Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 11
Година: XLVIII
Бачки Петровац
31. августа 2012. год.
Годишња претплата
4.400,00 динара
С А Д Р ЖА Ј
I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
97. -
Одлука о превозу путника у друмском саобраћају на територији
Општине Бачки Петровац у 2012. години,
98. -
Одлука о ауто-такси превозу путника на територији Општине Бачки
Петровац,
99. -
Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама у Предшколској
установи „ Včielka“ у Бачком Петровцу за 2012/13 радну годину,
100. - Решење о постављању заменика команданта, начелника и чланова
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац,
101. - Решење о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад
Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
102. - Решење о давању сагласности на План рада Центра за социјални рад
општине Бачки Петровац за 2012. годину,
103. - Решење о давању сагласности на План рада
Хомола“ Бачки Петровац за 2012. годину,
Библиотеке „Штефан
104. - Решење о давању сагласности на План и програм рад Словачког
војвођанском позоришта Бачки Петровац за 2012. годину,
105. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан
Хомола“ Бачки Петровац,
106. - Решење о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан
Хомола“ Бачки Петровац,
107. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан
Хомола“ Бачки Петровац,
108. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан
Хомола“ Бачки Петровац,
109. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора Центра за социјални
рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
110. - Решење о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални
рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
111. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални
рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
112. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални
рад Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац,
113. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора Здравствене установе
Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац,
114. - Решење о именовању чланова Управног одбора Здравствене установе
Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац,
115. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Здравствене установе
Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац,
116. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора Здравствене установе
Дом здравља „Бачки Петровац“, Бачки Петровац,
117. - Решење о разрешењу чланова
Управног одбора
Установе
Информативни центар „Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац,
118. - Решење о именовању чланова
Управног одбора
Установе
Информативни центар „Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац,
119. - Решење о разрешењу чланова
Надзорног одбора
Установе
Информативни центар „Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац,
120. - Решење о именовању чланова Надзорног одбора установе
Информативни центар „Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац,
121. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора
„Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац,
Позоришта
122. - Решење о именовању чланова Управног одбора
„Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац,
Позоришта
123. - Решење о разрешењу чланова
Надзорног одбора
„Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац,
Позоришта
124. - Решење о именовању чланова
Надзорног одбора
„Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац,
Позоришта
125. - Решење
о разрешењу чланова
Управног
одбора
предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“
Петровац,
Јавног
Бачки
126. - Решење
о именовању чланова
Управног
одбора
предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“
Петровац,
Јавног
Бачки
127. - Решење о разрешењу чланова
Надзорног одбора
предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“
Петровац,
Јавног
Бачки
128. - Решење
о именовању чланова
Надзорног одбора
предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“
Петровац,
Јавног
Бачки
129. - Решење
о разрешењу чланова
Управног
одбора
Јавног
предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић,
130. - Решење
о именовању чланова
Управног
одбора
Јавног
предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић,
131. - Решење
о разрешењу чланова
Надзорног одбора
Јавног
предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић,
132. - Решење
о именовању чланова
Надзорног одбора
Јавног
предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић,
133. - Решење о разрешењу чланова Управног
организације Општине Бачки Петровац,
одбора
Туристичке
134. - Решење о именовању чланова Управног
организације Општине Бачки Петровац,
одбора
Туристичке
135. - Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора
организације Општине Бачки Петровац,
Туристичке
136. - Решење о именовању чланова Надзорног
организације Општине Бачки Петровац,
Туристичке
одбора
137. - Решење о разрешењу чланова Управног одбора
Дирекције за
грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности
Општине Бачки Петровац,
138. - Решење о именовању чланова Управног одбора
Дирекције за
грађевинско земљиште, путну привреду и комуналне делатности
Општине Бачки Петровац,
II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
139. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/1432012,
140. - Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 016-4/1462012,
141. - Закључак о исправци Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве, број 016-4/73-2012.
Strana 1 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
97.
Na osnovu člana 7. člana 16. stav 9. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
(„Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005 i 62/2006 i 31/2011), člana
4. stav 3. i 13. stav 1. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br.
88/2011), člana 20. stav 1. tačka 5. i član 32. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007) i člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta
Opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.11/2008,4/2009 i
4/2011), Skupština opštine Bački Petrovac na III. sednici, održanoj dana 23.08.2012.
godine, d o n e l a j e
O D L U K U
O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovom odlukom propisuju se uslovi i način organizovanja gradskog i prigradskog
linijskog prevoza putnika na teritoriji Opštine Bački Petrovac, uređuje se način
registracije i overe reda vožnje kao i druga pitanja koja se odnose na ovaj vid javnog
prevoza.
Član 2
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sledeća značenja:
1. - „javni prevoz“ jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim
korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu,
2. - „linijski prevoz“ jeste javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji po redu
vožnje,
3. - „linija“ je određeni prevozni put od početnog do krajnjeg stajališta, odnosno
stanice (u daljem tekstu: odredište) sa jednim ili više polazaka, odnosno povrataka,
4.- „red vožnje“ jeste akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji,
5.- „registar linija“ je evidencija elemenata linije sa tekućim izmenama.
Član 3.
Gradski i prigradski linijski prevoz putnika vrši se radi zadovoljavanja potreba u
prevozu zaposlenih, učenika, studenata i drugih građana na linijama utvrđenim u članu 4.
ove odluke.
Član 4
Linijski prevoz putnika obavlja se:
l. - kao gradski prevoz na teritoriji Bačkog Petrovca:
- na liniji: Bački Petrovac (autobuska stanica) - Industrijska zona
- i na liniji: Bački Petrovac (autobuska stanica) - Akva-park.
Strana 2 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
2. - i kao prigradski prevoz, između dva ili više naseljenih mesta opštine Bački
Petrovac:
- na liniji: Bački Petrovac (autobuska stanica) - Maglić,
- na liniji: Bački Petrovac (autobuska stanica) - Kulpin,
- na liniji: Bački Petrovac (autobuska stanica) - Gložan.
Linijski prevoz putnika iz stava 1. ovog člana je komunalna delatnost od opšteg
interesa.
Član 5
Javni gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac
obavlja preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu: prevoznik), kome
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac svojim aktom poveri obavljanje ove komunalne
delatnosti.
Akt iz stava 1. ovog člana može se doneti nakon sprovedenog javnog konkursa
ili neposrednom pogodbom sa prevoznikom u skladu sa zakonskim propisima i ovom
odlukom.
Član 6
Javni gradski i prigradski prevoz putnika može se poveriti prevozniku koji je
registrovan za obavljanje linijskog prevoza putnika, koji ispunjava uslove utvrđene
Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011), u pogledu opremljenosti, i koji se unapred izjasni:
- o mogućnosti otvaranja linija gradskog i prigradskog saobraćaja utvrđenog
članom 4. ove odluke,
- o mogućnostima otvarajanja potrebnog broja polazaka na linijama i
- o mogućnostima angažovanja dovoljnog broja autobusa na tim linijama.
Osim uslova iz stava l. ovog člana, prevoznik mora da ispunjava i sledeće uslove:
- da ima dovoljan broj autobusa koje će angažovati na linijama gradskog i
prigradskog saobraćaja,
- da ima obezbeđen parking prostor za sve autobuse koje će koristi u obavljanju
gradskog i prigradskog prevoza,
- da se prihvati obaveze plaćanja lokalne komunalne takse za autobuse koje će
koristiti u gradskom i prigradskom saobraćaju, ako je ista uvedena posebnim propisom
Skupštine opštine Bački Petrovac.
Član 7
Nakon donošenja akta iz člana 5. ove odluke, prevoznik je dužan da sačini
pismeni ugovor sa ovlašćenim licem opštine Bački Petrovac u roku od 15.dana od dana
donošenja akta o poveravanju tih poslova, u suprotnom gubi pravo za obavljanje
gradskog i prigradskog prevoza putnika.
Ugovor, pored elemenata utvrđenih zakonom obavezno treba da sadrži i podatke
o: linijama koje se poveravaju, uslove pod kojima se poveravaju, vremenski period za
koji se vrši poveravanje, rok otpočinjanja obavljanja prevoza, međusobna prava i
obaveze ugovornih strana, neophodan mininalni proces rada u slučaju štrajka, način
Strana 3 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
rešavanja sporova između ugovornih strana, uslove raskida ugovora pre vremena na koji
je zaključen i prava i obaveze koje iz istog proističu i dr.
Član 8
Prevoznik, kome je ugovorom povereno vršenje javnog prevoza u linijskom
gradskom i prigradskom prevozu putnika dužan je da ima svakodnevno obezbeđen
parking prostor za sve autobuse kojima vrši prevoz putnika i da taj prostor koristi u
skladu sa svojim potrebama.
Prevozniku iz stava l. ovog člana nije dozvoljeno koristiti kolovoze javnih puteva
i ulica, autobuskih stajališta, zelene površine, pristupne rampe stambenim i drugim
objektima, za parkiranje svojih autobusa za vreme dok isti nisu angažovani na nekoj od
linija.
Autobusi kojim se obavlja linijski prevoz putnika nakon obavljenog prevoza mogu
se parkirati samo na obezbeđenom parking prostoru prevoznika a samo izuzetno na
drugim površinama čije korišćenje nije zabranjeno ovom odlukom, drugim propisima ili
postavljenom saobraćajnom signalizacijiom.
Član 9.
Cena prevoza u gradskom i prigradskom prevozu (u daljem teksu: cena prevoza)
utvrđuje se posebnim aktom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Prevoznik svojim aktom utvrđuje cenu prevoza za gradski i prigradski prevoz
putnika koja ne može biti niža po putnom kilometru od cene utvrđene shodno stavu l.
ovog člana.
Na utvrđenu cenu prevoza iz stava 2. ovog člana ove odluke, prevoznik je dužan
da pribavi saglasnost Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Prevoznik ne može cenu prevoza naplaćivati u višem iznosu od cene utvrđene
shodno stavu 3. ovog člana na koju je pribavljena saglasnost Opštinskog veća Opštine
Bački Petrovac.
II POSEBNE ODREDBE
Uslovi za otpočinjanje obavljanja prevoza
Član 10.
Prevoznik kome je aktom predsednika opštine Bački Petrovac povereno obavljanje
komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika, može otpočeti sa
obavljanjem prevoza putnika:
- ako je sklopio ugovor o poveravanju obavljanja prevoza shodno članu 7. ove
odluke,
- ako ima registrovan i overen red vožnje kod ovlašćenog organa Opštinske
uprave Opštine Bački Petrovac,
- ako ima cenovnik overen shodno članu 9. stav 3. ove odluke.
Strana 4 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 11
Prevoznik kome je ugovorom povereno vršenje javnog prevoza u gradskom i
prigradskom prevozu putnika dužan je da kod ovlašćenog organa uprave Opštine Bački
Petrovac izvrši registraciju i overu reda vožnje u roku od 8. dana od dana potpisivanja
ugovora, ako tim ugovorom nije drugačije propisano i da sa prevozom otpočne u roku
od 8. dana od dana izvršene registracije i overe reda vožnje.
Registracija i overa reda vožnje
Član 12
Registraciju i overu reda vožnje za linijski gradski i prigradski prevoz putnika
vrši Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove
Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: nadležni organ).
Zahtev za registraciju i overu reda vožnje iz stava 1. ovog člana može podneti
prevoznik, kojem je ugovorom povereno vršenje gradskog i prigradskog prevoza na
određenoj liniji a podnosi se nadležnom organu pre početka obavljanja prevoza.
Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se:
- Izvod iz registra Agencije za privredne registre o vršenju delatnosti javnog
linijskog prevoza putnika,
- dokaz o o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje prevoza putnika od
nadležnog ministarstva,
- ugovor o poveravanju obavljanja delatnosti prevoza putnika u gradskom i
prigradskom saobraćaju, sklopljen u skladu sa članom 7. ove odluke,
- red vožnje u 3. primerka,
- dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za registraciju i overu reda vožnje, ako
je ista uvedena posebnim propisom Skupštine opštine Bački Petrovac,
- i dokaz o plaćenoj lokalnoj komunalnoj taksi za vozila, koja se koriste u
obavljanju gradskog i prigradskog prevoza, ako je ista uvedena posebnim propisom
Skupštine opštine Bački Petrovac.
Član 13
Rad linija u javnom gradskom i prigradskom prevozu putnika obavlja se po
registrovanom i overenom redu vožnje.
Redom vožnje se utvrđuje plan obavljanja prevoza na određenoj liniji.
Red vožnje za liniju javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika sadrži:
l. - naziv prevoznika koji obavlja prevoz na liniji,
2.- naznaku vrste linije,
3. - naznaku naziva linije,
4. - naznaku svih odredišta (autobuske stanice i autobuska stajališta), koja će se
koristiti na liniji,
5. - naznaku broja polazaka na liniji,
6. - naznaku vremena u odlasku i povratku autobusa sa autobuske stanice i
autobuskih stajališta,
Strana 5 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
7. - naznaku udaljenosti u kilometrima od početnog stajališta do krajnjeg
odredišta,
8. - naznaku režima obavljanja prevoza za sve polaske na liniji,
9. - period važenja reda vožnje.
Član 14
Nadležni organ dužan je da red vožnje overi u roku od 8. dana od dana
dostavljanja na overu.
Overa reda vožnje vrši se sa rokom važenja navedenog u zahtevu prevoznika a
najduže
od jedne godine i početkom važenja navedenog u zahtevu prevoznika.
Overa reda vožnje vrši se stavljanjem štambilja, koji sadrži:
- redni broj reda vožnje pod kojim je upisan u registar,
- datum overe i
- potpis ovlašćenog lica.
Osim podataka iz stava 3. ovog člana na overenom redu vožnja stavlja se naznaka
o plaćenoj administrativnoj i lokalnoj komunalnoj taksi, ako su iste propisane posebnim
propisom Skupštine opštine.
Registrovan i overen red vožnje glasi na prevoznika, i neprenosiv je.
Član 15
O otpočinjanju obavljanja prevoza po registrovanom i overenom redu vožnje,
prevoznik obaveštava korisnike putem sredstava javnog informisanja ili na drugi
odgovarajući način.
Član 16
Prevoznik se mora pridržavati registrovanog i overenog reda vožnje.
U toku važenja reda vožnje, prevoz se može privremeno obustaviti ili izmeniti u
slučajevima:
1. - prekida saobraćaja zbog više sile ili izvođenja radova na putu,
2.- zbog mera nadležnog republičkog, pokrajinskog ili opštinskog organa, koji
neposredno utiču na ograničenje saobraćaja, dok te mere traju,
3. - i u drugim opravdanim slučajevima uz prethodno pribavljenu saglasnost
Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pod opravdanim razlozima u smislu stava l. tačke 3. ovog člana smatraju se
elementarne nepogode, (požar, poplave, snežni nanosi, poledica i dr.) znatna oštećenja
ulica, puteva ili putnih objekata, čime je onemogućeno bezbedno odvijanje prevoza na
liniji.
Prevoznik je dužan pre početka obustave prevoza iz stava 2. ovog člana, da o
razlozima privremene obustave prevoza obavesti nadležni organ, a preko sredstava
javnog informisanja i korisnike prevoza.
Strana 6 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 17.
Prevoznik može na određenoj liniji da poveća ili smanji broj polazaka, ako za to
postoji opravdana potreba (školska godina, državni ili verski praznici, održavanje
kulturnih, umetničkih, sportskih i drugih manifestacija), uz saglasnost nadležnog organa.
Član 18
Red vožnje, odnosno polazak iz reda vožnje brisaće se iz registra, ako
prevoznik:
- ne otpočne obavljanje prevoza po registrovanom redu vožnje u roku od 8. dana
od dana početka važenja reda vožnje ili važenja režima obavljanja prevoza na liniji,
- prestane obavljanje prevoza po registrovanom redu vožnje duže od 5. dana
uzastopno,
- povremeno obustavlja prevoz po registrovanom redu vožnje u ukupnom
trajanju duže od 10. dana u toku važenja reda vožnje,
- sa početne autobuske stanice, odnosno sa autobuskog stajališta, ne obavlja
polazak u vreme predviđeno registrovanim redom vožnje duže od 20 dana u periodu
važenja reda vožnje, odnosno u režimu važenja obavljanja prevoza na liniji, već
obavljanje polaska na liniji započinje pored početne autobuske stanice, odnosno sa
autobuskog stajališta koje nije upisano kao početno u važeći red vožnje.
Brisanje reda vožnje, odnosno polazaka iz registra u slučajevima iz stava l. ovog
člana vrši nadležni organ po službenoj dužnosti odmah po saznanju sticanja uslova za
brisanje reda vožnje.
Brisanje reda vožnje iz registra, privremena obustava reda vožnje u toku
važenja reda vožnje ili izmena, odjava reda vožnje u slučaju prestanka obavljanja
linijskog prevoza unosi se u registar reda vožnje u rubrici napomena.
Član 19
Prevoznik može prestati sa obavljanjem prevoza pod uslovom da je odjavio
red vožnje, odnosno polazak iz registrovanog reda vožnje nadležnom organu nakasnije
10. dana pre prestanka obavljanja prevoza i da je u istom roku preko sredstava javnog
informisanja, ili na neki drugi način najavio prestanak obavljanja linijskog prevoza.
Član 20
Prijem putnika u vozilo i iskrcavanje putnika iz vozila u gradskom,
prigradskom i prevozu vrši se na autobuskoj stanici i na autobuskim stajalištima, koja su
uneta u registrovani i overeni red vožnje.
Član 21
Autobusko stajalište je uređen prostor pored kolovoza, odnosno označeni
prostor na kolovozu na kojima se zaustavljaju autobusi radi ukrcavanja i iskrcavanja
putnika.
Strana 7 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 22
Autobuska stajališta koja se mogu koristiti za gradski, prigradski i međumesni
prevoz putnika posebnim aktom utvrđuje Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac uz
prethodno pribavljeno mišljenje Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i
komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Policijske stanice Bački Petrovac, i
Opštinske komisije za bezbednost saobraćaja.
Akt iz stava l. ovog člana o uvrđivanju autobuskih stajališta objavljuje se u
„Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Član 23
Prevoznik u redu vožnje može predvideti korišćenje samo onih autobuskih
stajališta za prijem i iskrcavanje putnika koja su određena aktom Opštinskog veća
Opštine Bački Petrovac.
Član 24
Sva stajališta koja su određena aktom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
moraju biti vidno obeležena odgovarajućom vertikalnom saobraćajnom signalizacijom i
stajališnom oznakom a na kolovozu oznakom „BUS“.
Stajalištna oznaka sadrži: naziv stajališta, broj linije i izvod iz važećeg reda
vožnje. Stajališna oznaka može da sadrži i druge podatke od interesa za bolje
informisanje putnika.
O postavljanju i održavanju saobraćajne signalizacije stara se Direkcija za
građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac (u
daljem tekstu: Direkcija) a o postavljanju i održavanju stajališne oznake se stara
prevoznik.
Član 25
Autobuska stajališta koja se nalaze izvan kolovoza javnog puta, kao i
nadstrešnice autobuskog stajališta mogu se graditi i postavljati u skladu sa važećim
zakonskim i opštinskim propisima, čija je izgradnja i postavljanje uređena tim propisima.
O potrebi izgradnje autobuskog stajališta izvan kolovoza javnog puta stara se
Direkcija a o postavljanju nadstrešnice dužni su da se staraju: prevoznik, Direkcija i
Mesne zajednice.
Autobusko stajalište mora biti spojeno sa najbližom pešačkom stazom ili
trotoarom.
III NADZOR
Član 26.
Nadzor nad
komunalno-stambene
putem komunalnog
inspektora utvrđenim
88/2011).
primenom ove odluke vrši Odeljenje za privredu, urbanizam,
i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
inspektora u skladu dužnostima i ovlašćenjima za komunalnog
Zakonom o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br.
Strana 8 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
IV KAZNENE ODREDBE
Član 27.
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 250.000,00 dinara kazniće se za prekršaj
privredno društvo odnosno drugo pravno lice, ako:
1. - postupa suprotno stavu 2. i 3.člana 8. ove odluke,
2. – naplaćuje cenu prevoza u višem iznosu od utvrđene cene za koju je
pribavljena saglasnost Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (član 9.stav 4.ove
odluke),
3. - o otpočinjanju obavljanja prevoza po registrovanom i overenom redu vožnje
ne obavesti korisnike prevoznih usluga putem sredstava javnog informisanja ili na drugi
odgovarajući način ( član 15.ove odluke),
4.- obavlja gradski i prigradski prevoz putnika bez registrovanog i overenog reda
vožnje (stav 1.član 13.),
5. - se ne pridržava registrovanog i overenog reda vožnje (član 15. stav 1. ove
odluke),
6. - ne postupi u skladu sa obavezama iz stava 4. člana 16. ove odluke,
7. - prestane sa obavljanjem prevoza suprotno članu 19. ove odluke,
8.- prijem putnika u vozilo i iskrcavanje putnika iz vozila obavlja na autobuskim
stajalištima koja nisu uneta u registrovani i overeni red vožnje (član 20.ove odluke).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 2.500,00 do
25.000,00 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu odnosno drugom pravnom licu.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od
5.000,00 do 50.000,00 dinara.
Za prekršaj i stava 1. tačke 7. ovog člana kazniće se vozač autobusa novčanom
kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 dinara.
V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 28
Prevoznik kojem je povereno obavljanje gradskog i prigradskog prevoza putnika
na teritoriji opštine Bački Petrovac, svoj rad i poslovanje dužan je da uskladi sa uslovima
iz ove odluke pre otpočinjanja obavljanja prevoza putnika.
Član 29
Sve akte iz nadležnosti Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac čije je donošenje
predviđeno ovom odlukom Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti u roku od
30. dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 30
Direkcija za gradjevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine
Bački Petrovac će izvršiti potrebna obeležavanja autobuskih stajališta određena aktom
Strana 9 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u roku od 90.dana od dana stupanja na snagu
ove odluke.
Prevoznik koji je izvršio registraciju i overu reda vožnje kod nadležnog organa
dužan je da u roku od 7. od dana izvršenje registracije reda vožnje, na obeleženom
autobuskom stajalištu postavi stajališnu oznaku, koja treba da sadrži podatke navedene u
članu 24. stav 2. ove odluke.
Član 31
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obavljanju javnog
prevoza putnika („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br.2/96 i 6/2006), u delu koji se
odnosi na javni prevoz.
Član 32
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu
Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETTOVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-71/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 10 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
98.
Na osnovu člana 7. i člana 36. stav 1. i 4. Zakona o prevozu u drumskom
saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i
31/2011), člana 20. stav 1. tačka 5. i člana 32. stav 1. tačke 6. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007) i člana 34. stav 1. tačka 7. Statuta
Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i
4/2011), Skupština opštine Bački Petrovac na III sednici, održanoj dana 23.08.2012
.godine, d o n e l a j e
O D L U K U
O AUTO - TAKSI PREVOZU PUTNIKA
NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovom odlukom uređuju se bliži uslovi koje treba da ispuni taksi-prevoznik,
karakteristike i obeležja taksi-vozila i način obavljanja auto-taksi prevoza putnika na
teritoriji opštine Bački Petrovac.
Član 2
Auto-taksi prevoz putnika (u daljem tekstu: taksi-prevoz) jeste vanlinijski prevoz
putnika, koji se obavlja putničkim automobilom koji ispunjava uslove propisane
zakonom i ovom odlukom.
Član 3
Taksi-prevoz mogu obavljati pravna lica i preduzetnici čija je pretežna delatnost
taksi-prevoz (u daljem tekstu: prevoznik), koji su za obavljanje te delatnosti registrovani
u Registru privrednih subjekata, i koji imaju od Odeljenja za privredu, urbanizam,
komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (u
daljem tekstu: nadležni organ) odobrenje za obavljanje taksi-prevoza na teritoriji opštine
Bački Petrovac.
Taksi-prevoz pod uslovima iz stava 1. ovog člana može se obavljati samo na
teritoriji opštine Bački Petrovac.
Izuzetno, pod uslovima propisanim zakonom, prevoznik može obaviti taksiprevoz preko ili na teritoriji opštine Bački Petrovac ako je taksi-prevoz započet na
teritoriji druge opštine, od koje prevoznik ima izdato odobrenje za obavljanje delatnosti.
Član 4
Taksi-vozač je fizičko lice koje obavlja taksi-prevoz kao preduzetnik ili kao
zaposleni kod preduzetnika, odnosno kao zaposleni kod privrednog društva odnosno
drugog pravnog lica u skladu sa zakonom i ovom odlukom (u daljem tekstu: taksivozač).
Strana 11 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 5
Taksi-vozilo je putnički automobil za koji je od strane nadležnog organa opštine
Bački Petrovac izdato rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozilo.
Član 6
Prevoznik, može da otpočne sa radom odnosno sa taksi-prevozom kad pored
uslova propisanih zakonom ispuni i uslove propisane ovom odlukom.
Prevoznik može da obavlja taksi-prevoz sa jednim ili sa više vozila za koja mu je
nadležni organ izdao rešenja o ispunjenosti uslova za taksi-vozila i za koje mu je izdao
evidencioni broj.
Član 7
Prevoznik, pre otpočinjanja obavljanja delatnosti taksi-prevoza, dužan je da:
l. - kod Agencije za privredne registre izvrši registraciju taksi-prevoza kao
pretežne delatnosti,
2. - od nadležnog organa opštine Bački Petrovac pribavi:
- rešenje o odobrenju obavljanja taksi-prevoza,
- rešenje o ispunjenosti uslova za najmanje jedno vozilo kojim se namerava
obavljati taksi-prevoz, i
- rešenje o ispunjenosti uslova za najmanje jednog taksi-vozača.
II POSEBNE ODREDBE
USLOVI ZA OBAVLJANJE TAKSI-PREVOZA
PREDUZETNIK
Član 8
Za obavljanje taksi-prevoza preduzetnik, pored uslova propisanih zakonom,
mora da ispunjava i sledeće uslove:
1. - da je vlasnik najmanje jednog registrovanog putničkog vozila za koje je od
strane nadležnog organa izdato Rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozilo,
2. - da ima zaključen ugovor o radu sa taksi-vozačem, osim za slučaj da je
preduzetnik sam taksi-vozač kao i za slučaj da je taksi-vozač član uže porodice
preduzetnika,
3. - da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje
delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju, odnosno pravosnažnim rešenjem o
prekršaju nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti prevoza putnika u
drumskom saobraćaju, dok traju pravne posledice osude,
4. - da je izmirio poreske obaveze po osnovu javnih prihoda,
5.- da je izmirio sve obaveze u vezi plaćanja lokalne komunalne takse, ako je ista
uvedena posebnim propisom Skupštine opštine Bački Petrovac.
Članovima porodičnog domaćinstva iz stava 1. tačke 2. ovog člana, smatraju se
bračni drug, deca, braća, sestre i roditelji preduzetnika.
Strana 12 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
PRAVNO LICE
Član 9
Za obavljanje taksi-prevoza pravno lice, pored uslova propisanih zakonom, mora
da ispunjava i uslove iz člana 8. ove odluke.
ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE
TAKSI-PREVOZA
Uslovi i postupak pribavljanja odobrenja
za obavljanje taksi-prevoza
Član 10
Odobrenje za obavljanje taksi-prevoza izdaje nadležni organ.
Zahtev za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi-prevoza podnosi se
nadležnom organu.
Zahtev iz stava 2. ovog člana sadrži:
1.- ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, ako je podnosilac zahteva
fizičko lice odnosno puno poslovno ime i matični broj firme, ako je podnosilac zahteva
pravno lice,
2. - prebivalište fizičkog odnosno sedište pravnog lica,
3.- ime i prezime osobe za kontakt sa brojem telefona.
Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilaže se:
1.- overena pismena izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da mu
pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje delatnosti prevoza putnika u
drumskom saobraćaju, odnosno da mu pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije izrečena
zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju,
2.- overena pismena izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je
izmirio poreske obaveze po osnovu javnih prihoda,
3. overena pismena izjava pod krivičnom i matrerijalnom odgovornošću da je
upoznat sa uslovima propisanim zakonom i ovom odlukom o mogućnostima
otpočinjanja obavljanja taksi-prevoza.
U slučaju iz stava 4. tačke 1., 2. i 3.ovog člana prevoznik je dužan da u roku
60.dana od dana izdavanja traženog odobrenja nadležnom organu dostavi dokaz da mu
pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje delatnosti prevoza putnka u
drumskom saobraćaju, odnosno da mu pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije izrečena
zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju i
dokaz da je izmirio poreske obaveze po osnovu javnih prihoda.
Član 11
Odobrenje iz člana 10. ove odluke izdaje se rešenjem u roku od 3. dana od dana
podnošenja urednog zahteva.
Rešenje iz stava 1. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od 3. godine.
Strana 13 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Sadržina odobrenja za obavljanje taksi-prevoza
Član 12
Dispozitiv rešenja o odobrenju za obavljanje taksi-prevoza sadrži:
1. - podatke o podnosiocu zahteva (ime, prezime i jedinstveni matični broj
podnosioca zahteva ako je podnosilac zahteva fizičko lice odnosno puno poslovno ime i
matični broj firme, ako je podnosilac zahteva pravno lice, prebivalište fizičkog odnosno
sedište pravnog lica,
2. - naznaku roka u kome je prevoznik dužan da otpočne sa obavljanjem taksiprevoza,
3. - naznaku roka važenja izdatog rešenja,
4. - naznaku mogućnosti prestanka važenja izdatog odobrenja za obavljanje
taksi-prevoza,
5. - konstataciju da je prevoznik obavezan da pre otpočinjanja sa obavljanjem
taksi-prevoza izvrši registraciju taksi-prevoza kod Agencije za privredne registre,
6. - konstataciju da je prevoznik obavezan da pre otpočinjanja obavljanja taksiprevoza od nadležnog organa opštine Bački Petrovac pribavi:
- rešenje o ispunjenosti uslova najmanje za jedno putničko vozilo, kojim
namerava obavljati taksi-prevoz, i
- rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozača,
7. - naziv taksi-udruženja, ukoliko je preduzetnik njegov član,
8. - naznaku rednog broja registra iz registra izdatih odobrenja za obavljanje
taksi-prevoza.
Član 13
Prevoznik kome je izdato odobrenje iz člana 12. ove odluke pre otpočinjanja sa
taksi- prevozom dužan je da od nadležnog organa pribavi sve akte predviđene članom
7. stav l. ove odluke i da sa prevozom otpočne najkasnije u roku od 30.dana od dana
dostavljanja izdatog odobrenja.
Član 14
Rešenje iz člana 12. ove odluke, prestaje da važi, u slučaju:
1. - isteka roka važenja izdatog rešenja,
2. - odjavom kod nadležnog organa prestanka obavljanja taksi-prevoza,
3. - odjavom iz registra privrednih subjekata,
4. - ako se ne postupi prema obavezama koje prositiču iz člana 10. stav 5. ove
odluke,
5. - ako se ne postupi prema obavezama koje proističu iz člana 13. ove odluke,
6.- prestankom ispunjavanja uslova iz člana 8. ove odluke usled izmenjenih
okolnosti koji se odnose na preduzetnika i na pravno lice.
Član 15
U slučaju sticanja nekog od uslova za gubitak prava za obavljanje taksi-prevoza
navedenih u članu 14. stav 1. tačka 2, 3, 4, 5, i 6.ove odluke, prevoznik je dužan da o
tome obavesti nadležni organ u roku od 3. dana od dana nastalog slučaja za gubitak tog
Strana 14 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
prava a nadležni organ dužan je da odmah donese rešenje o prestanku važenja odobrenja
za obavljanje taksi-prevoza.
Donošenjem rešenja iz stava 1. ovog člana, kao i istekom roka važenja izdatog
rešenja iz člana 12.ove odluke prevoznik gubi pravo za obavljanje taksi-prevoza.
TAKSI-VOZAČ
Uslovi i postupak pribavljanja Rešenje o ispunjenosti uslova
za taksi-vozača
Član 16
Prevoznik kome je izdato odobrenje za obavljanje taksi-prevoza dužan je da pre
početka otpočinjanja obavljanja taksi-prevoza nadležnom organu prijavi lice koje je
odredio za taksi-vozača.
Uz prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi se rešenje nadležnog organa o odobrenju
obavljanja taksi-prevoza.
Po prijemu prijave iz stava 1. ovog člana, nadležni organ obaveštava podnosioca
prijave o potrebi podnošenja zahteva nadležnom organu za utvrđivanje ispunjenosti
uslova za taksi-vozača odnosno o dokumentaciji koju je dužan priložiti uz zahtev.
Član 17
Taksi-vozač je dužan da ima zaključen ugovor o radu sa prevoznikom i da je
prijavljen na socijalno osiguranje (obrazac M-1), osim u slučaju kada je preduzetnik sam
taksi-vozač, kao i za slučaj da je taksi-vozač član uže porodice preduzetnika.
Pored uslova iz stava 1. ovog člana taksi-vozač mora da ispunjava i sledeće
uslove:
1. - da ima vozačku dozvolu „B“kategorije,
2.- da ima lekarsko uverenje o sposobnosti taksi-vozača za upravljanje taksivozilom,
3.- da mu nije izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“
kategorije,
4.- da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje delatnosti
prevoza putnika u drumskom saobraćaju, odnosno da mu pravosnažnim rešenjem o
prekršaju nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti prevoza putnika u
drumskom saobraćaju, dok traju pravne posledice osude,
5. - da kao preduzetnik ima registrovanu delatnost taksi-prevoza i odobrenje
nadležnog organa za obavljanje taksi-prevoza, ako sam obavlja taksi-prevoz kao taksivozač u svojoj radnji,
6. - da je zaposlen u skladu sa Zakonom kod prevoznika odnosno da je član uže
porodice prevoznika.
Član 18
Ispunjenost uslova iz člana 17. ove odluke za taksi-vozača po zahtevu prevoznika
utvrđuje nadležni organ.
Strana 15 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 19
Prevoznik nadležnom organu podnosi zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za
taksi-vozača.
Zahtev iz stava l. ovog člana sadrži: ime, prezime i jedinstveni matični broj
građana sa naznakom prebivališta lica za koje se traži donošenje rešenja o ispunjenosti
uslova za taksi- vozača i sa naznakom da li će prevoznik ujedno biti i taksi-vozač.
Osim podataka iz stava 2. ovog člana, zahtev treba da sadrži i podatke za
prevoznika: ime, prezime i jedinstveni matični broj građana podnosioca zahteva, ako je
podnosilac zahteva fizičko lice odnosno puno poslovno ime i matični broj firme, ako je
podnosilac zahteva pravno lice sa naznakom prebivališta podnosioca zahteva, sa
naznakom osobe za kontakt i sa naznakom kontakt telefona.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:
1.- fotokopija lične karte,
2.- fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije,
3.- lekarsko uverenje o sposobnosti taksi-vozača za upravljanje taksi-vozilom
kojim se obavlja taksi-prevoz koje nije starije od 6.meseci,
4.- overena pismena izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da mu nije
izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije,
5.- overena pismena izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da mu
pravosnažnom sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje delatnosti prevoza putnika u
drumskom saobraćaju, odnosno da mu pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije izrečena
zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju, dok
traju pravne posledice osude,
6.- ugovor o radu sa prevoznikom i prijava na obavezno socijalno osiguranje
(obrazac M-1), osim za slučaj da je prevoznik sam taksi-vozač odnosno da je taksi-vozač
član uže porodice prevoznika,
7. - dokaz da je taksi-vozač član uže porodice prevoznika, ako se za njega traži
utvrđivanje ispunjenosti uslova za taksi-vozača.
U slučaju iz stava 4. tačke 4. i 5. ovog člana, prevoznik je dužan da u roku
60.dana od dana izdavanja traženog Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za taksivozača nadležnom organu dostavi dokaz da mu nije izrečena mera zabrane upravljanja
motornim vozilom „B“ kategorije, odnosno da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije
zabranjeno obavljanje delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju, odnosno da
mu pravosnažnim rešenjem o prekršaju nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja
delatnosti prevoza putnika u drumskom saobraćaju, dok traju pravne posledice osude.
Član 20
O ispunjenosti uslova za taksi-vozača izdaje se rešenje u roku od 3.dana od
podnošenja urednog zahteva.
Rešenje iz stava l.ovog člana izdaje se sa rokom važenja od 3. godine.
Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
1.- ime, prezime i jedinstveni matični broj građana taksi-vozača,
2. - prebivalište taksi-vozača,
3.- puno poslovno ime prevoznika kod koga taksi-vozač obavlja taksi-prevoz,
Strana 16 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
4.- naznaku da će se rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozača koristiti uz
važeću ličnu kartu,
5. - naznaku roka važenja rešenja,
6. naznaku rednog broja registra iz registra izdatih rešenja o uspunjenosti uslova za
taksi- vozača,
7. - naznaku mogućnosti prestanka važenja rešenja.
O izdatim rešenjima iz stava 1. ovog člana, nadležni organ vodi evidenciju.
Član 21
Taksi-vozač kome je izdato rešenje u skladu sa članom 20. ove odluke može da
obavlja taksi-prevoz samo kod prevoznika po čijem zahtevu je doneto rešenje o
ispunjenosti uslova za taksi-vozača.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, uz prethodno pribavljenu pismenu saglasnost
nadležnog organa Opštine Bački Petrovac taksi-vozač može da obavlja taksi-prevoz kod
drugog prevoznika koji ispunjava uslove iz ove odluke za obavljanje taksi-prevoza čiji je
taksi-vozač privremeno sprečen da obavlja poslove taksi-vozača zbog bolovanja,
godišnjeg odmora ili nekog drugog opravdanog razloga.
Zahtev za pribavljanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana u ime taksi-vozača, za
taksi-vozača podnosi prevoznik kod koga je taksi-vozač zaposlen a uz zahtev se prilažu
svi validni dokazi na osnovu kojih bi se mogla doneti odgovarajuća odluka o davanju ili o
odbijanju davanja tražene saglasnosti.
Saglasnost nadležnog organa iz stav 2.ovog člana može se dati samo na određeni
vremenski period koji ne može biti duži od 30.dana.
Član 22
Rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozača prestaje da važi:
1. - istekom roka važenja izdatog rešenja,
2.- odjavom delatnosti taksi-prevoza ako je taksi-vozač istovremeno bio i
prevoznik,
3.- raskidom radnog odnosa sa prevoznikom,
4.- odjavom obavljanja delatnosti taksi-prevoza od strane prevoznika, kod koga je
kao član uže porodice obavljao prevoz kao taksi-vozač,
5. - nastupanjem neke od okolnosti koje su u suprotnosti sa članom 17. ove
odluke,
6. - ako se ne postupi prema obavezama koje proističu iz člana 19. stav 5.ove
odluke.
Član 23
U slučaju nastupanja nekih od uslova navedenih u članu 22. stav 1. tačke 2,3,4,5, i
6. ove odluke, prevoznik je dužan da o tome pismeno obavesti nadležni organ u roku od
3. dana od dana nastalog slučaja a nadležni organ je dužan da donese Rešenje o
prestanku važenja rešenja o ispunjenosti uslova za taksi-vozača.
Donošenjem rešenja iz stava 1. ovog člana, kao i istekom roka važenja izdatog
rešenja iz člana 20. ove odluke taksi-vozač ne može obavljati poslove taksi-vozača.
Strana 17 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
TAKSI –VOZILO
Uslovi i postupak pribavljanja Rešenja o ispunjenosti uslova
za taksi-vozilo
Član 24
Prevoznik kome je izdato odobrenje za obavljanje taksi-prevoza dužan je da pre
početka otpočinjanja obavljanja taksi-prevoza nadležnom organu prijaviti vozilo kojim
namerava da obavlja taksi-prevoz.
Uz prijavu iz stava 1.ovog člana podnosi se:
- rešenje nadležnog organa o odobrenju obavljanja taksi-prevoza,
- dokaz o vlasništvu najmanje jednog registrovanog vozila kojim se namerava
obavljati taksi-prevoz (fotokopija saobraćajne dozvole ili drugi dokaz propisan
zakonom).
Po prijemu prijave iz stava 1. ovog člana, nadležni organ obaveštava podnosioca
prijave o potrebi podnošenja zahteva nadležnom organu za utvrđivanje ispunjenosti
uslova za taksi-vozilo odnosno o dokumentaciji koju je dužan priložiti uz zahtev.
Član 25
Taksi-vozilo kojim se obavlja taksi-prevoz mora da:
1.- ispunjava uslove propisane članom 33. Zakona o prevozu u drumskom
saobraćaju („Službeni glasnik RS“,br. 46/95,66/2001,61/2005,62/2006 i 31/2011),
2. - ispunjava uslove propisane Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima
(„Službeni glasnik RS“, br. 41/2009 i 53/2010), Pravilnikom o podeli motornih i
priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima („Službeni
glasnik RS“,br. 64/2010 i 69/2010 i 81/2011) i drugim aktima, odnosno pravilnicima
donetim na osnovu ovog zakona i propisima o standardima za pojedine vrste vozila,
3.- i uslove propisane ovom odlukom.
Član 26
Nakon pribavljanja odobrenja za obavljanje taksi-prevoza, za vozilo kojim se
namerava obavljati taksi-prevoz, prevoznik je dužan da osigura putnike od posledica
nesrećnog slučaja u javnom prevozu, ukoliko ih nije osigurao prilikom registracije taksivozila i da polisu osiguranja ima u taksi-vozilu za vreme obavljanja taksi-prevoza.
Član 27
Za vozilo kojim se namerava obavljati taksi-prevoz, prevoznik je dužan da ima
obezbeđen redovan tehnički pregled i da tehnički pregled vrši svakih 6.meseci.
Strana 18 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 28
Za vozilo kojim se namerava obavljati taksi-prevoz, prevoznik je dužan da uredno
plaća lokalnu komunalnu taksu i lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme, ako je
komunalna taksa propisana posebnim propisom Skupštine opštine Bački Petrovac.
Član 29
Taksi-vozilo kojim se obavlja taksi-prevoz, pored ispunjenosti uslova iz člana 25,
26, 27. i 28. ove odluke, mora da ispunjava i sledeće uslove:
1. - da ima važeću saobraćajnu dozvolu,
2. - da je prevoznik vlasnik taksi-vozila,
3.- da ima istaknut naziv prevoznika i da ima ugrađen ispravan, blombiran, baždaren
i opremljen instalacijama taksimetar, koji je podešen u skladu članom 62. ove odluke, što
se dokazuje ispravom izdatom od strane ovlašćene organizacije, koji mora biti postavljen
tako da iznos na taksimetru bude vidljiv putniku,
4. - da ima ispravan suvi protivpožarni aparat sa važećim rokom upotrebe, na
pristupačnom mestu,
5. - da ima ispravno grejanje, ventilaciju i unutrašnje osvetljenje,
6. - da ima atest o ugradnji plinske instalacije koja je upisana u saobraćajnoj dozvoli,
ukoliko je vozilo na plinski pogon,
7. - da ima blok račun u kojem je svaki list overen pečatom,
8. - da je vozilo čisto, uredno obojeno i bez unutrašnjih i spoljašnjih oštećenja,
9. - da je važeći cenovnik usluga tako postavljen u taksi-vozilu da je vidljiv putniku,
10. - da ima na krovu vozila taksi-tablu iz člana 38. ove odluke, opremljena uređajem
za osvetljavanje i koja treba da sadrži podatke propisane članom 39.ove odluke,
11. - da od 01.marta 2013.godine taksi-vozilo mora da ispunjava uslove u pogledu
granice izduvne emisije propisane najmanje normom „ EURO -3“,
12. - da su za taksi-vozilo izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem lokalne komunalne
takse.
Član 30
Ispunjenost uslova propisanih članom 25, 26, 27. i 29.ove odluke za taksi-vozilo
kojim se namerava obavljati taksi-prevoz, utvrđuje nadležni organ putem privrednog
subjekta kome te poslove poveri Opšinsko veće Opštine Bački Petrovac.
Član 31
Po prijemu prijave iz člana 24. ove odluke nadležni organ pismenim putem
obaveštava prevoznika o mogućnosti provere ispunjenosti uslova za taksi-vozilo kod
ovlašćenog privrednog subjekta, a ovlašćeni privredni subjekt kojem se prevoznik obrati
dužan je da izvrši proveru ispunjenosti uslova za taksi-vozilo.
Provera ispunjenosti uslova za taksi-vozilo vrši se pregledom vozila i uvidom u
važeću saobraćajnu dozvolu vozila, potvrdu o standardu motora, potvrdu o izvršenom
tehničkom pregledu i polisu o osiguranju putnika i prtljaga od posledica nesrećnog
slučaja u javnom prevozu.
Strana 19 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
O izvršenoj proveri ispunjenosti uslova za taksi-vozilo privredni subjekt koji je tu
proveru obavio sačinjava Zapisnik sa preporukom nadležnom organu da li se može doneti
akt o ispunjenosti uslova za taksi-vozilo.
Član 32
Pre otpočinjanja obavljanja taksi-prevoza, prevoznik nadležnom organu podnosi
zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za taksi-vozilo.
Zahtev iz stava l. ovog člana treba da sadrži:
1.- ime, prezime i jedinstveni matični broj podnosioca zahteva ako je podnosilac
zahteva fizičko lice odnosno puno poslovno ime i matični broj firme ako je podnosilac
zahteva pravno lice sa naznakom prebivališta fizičkog odnosno sedišta pravnog lica, i sa
naznakom kontakt fiksnog i mobilnog broja telefona podnosioca zahteva.
Uz zahtev iz stava l. ovog člana, prilaže se i:
1.- dokaz o vlasništvu vozila (fotokopija saobraćajne dozvole ili drugi dokaz
propisan zakonom),
2. - polisu osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja u javnom prevozu,
3. - dokaz o obezbeđenom redovnom tehničkom pregledu vozila (ugovor sa
odgovarajućim privrednim subjektom),
4.- dokaz o plaćenoj lokalnoj komunalnoj taksi:
- za taksi-vozilo,
- i za isticanje firme taksi-prevoza,
5.- i zapisnik iz člana 31. stav 3. ove odluke.
Član 33
O ispunjenosti uslova za taksi-vozilo izdaje se rešenje u roku od 3. dana od dana
podnošenja urednog zahteva.
Rešenje iz stava 1. ovog člana može se izdati sa rokom važenja do 01.marta
2013.godine a od 01.matra 2013.godine rešenje iz stava 1. ovog člana može se izdati sa
rokom važenja od 3. godine.
Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
1. - registarsku oznaku, marku i tip taksi-vozila,
2. - ime, prezime i jedinstveni matični broj vlasnika taksi-vozila,
3. - naznaku roka važenja izdatog rešenja,
4. - naznaku rednog broja registra uz registra izdatih rešenja o ispunjenosti uslova
za taksi- vozilo.
Rešenjem iz stava 1. ovog člana određuje se i evidencioni broj za taksi-vozilo.
Evidencini broj taksi vozila označava se na samolepljivoj nalepnici izrađenoj
od PVC materijala okruglog oblika prečnika 8 santimetara, čija pozadina u osnovi
je bele boje, ispisana slovima i brojevima crne boje koja treba da sadrži: grb opštine
Bački Petrovac, ispod graba naznaku sa nazivom: EVIDENCIONI BROJ TAKSI
VOZILA“ a ispod ovog teksta ispisuje se broj koji je dodeljen taksi-vozilu a ispod
njega ispisuje se tekst sa naznakom „OPŠTINA BAČKI PETROVAC“
Za taksi-vozilo kojim se obavlja taksi-prevoz može se odrediti samo jedan
evidencioni broj koji se ispisuje na nalepnici. Nalepnica se lepi na desnoj strani taksi
table iz člana 38.ove odluke.
Strana 20 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
O izdatim rešenjima iz stava 1. ovog člana, i o dodeljenim evidencionim
brojevima nadležni organ vodi evidenciju.
Štampanje i izradu nalepnice evidencionag broja taksi-vozila obezbeđuje
nadležni organ i ista se uručuje prevozniku zajedno sa rešenjem iz stava l.ovog
člana.
Član 34
Rešenje iz stava 1. člana 33. ove odluke prestaje da važi:
1. - istekom roka važenja izdatog rešenja,
2.- odjavom taksi-prevoza,
3.- nastupanjem neke od okolnosti koje su u suprotnosti sa članom 25, 26, 27., 28.i
29. ove odluke.
Član 35
U slučaju sticanja nekog od uslova za prestanak važenja rešenja iz člana 33. ove
odluke
prevoznik je dužan da o tome pismeno obavesti nadležni organ u roku od tri dana od dana
nastalog slučaja za gubitak tog prava a nadležni organ dužan je da donese rešenje kojim
se utvrđuje prestanak važenja predmetnog rešenja o ispunjenosti uslova za taksi-vozilo.
Nakon donošenja rešenja iz stava l. ovog člana kao i istekom roka važenja izdatog
rešenja iz člana 33. ove odluke, prevoznik ne može obavljati taksi-prevoz sa predmetnim
taksi-vozilom.
Član 36
Putničko vozilo za koje nije izdato rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozilo
odnosno koje ne poseduje važeće rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozilo ne može
da ima oznake „TAXI“ vozila ili bilo koje drugo obeležje koje upućuje na taksi-prevoz i
takvo vozilo se ne može koristi za taksi-prevoz.
Član 37
Na rešenje nadležnog organa opštine Bački Petrovac o odobrenju obavljanja
taksi-prevoza, o ispunjenosti uslova za taksi-vozača i o ispunjenosti uslova za taksivozilo može se izjaviti žalba u roku 8. dana od dana prijema rešenja.
Na rešenja navedena u stavu l. ovog člana može izjavi žalba Opštinskom veću
Opštine Bački Petrovac preko nadležnog organa Opštine Bački Petrovac.
KROVNA OZNAKA
Član 38
Krovna oznaka je u obliku taksi-table (u daljem tekstu: taksi-tabla).
Taksi-tabla sa obe strane je istog izgleda, opremljena je uređajem za
osvetljavanje.
Na taksi-tabli prevoznik je dužan da označi sve podatke propisane članom 39.
ove odluke.
Na taksi-tabli svi podaci propisani članom 39. ove odluke moraju biti vidno
naznačeni i isti se moraju nalaziti na taksi-tabli kada se obavlja taksi-prevoz.
Strana 21 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 39
Taksi-tabla služi za oznaku i identifikaciju taksi-vozila i treba da sadrži:
- natpis „TAXI“
- nalepnicu iz člana stava 5 i 6.člana 33. ove odluke koja mora da sadrži
evidencini br.taksi vozila i sve ostale potrebne podatke.
Taksi-vozač je dužan da taksi-tablu drži uključenu uvek kada je vozilo
slobodno.
Na taksi-tabli ne mogu se postavljati reklamno-propagandne parole.
Ukoliko taksi-vozač taksi-vozilo koristi za sopstvene potrebe ili ukoliko ne
obavlja delatnost taksi-prevoza, dužan je da taksi-tablu privremeno skine sa taksivozila.
TAKSI-STAJALIŠTA
Član 40
Taksi-stajališta su određena i uređeno mesta na javnim saobraćajnim površinama
kao i na drugim saobraćajnim površinama na kojima taksi-vozila pristaju, čekaju i
primaju putnike.
Lokacije taksi-stajališta i broj taksi-mesta na taksi-stajalištu određuje Opštinsko
veće Opštine Bački Petrovac uz prethodno pribavljeno mišljenje Direkcije za
građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
Policijske stanice Bački Petrovac, i opštinske komisije za bezbednost saobraćaja.
Do donošenja akta iz stava 2. ovog člana taksi-vozilo se može parkirati (radi čekanja
i prijema putnika) na drugoj saobraćajnoj površini čije korišćenje nije zabranjeno ovom
odlukom, zakonskim ili drugim opštinskim propisima.
Član 41
Taksi tajalište se obeležava odgovarajhućom saobraćajnim signalizacijoim.
Na taksi-stajalištu se mesta za stajanje taksi-vozila obeležavaju horizontalnom
signalizacijom žute boje, a na početku i na kraju stajališta istom bojom ispisuje se oznaka
„TAXI“.
Član 42
O postavljanju verikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na taksistajalištima koja su određena aktom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac a koja se
nalaze na javnim saobraćajnim površinama, o održavanju postojeće saobraćajne
signalizacije i održavanju taksi-stajališta u zimskim i letnjim uslovima stara se Direkcija
za gradjevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac
(u daljem tekstu: Direkcija).
Član 43
Taksi-stajališta mogu da koriste samo oni prevoznici koji imaju odobrenje
nadležnog organa opštine Bački Petrovac za obavljanje taksi-prevoza.
Strana 22 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 44.
Taksi-stajališta određena aktom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac koja su
obeležena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, taksi-vozači dužni su da koriste
za čekanje i prijem putnika.
Na taksi-stajalištu vozila se parkiraju po redu dolaska u skladu sa signalizacijom u
granicama obeleženih taksi-mesta i tako uzimaju putnike.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako na taksi-stajalištu nema slobodnog mesta za
pristiglo taksi-vozilo, isto se može parkirati (radi čekanja i prijema putnika) na drugoj
javnoj površini čije korišćenje nije zabranjeno ovom odlukom, zakonskim ili drugim
opštinskim propisima.
Član 45
Taksi-vozač ne može parkirati niti zaustavljati taksi-vozilo na obeleženom
autobuskom stajalištu, na saobraćajnom platou autobuske stanice, na pešačkom trotoaru,
na biciklističkoj stazi, kolovozu javnog puta, na javnoj zelenoj površini, niti na drugim
površinama na kojima je zabranjeno parkiranje ili zastavljanje vozila zakonom, ovom
odlukom, ili drugim opštinskim propisima.
Taksi-vozač koji obavlja taksi-prevoz ne može taksi-vozilo da postavi u okolini
autobuske stanice i obeleženog autobuskog stajališta na udaljenosti manjoj od 30,00 m od
zgrade autobuske stanice odnosno na udaljenosti manjoj od 30,00 m od obeleženog
autobuskog stajališta.
Član 46
Za vreme korišćenja taksi-stajališta odnosno za vreme korišćenja druge saobraćajne
površine za prijem putnika, taksi-vozač je obavezan da bude u svom taksi-vozilu ili pored
taksi-vozila.
NAČIN RADA TAKSI-VOZAČA
Član 47
Taksi-prevoz na teritoriji opštine Bački Petrovac ne može biti organizovan i ne može
se obavljati kao linijski prevoz.
Taksi-prevoz koji se obavlja učestalo ili svakodnevno i više puta toku dana na istoj
relaciji i sa različitim putnicima smatra se, u smislu ove odluke, linijskim prevozom.
Član 48
Za vreme obavljanja taksi-prevoza taksi-vozač u taksi-vozilu mora da ima:
1. - važeću saobraćajnu dozvolu,
2 - istaknut naziv taksi-vozača,
3..- istaknut naziv prevoznika,
4. - dokaz o izvršenoj registraciji taksi-prevoza kod Agencije za privredne registre
(važeće rešenje o registraciji u registru privrednih subjekata),
Strana 23 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
5.- važeće odobrenje nadležnog organa za obavljanja taksi-prevoza na teritoriji
opštine Bački Petrovac,
6. - važeće rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozilo,
7. - važeće rešenje o ispunjenosti uslova za taksi-vozača,
8. - važeću polisu osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja u javnom
prevozu, koja odgovara vozilu kojim upravlja,
9. - važeću potvrdu o izvršenoj kontroli tehničke ispravnosti vozila,
10.- na vidnom mestu za korisnika prevoza istaknut važeći cenovnik,
11.- na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, blombiran i baždaren
taksimetar,
12. - da ima ispravan suvi protivpožarni aparat sa važećim rokom upotrebe, na
pristupačnom mestu,
13. - da ima ispravno grejanje, ventilaciju i unutrašnje osvetljenje,
14. - da ima atest o ugradnji plinske instalacije koja je upisana u saobraćajnoj dozvoli,
ukoliko je vozilo na plinski pogon,
15. - da ima blok račun u kojem je svaki list overen pečatom.
Za vreme obavljanja taksi-prevoza, taksi-vozilo mora biti čisto i uredno obojeno i bez
unutrašnjih i spoljašnjih oštećenja.
Na krovu taksi-vozila mora biti postavljena taksi-tabla izrađena u skladu sa članom
38. i koja mora da sadrži sve podatke iz člana 39. ove odluke.
Član 49
Taksi-vozač, po pravilu taksi-prevoz započinje sa taksi-stajališta ili sa drugog mesta
na telefonski poziv putnika, na radio i telefonski poziv iz dispečerskog centra, sa mesta
koje odredi putnik, ili sa mesta zaustavljanja taksi-vozila od strane putnika.
Otpočinjanje taksi-prevoza mimo taksi-stajališta zabranjeno je ako je to suprotno
saobraćajnim propisima, postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji ili ako je to suprotno
zakonu ili uslovima iz ove odluke.
Putnik može da koristi taksi-vozilo po svom izboru.
Član 50
Taksi-vozač je dužan da u slobodno taksi-vozilo primi svakog putnika, kao i lični
prtljag putnika prema veličini prostora za prtljag i nosivosti taksi-vozila.
Taksi-vozač nije dužan da u taksi-vozilo primi lica pod uticajem alkohola, opojnih
droga ili obolela od zarazne belesti, lica sa zaprljanom odećom, kao i lični prtljag putnika
kojim bi se ugrozila bezbednost i zdravlje ljudi, isprljalo ili oštetilo taksi-vozilo.
Taksi-vozač ne sme da primi u taksi-vozilo decu do šest godina starosti bez
punoletnog pratioca.
Taksi-vozilom ne mogu se prevoziti kućni ljubimci.
Izuzetno od stava 4. ovog člana, kućni ljubimci se mogu prevoziti uz pristanak taksivozača i uz pristanak putnika koji istovremeno koristi taksi-vozilo.
Član 51
Taksi-vozač je obavezan da se za vreme obavljanja taksi-prevoza prema putnicima
ophodi sa pažnjom i poštovanjem.
Strana 24 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Taksi-vozač obavezan je da za vreme obavljanja taksi-prevoza bude uredan i čist i da
je adekvatno odeven i obuven.
Član 52
Taksi-vozač je obavezan da neposredno pre započinjanja vožnje sa putnikom, uključi
taksimetar i da ga isključi odmah nakon završene vožnje.
Taksi-vozač za izvršenu uslugu prevoza naplaćuje cenu prevoza u iznosu koji
pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza.
Ako se taksi-vozilom prevoze više putnika sa istog polaznog mesta do istog krajnjeg
odredišta, prevoznu uslugu koju pokaže taksimetar plaća samo jedan putnik za sve
korisnike prevoza ili svi putnici pojedinačno srazmerno broju putnika.
Taksi-vozač po otpočinjanju prevoza ne može u toku vožnje primati druge putnike.
Izuzetno od stava 4. ovog člana, taksi-vozač može tokom vožnje, uz saglasnost
putnika kojeg prevozi primiti u taksi-vozilo novog putnika.
Ako putnik koji je primljen u toku taksi-prevoza nastavi korišćenje taksi-prevoza i
posle mesta opredeljenja putnika koji je započeo prevoz, nastavak vožnje smatra se
započinjanjem taksi-prevoza.
U slučaju da taksi-vozač ne uključi taksimetar na početku vožnje, putnik nije u
obavezi da plati cenu usluge taksi-prevoza, izuzev ako se pre započinjanja vožnje sa
putnikom taksi-vozač nije drugačije dogovorio.
Član 53
Izuzetno od stava 1. člana 52. ove odluke, taksi-vozač nije obavezan da neposredno
pre započinjanja vožnje sa putnikom, uključuje taksimetar ako je sa putnikom prethodno
dogovoreno da će se prevozna usluga naplatiti po fiksnoj ceni sa mesta polazišta putnika
do njegovog odredišta.
U slučaju iz stava l. ovog člana, neposredno pre započinjanja vožnje sa putnikom,
taksi- vozač je dužan da putniku saopšti kolika je fiksna cena sa mesta polaska putnika
do mesta odredišta putnika i da putniku izda potvrdu o fiksnoj ceni po kojoj će se
naplatiti izvršena prevozna usluga.
Član 54
U slučaju da taksi-vozač ne uključi taksimetar na početku vožnje, ili u slučaju da
putniku ne izda potvrdu o fiksnoj ceni u skladu sa stavom 1 i 2. člana 53. ove odluke,
putnik nije u obavezi da plati cenu prevozne usluge.
Član 55
Taksi-vozač je dužan da na zahtev putnika, putniku izda račun za obavljeni taksiprevoz koji sadrži: podatke o prevozniku (naziv preduzetnika, odnosno poslovno ime
privrednog društva odnosno drugog pravnog lica) kao i ime i prezime taksi-vozača,
registarski broj taksi-vozila, redni broj računa, datum i vreme izdavanja računa, pređene
kilometre, vreme i mesto početka i kraja vožnje, cenu prevoza, potpis i pečat.
U slučaju da taksi-vozač na zahtev putnika ne izda putniku taksi-račun iz stava l.
ovog člana, na kraju vožnje putnik nije u obavezi da plati cenu usluge taksi-prevoza.
.
Strana 25 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 56
Taksi-vozač je dužan da putnika preveze najkraćimn putem do mesta opredeljenja ili
putem koji putnik odredi a u skladu sa važećim režimom saobraćaja.
Član 57
U slučaju nemogućnosti da završi započeti taksi-prevoz zbog kvara taksi-vozila ili
drugih okolnosti, taksi-vozač je dužan da putniku obezbedi nastavak započetog taksiprevoza drugim taksi-vozilom.
Član 58
Prevoznici koji imaju važeće odobrenje za obavljanje taksi-prevoza izdato od
nadležnog organa druge opštine nemaju pravo da obavljaju taksi-prevoz na teritoriji
opštine Bački Petrovac, niti da započinju taksi-prevoz sa teritorije opštine Bački
Petrovac.
Član 59
Izuzetno od člana 58. ove odluke prevoznici koji imaju važeće odobrenje za
obavljanje taksi-prevoza izdato od nadležnog organa druge opštine mogu obavljati prevoz
na teritoriji opštine Bački Petrovac isključivo ako im je teritorija opštine Bački Petrovac
krajnje odredište za pružanje usluge prevoza ili ako su u tranzitu odnosno prolazu.
Prevoznik koji obavi prevoz u smislu stava 1. ovog člana obavezan je da odmah po
obavljenom prevozu ukloni krovnu oznaku sa taksi-vozila ako je teritorija opštine Bački
Petrovac njegovo krajnje odredište.
Član 60
U slučaju prevoza iz člana 59. ove odluke, kada isti putnik ima nameru da nakon
iskrcavanja istim vozilom nastavi prevoz, prevoznik je dužan da ukloni krovnu oznaku u
trenutku kada putnik napusti putnički prostor vozila, čeka na istog putnika bez
zaustavljanja rada taksimetra, a po povratku putnika u putnički prostor vozila na propisan
način istakne krovnu oznaku.
CENA USLUGE ZA
OBAVLJANJE TAKSI-PREVOZA
Član 61
Cenu usluge za obavljanje taksi-prevoza čini zbir pojedinačnih cena i to cena: za
start, po jednom pređenom kilometru, po vremenu čekanja, po dolasku na adresu, po
pozivu i po komadu prtljaga koji se prevozi, pri čemu se putnici moraju obavestiti pre
ulaska u taksi-vozilo ukoliko se vrši naplata prevoza prtljaga koja se određuje u
zavisnosti od doba dana ili noći, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili praznik) i
područja na kome se vožnja obavlja i koja je učitana u merni instrument.
Strana 26 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
„merni instrument“ jeste taksimetar koji stalno za vreme vožnje ili stajanja u toku
vožnje automatski izračunava i pokazuje cenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i
ukupnog trajanja vožnje.
Član 62
Ekonomski najnižu cenu u okviru taksi tarife po kojoj se mora obavljati taksiprevoz na teritoriji opštine Bački Petrovac utvrđuje i usklađuje svojim aktom Opštinsko
veće Opštine Bački Petrovac.
Cena za obavljeni taksi-prevoz utvrđuje se na osnovu važećeg i istaknutog
cenovnika koji se nalazi u vozilu i naplaćuje se u iznosu koji pokaže taksimetar na mestu
opredeljenja putnika ili po izdatoj potvrdi o fiksnoj ceni sa mesta polaska putnika do
mesta opredeljenja putnika ako je prethodno o tome postignut dogovor sa putnikom.
Tarifiranje taksimetra (baždarenje) mora biti usklađeno sa cenovnikom istaknutim u
taksi- vozilu.
Na cenu utvrđenu na način propisan stavom 1, 2. i 3.ovog člana prevoznici ne
mogu da odobravaju popust.
III N A D Z O R
Član 63
Nadzor nad primenom ove odluke i drugih akata donetih na osnovu ove odluke vrši
Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštinske
uprave Opštine Bački Petrovac, putem opštinskog saobraćajnog inspektora.
Član 64
Saobraćajni inspektor u vršenju poslova inspekcijskog nadzora ima dužnost i
ovlašćenja utvrđena Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni glasnik RS“,
br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011), i odredbama ove odluke.
U vršenju inspekcijskog nadzora, osim ovlašćenja propisanih zakonom, inspektor
je ovlašćen da:
- naredi otklanjanje nedostataka u pogledu ispunjenosti uslova propisanih Zakonom
i ovom odlukom za obavljanje taksi-prevoza,
- isključi taksi-vozilo kojim se vrši javni prevoz protivno odredbama zakona i ove
odluke, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu u trajanju od pet dana, a u
slučaju ponovnog isključivanja vozila istog prevoznika, u trajanju od deset dana, o čemu
izdaje potvrdu.
Član 65
Prevoznik i taksi-vozač su dužni da saobraćajnom inspektoru omoguće nesmetano
vršenje poslova, stave na uvid potrebna dokumenta, u roku koje saobraćajni inspektor
odredi, dostave potrebne podatke i postupe po nalogu inspektora.
Strana 27 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
IV KAZNENE ODREDBE
Član 66
Za obavljanje taksi-prevoza putnika suprotno odredbama ove odluke za pravno
lice, za odgovorno lice u pravnom licu, za preduzetnika i za fizičko lice primenjivaće se
kaznene odredbe predviđene Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni
glasnik RS“, br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011).
Član 67
Novčanom kaznom od 2.500,00 do 25.000,00 dinara kazniće se za prekršaj taksivozač ako:
1. - postupi suprotno članu 21.ove odluke,
2. - postupi suprotno članu 23. stav 2.ove odluke,
3. - za vreme obavljanja taksi-prevoza u taksi-vozilu nema sve dokumente, uređaje i
opremu navedenu u članu 48. stav l.tačke l. do 15. ove odluke.
4.- za vreme obavljanja taksi-prevoza koristi taksi-vozilo suprotno uslovima
propisanim članom 48. stav 2. ove odluke,
5. - za vreme obavljanja taksi-prevoza koristi taksi-vozilo suprotno uslovima
propisanim članom 48. stav 3. ove odluke,
6. - otpočne sa taksi-prevozom suprotno stavu 2. člana 49. ove odluke,
7 - ne pridržava se obaveza iz člana 50. stav 1.ove odluke,
8. - postupi suprotno članu 50. stav 3. i 4. ove odluke,
9. - ne nepridržava se obaveza propisanih članom 51.ove odluke,
10.- ne nepridržava se obaveza propisanih članom 52.ove odluke,
11.- ne nepridržava se obaveza propisanih članom 53. stav 2. ove odluke,
12.- ne nepridržava se obaveza propisanih članom 55. stav 1.ove odluke,
13.- ne nepridržava se obaveza iz člana 56. i 57. ove odluke,
14.- koristi taksi-stajalište suprotno članu 43. ove odluke,
15. - postupi suprotno članu 45. i 46. ove odluke.
V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 68
Preduzetnici, privredna društva i druga pravna lica koja su na dan stupanja na snagu
ove odluke, u Agenciji za privredne registre bili registrovani za obavljanje delatnosti
taksi-prevoza putnika, dužni su da usklade svoj rad i poslovanje sa odredbama ove
odluke u roku od 60. dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 69
Sve akte iz nadležnosti Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac čije je donošenje
propisano ovom odlukom Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti u roku od
30. dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Strana 28 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Član 70
Taksi-stajališta koja su određena aktom Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac,
Direkcija za gradjevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački
Petrovac će izvršiti potrebna obeležavanja u roku od od 90. dana od dana stupanja na
snagu ove odluke.
Član 71
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obavljanju javnog
prevoza putnika („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br.2/96 i 6/2006) u delu koji se
odnosi na taksi-prevoz.
Član 72
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu
Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-72/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 29 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
99.
Na osnovu člana 30. I 31. Zakona o Predškolskom vaspitanju i obrazovanju
(„Sl.glasnik RS“, br. 18/2010) i člana 34. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 , 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine Bački
Petrovac na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
O D L U K U
O UTVRĐIVANJU BROJA DECE U VASPITNIM GRUPAMA
U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI „VČIELKA „ U BAČKOM PETROVCU
ZA 2012/13 RADNU GODINU
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se broj dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj
ustanovi „Včielka „ u Bačkom Petrovcu .
Član 2.
U skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima za sprovođenje Zakona , utvrđuje
se sledeći broj dece u vaspitnim grupama istog uzrasta :
-
od 6 meseci do 1 godine ---------------------------------------------------od 1 do 2 godine ------------------------------------------------------------od 2 do 3 godine ------------------------------------------------------------od 3 do 4 godine ------------------------------------------------------------od 4 godine do polaska u školu ------------------------------------------broj dece u grupi pripremnog predškolskog programa -----------------
7 dece
12 dece
16 dece
20 dece
24 dece
26 dece
Izuzetno od stava 2. ovog člana , broj dece koja se upisuju jeste :
-
na bolničkom lečenju ------------------------------------------------------do 15
dece
sa smetnjama u razvoju –razvojna grupa -------------------------------- od 4 do 6
dece
Predškolska ustanova može upisati veći broj dece u vaspitnim grupama najviše
do 20% od broja koji se upisuje, u skladu sa kriterijumima koje propisuje ministar.
Broj dece koja se upisuju u grupe mešovitog sastava jeste :
-
Od 1 do 3 godine ------------------------------------------------------------- 12 dece
Od 3 godine do polaska u školu -------------------------------------------- 20 dece
Od 2 godine do polaska u školu -------------------------------------------- 15 dece
Strana 30 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
Predškolska Ustanova može da formira grupe mešovitog sastava i sa drugačijim
uzrastima .
Član 3.
Vaspitno-obrazovni rad u dvojezičnim vaspitnim grupama ostvaruje se sa 10 %
manjim brojem dece od broja utvrđenog Zakonom .
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
Službenom listu opštine Bački Petrovac .
dana od dana objavljivanja u
Republika srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-95/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 31 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
100.
Na osnovu člana 42. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik
Republike Srbije“, broj 111/2009 i 92/2011) i člana 10. Uredbe o sastavu i načinu rada
štabova za vanredne situacije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 98/2010) i člana
34. tačka 20. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“,
broj 11/2008 i 4/2009) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj
dana 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
R E Š E N J E
O POSTAVLJANJU ZAMENIKA KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA
OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE BAČKI
PETROVAC
Član 1.
Komandant Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac je Pavel
Marčok , predsednik Opštine Bački Petrovac, po položaju.
Član 2.
U Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac se postavljaju:
Zamenik komandanta štaba:
1. Miroslav Čeman, zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac .
Načelnik štaba:
2. Vladimir Spevak, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, radnik
u Upravi za vanredne situacije u Novom Sadu.
Članovi štaba:
3. Jan Ribovič, direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bački Petrovac,Bački Petrovac
4. Pavel Žilaji, član Opštinskog veća zadužen za oblast poljoprivrede i kom. delatnosti,
5. Samuel Valo, član Opštinskog veća zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštite
životne sredine,
6. Branislav Kevenski, član Opštinskog veća zadužen za poslove kulture, infrastrukture i
međunarodnu saradnju,
7. Pavel Zima, direktor Direkcije za upravljanje u EPS –Elektrovojvodina Novi Sad
8. Aleksandra Arsenin, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
9. Jan Jovankovič, rukovodilac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno – stambene i
inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
Strana 32 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
10. Dušan Govorčin, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte
zajedničke poslove Opštinske uprave,
11. Jan Vozar, komandir Policijske stanice Bački Petrovac,
12. Tatiana Cerovski, sekretar Crvenog krsta Bački Petrovac,
13. Ondrej Benka, direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac,
14. Čedomir Rupar, direktor JKP „Komunalac“ Maglić,
15. Ondrej Srnka, direktor d.o.o. „Gloakvalis“ Gložan,
16. Miroslav Častven, direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i
komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac,
17. Dušan Popadić, komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bački Petrovac.
18. Rastislav Balca, predsednik Udruženja poljoprivrednika Bački Petrovac,
19. Tatiana Milina Turanova, inspektor za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac
20. Predstavnik CMO Novi Sad – Miroljub Stojanović
21. Katarina Melegova Melihova, VD direktora Ustanove Informativni centar ''Bačsky
Petrovec'' Bački Petrovac.
Član 3.
Poslove i radne zadatke kurira i vozača za potrebe Opštinskog štaba za vanredne
situacije Opštine Bački Petrovac vršiće zaposleni u Opštinskoj upravi Opštine Bački
Petrovac.
Član 4.
Stupanjem na snagu ovog rešenja prestaje da važi Rešenje o postavljanju
komandanta , zamenika komandanta, načelnika i članova opštinskog štaba za vanredne
situacije Opštine Bački Petrovac br. 011-36/2011-02 od dana 12.04.2011 g Skupštine
opštine Bački Petrovac.
Član 5.
Ovo Rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu
Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-74/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 33 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
101.
Na osnovu člana 34. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011) i člana 13. stav 2. Odluke o
osnivanju „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“ Bački Petrovac („Službeni
list Opštine Bački Petrovac“, br. 4/2006), Skupština opštine Bački Petrovac na III sednici
održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
S T AT U T
„CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC“
BAČKI PETROVAC
I
D a j e s e saglasnost na Statut „Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac“
Bački Petrovac, koji je usvojen od strane Upravnog odbora Centra za socijalni rad
Opštine Bački Petrovac, na sednici održanoj dana 14.09.2011. godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-75/2012-02
Dana: 23.08.2011. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 34 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
102.
Na osnovu člana 34. tačka 22. a u skladu sa članom 25. Statuta Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština
opštine Bački Petrovac na svojoj III sednici, održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
PLAN RADA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC
ZA 2012. GODINU
I
D a j e s e s a g l a s n o s t na Plan rada Centra za socijalni rad Opštine Bački
Petrovac za 2012. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora Centra za socijalni
rad Opštine Bački Petrovac, na sednici održanoj dana 28.02.2012. godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-76/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 35 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
103.
Na osnovu člana 34. tačka 22. a u skladu sa članom 25. Statuta Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština
opštine Bački Petrovac na svojoj III sednici, održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
PLAN RADA
BIBLIOTEKE „ŠTEFAN HOMOLA“ BAČKI PETROVAC
ZA 2012. GODINU
I
D a j e s e s a g l a s n o s t na Plan rada Biblioteke „Štefa Homola“ Bački
Petrovac za 2012. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora Biblioteke „Štefan
Homola“ Bački Petrovac, na sednici održanoj dana 12.03.2012. godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-77/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 36 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
104.
Na osnovu člana 25. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački
Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj III
sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
PLAN I PROGRAM RADA
SLOVAČKOG VOJVOĐANSKOG POZORIŠTA BAČKI PETROVAC,
ZA 2012. GODINU
I
D a j e s e s a g l a s n o s t na Plan i program rada Slovačkog vojvođanskog
pozorišta Bački Petrovac za 2012. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora
Slovačkog vojvođanskog pozorišta Bački Petrovac, na sednici održanoj dana 22.02.2012.
godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-78/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 37 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
105.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
BIBLIOTEKE „ŠTEFAN HOMOLA“ BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan
Homola“ Bački Petrovac:
-
Juraj Červenak,
Samuel Boldocki,
Marija Benjik.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-79/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 38 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
106.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
R E Š E N J E
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
BIBLIOTEKE „ŠTEFAN HOMOLA“ BAČKI PETROVAC
I
Upravni odbor Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac ima 3 (tri) člana od
kojih je 1 (jedan) predstavnik zaposlenih u Biblioteci.
II
U Upravni odbor Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac , imenuju se:
-
JURAJ ČERVENAK, iz Gložana, Masarikova 2 (predstavnik lokalne
samouprave),
SAMUEL BOLDOCKI, iz Bačkog Petrovca, M. Tita 26 (predstavnik
lokalne samouprave),
STANISLAVA VALENTIK, iz Bačkog Petrovca, Komenskog 33
(predstavnica zaposlenih u Biblioteci).
III
Mandat članova Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac
traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-72/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 39 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
107.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
BIBLIOTEKE „ŠTEFAN HOMOLA“ BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan
Homola“ Bački Petrovac:
-
Jasna Rašeta,
Jan Bohuš,
Marija Mega.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-81/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 40 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
108.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
BIBLIOTEKE „ŠTEFAN HOMOLA“ BAČKI PETROVAC
I
Nadzorni odbor Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac ima 3 (tri) člana od
kojih je 1 (jedan) predstavnik zaposlenih u Biblioteci.
II
U Nadzorni odbor Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac, imenuju se:
-
VIERA DORČOVA-BABJAKOVA, iz Kulpina, M. Tita 44 (predstavnica
lokalne samouprave),
DUŠAN JOVANOVIĆ, iz Kulpina, Ledine 127 (predstavnik lokalne
samouprave),
MARIJA MEGA, iz Bačkog Petrovca, J. Husa 27.a (predstavnica
zaposlenih u Biblioteci).
III
Mandat članova Nadzornog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac
traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-74/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 41 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
109.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC
BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad
Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac:
-
Jadranka Marčok,
Jana Kopčok,
Katarina Zornjanova,
Valerija Fabijanova,
Rastislav Labat.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-83/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 42 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
110.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC
BAČKI PETROVAC
I
Upravni odbor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bački Petrovac
ima 5 (pet) članova od kojih su 3 (tri) predstavnici lokalne samouprave a 2 (dva)
predstavnici zaposlenih u Centru.
II
U Upravni odbor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac Bački Petrovac,
imenuju se:
- JADRANKA MARČOK, iz Bačkog Petrovca, Kosovska 10 (predstavnica
lokalne samouprave),
- BRANISLAV DAVIDOVIĆ, iz Maglića, M. Oreškovića 8 (predstavnik
lokalne samouprave),
- JELENA STEŠIĆ, iz Bačkog Petrovca, Kubanjeva 17 c (predstavnica
lokalne samouprave),
- ANA ŠIMOVIČOVA, iz Bačkog Petrovca, Nar. revolucije 15
(predstavnica zaposlenih u Centru),
- RASTISLAV LABAT, iz Bačkog Petrovca, Kvetna 1.a (predstavnik
zaposlenih u Centru).
III
Mandat članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac
Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-74/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 43 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
111.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
R E Š E N J E
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC
BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad
Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac:
-
Mirko Bogdanović,
Katarina Slavka,
Janja Bartoš.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-85/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 44 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
112.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC
BAČKI PETROVAC
I
Nadzorni odbor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački Petrovac
ima 3 (tri) člana od kojih su 2 (dva) predstavnici lokalne samouprave a 1 (jedan)
predstavnik zaposlenih u Centru.
II
U Nadzorni odbor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Bački
Petrovac, imenuju se:
- ROBERTINA NAĐ, iz Bačkog Petrovca, Poljna 20 (predstavnica lokalne
samouprave),
- JEFTO NIKOLAJEVIĆ, iz
Bačkog Petrovca, Sladkovičova 46
(predstavnik lokalne samouprave),
- ANĐELKA SAVULJIĆ, iz Maglića, B. Prodanovića 27 (predstavnica
zaposlenih u Centru).
III
Mandat članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački
Petrovac, Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-74/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r
Strana 45 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
113.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
„BAČKI PETROVAC“ BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove
Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac:
-
Vladimir Sikora,
Radoslav Bogdanović,
Miroslav Čanji,
Zuzana Tancik,
Jan Šuljan.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-87/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 46 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
114.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
„BAČKI PETROVAC“ BAČKI PETROVAC
I
Upravni odbor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački
Petrovac ima 5 (pet) članova, od kojih su 2 (dva) iz reda zaposlenih u Zdravstvenoj
ustanovi.
II
U Upravni odbor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački
Petrovac, imenuju se:
-
ONDREJ MOLNAR, iz Gložana, Republička 43 (predstavnik lokalne
samouprave),
MILOTA TOT, odbornica iz Kulpina, I.L. Ribara 43 (predstavnica
lokalne samouprave),
IVAN ZABUNOV, odbornik iz Bačkog Petrovca, M. Hrubika 44.a
(predstavnik lokalne samouprave),
Dr JAN ŠULJAN, iz Bačkog Petrovca, Sladkovičova 32 (predstavnik
zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi),
KATARINA ŠPROH, iz Bačkog Petrovca, Đetvanska bb (predstavnica
zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi).
III
Mandat članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački
Petrovac“ Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-88/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r
Strana 47 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
115.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
„BAČKI PETROVAC“ BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove
Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački Petrovac:
-
Ondrej Molnar,
Vesna Spevakova,
Dr Jovana Šmanja.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-89/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 48 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
116.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
„BAČKI PETROVAC“ BAČKI PETROVAC
I
Nadzorni odbor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački
Petrovac ima 3 (tri) člana, od kojih je 1 (jedan) iz reda zaposlenih u Zdravstvenoj
ustanovi.
II
U Nadzorni odbor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački
Petrovac, imenuju se:
-
JAN MARKO, iz Gložana, M. Tita 98 (predstavnik lokalne samouprave),
JADRANKA PERIĆ, iz Maglića, B. Prodanovića 14 (predstavnica
lokalne samouprave),
Dr JOVANA ŠMANJA, iz Novog Sada, Balzakova 23 (predstavnica
zaposlenih u Zdravstvenoj ustanovi).
III
Mandat članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački
Petrovac“ Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-88/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r
Strana 49 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
117.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
R E Š E N J E
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
USTANOVE INFORMATIVNI CENTAR „BÁČSKY PETROVEC“
BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Ustanove Informativni
centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac:
-
Rastislav Struhar,
Ana Medovarska,
Vladimir Zima,
Viera Dorčova – Babjakova,
Miroslav Babjak.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-91/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 50 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
118.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
USTANOVE INFORMATIVNI CENTAR
„BÁČSKY PETROVEC“ BAČKI PETROVAC
I
Upravni odbor Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac
ima 5 (pet) članova od kojih su 2 (dva) predstavnici zaposlenih u Ustanovi.
II
U Upravni odbor Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački
Petrovac, imenuju se:
-
ONDREJ KOROŠ, odbornik iz Bačkog Petrovca, Svätoplukova 14
(predstavnik lokalne samouprave),
DANIELA FEKETE, iz Gložana, M. Tita 90 (predstavnica lokalne
samouprave),
KATA MATIĆ, iz Bačkog Petrovca, Sladkovičova 13 (predstavnica
lokalne samouprave),
MIROSLAV BABJAK, iz Bačkog Petrovca, Proletarska 30 (predstavnik
zaposlenih u Ustanovi),
VIERA DORČOVA-BABJAKOVA, iz Kulpina, M. Tita 44 (predstavnica
zaposlenih u Ustanovi).
III
Mandat članova Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky
Petrovec“ Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-92/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc.
Strana 51 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
119.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
R E Š E N J E
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
USTANOVE INFORMATIVNI CENTAR „BÁČSKY PETROVEC“
BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Nadzornog odbora Ustanove Informativni
centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac:
-
Pavel Balca,
Karol Boldocki,
Vladimir Petraš.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-93/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 52 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
120.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
USTANOVE INFORMATIVNI CENTAR
„BÁČSKY PETROVEC“ BAČKI PETROVAC
I
Nadzorni odbor Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac
ima 3 (tri) člana od kojih je 1 (jedan) predstavnik zaposlenih u Ustanovi.
II
U Nadzorni odbor Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ Bački
Petrovac, imenuju se:
-
JARMILA BALAŽ, iz Kulpina, Školska 51 (predstavnica lokalne
samouprave),
BORISLAV MARINKOVIĆ, iz Kulpina, Put slobode bb (predstavnik
lokalne samouprave),
VLADIMIR PETRAŠ, iz Kulpina, M. Tita 27 (predstavnik zaposlenih u
Ustanovi).
III
Mandat članova Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky
Petrovec“ Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-94/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 53 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
121.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
R E Š E N J E
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
POZORIŠTA „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“
BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské
vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac:
-
Mariena Stanković – Krivak,
Jarmila Pantelić,
član UO predložen od strane nadležnog organa APV,
Mihal Čiliak,
Miroslava Petraš – Blažić.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-95/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 54 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
122.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
POZORIŠTA „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“
BAČKI PETROVAC
I
Upravni odbor Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac ima 5
(pet) članova od kojih je 1 (jedan) predstavnik nadležnog organa AP Vojvodine i 1
(jedan) predstavni zaposlenih u Pozorištu.
II
U Upravni odbor Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
imenuju se:
-
MARIENA STANKOVIĆ-KRIVAK, iz Bačkog Petrovca, XIV VUSB 7-9
(predstavnica lokalne samouprave),
PAVEL VALO, iz Gložana, J.Marčoka-Dragutina 15 (predstavnik
lokalne samouprave),
ZDENKA BOBAČEK, iz Bačkog Petrovca, Konječna 13 (predstavnica
lokalne samouprave),
predstavnik nadležnog organa APV,
MIROSLAVA BLAŽIĆ, iz Kulpina, M. Tita 27 (predstavnica zaposlenih
u Pozorištu).
III
Mandat članova Upravnog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“
Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-96/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc.a, s.r.
Strana 55 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
123.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
POZORIŠTA „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“
BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské
vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac:
-
Katarina Labatova,
član NO predložen od strane nadležnog organa APV,
Jan Majtan.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj:011-97/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 56 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
124.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
POZORIŠTA „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“
BAČKI PETROVAC
I
Nadzorni odbor Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac ima 3
(tri) člana od kojih je 1 (jedan) predstavnik nadležnoig organa AP Vojvodine.
II
U Nadzorni odbor Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Bački Petrovac,
imenuju se:
-
PAVEL BAĐAN, iz Gložana, Oslobodilačka 14 (predstavnik lokalne
samouprave),
BRANISALV KUŠTRA, iz Kulpina, Prvomajska 1 (predstavnik lokalne
samouprave),
predstavnik nadležnog organa APV.
III
Mandat članova Nadzornog odbora Pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“
Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-98/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 57 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
125.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„P R O G R E S„ BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za
komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac:
-
Pavel Zima,
Jan Sabo,
Đura Govorčin,
Samuel Vrbovski,
Jan Kolar,
Branislav Haška,
Vesna Čaniova,
Spasoje Prodanov,
Branislav Sikora.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-99/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 58 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
126.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„P R O G R E S“ BAČKI PETROVAC
I
Upravni odbor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“
Bački Petrovac ima 9 (devet) članova, od kojih jednu trećinu čine predstavnici zaposlenih
u Preduzeću.
II
U Upravni odbor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“
Bački Petrovac imenuju se:
-
PAVEL ZIMA, odbornik iz Kulpina, Nušićeva 24 (predstavnik lokalne
samouprave),
ĐURA GOVORČIN, iz Bačkog Petrovca, Svätoplukova 1 (predstavnik
lokalne samouprave),
JAROSLAV HLPKA, iz Gložana, M. Pagača 18 (predstavnik lokalne
samouprave),
VLADIMIR TURAN, odbornik iz Bačkog Petrovca, Turčianska 6
(predstavnik MZ Bački Petrovac),
SAMUEL VRBOVSKI, iz Bačkog Petrovca, Hviezdoslavova 19.a
(predstavnik MZ Bački Petrovac),
MIROSLAV STUPAVSKI, iz Kulpina, Masarikova 38 (predstavnik MZ
Kulpin),
JAROSLAV SPEVAK, iz Bačkog Petrovca, Šafarikova 17 (predstavnik
zaposlenih u JP),
VESNA ČANIOVA, iz Bačkog Petrovca, Lipova 15 (predstavnica
zaposlenih u JP),
BRANISLAV SIKORA, iz Bačkog Petrovca, 29. novembra 4.a
(predstavnik zaposlenih u JP).
Strana 59 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
III
Mandat članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene
poslove „Progres“ Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-100/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 60 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
127.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„P R O G R E S„ BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za
komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac:
-
Katarina Ribarski,
Pavel Topoljski,
Edita Božić.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-101/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 61 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
128.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„P R O G R E S“ BAČKI PETROVAC
I
Nadzorni odbor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“
Bački Petrovac ima 3(tri) člana, od kojih jednu trećinu čine predstavnici zaposlenih u
Preduzeću.
II
U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“
Bački Petrovac imenuju se:
-
VLASTISLAV ŠPROH, iz Bačkog Petrovca, Đure Salaja 10 (predstavnik
lokalne samouprave),
ZORAN KAJTEZ, iz Maglića B. Prodanovića 21.a (predstavnik lokalne
samouprave),
EDITA BOŽIĆ, iz Bačkog Petrovca, Kubanjeva 33 (predstavnica
zaposlenih u JP).
III
Mandat članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene
poslove „Progres“ Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-102/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 62 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
129.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„K O M U N A L A C“ MAGLIĆ
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za
komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić:
-
Slobodan Bošnjak,
Tatjana Škrbić,
Vaso Acić,
Branislav Davidović,
Mirko Dimić,
Milan Pilipović,
Mića Beronja.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 101-103/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 63 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
130.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„K O M U N A L A C“ MAGLIĆ
I
Upravni odbor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“
Maglić ima 7 (sedam) članova, od kojih su 2 (dva) predstavnici zaposlenih u Preduzeću.
II
U Upravni odbor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove
„Komunalac“ Maglić imenuju se:
-
SLOBODAN BOŠNJAK, odbornik iz Maglića, B. Prodanovića 61
(predstavnik lokalne samouprave),
SINIŠA STANIVUK, odbornik iz Maglića, 29. Novembra 8 (predstavnik
lokalne samouprave),
ZORAN KAJTEZ, iz Maglića, B. Prodanovića 21.a (predstavnik lokalne
samouprave),
VASO ACIĆ, iz Maglića, Ž. Zličića 9 (predstavnik lokalne samouprave),
NEVENKA RUPNJAK, iz Maglića, Ćirpanova 23 (predstavnica lokalne
samouprave),
MILAN MEDIĆ, iz Maglića, D. Tucovića 5.a (predstavnik zaposlenih u
JP),
ŽELJKO GAŠIĆ, iz Maglića, Sv. Markovića 104 (predstavnik zaposlenih
u JP).
III
Mandat članova Upravnog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene
poslove „Komunalac“ Maglić traje 4 (četiri) godine.
Strana 64 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 101-104/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 65 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
131.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„K O M U N A L A C“ MAGLIĆ
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za
komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić:
-
Bojan Zorić,
Nevenka Rupnjak,
Ana Grahovac.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-105/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 66 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
132.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„K O M U N A L A C“ MAGLIĆ
I
Nadzorni odbor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove
„Komunalac“ Maglić ima 3 (tri) članova, od kojih je 1 (jedan) predstavni zaposlenih u
Preduzeću.
II
U Nadzorni odbor Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove
„Komunalac“ Maglić imenuju se:
-
NEMANJA POJUŽINA, iz Maglića, I.L. Ribara 21 (predstavnik lokalne
samouprave),
MILANKO ANUŠIĆ, iz Maglića, M. Tita 2 (predstavnik lokalne
samouprave),
ANKA GRAHOVAC, iz Maglića, B. Prodanovića 81 (predstavnica
zaposlenih u JP).
III
Mandat članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalne i stambene
poslove „Komunalac“ Maglić traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-106/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 67 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
133.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Turističke organizacije
Opštine Bački Petrovac:
-
Pavel Topoljski,
Zdenka Toman,
Mihal Hatalja,
Todor Radanov,
Viktorija Kovač.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-107/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 68 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
134.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I
Upravni odbor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac ima 5 (pet) članova
od kojih su 4 (četiri) predstavnici lokalne samouprave a 1 (jedan) predstavnik zaposlenih
u Turističkoj organizaciji.
II
U Upravni odbor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, imenuju se:
-
VLADIMIR ANDRAŠIK, iz Bačkog Petrovca, I.L. Ribara 25
(predstavnik lokalne samouprave),
PAVEL TOPOLJSKI, iz Bačkog Petrovca, Narodne revolucije 8
(predstavnik lokalne samouprave),
SRĐAN RADOSAVLJEV, iz Kulpina, Ledine 16 (predstavnik lokalne
samouprave),
MILENA NIŠIĆ, iz Maglića, M. Tita 80 (predstavnica lokalne
samouprave),
VIKTORIJA KOVAČ, iz Bačkog Petrovca, Okt. Revolucije 56
(predstavnica zaposlenih u Turističkoj organizaciji).
III
Mandat članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac
traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-108/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 69 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
135.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Nadzornog odbora Turističke organizacije
Opštine Bački Petrovac:
-
Ondrej Varga,
Boris Berat.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-109/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 70 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
136.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I
Nadzorni odbor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac ima 3 (tri) člana
od kojih su 2 (dva) predstavnici lokalne samouprave a 1 (jedan) predstavnik zaposlenih u
Turističkoj organizaciji.
II
U Nadzorni odbor Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, imenuju se:
-
MIHAL ZELENAK, iz Kulpina, Partizanska 2 (predstavnik lokalne
samouprave),
NATAŠA STOJKOVIĆ, iz Maglića, 29. novembra 26 (predstavnica
lokalne samouprave),
JOZEFINA OSTOJIĆ, iz Bačkog Petrovca, M. Razusa 12 (predstavnica
lokalne samouprave).
III
Mandat članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački
Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-110/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 71 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
137.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU
I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I
R a z r e š u j u se od dužnosti članova Upravnog odbora Direkcije za
građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac:
-
Ondrej Fekete,
Vladislav Gajdobranski,
Pavel Križan,
Vlasta Spevakova,
Dr Jan Varga,
Miroslav Pucovski,
Slobodan Bošnjak,
Jan Trpinski,
Ondrej Stupavski.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-111/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 72 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
138.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008, 4/2009 i 4/2011), Skupština opštine
Bački Petrovac, na svojoj III sednici održanoj 23.08.2012. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU
I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I
Upravni odbor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne
delatnosti Opštine Bački Petrovac ima 9 (devet) članova.
II
U Upravni odbor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne
delatnosti Opštine Bački Petrovac imenuju se:
-
SLOBODAN BOŠNJAK, odbornik iz Maglića, B. Prodanovića 61,
ONDREJ FEKETE, odbornik iz Gložana, M. Tita 90,
MILAN ŠARIĆ, iz Bačkog Petrovca, Sladkovičova 2,
ZORAN KAJTEZ , iz Maglića, B. Prodanovića 21.a,
MIROSLAV LAČOK, iz Bačkog Petrovca, Lenjinova 91,
PAVEL KRIŽAN, iz Bačkog Petrovca, M. Hrubika 58,
MARIJENA SABO, iz Bačkog Petrovca, P. Jilemnickog 1,
JURAJ URAM, iz Gložana, V. Vlahovića 57,
PAVEL ČANJI, iz Kulpina, I.L. Ribara 14.
III
Mandat članova Upravnog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu
privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac traje 4 (četiri) godine.
IV
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-112/2012-02
Dana: 23.08.2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Dr Rajko Perić, dipl. ecc., s.r.
Strana 73 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
139.
Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu («Sl.glasnik RS» br. 54/2009,
73/2010 i 101/2010) i člana 9. Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu
(«Sl.list opštine Bački Petrovac» br. 10/2011), nakon razmatranja zahteva Opštinskog
vatrogasnog saveza Bački Petrovac i DVD Gložan za isplatu dnevnica za dežurstva
tokom žetve u 2012. godini, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na svojoj III sednici
održanoj dana 30. jula 2012. godine jednoglasno je donelo sledeće
R E Š E N J E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2012.
godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 32. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska
rezerva» o d o b r a v a
s e upotreba sredstava u iznosu 87.000,00 dinara za
povećanje aproprijacije u razdelu 3. glava 26 - nevladine organizacije, pozicija 150,
ek.klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, za isplatu dnevnica za
dežurstva tokom žetve u 2012. godini za vatrogasce DVD Bački Petrovac i DVD Gložan.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac»
Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016 – 4/143 – 2012
Datum: 30. jula 2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavel Marčok, prof., s.r.
Strana 74 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
140.
Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu («Sl.glasnik RS» br. 54/2009,
73/2010 i 101/2010) i člana 9. Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2012. godinu
(«Sl.list opštine Bački Petrovac» br. 10/2011), nakon razmatranja zahteva za isplatu
regresnog zahteva osiguravajućeg društva „Wiener Stadtische“ a.d.o. Beograd iz tekuće
budžetske rezerve budžeta Opštine Bački Petrovac, Opštinsko veće Opštine Bački
Petrovac na svojoj III sednici održanoj dana 30. jula 2012. godine jednoglasno je donelo
sledeće
R E Š E N J E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2012.
godinu razdeo 2. glava 02. pozicija 32. ekonomska klasifikacija 499 «Tekuća budžetska
rezerva» o d o b r a v a
s e upotreba sredstava u iznosu 149.000,00 dinara za
povećanje aproprijacije u razdelu 2. glava 02 – pozicija 30.1, ek.klasifikacija 485 –
naknade za štetu nastalu od strane državnih organa, za isplatu regresnog zahteva
osiguravajućeg društva „Wiener Stadtische“ a.d.o. Beograd.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku
administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac»
Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016 – 4/ 146 – 2012
Datum: 30. jula 2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavel Marčok, prof., s.r.
Strana 75 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
141.
Na osnovu člana 209. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list
Savezne Republike Jugoslavije“, broj 33/97 i 31/2001 i Službeni glasnik Republike
Srbije“, broj 30/2010), a povodom donetog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće
budžetske rezerve broj 016-4/73-2012 od 26. marta 2012. godine („Službeni list Opštine
Bački Petrovac“, broj 8/2012), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je na svojoj II
sednici održanoj dana 23. jula 2012. godine jednoglasno je donelo sledeći
ZAKLJUČAK
O ISPRAVCI REŠENJA O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE
REZERVE BROJ 016-4/73-2012
U Rešenju o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj 016-4/73-2012 od
26. marta 2012. godine vrši se ispravka očigledne greške u brojevima i računanju i to u
tabelarnom delu tačke 1. istog Rešenja, tako da sada glasi:
117.1
411 Plate i dodaci zaposlenih
650,000
117.2
412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca
116,000
117.3
415 Naknada za prevoz na posao
30,000
117.4
416 Naknade članovima upravnog odbora
50,000
117.5
421 Stalni troškovi
335,000
117.6
422 Troškovi putovanja
498,000
117.7
423 Usluge po ugovoru
205,000
117.8
426 Materijal
116,000
117.9
511 Zgrade i građevinski objekti
1.700,000
Izvori finansiranja za funkciju 820
01
prihod iz budžeta
Ukupno glava 14.a
3,700,000
Strana 76 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
2. U svemu ostalom Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj
016-4/73-2012 od 26. marta 2012. godine je neizmenjeno.
3. Ovaj Zaključak objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac»
Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016 – 4/124 - 2012
Datum: 23. jula 2012. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK OPŠTINE
Pavel Marčok, prof., s.r.
Strana 77 od 77
31. avgusta 2012. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj 11
C I P - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I S S N 1452 – 3833
COBISS.SR-ID 63207431
Издавач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова 6
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: дипл. прав. Светослав Мајера
УРЕДНИШТВО: дипл. прав. Светослав Мајера
Даниела Лачокова, проф.
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.400,00 динара
ТИРАЖ: 110.
ШТАМПА: и з д а в а ч .
ТЕКУЋИ РАЧУН КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР број: 840-745151843-03.
Download

Službeni list br.11 - 2012