Nejlepším psovodem
Radek Holý
Č TRNÁC TIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ
Příští KN
Uzávěrka příspěvků a inzerátů
je ve středu 30. května
8. června 2012
... 6. strana
Pozvánka
Kam za kulturou
... 3. a 4. strana
Ročník XXII. č. 11 25. května 2012 5 Kč,–
Vzpomínka na
300 let klarinetu
bude excelentní
...zpráv
aktualit
fotografií
Známe vítěze
Letošní zima soutěži o nejkrásnějšího
sněhuláka příliš nepřála, o to víc děkujeme
těm, kteří se jí zúčastnili. Proto jsme se rozhodli udělit tři zvláštní ceny za nápad, velikost a estetický dojem. Lahev kadaňského
vína získávají: Miroslav Ogáseanu z Vitčic,
Veronika Medvědová se svým přítelem
a členové DTO Hraničář při Klubu přátel
města Kadaně.
(dokončení na 2. straně)
Společnost kruhu přátel hudby v Kadani, která bez nadsázky spoluvytváří životní styl města, připravuje další koncert své
20. koncertní sezony. Uskuteční se v úterý
29. května 2012 v 19.00 hodin v kostele
Stětí sv. Jana Křtitele v Kadani.
Naše pozvání přijaly dvě excelentní
umělkyně, v jejichž interpretaci si vyslechneme oblíbené skladby pro klarinet a klavír.
(dokončení na 3. straně)
Fíkovy narozeniny
a „šmoulí“ Den dětí
Pro vlastní bezpečí
choďte na Svatém
vrchu jen po cestách
Město Kadaň, vlastník lesa Svatý
vrch oznamuje, že, v současné době
v tomto lesním porostu probíhá těžba
dříví (souší a polomů) kvalifikovanou
osobou. Práce v lese začaly 10. května a budou probíhat do 30. června
2012. Z důvodu kácení stromů a přibližování dřeva v lese upozorňujeme na
nebezpečí úrazu, případné omezení a
zvýšenou opatrnost při pohybu v lese
v inkriminované lokalitě prováděných
prací. Z důvodu vlastní bezpečnosti
dále upozorňujeme na to, že je bezpodmínečně nutné se pohybovat výhradně
po lesních cestách. Další informace lze
získat na odboru životního prostředí
nebo telefonním čísle 474 319 560. (vb)
ww
w.k
ada
nsk
eno
vin
y.c
z
Nabízejí
více...
Nejstarším obyvatelem našeho města je Felicie Loutchanová, která se 10. května dožila 100 let. Mezi gratulanty, kteří jí přišli popřát, byli
starosta města Jiří Kulhánek a místostarostka Olga Zörklerová. S milým přáníčkem a dárečky přišly také děti z MŠ Olgy Havlové. Paní
Felicie Loutchanová rozená Karwowská se narodila 10. 5. 1912 v Novodvorech (Polsko dnes Ukrajina). V Kadani žije od roku 1947.
Během života pracovala v zemědělství a později v kadaňské kaolince. Na svůj věk má velice dobré zdraví, je plná elánu a soběstačná.
Zaručený recept na dlouhověkost však od ní nečekejte. „Bohužel ho nemám. Snad to mám dáno od Boha,“ říká s úsměvem. Foto: (vv)
Letošní oslavy si mohou děti užít
skutečně parádně. Kromě vlastních
Fíkových narozenin, které se budou
slavit v sobotu 2. června, hned v neděli
3. června zve Šuplík děti, aby v lesoparku hledaly Šmoulíčka. A s maxipsem
Fíkem se můžete vypravit v sobotu 26.
května vláčkem do Kadaňského Rohozce. Tím to však nekončí. Více v příloze
uvnitř Kadaňských novin.
(r)
Jaké budou poplatky za odpad?
Horní hranice poplatku za svoz odpadu se v příštím roce zvýší na 1000 korun.
Naše město ale nechce jít cestou zdražování a snaží se najít způsob jak co nejlépe
motivovat občany, aby odpad více třídili. Více tříděného totiž znamená méně
komunálního odpadu, a tím pádem úspo-
ru nákladů za jeho ukládání na skládku.
Rada města se minulý týden seznámila
s prvním návrhem jak toho docílit. Jde
o „polotovar“, se kterým se bude dále pracovat. Vše by mělo být jasné nejdéle do
listopadu letošního roku. Podrobnosti
v příštím čísle.
(r)
Soutěž potvrdila nutnost dopravní výchovy
Ve čtvrtek 3. května se na dětském
dopravním hřišti v Kadani konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Úspěch v tomto klání zaznamenali
i domácí závodníci, když družstvo 3. ZŠ
zvítězilo ve své kategorii a postoupilo do
krajského kola, které se koná v Žatci. Na
vítěze čeká cesta na republikové finále,
které bude letos v červnu hostit Kadaň.
K této události se vrátíme v příštím čísle.
Okresní kolo zvládli domácí pořadatelé
dobře, dokonce v časovém předstihu. „Vše
klapalo, jak mělo, nebyly žádné protesty,
nic se nezadrhlo,“ potvrdil nám Jiří Pazdera, vedoucí odboru dopravy MěÚ Kadaň.
Více pořadatele zaskočily výkony některých
soutěžících. Nejvíce při jízdě na dopravním
hřišti, kdy mnohdy rozhodčí až zamrazilo
v zádech. „Děti mnohdy neznají dopravní
značky, nevědí, v jakém jízdním pruhu mají
jezdit. Dokonce se tam objevila dívka, která
jezdila celou dobu po kruhovém objezdu
v protisměru. Myslím si, že oproti loňskému
roku byla situace horší,“ konstatoval Pazdera. Naopak celkem dobře dopadly testy, kde
čtyři soutěžící dokonce získali plný počet
bodů. Celkově se však projevil trend zmenšujícího se zájmu o dopravní výchovu, kdy
děti kolo již tolik netáhne. Projevilo se to
i na menším počtu soutěžících družstev.
(dokončení na 7. straně)
Ve čtvrtek 3. května se na Střelnici s divadelní hrou Chudák Harpagon představila Divadelní společnost Josefa Dvořáka. Ve hře na motivy Moliérova Lakomce s vtipnou interakcí s publikem a přesahy do současnosti se v hlavní roli Harpagona Kadaňákům opět
představil čerstvý jubilant a herec s vřelým vztahem k našemu městu Josef Dvořák. Další
známou postavou byla herečka a modelka Markéta Hrubešová. Představení se vydařilo a
zaplněný sál ocenil excelentní výkony účinkujících herců obrovským potleskem. Za redakci
Kadaňských novin přejeme Josefu Dvořákovi k jeho sedmdesátinám vše nejlepší a do dalších let mnoho dalších vydařených představení.
Text a foto: Pavel Zárybnický
Kdo pomůže oživit vzpomínky na Císařský den?
V Kadani se konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Pěkného úspěchu
dosáhlo ve 2. věkové kategorii družstvo 3. ZŠ, když obsadilo 1. místo a postoupilo do
krajského kola, které se uskuteční v Žatci. Družstvo startovalo ve složení: Martin Kocík,
Daniela Kolářová, David Roubín a Veronika Roubínová. Další fotografie najdete v galerii
Kadaňských novin na www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
Byli jste někdy na Císařském dni? Fotili jste? Povedl se vám
nějaký snímek? Tak právě pro vás je určena výzva.
V letošním roce se v Kadani uskuteční již dvacátý ročník tradiční historické slavnosti, která se koná vždy poslední srpnový víkend.
Touto akcí si kadaňští obyvatelé připomínají
významnou událost, kdy v roce 1367 navštívil
město Kadaň římský císař a český král Karel IV.
a udělil městu některá privilegia.
Akce již dávno vyrostla z plenek a stala
se největší akcí podobného typu v širokém
okolí, která dodnes odolává komerci a má
čistě historický ráz. Díky tomu ji každý rok
přijedou navštívit tisíce lidí. A mnozí fotografují jak o život. Právě tyto návštěvníky,
domácí i přespolní, chtějí pořadatelé oslovit
a poprosit je o poskytnutí fotografií z některého z uplynulých ročníků této akce. Jak
nám prozradila Eva Zörklerová, referentka odboru kultury
Městského úřadu v Kadani, chtějí totiž při příležitosti konání
jubilejního Císařského dne uspořádat také výstavu v městské
galerii Josefa Lieslera, která by jeho předešlých 19 ročníků co
nejšířeji zmapovala. A čím více fotografií bude na výběr, tím lépe. Fotografie mohou být v klasické i elektronické
podobě. Jméno autora bude pochopitelně u jednotlivých fotografií uvedeno a
na vyžádání je autorovi po výstavě vrátí. Čas ale rychle utíká a termín výstavy se rychle blíží. Proto dlouho neváhejte. Máte-li zájem organizátorům
v Kadani pomoci, obracejte se přímo na
Evu Zörklerovou tel: 474 319 675 nebo
e-mail: [email protected]
cz. Předem všem děkujeme.
(r)
Krátce … z Kadaňska
Ze zápisníku
městské policie
Pranostika:
Když prší v pondělí svatodušní (28.
5.), bude zkáza na sena. Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy
blažný.
Důvěra se mu nevyplatila
V zahrádkářské kolonii v Pokutické
ulici se objevilo několik pytlů a krabic s
odpadem, převážně se jednalo o igelit a
papír. Strážníci v jedné krabici objevili fakturu se jménem podnikatele působícího
v Kadani. Ten strážníkům řekl, že si svůj
odpad nechal odvézt neznámým mužem
do sběrného dvora v areálu Technických
služeb Kadaň. Na místě ale musel přiznat,
že se jedná o jeho odpad. Musel se postarat
o nápravu a navíc zaplatil blokovou pokutu.
Citát na tento týden:
Egoista je ten, kdo dbá více o sebe než
o mě.
TUWIM
Někteří obyvatelé sídliště D jsou
netrpěliví a ptají se, kdy dojde k vyznačení vodorovného dopravního značení
na vozovce, na které byl v květnu nanesen
mikrokoberec. Je potřeba chvíli počkat, až
se povrch náležitě ujezdí a nebude hrozit
nebezpečí, že by se barva mohla vydrolit.
Bývalá škola v Březně začíná ožívat.
Pokud se podaří naplnit plány vedení
obce, bude zde muzejní expozice českého
menšinového školství a historie regionu.
Záměrem, co s budovou, se začalo vedení obce zabývat před dvěma lety. Myšlenka uzrála především po zjištění, že toto
téma je v České republice opomenuto.
Punc-rocková kapela Faces are Fiction
z Mostu představila poprvé ve středu 9.
května v 15.35 na TV Óčko svůj videoklip
k písni „I‘m mean“ – Jsem zlý. Natočila ho
díky vítězství v hudební soutěži, kterou pro
studenty technických oborů pořádala Skupina ČEZ. Klip lze vidět také na stránkách
www.elektrikajecool.cz a na Facebooku.
Známe vítěze
(pokračování z 1. strany)
Cenu jim předáme osobně nebo si ji
mohou vyzvednout na odboru životního prostředí u M. Jancáka. Další dva
soutěžící získají roční předplatné Kadaňských novin. Jsou to Jaroslava Kudrnová
a Alena Žmolková z Kadaně.
(r)
Ve středu 9. května se opět sešli kadaňští
senioři, aby především společně oslavili
Den matek a při této příležitosti také Den
otců. Nezapomnělo se pochopitelně ani na
přání květnovým jubilantům. Tentokrát
popřála předsedkyně sdružení Ingrid Bradová paní Jolaně Pundové. Na setkání opět
nechyběl František Fiřt, který hrál k tanci
i poslechu. Příští schůzka seniorů se uskuteční ve středu 13. června ve 14 hodin
a budou se na ní vybírat příspěvky na 2. pololetí. Ještě předtím - 7. června se koná zájed do
Lokte. Odjezdy autobusu (zastávky MHD):
7.55 hodin Rokelská ulice, 8.00 Rozkvět
a 8.10 Poliklinika.
Foto: (vv)
Ředitelé obhájili pozice
Podle zákona musí ředitelé škol
každých šest let projít konkurzním
řízením, které je potvrdí (nebo ne)
v jejich funkci. V Kadani se to letos
týkalo šesti školských zařízení: Základní školy Rudolfa Koblice, Základní
umělecké školy Klementa Slavického, 3. ZŠ v ulici Chomutovská a tří
mateřských škol v ulici Klášterecká,
Žitná a Na Podlesí. Jak nás informoval
starosta města Jiří Kulhánek, všichni
stávající ředitelé v konkurzu uspěli,
a potvrdili tak svoje kvality. Konkurzy postupně projdou všichni ředitelé
školských zařízení v Kadani.
(r)
Rybáři pod dohledem
Městská policie pomáhá členům rybářské stráže při pravidelných kontrolách
rybářů. Při kontrole, která se uskutečnila
5. května bylo prověřeno 8 rybářů a nebyla
zjištěna žádná provinění.
Včely jen odpočívaly
V koruně stromu v Husově ulici se usadil včelí roj. Protože byl vzdálen vzdušnou
čarou přibližně 2 až 3 metry od oken panelového domu, přivolali strážníci na místo
hasiče. Ti konstatovali, že včely jsou na místě
jen dočasně. Do blízkosti roje byl zamezen
přístup osob a obyvatelé domu byli upozorněni na nebezpečí vlétnutí včel do bytu.
Kontakt na MP
Telefony:
operační služba, 24 hodin denně
mobil: 606 310 014
474 332 298
Nový kruhový objezd bude hotov v srpnu
Lípa na snímku, která roste u sídliště Rafanda, bude muset být pokácena. Došlo totiž u ní
ke zhoršení zdravotního stavu, který je natolik
vážný, že může být nebezpečná svému okolí.
Jde o plochu (mapka dole), kde letos začne
rekonstrukce druhé části Löschnerova náměsti. Proto zde již nebyly vysazeny na záhony
letničky. Při úpravě ploch se počítá s tím, že se
nijak nedotknou dalších dvou stromů- staré
lípy a jerlínu japonského. Více v příštím čísle.
Na Špitálském předměstí začala stavba
okružní křižovatky. Stavba, jejímž investorem je Ústecký kraj, je součástí rekonstrukce silnice II/224 v úseku od třináctky přes
Kadaň a Podbořany až na hranice kraje.
Stavba je rozdělena do tří etap. První potrvá do 27. června. V důsledku stavby došlo
k dopravnímu omezení. Provoz na průtahu
je řízen světelnou signalizací a je uzavřen
vjezd do Sukovy ulice. Objízdná trasa z ulice Říční je vedena Koželužskou ulicí.
2
Pohřešovaným
je Jan Jobb, který
se narodil 10. 2.
1961 a bydliště má
v Klášterci n. O.
Pátrání bylo vyhlášeno 3. května.
Jan Jobb je vysoký 178 až 183 cm,
má hubenou postavu, šedé vlnité vlasy a
šedý plnovous. Má modré oči. Zdánlivé
stáří je 55 až 60 let.
Hledaný byl naposledy spatřen dcerou
dne 19. nebo 20. dubna 2012, kdy spolu
navštívili bufet U Michala v ulici Královéhradecká v Klášterci nad Ohří. Od té toby
nemá o otci žádné zprávy. Jako důvod
odchodu otce z domova dcera uvádí velké
finanční dluhy a zhoršený zdravotní stav.
Při odchodu z bydliště zanechal dopis na
rozloučenou a zřejmě má v úmyslu spáchat sebevraždu. Pohřešovaný kulhá na
levou nohu, kde má otevřenou ránu.
V případě zjištění poznatků, které
by pomohly hledaného zadržet, se
obraťte na nejbližší oddělení policie
nebo volejte na linku 158.
(piv)
Jak nás vidí jiní...
Měli jsme v minulých dnech (v podstatě náhodou) příležitost strávit ve Vašem
městě téměř tři příjemné dny, a tak
jsem se rozhodla Vám napsat. Jsme oba
s manželem roky zaměstnaní ve veřejné správě, a tak jsme profesí poněkud
deformovaní a i ve volnu dost vnímáme
souvislosti v prostoru. Máte náš upřímný
obdiv za to, s jakým respektem opečovává
město Kadaň své památky a jak zjevně
důležité pro Vás jsou. Užili jsme si vše, co
město nabízelo a co jsme stihli, mne (jako
„vysloužilou“ rozvojářku a projektovou
manažerku) nadchlo řešení nábřeží, měli
jsme příležitost pozorovat je ve volném
dni, kdy se tam jen hemžili bruslaři a lidé
s dětmi.
Město na nás udělalo skutečně dojem,
a tak si dovolím poslat tuto malou pochvalu a přání, ať se Vám daří i nadále. Mohuli požádat, předejte poděkování i těm, kteří
se na dojmu, který na nás Kadaň udělala,
podílejí.
Jana a Jan Pšejovi, Kroměříž
Pedikúra-Manikúra
Nově otevřeno
ul. Chomutovská (naproti lékárně)
možnost dárkových poukázek
Blanka Richtrová
Tel.: 723 290 051
S tímto inzerátem
10% sleva
Společný start zaznamenal několik úspěchů
V březnu 2012 jsme se dostali přesně
do poloviny působení projektu terénního programu „Společný start“ Prunéřov
u Kadaně, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátorem je Město
Kadaň. Chtěli bychom vás touto cestou
informovat o dosažených výsledcích a
úspěších za uplynulé období.
Na samém začátku roku 2011 jsme
začali realizovat klíčové aktivity společně s partnerskými organizacemi,
které pro nás tyto aktivity realizují. Za rok 2011 jsme uskutečnili 14
Policie pátrá:
klíčových aktivit, jako jsou „Dny za
prací“, „Dny pro rodinu“, „Dny poradenství“, „Dny na úřad“. Touto naší
činností usilujeme o poskytování kvalitní služby kvalifikovanými a motivovanými pracovníky. V roce 2011 došlo
také k úspěšnému absolvování kurzu
„Pracovník v sociálních službách“ u
jedné klientky. Dokončením kurzu získala možnost uplatnit se na trhu práce,
konkrétně v sociálních službách. Velmi
přínosná je pro nás spolupráce města
Kadaň s Agenturou pro sociální začleňování.
Neméně významným úspěchem byla
spolupráce s rodinami, které se poda-
řilo přestěhovat z lokality Prunéřov.
Kladně hodnotíme zapojení místních
obyvatel do vykonávání veřejné služby. Mezi obyvateli Prunéřova je velký
zájem o veřejnou službu, kterou vykonávají přímo v lokalitě. V dubnu 2011
byla do Prunéřova zavedena zkušebně
městská hromadná doprava. Tato služba byla plně využita, a tak od září 2011
byla linka MHD již v plném provozu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podílejí na chodu
tohoto programu. V neposlední řadě
děkujeme všem klientům za projevenou
důvěru, se kterou se na nás obracejí a
využívají našich služeb.
O činnostech v projektu se také
můžete dozvědět na webových stránkách města (http://www.mesto-kadan.
eu/sluzby/).
(pc)
www.kadanskenoviny.cz
Jak se vám to líbí?
Na snímku vidíte opakovaně poškozený kontejner na sběr použitého textilu. Po opravě byl vrácen na své místo a umístěn tak, aby další vandalské projevy byly co nejvíce
stíženy. V případě, že si všimnete, že se do některého kontejneru někdo dobývá, upozorněte na to městskou policii.
Foto: (vv)
25. května 2012 / Kadaňské noviny
Rodinná
a společenská
kronika
kam za kulturou
Kulturní dům Střelnice
•
BLAHOPŘÁNÍ
•
Město Kadaň blahopřeje všem občanům našeho města, kteří
v měsíci květnu a červnu
2012 oslaví "kulatá" výročí –
70 let, 75 let, 80 let a více.
Přeje jim především zdraví
a hodně osobní spokojenosti...
Orfeum
•
•
Příspěvly do rodinné kroniky můžete
posílat (i e-mailem na [email protected] nebo [email protected]
cz, případně SMS na tel.: 602 269 784).
Líbáš jako ďábel
na plakátech
Kino Hvězda v Kadani otevřelo další
výstavu z cyklu Současný filmový plakát,
který je snahou oživit tvorbu filmového
plakátu jako svébytného uměleckého
díla. Výstava s názvem Líbáš jako ďábel!
prezentuje návrhy studentů Ateliéru
Grafický design 1 Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem. Studenti měli pod
vedením doc. ak. mal. Karla Míška, Ph.D.
za úkol vytvořit plakáty k novému filmu
režisérky Marie Poledňákové Líbáš jako
ďábel. Výstava je v kině Hvězda ke zhlédnutí do 31. 8. 2012.
(nep)
Od pátku 20. do neděle 22. dubna se
v tělocvičně Šuplíku konal workshop věnovaný tanci. Pod vedením lektora Ivana
Bartůňka si čtyřicítka účastníků vyzkoušela country tance, linedance, couple dance (to jsou párové line dance) a také tance
řecké, mexické a skotské.
S workshopem, který pořádal kadaňský
klub Drawer Dancers, byli účastníci z širokého okolí (Karlovy Vary, Osek, Chomutov,
Teplice a samozřejmě Kadaň a Klášterec)
velice spokojeni. Další fotografie najdete
v galerii Kadaňských novin na adrese: www.
kadanskenoviny.cz.
Foto: Jan Straka
Městská galerie „Josefa Lieslera“ (dříve Pod Věží) - Mírové náměstí
•
Výstava Jindřicha Vytisky „Krajina v obrazech“ potrvá do 28. května 2012. Ve čtvrtek 31.
května od 17 hodin: vernisáž výstavy mateřských škol u příležitosti narozenin maxipsa
Fíka.
Galerie Karla Havlíčka, kadaňský hrad
•
Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka.
Galerie U Netopýra na Mírovém náměstí
•
Otevřeno v úterý až pátek od 10 do 12 a od 13 do 17 hod. Stálá expozice
Herberta Kiszy.
Galerie U Adama, Sládkova ulice
•
Otevřeno od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin.
Městské muzeum v Kadani
•
Vzpomínka na 300 let klarinetu...
(pokračování z 1. strany)
Česká klarinetistka, laureátka mezinárodní soutěže Pražské jaro, v současné
době profesorka Pražské konzervatoře, příležitostná moderátorka i herečka (pořady
pro mládež na ČR 2 Praha, Terra musica a
další), vystudovala hru na tento nástroj na
Pražské konzervatoři a HAMU.
Ludmila Peterková vystupuje v zemích
celé Evropy. Významné zahraniční koncerty
absolvovala v Japonsku, kde strávila třičtvrtě roku. Spolupracuje s řadou významných
jmen - dirigent Jiří Bělohlávek, mezzosopranistka Magdalena Kožená, Tokio String Quartet a další.
Druhá umělkyně profesorka Irina Fojtíková-Kondratěnko je lotyšského původu,
obor klavírní hry vystudovala na Akademii
múzických umění v Petrohradě. Vystupuje
jako sólistka - díky své perfektní znalosti
různých hudebních stylů, vysoké muzikálnosti je často zvána na mezinárodní
soutěže. Kromě své koncertní činnosti se
I. Kondratěnko věnuje i pedagogické práci,
za kterou sklízí v ČR i v zahraničí mimořádné úspěchy. Je laureátkou národních a mezinárodních soutěží, je držitelkou „Evropské
ceny Gustava Mahlera“. Byla vyhlášena
„Ženou roku“ v oblasti umění a kultury.
Věřím, že hudební vystoupení obou
umělkyň naplní vaše očekávání. Děkuji
sponzorům koncertu. Jsou to: Severočeské
doly. a. s. Chomutov, Město Kadaň, firma
FRK s. r. o., Ing. Olga Chvátalová Kadaň.
Květinovou pozorností se připojí květinářství Floria Kadaň a firma Color 3P přispěla
tiskem plakátů na koncert zdarma.
Vstupenky možno objednat na telefonu Společnosti KPH Kadaň - 474 343
285. Zbylé vstupenky budou v prodeji
hodinu před koncertem v kostele.
Máte-li čas a zájem, přijďte si poslechnout krásnou hudbu v příjemném prostředí s vynikajícími interpretkami a společně
vzpomeneme, že je tomu už 300 let, kdy
nasloucháme půvabným tónům hudebního
nástroje, jakým je klarinet.
Srdečně zve Erika Bernhardtová
Sluníčková škola v Kadani přijme
učitele/ku matematiky na plný úvazek
Nástup od 08/2012
•
•
Stálé expozice jsou umístěny ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých
Pomocníků a jsou rozděleny do tří různých okruhů. Vstupné: 1. okruh
(Pohledy do minulosti Kadaně) a 3. okruh (Mineralogické zajímavosti
regionu) základní vstupné: 30 Kč, snížené vstupné: neposkytuje se, rodinné vstupné: 70 Kč. 2. okruh (Život v klášteře) základní vstupné: 70 Kč,
snížené vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné: 140 Kč. Na snížené vstupné
(poskytuje se pouze ve 2. okruhu) mají nárok děti od 6 do 15 let, studenti středních, vyšších a vysokých škol (po předložení studijního průkazu), senioři nad 60 let, osoby ZTP. Rodinné vstupné je určeno 2 rodičům a 2 dětem 6 - 15 let v jejich doprovodu. Prohlídky s průvodcem:
úterý až pátek od 14.30 a 16.00 hodin, sobota od 11.00, 13.00, 14.30
a 16.00 hodin, neděle od 14.30 a 16.00 hodin, v pondělí zavřeno. Od ledna do března je nutno návštěvu muzea předem objednat. V červenci
a v srpnu platí od úterý do neděle sobotní provoz.
Do 3. června 2012: Středověké sklárny ve střední části Krušných hor - výstava,
připravená ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče severozápadních
Čech v Mostě, shrnuje dosavadní poznatky o sklářství 2. poloviny 13. století v té části
Krušných hor, která leží v okrese Chomutov. Autorkou výstavní koncepce je přední
česká odbornice na problematiku středověkého skla, archeoložka PhDr. Eva Černá.
Sobota 16. června od 14 hodin: třetí ročník keramického bienále. Výstava potrvá
do července 2012.
Městské divadlo v Žatci
•
•
Životopisy zasílejte na mail:
[email protected] ,
kontakt Zuzana Libiaková,
tel.: 474 333 452. www.3zskadan.cz
Jindřich Vytiska vystavuje v kadaňské galerii
V galerii Josefa Lieslera byla ve čtvrtek 10.května vernisáží otevřena výstava
chomutovského výtvarníka Jindřicha
Vytisky. Narodil se 9.března 1935 v Chomutově. Jeho profese lesníka ho přivedla
k malování. Lákavé byly pro něho přírodní scenérie vodních hladin rybníků,
tekoucích potoků i přehrad. V roce 1965
se stal členem výtvarného kroužku ZK
Železničářů v Chomutově, který vedl
František Žáček. Dle svého učitele se
v malbě přiblížil k hnědé barevnosti a
uvolněné štětcové technice. Později si
osvojil techniku nanášení pastózních
barev pomocí malířské špachtle.
V letech 1970-73 navštěvoval výtvarné oddělení na LŠU v Chomutově pod
vedením akademického malíře Kamila
Sopka. Zde zdokonalil kresbu předmětů, jejich tvarování šrafurou a komponování za pomoci stínování. Pracoval
na studiu portrétů a figur. Byl ovlivněn
výtvarníkem Františkem Žáčkem a po
Kamilu Sopkovi dalšími akademickými malíři - Milanem Krausem a Janem
Plívou. Díky krajinomalbě se prosadil
v krajském měřítku a v roce 1985 se
stal členem KKV v Ústí nad Labem.
Po vzoru malíře Pipenhagena vytvořil
několik romantických šerosvitových
replik.V současnosti se věnuje malbě zátiší a krajin v severních Čechách
a na Šumavě. Výtvarník Jindřich Vytiska
svým realistickým pohledem, zejména
na Krušné hory, se zařazuje mezi před-
Úterý 29. května od 19.00 hodin: 300 let klarinetu - další z koncertů, které pořádá
Společnost kruhu přátel hudby. Průřez oblíbenými skladbami pro klarinet a klavír
zahrají Ludmila Peterková a Irina Kondratěnko. Vstupné 50 Kč.
Výstavy
VZPOMÍNKY
Dne 24. května by se dožil 65 let
pan Vladimír Lafek z Kadaně. Vzpomíná celá rodina.
Pátek 1. června od 18.00 hodin: závěrečný koncert Tanečního studia M.
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Dne 26. května
oslaví svoje kulaté narozeniny paní
Anna Filingrová.
Ať se Ti vše daří,
vše špatné ať se zmaří,
ať Tě mají všichni rádi,
ať Tě život stále baví.
Přejí manžel, syn,
Čeněk, vnuk Aleš a rodina Windischova.
Dne 24. 5. 2012
uplynul rok, kdy
nás navždy opustil
milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Miloslav Kočina. S láskou vzpomíná celá rodina.
Středa 30. května od 19.00 hodin: Jiří Černý - Karel Kryl. Další večer hudebního
publicisty. Vstupné 50 (30) Kč.
Čtvrtek 7. června od 19.00 hodin: Evolution Dejavu, vstupné 50 (30) Kč.
Pondělí 28. května od 19.30 hodin: Gogol „NA STOJÁKA“ aneb Ženitba - skupina autorů a herců známých z populární zábavné TV show „NA STOJÁKA“ vysílané
TV HBO zahraje v žateckém divadle nastudovanou a nacvičenou ruskou hru N. V.
Gogola. Účinkují: Lenka Vychodilová, Ester Kočičková, Jana Tučková, Lumír Tuček,
Lukáš Pavlásek, Richard Němec, Karel Hynek, Petr Vydra. Producentem hry je filmová
společnost Total HelpArt T. H. A., zastupující též divadlo Sklep, s nímž mnozí účinkující
„stojákové“ úzce spolupracují. Vstupné 200 Kč.
Neděle 3. června od 19.30 hodin: Herci jsou unaveni - komedie Erica Asousse.
Herecký večírek s typickým francouzským šarmem a překvapivým dojezdem, v překladu Alexandra Jerie, „rozjedou“ české herecké hvězdy jako jsou: Svatopluk Skopal
(Norbert), Simona Postlerová (Mariana) alternace Vendula Křížová, Martin Zahálka (Yvan),Václav Vydra nebo Jan Čenský (Stefan), Naďa Konvalinková nebo Jana
Boušková (Yolanda), v roli Leticie alternují M.Pachlová,T.Vágnerová,L.Zahradnická
a B.Petrová. V produkci Jany Hanzlíčkové se režie ujal Jan Novák. Scénu vytvořil
Michal HESS a kostýmy Johana Schlosserová. Vstupné: 280, 270 a 260 Kč.
Letní kino v Žatci
•
•
•
•
•
•
Pátek 1. června od 21.30 hodin: Sněhurka a lovec, vstupné 90 Kč.
Sobota 2. června od 21.30 hodin: Muži v černém 3, vstupné 110 Kč.
Neděle 3. června od 21.30 hodin: Diktátor, vstupné 90 Kč.
Pátek 8. června od 21.30 hodin: Muži v černém 3, vstupné 110 Kč.
Sobota 9. června od 21.30 hodin: Prometheus, vstupné 100 Kč.
Neděle 10. června od 21.30 hodin: Útěk z MS-1, vstupné 90 Kč.
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
•
•
•
Na vernisáži výstavy obrazů Jindřicha Vytisky se opět sešli nejvěrnější milovníci umění.Nechyběl ani Vojtěch Kraus (vlevo) a akademický malíř Herbert Kisza. Sofie Šišková
pomohla Jindřichu Vytiskovi k estetickému řešení výstavy a divákům přiblížila jeho
současnou tvorbu.
Foto: Pavel Wolf
stavitele tvorby, která je každému čitelná.
Byl také jedním z iniciátorů Encyklopedie výtvarníků Chomutovska. K estetickému rozmístění obrazů v kadaňské
galerii přispěla velkou mírou výtvarnice
Sofie Šišková, která přítomným v úvodu
vernisáže přiblížila výtvarné krédo Jindřicha Vytisky. Malíři, který svou působností propaguje dobré jméno výtvarníků
našeho regionu, předala za vedení města
květiny galeristka Nikola Hovorková.
Vystavené obrazy budou k vidění do
29.května.
Pavel Wolf
Kadaňské noviny /25. května 2012
www.kadanskenoviny.cz
•
•
Návštěvní doba muzea a Křížovy vily: duben - září: úterý - pátek: 9.00 – 17.00
hodin, sobota a neděle: 10.00 – 16.00 hodin, pondělí: zavřeno (polední přestávka
12.00 – 12.30 hodin). Informace o stálých expozicích muzea a aktuality z jeho
činnosti najdete na internetových stránkách na adrese: www.muzeumzatec.cz.
Hlavní budova – Husova ul. 678: stálé expozice: Historický a urbanistický vývoj
města Žatce – Kabinet chmelových známek - Vývoj středního Poohří v pravěku
- Opevnění města Žatce - Žatecké obrázky (ikonografie města).
Do 18. srpna 2012: Emil Holub a slapy Viktoriiny - cestopisná výstava o E. Holubovi připravená ve spolupráci s Jihoafrickým velvyslanectvím v Praze.
Křížova vila – Zeyerova ul. 344
Do 15. června: Pichlaví ježci - výstava nabízí zajímavé výpěstky kaktusářů ze
Žatce a blízkého okolí. Seznámí vás s domovinou kaktusů (např. Mexiko, Bolívie,
Argentina), s jednotlivými druhy rostlin, jejich stavbou, dozvíte se, jak je u nás
pěstovat i jaká je historie kaktusářství u nás. Součástí výstavy jsou přednášky
spojené s promítáním fotografií. Krása kaktusů – 7. června 2012 od 17 hodin nám přiblíží domov kaktusů v Argentině a Chile. Vstupné na přednášky základní
30 Kč, snížené 20 Kč.
Zámek v Klášterci nad Ohří
•
Zámek je celoročně přístupný. Zámek je přístupný duben až září denně od
9.00 do 17.00 hodin. Mimo stanovenou dobu pouze na objednávku! Prohlídky v expozicích Muzea českého porcelánu, Muzea čínského, japonského
a evropského porcelánu, Pohádkové zemi Vítězslavy Klimtové a loutek rodiny Matěje
Kopeckého jsou každou celou hodinu. Poslední prohlídka se koná hodinu před
ukončením otevírací doby zámku. Více informací na www.zamek-klasterec.cz.
Státní zámek Krásný Dvůr
•
V zámku si můžete prohlédnout interiéry s dobovým zařízením, významná malířská
díla atd. Pozoruhodné jsou tematické sbírky např. barokní obrazový soubor psích
3
kam za kulturou
Napsali jste do redakce Kadaňských novin
portrétů. Okolo zámku se rozkládá anglický park. Zámecký park je volně přístupný
i v zimním období. Otevírací doba: září a květen ÚT – Ne 9 – 17 hodin, červen,
červenec, srpen ÚT – Ne 9 – 18 hodin, duben a říjen So a Ne 9 – 16 hodin. Ve
všední dny mohou zámek navštívit pouze předem objednané zájezdy. Vstupné: 80 Kč
dospělí, 60 Kč děti, studenti, důchodci, 200 Kč rodinné vstupné (2 dospělí + 3 děti).
V neděli 29. dubna byl vypraven zvláštní motorový vlak z Kadaně do Křimova. Po příjezdu si mohli návštěvníci prohlédnout historická
železniční vozidla ve zdejším muzeu. Byla tu také připravena ukázka dobových zbraní a uniforem z let 1918 až 1938. Dále se děti mohly
povozit na koni a nechybělo ani ohniště, kde si zájemci mohli opéct buřta. V prosluněné neděli se akce zúčastnilo 560 lidí.
Foto: Pavel Zárybnický a Karel Zárybnický. Další fotografie v galerii Kadaňských novin na adrese: www.kadanskenoviny.cz.
Dne 11.5.2012 navštívili školní družinu při ZŠ Rudolfa Koblice hasiči města Kadaně.Přijeli na školní hřiště a předvedli ukázku hasicí a záchranné techniky. Žáci si mohli vyzkoušet záchranné lehátko, ochranné oděvy a podrobně prohlédnout zásahové vozidlo. Vyprávění hasičů bylo poutavé a velmi pěkně připravené. Odborné informace byly doplněné
názornou ukázkou. Na závěr návštěvy proběhla simulace hašení požáru. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat hasičům města Kadaně za velmi pěkně připravenou a odborně
vedenou přednášku. Děkujeme a ohni zmar!
Vychovatelky a žáci školní družiny Základní škola Rudolfa Koblice,Kadaň
Ukončení poskytování bezplatného právního
poradenství pro oběti domácího násilí v Kadani
Z důvodu nedostatku financí a soustavného krácení dotací ze strany ministerstva práce a sociálních věcí pro potřeby poskytování sociálních právních
služeb pro oběti domácího násilí muselo
konzultační středisko pro ženské projekty ProFem, o. p. s. Praha zrušit registraci
pobočky poradny pro oběti domácího
násilí v Kadani ke dni 30. dubna 2012.
Bezplatné právní poradenské centrum pro
oběti domácího násilí v Kadani pracovalo
nejprve od roku 2008 pod hlavičkou Porad-
ny pro rodinu a mezilidské vztahy. Od roku
2010 přešlo pod ProFem Praha. Po celou
dobu poskytování bezplatného právního
poradenství ženám poškozeným domácím
násilím bylo právníkem za celé období 40
měsíců poskytnuto celkem 186 osobních
konzultací a právní pomoci. Mezi oběťmi
domácího násilí nebyly jenom ženy, ale mezi
oběťmi byli i muži a bohužel také senioři.
Na onlineporadně na telefonním čísle 728 079 355 ve stanovených dnech a
hodinách byly 198 tazatelům zodpověze-
Policie varuje: kontrolujte plynové kotle
Dne 26. dubna 2012 se v klubu v Prunéřově uskutečnila jednorázová akce ke Dni Romů.
Děti byly seznámeny s tradicemi, kulturou a historií.
Chomutovští policisté od minulého
týdne vyšetřují tragické úmrtí 21leté dívky v Jirkově. Dívka zemřela v důsledku
otravy oxidem uhelnatým v koupelně
bytu. K nahromadění oxidu uhelnatého
došlo během provozu plynového zařízení
a nedostatečného odvodu spalin z místnosti do komínového tělesa. Nasycení koupelny nebo i jiné části bytu oxidem uhelnatým
je zpravidla způsobeno nedostatečným přívodem vzduchu do místnosti, kde je instalováno plynové zařízení, závadou na plynovém zařízení a průchodností komínového
tělesa, která je nezbytná k odtahu spalin. K
dosažení kritické hodnoty nahromaděné-
ho plynu často přispěje i meteorologická
situace, kdy při ohřevu komínového tělesa
je snížen přirozený tah komínů.
Politice tímto apeluje na majitele, případně uživatele nemovitostí, aby nepodceňovali kontrolu plynových zařízení,
zejména funkci pojistky proti vracení
spalin, stav komínových těles a větrání
místností s plynovým spotřebičem. Oxid
uhelnatý je silně jedovatý plyn bez zápachu, který se vdechováním váže na červené krevní barvivo a blokuje tak schopnost
krve přenášet kyslík. Mezi první příznaky
patří nevolnost, malátnost a závratě.
Vrchní inspektorka nprap. Marie Pivková
Okénko Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň
Rodina a volný čas dětí
Začalo jaro, den se nám prodloužil
a nezadržitelně se blíží období letních
prázdnin. To znamená více volného času
pro děti. Právě v době, kdy děti nejsou
vázány žádnými povinnostmi, se často
setkáváme s jejich rizikovým chováním.
Média nás zahlcují zprávami a informacemi o stavu naší společnosti v souvislosti s negativními jevy v chování dětí
a mládeže a také o výrazně klesající věkové hranici mládeže porušující zákon.
Volný čas je důležitý v životě
každého z nás. Jedna z definic uvádí,
že volný čas je doba, která nám zbývá
po splnění pracovních i nepracovních
povinností, kdy nejednáme pod tlakem závazků, které vyplývají z našich
sociálních rolí. Tady bych ráda zdůraznila ono známé a často používané
- „nejdříve povinnosti, potom zábava“. Je to osvědčené pravidlo. Dítě by
si mělo splnit povinnosti dříve, než
začne „jeho volný čas“. Ten může trávit svobodně, ale také způsobem, který se od něj očekává nebo pod vlivem
ekonomickým, zdravotním.
Základní a velký vliv na trávení
volného času dětí má rodina (svůj podíl
má samozřejmě také škola, vrstevníci a jiné instituce či osoby dítěti blízké). Bohužel vliv rodiny se v současné
době snižuje – vše je často spojené
s nedostatkem času rodičů, který věnují
svým dětem. Dospělý se snaží zabezpečit rodinu = nemá čas, protože jej tráví
4
v práci = dítě nemá
vzor pro trávení volného času = nudí se =
volno tráví pasivními
činnostmi, obklopené
světem počítačových
her, případně se příliš
upne na vrstevníky.
Děti napodobují své
rodiče, tedy i způsob
trávení volného času.
Popišme si 3 způsoby,
jakými se vliv rodiny
na způsob trávení volného času uskutečňuje: Jana Selingerová,
1. nápodoba a gog PPP Kadaň
reprodukce – dítě by
od rodičů mělo přijímat vzorce pozitivního volnočasového chování 2. realizace
individuálních i společných pravidelných
zájmových činností v rodině – je důležité,
aby jak rodiče, tak i jejich děti trávili čas
společně, ale měli také vyhrazen čas a prostor sám pro sebe 3. sledování a reagování
na potřeby, zájmy a nadání dětí – rodina
by měla dítěti napomáhat při hledání jeho
životních cest. A co výzkumy? 78% českých
rodin s dětmi ve školním a předškolním
věku věnuje téměř každý víkend rodině.
Více než polovina rodin považuje za ideální
strávit víkend s dětmi aktivně, na výletech
do přírody nebo na hrady a zámky. Jako ideální aktivitu respondenti spontánně uváděli
výlet do přírody (18 %), návštěvu aquaparku
nebo bazénu (9 %), hory (7 %), cestování po
ČR (6 %), jízdu na kole, aktivní sport, výlet
do zoo, lyžování, turistiku nebo výlet pod stan.
Další čtvrtina by ráda
cestovala do zahraničí
(15 %) nebo k moři či na
jachtu (13 %). Zbývající
by volili odpočinek blíže
k domovu, ať už u vody (6
%), v zábavním parku (3
%), na dětském hřišti, při
dobrém obědě v restauraci, v klidu na zahradě
při opékání buřtů nebo
grilování, návštěvě kina
speciální peda- nebo pobytu v lázních.
Současný chrám konzumu - nákupní centra
- považuje za vhodné místo ke strávení ideálního víkendu poněkud překvapivě pouze
1 % dotázaných rodičů (naštěstí).
Je to jednoduché – večerní pomazlení,
pohádka, víkendový výlet – to vše je pro
dítě moc důležité. Jste přece rodina.
A pár herních tipů na konec pro jarní
procházku třeba po naší stezce maxipsa
Fíka - doma si určíme sedm věcí, které se
dají na chystané vycházce najít (jehnědy,
kočičky, kamínek, jarní kytičku, šnečí ulitu aj.). Připravíme dětem papírové sáčky,
na které napíšeme názvy vybraných přírodnin. Úkolem dětí bude naplnit během
cesty tyto sáčky zvolenými předměty. Jak
popohnat děti, když se loudají hezký kus
za vámi? Hned na začátku procházky
vysvětlete dětem tato důležitá hesla: Na
váš povel „medvěd“ vás děti musí doběh-
www.kadanskenoviny.cz
nout dříve, než napočítáte do deseti.
Odpočítávejte pořádně nahlas, aby
děti věděly, kolik času jim ještě zbývá na doběhnutí. Když děti během
cesty uslyší zvolání „potopa“, musí
vylézt nebo vyšplhat na nějaký předmět v okolí, a to do výšky minimálně
vašich kolen. Musí to stihnout opět
do té doby, než napočítáte do deseti, jinak jim nateče do bot. Chcete si
udělat malou přestávku? Posaďte se
a zaposlouchejte se do zvuků, které
vás obklopují. Po chvilce svoje závěry
srovnejte – všimli jste si stejných věcí?
A jedna rada pro muže: volný čas
poskytuje prostor mužům, aby ženám
opět imponovali a připravili zlaté
chvíle v podobě společných aktivit.
Spokojené jsou ty rodiny, kde je muž
schopen rodinu zabezpečit a vymyslet
společné aktivity, které zbytku rodiny
připadají smysluplné, a ze kterých se
pak právem stanou ony zlaté chvíle.
Jana Selingerová, speciální pedagog
PPP Kadaň
Příště: Říci? Neříci? A kdy? (o
adopci)
ny jejich dotazy k uvedené problematice.
Dále na e-mailu [email protected]
bylo za celou dobu činnosti poskytnuto
125 e-mailových poradenství. Na uvedené telefonní číslo a uvedený e-mail se
o pomoc obraceli občané nejen z Kadaně, ale
i z okresů Louny, Ústí nad Labem a Mostu.
Právník klientům bezplatně zpracovával
po celou dobu různé písemné návrhy, počínaje žádostmi o rozvod, návrhy na úpravy
práv rodičů, navýšení výživného, podání
trestního oznámení v souvislosti s domácím násilím, návrhy na předbežná opatření
k vyhoštění z bytu násilníka a pod.
Na základě přání klienta z jeho osobních důvodů, například strachu, se schůzky konaly i v terénu. Z dalšího výčtu činnosti byla široká veřejnost o problematice
domácího násilí seznámena i v oblíbeném klubovém pořadu Dámského klubu
v Kadani a v Klášterci nad Ohří.
Byly rovněž provedeny besedy k problematice domácího násilí s dětmi předškolního věku a jejich rodiči ve školkách,
ale i s dětmi v základních školách. Úkolem
odborného sociálně-právního poradenství
v Kadani bylo zejména poskytnutí pomoci
a podpory osobám ohroženým domácím
násilím, dále vést oběti domácího násilí ke
zvládnutí krizové situace vlastními silami.
Velmi dobrá spolupráce byla s Policií ČR,
obvodním oddělením v Kadani, Poděkování patří panu starostovi a paní místostarostce města Kadaň za poskytování propagačního materiálu o Kadani na jednání v Praze.
Poděkování dále patří bývalému generálnímu řediteli Severočeských dolů Chomutov
panu Ing. Janu Demjanovičovi, jednak za
sponzorování preventivní činnosti ProFemu o. p. s. Praha a za poskytování různých
drobných reklamních pozorností s logem
firmy pro nejmenší.
Poděkování dále patří paní Hrnkové,
autorce již zmíněného pořadu Dámského
klubu za propagaci a popularizaci práce
poradny v Kadani na posilnění právního
vědomí široké kadaňské veřejnosti a na závěr
poděkování patří paní Chrzové z Poradny
pro rodinu a mezilidské vztahy v Kadani.
Za celou dobu činnosti poradny byla
široká kadaňská veřejnost průběžně a pravidelně informována na stránkách Kadaňských novin. Poděkování patří panu Vlasákovi z redakce uvedených novin a všem
ostatním, kterým problematika domácího
násilí není cizí a měli zájem ji řešit.
I když poradna oficiálně svoji činnost
v Kadani skončila, v případě nezbytné
potřeby a nutnosti jsem ochotný nadále
bezplatně poskytovat obětem domácího
násilí právní poradenství na telefonním
čísle 725 21 20 12, případně i formou
osobní schůzky nebo e-mailu: [email protected]
JUDr. Štěpán Farkaš
Poradna pro děti a dospělé
Kontakt:
„K L Í Č“
PPP Kadaň
Fibichova 1129, Kadaň
Tel.: 474 334 487
E-mail: [email protected]
odblokování, terapie, odborné
poradenství, přednášky, semináře...
Mgr. Romana Adámková - 605 874 498
Mírové náměstí 120, Kadaň.
25. května 2012 / Kadaňské noviny
Vydejte se po Fíkových stopách
Vzorová karta, kterou obdržíte v Informačním centru na Mírovém náměstí a na
dalších vybraných místech. Sbírejte razítka
a získejte zajímavou odměnu.
Město Kadaň ve spolupráci s turisticky
zajímavými místy v okolí připravilo již
pátý ročník Turistické karty maxipsa Fíka.
Sbírání razítek do této karty začne právě
2. června, kdy Fík bude slavit narozeniny.
Pravidla putování po Fíkových stopách jsou stejná jako v předchozích
letech. Na každém turistickém místě
si budete moci vyzvednout turistickou
kartu a s ní i seznam turistických míst.
Na tzv. razítkových místech dostanete
razítko ve tvaru tlapičky maxipsa Fíka,
ovšem vždy s jinou číslicí. Po nasbírání
nejméně deseti razítek s různými číslicemi si budete moci v informačním centru Kadaň vyzvednout věcnou cenu nebo
zaslat vyplněnou kartu na adresu uvedenou v její spodní části a posléze vám
bude cena zaslána.
Je třeba připomenout, že turistická karta je platná pouze tehdy, jsou-li
řádně vyplněné všechny údaje a pokud
je dosaženo potřebného počtu razítek
(minimálně 10) s různými číslicemi.
1. Kadaň – radniční věž. Výstup na
ochoz radniční věže s průvodcem od 1. 5.
do 7. 9. 2012. V případě nepříznivého počasí je výstup na ochoz radniční věže zrušen.
Vstupenky budou v prodeji v informačním
centru vždy před začátkem prohlídky.
2. Kadaň – městské muzeum. Městské muzeum v Kadani se nachází ve františkánském klášteře. Vybrat si můžete ze
tří prohlídkových okruhů.
3. Kadaň - městské koupaliště. Otevírací doba dle počasí: červen – srpen
9.00 – 19.00 hodin.
4. Boží Dar. Ježíškova cesta - pohádková cesta pro děti i dospělé, malý okruh
měří 5,5 km a velký okruh 13 km.
5. Zámek Krásný Dvůr. V zámku si
můžete prohlédnout interiéry s dobovým
zařízením, významná malířská díla, sbírky porcelánu a hodin.
6. Autocamping Vikletice. Poskytuje
pronájem chatek a karavanů a není zde
omezen pobyt domácích zvířat.
7. Chomutov. V Chomutově můžete
navštívit městskou věž a budovu galerie
Špejchar.
8. Chomutov - Podkrušnohorský
zoopark. V největší zoo České republiky
vás čeká 160 druhů zvířat Eurasie.
9. Červený hrádek. Původně středověký hrad byl do raně barokní podoby
přestavěn v druhé polovině 17. století.
10. Hrad Hasištejn. Gotický hrad
pochází ze 14. století. V současnosti je
přístupná zřícenina hradu s věží spolu
s restaurací.
11. Autokemp Prunéřov. Ubytovat se
můžete v chatkách, karavanech a stanech.
Při teplém počasí je k dispozici přírodní
koupaliště.
12. Zámek v Klášterci nad Ohří.
Nabízí okruh Porcelánový (expozice českého i orientálního porcelánu), okruh
Pohádkový (výstava skřítků, strašidel
a loutek) a okruh Výstavní (návštěva
Thunské hrobky, stálá výstava mineralogie a další aktuální výstavy).
13. Horní hrad - Hauenštejn. Strážní
hrad z pol. 13. stol., později velkoryse přestavěn na pětipalácový prostorný
neogotický zámek. Dnes rodinný hrad.
14. Aquapark Klášterec nad Ohří.
Nabízí celou řadu zajímavých atrakcí. Otevírací doba: konec května - září:
9.00 – 19.00 hod. (dle počasí).
15. Louny – Městské informační
středisko. Poskytuje komplexní informace o všech službách souvisejících
s cestovním ruchem.
16. Žatec – městská radnice a věž.
Po domluvě v turistickém infocentru
v budově radnice je možný výstup na
ochoz radniční věže. Jedná se o jednu
z nejlépe přístupných radničních věží
v České republice.
17. Žatec – Chmelařské muzeum.
Největší muzeum na světě. Na 4 000 m2
výstavní plochy je zde dokládán vývoj
chmelařství od počátků pěstování chmele v raném středověku do začátku druhé
poloviny 20. století.
18. Žatec – Regionální muzeum K.
A. Polánka. Vzniklo v roce 1896. Kromě stálých expozic nabízí také zajímavé
krátkodobé výstavy.
19. Březenský drak aneb KU800. Unikátní možnost zblízka si prohlédnout velkorýpadlo KU 800, které pracovalo v Dole
Nástup Tušimice a poznat pohádku O březenském drakovi Severusovi. Stroj těžil na
Chomutovsku více jak 30 let.
Kadaňské noviny /25. května 2012
Fotbalový turnaj
se u příležitosti Fíkových narozenin odehraje na hřišti Tatranu Kadaň
2. a 3. června. Přijďte povzbudit mladé
fotbalisty bojující o poháry.
(vak)
www.kadanskenoviny.cz
5
Radek Holý a jeho pes Ory obhájili prvenství
Na deset tisíc letniček vysadili v Kadani pracovníci firmy Studený. Květinové koše,
které jsou nedílnou součástí pěkné květinové výzdoby, budou instalovány do konce
května. Všímaví občané jistě zaznamenali, že v místech, kde stával „dřevák“, zůstaly u
křižovatky záhony bez květin. To je proto, že zde letos začne rekonstrukce druhé části
Löschnerova náměstí.
Foto: (vv)
V květnu v Kadani probíhaly opravy komunikací. Na některých místech byl pokládán
takzvaný „mikrokoberec“. V rámci oprav byla dokončena druhá část okruhu na sídlišti D.
Foto: (vv)
Od pátku 11. do soboty 12. května probíhal v Kadani, především v areálu základní kynologické organizace, 7. ročník závodu ve služební kynologii „ O Kadaňský
pohár“. Do celkového hodnocení se započítalo 14 závodníků z osmi organizací.
Další startovali mimo soutěž. Tyto závody
pořádal Sportovní klub Městské policie
Kadaň ve spolupráci se Základní kynologickou organizací Kadaň.
Letošní ročník si připsal prvenství.
Poprvé se na soutěži představila žena.
První psovodkou v historii závodu se stala
Hana Jelínková se psem Albert z Městské
policie Slaný. A nevedla si špatně. „Celkově skončila na 4. místě s celkovým počtem
473 bodů,“ prozradil ředitel soutěže Jindřich Albrecht. Jak nám upřesnil, závod
byl rozdělen do dvou částí. Do poslušnosti a do obrany. „Poslušnost se skládala
z 10 disciplín a bylo možno celkově získat
maximálně 100 bodů. Obrana se skládala
z 8 disciplín a bylo možno celkově získat
500 bodů. Z celého závodu bylo možno
získat 600 bodů,“ dodal Albrecht.
Ve velmi dobrém světle se představili
domácí psovodi. Radek Holý a jeho pes Ory
vyhráli obě dílčí soutěže a i celý závod. Na
druhém místě v obraně skončil Pavel Hovorka s Kronem. „S celým průběhem soutěže
i dosaženými výsledky jsem spokojen,“ krátce zhodnotil oba dny Jindřich Drozd, ředitel
Městské policie Kadaň, který předal ceny
soutěžícím a poděkoval organizátorům.
Výsledky: Poslušnost: 1. Radek Holý
a pes Ory z MP Kadaň - 90 bodů, 2.
Daniel Suchopar a pes Luca z MP Praha - 86 bodů, 3. Pavel Černý a pes Pram
z VS Horní Slavkov - 84 bodů. Obrana: 1. Radek Holý a pes Ory - 441 bodů,
2.místo Pavel Hovorka a pes Kron
z MP Kadaň - 419 bodů, 3. David Trauč
a pes Ronny z MP Ústí nad Labem
- 417 bodů. Celkové pořadí: 1. Radek
Holý a pes Ory z MP Kadaň - 531 bodů,
2. David Trauč a pes Ronny z MP Ústí n.
L. - 498 bodů, 3. Jiří Rotsch a pes Caro
z MP Praha - 480 bodů.
Hlavním rozhodčím závodů byl Jindřich Weinert. Jaký by to byl závod bez
pořádného guláše. Uvařil jej a také další
stravu připravil Radek Vyhnálek.
„Dík patří sponzorům, kteří přispěli ať
finančně, nebo darem. Poděkování patří
také všem, kteří se podíleli na přípravě,
organizaci a uskutečnění tohoto závodu,“
dodal na závěr Jindřich Albrecht.
Sponzoři závodu: Oční optika Ludmila Slavíková, Bezpečnostní služba
Při vyhlašování výsledků třikrát vystoupal na stupínek nejvyšší Radek Holý a jeho pes
Ory z Holíkova. V kategorii obrana se na druhou příčku postavil další zástupce MP
Kadaň Pavel Hovorka se psem Kronem. Na snímku vpravo je David Trauč a pes Ronny
z MP Ústí n. L, kteří skončili v celkovém pořadí na 2. místě.
Foto: (vv)
IBIS s. r. o Ing. Zdeněk Buček, B. P.
Š-Company s. r. o. Milan Baraniak,
1. Krušnohorská realitní kancelář Petr
Borovec, Zemní práce Milan Sýkora,
ZOO Shop Archa Lubomír Kříž, Ing.
Vladimír Lažanský - majitel zámku a
pivovaru v Chýši, Rybratex s. r. o, Čeps
a. s., Energo Tušimice s. r. o, SD Kolejová
doprava a. s., Flor express Kadaň s. r. o.,
Jeyes s. r. o., ČEZ a. s., Skylia Company
s. r. o., Marie Jindřichová - Turistická
ubytovna Harmonie Kadaň.
(r)
Během závodu se pěkně zapotili i figuranti. Na snímku vpravo je Josef Reisinger v roli
prchajícího pachatele. Druhým figurantem byl Petr Svoboda (vlevo) a měl celý den také
plné ruce práce. Pomocnými figuranty z MP Kadaň byli Jiří Schmidt a Vladimír Šimáček.
Fotografie ze závodů najdete na www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
Volná pracovní místa
V pátek 11. května se naše škola ZŠ a MŠ při nemocnici zúčastnila 14. ročníku Divadýlka v Chomutově. Jde o nesoutěžní přehlídku dramatické tvořivosti žáků ze speciálních
škol. Děti si připravily divadelní nebo taneční vystoupení, které pak předvedly v kulturním domě v Chomutově. Dvoudenní přehlídky se zúčastnily speciální školy z celého chomutovského okresu, Karlových Var, Loun, Mostu, a dokonce i z Annabergu.
Naše škola si letos připravila taneční vystoupení nesoucí název ,,Vesmír“, ve kterém naši
žáci předvedli své pohybově-taneční dovednosti. Vystoupení se povedlo a divákům se
velmi líbilo. Děkujeme všem paním učitelkám, které se podílely na přípravě a nácviku
vystoupení, KZK za to, že jsme si vystoupení mohli trénovat v kulturním domě Střelnice
a v neposlední řadě patří největší dík dětem za krásnou prezentaci školy a města. (zs)
ZF Electronics Klášterec s.r.o. , mezinárodní firma zabývající se výrobou elektrotechnických
komponentů a komponentů pro automobilový průmysl hledá vhodné kandidáty na pozice:
Požadujeme:
Mechanik elektronik
SŠ vzdělání elektrotechnického zaměření
částečná znalost německého jazyka (znalost anglického jazyka výhodou)
řidičský průkaz sk. B
znalost práce na PC, základní znalost HW-PC, lokalizace a opravy elektronických zařízení
základní orientace v programování a úpravách PLC (Mitsubischi, Siemens Simatic S5 a S7,
Siemens LOGO!, MICRO3, Eberle, Dold)
Požadujeme:
Mechanik seřizovač
SŠ vzdělání v oboru elektro
znalost práce na PC
částečná znalost německého jazyka výhodou
práce v třísměnném provozu
Nabízíme:
Žáci ZŠ Rudolfa Koblice strávili velikonoční prázdniny ve francouzské metropoli
v Paříži,kam jeli poznat krásu a památky tohoto města. Navštívili jsme zde všechny známé
historické památky rozložené po obou stranách řeky Seiny, Eifellovu věž, ale i zámek a zahrady ve Versaille a to vše jsme mohli porovnat s moderní čtvrtí La Défense. Po třech dnech
„maratónu“ v chůzi jsme byli trochu unaveni, ale moc nadšeni a nabiti dalšími vědomostmi a zajímavostmi o dějinách Paříže, přírodních a zejména kulturních památkách, které
budeme moci využít v učivu dějepisu nebo zeměpisu. Příští školní rok uskutečníme poznávací zájezd do Benátek nebo Říma a už se moc těšíme.
Lenka Perestjuková
6
motivující platové ohodnocení
13. a 14. plat (při splnění podmínek)
týden dovolené navíc
možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
moderní pracovní prostředí
Strukturovaný životopis zašlete, prosím, na: [email protected]
adresa: Osvobozená 780, 431 51 Klášterec nad Ohří, osobní dotazník je možné vyplnit na www.zfklasterec.cz
www.kadanskenoviny.cz
25. května 2012 / Kadaňské noviny
Žáci z AMOSU se v EU neztratí
Úspěch Tanečního
studia M
Na fotografii: Antonín Rohan – 2. místo, Irena Kuvíková a Andrea Šubová 10. a 14. místo.
Žáci 1. a 3. ročníku oboru prodavač
ze Střední odborné školy služeb a ze
Středního odborného učiliště Kadaň se
zúčastnili celostátní soutěže „Český prodavač v EU“ v Ústí nad Labem.
Soutěž byla zaměřena na odborné
dovednosti, znalosti a prodej zboží,
dále součástí soutěže byl i vědomostní
test k problematice EU a samozřejmě
i zkouška ze znalosti cizího jazyka. Ve
velké konkurenci obsadili naši žáci
pěkné 2., 10. a 14. místo. Žáky na
soutěž připravovaly učitelky odborného výcviku Marcela Hůlová a Ingeborg
Nechanická.
Renata Kalašová, SOŠs SOU Kadaň
Ve dnech 4. a 5. května 2012 se
zúčastnila členka Tanečního studia M Petra Jiříková mezinárodní
taneční soutěže „Hradecká Odette“ v Hradci Králové. Třináctiletá
Petra soutěžila v kategorii klasický
tanec - sóla (13-15 let) s choreografií
s názvem Carmen. Soutěž probíhá
již šestým rokem a je známá účastí
tanečníků s vysokou až profesionální úrovní. Soutěže se zúčastnilo
19 tanečních škol a na jevišti se vystřídalo více jak 300 tanečníků rozdělených do pěti kategorií. V této obrovské konkurenci vybojovala Petra ve
své kategorii krásné 7. místo z celkového počtu sedmnácti účastníků.
V porotě zasedli opravdoví profesionálové - sólisté ND Michal Štípa, Nikola Mrázová, Mgr. Kateřina
Slavická z Taneční konzervatoře hl.
města Prahy a další.
Petře za celý kolektiv Tanečního
studia M blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v další taneční
tvorbě.
(mv)
Projekt Příležitost se chýlí ke konci
V těchto dnech končí tříletý projekt
Příležitost do budoucna, mezinárodní
podpora pro rodiny s dětmi.
Po dobu tří let jsme měli možnost
rozvíjet zahraniční spolupráci a původně pracovní vztahy po vzájemných návštěvách a setkávání postupně přerostly
v přátelství.
Realizace všech aktivit v rámci projektu Příležitost byla náročná pro celý
tým, ale velmi nás obohatila o nové
informace získané na zahraničních cestách, zkušenosti a poznání.
Cílem projektu bylo ukázat rodinám
s dětmi jiný pohled na prorodinnou politiku a sociální systém zejména v Německu a Belgii.
V rámci projektu jsme zrealizovali
celkem 25 cest (15 do Německa, 3 do
Belgie a 7 v ČR), kterých se účastnilo 555 osob; pět motivačních kurzů
s výukou PC pro celkem 50 osob a
sedm vzdělávacích kurzů pro rodiče Silní rodiče – Silné děti ® pro 82
rodičů. Dalších 132 osob bylo podpořeno sociálním, právním nebo
finančním poradenstvím.
Tímto bych chtěla poděkovat všem
partnerům českým i zahraničním, početnému realizačnímu týmu, který se podílel na bezproblémovém chodu projektu,
ale i všem, kteří se zúčastnili a jakkoliv
projekt podpořili.
Jarmila Bůchová, koordinátorka projektu, jednatelka RADKA o.s.
Soutěž potvrdila nutnost...
(pokračování z 1. strany)
Získané poznatky jen potvrzují
potřebu dopravní výchovy dětí. Především s ohledem na jejich bezpečnost.
Z tohoto pohledu můžeme být v Kadani spokojeni. Dětské dopravní hřiště ke
svému účelu slouží dobře. „Není týden,
někdy dokonce den, aby se na dětském dopravním hřišti něco nedělo,“
pochvaluje si Jiří Pazdera. Plusem je,
že hřiště využívají i školy z okolí. Velký
kus práce v dopravní výchově odvádějí
i letos čtyři preventisté městské policie.
Především se zaměřili na 4. a 5. třídu
ZŠ, kde celkem letos odučí 400 hodin,
a to nad rámec svých povinností. Viděli
jsme je ale i při nedávných Dopravních
hrách mateřských škol a dalších akcích.
Výsledky okresního kola dopravní
soutěže mladých cyklistů: I. kategorie:
1. Písečná Chomutov (Kateřina Dvořáková, Lukáš Kuchař, Thang Nguyen,
Kamila Podolská), 2. Studentská Jirkov
(Libor Duchoň, Jiří Pernet, Linda Roncová, Barbora Veselá), 3. Na Příkopech
Chomutov (Kateřina Bartošová, Jan
Čáp, Kateřina Kölblová, Lukáš Vávra),
4. ZŠ Rudolfa Koblice (Martin Bláha, Lucie Březinová, Klára Štějnarová,
David Štiblický).
Jednotlivci: 1. Jan Čáp (Na Příkopech CV), 2. Kateřina Dvořáková, 3.
Kamila Podolská, 4. Nguyen Thang
Cuong (všichni ZŠ Písečná), 5. Jiří Pernet (Studentská Jirkov).
II. kategorie: 1. 3. ZŠ Kadaň (Martin
Kocík, Daniela Kolářová, David Roubín
a Veronika Roubínová), 2. Písečná Cho-
Jiří Pazdera gratuluje jednomu z oceněných účastníků soutěže.
mutov (Dominika Burešová, Michal
Falešník, Martin Myšák, Eliška Šidlochová), 3. ZŠ Rudolfa Koblice (Tereza
Brotánková, Jan Paul, Rudolf Ridoško,
Adéla Štěrbová), 4. Školní Chomutov
(Pham Minh Duc, Karla Sieberová,
Eliška Vydarená, Matěj Zdráhal).
Jednotlivci: 1. Eliška Šidlochová (ZŠ
Písečná), 2. Martin Myšák (Písečná), 3.
Veronika Roubínová, 4. Daniela Kolářová, 5. Martin Kocík (všichni 3. ZŠ
Kadaň).
Ke zdárnému průběhu soutěže
přispěli svým dílem: Městská policie
Kadaň, Magistrát města Chomutova, Hasiči Kadaň, Policie ČR, služba
dopravní policie Chomutov, Automotoklub Kadaň, Hasiči SD Tušimice,
DDM Kadaň - Šuplík, Ing. Ivan Bejček,
Milan Bubela, Zdeněk Hofman. Všem
patří velké poděkování.
(r)
Ohlédnutí za vítáním jara
Úspěšná firma z našeho regionu - MK Mont
Illumination oslavila 20 let od svého založení
Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen výrobní prostory a seznámit se s postupem výroby, ale mohli si prohlédnout i produkci firmy.
Ve čtvrtek 26. dubna 2012 se konala na průmyslové zóně v Klášterci nad
Ohří velká oslava k výročí 20 let od
založení společnosti MK MONT ILLUMINATION. Tato rodinná firma
manželů Kalinových se zabývá výrobou
a instalací vánočních výzdob, světelných dekorací a sezónními výzdobami.
Vyrábí se zde i 3D dekorace, LED světelné nápisy a řada dalších zajímavých
produktů.
Oslavu spojila společnost se slavnostním otevřením nových výrob-
ních prostor a spuštěním nových technologií. O tom se mohli pozvaní hosté
přesvědčit při prohlídce se zajímavým
výkladem.
O pohodu pozvaných hostů se starala
agentura Martin Production se zpěvačkou Petrou Janů, Kaméliemi, Zuzanou
Novou, Martinem Francem a dvojicí
komiků Davidem Šírem a Miroslavem
Reilem. Celým pořadem provázel moderátor TV Nova Aleš Lehký.
A protože se vydařilo i počasí, byli
všichni účastníci nadmíru spokojeni. (jas)
Kadaňské noviny /25. května 2012
Manželé Kalinovi otevřeli při příležitosti
kulatého výročí nové výrobní prostory.
Další fotografie v galerii Kadaňských
novin na www.kadanskenoviny.cz.
Foto: Jan Straka
www.kadanskenoviny.cz
Všichni žáci Sluníčkové školy se svými učiteli jako každý rok oslavili příchod jara projektovými dny. V pátek
třídní kolektivy vyrazily především do
přírody – do Zásady, na vrch Úhošť,
k vodárně, na Kadaňský stupeň, na
rozhlednu či Zadní kopec. Tam žáci
rozdělení do skupin plnili různé úkoly,
poznávali rostliny i zvířata a hlavně si
užívali překrásného počasí. Další třídy
zamířily za poznáním do Městského
muzea ve františkánském klášteře, kde
si děti prohlédly archeologické nálezy
z okolí Kadaně. Deváťáci se navíc vydali na prohlídku kostela Povýšení sv.
Kříže na Mírovém náměstí, kde je přivítal farář – pan Čermák - a provedl je
svým vyprávěním historií této památné
stavby (děkujeme).
V pondělí pak následoval program,
ze kterého si každý určitě vybral – písničkové pásmo, medvědář s medvídě-
tem, akrobacie leteckých modelů, ukázky agility psů, líčení, kresby na obličej,
kadeřnický salon, trampolína, skákací
boty up-wing…
Počasí se překonávalo, jaro ukázalo svou přívětivou tvář, a tak si žáci
a jejich kamarádi z mateřské školy Barvička den užili naplno. Paní Němečková všechny účastníky osvěžila připravenými nanuky, proto i mlsné jazýčky
byly spokojené.
Samozřejmě taková událost se neobejde bez sponzorů a obětavců, kteří
svůj volný čas strávili právě s námi.
Proto touto cestou děkujeme firmám
Sasme, RRK, Havelková partners
a Nowako za sponzorské dary, Městské
policii Kadaň, letecké akrobacii – Špeldovi, agility, studentkám oboru kadeřnice pod vedením D. Kančiové za čas a
ochotu, se kterou se nám věnovali.
Mgr. Jana Lukešová
7
Po stopách
povodně
KINO
hraje
Kino Hvězda
ul. Kpt. Jaroše 1466, telefon 474 334 481
Pátek 25. května
Od 17.00 hodin
STREETDANCE 2 3D
VB, 2012, 85 min., přístupné pro všechny,
titulky. Vstupné 145 Kč.
oceněný 11-ti Oscary nyní v novém 3D
kabátě. Hrají Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet a další. Vstupné 140 Kč.
Čtvrtek 31. května
Od 17.00 hodin
Od 20.00 hodin
MUŽI V ČERNÉM 3 3D/PREMIÉRA
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
USA, 2012, 104 min., přístupné pro všechny, český dabing. Akční sci-fi komedie.
Staří známí agenti jsou zpět, aby opět
zachránili budoucnost lidstva. Hrají Will
Smith, Tommy Lee Jones a další. Vstupné
165 Kč.
ČR, 2012, 113 min., přístupné pro všechny. Další příběh plný humoru, romantiky
a lásky. Vstupné 115 Kč.
Od 23.00 hodin
DIKTÁTOR
USA, 2012, 83 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Komik a mystifikátor Sacha Baron
Cohen neomezeným vládcem zemičky
jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil
zachránit před demokracií. Vstupné 115 Kč.
Sobota 26. května
Od 17.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Od 20.00 hodin
SNĚHURKA A LOVEC / PREMIÉRA
USA, 2012, přístupné pro všechny,
český dabing. V této verzi pohádky,
která je natočena ve stylu výpravné dobrodružné fantasy, si princezna neváhá navléknout brnění
a na zlou macechu vyrazit s mečem
v ruce. Hrají Charlize Theron, Kristen Stewart (Twilight), Chris Hemsworth a další.
Vstupné 115 Kč.
Regionální muzeum K. A. Polánka
v Žatci pořádá v sobotu 26. května turistický pochod „Po stopách velké povodně“.
Pěší trasa o délce přibližně 21 km
povede údolím Zlatého potoka do
Blšan na paměť povodně na Blšance
v roce 1872. Start pochodu je v 9.00
hodin na zahradě muzea. Cestou
účastníci zhlédnou snímky z tragické
povodně před 140 lety.
Zajímavé lokality na trase: Veletice - ve Veleticích se narodil MUDr.
Adolf Seifert (1826–1910, nejvýznamnější žatecký historik) a Karl Schlimp
(1834–1901 architekt a továrník, projektoval ZŠ Komenského, alej v Žatci
a nádraží Praha – Těšnov).
Holedeč - bunkr opevnění z 2. svět.války,
paleolitická lokalita. Měcholupy - bývalý
pivovar, zámek, na hřbitově náhrobek dr.
Tischera. Železná - železniční viadukt
(technická památka), menhir u hospody
Libořice - zámek (bývalá tvrz). Liběšovice - archeologická lokalita - únětické
pohřebiště. Siřem - kostel, sýpka, pobyt
Franze Kafky. Blšany - kostel, fara, radnice, opodál sv. Václav, motorest na návsi.
Startovné je 30 Kč a platí se při startu
v zahradě muzea. Zpáteční cesta je zajištěna autobusem.
(mž)
ČR, 2012, 113 min., přístupné pro všechny. Další příběh plný humoru, romantiky
a lásky. Vstupné 115 Kč.
Od 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR, 2012, 113 min., přístupné pro všechny. Další příběh plný humoru, romantiky
a lásky. Vstupné 115 Kč.
Neděle 27. května
Od 17.00 hodin
AVENGERS 2D
USA, 2012, 137 min., nevhodné do 12-ti
let, český dabing. Pro ty, kteří dávají přednost klasickému formátu před 3D verzí.
Hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo a další. Vstupné 110 Kč.
Od 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL / PREMIÉRA
Již podruhé, po loňské premiéře, vyrostlo
pod kadaňskými hradbami ležení Johanitů.
Tento rytířský řád v Kadani kdysi působil
a nemalou měrou přispěl k jejímu rozvoji z původně trhové osady až po královské
město. Diváci měli možnost vidět jak bojové dovednosti rytířů, tak jejich léčitelské
schopnosti. Další fotografie najdete v galerii
Kadaňských novin na www.kadanskenoviny.cz.
Foto: Karel Zárybnický
ČR, 2012, 113 min., přístupné pro všechny. Další příběh plný humoru, romantiky
a lásky. Vstupné 115 Kč.
Pondělí 28. května
Od 17.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL / PREMIÉRA
ČR, 2012, 113 min., přístupné pro všechny. Další příběh plný humoru, romantiky
a lásky. Vstupné 115 Kč.
Od 20.00 hodin
DIKTÁTOR
USA, 2012, 83 min., nevhodné do 15-ti let,
titulky. Komik a mystifikátor Sacha Baron
Cohen si navlékl mužný plnovous a spolu
s ním masku neomezeného vládce zemičky
jménem Wadiya, kterou chce ze všech sil
zachránit před demokracií. Vstupné 115 Kč.
Úterý 29. května
Od 17.00 hodin
STREETDANCE 2 3D
VB, 2012, 85 min., přístupné pro všechny,
titulky. Po fenomenálním úspěchu prvního dílu přichází do kin pokračování.
Vstupné 145 Kč.
Od 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR, 2012, 113 min., přístupné pro všechny. Další příběh plný humoru, romantiky
a lásky. Vstupné 115 Kč.
Středa 30. května
Od 17.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL / PREMIÉRA
ČR, 2012, 113 min., přístupné pro všechny. Další příběh plný humoru, romantiky
a lásky. Vstupné 115 Kč.
Od 20.00 hodin
TITANÍC 3D
USA, 1997/2012, 194 min., přístupné pro
všechny, český dabing. Legendární film
8
Královská Kadaň poosmé
Letošní ročník soutěže všech kadaňských škol Královská Kadaň se vydařil na
jedničku. Celé dopoledne na Sluníčkové
škole provázela dobrá nálada. Přispěl
k ní zejména představitel císaře a krále
Karla IV. na Císařském dnu pan Milota.
Nebyl sice v porotě, ale svým krásným
hlasem předčítal z kadaňských pověstí a filosofoval se soutěžícími o smyslu
života. Karel IV. a jeho doba provázeli
celý průběh soutěže – v soutěžních úkolech se objevil jako dárce privilegií, ve
vyprávění pana Miloty jako jeho téměř
životní role a figuroval také v gastronomickém testu v závěru soutěže (můžete
si ho zkusit vyřešit na konci článku).
Test souvisel s občerstvením i obědem,
vše bylo připraveno v souladu s myšlenkou: Jaká jídla by Karel IV. mohl mít na
svém stole. Žáci i jejich učitelé v porotě
se snažili a byli milí, a tak si snad domů
odnášeli dobrý pocit a dárek v podobě
Kadaňských legend. Vítězové byli odměněni ještě poukázkou na oběd či večeři
v restauraci MOVA a hodinou bowlingu
zdarma – to díky sponzorskému daru
pana Vladimíra Malhause. Na sponzorování soutěže se podílelo i město Kadaň a
Sluníčková škola. I když ceny byly velmi
pěkné, největším přínosem pro všechny
soutěžící je poznání minulosti města a
oprávněná hrdost na vlastní dějiny.
Na hostině u Karla IV.
Test z gastronomie
1. Kdyby měly naše kuchařky k dispozici jen suroviny z kuchyně Karla IV.,
kterou část dnešního oběda by určitě
nemohly připravit?
a) polévku
b) steak
c) přílohu (krokety)
d) omáčku
e) zeleninovou oblohu
2. Na hostině Karla IV. se nemohly
podávat pečínky:
a) z kapouna
b) z bažanta
c) z krůty
d) z kuřete
e) z kvíčal
3. Kterou zeleninu mohli dodávat Karlovi královští zahradníci do královské
kuchyně?
a) fazole
b) papriku
c) kukuřici
d) rajčata
e) ředkev
4. Při hostině byly stoly plné ovoce.
Které ovoce se tam ale nemohlo objevit?
a) hrušky
b) třešně
c) jahody
d) ananas
e) hroznové víno
5. Kupci nabízeli spoustu domácích i
cizokrajných oříšků. Které oříšky nemohl
Karel IV. určitě ochutnat?
a) vlašské ořechy
b) burské oříšky
c) mandle
d) pistácie
e) lískové oříšky
(řešení: 1c, 2c, 3e, 4d, 5b)
Dub byl zvolen strážcem
Zprávy pro budoucnost
V areálu naší Sluníčkové školy
máme už několik stromů s označením
Významný strom.
Před několika lety jsme vysadili
jinan dvojlaločný (Ginkgo biloba).
Bývá nazýván živou fosilií, neboli
zkamenělinou. Jeho fosilní nálezy pocházejí z doby dinosaurů.
Našemu jinanu se daří a dělá nám
radost.
Před dvěma lety jsme slavnostně
vysadili lípu, český národní strom. Její
ratolesti jsou součástí některých našich
státních symbolů i bankovek.
Letos jsme se rozhodli vybrat lípě
partnera a do její blízkosti zasadili dub
letní (Quercus robur). Jeho latinské
jméno se někdy odvozuje z keltštiny a znamená krásný strom plný síly.
Dokáže prý přežít i úder blesku. V různých mytologiích je spojen s nejvyššími
hromovládnými božstvy. Byl zasvěcován nejvlivnějším bohům – Řekové ho
zasvětili Diovi, staří Slované bohu hromu a blesku Perunovi, keltští druidové
v dubových hájích obětovali.
My jsme k jeho kořenům uložili 30.
dubna 2012 Zprávu pro budoucnost.
Bude určitě dobře chráněná. Nejen proto, že jejím strážcem bude právě dub,
symbol síly, dlouhověkosti a odolnosti,
ale i proto, že jsme ji vložili do skleněné
lahve (sklo je nesmrtelné, rozkládá se
tisíce let).
Co jsme do zprávy napsali? To je
naše tajemství. Je určeno budoucnosti.
Věříme, že to bude stále „doba lidí.“
Mgr. Jiřina Rutová, ředitelka Sluníčkové školy
www.kadanskenoviny.cz
POHŘEBNÍ SLUŽBA
FRANTIŠEK BARÁK
pokračuje ve své činnosti
v nových prostorách
ve VRCHLICKÉHO ULICI Č. 172
(na náměstí za lékárnou doprava)
Zajišťujeme: kompletní služby spojené s pohřbem
Nabízíme: velký výběr pohřebního zboží, obaly na urny,
hřbitovní vázy, fotostojánky, bateriové svíčky a pod.
Pracovní doba po - pá 8.00 - 14.00 hod.
Tel. č.: 474 33 46 18, pí. Renata Eisová
Stálá služba: 602 49 10 50
Více informací na www.levnypohreb.cz
25. května 2012 / Kadaňské noviny
Čarodějnice 2012 Boletický biatlonový víkend
Několika snímky se vracíme k letošnímu pálení čarodějnic. Čarodějnice na
snímku vlevo hořela v Kadaňské Jeseni,
kde si nejen místní obyvatelé tradičně
připomínají staré tradice.
Velmi hezky skončil čarodějnický
rej v kadaňském domově pro seniory.
Čarodějnice za podpory obyvatel domova nakonec vyčarovaly pěknou desku
na cvrnkání kuliček. Jak nám prozradila Lenka Raadová, ředitelka Městské
správy sociálních služeb, klienti domova
podobný hrací stůl viděli v jiném zařízení a moc si ho přáli. Plánují, že brzy
uspořádají první turnaj.
V neděli 29. dubna absolvoval Klub
biatlonu DDM Kadaň další regionální
závody, které pořádal Klub biatlonu Jílové v Děčíně - Boleticích nad Labem.
Na start se postavilo až sto závodníků ze dvanácti klubů z celých Čech a ze
dvou klubů ze Saska.
V 10.00 hodin byl odstartován rychlostní závod, kde jsme měli zastoupení
v kategorii žáků B a dorostenců B.
Tento závod se nejlépe vydařil Honzovi
Horákovi, který se vypořádal se střelbou
za 0, 0, tzn., že trefil všech deset terčů
a doběhl si pro 3.místo. Vojta Král byl
střelecky také výborný, obě střelby za 1,1,
bohužel běžecky to stačilo na 8.místo.
David Šmíd pokazil střelbu v ležce,
netrefil se třikrát, proto se střelbou na
stojce za 1 umístil na 4.místě.
Druhý závod byl rychlostní se skupinovým startem. Také v tomto závodě se
dařilo Honzovi Horákovi střelecky, opět
za 0,0 a umístění na 3.místě je výborný
začátek jeho letní sezony.
Bohužel Vojtovi Královi tento závod
nevyšel střelecky a přirážka za neoběhnuté trestné kolo. Vojtu posunula
na 11.místo. Dorostenec David Šmíd
i s druhou nejlepší střelbou ve své kategorii (3,2), skončil na 4.místě.
Další závody se konaly v Plzni a Liticích o víkendu 18.-20. května.
(a.š.)
malý
oznamovatel
Prodám
Prodám nebo dlouhodobě pronajmu
garáž za teplárnou v os. vlastnictví. Tel.:
724 343474.
Prodám chatu v Mariánském údolí u
Klášterce nad Ohří. Tel.: 776 808 434,
Pronájem
Pronajmu byt 2+1 v Kadani na sídlišti
„C“ za 7 000 Kč/měs. včetně energií. Vratná kauce jeden nájem předem. Tel. kontakt:
725 424 725.
Pronajmu dlouhodobě nadstandartně
zařízený byt 2+1 v rodinném domě v blízkosti centra Kadaně. Vhodné pro manažery
firem, vyšší nájem. Tel.: 604 942 194.
Služby
Opravy šicích strojů u Vás doma.
Tel.: 606 576 555.
Stálý nábor nových členů
www. judokadan.cz
V Kadani v tělocvičně 1. ZŠ
Informace na tel.: 724 503 784
V sobotu 28. dubna se na nohejbalových
kurtech uskutečnil turnaj trojic, který
pořádal Sportovní klub Městské policie Kadaň. Zúčastnilo se ho sedm týmů.
K vidění byl pěkný nohejbal. K úspěchu
turnaje přispělo i hezké počasí. Bez „ztráty
kytičky“ prošel celým turnajem tým Petrom (horní snímek) a odnesl si pohár pro
vítěze.
Konečné pořadí. 1. Petrom 12:0 6 bodů,
2. Car Service 10:3 5, 3. TH Blues 9:5 4, 4.
Kuku 6:7 3, 5. SK MP A 5:8 2, 6. Seli Boys
2:10 1, SKMP B 1:12 0. Další fotografie
najdete v galerii Kadaňských novin na
www.kadanskenoviny.cz.
Foto: (vv)
V malé Bradavice se proměnila Mateřská škola Olgy Havlové. Děti, které se proměnily
v čaroděje a čarodějnice, během odpoledne plnily čarodějný testament, který měl šest částí.
Úkoly nebyly složité a děti bavily. A komu po soutěžích vyhládlo, ten si mohl u ohýnku
opéci buřtíka. Další fotografie najdete v galerii KN na www.kadanskenoviny.cz. Foto: (vv)
Nestor kadaňského koloběhu
Rosťa Točík nevzdal žádný závod
Překvapil zájem
o branball
Halová sezóna pomalu končí, florbalisté i fotbalisté už mají svoje soutěže
dohrány. Najít čas, kdy je v kadaňské
sportovní hale volná hlavní plocha, proto už není tak těžké jako před pár týdny.
Dům dětí a mládeže toho využil a ve
spolupráci s vedením haly uspořádal akci
nazvanou Hexasport.
Šlo o „ochutnávku“ šesti sportů, mezi
kterými byly tradiční (volejbal, basketbal, florbal, gymnastika), ale také zatím
málo provozované nebo téměř neznámé
(fitbox, branball). V těchto šesti disciplínách účastníci absolvovali jednoduché
tréninkové jednotky. Největší ohlas mělo
zařazení branballu (zjednodušeně se dá
říct, že jde o pálkovanou hru s pravidly
podobnými baseballu), naopak volejbal
byl zvlášť pro mladší účastníky většinou
dost tvrdým oříškem. Nicméně všechny sportovní bloky byly zaměřeny na
seznámení se základy nabízených sportů
a v tomto směru byli všichni spokojeni.
Příjemně překvapeni byli v mnoha směrech i organizátoři.
„Do poslední chvíle jsme se báli o
účast, protože na halové sporty bylo
dneska až moc krásně, ale nakonec přišlo 30 lidí a s tím jsme více než spokojeni. Také nás překvapila šikovnost a
všestrannost některých dětí a zájem o
branball, který nejspíš brzy zopakujeme“ řekla hlavní pořadatelka akce Bára
Maxová z kadaňského Šuplíku.
(šup)
Občanské sdružení Světlo, Klub DOpatra
Letní prázdninový pobyt
na horské chatě Bernava
(obec Blatno u Chomutova)
Rosťa Točík zaznamenal 12. května již svůj 252. start v nejvyšší soutěži koloběžkářů, ve
které kadaňské Jafiduto startuje již 25 let.
Již po 25. v řadě se koloběžkový klub
Jafiduto Kadaň zúčastní seriálu Rollo ligy,
nejvyšší soutěže koloběžkářů v naší zemi.
Ligová sezona odstartovala 12. května
v Moravské Třebové a na startu neměl
chybět současný lídr družstva Míla Bárta
ze Zásadky u Mladé Boleslavi a ani nejzkušenější závodník, nestor kadaňského
koloběhu Rosťa Točík. Ze statistik víme,
že pro Rosťu šlo již o 252. start v jeho
bohaté kariéře, z nichž ani jeden nevzdal
a jen jednou skončil na nebodovaném
místě. Co se týče největších úspěchů, tak
jen připomínáme celkové vítězství v Rollo lize v roce 1993 a 8 vítězství v jednotlivých závodech, to poslední v roce 1996 ve
Valašském Meziříčí. V soutěži družstev
pak dopomohl svými výkony k dalším
5 triumfům v letech 1988-1997. Dalšími
členy týmu pro nadcházející sezonu jsou
ještě synové zmíněných borců, Tomáš
Bárta a Jára Točík a také zkušený Tomáš
Bláha.
Pro příznivce tohoto sportu přinášíme předběžnou pozvánku na závod
v Kadani, který se uskuteční 1. července
v lesoparku a půjde o časovku jednotlivců na 1 500m. Vyvrcholením celé sezony
je pak počátkem srpna mistrovství světa
v koloběhu konané tentokrát na půdě
Spolkové republiky Německa v městečku
Sankt Wendel. Tady se očekává historický rekord v počtu zúčastněných jezdců
a pokoření mnoha světových rekordů.
Minivýprava z Kadaně nebude samozřejmě chybět ani tam. Příprava na sezonu je
již v plném proudu a pro KN řádně zdokumentována.
(rt)
Kadaňské noviny /25. května 2012
Děti budou ubytovány na horské chatě, jejíž
součástí jsou pokoje, jídelna, klubovna a sociální
zařízení. V okolí chaty je hřiště a ohniště.
1. Turnus: 9. 7. – 11. 7. 2012
2. Turnus: 11. 7. – 13. 7. 2012
Přihlášky se přijímají v Nízkoprahovém klubu
DOpatra v KZ Orfeum do 22. 6. 2012
Přednost mají stálí klienti NZDM.
Kontakt: terénní pracovník:
Pavlína Holubová, telefon: 725 543 166,
email: [email protected]
www.kadanskenoviny.cz
9
SPORTOVNÍ
pozvánky
Perštejnské Giro odstartovalo další ročník cyklistického seriálu závodů - Poháru Peruna
Vojtěch Marvan si dojel pro vítězství
Fotbal
Krajský přebor dospělých: Neděle 27. května od 17.00 hodin: FK
Tatran Kadaň-Modlany. Neděle 9.
června od 17. hodin: Tatran KadaňHorní Jiřetín.
Perštejnské Giro, které se jelo v sobotu 5. května, odstartovalo letošní ročník
Poháru Peruna. Podle některých závodníků byla letošní trať o poznání těžší než
v minulých letech a to hlavně po technické stránce. Ale pořadatelé odvedli
Pozemní hokej
Muži: sobota 9. června od 15.00
hodin: HC Kadaň-Kbely.
Sport pro všechny nabízí:
Aerobik: PO - sportovní hala v 19.00
+ ZŠ Na Podlesí ve 20 hod.
Kondiční cvičení: ST - gymnázium
v 19 hod. + stepaerobik, ČT - ZŠ Na
Podlesí v 18.30 hod.
Předškolní děti 5-7 let: PÁ - ZŠ
Chomutovská v 17 hod.
Rodiče a děti: ČT - ZŠ Na Podlesí
v 16.30 hod.
Rehabilitační cvičení: ČT - ZŠ Na
Podlesí v 17.30 hod.
Seniorky: PO a ST - ZŠ Rudolfa
Koblice v 18.30 hod.
Kontakt: Stanislava Havlová - tel.:
60257737
Perštejnské Giro odstartovalo Pohár Peruna. Na snímku vlevo celkový vítěz Vojta Marvan, vpravo nejlepší v kategorii M30 Martin Rytych.
Foto: Pavel Hnízdil
Filip Šimána podal skvělý výkon
a přispěl k vítězství naší štafety
Již 23. ročník silničního běhu a 20.
ročník závodu vozíčkářů - Memoriál
Karla Raise 2012, se uskutečnil dne 5.
května 2012 na patnáctikilometrové trati vedoucí z Počerad do Loun. Sportovní
klub Městské policie Kadaň vyslal na tento závod štafetu pěti závodníků ve složení
Daniel Tudor, Jiří Vlasák, Filip Šimána,
Josef Kopica a Stanislav Wittmann, kteří
měli obhájit loňské první místo. Každý
ze závodníků uběhl na trati své 3 kilometry. V konkurenci 8 štafet se podařilo Wittmannovi protnout cílovou pásku
jako prvnímu v čase 58:33. Nutno dodat,
že soupeřům z obou týmů BK Louny na
vítězství poměrně záleželo a vyzvali tým
SKMP Kadaň k opětovnému souboji v příštím roce. Je nutné vyzdvihnout
výkon třináctiletého Filipa Šimány, jehož
otec se osobně nemohl štafety zúčastnit,
a proto vyslal jako náhradníka svého synka. Ten podal skvělý běžecký výkon, když
dokázal štafetu na svém úseku vytáhnout
ze 4. na 2. místo a to v souboji s mnohem
staršími běžci. Filip své běžecké umění
již prokázal výkony v Zimním běžeckém
poháru, kde se v barvách Karate klubu
Kadaň také dokázal prosadit a ve velké
konkurenci samozřejmě vyhrál kategorii
starších žáků.
(jvl)
Kam s výsledky
Výsledky,
pozvánky
a
další sportovní informace můžete
posílat
e-mailem
([email protected]), zavolat na tel.: 474
319 678, 602 269 784 nebo nechat
v Informačním centru.
(r)
První letošní medaile z dráhy
Konečně začala dráhová sezona pro
atlety. Proto se vydali změřit síly jak
do Bíliny, na tradiční zahajovací závody, tak do sousedního kraje a to přímo
do Chodova na 21.ročník Chodovské
tretry. Celkem deset závodníků bojovalo s časy (Bílina), ale hlavně se soupeři. Na začátek sezony jsme se vůbec
neztratili. Dosažené výsledky hovoří
za vše. Veronika Malkovská v běhu na
800 suverénně zvítězila a nebýt ostrého
větru a slabších soupeřek, které by ji
hnaly za lepším časem, a tím i za spl-
něním limitu pro účast na MČR v atletice, mohli jsme jásat víc. Další zlatou ve
zdrcujícím finiši utrhnul teprve šestiletý
Ondra Štejnar v běhu na 100 metrů. O
další medaile pro naše barvy se postarali
David Štiblický stříbrem ve vrhu koulí
a Honza Horák, který se začíná velice
slibně rozebíhat (finále na 60 m) a třetí
místo v běhu na 300 metrů. Tyto závody naznačily, jaké budeme mít šance
na nadcházejících krajských přeborech
jednotlivců všech kategorií. Věřím, že
medailí nebude málo.
(Pele)
dobrou práci, a tak mohli být účastníci
spokojeni. Pochopitelně nejvíce byli spokojeni ti, kteří si dojeli pro vítězství.
Výsledky: 45 km: Z20: 1. Hana Ježková (GT bicycles opportunity) 2:30:14,68
hod., 2. Alena Kelbichová (Hnízdil
Team) 3:17:46,00, 3. Veronika Vopatová
(ProCorde) 3:21:32,77.
Z30: 1. Dagmar Svěráková (Cyklotrenink.com) 2:43:32,29, 2. Mirka Špalková (Cheb) 3:08:05,59, 3. Tereza Pilařová
(Planet Toys Cycling) 3:26:27,36.
M18: 1. Lukáš Kalita (Kl sport
Most) 2:08:40,28, 2. Josef Blažek (TJ
Stadion Louny) 2:16:39,94, 3. Tomáš
Schühler (Kl sport Most) 2:18:42,24.
M20: 1. Vojtěch Marvan (Hnízdil)
2:01:51,90, 2. Lukáš Šustr (Hnízdil Team)
2:07:37,04, 3. Daniel Dolanský (Nevix
Haug land team) 2:08:51,22, 4. Petr Šulc
(Hnízdil Team) 2:10:02,82, 5. Václav
Šuser (Kralupy) 2:10:31,90.
M30: 1. Martin Rytych (AUTHOR
TEAM) 2:04:31,15, 2. Josef Zavadil (BIKE
Perštejn) 2:08:59,91, 3. Petr Kopecký
(Nevix Haug land Team) 2:12:56,90, 4.
Pavel Neprášek (Nevix Haug-land Team)
2:16:21,19, 5. Ladislav Doležal (Hnízdil
Team) 2:18:05,17.
Stupně vítězů v kategorii žen do 20 let:
Zleva: Alena Kelbichová, Hana Ježková a
Veronika Vopatová.
Foto: P. Hnízdil
M40: 1. Miloslav Luxik (Cykloteam Ostrov) 2:23:25,60, 2. Martin Šindelář (Hnízdil
Team) 2:24:30,82, 3. Karel Vodrážka (Hnízdil) 2:24:36,67, 4. Miroslav Veselý (Kl sport
Most) 2:25:31,78, 5. Martin Bartoš (Klášterec nad Ohří) 2:29:28,55.
M50: 1. Karel Krejčí (Sweep Cycling
Chomutov) 2:25:42,87, 2. Petr Špička
(Ramala) 2:27:14,14, 3. Pavel Neprášek
(Kadaň) 2:28:35,56.
(pp)
Výsledky a tabulky
Fotbal
Krajský přebor dospělých: FK Tatran
Kadaň-FK Louny 1:1 (0:1), branky:
Hefner - Dolejška. TJ Krupka-FK Tatran Kadaň 2:2 (0:2), branky za hosty:
Nádeník, Ilavskij. Průběžná tabulka:
1. Litoměřice
26 16 6 4 56:22 54
2. Lovosice
25 15 5 5 64:43 50
3. Litvínov
26 13 5 8 52:35 44
4. LoKo Chomutov 25 13 5 7 38:31 44
5. Louny
26 11 5 10 37:35 38
6. Tatran Kadaň
26 10 7 9 47:53 37
7. Strupčice
26 10 5 11 54:59 35
8. H.Jiřetín
26 9 7 10 49:46 34
9. Bezděkov
26 9 6 11 46:40 33
10. Jun.Děčín
26 9 6 11 50:49 33
11. Bílina
26 9 6 11 45:51 33
12. Modlany
26 7 10 9 40:53 31
13. Štětí
26 9 4 13 36:55 31
14. Krupka
26 9 3 14 46:59 30
15. Neštěmice
26 7 4 15 41:52 25
16. Kryry
26 5 8 13 43:61 23
Starší dorost:
Ervěnice-Tatran
Kadaň 2:10 (1:7). FK Tatran KadaňFK Varnsdorf 4:1 (3:0), branky za
domácí: Ondřej Bubela 2, Petr Ulbrich,
Lukáš Krchník. Starší dorostenci udělali velký krok k záchraně v soutěži.
1. Litvínov
20 17 2 1 86:26 53
2. Louny
19 16 3 0 65:26 51
3. Štětí
19 13 2 4 56:30 41
4. Žatec
20 11 2 7 48:37 35
5. Bílina
19 10 2 7 69:47 32
6. Jun.Děčín
19 9 2 8 60:62 29
7. Litoměřice
20 8 3 9 50:41 27
8. Lovosice
20 8 0 12 52:64 24
9. Neštěmice
19 6 2 11 48:63 20
10. Tatran Kadaň 19 5 0 14 54:73 15
11. Varnsdorf
19 5 0 14 35:74 15
12. FC Chomutov
20 4 2 14 46:79 14
13. Ervěnice
19 4 0 15 34:81 12
Mladší dorost: Ervěnice-Tatran Kadaň
0:4 (0:1). FK Tatran Kadaň-FK Varnsdorf
1:0 (1:0), branka: Jan Prokopovič.
Okresnípřebormladšípřípravky:PerštejnKadaň A 1:8 (0:3). 1. SK Jirkov-Tatran
Kadaň B 8:1 (6:0) Průběžná tabulka:
1. Ervěnice A
13 13 0 0 202:18 39
2. FC Chomutov
14 11 1 2 138:42 34
3. Kadaň A
15 10 1 4 123:59 31
4. Hrušovany
13 9 1 3 116:39 28
5. Ervěnice B
14 7 0 7 87:65 21
6. 1.SK Jirkov
14 5 1 8 72:100 16
7. Březenecká
14 3 3 8 52:109 12
8. Kadaň B
15 2 1 12 43:135 7
9. Perštejn
1 0 0 1 1: 8 0
10. Klášterec
15 0 0 15 16:275 0
(vak)
Chlapci ze ZŠ Rudolfa Koblice (4. a 5.tř. ) skvěle reprezentovali školu v okrskovém kole
McDonaldś Cupu, kde zaslouženě vyhráli, a tím si zajistili postup do okresního kola
této republikové soutěže. Zde byla konkurence opravdu velká, ale chlapci i bez zraněného
a opravdu postrádaného obránce „Šrajnyho“ dokázali zabojovat a s jedním prohraným
zápasem v základní skupině hráli o 3.-4. místo celkově. Do hry hoši vložili velké úsilí
a „srdíčko“ a vybojovali bronzové medaile. Tým hrál v tomto složení: A.Vyžďura, V.
Novák, M. Otiepka, D. Truneček, P. Žampach, D. Shamal, M. Žilík, L. Sýkora, M. Holeček
a M.Schreiner. Velké dík celému týmu a přejeme mnoho dalších pěkných výkonů. (per)
matují. Jsme velice rádi za takovou účast,
která dává do budoucnosti příslib zájmu
o tento sport. Složení jednotlivých
mužstev probíhalo tak, že se nasadili
smečaři, ti si pak dle výkonnosti vybírali
spoluhráče ve dvou kolech. Hrálo se systémem každý s každým na dva sety, tzn.
že výsledek mohl být 1-1, celkem se odehrálo 36 zápasů na dvou kurtech. Všem
účastníkům a příznivcům nohejbalového
sportu děkujeme za účast a těšíme se na
podzimní obdobu tohoto turnaje.
Pořadí: 1.Century 21 (Myška M.,
Prchal J., Přenosil R.), 2.Věžička
(Vanya J., Smolek Fr., Hornák B.),
3.Pepíci (Hrubý Lukáš, Hrubý Luboš,
Poledna J.), 4.Semtex (Hlaváček M.,
Procházka J., Šulc O., Štefan S.),
5.Sváťa (Hájíček S., Ziener R., Vereš
E.), 6.OTP (Putyera T., Richter P.,
Holeček P.), 7.Směs (Biem J., Švabík
L., Bláha Fr.), 8.Horalové (Švabík J.,
Muller P., Ježko Fr.), 9.Dorost (Jirout
S., Jandák M., Paĺuch J.).
(hla)
Nohejbal
Ondra Štejnar na 100 metrů.
Foto: (Pele)
Na místním turnaji Open Jaro 2012, který pravidelně pořádá Nohejbalový klub
Kadaň, se za hezkého počasí s jarní bouřkou sešlo 5. května 29 nohejbalistů. Tuto
účast už dlouho kadaňské kurty nepa-
Čtrnáctideník pro občany Kadaňska
Vydavatel: Město Kadaň, Mírové náměstí 1, Kadaň. IČO: 00261912. Registrační číslo titulu: MK ČR E 12006. Vychází jednou za čtrLausmann a náct dní. Odpovědný redaktor: Václav Vlasák, stálí spolupracovníci: Petr Hlaváček a Karel Zárybnický.
Jazyk. úprava: Zita Peineltová. Sídlo redakce: Městský úřad Kadaň, ul. Jana Roháče 1381, přízemí. Telefon ústředna 474 319 500, redakce 474 319 678. Soukromou i podnikatelskou inzerci a příspěvky přijímá Informační centrum na Mírovém
náměstí. Sazba a grafika: vlastní. Tiskne: Tiskárna AKORD Chomutov s. r. o. Distribuce: vlastní. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Zveřejněné příspěvky nemusejí být shodné s názorem redakce. Za obsahovou správnost příspěvků
a inzerátů ručí autoři.
Download

Nabízejí více... - Kadaňské noviny