Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 1
Година: XLVII
Бачки Петровац
1. марта 2011. год.
Годишња претплата
4.400,00 динара
С А Д Р ЖА Ј
I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1. -
Решење о констатовању престанка мандата одборника Скупштине
општине Бачки Петровац,
2. -
Решење о давању сагласности на План рада Центра за социјални рад
Општине Бачки Петровац за 2011. годину,
3. -
Решење о избору председника и чланова Савета за јавну безбедност
Општине Бачки Петровац,
4. -
Решење о констатовању престанка функције председника Комисије за
давање у закуп грађевинског земљишта,
5. -
Решење о именовању председника Комисије за давање у закуп
грађевинског земљишта,
6. -
Решење о разрешењу управника Установе „Slovenské vojvodinské
divadlo“ у Бачком Петровцу,
7. -
Решење о именовању председника Надзорног одбора Установе
Информативни центар „Báčsky Petrovec“ Бачки Петровац,
II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
8. -
Одлука о преносу управљања на становима у својини Републике
Србије, на којима Општина Бачки Петровац има право коришћења, са
Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Прогрес“ Бачки
Петровац на Дирекцију за грађевинско земљиште, путну привреду и
комуналне делатности Општине Бачки Петровац,
III ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
9. -
Наредба.
Page 1 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
1.
Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik RS“, br. 129/2007), člana 46. stav 4. Zakona o lokalnim izborima („Službeni
glasnik RS“ br. 129/2007) a u skladu sa članom 34. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine
Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009),
Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj XXXI sednici, održanoj dana 25.02.2011.
godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O KONSTATOVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA
SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I
K o n s t a t u j e s e da je SABO JANU, dipl. ing. iz Bačkog Petrovca,
prestao mandat odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 46. stav
1. tačka 1. Zakona o lokalnim izborima, prema kome odborniku prestaje mandat pre
isteka vremena na koje je izabran podnošenjem ostavke.
Imenovanom funkcija odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac prestaje
danom konstatacije prestanka odborničkog mandata, tj. 25.02.2011. godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-2/2011-02
Dana: 25.02.2011. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
Page 2 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
2.
Na osnovu člana 34. tačka 22. a u skladu sa članom 25. Statuta Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština
opštine Bački Petrovac na svojoj XXXI sednici, održanoj 25.02.2011. godine, d o n e l a
je
REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
PLAN RADA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE BAČKI PETROVAC
ZA 2011. GODINU
I
D a j e s e s a g l a s n o s t na Plan rada Centra za socijalni rad Opštine
Bački Petrovac za 2011. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora Centra za
socijalni rad Opštine Bački Petrovac, na sednici održanoj dana 31.01.2011. godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-3/2011-02
Dana: 25.02.2011. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
Page 3 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
3.
Na osnovu članova 5. i 19. Odluke o osnivanju Saveta za javnu bezbednost
Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 10/2010) Skupština
opštine Bački Petrovac na svojoj XXXI sednici održanoj 25. februara 2011. godine,
donela je
R E Š E N J E
O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA JAVNU
BEZBEDNOST OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Član 1.
Savet za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: Savet) čine
predsednik Saveta i 13 članova Saveta i to:
Predsednik Saveta:
1. Vladimir Turan, predsednik Opštine Bački Petrovac,
Članovi Saveta:
2. Miroslav Pucovski, predsednik Skupštine opštine Bački Petrovac,
3. Rada Matanić, sudija Osnovnog suda u Novom Sadu, Sudska jedinica Bački Petrovac,
4. Zuzana Tarnoci, sudija Prekršajnog suda u Bačkoj Palanci, Oddeljenje u Bačkom
Petrovcu,
5. Jan Vozar, komandir Policijske stanice u Bačkom Petrovcu,
6. Jan Ribovič, direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“ Bački
Petrovac,
7. Radoslav Bogdanović, predstavnik obrazovnih ustanova u Opštini Bački Petrovac,
8. Aleksandra Arsenin, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac,
9. Ana Moravekova, predstavnik Crvenog krsta Opštine Bački Petrovac,
10. Katarina Melegova – Melihova, predstavnik medija Opštine Bački Petrovac,
11. Jan Brna, predsednik Saveta Mesne zajednice Bački Petrovac,
12. Rajko Perić, predsednik Saveta Mesne zajednice Maglić,
13. Jan Bohuš, predsednik Saveta Mesne zajednice Gložan,
14. Branislav Cesnak, predsednik Saveta Mesne zajednice Kulpin.
Član 2.
Delokrug poslova Saveta, kao i način finansiranja rada Saveta određen je
Odlukom o osnivanju Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac.
Član 3.
Rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu
Opštine Bački Petrovac“.
Page 4 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-7/2011-02
Dana: 25.02.2011. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
4.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, br. 129/2007) i člana 39. stav 4. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac na svojoj XXXI sednici održanoj 25.02.2011. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O KONSTATOVANJU PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA
KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
I
Konstatuje se prestanak funkcije predsednika Komisije za davanje u zakup
građevinskog zemljišta Janu Triaški, bivšem odborniku iz Bačkog Petrovca, koji je na
ovu funkciju izabran Rešenjem Skupštine opštine Bački Petrovac br. 011-65/2008-02, od
08.09.2008. godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-4/2011-02
Dana: 25.02.2011. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
Page 5 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
5.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, broj 129/2007) i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština Opštine Bački
Petrovac, na svojoj XXXI. sednici održanoj dana februara 2011. godine, donela je
REŠENJE
O IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
I.
Za novog predsednika Komisije za davanje u zakup građevinskog zemljišta imenuje se
-
dr. Vladimir Sikora, odbornik iz Bačkog Petrovca.
Mandat novoimenovanog predsednika Komisije za davanje u zakup građevinskog
zemljišta traje do isteka četvorogodišnjeg mandata ostalih članova ove Komisije.
II.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-5/2011-02
Dana: 25.02.2011. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
Page 6 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
6.
Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“,
br. 42/91, 71/94, 79/2005 – dr. zakon, 81/2005 – ispr. dr. zakona i 83/2005 – ispr. dr.
zakona), člana 6. Odluke o proširenju delatnosti i promeni naziva i organa Doma kulture
„Bački Petrovac“ („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2003) te člana 34. tačka
10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008),
Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXXI sednici, održanoj dana 25.02.2011.
godine d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU UPRAVNIKA
USTANOVE „SLOVENSKÉ VOJVODINSKÉ DIVADLO“
U BAČKOM PETROVCU
I
Mr. PAVEL ČANJI, profesor likovne umetnosti iz Kulpina, ul. Kanalska
br. 12, r a z r e š a v a s e od dužnosti upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské
divadlo“ u Bačkom Petrovcu danom donošenja ovog Rešenja a zbog isteka
četvorogodišnjeg mandata na koji je izabran Rešenjem Skupštine opštine Bački Petrovac,
br. 011-11/2007-02 od 26.02.2007. godine.
Do imenovanja novog upravnika Ustanove „Slovenské vojvodinské divadlo“ u
Bačkom Petrovcu, razrešeni upravnik će obavljati isključivo tekuće poslove.
II
Primopredaja dužnosti između dosadašnjeg upravnika Ustanove „Slovenské
vojvodinské divadlo“ u Bačkom Petrovcu i novoizabranog upravnika ove Ustanove
izvršiće se na način, po postupku i u roku utvrđenim odredbama Protokola o primopredaji
dužnosti i službenih akata („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 4/2007).
III
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-6 /2011-02
Dana: 25.02.2011. godine
Bački Petrovac
PREDS EDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
Page 7 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
7.
Na osnovu člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srbije“, broj 129/2007) i člana 34. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština Opštine Bački
Petrovac, na svojoj XXXI. sednici održanoj dana 25. februara 2011. godine, donela je
REŠENJE
O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA USTANOVE
INFORMATIVNI CENTAR „BÁČSKY PETROVEC“ BAČKI PETROVAC
I.
Za predsednika Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“
Bački Petrovac imenuje se
-
Pavel Balca, odbornik iz Gložana.
Mandat novoimenovanog predsednika Nadzornog odbora Ustanove Informativni centar
„Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac traje do isteka četvorogodišnjeg mandata ostalih članova
Nadzornog odbora.
II.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-8/2011-02
Dana: 25.02.2011. godine
Bački Petrovac
PREDS EDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
8.
Na osnovu člana 87. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine
Bački Petrovac“ broj 11/2008 i 4/2009), kao i Zaključka broj 016-4/284-2009 Opštinskog
veća Opštine Bački Petrovac od 21. decembra 2009. godine nakon razmatranja predloga
Odluke o prenosu upravljanja na stanovima u svojini Republike Srbije na kojima Opština
Bački Petrovac ima pravo korišćenja sa Javnog preduzeća za komunalne i stambene
poslove „Progres“ Bački Petrovac na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu i
komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je
na svojoj LXVIII. sednici održanoj dana 23. februara 2011. godine jednoglasno je donelo
sledeću
Page 8 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
O D L U K U
O PRENOSU UPRAVLJANJA NA STANOVIMA U SVOJINI REPUBLIKE
SRBIJE NA KOJIMA OPŠTINA BAČKI PETROVAC IMA PRAVO
KORIŠĆENJA SA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE
POSLOVE „PROGRES“ BAČKI PETROVAC NA DIREKCIJU ZA
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE
DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Član 1.
Ovom Odlukom vrši se prenos prava upravljanja stanovima u svojini Republike
Srbije na kojima Opština Bački Petrovac ima pravo korišćenja sa Javnog preduzeća za
komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac (u daljem tekstu: JKP Progres)
na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine
Bački Petrovac (u daljem tekstu: Direkcija).
Član 2.
Pod upravljanjem u smislu člana 1. ove Odluke smatra se: zaključivanje ugovora
o zakupu, odnosno korišćenju stanova sa korisnicima, održavanje stambenih zgrada i
stanova, kao i ubiranje stanarine od korisnika stanova u svojini Republike Srbije na
kojima Opština Bački Petrovac ima pravo korišćenja, te obaveštavanje Opštinskog
javnog pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac o dugovanjima zakupaca radi pokretanja
postupaka njihove naplate sudskim putem.
Član 3.
Tehničke pojedinosti prenosa iz člana 1. ove Odluke urediće se protokolom koji
će zaključiti direktor JKP „Progres“-a i direktor Direkcije a shodno Zaključku broj 0164/284-2009 Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac od 21. decembra 2009. godine, kao
i Izveštaju o utvrđenim činjenicama vezanim za službene stanove u Opštini Bački
Petrovac broj 016-4/130-2009 od 31. avgusta 2009. godine Komisije za utvrđivanje
činjenica vezanih za službene stanove.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu
Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 016-4/36-2011
Dana: 23. februara 2011. godine
Bački Petrovac
ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE
prof. Jan Hansman, s.r.
Page 9 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
1
9.
Na osnovu člana 164. stav 1. Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009) i člana 4. Odluke o budžetu Opštine
Bački Petrovac za 2011. godinu („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 12/2010),
predsednik Opštine Bački Petrovac donosi
N A R E D B U
I
Svi budžetski korisnici čije se plate finansiraju iz budžeta Opštine Bački
Petrovac dužni su da uz zahtev za prenos sredstava za isplatu plata i doprinosa obavezno
dostave i:
- spisak zaposlenih čije se plate isplaćuju na teret budžeta (ime i prezime),
- koeficijent za obračun plata,
- osnovicu po kojoj se vrši obračun,
- doprinosi na teret poslodavca,
- eventualne dodatke na platu,
- pravni osnov za isplatu tih dodataka,
- isplaćen deo plate u tekućem mesecu i
- iznos sredstava koji se zahtevom traži za isplatu.
II
Podneti zahtevi koji ne sadrže elemente iz tačke I ove naredbe biće vraćeni
podnosiocu radi ispravke a sredstva za isplatu plata će biti preneta tek nakon podnošenja
ispravnog zahteva.
III
Ovu naredbu objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1/10-2011
Datum: 14. januar 2011. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK OPŠTINE
Vladimir Turan, s.r.
Page 10 of 10
01. mart 2011. SLUŽBENI LIST OPŠTINE BAČKI PETROVAC Broj
C I P - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I S S N 1452 – 3833
COBISS.SR-ID 63207431
Издавач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, ул. Коларова 6
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: дипл. прав. Светослав Мајера
УРЕДНИШТВО: дипл. прав. Светослав Мајера
Даниела Лачокова, проф.
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.400,00 динара
ТИРАЖ: 110.
ШТАМПА: и з д а в а ч .
ТЕКУЋИ РАЧУН КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР број: 840-745151843-03.
1
Download

Službeni list br.1 - 2011