.
Rada města provádí změnu schváleného rozpočtu na rok 2014 dle
předloženého návrhu: změny ve výdajích rozpočtu rozpočtu v celkové
částce 1 965 138 Kč (RO č. 43); zvýšení objemu rozpočtu na částku
236 198 tis. Kč (RO č. 44); změny v příjmech rozpočtu v celkové částce
1 196 226 Kč (RO č. 45).
Rada města Vimperk dne 9. 1. 2015
• rozhodla v souladu se směrnicí č. 1/2014 „Zásady a postupy při
zadávání veřejných zakázek“ článek VI odstavec 9 písmeno b) nepřijmout žádnou nabídku na veřejnou zakázku „Zpracování územního
plánu Vimperk“ a zrušit zadávání veřejné zakázky z důvodu přihlédnutí k termínu předložení upraveného a posouzeného návrhu ÚP pro
řízení o ÚP dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb. a řešit zpracování územního
plánu Vimperk přímým zadáním,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 01_2015 na zpracování Územního plánu VIMPERK mezi architektem Projektový ateliér AD s.r.o.
Husova 4, 370 01, sídlo společnosti Hosín 165, 373 14, Hluboká nad
Vltavou zastoupenou jednatelem společnosti a klientem městem
Vimperk, Steinbrenerova 6 Vimperk, zastoupené starostkou města
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem.
Rada města Vimperk dne 12. 1. 2015
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zateplení šaten Zimního
stadionu Vimperk“ s uchazečem GPL- INVEST s.r.o., dle předloženého
návrhu a pověřuje starostku města jejím podpisem,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Zateplení ZŠ Vimperk“
s uchazečem SALVETE, spol. s r.o., dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku města jejím podpisem,
• souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví města Vimperk č. 551/1 v k.ú. Skláře dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem,
• ouhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví města Vimperk č. 1842/10 v k.ú. Vimperk dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem,
• rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se společností Městské
služby Vimperk, s. r. o., se sídlem Steinbrenerova 6 Vimperk, novou
nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí a movitých věcí, včetně
jejich vybavení a příslušenství, tvořících jako celek sportoviště ve vlastnictví města Vimperk za účelem provozování jako sportovních areálů
a jich zázemí pro potřeby sportovních klubů, školských právnických
osob, občanských sdružení a veřejnosti. Jedná se o tyto nemovitosti
zapsané na listu vlastnictví č. 10001 v k.ú. Vimperk: 1) Areál vodních sportů Vimperk - nově vedené pozemky zaměřené geometrickým
plánem č. 2268-164/2014 označené jako parcely katastru nemovitostí
KN č. 645/13 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře
7805 m2 a KN č. 650/1 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha
o výměře 857 m2 jejíž součástí je i nová stavba bazénu, KN č. 640 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2, jejíž součástí je stavba
bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti a dále věci movité tvořící
vybavení a příslušenství tohoto areálu; 2) Areál zimního stadionu –
parcely katastru nemovitostí KN č. 575 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 211 m2 jejíž součástí je stavba čp. 321, Vimperk II - objekt
k bydlení, KN č. 577 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3770 m2
jejíž součástí je stavba bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti, KN
č. 578/1 – ostatní plocha o výměře 2762 m2, KN č. 578/2 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 46 m2 jejíž součástí je stavba bez čp./če. –
objekt občanské vybavenosti, KN č. 578/7 – ostatní plocha o výměře
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
26 m 2, KN č. 578/8 – ostatní plocha o výměře 89 m 2, KN č. 578/14
– ostatní plocha o výměře 23 m2, část KN č. 579/1 – ostatní plocha
o výměře 547 m2 a dále věci movité tvořící vybavení a příslušenství tohoto areálu; 3) Areál letního sporoviště TJ Šumavan Vimperk – parcely
katastru nemovitostí KN č. 557/21 - zahrada o výměře 36 m², KN č.
576 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 349 m² s budovou bez č.p./
č.e. - garáž, KN č. 578/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83 m²,
KN č. 586/2 - zahrada o výměře 36 m², KN č. 588/2 - zahrada o výměře
44 m², KN č. 600/2 - zahrada o výměře 75 m², KN č. 639 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 166 m² jejíž součástí je budova bez č.p./ č.e.
- garáž, KN č. 641 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m² jejíž
součástí je budova bez č.p./ č.e. - občanská vybavenost, KN č. 642/1
- ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3771 m², KN č. 643 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 15844 m², KN
č. 644 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1204 m², KN č.
645/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 5431 m², KN č.
645/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m² jejíž součástí je budova bez č.p./ č.e. - občanská vybavenost, KN č. 645/19 - vodní plocha,
koryto vodního toku umělé o výměře 278 m², KN č. 645/21 - ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 595 m², KN č. 645/27 - ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 3120 m², KN č. 645/32 - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 115 m² jejíž součástí je budova bez č.p./ č.e. - jiná
stavba, KN č. 645/33 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
502 m², KN č. 646/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře
1559 m², KN č. 646/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m²
jejíž součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba, KN č. 647 - ostatní
plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 1240 m², KN č. 648
- ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 864 m², KN
č. 649 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 2078
m² a dále věci movité tvořící vybavení a příslušenství tohoto areálu; 4)
Sportovně rekreační areál Vodník – parcely katastru nemovitostí KN
č. 1783/1 – trvalý travní porost část o výměře 2245 m2, KN č. 1807/2
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4987, jejíž součástí je
i stavba in-line dráhy, KN č. 1807/5 – trvalý travní porost o výměře
9916 m2, KN č. 1807/9 – trvalý travní porost o výměře 1180 m2 a KN
č. 1815 – trvalý travní porost část o výměře 9606 m2. Nájemné bude
ve výši 150 000 Kč/rok bez DPH. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou od 15. 1. 2015 vyjma pozemku KN č. 1807/2 jehož
součástí je i stavba in-line dráhy, kde nájemní vztah započne od 1. 8.
2015. Touto smlouvou dochází ke sloučení všech dosavadních ujednání
stávající nájemní smlouvy č. 40-130/13 a jejích dodatků do jednoho
textu z důvodu lepší přehlednosti,
• v zastoupení vlastníka parcel katastru nemovitostí KN č. 200 a KN
č. 256 zapsaných v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Vimperk, souhlasí s odnětím části parcely KN č. 200 o výměře 116 m2 a části parcely KN č. 256 o výměře 482,3 m 2 ze zemědělského půdního fondu,
dle předloženého návrhu z důvodu plánované stavby „Vimperk, ulice
Pivovarská – chodník podél místní komunikace“ jejímž investorem je
město Vimperk,
• se seznámila s návrhem Městských služeb Vimperk, s. r. o. ze dne
17. 12. 2014 stanovení podnájemného za garáže ve sportovním areálu
pro rok 2015 a doporučuje stanovit je ve výši 398,17 Kč/m2/rok bez DPH
s 15% slevou, a to od 2. čtvrtletí 2015,
• po projednání stanoví dle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, že všichni členové Zastupitelstva města
Vimperk (vyjma starosty, který má právo užívat závěsný odznak při
významných příležitostech a občanských obřadech přímo ze zákona)
mohou užívat závěsný odznak se státním znakem při vedení sňatečných obřadů prováděných orgánem veřejné moci a při vedení ostatních
občanských obřadů,
• po projednání pověřuje člena Zastupitelstva města Vimperk
Mgr. Dagmar Rückerovou zvoleného pro toto volební období 2014 2018 (vyjma starosty a místostarosty města, kteří jsou určeni přímo
ze zákona) k tomu, aby před ním snoubenci, při sňatečném obřadu
prováděném orgánem veřejné moci, projevili vůli, že spolu vstupují
do manželství (v souladu s ust. § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Tříkrálová sbírka 2015
Jako každý rok
bychom Vás chtěli
informovat o průběhu Tříkrálové sbírky.
Rok co rok hledáme
nová slova, která by
dostatečně vyjádřila pocity a snahu všech, kteří se
na Tříkrálové sbírce podílejí. Použít taková slova, která by vhodně dokázala popsat práci, snahu
a obětavost malých i velkých
koledníčků i jejich vedoucích, je
mnohdy nelehký úkol.
Letošní rok je pro mě v tomto
ohledu jiný! Tento rok mi slova
padají na papír sama. Nemusím
přemýšlet o tom, co napsat. Koordinovat Tříkrálovou sbírku 2015
pro mě bylo milou povinností,
která mě naplňovala hrdostí, radostí a štěstím.
Již od samého začátku byla
z každého osloveného vedoucího
cítit chuť a ochota na Tříkrálové sbírce pracovat. Nejenže
byli rádi, že jsou opět osloveni,
ale sami vymýšleli nová a nová
místa, kam ještě skupinky vyslat
a na které dveře napsat požehnání K+ M+ B 2015.
Zároveň všem zúčastněným
děkuji za názory, podněty, rady,
ale i za jejich příběhy a zkušenosti s dárci.
Velké díky samozřejmě pat-
ří koledníčkům, kteří
to v letošním větrném
a deštivém počasí neměli vůbec jednoduché. Doufám, že malou
odměnou a náplastí
na stále se namáhající
hlasivky při koledě u každého
domu, byla hromada sladkostí
a vlídná slova. Ta vesměs obsahovala díky, pochvaly a kladná
přijetí.
V neposlední řadě si upřímné
díky zaslouží Ti, kteří vhodili
do zapečetěných kasiček finanční obnos. Výtěžek Oblastní charity Vimperk bude z 90% použit
na pokrytí provozu Domova klidného stáří Pravětín a 10% sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.
To, že se sbírky zúčastnilo 28
skupinek, že bylo zapečetěno celkem 45 kasiček, je dobrým důkazem toho, že letošní sbírka probíhající na Vimpersku a zajišťovaná
Oblastní charitou Vimperk byla
opravdu jedinečná.
Slova na závěr?
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky organizované Oblastní charitou Vimperk činí
190 056 Kč.
Všem moc děkujeme!!!
Za Oblastní charitu Vimperk,
koordinátorka TS Jana Brabcová
Máte zájem o kompostér?
Město Vimperk využilo nabídky SMOJK (Svaz měst a obcí
Jihočeského kraje), který získal
dotaci na pořízení zahradních
kompostérů a objednalo 100 ks
těchto kompostérů o objemu
800 l. Předpokládaný termín
jejich dodání je únor – březen
2015. Občanům budou tyto
kompostéry distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy
o výpůjčce. Předpokládaná spoluúčast občanů bude cca 250
Kč. Výpůjčka bude po dobu pěti
let a poté přejdou kompostéry
bezplatně do vlastnictví občanů.
Pokud budete mít o kompostér
zájem, kontaktujte nás:
• písemně na adresu: Městský
úřad Vimperk, odbor ŽP, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk
• telefonicky: Ing. Marie Hejlková 388 402 229, 602 527 070
• e-mail: [email protected]
vimperk.cz
V případě, že se nás rozhodnete kontaktovat, uveďte prosím
svoje jméno a příjmení, celou adresu a telefon.
Marie Hejlková, odbor ŽP
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
Vimperští zastupitelé
Vimperk má nové zastupitelstvo. Rádi bychom Vám je představili
formou krátkého rozhovoru.
na podnět Jihočechů 2012 povedlo znovu obnovit výbor pro rozvoj. V krátkodobém horizontu je
nutné řešit problematiku kolem
plaveckého bazénu, připravovat
projekty pro rozvoj cestovního
ruchu a především řešit neuspokojivý stav komunikací ve městě.
Jaké jsou Vaše představy
o budoucnosti Vimperka?
V první řadě je potřeba si
ujasnit smířlivou sociální politiku směřující k nepřizpůsobivým
občanům. Mým názorem je, že
za určité výhody pro nepřizpůsobivé mohou občané tohoto
města požadovat větší pocit bezpečí a pořádku. Zcela jistě momentálně chybí tomuto městu
strategický plán. Je dobře, že se
Čeho byste chtěl v nadcházejícím období v našem městě
dosáhnout?
Jihočeši 2012 byli faktickými
vítězi komunálních voleb. Tak
jako před 4 lety se na tyto výsledky při sestavování vládnoucí
koalice nehledělo. Naši zástupci, JIH 2012, nebyli připuštěni
k odpovědnosti ve vedení tohoto
města. Přesto však, jako zvolený
zastupitel za toto sdružení, budu
neustále prosazovat jednotlivé
body v našem volebním programu. Našimi prioritami bylo
zlepšovat bezpečnost ve městě,
prosazovat lepší projekty v oblasti infrastruktury, řídit radnici transparentně a otevřeně.
Již na prvním zastupitelstvu
po ustanovujícím zasedání jsem
jako předseda kontrolního výboru předkládal plán práce tohoto
kontrolního výboru. Záměrem
kontrolního výboru bylo zprůhlednění hospodaření městských
společností a monitorování veřejných zakázek. Jenom průhledná
a transparentní politika v tomto
městě může pomoci rozvoji tohoto města. Předložený plán práce
kontrolního výboru nebyl prozatím pochopen a přijat. Jsem názoru, že zvolení zastupitelé jsou
schopni změny myšlení a vzájemné spolupráce ve prospěch
nás, obyvatel tohoto města.
Lukáš Sýs
zastupitel
Proč jste se rozhodl angažovat v komunální politice?
Jsem člověk, který nerad o věcech jen povídá, ale i jedná. Nerad
kritizuji někoho jiného v hospodě
u piva, ale chci se aktivně podílet
na chodu našeho města. Jsem ještě poměrně mladý, přesto si myslím, že už nastala doba, kdy mohu
našemu městu něco dát. Když
jsem se rozhodl, že budu kandidovat, tak jsem cítil od mnoha
lidí z mého okolí podporu, která
se nakonec proměnila ve 448 získaných hlasů. Přiznám se, že byl
pro mě takový počet získaných
hlasů příjemným překvapením,
ovšem o to větší cítím zodpovědnost vůči lidem, kteří mě na toto
čtyřleté období dali svojí důvěru.
Jaké jsou Vaše představy
o budoucnosti Vimperka?
Samozřejmě by bylo hezké,
kdyby naše město každý rok
Zdeněk Kutil
zastupitel
Proč jste se rozhodl angažovat v komunální politice?
Vždycky jsem se snažil dokázat, že ve Vimperku lze žít kvalitněji. Při svém podnikání a pohledu na dění kolem sebe, týkající se
města Vimperka, jsem nabyl dojmu potřeby změny ve prospěch
tohoto města. Jistě nejsem ojedinělý ve svém názoru, že okolní
města stejné velikosti se rozvíjejí
úspěšněji. Jelikož v tomto městě
dávám nemálo pracovních příležitostí lidem zde žijících, bylo
mým záměrem při angažovanosti v komunální politice mít vliv
na rozvoj tohoto města. Chtěl
bych spolu s ostatními zastupiteli
nasměrovat toto město ke stejnému rozvoji, jako se to například
daří Prachaticím a Sušici.
navštěvovalo co nejvíce turistů. Myslím, že o to by se mohla
v blízké budoucnosti krom jiného zapříčinit dominanta našeho
města, kterou zcela jistě je novorenesanční zámek, který pod
svá křídla získalo v loňském roce
ministerstvo kultury. Ovšem
v první řadě by mělo být kvalitně
postaráno o obyvatele Vimperka
a přilehlých osad. Mám na mysli hlavně dostatek pracovních
příležitostí, kvalitní zdravotní péči a dostatek sportovního
i kulturního vyžití. Myslím, že
ve Vimperku fungují na velmi
dobré úrovni školky a základní
i střední školy. Je třeba tyto instituce plně podporovat a snažit
se pomoct přilákat do Vimperka
co nejvíce studentů i z okolí. Bohužel v dnešní době je vše závislé na financích, které není vůbec
jednoduché sehnat.
Čeho byste chtěl v nadcházejícím období v našem městě
dosáhnout?
Vím, že to bude znít naivně,
protože se nyní pohybuji v politice, i když jen v komunální, ale
chtěl bych, aby všech 17 lidmi
zvolených zastupitelů společně s obyvateli Vimperka a okolí
táhlo za jeden provaz. Věřím, že
poté by vznikalo plno dobrých
nápadů jak naše město pozvednout a přispět tak k pozitivní
náladě v naší společnosti. Přál
bych si, aby se lidé cítili v našem
městě a v okolí šťastně, bezpečně
a pokud by je cokoliv trápilo, tak
abychom se to snažili společně
vyřešit. Od toho tady přece jsme,
já pořád tvrdím, že jsme takoví
„podřízení“ našich voličů, kteří
už jen tím, že šli k volbám, tak
pro naše město něco udělali. Teď
je to na nás, zastupitelích Města
Vimperk, abychom pro tyto lidi
udělali maximum. Pokud budu
moct komukoliv pomoci, může
se mi ozvat na můj email: [email protected] Udělám vše
proto, abych pomohl dobré věci.
O konkrétních věcech se tady
nemá cenu rozepisovat, je před
námi plno věcí, které je třeba
postupně dotáhnout do zdárného konce a další, které je třeba
připravit pro další roky.
Poděkování strážníkům
Poděkov á n í st rá žn í k ů m
Městské policie a preventistům
za včasný a profesionální zásah
na sídlišti Míru. V pátek 9. ledna
letošního roku foukal velmi silný
vítr a na domě, který se na sídlišti nachází v soukromém vlastnictví, uvolnil plechy na střeše.
Jeden velký kus plechu o šířce
3 metry ohrožoval obyvatele
domů, které se nachází naproti této nemovitosti. Okamžitě
byl vyrozuměn majitel a během
necelé hodiny bylo vše uvedeno
do bezpečné podoby. Hrozilo
nejen poškození majetku, ale byly
ohroženy i životy občanů, kteří se
vraceli ze zaměstnání.
Karel Beránek
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
Občanské sdružení
Stanislavy Chumanové
Vážení a milí spoluobčané,
v začátku nového roku bychom
Vás jako každý rok chtěli seznámit s hospodařením Občanského
sdružení Stanislavy Chumanové
v roce 2014. Především však také
chceme poděkovat všem firmám,
organizacím a občanům, bez jejichž finanční podpory a pomoci
bychom nic neudělali.
Zůstatek z roku 2013:
163 569 Kč. Příjmy za rok 2014:
242 506 Kč. Výdaje za rok 2014
činily celkem 375 846 Kč.
Akce, na které jsme v minulém roce přispěli a výdaje, které
jsou spojené s činností našeho
sdružení: 508 Kč roční pronájem
prostoru pro náš web, 2 384 Kč
akce Vodnická brusle – zakoupení medailí, 22 522 Kč Charita
Vimperk – zakoupení přístroje
na rozbor krve, 5 000 Kč příspěvek na letní tábor pro děti s patologickými jevy, 1 500 Kč úhrada
za zhotovení skleněné „Ceny Stanislavy Chumanové“ pro dětskou
výtvarnou soutěž Natur Vision,
343 932 Kč nákup prvků a práce
k projektu vybudování „Parku
nad pekárnou“.
Naší největší investicí byla
realizace „Parku nad pekárnou“, jehož celková hodnota je
767 000 Kč. Tento projekt by se
nám nepodařilo vybudovat bez
pomoci firem a občanů, kteří se
podíleli na vybudování hřiště, instalaci a zakoupení jednotlivých
prvků
Vlastní činností, tedy pořádáním diskoték, charitativním bazarem a dalšími aktivitami jsme
získali 40 366 Kč.
Naši činnost bychom nemohli
realizovat bez pomoci občanů,
firem, podnikatelů a majitelů objektů, kteří nám je zdarma zapůjčují a podporují naše akce.
Pro rok 2015 připravujeme tradiční akce a samozřejmě i něco
nového. Chtěli bychom se podílet na realizaci nového parčíku
„Malá Šumava“ na fotbalovém
stadionu. V této chvíli je na místě mokřina. Dále bychom chtěli
vybudovat pětikilometrovou turistickou stezku do Hrabic, která by vycházela od „Parku nad
pekárnou“ a přes Hrabice by se
vracela zpět. Bude pro všechny,
ale především chceme, aby byla
pro mladé maminky s kočárky
a starší občany. Chtěli bychom
také vybudovat a vybavit kavárnu (společenskou místnost) pro
seniory ve Sklářské ulici.
Dne 24. dubna 2015 pořádáme tradiční Discoples, tentokrát
v sále MěKS Vimperk.
V sále Cihelny uspořádáme
Koncert Vimperské dechovky –
datum upřesníme.
Před Vánoci opět proběhne Vánoční charitativní bazar,
datum jeho konání upřesníme
v průběhu roku.
O jednotlivých akcích a vynaložených finančních prostředcích
Vás budeme průběžně informovat. S podrobnou činností našeho sdružení se můžete seznámit
na našem Facebooku a na našich
webových stránkách: http://
www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz/
Bez Vaší podpory bychom nemohli naše projekty vůbec uskutečnit, a tak doufáme ve Vaši
finanční i materiální pomoc,
společně tak přispějeme dobré
věci, uděláme radost našim spoluobčanům a také sami sobě.
Příspěvky prosím zasílejte
na účet: 27-7823390427/0100
Za OS Stanislavy Chumanové,
Věra Vávrová
Informace o nezaměstnanosti v okrese
V prosinci 2014 celkový počet
uchazečů o zaměstnání vzrostl na 1910 osob (nárůst o 299 osob).
Tento nárůst je do značné míry
ovlivněn ukončením sezonních
prací u části stavebních firem
(cca 80 osob), přerušením činnosti osob samostatně výdělečně
činných (85 osob) a dále ukončením zaměstnání osob pracujících
v zemích Evropské unie (cca 70
osob). Pro srovnání: k 31. 12. 2013
bylo v evidenci 2202 uchazečů.
Míra nezaměstnanosti činila
5,1 % a je nejnižší v kraji.
Počet hlášených volných pracovních míst se snížil na 595
tj. o 25 míst méně než na konci
předchozího měsíce. Celkový
počet je ovlivněn poměrně vysokým počtem nahlášených míst
s požadavkem na umístění cizinců, který činí 215 míst (převážně
řidičů TIR).
V průběhu prosince 2014 bylo
nově zaevidováno 502 uchazečů
o zaměstnání. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 178
uchazečů více.
Podporu v nezaměstna-
nosti pobíralo k 31. 12. 2014
635 uchazečů o zaměstnání,
tj. 25,9 % všech uchazečů vedených v evidenci.
Evidováno k 31. 12. 2014 celkem 595 volných pracovních
míst. Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 38
vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 54 míst
vhodných pro absolventy. V nabídce volných pracovních míst
jsou nejčetnější tyto profese:
Řidiči TIR: 165 volných míst;
Prodavači a pokladní: 25 volných
míst; Číšníci a servírky: 19 volných míst; Kuchaři: 18 volných
míst.
V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo v prosinci vytvořeno 11 pracovních
míst na Veřejně prospěšné práce
(VPP), umístěno na VPP bylo
nově 14 uchazečů. Prodlouženo
bylo 37 míst na VPP, která jsou
obsazena uchazeči o zaměstnání.
Od 1. 1. 2014 bylo vytvořeno celkem 228 míst na VPP, obsazeno
bylo celkem 227 uchazeči o zaměstnání.
Společensky účelných pracovních míst (SÚPM) vyhrazených
bylo v prosinci 2014 vytvořeno
37, od 1. 1. 2014 bylo vytvořeno
celkem 293 SÚPM vyhrazených.
Ve stejném období bylo podpořeno pomocí Aktivizačních
pracovních příležitostí 39 míst.
Počet chráněných pracovních
míst vymezených pro občany se
zdravotním postižením k 31. 12.
2014 činil 483.
Počet zařazených uchazečů
v rekvalifikačních kurzech od 1. 1. 2014: 190 osob.
Václav Vávra,
analytik trhu práce
Zprávy ze Správy
• Na začátek přejeme vše dobré do nového roku, do kterého
Správa Národního parku Šumava vstoupila tím, že předala zámek Vimperk, národní kulturní
památku do jistě povolanějších
rukou – Národnímu památkovému ústavu. Ten již spřádá plány,
jak zámek co nejlépe a nejrychleji zrekonstruovat, tak aby se stal
opravdovou perlou jižních Čech
a velkým turistickým lákadlem
města Vimperk.
„V letošním roce bychom rádi
zahájili restaurování reprezentačního sálu v dolním zámku
a chtěli bychom připravit projekt
provozního zázemí sálu a jeho
funkčního propojení se zahradou,“ konstatuje ředitel NPÚ
ÚPS v Českých Budějovicích
Petr Pavelec. Pokud se bude vyvíjet finanční situace Národního
památkového ústavu dobře, bude
postupná revitalizace zámku trvat přibližně osm let.
Správa Národního parku Šumava byla vlastníkem zámku
od roku 1991 a od té doby ho určitě nenechala chátrat. Naopak se
snažila celou dobu zámek udržovat a opravovat. Například v devadesátých letech nechala opravit
střechy, komíny, vyčistila sklepy,
které byly plné odpadků, opravila
opěrné zdi, podlahy v některých
místnostech. Byly zpracovány
různé archeologické průzkumy,
mykologické průzkumy a neustále bylo opravováno to, co dožilo
nebo bylo rozbito, ať už omítky,
okna, elektroinstalace a podobně.
• Na Správu NP Šumava už
dorazila první stavební povolení
na fotopointy. Jako první začal
fungovat fotopoint u rozhledny
Poledník, v nadcházejícíh týdnech pak budou vráceny další,
podle toho, jak jim budou vydávána stavební povolení.
„Přiznám se, že vydávání stavebních povolení na fotopointy je
trochu delší, než jsem si já i moji
kolegové mysleli, ale je evidentní,
že nejde jen o formalitu a není to
tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Navíc,
úředníci nerozhodují jen od stolu, ale probíhají i šetření přímo
na místech, kde už fotopointy stály. U Plešného jezera musíme vyřídit výjimku z umístění v první
zóně. Jsem ale rád, že tato turisty
hojně využívaná atraktivita se
vrací a je legální, ostatně tak, jak
jsme slibovali,“ tvrdí ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.
• A co čeká Správu NP Šumava a hlavně návštěvníky v letošním roce? Největší událostí bude
jednoznačně otevření dvou nových návštěvnických center vlka
na Srní a jelena na Kvildě. Ještě
teď v zimě bude k nám dovezen
párek vlků, který tu založí rodinu a první návštěvníci ji uvidí už
na podzim.
Jan Dvořák,
tiskový mluvčí
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
Žárovky
Nahrazení klasických wolframových žárovek
„úsporkami“ ušetří domácnostem ročně až 4000 korun
Již 65 % českých domácností
svítí alespoň jedním úsporným
zdrojem světla a další stále přibývají, vyplývá to z průzkumu
poradenské společnosti eSvětlo.
cz. Úsporné osvětlení domácnostem ušetří až
4000 korun ročně.
Vysoká energetická náročnost wolframov ých ž á rovek
by l a h l av n í m
důvodem ukončení jejich výroby.
Z průzkumu portálu
eSvětlo.cz vyplývá, že
tuzemská domácnost
potřebuje na svícení
v průměru 18 žárovek.
V případě kompletní
výměny klasických energeticky náročných zdrojů
světla (wolframové či halogenové zdroje) za kompaktní
lineární zářivky či LED světelné zdroje může úspora domácnosti dosáhnout až 4000 korun
za jediný rok.
Úsporné zářivky
do koše nepatří
S rapidním růstem počtu
„úsporek“ roste také potřeba
jejich recyklace v okamžiku,
kdy doslouží. Zatímco vysloužilé wolframové žárovky lze bez
obav vyhodit do koše, ty úsporné je třeba odevzdat k ekologické recyklaci. Kvůli toxické rtuti,
kterou v malém množství světelné zdroje obsahují, se s nimi musí
zacházet jako s nebezpečným
odpadem Dalším důvodem pro
recyklaci vysloužilých zářivek
je možnost opětovného využití
surovin, které úsporky obsahují.
Rtuti v zářivce se není třeba
bát, zátěž pro životní prostředí
představuje jen při neodborné
likvidaci a ve vysoké koncentraci. Rtuť se v úsporných
zářivkách v ysk y tuje ve velmi malém
množství (cca 2–5
mg), napří k lad
v klasickém teploměru je rtuti
500krát více.
Při náhodném
rozbití zářivky je
třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora či
předat firmě zabývající se
likvidací odpadu.
O zpětný odběr a následnou recyklaci se stará
nezisková společnost EKOLAMP, která zajišťuje tuto
službu občanům i firmám
zdarma.
Úsporky patří na místo
zpětného odběru:
nyní jich je téměř 4 000
V Česku lze vyřazené úsporné
zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných
dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí
v obchodních centrech, úřadech
nebo v řadě firem.
Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich přibližně 4000
a další stále přibývají. Společnost EKOLAMP již rozmístila
více než 1500 malých sběrných
nádob. Kde se nachází nejbližší
sběrné místo lze zjistit přes internet na www.ekolamp.cz.
EKOLAMP s.r.o.
Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla (zdroj eSvětlo.cz)
Klasická
žárovka
Halogenová
žárovka
Kompaktní
úsporná
žárovka
LED žárovka
Spotřeba
60 W
52 W
12 W
9W
Životnost
1 rok
2 roky
12 let
25 let
Cena za potřebné
množství
světelných zdrojů
za 25 let
250 Kč
600 Kč
270 Kč
500 Kč
Náklady
na elektřinu
za 25 let
6810 Kč
5902 Kč
1643 Kč
1232 Kč
Celkové náklady
za 25 let
7060 Kč
6502 Kč
1813 Kč
1521 Kč
Odpady kolem nás
Třídění a recyklace plastů
Historie plastů – materiálu
nahrazujícího v některých oblastech použití papíru, skla, dřeva nebo kovů, není delší než dvě
stě let. Plast je materiál, který se
uplatňuje téměř ve všech oblastech lidské činnosti a v mnoha
ohledech je dnes již jen těžko
nahraditelný. Plast je v principu
síť molekul uhlovodíků a dalších látek. Surovinou pro výrobu
plastů je ropa, ale dají se vyrábět
i z jiných materiálů, v poslední
době se objevují i plasty vyráběné
z rostlin. Výroba plastů z ropy je
nejrozšířenější, avšak vzhledem
k faktu, že se jedná o neobnovitelný zdroj, celá řada firem se zabývá výrobou plastů z plastových
výrobků, tj. recyklací.
Sběr a třídění
Základním předpokladem výroby recyklovaného plastu je sběr
toho starého.
Se sběrem plastového odpadu se začalo na počátku devadesátých let minulého století,
kdy došlo ke zvýšení spotřeby
plastových výrobků. Od počátku se plasty sbíraly do kontejnerů na tříděný odpad, případně
do speciálních pytlů. Kontejnery
na plasty jsou v převážné většině
žluté barvy a nebo mají alespoň
žlutou samolepku. V některých
oblastech není možné třídit
všechny plasty z domácností,
ale pouze PET láhve. Je to dáno
nízkou technickou úrovní třídící
linky, na kterou se plasty odvážejí. V poslední době se značně
rozšiřuje doplňkový sběr plastů
do pytlů, a to nejen v menších
obcích nebo rekreačních oblastech, ale i ve velkých městech
v místech se zástavbou s rodinnými domky. Pytle si většinou
můžete vyzvednout na obecních
úřadech a pak v daný termín odložit na určená místa.
Základní pravidla pro sběr
plastu jsou následující: plast
nesmí být mastný, znečištěný
plísní, chemikáliemi, nebo většími zbytky potravin. Zbytky
potravin mohou zkomplikovat
nebo znemožnit recyklaci plastů
a mohou vám doma nepříjemně
zapáchat. Proto plastové obaly
raději vypláchněte malým množstvím vody, může být i špinavá
po nádobí. PET láhve nebo velké
plastové obaly je třeba sešlapávat
tak, aby se jich do kontejneru vešlo co možná nejvíce. Víčka, etikety apod. není třeba odstraňovat. Důležité je dodržovat pokyny
uvedené na nádobách. Obecně
platí, že kontejnery jsou určeny
na plasty z domácností, neslouží pro odkládání PVC výrobků
(linoleum, novodur) nebo plastů
z automobilů apod.
Dotřídění
Recyklace plastů není úplně
jednoduchá. Je to dáno zejména materiálovou rozmanitostí,
to znamená, že není plast jako
plast. Prohlédnete-li si obaly,
ve kterých máte doma potraviny
nebo kosmetiku, zjistíte, že se liší
chemickým složením, tvarem,
barvou. Proto se plasty, které
jste odhodili do žlutých kontejnerů, dotřiďují na dotřiďovací
lince. Ze směsi plastů putující
na pásu se ručně vybírají PET
láhve, nádobky, fólie, pěnový polystyren a další druhy, které mají
speciální samostatné zpracování.
Pracovníci z pásu vyhazují i nečistoty, které do plastů nepatří.
Dotříděné druhy plastů včetně
zbylé směsi plastových odpadů se
lisují do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky.
Výsledkem tohoto procesu
jsou pak balíky slisovaných plastů, které již mají stejné chemické
složení a dopravují se tak dále
k zpracovatelům, kteří se specializují na dané druhy plastů.
Recyklace
Výsledkem recyklace plastů
bývá ve většině případů tzv. regranulát, což je vstupní surovina pro výrobu nových plastů.
Plasty se totiž většinou vyrábějí
z malých peciček materiálu (granulátu), který se zahřívá a pak
vytlačuje do forem. Regranulát
je vlastně stejná vstupní surovina, která však nebyla vytvořena
z ropy, ale z vytříděného odpadu.
Na regranulát se zpracovávají zejména fólie a obaly od potravin.
V ČR existuje několik firem,
které dokáží zpracovávat pěnový
polystyren do izolačních tvárnic
případně lehčeného betonu.
Několik českých výrobců,
dokáže zpracovat směs plastů
na hotové výrobky. Tam se z plastových odpadů vyrábí stavební
a zahradní prvky. (např. ploty,
zámkovou či zatravňovací dlažbu, zahradní kompostér a další
výrobky), které mohou nahradit
dřevo nebo betonové výrobky.
Možností recyklace plastů
je celá řada, stejně tak se nabízí
velké množství uplatnění výrobků z plastů. EKO-KOM a.s.
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
Očima Jaroslava Pomezného
Zlatá vánočka – předávání cen.
• „O zlatou vánočku“ se bojovalo ve 13. ročníku turnaje, který
20. prosince pořádal oddíl stolního tenisu TJ Šumavanu Vimperk.
Za zelené stoly se síťkou se v tělocvičně ZŠ Smetanova postavili
hráči dvanácti oddílů hrajících
okresní přebor a soutěž. Stolní
tenisté z Prachatic, Vimperka,
Zalez, Rohanova, Netolic, Lhenic a Svaté Maří svedli na osmi
stolech malé i velké tělocvičny
zajímavé boje ve dvouhrách,
kterých bylo sehráno na dvě
stovky. Ve finále se po roce opět
utkali hráči Libín Prachatice „D“
a Šumavanu Vimperk „A“. O vítězství svedli pěkné a napínavé
boje, které skončily vítězstvím
Libína v poměru 5:1. Prachatičtí tak ve složení Zbyněk Holub,
Marek Krotký, Petr Kraus a Pavel Kadlec obhájili vítězství z 12.
ročníku. Druzí skončili stolní
tenisté Šumavanu Vimperk „A“
Luděk Pavlíček, Vojtěch Rejšek,
Zdeněk Kortus a Jiří Hyka. Třetí
místo brali hráči družstva Netolic. Příjemně překvapil dobře
hrající „nováček“ ze Svaté Maří,
který obsadil šestou příčku a jediná žena v turnaji Klára Honalová, která se v mužské konkurenci
rozhodně neztratila a byla velkou
oporou družstva SK Rohanov.
Křišťálový pohár a zlatá vánočka,
které vítězům předala starostka
Ing. Jaroslava Martanová a hlavní pořadatel Jiří Hyka, tak opět
putují do Prachatic. Oddíl stolního tenisu TJ Šumavan Vimperk
děkuje touto cestou Městu Vimperk a všem sponzorům za významnou podporu 13. ročníku
turnaje „ O zlatou vánočku 2014“.
• V plném proudu jsou přípravy jubilejního XXX. ročníku
„Šumavského Ski maratonu“ Koopertativy v běhu na lyžích, který se uskuteční 21. – 22. února
na Kvildě. Pořadatel Fischer Ski
klub Šumava Vimperk připravil
pro letošní rok řadu novinek. Tou
největší je sobotní skate na 46 km
volnou i klasickou technikou,
který startuje v pravé poledne.
Sobotní program doplní ještě
dětské závody startující v 10 hodin a ve 12.15 hodin závod volnou
technikou na 23 km. Dvoudenní
šumavské lyžařské klání pokračuje v neděli 22. 2. hlavním závodem XXX. ročníkem „Šumavského Ski maratonu“ na 45 km
klasickou technikou, který startuje v 10 hodin. Ve 12 hodin se
Napadne lyžařům na maraton více sněhu než ho bylo loni?
Vimperští lyžaři vedou v průběžném pořadí smíšených družstev Českého poháru dorostu v běhu na lyžích 2015.
do bílé stopy vydají závodníci trasy 23 km. Pro účastníky je v místě
konání připraveno chutné občerstvení, bohatý doprovodný program, soutěže pro děti, prezentace partnerů maratonu, sportovní
doplňky a další akce. Nezaškodí
malé ohlédnutí za 29. ročníkem
„šumaváka“. Únorové počasí
roku 2014 notně potrápilo pořadatele i závodníky. Proto musela
být trať zkrácena na 25 km. Závod úspěšně absolvovalo 431 lyžařů. Mezi nimi byl i „šumavský
bard“, milovník a znalec Šumavy
Emil Kinzl z Kašperských Hor,
který v den startu oslavil „osmdesátiny“. V kategorii mužů zvítězil
německý závodník Thomas Freimuth a v ženách česká závodnice
Zuzana Kocumová. Pořadatelé
pevně věří, že letos se k nim počasí neobrátí zády tak jako tomu
bylo v loňském roce, že vše proběhne dle jejich představ, k úplné spokojenosti všech účastníků,
kteří si pravidelně odvážejí ze Šumavy pěkné zážitky a to je nejlepší odměna pořadatelům z Fischer
Ski klubu. Držme jim palce!! • Důležité
upozornění
pro bezpříspěvkové dárce krve přichází z Prachatic. Dle
informace ředitelky Oblastního
spolku Českého červeného kříže
v Prachaticích Zuzany Pelíkánové dochází v kalendáři svozových autobusů pro dárce krve
v roce 2015 ke změnám, které se
také týkají i dárců z Vimperska
a Čkyňska. První svozový autobus se v roce 2015 vydá z této
oblasti do transfuzní stanice
českobudějovické nemocnice
17. března 2015. Původní termín
byl 10. březen 2015. Ostatní termíny 7. červenec a 3. listopad zůstávají v platnosti.
• Úspěchem skončilo vystoupení lyžařů – běžců z vimperského Fischer Ski klubu Šumava
ve II. závodě Českého poháru
dorostu v běhu na lyžích 2015
s mezinárodní účastí, který se konal 17. – 18. ledna v Jablonci nad
Nisou – Břízkách, kam byl přeložen ze Zadova kvůli nedostaku
sněhu. V sobotních sprintech
na 1 km volnou technikou skončila v mladším dorostu Barbora
Havlíčková druhá a Tereza Řezníková čtvrtá. V chlapcích bral
Samuel Jirouš bronz. Ve starších
dorostencích obsadil Jiří Mánek čtvrtou příčku. Ještě lépe se
„vimperákům“ dařilo v nedělních
závodech klasickou technikou
s hromadnými starty. Jiří Mánek
ve starším dorostu na trati 9,5 km
s přehledem zvítězil, Tomáš Kalivoda skončil pátý, Dominik Klement patnáctý a David Novák
šestnáctý. V kategorii mladších
dorostenců na 6,5 km obsadil Samuel Jirouš druhé místo a František Honsa šestou příčku. Barbora
Havlíčková v mladších dorostenkách na trati 4,5 km vybojovala
opět stříbro. Šumavský úspěch
doplnily Tereza Sásková šestým
a Adéla Nováková sedmým místem. Velmi dobré „jablonecké“
výsledky tak vynesly mladé lyžaře z vimperského Fischer Ski
klubu Šumava na první příčku
průběžného pořadí smíšených
družstev Českého poháru dorostu v běhu na lyžích 2015.
Jaroslav Pomezný
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Blíží se přijímací zkoušky
na střední školy
Do 15. března 2015 se musí
žáci 9. ročníků základních škol
spolu se svými rodiči rozhodnout, na jaké střední škole budou
chtít po ukončení ZŠ pokračovat
ve studiu.
Naše škola nabízí následující
obory: Osmileté gymnázium:
pro studijně nadané žáky z pátých ročníků, kteří na vysvědčení nemají žádnou trojku. Tento
druh studia je vhodný pro žáky,
kteří přepokládají, že by chtěli pokračovat ve studiu na vysoké škole. Těžištěm je hlubší
zvládnutí všeobecného učiva
2. stupně ZŠ a vyššího stupně
gymnázia. Důraz je kladen na jazyky, matematiku, přírodovědné
i humanitní předměty a informatiku. Snažíme se rozvíjet výtvarné i hudební vlohy a připravujeme žáky na různé typy soutěží.
Čtyřleté gymnázium: pro žáky
z 9. ročníků, studium je zaměřeno na všeobecně vzdělávací
předměty se zvýšenou podporou jazyků a možností výběru volitelných předmětů od
3. ročníku. Ke zkvalitnění výuky
jazyků ve všech gymnaziálních
oborech využíváme anglicky
i německy mluvící lektory, spolupráci s Gymnáziem ve Waldkirchenu, krátkodobé kurzy a nejlepší žáci mohou absolvovat roční
studium na bavorském gymnáziu.
Čtyřleté gymnázium se zaměřením na informační technologie: V učebním plánu je výrazně posílena výuka informatiky.
Bude kladen důraz na propojení
vědomostí gymnázia s praktickými znalostmi reálné firmy
prostřednictvím volitelných
předmětů ve 3. a 4. ročníku.
Po absolvování středoškolského studia lze získat zaměstnání ve firmě Rohde & Schwarz
na pozice plánovač výroby, disponent výroby, referent nákupu,
referent odbytu, logistik, kaizen
specialista, zkušební technik.
Čtyřleté gymnázium se zaměřením na sportovní přípravu:
na tento obor již proběhlo 1. kolo
talentových zkoušek (fyzické
testy), na 24. 2. 2015 je vypsáno
2. kolo.
Cílem školy je, aby všichni žáci
byli dobře připraveni k maturitní
zkoušce a mohli úspěšně pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Škola nabízí i mimoškolní aktivity: tělovýchovné, pěvecký sbor
Canto, školní studentský časopis,
divadelní soubor. Na všechny
obory kromě čtyřletého gymnázia se zaměřením na sportovní
přípravu budou zájemci konat
přijímací zkoušku formou testů
z českého jazyka, matematiky
a obecně studijních předpokladů
od firmy Scio ve dnech 22. nebo
23. dubna.
Naše škola, podobně jako
v loňském roce, nabízí žákům
pátých i devátých tříd přípravu
k přijímacím zkouškám, která se
bude konat 26. února a 26. března 2015 vždy od 14.45 hodin.
Je možno se přihlásit e-mailem
na [email protected] nebo telefonicky na 388 386 410. Pro přijetí na všechny obory čtyřletého
gymnázia je podmínkou nemít
na posledních dvou vysvědčeních
žádnou čtyřku.
Mgr. Jan Heřta,
ředitel školy
Úspěšné závody našich
lyžařů a snowboardistů
O víkendu 3. a 4. ledna 2015
se v Jablonci nad Nisou konal
první letošní závod Českého poháru v běhu na lyžích. Studenti
sportovního oboru G a SOŠe
a víceletého gymnázia do nového roku vykročili úspěšně, uspěli
ve všech kategoriích a přivezli si
první letošní medailová umístění. Sobotní závod po výborném
výkonu, který znamenal i celkově
4. místo mezi ženami, vybojovala
juniorská reprezentantka Andrea
Klementová. Dvě druhá místa
si z Jablonce přivezla Barbora
Havlíčková, jedno stříbro starší dorostenec Jiří Mánek. Třetí
a čtvrté místo v juniorech zajel
Luděk Šeller (všichni Fischer SKI
klub Šumava Vimperk). Umístění do 6. místa si pak ještě vybojovali Adéla Nováková, Tomáš
Kalivoda, Tereza Kreuzigerová
(Sokol Stachy), Jan Švejda a Matyáš Albrecht (Sokol Stachy).
Napínavá byla klání ve starším
dorostu, pro který byly závody
nejen Českým pohárem, ale také
nominačními závody na Mezinárodní zimní olympiádu
mládeže EYOF, která se koná
na konci ledna v Lichtenštejnsku.
Šumava na ni vyslala svého reprezentanta, stal se jím Jiří Mánek.
Rovněž snowboardisté mají
za sebou velmi dobré výsledky
Jiří Mánek (uprostřed).
ze závodů FIS na přelomu starého
a nového roku. Na ledovci Pitztal v Rakousku obsadil 25. místo
Michal Hanko, v závodě Českého poháru ve snowboardcrossu
v Dolní Moravě skončil Michal
Hanko druhý a Radek Vintr sedmý. Michal byl následně nominován na mistrovství světa dospělých v rakouském Kreischbergu,
kde nakonec dosáhl na 49. místo.
Zbyněk Pavlásek, Luděk Filip
Soutěž o výlet do Světa
techniky v Ostravě
Naše škola ve spolupráci s firmou Rohde & Schwarz připravuje soutěž pro žáky 2. stupně
základních škol, především z 8.
a 9. ročníků. Úvodní kolo se
bude konat na základních školách
na přelomu února a března 2015
formou elektronického třicetiminutového testu, který spočívá
v řešení zajímavých úloh a problémů z matematiky a fyziky.
Na základě výsledků škola sesta-
ví tříčlenné družstvo, které se zúčastní finálového klání, jež bude
probíhat 24. března 2015 v MěKS
ve Vimperku a bude přístupné
veřejnosti. Nejlepší ve školním
kole obdrží drobné upomínkové předměty, cenou pro vítěze
velkého finále bude dvoudenní
zážitkový zájezd do Světa techniky v Ostravě. Do soutěže se
může přihlásit každá základní
škola na Vimpersku.
Mgr. Jan Heřta,
ředitel školy
Maturitní ples
V pátek 9. prosince se v hotelu
Zlatá hvězda konal ples maturitního ročníku oboru Mechanik elektrotechnik a Mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení. K tanci a poslechu hrála skupina De Facto.
S choreografií nástupu pomohly
mažoretky Premium, které měly
i samostatné vystoupení.
Celý ples pojali studenti jako
boj dobra a zla. Ve stejném duchu natočili a sestříhali pod vedením svého učitele MgA. Matěje Pichlera ročníkové video,
které všem přítomným promítli.
O půlnoci připravili studenti pro
přítomné překvapení svým půlnočním vystoupením. Studenti
věnovali přípravě plesu mimořádné úsilí a doufáme, že všichni
zúčastnění jejich snahu ocenili.
Ing. Petr Žuravský,
třídní učitel
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
ZŠ TGM informuje
Škola nanečisto
Cílem tradičního projektu ZŠ
TGM Vimperk Škola nanečisto je
ulehčit předškolním dětem přechod z mateřské školy do školy
základní, umožnit jim seznámení s novým prostředím, seznámit
se s novými pedagogy a spolupracovat s budoucími novými
kamarády. Díky projektu se daří
eliminovat u budoucích prvňáčků strach z neznámého a v neposlední řadě projekt podporuje
spolupráci s mateřskými školami
v našem městě. Právě díky vstřícnému postoji pedagogů v mateřských školách je možné projekt
dlouhodobě uskutečňovat. Mateřským školám 1. máje i Klostermannova tímto vyjadřujeme
vřelé poděkování za spolupráci.
Garantem projektu je vedoucí
odloučeného pracoviště ZŠ TGM
Mgr. Dagmar Daňková.
Budoucí prvňáčci mají za se-
bou tři setkání. Na první, listopadové, přijali pozvání žáků 1.
A a 1. B, kteří ukázali, co nového
se za tři měsíce v základní škole
naučili. Prosincové setkání neslo
podtitul Zpíváme si, kreslíme
a cvičíme a třetí setkání 15. ledna 2015 bylo věnováno přípravě
na zápis. Při návštěvách školy se
děti postupně seznámily téměř
se všemi vyučujícími 1. stupně
a pod jejich vedením zvládly velmi dobře všechny zadané úkoly.
Někteří rodiče využili možnosti
sledovat své dítě při vlastní práci
ve školní lavici.
V jarních měsících čekají budoucí prvňáčky ještě dvě setkání, v dubnu to bude prohlídka
hlavní budovy školy 1. máje 268
a jejího okolí, v květnu proběhne
v Městském kulturním středisku
za účasti rodičů pasování na žáky
ZŠ TGM Vimperk.
Mgr. Dagmar Rückerová Hádanka pro pamětníky
Naší škole věnoval pan Josef
Altmann, vimperský projektant
a odhadce, sádrovou sochu asi
46 cm vysokou, jejíž skutečná
pískovcová podoba byla ozdobou jednoho místa ve Vimperku.
Vzpomínáte si, na kterém místě
stála? Rádi přijmeme jakékoli in-
formace či dokumentaci týkající
se této sochy.
Pokud Městská rada Vimperk
odsouhlasí přijetí tohoto daru,
najdeme pro tento umělecký
předmět v budově Pražská 167
důstojné umístění.
Vánoční vystoupení
ZŠ Vimperk, Smetanova
Čtvrteční podvečer v sále
MěKS ve Vimperku patřil programu s názvem „Předvánoční
posezení“, tak zněl název představení žáků ze ZŠ ve Smetanově
ulici. V téměř dvouhodinovém
představení se postupně předvedli zástupci žáků od prvních
do devátých tříd.
Představení zahájilo milé vystoupení sborů, které navodilo
tu pravou vánoční atmosféru.
Přes dvě notoricky známé parodované reklamy jsme se přenesli do tradice vánočního večera
a za zpěvu a recitace básní jsme
ozdobili stromeček, abychom
pak sledovali ukázky z několika
pohádek v podání žáků I. stupně. Ti nejmenší potom potěšili
návštěvníky pásmem písniček
a básniček. Závěrem vystoupení
dětí z nižších ročníků jsme se
přesvědčili, že angličtina dětem
rozhodně nepřekáží.
Vystupující z vyšších ročníků
nejprve ukázali, že pohyb je jim
vlastní. Gymnastické výkony
děvčat nebo rytmická a taneční
vystoupení v sále rozproudily
atmosféru. Humorné scénky
vlastní tvorby a z dílny českých
umělců rozesmály nejednoho
z přítomných diváků. Dokonce i kouzelník předvedl zdařilé
kouzlo. Uměleckou duši pak pohladil výkon talentované baletky
a rázem jsme se ocitli před finále
večera při výpravě Járy Cimrmana k severnímu pólu v podání
žáků IX. třídy. Po zaslouženém
potlesku přišlo dojemné rozloučení žáků nejvyššího ročníku,
při kterém mnoha účastníkům
ukápla slzička.
Celé představení velmi dobře
moderovali žáci deváté třídy
Zuzana Bínková a Dominik Kadlec. Vedení ZŠ Vimperk, Smetanova děkuje všem vystupujícím
dětem za jejich nemalé úsilí při
nacvičování tohoto vystoupení,
stejně tak i všem pedagogům,
kteří se dětem věnovali, při přípravě je vedli a během vystoupení
podpořili. Velmi Vám děkujeme.
Záznam celého představení
naleznete v sekci „Videa“ na webu
školy – www.zsvimperk.cz
Mgr. Vladan Pokorný
zástupce ředitele školy
Mgr. Dagmar Rückerová Vánoční cena
kapříka Pepíka
V předvánoční atmosféře se
uskutečnil 3. ročník dětských
plaveckých závodů v bazénu GABRETA v Borových Ladech.
Malí plavci plavali 22 metrů
volným způsobem a starší absolvovali trať dlouhou 44 metrů.
Dále byly na programu štafety
škol.
Naši školu reprezentovali:
Adam Škopík, Barbora Švábková, Kateřina Horová, Jirka Kutil,
Lukáš Sýs, Jan Tischler, Beáta
Narovcová, Claudie Hozmanová
a Tomáš Koška.
V silné konkurenci plavců se
nejlépe dařilo Lukáši Sýsovi a Jiřímu Kutilovi.
Po náročném závodu byl pro
děti připraven relaxační program
v podobě sauny, vířivky, opičí
dráhy a her v bazénu.
I když všichni nestáli na stupních vítězů, přesto si odnesli plno
krásných zážitků, sladkou odměnu a kapříka Pepíka.
Ráda bych také poděkovala
paní Aleně Košinové, která závody připravila a sponzorovala.
Děkujeme.
Všichni se už těšíme na další
ročník kapříka Pepíka.
Hana Veselá
V případě zájmu je nutné, aby
rodiče své děti telefonicky či
osobně objednali.
Bc. Romana Trojanská
Andrea Kavanová, DiS.,
sociální pracovnice
OCH Vimperk

Nejpilnějším čtenářem dětského oddělení Městské knihovny
ve Vimperku je za rok 2014 žákyně Kateřina Štefaníková se 126
vypůjčenými knihami.
Tímto jí gratulujeme a myslíme si, že odměna v podobě knížky je pro Kateřinu tím nejvhodnějším dárkem. Jeden takový
na ni čeká v knihovně.
Literární čtvrtky v únoru:
Začínáme v 13 hodin
5. 2. Roman Kozák – Pohádky
ze šumavských lokálek
19. 2. Zdeněk Svěrák - Dětem
26. 2. Eva Papoušková –
Kosprd a Telecí
5. 3. Václav Malovický – Matýskovo putování tajemnou Šumavou
LESY A PŘÍRODA
KOLEM NÁS
Do konce března můžete zasílat do knihovny příspěvky
do soutěže „Lesy a příroda kolem nás.“
Výtvarné práce, které bude
knihovna odesílat začátkem dub-
na do Jihočeské vědecké knihovny, si můžete prohlédnout v dětském oddělení.
Pravidla soutěže a vyhlášená
soutěžní témata jsou k dispozici
též v dětském oddělení.
Tak, milé děti, neváhejte
a soutěžte.
E. Buryánová
Dům dětí a mládeže ve Vimperku pořádá
ům
d ě t í a mlá
d
Ne
ry
VSTUP 20 KČ/ OSOBU
Vo
la
to l i c e • V i m p
er
k
d ě t í a mlá
d
ež
ům
e
P ra ch
ry
•
at
Vo
la
e
•
ry
Vo
la
•
k
ry
Vo
la
•
k
ČTVRTEK: 12. 2. od 8.30 do 15.00 hod.
Výlet do Písku
VÝLET DO PÍSKU – návštěva interaktivní výstavy v galerii
Sladovny
Navštívíme interaktivní výstavu STROJ ČASU.
Ulovit mamuta nebo zachránit
princeznu není snadná věc. Kdo
to nezkusil, ten to neví. Děti nastoupí do stroje času, který je přenese do historie dávné i nedávné.
Cena: 200 Kč
VÝLET DO PÍSKU- návštěva
lezeckého centra – LEZE TOP
Určeno pro děti z lezeckého
kroužku a pro děti, které si lezení
chtějí vyzkoušet.
Cena: 200 Kč / s vlastním lezeckým vybavením (boty…),
250 Kč (bez vybavení)
Zajištěno lezení pod dozorem
instruktorů lezeckého centra.
Na obě uvedené akce je nutné
přihlásit se předem na telefon:
776 325 146, 388 411 164, vyplnit písemnou přihlášku na akci,
omezený počet účastníků
Kontaktní osoba: Jitka Martanová
Exhibiční6.vystoupení
února OD 9.30 HODIN
ZIMNÍ STADION VIMPERK
Cesta kolem
světa
e
er
ic
to l i c e • V i m p
at
ic
Ne
P ra ch
at
•
er
dem na telefon: 776 325 146,
388 411 164
Kontaktní osoba: Jitka Martanová
CESTA KOLEM SVĚTA
e
P ra ch
e
to l i c e • V i m p
Strakonický oddíl krasobruslenía
ddm
vimperk
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
A VEŘEJNOST
pořádá pro mš, první stupeň základních
školVYSTOUPENÍ
a veřejnost již čtvrté
JIŽ 4. EXIBIČNÍ
ic
e
•
•
D
d
Ne
PÁTEK: 13. 2.
STŘEDA: 11. 2.
od 8.30 do 15.00 hod.
DEN HER NA SNĚHU I BEZ
od 17. 00 do 19.30
SNĚHU
VALENTÝNSKÁ VAZBA –
Pokud bude sníh – doporučukreativní kurz
(pro mládež a dospělé)
jeme s sebou teplé oblečení, rukaLektorka kurzu: Marta Vinvice, boby, kluzák
S sebou: přezůvky, pití, svačinu
trová, cena: 150 Kč, s sebou:
přezůvky
BližšíODDÍL
informace a přihlášky
Připravili jsme pro vás STRAKONICKÝ
kurz
KRASOBRUSLENÍ
na akce můžete získat přímo
na téma Valentýnské květinové
v DDM Vimperk, nebo na www.
inspirace.
A DDM VIMPERK
ddm-prachatice.cz
Nutné přihlásit se pře-
ež
D
d ě t í a mlá
ež
ům
STŘEDA: 11. 2.
od 8.30 do 15.00 hod.
TVOŘIVÉ DÍLNY
modelování z keramické hlíny
a dekorování pomocí razítek, výtvarná dílna – papírové obličejové masky na karneval, malování
na obličej
S sebou: přezůvky, pití, svačinu
•
POŘÁDÁ PRO MŠ, PRVNÍ STUPEŇ
Kurz kresby a malby
Ať jste úplný začátečník nebo zkušenější výtvarník,
můžete se u nás s chutí zabrat do výtvarného řemesla,
dá se naučit jako každá jiná dovednost
a může se do ní pustit každý, kdo má chuť.
lektorka kurzu: Mgr. Jitka Přibylová
Cena: 1200 Kč (7 lekcí)
1. informativní schůzka v úterý 24. února
v 17:00 hodin v DDM Vimperk, Smetanova 405
Bližší informace získáte přímo v DDM Vimperk
Kontaktní osoba:
Jitka Martanová, telefon: 776 325 146
ÚTERÝ: 10. 2.
od 8.30 do 16.30 hod.
VÝLET DO INFORMAČNÍHO
STŘEDISKA NA KVILDĚ
Návštěva informačního střediska, zhlédnutí filmu o životě
zvířat na Šumavě, procházka,
návštěva cukrárny a pekárny,
cena: 60 Kč
Nutné přihlásit se předem
na telefon: 728 017 874, vyplnit
písemnou přihlášku
Kontaktní osoba: Eva Kubišová
D
Knihovna
SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
Soutěže ve hře Double, Svět
v kostce, Zvířata světa
S sebou: přezůvky, pití, svačinu
e
Konzultace se speciálním
pedagogem
Pomoc dětem, které mají
problémy s učením, chováním
a zvládáním školní přípravy. Rozpoznání poruch učení a nabídka
následného řešení. Konzultace se
speciálním pedagogem nabízíme
vždy ve středu a v pátek odpoledne, dle dohodnutého času.
d
ež
Pomoc s předškolní
a školní přípravou
Nabízíme dětem pomoc
s předškolní a školní přípravou.
Děti v předškolním věku připravíme hravou formou na vstup
do základní školy (základní dovedností pro nástup do ZŠ).
Dětem školního věku, které
nezvládají nebo nechápou školní učivo nabízíme individuální
pomoc a podporu. Vysvětlujeme
a procvičujeme školní učivo,
kterému dítě nerozumí. V rámci práce s dětmi spolupracujeme
se školou. Pravidelné setkávání
nabízíme vždy v pondělí, středu
a pátek v předem domluvených
odpoledních hodinách.
PONDĚLÍ: 9. 2.
od 8.30 do 15.00 hod.
TVOŘIVÉ DÍLNY
enkaustika, výroba hvězdiček
z čajových sáčků, malování temperovými barvami – dle výběru
dětí
e
ic
Adresa: Krátká 125 (1. patro), 385 01 Vimperk, tel.: 739 739 886
d ě t í a mlá
at
Služba pro rodiny s dětmi
ům
P ra ch
Jarní prázdniny s ddm
ve vimperku
Oblastní charita Vimperk
D
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
Ne
to l i c e • V i m p
er
k
BLIŽŠÍ
INFORMACE
6. února od 9.30
hodin
NA TEL: 776325146
Zimní stadion Vimperk
Vstup 20 kč/osoba
Bližší informace
na tel: 776 325 146
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
Činnost Spolku na ochranu
šumavské přírody
Zprávičky z lesní školičky
Přestože se to nezdá, prosincové a lednové počasí nám dopřálo
sníh, abychom mohli s dětmi zažít zimní radovánky. V permanenci byl šumavousí kopec, který
děti „hoblovaly“ až na drny a dokonce se nám podařilo postavit
zimní iglú.
Před vánoci jsme se sešli k tradičnímu posezení u ohně. Měli
jsme v plánu zazpívat koledy.
Vítr, který ten den foukal, byl ale
hlasitější natolik, že jsme zpěv
vyměnili za ochutnání punče,
medoviny a upečeného cukroví.
Kdo chtěl mohl si upéci buřty
nebo jablka.
Aby si děti mohly užít během
vánočních prázdnin, nabídli
jsme tradiční program „Prázdniny v lese“. Program se věnoval
zimě, rozloučením se se starým
rokem a oslavou příchodu nového roku. V sobotu 10. 1. 2015 byl
připraven „Tříkrálový“ program.
Dílničky a pobyt v lese však musel být zrušen, protože silný vítr
opět lámal stromy a větve. Pobyt
venku nebyl příliš bezpečný.
Od
1. února
2015
Další programy, které nás
v nejbližší době čekají:
Každé pondělí od 8.00 do 16.00
Lesní mateřská školka – stále
jsou volná míst a rádi uvítáme
nové tváře.
Každou středu od 9.00
do 11.30 Lesní miniškolička pro
děti a jejich rodiče.
Pátek 30. 1. 2015 od 8.00
do 16.00 – „Prázdniny v lese“.
Sobota 31. 1. 2015 od 9.30
do 16.00 – „Prázdniny v lese“.
Jarní prázdniny od 9. 2. 2015
do 13. 2. 2015 od 8.00 do 16.00 –
„Prázdniny v lese“.
Můžete se každý den přijít podívat na naše zvířátka a zajezdit si
na kopci. Vše potřebné ke sjezdu
je vám k dispozici. Každý víkend
můžete využít vnitřní herny
s příjemným posezením.
Více informací získáte na facebooku nebo webových stránkách
sumavous.cz, telefonním čísle
602 483 534, případně na emailu
[email protected]
otevíráme
Jiří Hujda
sociální
službu - sociálně
terapeutické dílny – určené pro osoby od 16 do 64 let se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto
důvodu umístitelné na trhu práce.
Přijďte
se za námi podívat do ulice 1. máje č. p. 74 ve Vimperku
v 1. patře, od pondělí do pátku od 7:30 hodin do 16:00 hodin
a zjistit, jaké aktivity pro vás nabízíme. Naučíme vás pracovat
s keramickou hlínou, odlévat přírodní mýdla, vyrábět malé upomínkové
V měsíci listopadu náš spolek
vyhodnotil svoji činnost na výroční členské schůzi, které se také
zúčastnili zástupci partnerského
spolku ArGe Naherholung Mallersdorf – Pfafenberg z Německa.
V průběhu roku se konají tři
členské schůze, při kterých kromě hodnocení činnosti a plánování dalších akcí promítá člen
spolku Vladislav Hošek různá
zajímavá diapásma, převážně
o Šumavě.
V roce 2014 spolek zorganizoval 4 sobotní vycházky do přírody, které se odvíjejí samozřejmě
od aktuálního počasí.
Dále jednu celodenní exkurzi
společně s partnerským spolkem
do Pasova a Podunají.
V měsíci dubnu pravidelně
každý rok organizujeme s partnerským spolkem Česko – bavorské Ekorozhovory. V roce
2014 bylo zajímavé téma „Naše
houby“.
Společně se spolkem ČSOP
Šumava zajišťujeme údržbu Sudslavické naučné stezky, kterou
členové několikrát ročně procházejí.
Na závěr výroční čl. schůze
p. Hošek promítnul diapásmo
Šumavské mlhy.
Druhý den, v sobotu, pak někteří členové spolku se členy
partnerského spolku z Německa
vyjeli na výlet po Šumavě.
Počasí nám přálo, takže jsme
navštívili Alpskou vyhlídku
na Štajglových Ladách a poté
Výhledy u Horské Kvildy.
Koncem roku pět členů, v čele
s předsedou, oplatilo návštěvu
partnerskému spolku a zúčastnili
Zajímavé bylo téma loňských Ekorozhovorů – Naše houby.
se jejich výroční schůze v Mallesdorfu – Pfaffenbergu, kde pan
Hošek promítnul opět diapásmo“
Šumavské mlhy“, které mělo velký úspěch.
V roce 2015 plánuje spolek
opět pravidelné členské schůze
s promítáním a čtyři sobotní
vycházky do přírody. Společně
s partnerským spolkem pak celodenní exkurzi na Novohradsko.
V měsíci dubnu se uskuteční
17. ročník neméně zajímavých
Česko – Bavorských Ekorozhovorů.
Termíny vycházek vždy upřesní ve Vimperských novinách
předseda spolku. Na tyto sobotní výlety jsou zváni všichni
milovníci procházek po Šumavě
a Pošumaví.
Ti, kterým se zdá naše činnost
zajímavá a chtěli by rozšířit naše
řady, jsou upřímně vítáni. Mohou se informovat na webových
stránkách spolku a případně přihlásit u předsedy spolku Dušana
Žampacha či jiného člena spolku.
Za spolek A. Bostlová
předměty z papíru, textilií ... a jiné kreativní výrobky pro radost.
V rámci sociálně terapeutických dílen náš spolek zajišťuje tyto
základní činnosti:
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti
a
dalších
činností vedoucích
k sociálnímu začlenění
 podpora při vytváření a zdokonalování základních
pracovních návyků a dovedností
Společně
se
budeme účastnit společenských a kulturních akcí
Vše, co vám nabízíme, bude poskytováno bezplatně a dle vašich
požadavků.
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS
NEBO NÁS KONTAKTUJTE NA:
tel: 736 628 158
e-mail: [email protected]
Osobnosti pivovarnictví ve Vimperku
Sládci a majitelé zámeckého pivovaru začátkem 20. století
Po odchodu sládka Františka
Šoreyse v roce 1911 do Loun, nastoupil na jeho místo na dalších
14 let Josef Sýkora. To už byl
pivovarník s diplomem inženýra. V letech 1912-13 dosáhl jím
řízený pivovar vůbec nejvyššího
výstavu přes 26 tis. hl. Do pivovaru byl též zaveden pohon už
parostrojní a od těch dob stavbě
též vévodil typický komín. A pak
se na všech dokumentech a listinám zámeckého pivovaru již
uvádí „parostrojní od roku 1911“.
Činnost pivovaru byla však
podlomena první světovou válkou, kdy došlo k hlubokému propadu výroby. Pivovar však přežil.
To byla léta, kdy majitelem
panství byl ještě Adolf Josef Schwarzenberg, poslední „kníže“,
který pivovarnictví ve Vimperku
věnoval velkou pozornost. Jeho
nástupce Jan Nepomuk Schwarzenberg už knížecí titul používat
nesměl (tituly byly nově vzniklou
Československou republikou zrušeny), pivovarnictví však podporoval též.
V roce 1925 odchází sládek
Sýkora ke konkurenci do Tábora.
Zanechal za sebou ve vimperském pivovarnictví velmi úctyhodnou stopu.
Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
Team4teen v roce 2014
Kynologická organizace Vimperk
Rok 2015 již definitivně převzal vládu, přesto si myslím, že
je dobré malé ohlédnutí za rokem
2014. Nejprve něco málo k nadpisu. Proč Team4teen. Důvodem
jeho založení je naše expanze napříč muškařským závodním polem a rozšiřování práce s mládeží
i z jiných koutů České Republiky.
Protože se neustále setkávám
s tím, že lidé mají zmatek jak to
vlastně organizačně je, tak si dovolím toto osvětlit. Kmenově se
za naše sdružení závodně prezentuje 16 lidí (z různých MO
ČRS, tzn. nejen Vimperka) v krajských, ligových a republikových
soutěžích. V roce 2014 jsme měli
dva týmy v krajské divizi a jeden
ve druhé lize (bohužel se jen
těsně neudrželi a padají pro rok
2015 do krajské divize). V krajské
divizi jsme pošilhávali po postupu do ligy, ale vysoký stav vody
v Malši a smůla na los způsobila propad kluků na nepopulární
bramborovou příčku. To tým
složený z poloviny juniorů ukázal svoji sílu do budoucna, kdy se
jim z páté příčky z jarního kola
podařilo poskočit na krásné třetí
místo. Tolik k závodům týmů.
Kluci se zároveň účastní republikových soutěží jednotlivců
dle termínového kalendáře závodů. Není zde prostor všechny vyjmenovávat, ale jeden za všechny.
Krajský přebor ve Zlaté Koruně.
Ten měl dvojí nádech, protože byl
hned druhý den po smolném kole
divize, ale kluci to skvěle zvládli,
a tak jsme brali první místo Petr
Drastík, druhé Honza Mandelíček a pátým místem konečný
úspěch podtrhl Vojta Vondruška.
V oblasti juniorů se jen vrátím k Vojtovi Vondruškovi, který
s národním týmem na MS ju-
Jako každý rok i tento přivítali
členové základní kynologické organizace ve Vimperku nový rok
2015 malým „sranda“ závodem.
Vždy první neděli v roce se pravidelně scházíme na cvičišti a začínáme shazovat lehce nabraná kila
přes vánoční svátky. Na startu se
sešlo 8 závodníků se svými čtyřnohými přáteli. Sníh vyšel, takže
byly ideální podmínky pro překážkovou dráhu, kde samozřejmě
opět platilo pravidlo: Co nedělá
pes, dělá psovod. Dráha začínala přeskokem pletiva, dále chůze po kladině a přeskok „Áčka“,
niorů v Polsku, vybojovali třetí
místo v družstvech. Vojta v juniorech skončil, ale vypadá to, že
v podobě Honzíka Douleho bude
mít statného nástupce, soudě dle
výsledků z jeho prvních muškařských závodních počinů v podzimních kláních.
Práce s mládeží je u nás něco
jiného než závodění, postihuje
cca. 16 juniorů, kteří se chtějí
zdokonalit v umění muškařském.
Pro ně jsme v roce 2014 připravili tři muškařská soustředění
(na Dobré, Soumarském mostu a Lenoře). Nespočet výjezdů
za rybami nejen v kraji jihočeském a devět vazačských setkání
v cukrárně U jelena. Děkujeme
za poskytnutý azyl. Taktéž pořádáme letní rybářský tábor v Nové
Peci, který se v loňském roce pro
22 účastníků náramně vydařil.
Pokud se chce čtenář dozvědět
o činnosti s mládeží nebo jen načerpat informace, tak vše dáváme
veřejnosti k dispozici na www.rk-vimperk.blog.cz
Malý náhled do roku 2015.
Protože se nám zalíbil systém
víkendových soustředění, tak
se zaměříme touto cestou. Zdá
se nám, že intenzita muškaření s jakou děti konfrontujeme,
sklízí své ovoce, a když si mohou
všechno, co dostanou teoreticky
převést okamžitě do praxe, tak to
považujeme za nejlepší edukační
klíč. Pokusíme se opět uspořádat tábor a v závodní činnosti
jsou kluci nažhaveni k navrácení do druhé ligy. Budu jim držet
palce a věřím, že čtenáře Vimperských novin budeme seznamovat
s co nejvíce kladnými zprávami.
Za Taem4teen
Stanislav Bláha
proskočení pneumatiky, průlez
tunelem, přetažení psa po igelitu, slalom a ukončení závodu
bylo položení psa na stůl. Ani
psovodi to neměli na dráze lehké,
například dráha přes pneumatiky
či udržet psa v klidu na taženém
igelitu dávalo některým zabrat.
Celý závod byl na čas. Druhou
částí bylo přivolání psa „ke mně“
na vzdálenost 50 m na čas. Počasí se vydařilo, nálada byla skvělá,
diváci přišli, nový rok 2015 byl
přivítán tak, jak se na kynologii
ve Vimperku patří.
Michal Šmíd, DiS.
Výroční členská schůze zahrádkářů
Výbor ZO ČZS ve Vimperku
oznamuje všem
svým členům, že
výroční členská
schůze základní organizace se
uskuteční dne
19. února 2015
od 16.00 hodin v salonku restaurace Stadion (Hamajda)
ve Vimperku. Schůze vyhodnotí činnost výboru a základní
organizace od minulé členské
schůze, informuje členy základ-
ní organizace o průběhu jednání
rady územního sdružení ČZS
Prachatice v roce 2014 a průběhu jednání a závěrech 1. sněmu
ČZS v listopadu 2014. Na schůzi
bude provedena kontrola členských průkazů, prodávány členské známky a vydány Rukověti
zahrádkáře a kalendáře pro rok
2015. Pro všechny účastníky je
připraveno občerstvení.
Za výbor ZO ČZS
ve Vimperku
Dr. Vojtěch Vlček – předseda
40. ples vimperských zahrádkářů
A už je to tady zase. Rok se
s rokem sešel a výbor základní
organizace Českého zahrádkářského svazu ve Vimperku si
Vás opět dovoluje pozvat na tradiční, v roce 2015 v pořadí již
40. ples vimperských zahrádkářů, který se uskuteční v sobotu dne 28. března 2015 v sále
hotelu Zlatá hvězda. Stejně jako
všechny v posledních letech bude
opět nekuřácký. Sál bude otevřen
od 19.00 hodin, předtančení
mezi 19.30 a 20.00, oficiální zahájení ve 20.00 hodin a potom
už se budeme jenom bavit spolu s hudební skupinou Pohoda
a možná i jinak. Těšit se mohou
dámy na kytičku při přivítání,
stejně jako pánové i jejich partnerky na hezkou pozornost z dílny pí. Vozdecké a všichni na malé
občerstvení. Slosování vstupenek
proběhne v době od 24.00 hod.
Vstupenky v ceně 250 Kč je
nutno předběžně rezervovat
u členů výboru základní organizace a zakoupit ve dnech
23. 2. 2015 od 16.00 do 18.00 hod.
a dne 2. 3. 2014 v době od 17.00
do 18.00 hod. v restauraci Stadion (Hamajda). Prodej vstupenek
na plesu je možný pouze po předběžné dohodě.
Za výbor ZO ČZS ve Vimperku
Dr. Vojtěch Vlček – předseda
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Vimperk
kino Šumava Vimperk
sobota 7. 2. 2015, 19.00 hodin
úterý 3. 2. 2015, 20.00 hodin
KNOFLÍKOVÁ VÁLKA
KUKUŘIČNÝ OSTROV – FK
Autorské divadelní představení SOS Strunkovice na motivy
knihy Louise Pergauda. Hra o tom, že jablko nepadá daleko
od stromu, o tom, že co je povoleno pánovi, není dovoleno
kmánovi a taky o tom, že jak se do války připletou ženský, je
zaděláno na malér. Pro věkovou kategorii 10 – 110 let.
Divadelní představení, 90 Kč
pátek 13. 2. 2015, 20.00 hodin
PLES MĚSTA VIMPERKA
Hraje De Facto, moderuje Tomáš Gaudník, vystoupí taneční
obor ZUŠ Vimperk a možná přijde i kouzelník.
Ples, vstupné 250 Kč.
neděle 15. 2. 2015, 15.00 hodin
Drama, Gruzie / Francie / Německo / Švýcarsko / Česko, 2014,
100 min
Hrají: İlyas Salman, Mariam Buturishvili, Tamer LeventTak
jako zraje kukuřice, dozrává i mladá dívka v ženu a blíží
se neodvratná konfrontace s koloběhem života, který nelze
zastavit.
úterý 10. 2. 2015, 20.00 hodin
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU – FK
http://www.csfd.cz/film/334972-vsechny-cesty-vedou-dohrobu/
Komedie / Western, USA, 2014, 116 min
Hrají: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda
Seyfried, Liam Neeson, Neil Patrick Harris a další.
I na notorického outsidera se ale někdy může usmát štěstí.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
Odpoledne plné her, tance a zábavy nejen s divadelním spolkem
Bouček.
Vstupné 70 Kč dospělí, masky zdarma.
čtvrtek 19. 2. 2015, 10.00 hodin
VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ
Ivan Dudáček: Ptáci Šumavy ve fotografiích
Pouze pro přihlášené do šestého ročníku.
pátek 20. 2. 2015, 8.30 a 10.00 hodin
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Klasické představení v neklasickém pojetí Víti Marčíka.
Školní představení, vstupné 40 Kč.
sobota 21. 2. 2015, 14.00 hodin
PODĚKOVÁNÍ KOLEDNÍKŮM
Zábavné odpoledne jako poděkování všem, kdo se přičinili
o úspěch letošní Tříkrálové sbírky.
Pořádá Oblastní Charita Vimperk.
čtvrtek 26. 2. 2015, 19.30 hodin
IVAN HLAS TRIO
V nádherných aranžmá, zdobených virtuózní hrou
na akustické nástroje nejlépe vyniknou Hlasovy písně, založené
na vyváženosti hudby a poezii textů.
Koncert, vstupné 190 Kč.
neděle 1. 2. a 14. 2. 2015, 16.00 hodin
úterý 17. 2. 2015, 20.00 hodin
CHLAPECTVÍ – FK
Drama, USA, 2014, 165 min.
Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka chtěl režisér
Richard Linklater natočit co nejpoctivěji, i proto na něm
pracoval dvanáct let.
úterý 24. 2. 2015, 20.00 hodin
PHILOMENA – FK
Drama,Velká Británie / USA / Francie, 2013, 98 min
Hrají: Judi Dench, Steve Coogan, Mare Winningham, Sophie
Kennedy Clark a další.
Pozoruhodná cesta dvou velice odlišných lidí za tajemstvím,
které bylo skryté půl století.
TANEČNÍ „POKRAČOVAČKY“ PRO MLÁDEŽ
úterý 3. 2. 2015
neděle 1. 2. a 14. 2. 2015, 18.00 hodin
sobota 21. 2. 2015
SPORTOVEC ROKU
TANEČNÍ KAVÁRNA TOMÁŠE GAUDNÍKA
LAHAR, MOROS(A), POSITIVE MIND, MACHINE GUN
HORROR(A), DECIUS(A)
PŘIPRAVUJEME
sobota 28. 2. 2015
pátek 20. 3. 2015 – COUNTRYBÁL S POUTNÍKY
VI. PLES HOTELU HVĚZDA
Host Václav Noid Bárta
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
Slovíčko kněze
k začátku eucharistického roku
Milí čtenáři,
kdysi jeden ateistický kritik
křesťanství Ludwik Feuerbach
prohlásil, že „člověk je tím, co
jí...“ Chtěl tímto výrokem říci, že
starodávná křesťanská praxe slavit mši svatou a přijímat Krista
v Eucharistii je blamáž. Ve skutečnosti je onen výrok doslova
použitelný právě k vysvětlení
toho, čím Eucharistie je a proč to
tak Ježíš Kristus ustanovil, když
pravil: „Kdo jí mé Tělo a pije mou
Krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (srov. J 6,54).
Feuerbach tvrdil, že náboženství
je lidským výtvorem, že do Boha
promítá člověk své vlastnosti, že
teologie není než antropologií.
Tím se mnohé vysvětluje – bez
daru víry není možné víru interpretovat. Věřící člověk poznal,
že v Eucharistii, Smlouvě Nového zákona, nám Ježíš zanechává
konkrétní, hmatatelný pokrm
a nápoj, duchovní výživu pro věčný život. Naše nesmrtelná duše
potřebuje být živena samotným
Bohem. Tohoto Pokrmu a podílu
na Kristově oběti se nám dostává při mši svaté. I po ní Kristus
zůstává mezi námi eucharisticky
přítomný ve svatostáncích kostelů na celém světě, aby přebýval
uprostřed svého lidu a aby se každý z nás z tohoto daru mohl radovat, neustále z něj čerpat posilu
a učinit z Eucharistie středobod
svého života. Abychom si tuto
skutečnost připomněli a oživili
ji ve svém vědomí, čeští a moravští biskupové svolávají na rok
2015 Národní eucharistický
kongres, který vyvrcholí na pod-
zim v Brně. Bude předstupněm
slavení 51. mezinárodního eucharistického kongresu, jenž se
uskuteční v lednu 2016 v Cebu
na Filipínách. Mezinárodní eucharistický kongres bychom
měli chápat jako Statio orbis, tedy
místo, kde se celý svět setkává
k modlitbě, k veřejné manifestaci víry ve skutečnou přítomnost
Boha v Nejsvětější svátosti oltářní, k prohloubení nauky o Eucharistii a k oživení a posílení
osobního vztahu k Pánu Ježíši,
který sám je Obětí této Smlouvy
nové a věčné. Tématem připravovaného celosvětového kongresu
na Filipínách je „Kristus ve vás,
naděje na věčnou spásu“. Motto
našeho národního kongresu zní:
Eucharistie – Smlouva nová
a věčná.
Mimořádně důležitá je však
také průběžná příprava v jednotlivých diecézích a farnostech,
doprovázená šesti společnými
tématy. Katecheze pro I. a II.
stupeň ZŠ, mládež a dospělé,
najdete ke stažení na webových
stránkách http://www.nek2015.
cz. Jsou určeny zejména farním
společenstvím jako pomůcka
k přípravě konkrétních pastoračních aktivit. Posloužit však mohou i těm, kdo pro různé překážky nemohou mít podíl na tomto
společenství jinak než na dálku
skrze osobní modlitbu.
Přeji vám dar víry. Přeji vám,
abyste došli k prostřeným menzám v Božích domech modlitby, domech kononie, komunia.
A přeji vám odvahu k mravnímu uspořádání svého života,
abychom Chléb života přijímali
s maximální úctou v opravdové
radosti dětí Božích a ne jako Jidáš k vlastnímu osouzení... Bůh
vám žehnej.
Váš pater Petr
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v měsíci lednu:
Josef Maštalíř,
Helena Musilová,
Blažena Svěchotová,
František Kordík,
Helena Machnitzová,
Karel Schwamberger,
Josef Harant,
Vladimír Lehečka,
Ludmila Seidlová,
Mathilda Sovová,
Karel Souček,
Štefan Machnitz,
Eliška Sofková,
Karel Havlíček,
Marie Heřtová,
Miroslav Černý.
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Jana Czerwenková, matrikářka
Akce
MO STP VIMPERK
Únor 15. 2. – 22. 2. 2015 welness pobyt v Sezimově Ústí.
Březen 25. 3. prohlídka Sklářské huti ve 14.00 hod.
Duben 14. 4. pečení chleba
v Lenoře, aut. nádraží v 9.30 hod.
Květen 15. 5. Výstava HOBBY
Č. Budějovice aut.nádraží v 8.00
hod.
Na všechny tyto akce se můžete přihlásit u pí. Bendové na telefonním čísle 723 141 281.
Za výbor V.Zwettlerová
Poděkování
Děkujeme lékařům a ošetřujícímu personálu Nemocnice
Vimperk na oddělení LDN I za vzornou a profesionální péči,
která byla poskytována naší mamince paní Beránkové po dobu
její hospitalizace.
Božena a Karel Beránkovi
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba:
Po–pá:
9.00–11.30,
12.30–16.00.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky – otevírací
doba v provozní době TIS,
• Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena).
• VIMPERSKÝ KALENDÁŘ
2015 V PRODEJI.
Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út–18.00 hod., fara,
st–18.00 hod., fara – tichá
adorace,
pá–18.00 hod., kostel,
ne–8.30 hod., kostel.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní sbor Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, budova Městské knihovny (bývalá „Lesnická škola“) 2. patro, 10.00 hod.
Veřejné bruslení
1. 2.neděle14.00 – 15.30
8. 2.neděle14.00 – 15.30
10. 2.úterý 14.00 – 15.30
11. 2.středa 14.00 – 15.30
12. 2. čtvrtek14.00 – 15.30
13. 2.pátek 14.00 – 15.30
15. 2.neděle14.00 – 15.30
22. 2.neděle14.00 – 15.30
1. 3.neděle14.00 – 15.30
Změna programu vyhrazena
prosím sledujte www.zimakvimperk.cz
Lední hokej
1. 2.neděle 9.45 HC Vimperk – Domažlice
MŽ + SŽ
7. 2.sobota 8.30 HC Vimperk – Tábor, Lužnice
2.třída
8. 2.neděle17.00 HC Vimperk – Hlubokámuži – mistrovský
14. 2.sobota12.30 HC Vimperk – Jindřichův Hradec dorost
14. 2.sobota15.15 HC Vimperk – DDM Č. Budějovice junioři
22. 2.neděle10.00 HC Vimperk – Písek
4. třída
28. 2.sobota12.30 HC Vimperk – Rokycany
dorost
28. 2.sobota15.15 HC Vimperk –Český Krumlov junioři
Škola bruslení
4. 2.středa 16.00
8. 2.neděle12.30
11. 2.středa 16.00
15. 2.neděle12.30
18. 2.středa 16.00
22. 2.neděle12.30
25. 2.středa 16.00
1. 3.neděle12.30
Metaná
7. 2.sobota11.45 – 19.15
Zprávy z gymnastiky
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252.
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek:Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229, e-mail: marie.
[email protected]
Kurs základní ovladatelnosti psa
Kynologický klub Vimperk
pořádá kurz základní ovladatelnosti psa.
Kurz je vhodný pro štěňata
od 4 měsíců věku a všechny
začátečníky. Kurz bude probíhat na kynologickém cvičišti
ve Vimperku od neděle 15. 3.
2015 a skládá se z 6ti lekcí. Vždy
každou neděli od 9 do 10 hodin. Počet účastníků je omezen
na max. 10 psů.
Podrobnější informace a přihlášky získáte na adrese:
[email protected]
Program zimního stadionu
Sportovní gymnastika má
ve Vimperku velkou základnu
díky sportovním kroužkům při
DDM. Ve školním roce 2014/15 je
navštěvuje cca 75 dívek a chlapců. Všichni cvičí s velkou chutí
a elánem, ale ne všichni mohou
dosáhnout na krajskou úroveň.
Na závěr roku 14. 12. 2014 připravily zdíkovské trenérky Veronika Vašíčková a Marie Kolafová
již třetí ročník soutěže pro všechny děti, které mají chuť si zazávodit. Čtyřicet dětí z kroužku Heleny Roblové, Pavlíny Vozobulové
a Marie Kotlíkové se na tento závod velice těšilo a pilně se připravovalo. Ti zkušenější si dokonce
nacvičili i společné vystoupení
s efektním závěrem se zvedačkami, do kterých se zapojil i tatínek
Zdeněk Peleška s dcerou Jitkou.
Vystoupení se jim moc povedlo
a bylo pěkným zpestřením celého
odpoledního programu.
Závodilo se ve dvojboji akrobacie – přeskok nebo akrobacie –
kladina. Ve velice příjemné předvánoční atmosféře obdivovalo
uznalé publikum krásné výkony
všech závodníků. Pochopitelně
se také něco nepovedlo, ale tady
o to vůbec nešlo. Cvičilo se pro
radost, pro úsměv dětí, rodičů
i trenérů. Všechny děti si odnášely pěkné dárky, diplomy, medaile
a hlavně nádherný zážitek.
Zdíkovským organizátorům se
závod opět velice vydařil. Díky
za něj. Závěrem si nelze přát nic
víc, než více takových akcí.
Marie Kotlíková
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
Nabídka volného pracovního místa
Spolek Slunečnice, provozovna 1.máje 74, Vimperk
Kontaktní telefon: 774 966 533
Pracovní pozice: provozní zaměstnanec-dělník
Pracovní náplň: práce v keramické dílně a šicí dílně
(podmínkou není vyučení v oboru)
Termín nástupu: od 1. 2. 2015
Mzda: od 9 200 Kč
Úvazek: plný i zkrácený, provoz: jednosměnný
Podmínka: zdravotní znevýhodnění
Řádková inzerce
• Prodám (pronajmu)
ve Vimperku družstevní byt
3+1 – zateplený, plastová okna,
S K Ý
V
A
M
U
Š
N
ATO Y
SKIMP AE R
R A T I V
K O O
2 021051 4
2ú.n2o.r a
2
–
.
.
1
3
2
2
.
22
ZE
K v il d a C
lování host pouhého pád
Také máte do Raději se skvěle sklouz?
lemi ve stopě prostředí Šumavy !
něte v pestrém
su závodu
nádhernou tra
Vychutnejte si ního parku Šumava přes
na území NárodKvildu, Prameny Vltavy
Zhůří, Horskou přejezdem Černé hory !
a s jedinečným
snějšího
atmosféru nejkrá
Zažijte skvělou v ČR !
lyžařského laufu
rychle
ním, klasicky,
Závoďte brusle
i na pohodu !
tně
olu
mazlit abs
Nechte se roz ím pro závodníky
nejlepším zázem u pro život !
po
Sto
ným
iště
zaj
na
ch informací
Více aktuální
balkon. Cena 600 000 Kč. Číslo
telefonu: 723 728 631.
• Vyměním prostornou garáž
ve městě za garáž na Homolce. Možnost i koupě. Telefon:
732 711 863.
Prodej slepiček
on.cz
www.skimarat
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant–černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
V pátek 6. března 2015
Vimperk – u autobus. nádraží v 15.25 hod.
skejtový závo
d
ěh
n d o v ý p ř íb
e
ík
v
ý
jn
e
č
Neoby
dětské závody
dy
klasické závo
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po–Pá: 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
KARATE
Nábor nových členů
Kdy:
každý čtvrtek od 17,30 hodin
Kde: Tělocvična Gymnázia Vimperk na sídlišti
/Bývalý výměník /
Zveme na cvičení každou věkovou kategorii muži i ženy. Děti od 6 let. Dospělí
můžou v každém věku zlepšit svoji fyzickou kondici formou karate pro život.
Karate pro život
cvičení je určeno hlavně zájemcům o výuku karatedo starším 20 let. Cílem cvičení je zlepšení
fyzické i psychické kondice: zlepšení flexibility těla (cílený strečink za účelem prevence bolesti
zad), osvojení si základních principů sebeobrany, chování v nestandardních situacích, pochopení
systému výuky shotokan karate a JKA karatedo. Jedná se o výuku bojového umění bez důrazu na
sportovní činnost. Zájemci o tento směr cvičí zejména pro zlepšení své fyzické a psychické
kondice. Přijďte se podívat a nezávazně zacvičit. Tréninky přizpůsobujeme fyzickým možnostem
jednotlivých cvičenců.
Telefon: Dušan Říha 602 483 584
/karate Tsunami Prachatice, Dojo Vimperk/
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
Fyzioterapie Vimperk
Lenka Pavlová
Steinbrenerova 7
Nově otevřená soukromá fyzioterapeutická ordinace zaměřená na
léčbu pohybového aparátu dospělých a dětí od 3 let nabízí:
•
•
•
individuální fyzioterapii
skupinové cvičení
kineziotaping
•
•
•
parafínový zábal
rehabilitační masáž
reflexní masáž
Na objednávky do konce února sleva - 20 %
Mgr. Ing. Lenka Pavlová - registrovaný fyzioterapeut
Tel.: +420 730 849 230
Web.: www.fyziovimperk.cz, [email protected]
Prodám družstevní byt
ve Vimperku
úpravou rozdělen na dvě samostatné
jednotky 3+1, 1+1.
Ideální pro rodinu s dospívajícím dítětem nebo
pro rodinu se staršími členy.
Okna plastová, zateplení, pěkný stav,
bezbariérový přístup.
Mob.777 034 965
Milan Cais
Tel. 602 44 30 49
Email:
[email protected]
Prodej, montáže, zapojení
antén, Tv, sat.
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
LED žárovka STAR Classic A
Baterie Titania Neon
výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů,
životnost cca 15 000 hod.,
náhrada 60 W žárovky
449,- !
od
Regál Smarty
4 police,
138 x 70 x 30 cm,
pozink, nosnost
police 50 kg
při rovnoměrném
zatížení
š 75 x v 206 x h 48 cm,
provedení: MDF,
dvířka bílý lak
ve vysokém lesku,
vč. umyvadla,
zrcadlo se dvěmi
halogenovými světly,
vypínačem a zásuvkou,
bez baterie
449,umyv. s výpustí
189,- !
Koupelnový
nábytek Carla 75
umyvadlová
599,sprchová
599,vanová
639,Bílé lakované
interiérové
dveře
šířka:
60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé
plné
725,2/3 sklo – čirá kůra
od 1.350,-
3.990,- !
289,- !
725,- !
od
ŠIROKÝ VÝBĚR
DALŠÍCH PRIMULÍ
6 mm
20,- !
kg
Prvosenka
Primula acaulis
∅ kv. 9 cm, mix barev
13,- !
Značková stáčená malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi přinesené nádoby,
popř. do zakoupeného obalu u nás, dobrá krycí
schopnost, otěruvzdornost a vysoká kryvost,
vydatnost 6,5 – 10 m2/ kg
98,- !
m2
Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm,
dekor: buk, bal. 3,234 m2,
uvedené foto je pouze ilustrační
České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
15-01 Vimperk 182x254 BW.indd 1
14.01.15 11:36
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
Vimperské noviny 2/2015
[email protected] 388 402 264
Nabídka pracovní pozice
ZKUŠEBNÍ TECHNIK
Co nabízíme?
Co požadujeme?

Zázemí silného zahraničního koncernu

Kariérní růst

SOU / SŠ elektro

Zajímavé finanční ohodnocení

Uživatelská znalost práce na PC

5 dnů dovolené navíc

Základní znalost NJ výhodou

Příspěvek 55% na cenu oběda


Příspěvek na dopravné
Iniciativa a schopnost komunikace, samostatnost, flexibilita

Příspěvek na důchodové připojištění

Ochota pracovat ve směnném
provozu

Sportovní oddíly a mnoho dalšího...
Více informací a přihlášky naleznete na našem novém kariérním portálu www.career.rohde-schwarz.cz, nebo je rádi poskytneme na
telefonním čísle +420 388 452 313 či na emailu
[email protected]
Těšíme se na Vás!
Vimperské noviny 2/2015 tel. 388 402 [email protected]
Vánoční vystoupení ZŠ Vimperk, Smetanova. Více na na str. 11.
VN slavily 20. výročí – více na str 2. Zápis do první třídy v ZŠ TGM. Foto: J. Pulkrábek
Foto: A. Rückerová
Krajský přebor v běhu na lyžích ve Vimperku, na Vodníku. Více informací
na www.skisumava.cz.
Co bude s několik let rozestavěným objektem na sídlišti?!
Foto: K. Beránek
Zimní Losenice.
Foto: R. Szpuk
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 2/2015
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: K. Beránek, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění
příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. • Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního ruchu, náměstí Svobody 8,
385 17 Vim­perk, p. Kuncl • [email protected] • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA
• Vyšlo ve Vimperku dne 30. 1. 2015 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Jaký byl rok 2014 ve Vimperku v oblasti životního