Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí
I n t e r n e t o v é
s t r á n k y
Číslo 13
Stručně
L i t v í n o v a :
w w w. l i t v i n o v. c z
•
E - m a i l
ročník XXI.
r e d a k c e :
r a d n i c e @ m u l i t v i n o v. c z
20. 7. 2012
Litvínov má nový příměstský oddychový areál
Dopravní podnik
nabízí výhodně
čipovou kartu
22. 7.
Velká prohlídka kláštera v Oseku
(Sraz je u hlavní brány do kláštera
v 15 hod.)
22. 7. – 1. 9.
Hudební léto v Jezeří
(Státní zámek Jezeří,
vstupné 40/80 Kč,
www.spolekprozvelebenistarehudby.cz.)
4. 8.
Farmářské trhy v Oseku
(Tyršova ul.)
11. 8.
Indiánské léto
(Mníšek nedaleko bývalé celnice
od 10 do 17 hod. Soutěže pro děti,
doprovodný program, indiánský
kostým vítán.)
11. 8.
Letní lounské vábení
(Pěší a cyklistická akce, start Louny,
Mírové nám., 8–9 hod.)
Litvínov šetří
životní prostředí
Unipetrol zvyšuje
bezpečnost dopravy
Litvínovská společnost Unipetrol
Doprava, s. r. o., vybaví 17 lokomotiv
novými mobilními radiostanicemi,
které zajistí interoperabilitu v evropské
železniční síti a zvýší bezpečnost dopravy. Vylepší také svůj informační systém, aby odpovídal mezinárodním požadavkům v nákladní dopravě. Na oba
projekty Ministerstvo dopravy schválilo poskytnutí dotace ve výši 50 %
uznatelných nákladů. Radiostanice
pro traťové lokomotivy jsou dotovány
2 942 500 Kč a Upgrade informačního
systému částkou 700 000 Kč. (red)
Meziboří děkuje svým
občanům za třídění odpadu
Díky rozvoji a provozu systému
tříděného sběru a recyklace složek komunálních odpadů, včetně obalových,
občané města Meziboří ve spolupráci
se společností EKO-KOM, a.s., přispěli ke zlepšení životního prostředí
a snížení uhlíkové stopy. Úspora, které
bylo dosaženo, představuje: emise
CO2 ekv. – 90,575 tun, úspora energie
– 2 268 402 MJ. Za rok 2011 bylo vytříděno a předáno k dalšímu využití celkem 78,603 tun odpadu. Objem finančních prostředků, které město obdrželo
od společnosti EKO-KOM, a. s., činil
za loňský rok celkem 144 532,50 Kč.
Město Meziboří děkuje všem občanům,
kteří se aktivně podílí na třídění komunálních odpadů. (ema)
KALENDÁRIUM
21. 7.
Dostihové dny – OAKS
(Hipodrom Most.)
Čipovou kartu integrované dopravy
a služeb Dopravního podniku měst
Mostu a Litvínova, a. s., lze do konce
srpna pořídit výhodněji. Za Kartu integrované dopravy a služeb nyní cestující
zaplatí 100 Kč a obdrží čipovou kartu,
která má v elektronické peněžence nabitou právě onu stokorunu. Kartu tak
v podstatě pořídí zdarma. Cestování
s čipovou kartou je výhodnější i z hlediska úspory peněz, například rozdíl
mezi jednotlivým jednopásmovým
jízdným hrazeným v hotovosti a prostřednictvím čipové karty činí 4 Kč.
S čipovou kartou se cestující nemusí
obávat toho, že nebude mít u sebe potřebné finanční prostředky na nákup
jízdného. Do elektronické peněženky
lze nabít až 5 000 Kč, v případě potřeby
je možné na požadovanou dobu zakoupit i časový kupon. (dop)
Město Litvínov je zapojeno do systému třídění sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů,
včetně obalových, společnosti EKO-KOM, a. s. Za loňský rok občané vytřídili celkem 642,561 tuny odpadu, za což
město od společnosti EKO-KOM obdrželo 1 164 795 Kč. „Tříděním komunálního odpadu občané ušetřili v roce 2011
v přepočtu 729,686 tun emisí CO2 ekv.
a 18 207 518 MJ energie. Prokazují tak
pozitivní přístup k ochraně životního
prostředí. Náleží jim za to poděkování.
Zároveň vyzývám ty, kteří s tříděním
komunálního odpadu váhají, aby se také
připojili. V Litvínově k tomu jsou vytvořeny ideální podmínky. Je zde dostatek
nádob na tříděný odpad a k dispozici
jsou dva sběrné dvory,“ říká k výsledku
za loňský rok starosta Mgr. Milan Šťovíček.
(gi)
zdarma
13. 8.
Rada města Litvínova
Z takzvaných 15 ekomiliard bylo na projekt Rekreační plocha Nové Záluží v Litvínově ministerstvem financí uvolněno cca
190 mil. Kč včetně DPH. Příměstská rekreační plocha na ploše cca 35 ha v Chudeříně a Hamru byla pro veřejnost slavnostně
otevřena 29. června starostou Litvínova Milanem Šťovíčkem a místostarosty Erikou Sedláčkovou a Karlem Linhartem.
K přestřižení pásky byli přizváni zástupci sdružení firem Metall quatro, s. r. o., z Mostu, Yssen, s. r. o., a Energie Kladno,
kteří projekt realizovali. Slavnostní otevření bylo zpestřeno mimo jiné výukou jízdy na in-line bruslích, na kolech a instruktáží
Nordic Walkingu. Oblast je po úpravách zpřístupněna po asfaltových komunikacích pro pěší, cyklisty a in-line bruslaře
a navazuje na cyklostezku napříč Litvínovem. Je zmapována a orientační plánek je zdarma k dispozici v recepci městského
úřadu a v INTUSu. (gi)
Po cyklostezce jeďte se zvýšenou opatrností
Při pracích United Energy, a. s.,
na tepelném napáječi Koldům v Litvínově je na dvou místech dotčena nově
vybudovaná cyklostezka napříč Litvínovem. Po dobu prací bude cyklostezka
v dotčených místech uzavřena. Vedení
města Litvínova vyzývá všechny uživatele cyklostezky v Litvínově, aby
v těchto místech věnovali jízdě na kole
zvýšenou opatrnost.
ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Od kdy do kdy bude cyklostezka narušena a na kdy je stanoven termín jejího
uvedení do původního stavu?
„Provoz na cyklostezce bude v rámci
realizace 1., 3. a 5. etapy projektu Modernizace tepelného napáječe Koldům
během léta omezen na dvou místech.
Jedná se o úsek nad areálem Technických služeb Litvínov (3. etapa) a úsek
v prostoru zahrádek v blízkosti ulice
pod Koldomem (5. etapa). Ani v jednom případě nebude cyklostezka narušena, pouze uzavřena ohraničením obvodu staveniště a z větší části stavebně,
z důvodu nutnosti pojezdu na komunikaci, ochráněna vrstvou štěrkopísku
uložené na geotextilii, aby těleso komunikace nebylo vlivem stavby porušeno.
V 5. etapě však bohužel cyklostezka
přímo v několika místech koliduje
s trasou TN Koldům, proto bylo nutné
v těchto místech stezku rozebrat s tím,
že po provedení rekonstrukce bude její
povrch uveden do původního stavu.
Tato kolizní místa jsou od výstavby cyklostezky vybudována již v rozebíratelném řešení – zámkovou dlažbou.
Uzavírka potrvá po celou dobu
prací na projektu Modernizace TN Koldům. K ukončení prací a uvedení cyklostezky do původního stavu dojde
do 31. srpna. 2012.“
Proč k práci na TN nedošlo v součinnosti
s budováním cyklostezky?
„Společnost United Energy informovala pracovníky MÚ Litvínov o realizaci projektu 1., 3. a 5. etapy Modernizace TN Koldům, který měl být
realizován v roce 2012 v předstihu, a to
již v létě roku 2011 v době, kdy ještě cyklostezka nebyla dokončena. Ovšem obě
akce – vybudování cyklostezky a modernizace TN Koldům – byly a jsou realizovány v rámci dotačních programů.
Z důvodu rozdílných termínů přidělení
dotací nebylo možné termíny realizace
staveb koordinovat.
Dotační podpora na akci společnosti United Energy byla získána až v listopadu loňského roku. Přípravu takto
finančně a realizačně náročné stavby nebylo možné urychlit tak, aby byla realizována ještě v roce 2011. Termíny realizace
jsou navíc vázány energetickým zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.
Dle tohoto zákona je UE, a. s., povinna
písemně nahlásit 15 dní předem akce
charakteru plánovaných oprav a údržby.
Tuto povinnost teplárenská společnost
splnila. Rovněž je povinna provádět plánované opravy, údržbové a revizní práce,
které mohou způsobit omezení vytápění
budov mimo otopné období, které dle vyhlášky začíná 1. září a končí 31. května
následujícího roku. Dle vyjádření pracovníků MÚ Litvínov nebylo možné koordinovat termín realizace staveb ani
ze strany MÚ.“
Na otázky odpovídala Ing. Miloslava Kučerová, tisková mluvčí UE.
„Akce byly realizovány v rámci rozdílných dotačních titulů, které podléhají specifickým režimům. Cyklostezka byla realizována za podpory
Projektu na odstranění ekologických
škod. Zahájení prací závisí na uzavření
smlouvy mezi Ministerstvem financí ČR
a zhotovitelem, následně město Litvínov
předalo staveniště zhotoviteli – 20. 12.
2010 (vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám došlo k přerušení
prací do 8. 3. 2011). Město je plně závislé na schvalovacích procesech ministerstva – od těchto termínů se odvíjí celý
průběh akce. Dle smlouvy o dílo musela být stavba dokončena do jednoho
kalendářního roku. Vzhledem k nezbytným úpravám a dodatečným stavebním
pracím, které vznikly objektivními příčinami, došlo k prodloužení termínu
do 31. 5. 2012. V tomto termínu jsme
byli vázáni dokončením díla. Převzetí
díla mohlo proběhnout po vydání kolaudačního souhlasu,“ doplňuje Mgr. Jana
Břečková, vedoucí úřadu územního plánování, odbor regionálního rozvoje
Městského úřadu Litvínov. (red)
Partnerský spolek
Litvínov, o. p. s.
nám. Míru 575, tel. 476 700 408
[email protected]
vyhlašuje
7. ročník soutěže
Rozkvetlé město 2012
o nejkrásnější balkón,
předzahrádku či okna
bytových a rodinných domů
Soutěžit může každý,
kdo má chuť se podílet
na úpravnějším vzhledu
našeho domova, našeho města.
Uzávěrka přihlášek
31. srpna 2012
Více na:
www.partnerskyspolek.cz
15. 8. – 13. 9.
Luděk Pachl – výstava obrazů
(Městská galerie Radniční sklípek,
Litvínov.)
25. 8.
Dostihové dny – Velká letní cena
(Hipodrom Most.)
27. 8.
Rada města Meziboří
2. 9.
Velká filatelistická burza
(Schola Humanitas Litvínov
8–11 hod.)
3. 9.
Rada města Litvínova
4. 9.
Klub filatelistů
(Schola Humanitas od 16 hod.)
8. 9.
Dostihové dny – Cena JCČR
(Hipodrom Most.)
8. 9.
Memoriál Pluto
Pěší a cyklistická akce
(Start v Litvínově – pomník neštěstí
na dole Pluto, ul. Tyrše a Fűgnera
7–10.30 hod.)
10. 9.
Rada města Meziboří
15. 9.
Porta Bohemica
Pěší akce
(Start – Magistrát Ústí n. L.
6–8.30 hod., cíl Větruše v ÚL
do 19 hod.)
17. 9.
Rada města Litvínova
17. 9.
Zastupitelstvo města Meziboří
(Městský úřad Meziboří od 16 hod.)
22. 9.
Pochod Karla Líma
Pěší a cyklistická akce
(Start – ZŠ Duchcov, Smetanova ul.
7–9 hod., nebo od žel. st. Osek město
9–9.30 hod.)
Příští číslo vyjde 17. 8. 2012
Uzávěrka je 9. 8. 2012
společnost
společnost
Poradenský klub v Meziboří zahajuje činnost
Slavnostním přestřižením pásky byl
zahájen provoz poradenského a advokačního klubu v objektu č. p. 107 v Meziboří. Klub vznikl v rámci partnerství
města Meziboří a Litvínovské vzdělávací
společnosti, s. r. o., při realizaci projektu
Příležitost – slaďování pracovního a rodinného života. Projekt přináší novou
šanci pro ženy z Litvínova a Meziboří
najít uplatnění na trhu práce. Dalšími
partnery projektu jsou Úřad práce ČR
a Okresní hospodářská komora Most.
„Projekt je určen pro ženy, které
po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny hledají vhodné zaměstnání, případně chtějí začít s podnikáním. Pomocnou ruku podává
projekt také dlouhodobě nezaměstnaným ženám, které se rozhodly svou situaci aktivně řešit. Chceme těmto ženám
pomoci najít vhodné zaměstnání, nebo
začít samostatně podnikat,“ přibližuje
projekt ředitel Litvínovské vzdělávací
společnosti Viktor Koláček. Pro tyto
účely disponuje projekt i finančními
prostředky na dotovaná pracovní místa.
Pro poradenskou činnost v rámci
projektu bude klub k dispozici po dobu
dvaceti měsíců. „Jsou to krásné prostory, které budeme využívat k pořádání vzdělávacích kurzů pro začínající
podnikatelky, ale také pro poradenství a další projektové aktivity. Věřím,
že po ukončení projektu navážeme dalším projektem zaměřeným na integraci
osob, se kterými budeme během následujících dvou let pracovat a podpoříme
tak vzdělávání a zprostředkování zaměstnání v Meziboří, kde tyto činnosti
chybí. Uvítali bychom, kdyby do klubu
Letní investice v Meziboří startují
Během letních měsíců čekají Meziboří opravy a investice za více než
5 mil. Kč. „Zahájeny budou akce, u kterých bylo již ukončeno výběrové řízení.
Prázdniny využije město především
k opravám a investicím v objektech Základní školy Meziboří. V areálu školy
bude zrekonstruována střecha č. p. 339
za bezmála 1 mil. Kč. Opraveno bude
vstupní schodiště do školy za 100 tis. Kč
a oplocení areálu za 60 tis. Kč. V jídelně
školy bude během prázdnin provedena
oprava podlahy a oken za 110 tis. Kč.
Dále za 350 tis. Kč modernizace osvětlení,
oprava schodiště včetně nového zábradlí
u mateřské školy za 110 tis. Kč a malování
interiérů školy i školky za 130 tis. Kč.
V letních měsících se budou dále
opravovat živičné povrchy místních
komunikací. „Naplánována je oprava
1 600 m2 povrchů za bezmála 1 mil. Kč.
Největší opravy se budou provádět v ulicích Dělnická a Mírová,“ prozradil vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Městského úřadu
Meziboří Miroslav Dundr. Dále bude
rozšířeno parkoviště u sportovní haly
za 1,6 mil. Kč. „V Meziboří je problém
s parkováním. Bojujeme o každé další
parkovací místo. Plánujeme také zřídit
parkoviště v ulici Žižkova za 200 tis. Kč,“
doplnil Miroslav Dundr. Další významnou akcí, která bude letos realizována, je
vybudování veřejných toalet v lyžařském
areálu za cca 1 mil. Kč a stavební úpravy
povrchů na náměstí 8. května v hodnotě
též cca 1 mil. Kč.
Úsporu energie přinese plánovaná
modernizace vytápění sportovní haly.
Dále město zahajuje realizaci drobných
investic a oprav, jako je například rekonstrukce nízkého napětí elektrických
rozvodů v objektu mezibořské radnice
za 100 tis. Kč, oprava hydroizolace radnice za 160 tis. Kč, oprava podlahy v autodílně technických služeb za 90 tis. Kč
a vybudování posuvné brány u hasičské
zbrojnice. Také dojde k opravě fasády
spodní části budovy kotelny S, která nebyla v minulém roce realizována. (ema)
Mezibořští hasiči mají nové čerpadlo
Město Meziboří obdrželo od Ústeckého kraje jako dar plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500/GXV390 v hodnotě 39 990 Kč. Dar místostarosta
města Oldřich Malý a velitel Jednotky
dobrovolných hasičů města Meziboří
Václav Kraus převzali na Dni záchranářů Ústeckého kraje, který společně
s krajem pořádalo koncem června
Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje s Centrem bezpečné jízdy Polygon Most. „Za dar Ústeckému kraji
děkujeme,“ nezapomněl zdůraznit
Václav Kraus. Více o činnosti dobrovolných hasičů na www.hasicimezibori.cz. (ema)
přicházely nezaměstnané ženy z Meziboří a Litvínova a samy nás kontaktovaly, pokud mají zájem do projektu
vstoupit,“ uvedla Dagmar Prošková.
Podle starosty města Petra Červenky by mohly být nově vzniklé prostory využívány také při akcích pro
ženy s dětmi ubytované ve stejném objektu. „Vzniklo tu příjemné místo. Uvítal bych, kdyby klub využívaly také
jiné organizace, například Libuše, o. s.,
která pečuje o sociálně slabé obyvatele
naší ubytovny. Také může klubovnu využívat litvínovské kontaktní pracoviště
úřadu práce,“ chválil nově vzniklý klub
starosta Petr Červenka. Město Meziboří se na rekonstrukci prostor podílelo
částkou 300 tis. Kč. Z financí z projektu
pak bylo uhrazeno vybavení, výpočetní
technika a drobné stavební úpravy.
Spokojenost s novým klubem vyjádřila rovněž ředitelka ÚP ČR kontaktního pracoviště v Litvínově Hana
Blažková: „Jsem potěšená, že v Meziboří je takové příjemné zázemí vhodné
pro spolupráci v oblasti zaměstnanosti.“
Projekt Příležitost bude realizován
po dobu dvou let. V rámci projektu mohou ženy z Litvínova a Meziboří projít
motivačním programem, bude jim poskytnut kompletní informační servis,
organizovány budou rekvalifikační
kurzy Základy podnikání I. a II. Na oba
roky trvání projektu je připravena soutěž „Ocenění nejlepších podnikatelek
měst Litvínova a Meziboří“. V červnu
do projektu nastoupilo prvních 12 uchazeček. Projekt je financován prostřednictvím rozpočtu EU-OPLLZ a českého státního rozpočtu.
(ema)
O Nové Záluží
se postarají technické služby
O areál Nové Záluží i vodní dílo
Hamr se budou starat technické
služby. Údržba lokality bude rozdělena
na údržbu vodního díla (na základě
nově uzavřené smlouvy) a údržbu rekreační zóny (na základě stávajících
smluv o údržbě veřejné zeleně, veřejného osvětlení, městského mobiliáře,
zimní údržbě a o čištění města).
Vodní dílo Hamr (Rudý sever) se nachází na západním okraji města Litvínova, mezi městskými částmi Chudeřín a Hamr. Na Zálužském potoce tvoří
hráz s objekty, akumulační a retenční
prostor nádrže a přívodní a odpadní koryto. V prostoru nádrže se nachází spojovací potrubí. Objekty hráze tvoří spodní
výpust a bezpečnostní přeliv, na který
navazuje koryto od bezpečnostního
přelivu. Nádrž má ovladatelný retenční
prostor a byla postavena za účelem odlehčení povodňových průtoků z Bílého
potoka. Z hlediska technicko- bezpečnostního dohledu je zařazeno VD do III.
kategorie vodních děl (dle § 61 zákona
254/2001 Sb. Zákon o vodách v platném
znění). Vlastníkem tohoto vodního díla
je město Litvínov.
Údržba rekreační zóny zahrnuje
strojní čištění stezek a in-line okruhu
(min. 1× za týden), ruční úklid odpadků
z prostranství veřejné zeleně (2× za týden), výsyp odpadkových košů (3× za týden), sekání vytipovaných ploch v rámci
rekreační plochy (min. 2× za sezónu),
opravy a údržbu instalovaného mobiliáře,
ošetření komunikací v zimním období.
Po aktualizaci počtu těles veřejného osvětlení a počtu odpadkových
košů budou předloženy radě města
k projednání dodatky smluv o údržbě
veřejné zeleně a čištění města. Náklady
na údržbu vodního díla jsou zahrnuty
do rozpočtu města pro rok 2012. (red)
Třídy mateřských škol budou naplněny
Vzhledem k velkému zájmu o předškolní vzdělávání se ve všech litvínovských
mateřských školách snažili přijmout maximální počet dětí, a to do kapacity nejvyššího počtu dětí schválené v rejstříku škol a školských zařízení. Aby jednotlivé mateřské školy vyšly vstříc vysokému zájmu rodičů, požádaly prostřednictvím odboru
sociálních věcí a školství svého zřizovatele (město) o povolení výjimky na zvýšení
počtu dětí ve třídách mateřských škol pro školní rok 2012/2013. Vzhledem k vyjádření ředitelek, že navýšení počtu dětí ve třídách neovlivní kvalitu výchovně vzdělávací činnosti, rada města žádosti schválila. (red)
V Novém Záluží
bude stánek
s občerstvením
Žádost o umístění stánku s občerstvením v litvínovské rekreační zóně
Nové Záluží podali soukromí podnikatelé Pavel Mertin a Petra Hamplová.
Žadatelé disponují dřevěnou mobilní
chatkou uzpůsobenou k prodeji rychlého občerstvení. V uvedené lokalitě
byla vytipována dvě místa s možností
připojení na elektrickou síť pro umístění stánku s rychlým občerstvením.
Zájemci si vybrali místo u slunečné
pláže v těsné blízkosti Chudeřína.
Na základě doporučení odboru nakládání s majetkem Městského úřadu Litvínov rada města pronájem pozemku
schválila.
Záměr obce na pronájem nebo
v ýpůjčku pozemku byl zveřejněn
na vývěsní ploše městského úřadu
od 26. června do 12. července letošního roku. K záměru nebyly vzneseny
žádné připomínky. (red)
Město Litvínov opět šetří
Po plánovaných úsporách na dodávkách komplexních mobilních telekomunikačních služeb městu Litvínovu
hodlá město uspořit další finanční
prostředky.
„Městský úřad v Litvínově připravuje úřad v rámci smlouvy pro výkon
veřejné služby od měsíce srpna využití
šesti osob při obálkování a následném
doručování obálek se složenkami pro
platbu odpadu za rok 2012,“ říká k připravované úspoře tajemník městského
úřadu Valdemar Havela. Zhruba 12 tisíc
složenek bude, po sehrání aktuálního
seznamu poplatníků s údaji finančního
odboru městského úřadu, vytištěno odborem systémového řízení, pracovníky
veřejné služby vloženo do roztříděných
obálek po určených oblastech města
a následně stejnými pracovníky, vybavenými jednoduchými mapkami ulic,
budou po etapách obálky doručovány.
„Samozřejmě počítáme i s namátkovými kontrolami správnosti doručení.
Takto organizovanou službou ušetří
město cca 110 tisíc korun. Upozorňujeme v této souvislosti, že platby za likvidaci komunálních odpadů musí občané
uhradit nejpozději do 30. listopadu letošního roku,“ dodává tajemník. (red)
Hosté z německého Olbernhau objevovali Litvínov
O víkendu 23. a 24. června uspo- „Bylo jedno, jakým jazykem kdo mluřádalo Česko-německé fórum mládeže vil, rozuměli jsme si moc dobře,“ řekla
dvě interaktivní prohlídky Litvínova německá účastnice Christine Neubert.
a jeho partnerského města Olbernhau Organizátoři už plánují, co dál. „Podpod názvem Napříč městy a genera- klady k interaktivním prohlídkám pocemi. Nevšedního programu se zúčast- skytneme našim partnerům i veřejnosti,
nili lidé od 17 do 80 let. Formou her aby je mohli při návštěvách partnera úkolů si navzájem představili zajíma- ského města využít,“ vysvětluje Barbora
vosti ve městech, poznali sousedy a je- Nechanická z Česko-německého fóra
jich jazyk.
mládeže.
Projekt finančně podpořily Svazek
obcí v regionu Krušných hor a Lokaler Aktionsplan Olbernhau. S organizací pomáhal Partnerský spolek Litvínov a Městská knihovna Litvínov,
která sklidila u německých hostů velký
úspěch. „Těší mě, že knihovna mohla
poskytnout příjemné zázemí mezinárodnímu projektu a ukázat pozitivní
stránku Litvínova,“ dodává ředitelka
knihovny Marcela Güttnerová.
Čeští účastníci sousedům z Německa ukázali třeba strom ve stromě
v zámeckém parku, zimní stadion,
Osadu a samozřejmě i historické památky jako kostel a starou radnici. Společně se podívali na výstavu Osudy
v česko-německém pohraničí ve Schole
Humanitas, která vznikla na základě
rozhovorů studentů s pamětníky.
Ať už mladí, nebo staří, Češi, nebo
Němci, do řešení úkolů při prohlídkách se zapojili všichni stejně zapáleně.
Česko-německé fórum mládeže
vzniklo r. 2001. Tvoří ho 30 dobrovolníků z Česka a Německa ve věku 1626 let, kteří se snaží o zlepšení a prohloubení česko-německé spolupráce.
Za tímto účelem připravují v pěti pracovních skupinách projekty, které si
sami vymyslí. Zastřešujícím tématem
šestého funkčního období 2011/2012 je
společenská soudržnost. (red)
společnost
společnost
Základní školy budují nové učebny
Ve třetím ročníku grantu Chytré
hlavy pro Sever, jehož garantem je
v rámci skupiny Czech Coal Vršanská
uhelná, a. s., se vedle středních a vysokých škol prvně utkaly také základní
školy z Mostecka. Do veřejného hlasování bylo vybráno celkem 21 projektů.
Veřejnost pro ně hlasovala prostřednictvím internetu a sms zpráv celkem
9 712 hlasy. V kategorii základních škol
se vítězem s největším počtem hlasů
stala ZŠ v ulici V. Talicha v Mostě. Dalšími podpořenými školami v první kategorii jsou ZŠ Meziboří a Sportovní soukromá základní škola v Litvínově.
„Podstatou projektu je nabídnout
žákům efektivní a smysluplnou výuku
pomocí nově vznikajících digitálních
technologií, a tím rozvíjet jejich čtenářskou, matematickou, přírodovědnou a ICT gramotnost. Cílem projektu
je vytvoření mobilní počítačové učebny
založené na přenosných zařízeních,
kde by žáci mohli používat aplikace,
číst knihy, dělat výzkumy a pracovat
na školních projektech,“ představil projekt Sportovní soukromé ZŠ, na který
získala 290 tis. Kč, ředitel Pavel Škramlík. Mezibořská základní škola využije získané finanční prostředky ve výši
160 tis. Kč na vybudování nové chemické laboratoře. „Pořídíme laboratorní stoly a příslušenství,“ uvedl ředitel
školy Jan Peška. (ema)
Jste-li osobou ohrženou domácím násilím, kontaktuje organizace:
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, o. s., Spirála,
Ústecký kraj: tel. 475 511 811
Občanská poradna Most, Diakonie ČCE: 417 638 954
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v nouzi Most, Diakonie ČCE: 417 638 952
Linka duševní tísně, Most: 476 701 444
Policie ČR: 158
Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Mostě: 476 448 474
Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Litvínově: 476 767 975
Děti z Horního
Jiřetína prožijí
bezpečné
prázdniny
Dětem, které zůstávají po obědě
ve školní družině, zaměstnankyně
školy zpestřily závěr školního roku čekání na rodiče. Objednaly preventistku
Městské policie Litvínov Michaelu Hejčovou, která si pro ně připravila téma
hned po vysvědčení nejaktuálnější–
Bezpečné prázdniny. „Volné letní dny
slibují mnoho dobrodružství a zábavy,
ale také rizika a nečekané situace. Děti
by měly být na prázdniny připravené,“
říká preventistka. S dětmi probrala zákeřný oheň a zrádnou vodu, setkání
se zvířetem a cizími lidmi, jak se zachovat, když se ztratíme v přírodě nebo
na dovolené, co nám hrozí u moře nebo
při stanování, jak se chovat v bouřce.
„Připomněli jsme dětem potřebu poslouchat dospělé i zdůraznili obezřetnost v silničním provozu a při jízdě
na kole. Děti naopak vyprávěly své zážitky a varovaly tak své kamarády před
možným nebezpečím. Zahrály si hry
zaměřené na spolupráci, na všímavost
a pozorovací schopnosti,“ doplnila Michaela Hejčová. Se zaměstnanci školy
se děti loučily s přáním krásného léta
a s příslibem, že se ve zdraví a v pohodě zase setkají. (hoj)
Knihovna
připravuje nový
semestr Univerzity
volného času
Městská knihovna Litvínov zahájí v září 10. semestr Univerzity volného času. Nejen pro seniory jsou připravené besedy, přednášky a autorská
čtení. Univerzita chce zaujmout různými tématy. Skládá se ze dvou oborů,
několika přednášek a autorských
čtení, které jsou samostatné a nezávislé na předchozích semestrech. Lákadlem mohou být autorská čtení Jiřiny
Šiklové a Michala Viewegha. Mgr. Oldřich Hahn provede zájemce krajinou
Tibetu, o historii Evropské monarchie
přednáší Mgr. Jiří Šlajsna. Přednášky
o zdravé výživě uzavře příjemné překvapení. Do Univerzity volného času
se může přihlásit každý, stejně jako
se může každý, kdo není jejím členem,
zúčastnit kterékoliv besedy nebo autorského čtení. Knihovna zve srdečně každého, kdo by měl o univerzitu a aktivity
s ní spojené zájem. Zájemci se mohou
hlásit v knihovně. Poplatek za přihlášení je 160 Kč. V rámci toho se mohou
přihlášení účastnit veškerých besed,
přednášek a autorských čtení. Na připravované akce může přijít kdokoliv
ze široké veřejnosti. Na místě uhradí
20 Kč za danou akci. (red)
Student Scholy Humanitas uspěl
v celostátní soutěži
Schola Humanitas se již dvacet
let úspěšně účastní prestižní soutěže
ve středoškolské odborné činnosti–
SOČ. Maturitní práce žáků pravidelně
postupují z okresního do krajského
kola. V historii školy celá řada žáků obhajovala práce i před porotou celostátní
soutěže. Před dvěma lety zvítězil v celostátním kole SOČ Filip Tichánek, který
je dnes úspěšným studentem Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích
a specializuje se na vážky.
V letošním celostátním kole SOČ
byli dva reprezentanti Scholy Humanitas–
Luboš Straka (Monitoring kvality vody
v potoce Srpina v závislosti na stavu rybí
populace) a Michal Šrámek (Paleontologický průzkum jižní části obce Černčice
u Loun). Právě M. Šrámek v silné konkurenci odborných prací talentovaných
žáků z celé republiky zvítězil v kategorii
Geologie. Byla mu udělena také prestižní
cena Talent roku 2012 a Cena MŠMT. Vedoucím práce byl dlouhodobě úspěšný
učitel odborných předmětů školy Mgr. Jaromír Brožík.
Dokladová sbírka cenného paleontologického materiálu, jež je součástí
odborné maturitní práce žáka litvínovské Scholy Humanitas, se stane trvalou
součástí sbírky Chlupáčova muzea historie Země v prostorách Karlovy univerzity v Praze. Mgr. Vladimír Pacina,
Schola Humanitas
Michal Šrámek s fosiliemi z období křídy.
Studenti mezibořské školy Educhem
připravili stezku na prázdniny
Již několik let se žáci odborné školy
EDUCHEM z Meziboří starají o technický stav jednotlivých zastávek naučné stezky Tesařova cesta – Šumný
důl, která je celoročně častým turistickým cílem obyvatel Litvínova i Meziboří. Také letos na konci června vyrazili
žáci třetího ročníku oboru mechanik
elektrotechnik do terénu, aby stezku
připravili pro prázdninové návštěvníky.
Kromě nezbytného úklidu je čekala obnova ukotvení informačních tabulí, povrchové nátěry či sekání trávy u odpočívadel. Tradičně celou několikadenní
práci organizoval učitel odborného výcviku Pavel Podlena. (vlado)
Tesařova cesta – Šumný důl mezi Litvínovem a Mezibořím nese jméno válečného odbojáře
Paní Žabová poslala paní Bergmanové snímek lesních úředníků z Horního Litvínova z roku 1935. Ing. Vojtěch Tesař stojí 3. zprava, fešácký Ing. Rudolf Žaba
3. zleva (stojící v uniformě). Zásluhou výše jmenovaných nadšenců jsme znovu objevili dojemný a tragický příběh přátelství dvou litvínovských lesních inženýrů. Po téměř zapomenutém Ing. Tesařovi byla pojmenována cesta, následně v roce 2002 naučná stezka. Název zná téměř každý občan měst Litvínova a Meziboří.
Na pozemcích Lesů České republiky je turisty oblíbená cesta, která spojuje města Litvínov a Meziboří. V roce
2001 se z ní stala Naučná stezka Tesařova cesta – Šumný důl díky finanční
podpoře Evropské unie a Ministerstva
pro místní rozvoj ČR. Slavnostní otevření naučné stezky, kterou realizovala
firma Environmentální a ekologické
služby, proběhlo v březnu roku 2002.
Deset let tak mohou pěší výletníci i cyklisté obdivovat přírodu Krušných hor
v bezprostřední blízkosti obou zmiňovaných měst, a to na okruhu dlouhém
cca 13 km. Na jednotlivých stanovištích
nechybí informační tabule se základními údaji o Krušných horách a navštívené lokalitě.
Loni v červnu Radnice zveřejnila
informaci od ústeckého turisty Karla
Punčocháře, který v archivu objevil,
že v roce 1937 odešel z Horního Litvínova do Prahy „k centrálnímu úřadu
přednosta správy státních lesů p. rada
Ing. Josef Tesař“. Autorem archivního
článku v Časopisu turistů byl předseda
Krušnohorské župy Klubu čs. turistů
Karel Lím.
Čtenáře Radnice jsme v yzvali
k poskytnutí dalších informací o osobnosti Ing. Tesaře, protože jsme tušili,
že známá Tesařova cesta byla pojmenována právě po něm. Po roce, v červnu
2012, se schůzky kroužku Přátel historie Litvínovska zúčastnila Jiřina Bergmanová, předsedkyně litvínovské pobočky Svazu bojovníků za svobodu.
Byla zaměstnána v lesním závodě Litvínov. Poskytla nám další, velmi zajímavé informace. Sdělila, že Ing. Tesař
se nejmenoval Josef, ale Vojtěch. Tesařovu cestu pojmenoval Ing. Rudolf
Žaba, jeho přítel a bývalý podřízený
z meziválečného lesního závodu Horní
Litvínov.
Jiřina Bergmanová také napsala
své přítelkyni, Zorce Žabové, vdově
po Ing. Žabovi. Část zajímavé odpovědi
90leté paní Žabové citujeme:
Ruda nastoupil na své první místo
do Horního Litvínova, kde byl ředitelem
Ing. Vojtěch Tesař. Po vyhlášení mobilizace na podzim 1938 odjel Ruda plnit voj.
povinnost na Slovensko, a když se vracel,
byl Litvínov již zabraný a tam mu zůstaly
osobní věci a všechno oblečení, které nikdy neviděl. Bydlel v zámku. Ruda pak
(za protektorátu pozn. V. Novotný) pracoval ve výzkumném ústavu v Praze a na ministerstvu zemědělství a lesnictví se opět
setkal s Ing. Tesařem, který měl i důležitou funkci v odboji. V den revoluce
5. května 1945 odešel Ruda po výzvě rozhlasu „hoří Hrad“ na setkání s Ing. Tesařem. Večer 8. 5. 1945 našel Ruda na smetišti za technikou v Dejvicích od Němců
zastřeleného do hlavy mezi ostatními i p.
radu Tesaře. Takže my, místo radosti,
že je konec války a utrpení, jsme se starali
o ženu i dvě holčičky a pohřeb pana rady
Tesaře. Ruda prý mu sliboval, že se do Litvínova vrátí, a tak na paměť je lesní cesta
nazvána jako Tesařova.
Jan Setvák, člen zmíněného kroužku
historie, následně pomocí internetu objevil pražský hrob a dokonce pamětní
desku v Dejvicích. Obě památky obsahují jméno Ing. Vojtěch Tesař.
Václav Novotný, kronikář Litvínova
Pamětní desku s jmény dejvických obětí se nám povedlo v Praze najít a vyfotografovat. Je u vchodu do Elektrotechnické fakulty ČVUT.
(foto: gi)
společenská kronika
BLAHOPŘEJEME
• Své
94. narozeniny
slaví v červenci
paní Anna
KOPALOVÁ
z Meziboří.
Vše nejlepší,
pevné zdraví,
pohodu
a optimizmus jí
do dalších let přeje celá její početná
rodina.
• V červenci oslavila paní Jiřina
M A RŠÍČKOVÁ 88. narozeniny.
Hodně zdraví, pohody a ještě mnoho
šťastných let s námi přejí děti Laďka,
Jiřina a Vráťa společně s rodinami
a široký okruh přátel a známých.
VZPOMÍNÁME
• Nemůžeme
víc udělat,
než kytičku
Ti na hrob dát,
chvilku postát
a tiše vzpomínat.
Dne 29. června
by se dožila 65 let
paní Marie
FRESSEROVÁ
a 1. srpna to už bude 1 smutný rok,
kdy nás moje manželka, naše
maminka, babička a prababička
navždy opustila. S láskou stále
vzpomíná manžel Zdeněk, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.
• Dne
30. června nás
po dlouhé
nemoci opustila
drahá maminka,
sestra, přítelkyně,
paní Justina
KOSINOVÁ
ve věku 71 let.
Vzpomíná rodina.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
• Dne 10. července uplynuly tři roky
od chvíle, kdy navždy odešel manžel,
tatínek a obětavý dědeček, pan Jaroslav MERUNKA z Litvínova. S bolestí v srdci stále vzpomínají manželka, dcera, vnuk Ondra a ostatní
příbuzní.
• Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád. Uměl
jsi pomoci, potěšit i rozesmát. Takoví
lidé by neměli umírat. Dne 12. července uplynuly již 4 smutné roky ode
dne, kdy nás navždy opustil pan Miroslav GIRÁŠEK z Litvínova. Děkujeme všem, kteří vzpomínáte s námi.
S láskou manželka Anna a dcery
Marcela a Dita s rodinou.
• Čas ubíhá
a nevrací, co vzal.
Jen láska,
úcta a vzpomínky
v srdcích zůstávají.
Dne 13. července
by oslavil
71. narozeniny
pan Martin
HOŠEK
z Litvínova, Chudeřína a zároveň
dne 30. července uplyne 10 let
od jeho úmrtí. Děkujeme všem, kteří
mu zároveň s námi věnují tichou
vzpomínku. Manželka Anna, dcery
Ivana a Martina s manželem,
vnučky Sandra a Monika.
• Dne 18. července uplynulo 7 let
od úmrtí pana Josefa MARKA z Meziboří. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi. Stále vzpomínají manželka
Libuše, syn Petr a dcery s rodinami.
• Nic víc Ti nemůžeme dát, jen kytičku na hrob a stále vzpomínat. Dne
20. července vzpomeneme na smutné
5. výročí úmrtí pana Jiřího VRBY.
Kdo jste Jirku znali, vzpomeňte
s námi. Táta, sestra Mirka, Petruška,
Tomášek a kamarádi.
• Dne
21. července tomu
bude 12 let, kdy
odešel náš
milovaný tatínek
a dědeček, pan
Miloš MINAŘÍK.
Stále vzpomínají
dcera Miluš, zeť
Petr a vnučky
Terezka a Deniska.
INZERCE
• Dne 21. července uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustila matka a babička, paní Christa JURČOVÁ. Stále
vzpomíná syn Robert, dcera Christa
a vnoučata. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
• Dne 21. července tomu bude 9 let,
kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček, pan Josef HRICKO.
Stále vzpomíná celá rodina.
• Dne 23. července tomu bude 5 let,
kdy nás navždy opustil pan Miroslav KRAUS z Janova. S láskou vzpomíná bratr Václav s rodinou.
• Jen větřík nad
Tvým hrobem tiše
šumí, jen kdo Tě
miloval, porozumí.
Žádná slova
nevypoví, jak ta
ztráta stále bolí.
Dne 26. července
uplyne 10 let
od tragické smrti
našeho jediného syna Fredy
BEZDĚKOVSKÉHO. Za tichou
vzpomínku děkují rodiče.
• Čas plyne,
ale bolest v srdci
zůstává.
Dne 28. července
uplyne 5 let, kdy
nás opustil
ve věku 64 let pan
František KEPL,
dlouholetý řidič
Chemopetrolu.
Stále vzpomíná manželka Marie,
dcera Šárka a syn Pavel s rodinami,
ostatní příbuzní, přátelé a kamarádi.
• Dne
29. července by
oslavil své
78. narozeniny
pan František
KOREC z Hamru.
S láskou
vzpomíná
manželka Vlasta,
dcery Eva a Vlasta
s rodinami. Nikdy nezapomeneme.
• Před dvěma
roky, dne
29. července,
umřel dobrý
chlap, manžel,
táta, děda Jenda,
učitel mnoha
generací žáků
a učňů, pan
Jan LACL
ve věku nedožitých 81 let.
Vzpomínáme a jsme ve svých
myslích stále s Tebou. Rodina
a početné žactvo.
• Kdo byl
milován,
není zapomenut.
Dne 3. srpna
uplyne rok plný
bolesti od úmrtí
milovaného
manžela, tatínka
a dědečka, pana
Jiřího KALY
z Hamru. Stále vzpomínají
manželka Zdeňka, syn Jiří s rodinou
a dcery Daniela a Zdeňka
s rodinami.
• Dne 3. srpna
vzpomeneme
na pana
Ladislava PEŘTA
z Hamru, který
by se dožil 80 let
a již tři roky není
mezi námi. Kdo
jste ho znali,
vzpomeňte
s námi. Rodina.
• Dne 4. srpna uplynou 3 roky, kdy
nás po těžké nemoci navždy opustila
paní Jana RAUŠEROVÁ. S láskou
v srdci stále vzpomíná manžel, teta,
sestra s rodinou a synové s rodinami.
Nikdy nezapomeneme. Děkujeme
všem, kteří vzpomínají s námi.
• Dne 5. srpna
tomu budou již
2 roky, kdy nás
náhle opustil pan
Jaroslav PORTEŠ
z Litvínova.
Za vzpomínku
děkují
a nezapomínají
manželka Alena
a děti Jaroslav a Ivana s rodinami.
I
• Dne 13. srpna • PRONAJMU byt 1+3, I. kategorie
v Hamru. Klidová zóna, údolí pod
vzpomeneme
přehradou. Tel. 603 861 083.
smutné 2. výročí
úmrtí pana
Františka • PRODÁM BYT 4+kk v Meziboří,
BOUŠKY B. Němcové, s balkonem, os. vlastz Litvínova. nictví, plastová okna, rekonstr. kuchyň a koupelna, vestav. skříně, cena
S láskou
dohodou. Tel. 603 829 123.
vzpomínají
manželka, synové • PRODÁM byt 1+2 v Litvínově
Roman a František. u Máje (SBD Krušnohor) po rekonstrukci. Cena 550 tis. Kč. Tel.: 606 331 843, 723 796 819.
nze r c e
• Děkuji všem přátelům a známým, Klubu důchodců Meziboří
a Komisi pro občanské obřady a výročí Meziboří za milá blahopřání
k mým 80. narozeninám.
Evelyn Medová
ČERVENÝ HRÁDEK
22. 7. od 14 hod.
Kulturní neděle
(zahrada Kludského vily)
• Děkujeme cestovní kanceláři
Amano za servis, který všem účastníkům zájezdu na Sicílii poskytla. Zájezd byl specifický tím, že se ho zúčastnili chovanci z Ústavu sociální
péče Litvínov – Janov. Péče, kterou jim dávali nejen jejich vychovatelé, ale i zástupci cestovní kanceláře,
byla perfektní a příkladná. Děkujeme jim za krásně prožitou dovolenou. Zdeněk Bartko
v Předání areálu přírodního hřiště
• PRONAJMU půdní byt – mansardu 2+1 na Osadě. Tel. 736 505 317.
natočení stejnojmenného filmu
• PRODÁM BYT 1+1 na Osadě, první
patro, klidné místo. Cena 395 000 Kč.
(odhad 450 tis). Tel. 607 513 393.
• Pronajmu prostory blízko centra v Litvínově, vhodné pro pedikúru,
manikúru. Tel. 602 313 360.
• PRODÁM BYT 2+1 v Hamru,
klidná lokalita, 1. patro, plastová
okna. Tel. 734 412 764.
• OPRAVY SPOTŘEBNÍ elektroniky
(TV, DVD, videa, PC, monitory, HIFI
věže, satelity, set top boxy). Miroslav
Urban, Vilová 167, Litvínov – Janov
(po–pá 13–18 hod.). Tel.: 602 832 000,
603 306 672, 608 717 354, e-mail:
[email protected]
• P ROVÁ D Í M E Z E D N I C K É
PRÁCE. Kompletní rekonstrukce
bytů, koupelny, obklady, dlažby, vodoinstalace, elektroinst., půdní vestavby,
sádrokartony, plovoucí podlahy, štukování, malování, zateplení domů,
klempířské práce. Tel. 773 647 503.
• PRODÁM BYT 3+1, 80 m 2 , 2. p.,
osobní vlastnictví, v Litvínově, Tylova 2072 (pod lesem). Byt je po celkové rekonstrukci (voda, odpady,
elektřina, stavební úpravy). Nové vybavení celého bytu (mimo jiné velice
pěkná a prostorná koupelna), byt je
prodáván s novou kuchyňskou linkou včetně vestavěných spotřebičů.
Tel. 739 503 523. Cena 870 000 Kč.
• POVINNÉ RUČENÍ od Slávia, Wűstenrot, ČSOB, Generali, Triglav, Allianz, ČPP a dalších pojišťoven můžete
sjednat v naší nové kanceláři naproti
registru vozidel, mezi hodinářstvím
a barvy laky. Vytápíte plynem či elektřinou? Dokážeme Vám uspořit ročně
až 30 % nákladů. Těšíme se na Vás
každý den. Po a St od 8–17 hod., Út, Čt,
Pá 8–15 hod., nebo na zavolání dle dohody. FMFinance Litvínov, Tržní 400.
Tel. 774 750 202.
• PSÍ KADEŘNÍK – Ivana Hrubá, Smetanova 519, Litvínov. Tel. 723 613 345.
• OBCHOD RYA v Litvínově,
Tržní 402, prodej bylinkových i klasických čajů, kávy a el. cigaret
s příslušenstvím.
• Zdají se vám originální parfémy
předražené? Chtěli byste vonět světovými vůněmi, přitom neplatit tisíce
korun? Záleží vám hlavně na vůni než
na vzhledu balení? Pak neváhejte a navštivte e-shop WWW.PARFEMY.FM.
• STŘÍHÁNÍ PSŮ ul. Čapkova
(budova Educhemu), Litvínov.
Tel. 777 138 915, www.psisalon.com.
• PRODÁM byt 1+2 s balkonem
v Litvínově OV, ul. Valdštejnská
č. p. 2066, 13. p. Cena 300 tis. Kč.
Tel. 723 108 462.
• PŘENECHÁM ZAHRADU v Hamru, ul. Na Kopci. Tel. 723 108 462.
• Dlouhodobě pronajmu byt
1+1, 36 m2, s balkonem, v centru Litvínova, ul. Valdštejnská, volný ihned.
Tel. 736 539 472.
v Hynkovo hravé divadlo
v Paradise jazz band
v Atrakce pro děti
TRUHLÁŘSTVÍ
PECH
Výroba na zakázku:
vchodové dveře
kuchyňské linky
a další...
Gáza – bývalé RICO Litvínov-Šumná
Tel. 728 254 612
NABÍZÍME LEVNOU
AUTODOPRAVU
A STĚHOVÁNÍ
TEL. 604 844 179
Předprodej vstupenek
INTUS
19. 8.
Ať žijí duchové
v Zábavné odpoledne k 35. výročí
v Host: Jaroslav Uhlíř
Jaromír NOHAVICA – koncert
11. 8. od 21 hod.
Loučky, Litvínov
Vstupné 300 Kč (v předprodeji)
350 Kč (v den konání)
LABYRINT DUŠE,
VOZATAJ SRDCE
TŘI SESTRY – koncert
25. 8. od 18 hod.
Loučky, Litvínov
Vstupné 260 Kč (v předprodeji)
Návraty Stanislava Hanzíka
Výstava v Galerii Giacomo
Státního zámku Duchcov
mapuje půlstoletí sochařské
tvorby nejvýraznější osobnosti
českého sochařského umění
20. století
Předprodej vstupenek Intus,
Galerie Radniční sklípek,
Smetanova 40, Litvínov,
tel. 608 541 112
Výstava potrvá do 26. srpna
Otevřeno denně kromě pondělí
od 10 do 17 hod.
Vstupné 20 Kč
Jak nakládat
s komunálním
odpadem?
http://www.ecmost.cz
Schola Humanitas Litvínov (www.humanitas.cz)
přijme na pozici
ekonoma/ky školy
uchazeče na dobu určitou.
Znalost podvojného účetnictví podmínkou.
Nabídky posílejte do 31. července 2012
na e-mail: [email protected]
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Pazourková
tel: 608 102 225, [email protected]
INZERCE
INZERCE
Letní provoz sportovišť v Meziboří
Louka u Litvínova
V letních měsících je možné využívat sportoviště v Meziboří: tenisové kurty –
1,5 hod. 180 Kč, umělý povrch líný tenis, nohejbal, volejbal – 1,5 hod. 90 Kč,
dále je možno využívat tartanový ovál na běhání bezplatně, hokejbalové hřiště, kde je celodenní bezplatná možnost bruslení. V pondělí a středu se koná
od 19.10 hod. venkovní cvičení zumby. V měsíci srpnu bude opět otevřena hala:
badminton 150 Kč 1 hod., stolní tenis 60 Kč 1 hod., míčové sporty – dospělý
450 Kč 1 hod., mládež 250 Kč 1 hod. Sportoviště objednávejte ve sportovní
hale Meziboří, M. Dienelt, tel. 604 341 019. (ema)
Nově otevřené
víceúčelové hřiště
Finanční odbor Městského úřadu Meziboří
UPOZORŇUJE
Upozornění pro občany města Meziboří na úhrady místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Upozorňujeme, že někteří poplatníci stále nemají zaplacený poplatek
za odpady za roky 2009, 2010, 2011. Vyzýváme je ke kontrole úhrad
a v případě nedoplatků k neprodlené úhradě. Dle § 11 odst. 3 zák.
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, může obecní úřad
včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků
zvýšit až na trojnásobek. Poplatek lze uhradit v úřední dny v pokladně
MěÚ Meziboří (přízemí budovy, kancelář č. 22), a to v hotovosti
nebo platební kartou, případně bezhotovostní platbou na účet města,
č.ú. 19–2425491/0100, var. sym.: 1340 + číslo poplatníka – zjistíte
na tel. 476 748 112 (sl. Michalovičová).
Poplatek za komunální odpad 250 Kč/osobu/rok
je splatný do 30. listopadu 2012.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
tel. 476 703 992, http://www.ecmost.cz
Prázdninová soutěž – Komunální odpady
Odpovězte na 10 otázek, odpovědi nám zašlete elektronicky na e-mail [email protected] nebo písemně na adresu
ECM, Budovatelů 2830, 434 37 Most do 31. srpna. Tři vylosovaní účastníci získají odměnu.
KVIZ
Která ze zemí EU nejvíce svého komunálního Produkce kterého ze skleníkových plynů je spoodpadu (KO) spaluje a energeticky využívá jována především se skládkováním?
oxid uhličitý; metan; vodní pára
(v jednotkách kg/obyv.)?
Co znamená zkratka RDF?
Švýcarsko; Dánsko; Švédsko
V produkci KO (v jednotkách kg/obyv.) patří palivo z odpadu
biologicky rozložitelný odpad
ČR v rámci EU mezi země
nízkojakostní kompost
nadprůměrné (produkuje více KO než průměr)
Závazná část krajského Plánu odpadového
průměrné
hospodářství (POH) se vyhlašuje
podprůměrné (produkuje méně KO než je průměr)
Jaký typ nakládání s KO převažuje v Ústeckém vyhláškou MŽP
nařízením vlády
kraji?
obecně závaznou vyhláškou kraje
materiálové využití; energetické využití; skládkování
Kolik nádob na separovaný sběr měli v roce Kolik procent vyprodukovaného KO je v Ústeckém kraji využito?
2010 obyvatelé Ústeckého kraje k dispozici?
8–15 %
okolo 5 000; téměř 10 000; více než 15 000
Který z následujících odpadů nepatří mezi biolo- 25–32 %
59–65 %
gicky rozložitelné komunální odpady (BRKO)?
kal ze septiků a žump; papír a lepenka; směsný komu- Jak je, podle Vás, možné zlepšit nakládání s KO
nální odpad
v kraji, aby byla dodržována odpadová pyramida?
s t r á n k y
L i t v í n o v a :
Kabiny a sprchy jsou v ceně!
Objednávky u správce hřiště
osobně nebo na tel. 607 721 036
Provoz: do 30. října
Koupaliště Koldům
CENÍK
VSTUPNÉ
Místní poplatek lze uhradit:
1) převodem na účet města
č. účtu: 19-0000921491/0100 a variabilní symbol (VS) poplatníka. Informaci
o VS poskytneme na telefonních číslech 476 767 823 a 817. Při nesprávně
uvedeném VS bude považován poplatek za neuhrazený.
2) úhrada složenkou
rozeslání proběhne v průběhu měsíců září a říjen 2012
3) platba v hotovosti na pokladně MěÚ ul. Vodní, přízemí, č. dveří 104 a 105,
nám. Míru 11, 1. patro. Zde lze platit platební kartou.
I n t e r n e t o v é
CENÍK:
Celé hřiště (fotbálek, házená)
300 Kč/hod.
1 kurt nebo ½ hřiště
(krofbal, nohejbal, volejbal)
180 Kč/hod.
Stolní tenis 50 Kč/hod.
Osvětlení 100 Kč/hod.
je v červenci otevřeno
denně od 9 do 19 hodin
KOMUNÁLNÍ ODPAD Litvínov
Ceny věnovala společnost United Energy, a. s.
povrch umělá tráva
(ul. Sokolovská)
DENNÍ:
DĚTI do 2 let
ZDARMA
DĚTI 2-15 let
40 Kč
DOSPĚLÍ od 15 let 60 Kč
RODINNÉ VSTUPNÉ 150 Kč
(2 dospělí + 2 děti)
ZTP/P
30 Kč
OD 16 hodin:
DĚTI 2-15 let
30 Kč
DOSPĚLÍ od 15 let 40 Kč
PERMANENTNÍ:
DĚTI 2-15 let
160 Kč – 5 vstupů
DOSPĚLÍ od 15 let 240 Kč – 5 vstupů
TOBOGÁN:ZDARMA
OSTATNÍ SLUŽBY
ÚSCHOVNÉ:
JÍZDNÍ KOLO
20 Kč/den
– platba u pokladny
PŮJČOVNÉ:
LEHÁTKO
100 Kč záloha
SLUNEČNÍK
100 Kč záloha
MÍČ + SÍŤ
100 Kč záloha
BADMINTON
20 Kč/1 hod.
STOLNÍ TENIS
20 Kč/1 hod.
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ školních hřišť v Litvínově
ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská 2059, okres Most
UZAVŘENO
ZŠ speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most
PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI
od 9 do 20 hod. každý den včetně sobot a nedělí
ZŠ a MŠ Litvínov–Janov
PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI
od 10 do 20 hod. každý den včetně sobot a nedělí
Schola Humanitas, Litvínov
OBSAZENO od 2. do 13. června příměstským táborem
OBSAZENO každý čtvrtek od 17 do 19 hod. a každou neděli od 19 do 20 hod.
VOLNÉ TERMÍNY od 16. července každý den od 8 do 12 hod.
Vstupenka je platná pouze v den vydání
– je nepřenosná
Vyberte si ze široké nabídky našich služeb.
Neváhejte a obraťte se na nás
s jakýmkoliv dotazem,
či připomínkou na tel.: 604 230 214,
e-mail: [email protected]
www.sportas.cz
w w w. l i t v i n o v. c z
•
E - m a i l
volejbalový klub Litvínov
poøádá
nábor chlapcù a dìvèat
4-7 tøíd ZŠ
r e d a k c e :
r a d n i c e @ m u l i t v i n o v. c z
Radnici vydává město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, 436 01 Litvínov, nám. Míru 11. Členové redakční rady: Litvínov – Mgr. Milan Šťovíček, starosta města; RSDr. Erika Sedláčková, 1. místostarostka města Litvínova; Ing. Karel Linhart, 2. místostarosta města Litvínova;
Zuzana Wiednerová, ved. úseku kanceláře starosty Litvínova; PhDr. Vlastimil Doležal, člen RM Litvínova; Meziboří – tajemnice města Ing. Jitka Zetková; redaktorka – poradní hlas.
Redakce a příjem inzerce v budově Galerie Radniční sklípek (st 8–17 hod., čt 8–15 hod.), Smetanova č. p. 40, Litvínov, telefon 476 732 705, 732 977 252, e-mail: [email protected]
Registrační číslo: MK ČR E11603. Tisk a grafická úprava Tiskárna K&B, L. Štúra 2456, 434 01 Most, tel./fax 476 140 530. Vychází dvakrát v měsíci v nákladu 6 300 kusů, o prázdninách jedenkrát. Rozšiřují soukromí distributoři. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
dopisy
dopisy
N a p s a l i j s t e n á m d o   r e d a kc e R a d n i c e . . . ?
Ve dnech 11.–15. června se žáci
druhých a čtvrtých tříd ZŠ Hamr vydali na adaptační pobyt do Autokempu
Osek. Byla pro ně připravena spousta
aktivit s pravěkou tématikou. Soutěže,
hry, výlet na zříceninu Rýzmburk, výlet
do Oseka a táboráky se zpěvem byly samozřejmostí. I když nám počasí příliš
nepřálo a nemohli jsme využít krásné
koupaliště, pobyt jsme si užili. Velký
dík patří majiteli autokempu a všem
ostatním pracovníkům za jejich ochotu,
vstřícnost a perfektní jednání.
B. Wolfová a D. Loosová, ZŠ Hamr
Dvacet dětí ze školní družiny ZŠ a MŠ v Horním Jiřetíně se v červnu pod vedením pí učitelky Bc. Jitky Lalikové, vychovatelky Mileny Heidingerové a jedné
z maminek (H. Šebkové) vydaly za dobrodružstvím na Brandov do penzionu Sokol,
kde jim pan Rjaska zajistil potřebné zázemí. V rámci projektu Krušné hory si děti
ověřily znalosti z přírodovědy při různých soutěžích a kvízech. Opékání vuřtů, hledání pokladu, sportovní soutěže, ale i volná zábava se všem dětem moc líbila. Vše
zvládly na jedničku i nocování bez rodičů. A jak vše hodnotily děti? Moc se těší,
že projekt bude pokračovat i příští rok.
Milena Heidingerová
Dne 10. července navštívili Domov důchodců Meziboří členové Docela velkého divadla Litvínov s divadelním představením Dům splněných snů. Už při samotném příchodu herců se domovem neslo nadšení a panovala veselá atmosféra.
Divadelní přestavení bylo plné veselých scén a všem zúčastněným se líbilo, což dali
hercům najevo svým potleskem. Děkujeme ředitelce divadla Janě Galinové za nabídku zahrát v našem domově a hercům za krásný kulturní zážitek.
Miluše Havlová, sociální pracovnice
Ve dnech 22.–26. 6. se ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje konalo v pořadí již 13. setkání pěstounských rodin města Mostu, Litvínova a Chomutova, a to ve Stráži pod Ralskem. Zúčastnilo se 17 pěstounských rodin s dětmi
ve věku 4–17 let. Pěstounské rodiny doprovázely příslušné sociální pracovnice
pro náhradní rodinnou péči, za Městský úřad v Litvínově Bc. Irena Frenclová.
Pro všechny zúčastněné byl ve spolupráci se sportovním střediskem Panda
Sport a jeho instruktory připraven bohatý program. V páteční podvečer se rodiny
vzájemně představily svým rodinným programem, všichni společně besedovali,
příjemnou atmosféru doplnil zpěv při harmonice a opékání špekáčků. Během
sobotního dopoledne proběhla beseda s pěstouny za účasti pracovnic Krajského
úřadu Ústeckého kraje, která se týkala převážně aktuálních výchovných problémů. Společná diskuze a výměna zkušeností byla přínosem pěstounům k řešení
jejich situací. Děti během této části soutěžily pod vedením instruktorů. Odpoledne byla připravena návštěva Vartenberské slavnosti. V neděli se všichni zúčastnili cesty za pokladem. Dopolední program byl ukončen na pláži, kde si děti
mohly za odměnu vyzkoušet jízdu na vodních lyžích.
Po celou dobu pobytu byly sociální pracovnice v kontaktu s dětmi i pěstouny,
konzultovaly s nimi aktuální otázky výchovy dětí. Pronikly více do jejich starostí
i radostí, které se mnohdy pravidelnými návštěvami v rodině nepodaří zjistit. Děti
byly velice spokojené, našly si nové kamarády a pěstouni navázali nová přátelství,
která ve většině případů udržují i mimo setkání. Pro všechny bylo setkání příjemným odreagováním od běžných starostí.
Bc. Irena Frenclová
Významný světový ekonom, profesor Michiganské univerzity v USA profesor
Jan Švejnar navštívil v úterý 26. června litvínovské gymnázium. V rámci dopoledního programu školní akce English day, při které bylo skoro výhradně slyšet angličtinu, besedoval se studenty téměř dvě hodiny. Setkání bylo natolik otevřené a spontánní, že strhlo publikum k závěrečnému bouřlivému potlesku. Hlavním tématem
setkání byly maturity, perspektivy dalšího studia na vysokých školách doma i v zahraničí a pochopitelně ekonomika. Otázky pršely ze všech stran a pan profesor
na ně ochotně odpovídal. S ohledem na probíhající English day vedl část besedy
v angličtině. A ta byla skutečně excelentní. Věříme, že tato vzácná návštěva byla
nejen zajímavá, ale také podnětná a inspirující.
Mgr. Jan Novák, ředitel Gymnázia TGM Litvínov
Na konec školního roku připravila Krušnohorská poliklinika, s. r. o., pro své
klienty z Domova pro seniory Naděje I a Naděje II letní zahradní slavnost. Byla
zahájena vystoupením dětí z Mateřské školy Parník, které pod vedením paní učitelek zpívaly a tancovaly pro radost všem babičkám. Po krásném a milém vystoupení
děti rozdaly všem přítomným vlastnoručně vyrobené kytičky. K příjemnému slunečnému počasí hrála klientům hudba a bylo pro ně připraveno občerstvení. Děkujeme všem zúčastněným za milou atmosféru a dětem z mateřské školy za krásné
vystoupení. Krušnohorská poliklinika, s. r. o.
Již podruhé proběhly v předposledním červnovém týdnu v Základní škole
Meziboří maturit(k)y pro žáky 9. ročníků. Název napovídá, čím je tato událost inspirována. Žáci se celé pololetí
připravují na ústní zkoušku z předem
oznámených témat, která postupně vypracovávají v hodinách, v den maturit(k)y pak své vědomosti a dovednosti
prezentují před komisí učitelů. Losování otázek, příprava na tzv. potítku,
nervozita i slavnostní oblečení velmi
věrně připomínají atmosféru skutečných maturit. I letos je nutné žáky pochválit za odpovědnost, s jakou k přípravě přistoupili a díky níž byly i letos
maturit(k)y důstojné. Děkujeme všem
zúčastněným, žákům (a zřejmě i jejich rodičům) i učitelům. Hlavního
cíle, aby se deváťáci věnovali školní
práci i ve druhém pololetí a připravovali se tím na velký skok, který je čeká
v září, přechod na střední školu, bylo
dosaženo.Mgr. Jiří Bílek, ZŠ Meziboří
12. FESTIVAL
UMĚLECKÉHO SKLA
V KARLOVÝCH VARECH
Pořádá Galerie Minea–Carlsart
ve spolupráci se Správou
přírodních léčivých zdrojů
Koncem letošního školního roku a zároveň v rámci doznívajících oslav 45. výročí otevření mezibořské školy proběhl na místním školním hřišti 2. ročník soutěže
Dospěláci, pojďte si hrát. Pro děti a jejich rodiče připravily vychovatelky školní
družiny několik sportovních, či vědomostních úkolů, které společně ve dvojici plnili. Kromě již oblíbeného trakaře a opičí dráhy letos přibyly i nové disciplíny, např.
házení karet do krabice, vědomostní kvíz, přeskok přes švihadlo. Zde došlo k několika zajímavým výsledkům, obzvláště maminky se činily a skokankou roku se stala
Martina Procházková se 140 přeskoky za minutu. Všichni se náramně bavili a těšili
na závěrečné opékání buřtíků.
Všichni zúčastnění nakonec obdrželi malou sladkou odměnu a tři nejlepší dvojice si odnesly medaile a diplomy. Třetí místo vybojoval Vláďa Hájek s tatínkem,
druhá byla dvojice Honzík Chládek s maminkou a na prvním místě Martinka Smolová s tatínkem. Děkujeme dětem za účast, rodičům za odvahu, učitelkám, školníkovi, starším dětem i dospělým za pomoc a zdárný průběh akce.
Jana Šrůmová, ZŠ Meziboří
V souvislosti s ukončením školního roku se uskutečnila další z plánovaných
akcí věnovaná dětem žijících v ubytovnách města Litvínov UNO a Bílý sloup s názvem Těšíme se na prázdniny. Organizovaná byla pracovnicemi oddělení sociálních služeb Městského úřadu Litvínov a terénními pracovnicemi z ubytoven.
Jednalo se o společné setkání v ubytovně UNO, kde si 46 dětí opeklo buřtíky.
Za předložené vysvědčení dostaly sladkou odměnu. S buřtem i sladkostí bylo pamatováno i na předškoláky. Podíleli se i rodiče, kteří připravili na táborák dříví
a pruty na opékání. Při obrovském horku děti nejvíce přivítaly spršku z hadice při
hašení táboráku. Na konci prázdnin čeká děti beseda na téma Problémy kolem nás,
kdy součástí bude i ukázka psovodů Městské policie Litvínov. Akce pro děti z ubytoven jsou financovány z dotačního programu prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR.
Petra Horváthová, sociální pracovnice
a kolonád v Karlových Varech
a Fakultou umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
od 1. července do 31. srpna
v prostorách přízemí a patra
Vřídelní kolonády.
Představí se 65 autorů z ČR
a dalších zemí s více než
stovkou děl.
Expozice bude přístupná zdarma
denně od 10 do 18 hod.
Informační střediska
EUROPE DIRECT
a Zastoupení Evropské komise v ČR
vyhlašují letní soutěž
CESTUJI, CESTUJEŠ,
CESTUJEME
Popište, vyfotografujte
či nakreslete ojedinělý zážitek
z putování
po zemích EU a vyhrajte. Svůj zážitek nebo zážitek
někoho blízkého doručte
do nejbližšího střediska Europe
Direct osobně, emailem nebo
poštou
do 10. září 2012.
Nejoriginálnější zpracování
vyhrává věcnou cenu a navíc
postupuje
do celorepublikového slosování
o videokameru! Pravidla a podmínky soutěže na:
www.europe-direct.cz. Město Meziboří vítalo nové občánky
Ve středu 13. června byli v obřadní
místnosti Městského úřadu v Meziboří
přivítáni do života noví občánci města.
Pro malé občánky, jejich maminky a příbuzné si pod vedením svých učitelek
připravily děti z mateřské školy krátký
kulturní program. Každé miminko při zápisu do pamětní knihy obdrželo pamětní
list, květinu a malý dárkový balíček.
Novými občánky města se stali
Josef Lenhart, Jan Sadílek, Jan Vimr,
Marie Macáková, Anežka Pirklová,
Filip Jakš, David Knobloch a Nela
Uhlíková.
Komise pro občanské obřady a výročí, která tento slavnostní obřad organizuje, rodičům a příbuzným miminek
ještě jednou srdečně blahopřeje a při
výchově jejich ratolestí přeje hodně
štěstí a radosti. Nejmenším pak přeje
spokojené dětství, zdraví a šťastnou
budoucnost.
kultura
kultura
Docela malé divadlo vzniklo v Litvínově před padesáti lety
V malebné uličce staré Prahy, nedaleko starých zámeckých schodů, stojí
dům, jehož mansardu obývá známý divadelník, kulturní publicista a redaktor, recitátor, herec, moderátor a vysokoškolský pedagog Miroslava Kovářík,
kterého osud přivál z Prahy na nějaký
čas do Litvínova. Před padesáti lety
se zasloužil o založení Docela malého
divadla v Litvínově (1962-1969). Během sedmi let existence DMD zde inscenoval kolem dvaceti titulů a vytvořil
i zvláštní interpretační styl. Jako první
uvedl na divadelně-poetické jeviště
básně Jiřího Ortena, Jana Zábrany, Jiřího Koláře, Ivana Blatného, Ivana Diviše a Ivana Slavíka. Byl vůbec první,
kdo scénicky představil poezii Václava
Hraběte a básnický manifest Znamení
moci Jana Zahradníčka. Záslužnou činnost v oblasti kultury vedení města Litvínova ocenilo v listopadu roku 2004
čestným občanstvím u příležitosti jeho
kulatého životního jubilea.
Docela malé divadlo vzniklo nejprve pod názvem Divadlo hudby a poezie na podzim roku 1959. Působilo v litvínovské hudební škole a mělo zhruba
deset stálých členů v čele s Ladislavem
Trčkou. Hrálo se dvakrát týdně pro
cca 70 diváků. V roce 1962 se uměleckým vedoucím stal Miroslav Kovářík.
Soubor změnil název a výrazně i repertoár. DMD se poté stalo jedním
z nejoceňovanějších divadel malých forem u nás. Časem se v repertoáru divadla poezie objevila i činohra. Vzniklo
v něm i několik pokusů o filmové divadlo, konaly se v něm happeningy, hostovala i jiná malá amatérská divadla, konaly se bigbeatové koncerty, diskusní
večery o divadlech malých forem, pořádaly se výstavy. Kromě členů souboru
(Anna Voláková, Jiřina Zemčíková, Helena Cellerová, Eva Koudelková, Eva
Kostlivá, Emil Fidler, Ed. Joška, pianista Vladimír Mašek…) se na scéně divadla objevili také Eduard Pergner, Karel
Kryl, Jaroslav Hutka, Miki Jelínek, dvojice Skoumal-Vodňanský a Hapka-Rada,
Pavel Bošek, karlovarská divadélka
Kapsa a Kočka a řada dalších…
„Zánik Docela malého divadla
se odehrál v sezóně 1969/70. Budova,
kde se DMD nacházelo (Hudební škola,
posléze Lidová škola umění), byla
v rámci budování podkrušnohorské
dálnice zanesena do demoliční zóny
a roku 1970 zbourána. Tak byla vlastně
vyřešena i otázka existence divadla
jako takového, k němuž se negativně vyjádřil i OV KSČ v Mostě i MěV KSČ
v Litvínově,“ vzpomíná Mirek Kovářík. Po zhruba šesti letech bylo divadlo,
V knihovně vystavují začínající fotografové
V dětském oddělení Městské
knihovny Litvínov proběhla v úterý
26. června vernisáž začínajících fotografů Terezy Prokopové a Martina Škoudlila, účastníků fotograf ického kurzu, kter ý v knihovně
probíhal od ledna. Vedoucím kurzu
byl Mgr. Petr Havlík, který je učil zacházení s fotoaparátem a úpravě fotografií pomocí počítače. „Nezištnost,
trpělivost a ochota Petra Havlíka věnovat dětem svůj volný čas určitě stojí
za poděkování,“ zmínila místostarostka
Litvínova Erika Sedláčková, která
se vernisáže zúčastnila. Fotografie přírody byly pořízené v okolí Litvínova.
Obzvlášť pěkné snímky se podařilo zachytit ve Voigtových sadech (dříve Smetanovy sady). Výstava je v knihovně
k zhlédnutí až do září. (red)
Na Loučkách se opět rozezní hudba
Po roční pauze se litvínovský areál
Loučky rozezní hudbou. Na Loučkách
se pod širým nebem nejprve 11. srpna
představí známý český písničkář Jaromír Nohavica. Akce začíná v 21 hodin
a potrvá přibližně 150 minut, proto vystoupení není vhodné pro děti do 12 let.
Vstup divákům do hlediště bude umožněn již od 19 hodin. Není zde zajištěno
občerstvení. Hosté si tak mohou v plastových lahvích donést vlastní nápoj.
Poslední srpnovou sobotu, 25. srpna,
přijedou do Litvínova Tři sestry. Program
začíná v 18 hodin a vstup do prostoru
pro koncert bude divákům umožněn
od 17 hodin. V průběhu večera se dále
představí Doctor P. P., E!E, MZH. Akce
potrvá do pozdních nočních hodin.
Pro obě akce jsou lístky již v předprodeji v Litvínově v INTUSu, ul. Smetanova č. p. 40 a v předprodejní síti
Ticketsream. Vzhledem k obtížnému
parkování na Loučkách doporučuje
pořadatel k dopravě na koncert využít
hromadnou dopravu. Vjezd do areálu
Louček nebude umožněn. Na zajištění
bezpečnosti při akci spolupracuje organizátor s Policií ČR a Městskou policií
Litvínov stejně jako v předešlých letech,
za což jim pořadatel děkuje a všem návštěvníkům přeje pěkný kulturní zážitek. Martin Stříbrný, Loučky
Seniorům se nelíbí drahá Pichlovanka
Reakce na článek v Radnici č. 11
K poklesu návštěvnosti Pichlovanky v Citadele došlo angažováním
další kapely a zvýšením počtu produkcí.
Vznikl obrovský přetlak nabídky tohoto
žánru nad skutečnou poptávkou. Při
týdenním intervalu je to 4–5 akcí měsíčně. Ani větší města si nedovolí více
než jednu nebo maximálně dvě akce
za měsíc (navzdory našemu návrhu jednateli Citadely z ledna 2012 na střídání:
1× Hornická dechovka, 1× Pichlovanka
v měsíci). Navíc ne zrovna levné občerstvení a časté střídání nájemců restaurace rovněž přispívá k nespokojenosti
návštěvníků, jejichž počet celkově neklesl, jen se rozmělnil do neúměrně vysokého počtu akcí stejného charakteru.
Informace typu: „Hudebníci hrát
za míň nechtějí, tudíž rozdíl musí někdo zaplatit,“ bychom rádi uvedli
na správnou míru, aby nevytvářela
dojem, že Pichlovanka si hraje na „zlatokopa a ruinuje Citadelu. Soubor vystupuje v širokém okolí (Rumburk, Ústí
n. L., Teplice, Litoměřice, Bílina, Duchcov, Libochovice, Smolnice u Loun)
a nikde není považován za drahý. To,
že někdo nabídne hraní dlouhodobě
zadarmo, je pro jedince možná chvályhodné, ale pro drtivou většinu muzikantů naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, neboť i oni s tím mají značné
výdaje a věnují tomu svůj volný čas.
V průměru 5 000 Kč za 4 hodinovou
produkci v Citadele pro 13 účinkujících a při nákladech na dopravu muzikantů z okolí není mnoho. Rádi bychom se jednatele Citadely zeptali, jak
často hraje zadarmo on?
Za dechový soubor Pichlovanka
kapelník Ing. Otakar Fröhlich
a organizační vedoucí Jaromír Truhlář
v novém složení, vzkříšeno se stejným
jménem, ale s docela jiným zaměřením.
„Prostě divadlo poezie odešlo s námi –
a s tou krásnou atmosférou, na kterou
pamětníci jistě nikdy nezapomenou,“
dodává Mirek Kovářík.
Miroslav Kovářík po rozpuštění
DMD působil jako konferenciér folkových pořadů a festivalu Porta (19681992), rozhlasový autor (od roku 1990),
moderátor a přednašeč v pořadech
Dobré jitro, Zelené peří a Poetická nokturna Českého rozhlasu, stanice Praha.
V současné době je platným členem
pražského klubu Rybanaruby, který je
jeho domovskou scénou.
Přestože divadlo zaniklo před více
než 40 lety, jeho tehdejší umělecký vedoucí si na ně ponechal vzpomínky také
v podobě fotografií nejrůznějších formátů, písemného materiálu, výstřižků,
plakátů… Letos v červenci všechen materiál vztahující se k DMD (50. výročí
vzniku divadla) věnoval městu Litvínovu. Historické materiály převzali kronikář města Litvínova Václav Novotný
a radní a zastupitel Litvínova Vlastimil
Doležal (viz foto). (gi)
Starosta pochválil
litvínovského
kronikáře
Rada města projednala informační
zprávu o sepsání kroniky města Litvínova za rok 2011, kterou zajišťuje již několik let kronikář pan Václav Novotný.
Kronika města za rok 2011 obsahuje 245
stran, včetně 150 fotografií. Byla psána
chronologicky podle měsíců, které jsou
členěny do 9 kapitol. Ke kronice je podle
kalendářních měsíců vedena přílohová
část, ve které jsou shromážděny novinové
výstřižky, plakáty a další doplňující materiály. Po formální stránce jsou dodrženy
veškeré zásady vedení kroniky a je možné
ji zveřejnit, podrobit připomínkám občanů a následně svázat.
Zpráva obsahuje také další činnosti
kronikáře za rok 2011 jako je publikační
práce ve čtrnáctideníku Radnice (uveřejněno 18 článků, které se týkaly většinou
historie Litvínova), poskytování podkladů studentům při práci na odborných
pracích, doprovod při vlastivědných výletech škol či pomoc potomkům válečných
zajatců z dob druhé světové války.
Práci kronikáře vysoce zhodnotil
zejména starosta města Milan Šťovíček,
který také za celé vedení města kronikáři
za jeho celoroční práci poděkoval. (red)
SOUTĚŽTE S Městskou
KNIHOVNOU Litvínov
Přiřaďte autora k citátu
D. Diderot – Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.
J. Mahen – Bojte se člověka, který přečetl
jen jednu knihu.
A. Gellius – Dům bez knih je jako tělo bez duše.
J. Zeyer – Knihy jsou němí učitelé.
Seneca – Manželství je kniha, jejíž první
kapitola je psána ve verších a další v próze.
B. Nichols – Kniha je základem poznání,
učitelem věků, vládcem království ducha.
Odpovědi na soutěžní otázky zašlete na adresu Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982, 436 01 Litvínov nebo na emailovou adresu
[email protected] nejpozději do 7. září.
Správné odpovědi z Radnice č. 11: Přiřaďte správně autora a druh románu:
Viking – M. Moore – historické, Silmarillion – R. J. R. Tolkien – fantasy, V zákulisí muzea – Kate Atkinsonová – realistické, Zimní královna – Zora Beráková
– biografické, Neznámé slasti – Vojtěch
Lindaur – literatura faktu, Malý budiždán – Aloys Skoumal – poezie/epigramy
Výherce: Jana Nemazalová, Janov.
Před sto šedesáti lety byl Horní Litvínov
rozhodnutím císaře povýšen na město
Katastrální území města Litvínov má výměru přes 4 000 ha. Poloha na úpatí
Krušných hor předurčila nadmořskou výšku od 290 m v Záluží po Křížatky, které
leží celé ve svahu Krušných hor s průměrnou nadmořskou výškou 527 m.
Horní Litvínov byl povýšen na zemské město 5. srpna 1852 císařem Františkem Josefem (1830–1916). Před tím byl
již od roku 1715 městysem s trhovým
právem, kdy císař Karel VI. na žádost
hraběte Jana Josefa Waldsteina povýšil
obec Horní Litvínov na městečko (městys, trhová ves). S císařovým svolením
udělil hrabě roku 1716 městečku znak.
Součástí znaku je archanděl Michael,
patron litvínovského kostela i města.
K důležitým letopočtům samosprávy patří stavby budov radnic, první
roku 1769 v dnešní Smetanově ulici
(č. p. 40) a nová roku 1938 na náměstí
Míru (č. p. 11).
Historie samosprávy není zdaleka
jednoduchá. V souvislosti s politickými
změnami docházelo v různých dobách
dokonce k opakovanému odlučování
a připojování některých obcí k Hornímu Litvínovu.
Současný Litvínov se rozkládá
na deseti katastrech, z nichž hornolitvínovský s Osadou není zdaleka největší.
Současný název města Litvínov existuje
až od roku 1947, kdy byly pod jeho samosprávu připojeny obce s tehdejšími
názvy Dolní Litvínov s osadou Lipětín,
Růžodol, Chudeřín, Rauschengrund
(Šumná) s osadami Horní Ves a Sandl
(Písečná) a také Louka. V roce 1960
se Louka osamostatnila. V té době, v důsledku založení výsypky povrchového
dolu Obránců Míru, zanikly Dolní Litvínov, Lipětín a Růžodol. V roce 1974
se po zániku obce v důsledku stavby Petrochemie připojil k Litvínovu největší
katastr dosud samostatné obce Záluží.
Velkou správní změnou byl rok 1986,
kdy se pod samosprávu Litvínova připojila samostatná obec Hamr s katastry
Lounic, Janova a Křížatek.
Dnešní město Litvínov je od roku
2004 pověřeným obecním úřadem s rozšířenou působností jako správní obvod
pro dalších 10 samostatných obcí Brandov, Český Jiřetín, Hora Svaté Kateřiny,
Horní Jiřetín, Klíny, Lom, Louka u Litvínova, Mariánské Radčice, Meziboří
a Nová Ves v Horách.
Václav Novotný, kronikář Litvínova
Městská knihovna Litvínov nabízí
Trampský tábor s knihovnou
Ve dnech 26. 7. až 27. 7. pořádá Městská knihovna Litvínov ve spolupráci
s trampskou osadou U starého vola prázdninovou akci pro děti Trampský tábor
2012. Děti prožijí dobrodružství v přírodě, spoustu zábavných her, spaní ve stanech, opékání buřtů u táborového ohně a další aktivity.
Poplatek je 150 Kč a maximální počet účastníků je 30 dětí. Další informace v dětském oddělení Městské knihovny Litvínov nebo na e-mailu kraft@
knihovna-litvinov.cz.
Prázdninové malování s Pavlem Lakomým
Připravené je pokračování úspěšné akce Malování s Pavlem Lakomým. Zájemci se mohou hlásit v knihovně. Kurz je zdarma a počet účastníků je omezen.
Lekce začínají každé úterý ve 13 hod. Projekt je podporován Ústeckým krajem
z dotačního programu VOLNÝ ČAS 2012.
Kurzy ruštiny nejen pro seniory
Od září bude v knihovně probíhat kurz ruského jazyka. Kurz je určen nejen
seniorům, ale i celé široké veřejnosti. Přihlášené čeká 15 lekcí. Cena kurzu
je 200 Kč. Počet míst je omezen a přihlášky je nutné odevzdat do 6. září
v knihovně.
Cestování
Po celý červenec a srpen je pro návštěvníky připravena tematická výstava o cestování. Cestovat se dá i s knihami.
Barvy Českého středohoří
Do 21. září můžete zhlédnout výstavu fotografií Zdeňky Tomášové.
Zajímavá ořezávátka
Celé prázdniny probíhá výstava různých druhů a tvarů ořezávátek Jarmily
Křížové.
Sezóna (p)savců
Sezóna určená pro čtenáře dětského oddělení. Každý měsíc nové téma, nové
soutěže a nové úkoly k danému tématu. Červenec je měsíc dobrodružný a srpen
měsíc humoru a povídek.
Tematické kufříky
V dětském oddělení si můžete půjčit kufříky zaměřené na určitá témata (např.
Večerníčky, Lidské tělo, Vesmír, Začínáme s angličtinou, Svět zvířat). Obsahovat budou nejen knihy, ale různé omalovánky, kvízy, rébusy, skládačky či hry.
Kufříky se půjčují za vratnou zálohu 200 Kč.
10. semestr Univerzity volného času
Od září začíná 10. semestr Univerzity volného času. Zájemci se mohou hlásit
v knihovně u pana Nedvěda. Poplatek za přihlášení je 160 Kč. V rámci toho
se mohou přihlášení účastnit veškerých besed, přednášek a autorských čtení.
Na tyto akce může samozřejmě přijít kdokoliv ze široké veřejnosti. Na místě
uhradí poplatek 20 Kč za danou akci.
Klub milovníků historie
Srdečně Vás zveme na zahájení Klubu milovníků historie přednáškou Mgr. Jiřího Šlajsny o historii evropské monarchie dříve a dnes. Akce se koná 23. 8.
od 16 hod. ve společenské místnosti.
sport
sport
Litvínovské sokolky cvičily na sletu
Litvínovské cvičenky zleva Ivana Kameníková, Irena Skořepová, Marie Chalupecká
a Eva Feiglová krátce po vystoupení. Za nimi stojí Pavla Kocúrová. (foto: van)
V roce 150. výročí založení Sokola proběhl v Praze XV. všesokolský
slet. Ve druhém dnu programu 6. července vystoupily ve skladbě Česká
suita, určené pro ženy a seniorky, také
čtyři členky Tělocvičné jednoty Sokol
Litvínov – Lom. Po měsících trpělivého dojíždění za nácvikem se dočkaly
v Praze zasloužených ovací. Do hlediště Synot Tip Arény je přijel povzbudit
z Litvínova celý autobus členů a příznivců Sokola. Václav Novotný
V míčovém sedmiboji zvítězili Pražáci
Za krásného počasí proběhl v sobotu 23. června v Litvínově 18. ročník
míčového sedmiboje sportovních dvojic
mužů. Čtrnáct dvojic bojovalo o body
ve stolním tenise, volejbalu, nohejbalu,
tenise, kopané (kopání a chytání penalt), házené (házení a chytání sedmiček), basketbalu (střelba trestných
hodů – šestek). Vítězem se stala dvojice otce a syna Švecových, kteří přijeli
z Prahy a získali 39 bodů. Na druhém
místě skončili domácí Beneš, Cibulka
s 31 body a třetí místo vybojovala dvojice Beran, Nespor s 26 body.
Pořadatelem byla tradičně Schola
Humanitas Litvínov, která děkuje
za spolupráci Jiřímu Hrabinskému
a společnosti SPORTaS, dále Vratislavu Čejkovi a litvínovskému tenisovému klubu. Alexandra Malá
Stolní hokejisté zakončili jarní část sezóny
Turnajem Českého poháru (nejnižší kategorie Expres), který se hrál v rámci
sportovního dne mosteckého gymnázia, zakončili billiard-hockeyisté jarní část sezóny. Ze dvou zúčastněných zástupců SHL StarColor Litvínov si lépe vedl Jakub
Hasil, který obsadil 2. místo. Tomáš Sýkora skončil 6. Další billiard-hockeyový turnaj čeká Litvínovské v polovině srpna. Za přispění Ústeckého kraje se představí
ve švédském Lundu na 20. ročníku Scandinavian Open. (has)
Litvínovští
kynologové
nezahálejí
Litvínovští kynologové se zúčastňují nejrůznějších kynologických akcí.
Jan Kuncl se psem Arco Fei z Benáckého Dvora (rottwajler) reprezentoval klub v březnu na závodech v Tlučné, a to v RTW Cup v kategorii IPO 3,
v dubnu v Roudnici nad Labem, kde
se konala výběrová soutěž na mistrovství světa v IPO. Nový člen klubu Josef Matějka s maďarským ohařem Aladár Danitty v dubnu úspěšně složil
zkoušku BH, kterou pořádala ZKO
Březno. Tento pes se zúčastnil i dubnové výstavy na MVP v Drážďanech,
kde ve třídě vítězů získal titul V1, RES.
CAC a měsíc poté si z MVP v Polsku
přivezl ocenění V1, CWC (CAC).
A ni ženy nezůstávají pozadu.
V dubnu se v Lovosicích konala
zkouška ZOP, kterou na výbornou složila Vladislava Veselá se psem Faronem z Chotyně a Stanislava Hájková
se psem Uvex De Alphaville Bohemia
(oba psi rasy belgický ovčák Malinois).
Stanislava Hájková zabodovala
v květnu i na NVP v Banské Bystrici,
kde získal Uvex ve třídě otevřené titul V1
CAC. Vladislava Veselá, ZKO Litvínov
Cyklobus
víkendová rekreační
autobusová linka:
Litvínov – Rudolice
v Horách (sobota)
Litvínov – Dlouhá
Louka (neděle)
Mezibořská kopaná slaví výročí
Oslavy 55. výročí založení kopané
v Meziboří vyvrcholily 23. června sportovním dnem. Program zahájili slavnostním výkopem v pravé poledne
nejmenší předškoláci. Následovali přípravka, mladší žáci, dospělí s výběrem
1. a 2. ligy. Vrcholem sportovního dne
byl exhibiční zápas, ve kterém proti sobě
nastoupili stará garda Meziboří a internacionálové. Na akci se přišlo podívat více než 450 diváků. „Sportovní den
se velmi vydařil také díky našim sponzorům městu Meziboří a společnostem
Dotermservis, s. r. o., ALLKON, s. r. o.,
INELSEV s. r. o.,“ poděkoval štědrým
dárcům Miroslav Dienelt.
(mez)
Jiřetínská požární nádrž zve ke koupání
Zrekonstruovanou požární nádrž v Horním Jiřetíně využívají nejen
místní ke koupání. Hlavně v horkých
letních dnech začátkem července přišlo do obnoveného areálu denně více
než padesát lidí. „V nádrži se lidé koupají na vlastní nebezpečí. Spád dna je
pozvolný, takže tu stačí i malé děti.
V horkých dnech byl o koupání velký
zájem. Přicházeli i lidé z Litvínova,“
prozradila správcová areálu Martina Pártlová. V areálu je také k dispozici dětské hřiště s atrakcemi a bufet s občerstvením. Provozní doba
je od června do konce srpna každý
den od 9.30 do 19 hodin. Mimo provozní dobu je areál pro veřejnost uzavřen. Občané Horního Jiřetína mají
vstup do areálu zdarma, přespolní zaplatí 20 Kč. (hoj)
zajišťují město Litvínov a INTUS Litvínov
Odjezd: Litvínov (aut. nádr.) v 9.00 hod.
Sobota: Rudolice v Horách (křižovatka)
Neděle: Dlouhá Louka (parkoviště)
Jízdné: 40 Kč dospělí+kolo
20 Kč děti do 15 let+kolo, pěší turisté,
Nordic Walking
Zahájení provozu od 5. 5. 2012
Vážení přátelé plaveckého sportu,
dovolte mi, abych Vás jménem Plaveckého klubu Litvínov pozvala na historicky 1. PLES PLAVCŮ, který pořádáme u příležitosti 40. výročí založení
plaveckého oddílu v Litvínově. Koná
se ve Schole Humanitas v sobotu
27. října od 20.00 hodin.
Jak to vůbec začalo?
V roce 1972 se sešlo pár nadšenců
a milovníků plaveckého sportu, kterými byli Alexandr Bech, Václav Dobeš,
Jiří Bláha, Lubomír Kubát a Dezidér
Šimko. Tito pánové ještě před otevřením litvínovské pětadvacítky provedli
po litvínovských školách nábor dětí
do vznikajícího oddílu. Pod jejich vedením se trénovalo třikrát týdně v Městských lázních v Mostě.
Jak to pokračovalo?
Za těch 40 let se vystřídalo v plaveckém oddíle tolik plavců, trenérů, pomocných trenérů a nadšenců, že vyjmenovat je všechny by byl nadlidský úkol.
Každopádně můžeme říct, že kdo byť
jen na chvíli přiložil ruku k dílu, věnoval svůj drahocenný čas tomuto krásnému sportu a byl v jakékoliv době jakoukoliv součástí oddílu, tak i jemu
patří velký dík. Plavecký oddíl funguje bez přestávky 40 let. Za tu dobu
jsme společnými silami všech minulých i současných trenérů vychovali
řadu úspěšných plavců. Někteří z nás
předávají své nasbírané zkušenosti malým plaváčkům a mladším generacím
ochotným podílet se na fungování oddílu dodnes.
Doufáme, že společná akce v podobě připravovaného plesu plavců bude
důstojným poděkováním za práci všech
dosavadních trenérů, pomocných trenérů a ostatních důležitých lidiček
v jednom velkém týmu zvaném PLAVECKÝ KLUB LITVÍNOV.
Gabriela Soukupová,
předsedkyně PK Litvínov
Velká cena putuje do Podbořan
Ve dnech 16. až 24. června probíhal v Teplicích velký mezinárodní šachový turnaj Open Teplice. V početném poli 134 hráčů a hráček ze 14 zemí
měl zastoupení také šachový oddíl TJ
Sokol Litvínov–Lom (Antonín Friml,
Jiří Chmelík viz foto, Miroslav Čeněk
mladší, Miroslav Čeněk starší, Boris
Smolík a Michaela Šaffová). Vítězem
turnaje se stal brazilský velmistr Alexandr Fier.
Dne 30. června pořádal šachový
oddíl TJ Sokol Litvínov–Lom 36. ročník mezinárodního turnaje Velká cena
města Litvínova. Po slavnostním zahájení starostou města Milanem Šťovíčkem se 45 hráček a hráčů dalo do boje
(17 účastníků bylo ze sousedního Německa). Po sedmi kolech se celkovým
vítězem stal Jan Balín z Podbořan. Nejlepším hráčem z domácího oddílu byl
na 6. místě Antonín Friml, dále byli vyhlášeni nejlepší žena – domácí Michaela Šaffová, která nechala za sebou obě
německé hráčky, a nejlepším hráčem
do 16 let se stal Jiří Škuthan z Mostu.
Celý turnaj se odehrával v příjemném, klidném a tichém prostředím Citadely a všichni se již těší na další ročník,
který se uskuteční 1. června 2013. (saf)
Putovní pohár získali mostečtí fotbalisté
Starosta Horního Jiřetína Branko Glavica zahájil 1. ročník soutěže O putovní
pohár starosty Horního Jiřetína. S osmnácti body si pohár odvezl Baník Most.
Ceny vítězům předal starosta Branko Glavica.
(hoj)
Výsledky:
1. Baník Most 2. FAVP Děčín 3. Fotbalová škola Most 4. Horní Jiřetín 5. Viktoria Lom
6. Chomutov 7. Ervěnice 18 bodů
12 bodů
12 bodů
12 bodů
6 bodů
3 body
0 bodů
Umístění hornojiřetínských fotbalistů
v okresních a krajských soutěžích:
starší přípravka – 1. místo mostecký
okres
mladší přípravka – 1. místo teplický okres
žáci – 2. místo mostecký okres
mužstvo A – 7. místo krajský přebor
stará garda – 1. místo mostecký přebor
Download

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a