16. ročník mezinárodní
soutěže Mladý obal
The 16th year of the international
Young Package competition
16. ročník mezinárodní
soutěže Mladý obal
The 16th year of the international
Young Package competition
Po loňském, prvním výrazně změněném 15. ročníku, kdy se organizátorky pustily s plným
nasazením do nově pojaté soutěže, ani následující ročník nepolevily. Díky mravenčí přípravné
komunikační práci se podařilo oslovit dnes již opravdu celý svět (soutěžící ze Zimbabwe,
Malajsie…)
Oceněný výběr nebyl sice širokým světovým záběrem příliš ovlivněn, ale přesto soutěž ve svém
16. ročníku nestárne, je stále šťavnatá, překvapující a vzrušující do dalších ročníků.
After the last, significantly changed 15th edition, the organizers went with full commitment into
newly developed competition and didn´t let up the next year, either. With painstaking preparatory
communication work they managed to reach the entire world (competitors from Zimbabwe,
Malaysia...)
Although the award-winning choice wasn‘t influenced by wide world range that much, the
competition isn‘t getting old in its 16th edition, it‘s still juicy, surprising and exciting into next
years.
Jan Činčera
Předseda poroty / Jury Chairman
Radostná oznámení o zvyšujícím se počtu účastníků se již stala tradiční součástí každého katalogu
Mladého obalu. Ani ten letošní nebude výjimkou. Mladý obal 2011 se svými téměř sedmi stovkami
soutěžících opět prolomil všechny předchozí rekordy a přilákal účastníky ze 46 zemí po celém
světě!
Exotická vůně soutěžních prací ale nebyla jedinou zvláštností letošního ročníku. Téma Obal na
národní produkt přineslo ještě další, pro soutěž designu ne zcela obvyklé prvky: politické názory
a výrazné emoce. Řada soutěžících pojala letošní zadání jako možnost kriticky se vyjádřit
k politickému dění svojí země, okomentovat sociální problémy nebo odstraňovat známá tabu.
Obal na prostitutku, dlažební kostku nebo oprátku nás upozorňovaly, že národním produktem
nemusejí být pouze lokální cukrovinky. Do výsledného výběru poroty se takový obal ale nakonec
neprobojoval ani jeden. Českým studentům se po čtyřech letech podařilo prolomit kanadskou
nadvládu a zvítězit ve všech třech kategoriích. Tak silné zastoupení českých studentů není
překvapující: Češi stále tvoří více než polovinu přihlášených.
Soutěž Mladý obal je v životě studentů designu z čím dál většího počtu zemí světa definitivně
spjata se začátkem jara. O důvod víc, proč se rok co rok těšit na konec zimy.
Happy announcements about the rising number of participants have become a traditional part of all
Young Package catalogues. This year will not be an exception. Young Package 2011 with its almost
seven hundred participants has broken all previous records again and attracted participants from 46
countries all over the world!
The exotic smell of the competition works was not only this year´s peculiarity. The theme Package
for a national product brought with it other atypical features into the competition: political ideas and
strong emotions. Many participants interpreted this year´s assignment as a possibility to criticize
their country´s political development, to comment social problems, or to break taboos. Package
for a prostitute, cobblestone, or a noose warned us that a national product does not always have to
be represented by local candies. However, none of those packages struggled through into the final
jury´s selection. Czech students managed to beat Canadian domination after four years and won all
four categories. Such strong Czech representation is not surprising. Czech students still form more
than half of the competitors.
The Young Package competition is in the life of design students from more and more different
countries definitely connected with the beginning of spring. One more reason to look forward to the
end of winter.
Klára Mergerová
CZECHDESIGN.CZ
www.mlady-obal.cz /
www.young-package.com
Obal na národní produkt /
Studenti vysokých škol
a designéři do 30 let
Package for a National Product /
University Students and Designers
of up to 30 Years of Age
Vlajkobal-českobal / Flagwrapper-Czechwrapper
Národní charakter sklářských výrobků se v obalové řadě autorce podařilo vystihnout
s elementární jednoduchostí a elegancí. Perfektně zkonstruovaný obal je funkční,
chrání skleničky a barevně i tvarově znázorňuje proporce české vlajky. Výsledný
charakter obalu tvoří jednotný, harmonický celek.
In this range of packages the author managed to capture the national character of glass
products with elemental simplicity and elegance. The perfectly designed packaging is
functional, protects the glass and recalls proportions of a Czech flag with its colors and
shapes. The final character of the package creates an uniform and harmonic complex.
1. místo
1st place
Diana Winklerová
Vlajkobal-českobal /
Flagwrapper-Czechwrapper
Česká republika / Czech Republic
1. místo
1st place
Vlajkobal-českobal /
Flagwrapper-Czechwrapper
Česká republika / Czech Republic
Diana Winklerová
Sochařství jako úhel pohledu:
Absolvovala jsem Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Ateliéru veškerého sochařství
prof. Kurta Gebauera. Momentálně se snažím investovat maximum času do vlastní volné tvorby,
paralelně mě provází docela široké množství aktivit, příležitostnou pedagogickou prací
počínaje, přes drobné restaurování uměleckých objektů, modelářství, hraní v několika hudebních
uskupeních… Obalový design z pohledu tvůrce mě provází asi od okamžiku, kdy mi připadlo
důležité umět seskládat zajímavou krabičku na dárek pro mé blízké. Zajímavé zkušenosti mi
například poskytla Výtvarná škola Václava Hollara a stáž na katedře designu na čínské Akademii
umění v Hangzhou.
Obal jako recyklovatelný posel citlivé lidské kreativity:
Obalový design je pro mě zajímavým podnětem ke kreativnímu uvažování. V mnoha případech
je obal rovnocenným partnerem obsahu, ne-li někdy jeho zajímavější součástí. Obal může být
stavebnicí, sochou, hračkou. A největší radost mám z těch, které bezděčně nepřekážejí přírodě
a mohu je s co nejklidnějším svědomím předat k recyklaci.
Kde se berou nápady:
Inspirace někdy přichází z míst, odkud by to člověk zrovna nečekal, tak se snažím mít pořád
nastražené smysly.
Sculpture as a point of view:
I have graduated from the University of Arts, Architecture and Design, studio of Sculpture under
prof. Kurt Gebauer. At present I am trying to invest most time into my own free creation, and at the
same time I am involved in many various activities from casual pedogogical work to small restoration work of artworks, modelling, and playing in several music groups… I have been interested in
package design since I created an interesting birthday box for my close friends. I have acquired
valuable experience in the Art School of Václav Hollar and during my residency at the Department
of Design at the Academy of Fine Arts in Hangzhou (China).
Package as a recycled messenger of sensitive human creativity:
Package design gives motivation for creative thinking. In many cases the package design is as
important as the product it holds, and sometimes it can be even more important. The package may
be a building set sculpture, or a toy. I prefer packaging that is environmentally friendly and can be
recycled.
Where the ideas come from:
Inspiration sometimes comes from places where one would not expect it. That is why I try to have
my senses always alert.
www.vsup.cz/cs/skola/lide/people-articles/2229-diana-winklerova
Obal na topánky firmy Botas / Botas Shoes Package
Jednoduchá krabice na dnes tolik populární české botasky na první pohled upoutá čistým
konstrukčním řešením a zdařilou minimalistickou grafikou. Designérka se nezastavila
u pojetí vnější strany obalu, ale počítala i s momentem překvapení při jeho rozevření.
Důmyslná konstrukce v sobě ukrývá dva úhlopříčně oddělené úložné prostory a svěží barevnost,
jež kontrastuje s šedí recyklovaného kartonu. Vnitřní dělení umožňuje vkládání propagačních
materiálů nebo vtipného návodu, jak si zavázat tkaničky. Porota vyzdvihla ergonomické
propracování detailů.
This simple box for the popular Botas shoes attracts attention at first sight with clear construction
solution and quality minimal graphics. The designer didn‘t work out just the inner side of the
package, she also used the moment of surprise after opening it. Ingenious construction is hiding
two separate diagonal storage spaces with fresh colors as a contrast to the grey recycled cardboard.
Subdivisions allow the insertion of promotional materials or witty instructions how to bind laces.
The jury highlighted the ergonomic detailing.
2. místo
2nd place
Ľubica Kulomberová
Obal na topánky firmy Botas /
Botas Shoes Package
VŠUP, Praha / AAAD, Prague
Slovensko / Slovakia
2. místo
2nd place
Ľubica Kulomberová
Obal na topánky firmy Botas /
Botas Shoes Package
VŠUP, Praha / AAAD, Prague
Slovensko / Slovakia
Ľubica Kulomberová
Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete?
Je to zatiaľ päť neúplných rokov štúdia v ateliéri K.O.V. pod záštitou VŠUP v Prahe.
Predovšetkým sa venujem šperku, ktorý sa pohybuje na hranici úžitkového predmetu a sochy.
Odbor šperku je odborom, v ktorom sa môžete venovať či zasahovať do rôznych odvetví umenia,
od šperku cez design až po architektúru.
Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal?
Žeby som pracovala priamo pre obalový design vo väčšom meradle, to nie. No moja práca
predovšetkým začína u papierového modelu – obalu. A tu prichádzam k novým možnostiam
využitia papiera nielen ako modelačného materiálu, ale aj materiálu pre hotový produkt – obalový
produkt. Takže dalo by sa povedať, že väčšina modelov spadá do tejto kategórie. Obal je
„škrupinou“, neodmysliteľnou súčasťou produktu a je len náznakom toho, čo vás čaká pod ním.
Preto tak ako produkt, tak aj obal by mal byť na rovnakej rovine pozornosti.
Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou?
Určite áno. Už len tým, že si prezeráte knižku, ste niečím ovplyvnený. A nie som ani tak
ovplyvnená tvorbou, ako skôr spôsobom, akým premýšľali a žili. Moje uznanie patrí mnohým
architektom a designérom – Le Corbusier, Mies van de Rohe, Charles a Ray Eams, Walter Gropius,
Loewy... a mnohí ďalší.
What subject do you study and what area do you mainly focus on?
I am studying in the studio K.O.V. under the patronage of the University of Arts, Architecture and
Design in Prague. The subject of jewellery can cross boundaries into other artistic areas such as
design and architecture. We mainly focus on jewellery that relates to applied arts and sculpture.
Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to
you?
I have no experience with package design. My work starts with a paper model. After I realize that it
is not only a modelling material, but it can be a package for a product. The package undoubtly
belongs to the product itself; it can communicate what inside is. That is why we should pay equal
attention to the package as to the product.
Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they?
I definitely am. Only by studying others´ work I am inspired. I think I am not so influenced by the
works, but more by the artists themselves or by their life style. Of famous architects and designers
I like most Le Corbusier, Mies van de Rohe, Charles a Ray Eams, Walter Gropius, Loewy...and
many others.
lubicakulomberova.com
3. místo
3th place
Melissa Dangerfield
Medové bonbony
Manuka / Manuka
Honey Sweets
Massey University Albany Nový Zéland / New Zealand
Medové bonbony Manuka / Manuka Honey Sweets
Z listů novozélandského stromu Manuka si prý dělal čaj už James Cook a proslavil ho
po celém světě pod názvem „tea tree“. Jeho blahodárné účinky jsou na Novém Zélandě
známé stejně jako chuť lahodného včelího medu vyrobeného z jeho květů.
Obal na medové bonbóny Manuka navozuje atmosféru tradičního, přírodního
a 100 % novozélandského výrobku. Vizuálně přitažlivý a přitom na výrobu levný
dárkový balíček jde však za hranice běžného obalu. Svazek bonbónů připomíná kytici
a jednotlivé kvítky je možné z celku oddělit jednoduchým zatáhnutím za provázek.
Autorce se podařilo naplnit záměr a vytvořit efektní, ručně vyráběný obal
na rukodělnou cukrovinku, která poslouží jako atraktivní suvenýr.
They say that James Cook prepared tea from the leaves of New Zealand tree Manuka
and made it famous all over the world under the name of „tea tree“. Its beneficial effects
and the taste of delicious honey made of its flowers are well known in New Zealand.
The package for Manuka honey candy evokes the atmosphere of a traditional, natural
and 100 % New Zealand product. Visually attractive and low-cost producible gift
package goes beyond conventional packaging. The pack of candies recalls a bouquet;
individual blossoms can be easily separated by pulling the string. The author met the
intent and created a handmade candy package that also serves as an attractive souvenir.
Melissa Dangerfield
Momentálně studuji třetím rokem na Massey University v Aucklandu, Nový Zéland. Mým
hlavním oborem je Vizuální a komunikační design. Jako vedlejší obor studuji Grafický design.
Postupně se snažím získávat znalosti ve všech oblastech designu jako typografie, ilustrace, obaly,
propagace nebo dějiny umění. Asi nejvíce jsem si oblíbila typografii. Líbí se mi myšlenka, že
samotný text může sloužit jako nástroj komunikace, protože je schopný vyjádřit náladu. Myslím si,
že je velmi důležité, aby byl grafický design produktu pečlivě proveden, protože typografické
nedokonalosti mohou poškodit jinak dobrý design výrobku. Opravdu mě baví proces, který probíhá
při vymýšlení obalu. Zpočátku se cítím být produktem limitována, postupně však, jak se s ním
ztotožňuji, objevuji, že tu žádné hranice ani omezení nejsou. Najednou tu je obal ničím
nelimitovaný, originální a přesto funkční.
I am currently in my third year studying at Massey University, Auckland, New Zealand. I am
majoring in Visual Communication Design with my minor being Graphic Design. I am gaining
knowledge in all fields of design such as typography, illustration, packaging, advertising and art
history to name a few. I particularly like the aspect of typography. I like the fact that text itself can
solely portray a certain mood and be a way of communication. I believe its so important in any
design process with type to apply it as successfully as you can, otherwise the design is shadowed by
the imperfections.
I really enjoy the process that takes place in package design. Initially I thought there would be
certain limitations and boundaries, but by really engaging with the product, it makes me think
outside of the box to come up with developing something with no limitations at all – a package very
unique yet visually functional.
www.massey.ac.nz
3. místo
3th place
Melissa Dangerfield
Medové bonbony
Manuka / Manuka
Honey Sweets
Massey University Albany Nový Zéland / New Zealand
Obal na bryndzu / Bryndza Cheese Package
Cena Slovenského centra dizajnu putuje ke zdařilému obalu na tradiční slovenský ovčí
sýr bryndzu. Jeho autor využil typické neforemnosti sýra ve svůj prospěch a vtipně ho
přirovnal ke tvaru huňatého ovčího těla. K výrobě obalu navíc použil minimální
množství nezávadného materiálu (papíru i recyklovatelného plastu) a přispěl tak
ke snížení dopadu na životní prostředí.
The Slovak Design Centre Prize goes to the quality package for Slovak traditional sheep
cheese Bryndza. The author used the typical bulkiness of the cheese and assimilated it
jokingly to the shape of sheep‘s shaggy body. In addition, the production of packaging
uses minimum amount of nontoxic materials (paper and recyclable plastic) thus reducing
the environmental impact.
Cena Slovenského
centra dizajnu /
Slovak Design
Center Prize
Martin Sombathy
Obal na bryndzu /
Bryndza Cheese Package
Slovenská technická univerzita
v Bratislave / Slovak University
of Technology in Bratislava
Slovensko / Slovakia
Cena Slovenského
centra dizajnu /
Slovak Design
Center Prize
Martin Sombathy
Obal na bryndzu /
Bryndza Cheese Package
Slovenská technická univerzita
v Bratislave / Slovak University
of Technology in Bratislava
Slovensko / Slovakia
Martin Sombathy
Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete?
Študujem dizajn výrobkov na Fakultě architektúry STU v Bratislave.
Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal?
S obalovým designom zatiaľ veľa skúseností nemám, toto bola jedna z mojich prvých prác.
Obal je podľa mňa najdôležitejšia vec na produktoch, ktoré nemajú šancu zaujať svojim vlastným
vzhľadom.
Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou?
Rád si pozriem práce iných ľudí, ale nesnažím sa nimi inšpirovať. Skôr si vytváram prehľad, čo
pekné už niekto vytvoril. Možno to neskôr ovplyvňuje moje nápady, neviem.
What subject do you study and what area do you mainly focus on?
I am studying product design at the Architecture Faculty at STU in Bratislava.
Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to
you?
I have no experience with packaging design, this was one of my first projects. I think that package
represents an important part of a product. Products themselves cannot attract by their own look.
Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they?
I like studying other people‘s works but I try not to be inspired by them. I try to be up the day with
their work. I like to see nice things that someone has created. It may influence my ideas later,
I don‘t know.
www.fa.stuba.sk
Vybrané práce /
Works worth mentioning
SarahHegyesy
Pis, laves-toé donc !
Mýdlo z kravího mléka / Cow’s milk soap
Simon Laliberté
Péperman
Université du Québec à Montréal
Kanada / Canada
Université du Québec à Montréal
Kanada / Canada
Sophie Gläser
Mýdlová bublina / Soap Bubble
Natália Vargová
Obal na chlieb / Bread Package
Bauhaus-Universität Weimar
Německo / Germany
České vysoké učení technické v Praze /
Czech Technical University in Prague
Slovensko / Slovakia
Teptévy Yith
Kostkovaná košile Montferrand
Montferrand‘s Plaid Shirts
Claudie Grenier-Côté
Do zobáčku / Prise de Becs
Veronika Zelezníková
Slovak National Toy-boy, Toy-girl
LukášFronc
Dárkový obal na víno – Massive/
Wine Gift Package – Massive
Université du Québec à Montréal
Kanada / Canada
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně /
Tomas Bata University in Zlín
Slovensko / Slovakia
Université du Québec à Montréal
Kanada / Canada
Česká republika / Czech Republic
Hye Ri Lee
Zápalky METTE / METTE Matches
Jižní Korea / South Korea
Piotr Wiśniewski
Podhalaňské chuťovky /
Smaki Podhalańskie (The Podhale Tastes)
Academy of Fine Arts in Cracow
Polsko / Poland
Natasha Castonguay
Tire Sainte-Catherine
Université du Québec à Montréal
Kanada / Canada
MáriaŠvecová
Biele kráľovstvo / White Kingdom
Slovensko / Slovakia
Petra Hušková
CD obal / CD Package
KvětaČulejová
Krabice na mléko / Milkbox
Michal Jakubec
Ekologické Člověče nezlob se – Domino /
Ecological Ludo Game – Domino
Petra Žďárská
Obal na Hašlerky /
Hašlerky Bonbons Package
Česká republika / Czech Republic
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně /
Tomas Bata University in Zlín
Česká republika / Czech Republic
České vysoké učení technické v Praze /
Czech Technical University in Prague
Česká republika / Czech Republic
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně /
Tomas Bata University in Zlín
Česká republika / Czech Republic
Alice Endrychová
Edice obalů pro výrobky firmy
KOH-I-NOOR /
The Edition of Packages for
KOH-I-NOOR Company Products
Tommaso Renzini
Magamargì
Sabina Psotková
Obal na český granát /
The Czech Garnet Package
My An Bui
Krabička na kokosové bonbóny /
Coconut Candy Box
Université du Québec à Montréal
Itálie / Italy
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Tomas Bata
University in Zlín
Česká republika / Czech Republic
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně /
Tomas Bata University in Zlín
Česká republika / Czech Republic
Raffles International College, Hochiminh City
Vietnam
Marcin Kumorek
Tulipán / Tulip
Michal Kupilík
Becherovka Original
Theresa Joseph George
Pekárna Pandhal / Pandhal Cake Shop
Ying Chu, Chiao-Hsin Kao
Mei-Jing Li, Yu-Hang Huang
Mahjong obal, který na přírodu myslí /
Mahjong Environmental
Protection Package
University of Arts in Poznan
Polsko / Poland
Indie / India
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně /
Tomas Bata University in Zlín
Česká republika / Czech Republic
Tchaj-wan / Taiwan
Eliška Nováková
Krabice na český kostkový cukr/
Czech Lump Sugar Package
České vysoké učení technické v Praze /
Czech Technical University in Prague
Česká republika / Czech Republic
Michaela Zaoralová
Obal na minerální vodu — Vincentka /
Package for Mineral Water — Vincentka
Ostravská univerzita / University of Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Anna Černá
Obal na stiskací knoflíky KOH-I-NOOR /
Package for KOH-I-NOOR
Metal Press Buttons
České vysoké učení technické v Praze /
Czech Technical University in Prague
Česká republika / Czech Republic
Eva Kolovrátková
Večerníček (edice CD) /
Good Night TV Stories (Večerníček)
(CD Edition)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně /
Tomas Bata University in Zlín
Česká republika / Czech Republic
LindaVránová
Knedlo zelo vepřo „ to go“
České vysoké učení technické v Praze /
Czech Technical University in Prague
Česká republika / Czech Republic
Miloš Pexa
Bohemia Glass
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem /
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Česká republika / Czech Republic
Phuong Nguyen
Keo
Raffles International College, Hochiminh City
Vietnam
Obal na národní produkt /
Studenti středních
a vyšších odborných škol
Package for a National Product /
High School Students
Kufřík Merkur / A Small Suitcase Merkur
Stavebnicový kufřík Merkur potěší školáky, možná ale ještě víc jejich hravé tatínky.
Funkční obal dobře koresponduje se svým obsahem a dává tak vyniknout tvarům
i výrazným barvám známé české stavebnice. Porota ocenila adekvátně zvolené
grafické řešení podporující technický ráz stavebnice a také celkovou úroveň výrobku,
který ve středoškolské kategorii vyniká svojí dotažeností.
The case for the building kit Merkur will please schoolchildren, but perhaps even more
their playful dads. The functional package fits very nicely with its content thus giving
a way for the shapes and strong colors of a famous Czech kit to stand out. The jury
awarded appropriately the chosen graphic solution, supporting the technical nature of
a construction and the overall level of product that excels in its completeness in the High
school category.
1. místo
1st place
Tomáš Chludil
Kufřík Merkur /
A Small Suitcase Merkur
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště / Secondary School
of Applied Art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
1. místo
1st place
Tomáš Chludil
Kufřík Merkur /
A Small Suitcase Merkur
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště / Secondary School
of Applied Art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
Tomáš Chludil
Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete?
Studuji 3. ročník ateliéru Průmyslového designu na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském
Hradišti. Věnuji se navrhování výrobků různého zaměření, od interiérových předmětů až po
spotřebiče. V budoucnu bych se chtěl vydat spíše průmyslovou cestou, navrhovat osobité výrobky,
které však respektují průmyslovou výrobu. Baví mě hledat nová tvarová i materiálová řešení, která
zaujmou a vynikají. Láká mě i práce ve studiu na větších projektech, kde spolupracuje skupina lidí,
dává prostor diskuzi a rozvíjí nápady společně.
Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal?
Obalový design jsem zkusil poprvé až nyní. Toto odvětví designu je velice zajímavé a myslím si, že
je důležitou součásti výrobku samotného. Obal by neměl být jenom obyčejná krabice, samozřejmě
musí být v první řadě funkční a chránit výrobek, ale měl by ho také harmonicky doplňovat,
zvýrazňovat ho a podtrhovat jeho charakter. Navíc je obal často první věc, která upoutá zákazníkovu
pozornost, prakticky samotný výrobek prodává. Líbí se mi myšlenka, kdy se procházíte po
obchodě a každý obal je jiný, originální a vás baví už samotný pohled na ně.
Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou?
Zajímavých a inspirativních věcí je kolem mě spousta, takže není těžké se nechat strhnout nějakým
směrem. Vyloženě nejoblíbenějšího umělce či designéra nemám. Pokud bych měl jmenovat tak
se mi líbí práce skandinávských designérů a filozofie firmy IKEA.
What subject do you study and what area do you mainly focus on?
I am in the 3rd year studying Industrial Design at the Secondary School of Applied and Fine Arts in
Uherské Hradiště. I focus on the design of products for different purposes such as interior objects or
electrical appliances. In the future I would like to design products for industrial production. I enjoy
discovering new forms and material solutions. I aim to find a job in a large studio where I can work
on bigger projects, which involve team work and discussion, and where people can develop ideas
together.
Do you have any previous experience with package design? What does packaging mean to you?
This was my first project on package design. This area of design is very interesting and I think it
forms a significant part of the product itself. The package should not just be an ordinary box that
has to be functional and protect the product, it should also complement its contents harmoniously,
emphasizing it and accentuating its character. Above all, the package is the first thing we notice, it
sells the product. Original packaging design creates colourful and enjoyable shopping experience.
Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they?
There are many different things that inspire me, so I do not feel influenced in any one direction. I do
not have any favourite artists or designers. If I have to name someone, I like the work of
Scandinavian designers and philosophy of the firm IKEA.
www.supsuh.cz
Taška na houby aneb houbaření – český národní sport /
Bag for Mushrooms or Mushrooming – Czech National
Sport
2. místo
2nd place
Kdo vyráží na houby do lesa nebo na farmářský trh, ocení určitě jednoduchou papírovou
tašku, která po cestě domů nahradí proutěný košík. Minimalistická perforace slouží
totiž nejen jako výrazný grafický prvek, ale umožní houbám (nebo jakýmkoli jiným
čerstvým potravinám) v tašce dýchat. Jednoduchým technologickým řešením vznikne
ze sáčku taška, jejíž ucho navíc připomene, k jakému účelu uživatelům poslouží. Díky
vhodně zvolenému materiálu i jeho plošné hmotnosti tašku snadno složíte i odnesete.
Lukáš Kocián
Taška na houby /
Bag for Mushrooms
Everyone who goes to pick mushrooms in the woods or goes to farmers’ markets, will
certainly appreciate this simple paper bag, which replaces the wicker basket on the way
home. Minimalist perforation serves not only as a bold graphic element but also allows
mushrooms (or any other fresh food in a bag) to breathe. By a simple technological
solution a sachet turns into a bag. Moreover, its holder shows us to what purpose the bag
serves. Thanks to properly chosen material and its weight the bag can be easily folded
and taken away.
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště / Secondary School
of Applied Art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
2. místo
2nd place
Lukáš Kocián
Taška na houby /
Bag for Mushrooms
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště / Secondary School
of Applied Art, Uherské Hradiště
Česká republika / Czech Republic
Lukáš Kocián
Jaký obor studujete a čemu se při studiu především věnujete?
Jsem studentem 3. ročníku oboru Průmyslový design na Střední uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti.
Máte předchozí zkušenosti s obalovým designem? Čím je pro Vás obal?
Díky Mladému obalu jsem se poprvé seznámil z obalovým designem, ve škole se spíše
zaměřujeme na tvarové řešení výrobků.
Necháte se ovlivňovat pracemi jiných umělců a designérů? Pokud ano, kteří to jsou?
Při tvorbě svých prací se snažím jít svou vlastní cestou. V poslední době mě nejvíce oslovilo studio
Art Lebedev, ale v podstatě jsem obdivovatelem každého dobrého designu.
What subject do you study and what area do you mainly focus on?
I am in the third year studying Industrial Design at the Secondary School of Applied and Fine Arts
in Uherské Hradiště.
Do you have any previous experience with package design?
What does packaging mean to you?
This was my first project on package design. At school we focus more on three dimensional
design of products.
Are you influenced by other artists and designers? If so, who are they?
During my creative process I try to take my own path. Lately I have been mainly inspired by Art
Lebedev Studio, but actually I am an admirer of all good design.
www.supsuh.cz
3. místo /
3rd place
Michael Rosa
Obal na vysočinu /
Package for Salami
Střední umělecká škola, Ostrava /
Art Secondary School, Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Obal na vysočinu / Package for Salami
Autor představil zajímavé tvarové pojetí obalu na tradiční masný výrobek. Obal svojí
formou povyšuje běžný produkt na exkluzivní lahůdku a vybízí k jejímu nákupu.
K nákupu neopakovatelného kulinářského zážitku.
The author introduced an interesting shape of a package for traditional meat products.
With its form the package changes a common product to an exclusive delicacy and
encourages the customer to purchase: to purchase an unrepeatable culinary experience.
Michael Rosa
Studuji průmyslový design na Střední umělecké škole v Ostravě. Věnuji se především
designu a tomu, abych ve škole neusnul. Kromě designu se ale věnuji také dalším
uměleckým oblastem. Velice mě baví například kresba. Už si nepamatuji, kdy jsem se
poprvé setkal s obalem, u kterého jsem si řekl, že je skvěle designově řešen. Co opravdu
nemam rád je „obal“, který je vytvořen potažením výrobku kusem plastu s trapným
potiskem.
I am studying Industrial Design at the Secondary School of Fine Arts in Ostrava.
I mainly focus on design and I try not to fall asleep at school. Other than design I am
also interested in other artistic fields. For example, I really like drawing. I do not
remember ever seeing package design that I have liked. What I really hate is
the packaging formed by a single piece of plastic with a very bad graphic design.
www.sus-ostrava.cz
3. místo /
3rd place
Michael Rosa
Obal na vysočinu /
Package for Salami
Střední umělecká škola, Ostrava /
Art Secondary School, Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Obal na provázek / Package for a String
Změť uzlíků ve skříni, zacuchaná vlákna a zamotané klubko provázku, jehož konce
navíc ne a ne najít… Krabička na provázek představuje chytrý způsob, jak se vyhnout
podobným zmatkům. Autorka vytvořila z obalu praktický předmět, který po použití
nevyhodíme do koše, ale znovu naplníme. Obal je uživatelsky přívětivý a barevně
vstřícný.
Tangle of nodules in the closet, matted fibers and tangled ball of twine with ends
impossible to be found. The Package for a String represents a clever way to avoid
similar confusion. The author created a practical package that doesn‘t have to be
thrown into the trash but can be filled again. Package is user friendly and has nice color
solutions.
3. místo /
3rd place
Pavlína Králová
Obal na provázek /
Package for a String
Střední odborná škola obchodu,
užitého umění a designu v Plzni /
Secondary School of Business,
Applied Art and Design, Pilsen
Česká republika / Czech Republic
3. místo /
3rd place
Pavlína Králová
Obal na provázek /
Package for a String
Střední odborná škola obchodu,
užitého umění a designu v Plzni /
Secondary School of Business,
Applied Art and Design, Pilsen
Česká republika / Czech Republic
Pavlína Králová
Studuji 1. ročník Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni, obor Grafický
design. Veškerá výtvarná činnost mě vždycky zajímala, ale prostorová tvorba a práce s netradičními
materiály mě zaujala nejvíce.
V tomto oboru teprve začínám, takže zkušenosti s obalovým designem nemám. Na ZUŠ jsem se
věnovala především kresbě a malbě. Líbí se mi, když obaly nejsou pouze k ochraně zboží, ale
využijí se k uchování drobností anebo mohou posloužit při výtvarných hrách s dětmi.
Nejsem ovlivněna žádným současným designérem, ale ráda sleduji jejich práci.
Oslovuje mne užité umění a zpracovávání papíru, plastů a plexiskla.
I am in the first year of the Secondary School of Business, Applied Arts and Design in Pilsen
studying Graphic Design. I have always been interested in all aspects of the subject, but spatial
creation and working with nontraditional materials have attracted me most.
I am a beginner in this field. I have no experience with package design. At the Basic Art School
I focused mainly on drawing and painting. What I like about packaging is that it does not only
protect and sell the product, but it can also end up having other uses at home, for example, storing
kids´ toys and games for children.
I am not influenced by any contempory designers, but I like to be up the day with their work. I am
very interested in applied arts, paper, plastic, and perspex processing.
www.nerudovka.cz
Cena předsedy
poroty / Chairman
of the Jury Prize
Kateřina Kuchariková
Česká krajka / Czech Lace
Střední umělecká škola, Ostrava /
Art Secondary School, Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Česká krajka / Czech Lace
Ani tradiční řemeslné výrobky nemusejí v jednadvacátém století ztrácet svoji popularitu.
Půvab českých paličkovaných krajek Vám připomene sada obalů vytvořených autorkou.
Kartonový motýlek po složení a upevnění gumičkou evokuje typickou galanterní cívku,
jejíž formát je přiměřeně velký, aby zaujal a nerušil. Zvolené řešení je výrobně
nenáročné, originální a efektní. Obal doplňuje jemná grafika a zdařilá typografie.
Even in the 21st century traditional handicraft products don‘t have to loose their
popularity. The set of packages created by the author will remind you of the charm of
Czech bobbin lace. After putting together and attaching by elastic band, the cardboard
butterfly evokes a typical thread spool. Its size is reasonably large to attract and doesn‘t
disturb. The chosen solution is easy for production, original and effective. The package
is supported by fine graphics and quality typography.
Kateřina Kuchariková
Druhým rokem studuji na Střední umělecké škole v Ostravě obor Průmyslový design.
Pro mou tvorbu je vždy důležitý prostor, ne pouze dvojrozměrná plocha. První zkušenosti
s obalovým designem jsem nepochybně získávala už v dětství, v knížkách pro malé kutily.
Skládání krabiček na cokoli, to byla téměř každodenní rutina, ale první profesionální zkušenosti
s obalem jsem získala až díky loňskému ročníku Mladého obalu, kterého jsem se zúčastnila.
Obal je samozřejmě důležitá součást samotného výrobku, jako budoucí designér vždy budu muset
s obalem počítat. Jak tvarově, ekonomicky, ekologicky, tak i esteticky.
Vědomě se pracemi jiných umělců ovlivňovat nenechávám, ale samozřejmě ve mně každé dílo
zanechává určité pocity. Ale jako snad každý i já mám své oblíbené umělce, mezi které patří
například Olgoj Chorchoj, Olbram Zoubek nebo Petr Nikl. Největším umělcem a inspirací je pro
mne příroda, která nabízí to, co nikdo jiný nedokáže. Neomezené možnosti.
I am in the second year at the Secondary School of Fine Arts in Ostrava studying Industrial Design.
For my design work the three dimensional aspect is very important. My first experience with
package design was when as a child I was reading books for little handymen.
Assembling boxes for all sorts of things was almost a daily routine, however, I gained my first
professional experience with packaging thanks to the last year´s Young Package that I took part in.
Of course, the package forms a very important part of the product itself.
As a designer in the future I will have to take into account all aspects of the product cycle
including economic or ecological questions. I am not consciously influenced by any artists, but of
course each person´s work has a certain impact on me. Like most people I have my
favourite artists such as Olgoj Chorchoj, Olbram Zoubek, or Petr Nikl. For me the greatest artist is
nature. It offers something that no human can do; the unlimited possibilities.
www.sus-ostrava.cz
Cena předsedy
poroty / Chairman
of the Jury Prize
Kateřina Kuchariková
Česká krajka / Czech Lace
Střední umělecká škola, Ostrava /
Art Secondary School, Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Vybrané práce /
Works worth mentioning
Tereza Haumerová
Obal na kraslicu / Easter Egg Package
Jaroslav Prchal
Tužková vlna / The Pencil Wave
Michael Rosa
Obal na kostkový cukr /
Lump Sugar Package
Klára Černá
Perníkové srdce / Gingerbread Heart
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava /
Josef Vydra School of Applied Arts, Bratislava
Slovensko / Slovakia
Střední umělecká škola, Ostrava /
Art Secondary School, Ostrava
Česká republika / Czech Republic
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České,
Český Krumlov / Saint Agnes of Bohemia Secondary
School of Applied Arts, Český Krumlov
Česká republika / Czech Republic
Střední umělecká škola grafická v Jihlavě /
Secondary Graphic Art School in Jihlava
Česká republika / Czech Republic
Ivana Dobiášová
Oboustranná krabička na šperky /
Both-sided Jewellery Package
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů
a nábytku, Hradec Králové / Secondary School of Applied
Arts for Musical Instruments and Furniture,
Hradec Králové
Česká republika / Czech Republic
Pavel Popkov
Obal lipového čaje / Linden Tea Packag
SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově / Saint Agnes of
Bohemia Secondary School of Applied Arts, Český Krumlov
Česká republika / Czech Republic
LindaKlicperová
Set pro Bohemia Sekt Prestige
Rose – Sv. Valentýn / Set for Bohemia
Sekt Prestige Rose – St. Valentine´s day
SSUPŠ PLZEŇ – HUSOVA, s.r.o / Private High
Industrial Arts School of Pilsen, Husova 43, Ltd
Česká republika / Czech Republic
Markéta Skalická
Obal na kostkový cukr /
Package for Sugar Lumps
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí /
Secondary School of Applied Arts Ústí nad Orlicí
Česká republika / Czech Republic
Anna Plocková
Obal na slámové víno / Straw Wine Package
Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí /
Secondary School of Applied Arts Ústí nad Orlicí
Česká republika / Czech Republic
Lucie Horáková
Krabičky na bonbóny / Box for Candies
Střední škola průmyslová a umělecká, Hodonín /
Secondary School of Industry and Art in Hodonín
Česká republika / Czech Republic
Barbora Sefzigová
Set pro Bohemia Sekt Prestige
Rose – Sv. Valentýn / Set for Bohemia
Sekt Prestige Rose – St. Valentine´s day
SSUPŠ PLZEŇ – HUSOVA, s.r.o / Private High Industrial
Arts School of Pilsen, Husova 43, Ltd
Česká republika / Czech Republic
Kniha jako obal na slova /
Book as a Package for Words
Skrytá psaní / Hidden Writings
Pozdravy z cest, blahopřání od babičky, dobré či špatné zprávy? Nebo snad milostný
dopis? Zalepené obálky voní tajemstvím a malé holčičky je cítí lépe než kdokoli jiný.
Co bychom se dozvěděli, kdybychom jednu obálku rozlepili? Odkrývejme slova
pomalu jedno po druhém a objevujme příběh, který se skrývá stejně v nich jako
mezi nimi…
Greetings from a journey, congratulations from grandma, good or bad news?
Or perhaps a love letter? Sealed envelopes smell like secrets and little girls feel them
better than anyone else. What would we find out if we opened one? Let‘s uncover the
words slowly one by one and let‘s discover the story within them as well as between
them...
1. místo
1st place
Nikola Kalinová
Skrytá psaní /
Hidden Writings
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně /
Brno University of Technology,
Faculty of Fine Arts
Česká republika / Czech Republic
1. místo
1st place
Nikola Kalinová
Skrytá psaní /
Hidden Writings
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně /
Brno University of Technology,
Faculty of Fine Arts
Česká republika / Czech Republic
Nikola Kalinová
Studuji v Ateliéru papír a kniha na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně pod vedením
Doc. Dr. J. H. Kocmana. Ateliér je zaměřený především konceptuálně, má největší vášeň je však
tvorba autorských knih. Na střední škole jsem studovala ilustraci a nyní se snažím své knihy
doplňovat o myšlenku a zajímavé technologické řešení. Přemýšlím, jakou nejvhodnější vizuální
podobu zvolit pro určitou knihu tak, aby spolu vše souviselo, aby ilustrace, typografie a vazba knihy
dokreslovaly její myšlenku a obsah. Z tohoto důvodu mě zaujalo letošní téma Zabalte slova, protože
mi umožnilo spojení toho všeho v jedno. S produktovými obaly mám zatím jen menší zkušenosti.
Vždy je pro mě důležitá především jednoduchost spolu s funkčností a výmluvnost a efektivnost
použitého materiálu. V tomto směru mě nejvíce ovlivnil Jan Činčera, který mi díky svým radám
a zkušenostem otevřel možnosti i v tomto směru tvorby. Čím více přemýšlím nad tím, kdo mě
nejvíce ovlivnil, přicházím na to, že to jsou především lidé, se kterými jsem se přímo setkala, kteří na
mě mohli zapůsobit nejen přes svoji tvorbu, ale i svojí osobností. Jedním z nich je Vladimír Čadílek,
můj učitel ze základní umělecké školy, od kterého jsem se naučila všechny důležité věci jako
hravost, fantazii a píli. Ve své tvorbě i v životě se řídím jeho slovy: ,,Talent je jen špička ledovce,
všechno pod ní je tvrdá práce.“ Z významných osobností je to František Štorm, díky kterému se pro
mě stala typografie zajímavou, a Pavel Dvorský, můj pedagog ze střední školy, který mě díky svému
přístupu a otevřenosti přiměl k vytvoření vlastních názorů na směřování mé tvorby.
I am studying in the studio of Paper and Book at the Faculty of Fine Arts in Brno under
Dr. J. H. Kocman. The studio is focused mainly conceptually. My greatest passion is the creation
of authorial books. At the secondary school I studied Illustration. At present I try to complement
books by ideas and interesting technical solutions. I intend to come up with the most convenient
visual image. In my work I like to connect illustration, typography and book binding together so
they support its idea and content. That is the reason why I have been interested in this year´s theme
Book as a Package for Words. It enables me to connect everything in one whole. I have no valuable
experience with product design so far. The simplicity together with functionality and eloquence
together with effectiveness of used material has always been very important to me. In this sense
I have been inspired most by Jan Činčera who has showed me possibilities of my further
development. More I am thinking of the fact who has inspired me most, more I am finding out that
they are mainly people I have met personally. They may have influenced me not only by their work,
but also by their personality. One of them is Vladimír Čadílek, my teacher from my basic art school.
From him I have learnt all important things such as playfulness, fantasy and industry. In my work
and life I am guided by his words: „Talent is only the top of an iceberg, under it there is only hard
work.” Of significant persons it is František Štorm. Thanks to him typography has turned into an
interesting thing to me. Then Pavel Dvorský, my pedagogue from the secondary school, who thanks
to his attitude and openness, has made me create my own ideas on my work.
www.ffa.vutbr.cz/~xvkalinovan
Zenrin Kushu – kniha s držadlem /
Zenrin Kushu – Book with a Handle
Porota ocenila přirozené propojení typografie s knihařským provedením a ztotožnila se
s autorovou básnickou formulací, o níž se s Vámi podělí:
The jury appreciated the natural connection of typography and bookbinding and agreed
with the author‘s poetic formulation that we want to share with you:
Stejně jako je kufr
obalem na ponožky a trička,
když někam jedeme,
je i kniha
obalem na slova,
která si chceme přečíst.
As the case is
a package for socks and shirts
when we go somewhere,
also the book is
a package for words
we want to read.
Díky ní si je však můžeme
nejen číst,
ale i přenášet
ve svých batůžcích
na naší cestě životem.
But thanks to it we can
not only read it
but also transfer it
in our backpacks
on our life journey.
Oč lépe se nám přenáší
kniha, jež je
přenášení uzpůsobena..
How much better we carry a book, which
is adapted to be carried...
Zenrin Kushu –
kniha s držadlem!
Kniha pro potulné mnichy.
KNIHA PRO LIDI NA CESTĚ!
Zenrin Kush –
the book with a handle!
The book for wandering monks.
THE BOOK FOR PEOPLE
ON THE WAY!
2. místo
2nd place
Ondřej Horáček
Zenrin Kushu – kniha
s držadlem / Zenrin
Kushu – Book with a Handle
Česká republika / Czech Republic
2. místo
2nd place
Ondřej Horáček
Zenrin Kushu – kniha
s držadlem / Zenrin
Kushu – Book with a Handle
Česká republika / Czech Republic
Ondřej Horáček
Se mnou je to takhle: dříve jsem býval umělec. Čtyři roky jsem studoval digitální média
u Stanislava Zippeho na Fakultě umění a architektury v Liberci. Dělal jsem hlavně videa
a programoval vizuální systémy založené na náhodných číslech. Jenže pak mi to přestalo dávat
smysl. John Cage napsal, že nemá co říct a to říká. Já jsem nejen neměl co říct, ale ani se mi o tom
moc nechtělo mluvit. Tak jsem začal dělat grafiku a užité věci. Díky tomu všemu vlastně ani žádné
designéry moc neznám… Nyní pracuji jako grafik na volné noze, vytvářím hlavně weby, loga,
knížky…
Z grafiky mám rád třeba Kerr|Noble, z umělců potom Olafura Eliassona. Z těch starších třeba Sol
LeWitta a z těch ještě starších Matisse. A Johna Cage, samozřejmě.
Obalový design bych si zkusil moc rád, momentálně bych si ale chtěl vyrobit stůl.
Mám to docela promyšlené.
This is my life story: I used to be an artist before. I studied Digital Media in Stanislav Zippe´s
studio at the Faculty of Fine Arts and Architecture in Liberec for four years. I mainly made videos
and programmed visual systems based on accidental numbers. Then it stopped making sense to me.
John Cage wrote that he had not had anything to say and he had said it. I did not have anything to
say and I did not want to talk about it either. So I did graphics and applied arts. That is why I do not
know any designers…Now I work as a graphic, freelancer. I mainly create webs, logos and books…
Of graphics I like for example Kerr|Noble, of artists then Olafur Eliasson. Of the older ones, for
example, Sol LeWitta, and of those even older Matisse. And John Cage, of course.
I have really enjoyed the possibility of being able to try package design. Now I would really like to
make a table. I have a really good plan. I have thought of it twice.
ohoracek.cz
3. místo /
3rd place
Radka Bartošová
Starcův strom /
Old Man’s Tree
Soukromá střední umělecká škola
grafická a vyšší odborná škola grafická
v Jihlavě / The Graphic College and
Secondary Graphic Art School in Jihlava
Česká republika / Czech Republic
Starcův strom / Old Man’s Tree
Slova tvoří věty, věty tvoří letokruhy, které se stávají prostorem nejen pro četbu, ale
především pro dotek. Porota ocenila netypickou knižní formu, formu knihy-objektu
kvalitně knihařsky zpracovanou.
Words form sentences, sentences are tree rings that become a space not only for reading
but especially for touching. The jury appreciated the unusual book form, the form of
a quality bookbinding book-object.
Radka Bartošová
Jsem studentkou 4. ročníku na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě, obor
propagační výtvarnictví. V budoucnu bych se chtěla věnovat nejen grafickému designu,
ale také se poohlédnout po dalších formách, jako je například obalový design, se kterým
doposud nemám téměř žádné zkušenosti. Design je pro mě myšlenka,
nápad a jeho řešení co nejprostším a nejpřitažlivějším způsobem.
I am a fourth year student of the Secondary Graphic School in Jihlava, subject Business
Advertising. In the future I would like to focus not only on graphic design, but also on
package design that I have no experience with. Design is an idea for me, a thought and
its solution in the simplest and most attractive way.
www.radkabartosova.wz.cz
3. místo /
3rd place
Radka Bartošová
Starcův strom /
Old Man’s Tree
Soukromá střední umělecká škola
grafická a vyšší odborná škola grafická
v Jihlavě / The Graphic College and
Secondary Graphic Art School in Jihlava
Česká republika / Czech Republic
Vybrané práce /
Works worth mentioning
Kristýna Pozlerová
Star
Soukromá střední umělecká škola grafická a vyšší
odborná škola grafická v Jihlavě / The Graphic College
and Secondary Graphic Art School in Jihlava
Česká republika / Czech Republic
Veronika Homolová
KS_NL_IO_HV_AA
Západočeská univerzita v Plzni /
University of West Bohemia in Pilsen
Česká republika / Czech Republic
Mária Tokárová
Martina Vince Sudynová
Cook Bag
Slovensko /Slovakia
Joanna Bogusz, Emilia Kohut,
Adam Lutomirski, Jakub Wójcik
3D NUMBERS
Academy of Arts in Gdansk
Polsko / Poland
Porota /
Jury members
Porota /
Jury members
zleva / from the left:
Jan Čtvrtník
Klára Kvízová
Jan Činčera
Piotr Bozyk
Filip Blažek
Mladý obal
2011 – statistiky /
Young Package
2011 – statistics
Mladý obal 2011 – statistiky /
Young Package 2011 – statistics
684 soutěžních prací
471 studentů vysokých škol a designérů do 30 let
213 studentů středních a vyšších odborných škol
Obal na národní produkt
416 studentů vysokých škol a designérů do 30 let
183 studentů středních a vyšších odborných škol
Kniha jako obal na slova
55 studentů vysokých škol a designérů do 30 let
30 studentů středních a vyšších odborných škol
46 zemí (Austrálie, Bělorusko, Brazílie, Česká republika, Čína, Dánsko, Francie, Indie, Indonésie,
Írán, Irsko, Itálie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kanada, Kazachstán, Kolumbie, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malajsie, Mexiko, Německo, Nový Zéland, Peru, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Korea, Singapur, Slovensko, Slovinsko,
Spojené Království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, USA, Vanuatu,
Vietnam, Zimbabwe)
684 entries
471 university students and designers of up to 30 years of age
213 high school students
Package for a National Product
416 university students and designers of up to 30 years of age
183 high school students
Book as a Package for Words
55 university students and designers of up to 30 years of age
30 high school students
46 countries (Australia, Austria, Belarus, Brazil, Canada, Colombia, Czech Republic, Denmark,
France, Germany, Hungary, China, India, Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia,
Lithuania, Macedonia, Malaysia, Mexico, New Zealand, North Korea, Peru, Poland, Portugal,
Romania, Russian Federation, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea,
Spain, Sweden, Taiwan, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States, Vanuatu, Vietnam,
Zimbabwe)
Děkujeme společnosti Model Obaly za dlouholetou a stále trvající podporu mladých talentů. /
We would like to express our thanks to the company Model Obaly for its long-lasting
co-operation and support of young talents.
Děkujeme Janu Činčerovi za ochotu, odborné rady a neutuchající nadšení pro Mladý obal. /
Furthermore, we thank Jan Činčera for his helpfulness, professional advice and unflagging
enthusiasm for Young Package.
Naše poděkování si také zaslouží: / Our thanks also belong to:
Petr Hák, Lucie Jánová, Tereza Lapáčková, Kamila Matějková, Vojtěch Soudný,
Lucie Nohejlová, Jaroslava Vinšová, Jana Burianová
Vyhlašovatel / Promoter Organizátor / Organiser
Vedoucí projektu / Manager of the project Realizační tým / Executive team
Grafická úprava / Graphic design
Fotografie / Photograph
Překlad / Translation
Architektura výstavy / Exhibition Architecture
Ocenění / Awards
Tisk / Printed
Model Obaly, a. s.
www.modelgroup.com/cs
CZECHDESIGN.CZ
Klára Mergerová
[email protected]
Jana Vinšová, Veronika Loušová,
Michal Aichinger
Radka Pitrmucová
Ota Nepilý
Zuzana Frantíková
Zuzana Hejtmánková, Anežka Krejčí,
Marek Kundrata, Iva Potůčková,
Jan Činčera
IRBIS Liberec
Výstava vybraných prací se bude konat v galerii CZECHDESIGN.CZ, o. s., Vojtěšská 3, Praha 1,
od 2. 6. do 21. 6. 2011. Vernisáž proběhne 1. června v 18 hodin. Poté se výstava přesune
do Satelitu – Slovenského centra dizajnu v Bratislavě, kde bude ke zhlédnutí
od 29. 6. do 14. 7. 2011. /
The exhibition of selected entries will be held in the CZECHDESIGN.CZ, o. s., gallery, Vojtěšská 3,
Praha 1, from 2 to 21 June 2011. It will be opened on 1 June at 6 pm. Then the exhibition will
be moved to Satelit – Slovak design center in Bratislava, where you can see it
from 29 June to 14 July 2011.
www.mlady-obal.cz / www.young-package.com
vyhlašovatel / promoter
organizátor / organiser
partneři / partners
mediální partneři / media partners
Download

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The