Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 8
Година: XLVI
Бачки Петровац
09. јула 2010. год.
Годишња претплата
4.400,00 динара
С А Д Р ЖА Ј
I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
74. -
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта, пољских путева
и канала од пољске штете и организовању пољочуварске службе на
територији Општине Бачки Петровац,
75. -
Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Бачки
Петровац,
76. -
Решење о потврђивању мандата новоизабраном одборнику,
77. -
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јан
Чајак“ у Бачком Петровцу,
78. -
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јан
Амос Коменски“ у Кулпину,
79. -
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Јозеф
Марчок Драгутин“ у Гложану,
80. -
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ у Маглићу,
81. -
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије
Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу,
82. -
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јан
Чајак“ у Бачком Петровцу,
83. -
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јан
Амос Коменски“ у Кулпину,
„Јан
84. -
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јозеф
Марчок Драгутин“ у Гложану,
85. -
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе
„Жарко Зрењанин“ у Маглићу,
86. -
Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије
Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу,
87. -
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за
комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић,
88. -
Решење о именовању директора Јавног предузећа за комуналне и
стамбене послове „Комуналац“ Маглић,
„Јан
II ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
89. -
Програм заштите и унапређења животне средине за 2010. годину,
90. -
Решење о расподели буџетских средстава намењених спорту,
91. -
Решење о расподели буџетских средстава намењених области културе,
92. -
Решење о расподели буџетских средстава намењених финансирању
делатности НВО.
74.
Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni
glasnik Republike Srbije“, broj 62/2006, 65/2008 – dr. zakon i 41/2009) kao i člana 34.
tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj
11/2008 i 4/2009) Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj
dana 06.07.2010. godine, donela je
ODLUKU
O MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA,
POLJSKIH PUTEVA I KANALA OD POLJSKE ŠTETE I
ORGANIZOVANJU POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA
TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom se u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta i imanja na teritoriji
Opštine Bački Petrovac (u daljem tekstu: Opština) uređuje zaštita useva i zasada na
poljoprivrednom zemljištu od poljske štete i nomadske ispaše, zaštita poljoprivrednog
zemljišta, opreme i objekata na istom (sistem za navodnjavanje, protivgradne stanice,
građevinski objekti), zaštita poljskih puteva i kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje,
organizacija rada poljočuvarske službe, naknada poljske štete, kao i druga pitanja od
značaja za zaštitu poljoprivrednog zemljišta i imanja na teritoriji Opštine.
Član 2.
Predmet zaštite u smislu ove odluke su usevi i zasadi na poljoprivrednom
zemljištu, poljoprivredno zemljište bez obzira na oblik svojine, oprema, objekti i
poljoprivredna mehanizacija na istom, poljski putevi i kanali za navodnjavanje i
odvodnjavanje.
Pod poljoprivrednim zemljištem u smislu ove odluke podrazumevaju se : njive,
vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, trstici, kanali i močvare, koje se nalaze van
građevinskih reona naseljenih mesta Opštine, kao i zemljište koje je proglašeno
građevinskim, a nije privedeno nameni.
Pod usevima u smislu ove odluke podrazumevaju se zasejane poljoprivredne
kulture namenjene za ljudsku i stočnu ishranu i industrijsku preradu.
Pod zasadima u smislu ove odluke podrazumevaju se voćnjaci i vinogradi koji se
nalaze van granica građevinskog područja opštine.
Pod poljskim putevima podrazumevaju se nekategorisani putevi koji povezuju
parcele poljoprivrednog zemljišta izvan granice građevinskog područja opštine.
Pod kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje podrazumevaju se kanali koji se
graniče sa parcelama i poljskim putevima i služe za priliv odnosno odliv vode, a u cilju
unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
Pod opremom i objektima podrazumevaju se ribnjaci, građevinski objekti u
funkciji poljoprivredne proizvodnje, sistemi za navodnjavanje, bunari, crpne stanice i
protivgradne stanice, a nalaze se na poljoprivrednom zemljištu.
II
MERE ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, POLJSKIH
PUTEVA I KANALA
Član 3.
U cilju zaštite useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, opreme i objekata na
istom, poljskih puteva i kanala od polske štete zabranjeno je:
1. uništavanje i oštećenje useva, sadnica, stabala i zasada na poljoprivrednom zemljištu i
poljoprivredne mehanizacije na poljoprivrednim imanjima,
2. ubirati, brati poljoprivredne useve, plodove, voće ili kositi travu na tuđem
poljoprivrednom zemljištu,
3. neovlašćeno skupljati ostatke poljoprivrednih proizvoda na tuđem poljoprivrednom
zemljištu,
4. rasturati i razbacivati plodove složene u kamare, plastove ili slično na tuđem
poljoprivrednom zemljištu,
5. oštetiti ili seći drveće koje čini poljozaštitni pojas,
6. prelaziti prevoznim sredstvom ili progoniti stoku ili živinu preko tuđeg obrađenog ili
neobrađenog poljoprivrednog zemljišta,
7. praviti pešačke prelaze preko tuđeg poljoprivrednog zemljišta,
8. vršiti ispašu stoke na obradivom poljoprivrednom zemljištu osim na sopstvenom,
9. ostavljati stoku u polju bez čuvara, ili poveriti čuvanje licu koje nije u stanju njome da
vlada,
10. progoniti stoku preko tuđeg poljoprivrednog zemljišta bez odobrenja vlasnika,
odnosno korisnika,
11. bacati razne biljne ostatke, smeće i razne otpatke, građevinski šut, kao i leševe
uginulih životinja i drugi otpad u čvrstom i tečnom stanju na svoju i tuđu njivu, javni put,
kanale za navodnjavanje i odvodnjavanje i druge vodene tokove,
12. spaljivati organske ostatke posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu,
13. oštetiti useve ili zasade na susednoj parceli prilikom vršenja poslova obrade zemljišta,
ubiranja useva i plodova i zaštite bilja hemijskim sredstvima,
14. preoravati, sužavati, prekopavati, zasipati i zatrpavati poljske puteve, pašnjake, utrine,
staze, nasipe, jarke ili kanale u polju,
15. kvariti poljske puteve neblagovremenim isključivanjem elemenata poljoprivrednih
mašina,
16. prilikom navodnjavanja, zabranjeno je kvasiti puteve koji se nalaze uz parcelu koja se
navodnjava,
17. ostavljati ili zaoravati upotrebljene plastične mase u vidu folija, ambalaže i slično,
kao i drugih teško razgradivih materijala, na poljoprivrednom zemljištu, poljskim
putevima i kanalima,
18. ispuštati i odlagati opasne i štetne materije na poljoprivrednom zemljištu i kanalima
za navodnjavanje i odvodnjavanje,
19. činiti štetu na objektima i napravama koje služe pri korišćenju poljoprivrednog
zemljišta,
2
20. prisvojiti, kidati i lomiti opremu na protivgradnim stanicama, crpnim stanicama i
sistemima za navodnjavanje,
21. ukloniti, srušiti, uništiti ili oštetiti na tuđem poljoprivrednom zemljištu podignutu
ogradu, postavljeni znak, kolibu ili sličan ograđeni prostor koji služi za smeštaj
poljoprivrednog alata, mašina ili pribora za korišćenje poljoprivrednog zemljišta,
22. prelaziti teškom mehanizacijom u vreme kišnog perioda i povećanog vodenog taloga
u ataru poljskim putevima, osim u vreme berbe povrtarskih plodova kada povrtari mogu
prelaziti poljskim putevima, s tim što su dužni u slučaju oštećenja poljskih puteva iste
dovesti u pređašnje stanje čim to budu dozvoljavale vremenske prilike.
Usevi uživaju fizičko obezbeđenje i zaštitu u svim fazama vegetacije i skinuti rod
dok se nalazi na poljoprivrednom zemljištu, kao i sredstva za poljoprivrednu proizvodnju.
Član 4.
Izuzetno od odredbi člana 3. ove odluke, stoka se može čuvati na pašnjaku koji je
ograđen na način koji onemogućava izlazak stoke, pod uslovom da je vlasnik stoke
prethodno obavestio nadležnu Mesnu zajednicu, priložio dokaz o pravu korišćenja
pašnjaka i dobio saglasnost Mesne zajednice.
Član 5.
Radi očuvanja kako veličine tako i stanja prohodnosti puteva, zabranjeno je
odoravanje površine puta kao i na bilo koji način sprečavanje prohodnosti puteva.
Svaki građanin ima jednako pravo korišćenja i obavezu očuvanja poljskih puteva.
Član 6.
U cilju vraćanja oštećenih i odoranih poljskih puteva i zatrpanih kanala u
prvobitno stanje, na inicijativu poljočuvara, vlasnika odnosno korisnika poljoprivrednog
zemljišta ili predstavnika Mesne zajednice, nadzornik poljočuvarske službe može da
naredi ponovni premer poljskog puta ili popravku oštećenog puta, odnosno otrpavanje
kanala.
U tom cilju, na osnovu naloga nadzornika poljočuvarske službe, Savet Mesne
zajednice će naručiti premer poljskog puta kod nadležne samostalne geodetske službe,
oglasiti dan i vreme premera dotičnog puta i obezbediti materijalna i tehnička sredstva
radi vraćanja puta odnosno kanala u prvobitno stanje.
Svi troškovi premera i uređenja puta kao i otrpavanje kanala padaju na teret
počinioca.
III ORGANIZACIJA RADA POLJOČUVARSKE SLUŽBE
Član 7.
Radi obezbeđenja organizovane zaštite u smislu ove odluke, na teritoriji Opštine
organizuje se Poljočuvarska služba.
Poslovi Poljočuvarske službe su:
3
-
-
da vrši neposrednu zaštitu useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu od poljske
štete i zaštitu poljskih puteva i kanala,
da spreči spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom
zemljištu,
da spreči ispašu stoke na obradivom poljoprivrednom zemljištu ukoliko se ista
vrši suprotno odredbama člana 3. ove Odluke,
da za svaku nedozvoljenu radnju kojom je pričinjena poljska šteta utvrdi bliže
obeležje radnje, prikupi podatke o poljoprivrednom zemljištu, atarskom putu ili
kanalu na kojem je šteta učinjena i njegovom vlasniku, odnosno korisniku,
prikupi podatke o izvršiocu i svedocima ukoliko ih ima, i o svemu tome sačini
zapisnik,
da o pričinjenoj šteti blagovremeno obavesti poljoprivrednog inspektora i
vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta kome je šteta pričinjena,
da zaprimi zahtev oštećenog lica za procenu poljske štete i postupa po istom na
način uređen ovom odlukom,
da vrši administrativne i tehničke poslove za potrebe Komisije za procenu poljske
štete.
Član 8.
Vršenje poslova poljočuvarske službe Opština Bački Petrovac će poveriti putem
konkursa u postupku javne nabavke preduzeću ili preduzetniku.
Odnos između Opštine i preduzeća ili preduzetnika kome se poverilo obavljanje
poslova poljočuvarske službe regulisaće se posebnim ugovorom.
Organizaciju rada i rukovođenje radom Poljočuvarske službe vrši rukovodilac
Poljočuvarske službe – lice određeno od strane preduzeća ili preduzetnika, kome bude
povereno vršenje poslova poljočuvarske službe.
Član 9.
Sredstva za rad Poljočuvarske službe obezbediće se u budžetu Opštine Bački
Petrovac, u skladu sa Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta.
Član 10.
Neposrednu zaštitu poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada na istom, poljskih
puteva, kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje od poljske štete vrši čuvar polja. U
vršenju zaštite useva i zasada na poljoprivrednom zemljištu, poljskim putevima i
kanalima, čuvari polja imaju svojstvo službenog lica.
Čuvar polja ima službenu legitimaciju u kojoj je pored ličnih podataka naznačeno
njegovo svojstvo, kao i područje na kojem vrši dužnost čuvara polja.
Za vreme obavljanja poslova čuvar polja obavezno nosi službenu uniformu i jasno
vidljivu oznaku o svom svojstvu.
Oznaka na odeći sadrži ime i prezime čuvara polja i broj službene legitimacije.
Član 11.
Čuvar polja je dužan da:
4
1) svakodnevno obilazi poljoprivredno zemljište, poljske puteve i kanale na području
na kojem vrši dužnost čuvara polja,
2) sprečava sve radnje kojima se nanosi poljska šteta na poljoprivrednim usevima i
zasadima, na poljoprivrednom zemljištu i šteta na poljskim putevima i kanalima,
3) sprečava nanošenje štete mehanizaciji na poljoprivrednim imanjima, krađom
lomljenjem, kidanjem i slično,
4) pronalazi počinioce poljske štete,
5) utvrđuje identitet vlasnika, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta kojem je
naneta šteta,
6) za svaku nedozvoljenu radnju kojom je pričinjena šteta utvrdi bliže obeležje
radnje, podatke o poljoprivrednom zemljištu na kojem je šteta učinjena, označi
vlasnika, korisnika poljoprivrednog zemljišta, izvršioca radnje i svedoke i o tome
sačini zapisnik,
7) stoku otkrivenu u šteti, bez čuvara ili čiji je vlasnik nepoznat, sprovede i preda na
mesto čuvanja,
8) vrši i druge poslove određene ovom Odlukom.
Član 12.
Čuvar polja je dužan da prilikom otkrivanja poljske štete sačini zapisnik koji
sadrži: vreme i mesto na kome je šteta pričinjena, opis pričinjene štete, identitet lica
zatečenog u radnji izvršenja štete (ime, prezime, adresa i JMBG) i njegovu izjavu, izjave
svedoka (ukoliko ih ima), izjave oštećenog lica – vlasnika (ukoliko je poznat).
Čuvar polja je dužan da prilikom otkrivanja poljske štete fotografiše
poljoprivredno zemljište na kojem je šteta učinjena i ostalo što je bitno za utvrđivanje
obeležja radnje, kao i da sačuva pronađene predmete na licu mesta.
Zapisnik sa dokazima (fotografije, pronađeni predmeti), čuvar polja je dužan da
dostavi rukovodiocu Poljočuvarske službe, u roku od 24 časa od sačinjavanja istog.
Član 13.
Ukoliko vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta utvrdi da mu je šteta
pričinjena, a čuvar polja nije to uočio, isti će štetu prijaviti Poljočuvarskoj službi,
najkasnije u roku od tri dana od dana saznanja za pričinjenu štetu.
Prilikom prijave štete, vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta kojem
je šteta pričinjena, dužan je u pisanoj prijavi dati sve podatke koji se odnose na
poljoprivredno zemljište, vreme i radnju kojom je šteta pričinjena i druge okolnosti koje
mogu biti od značaja za utvrđivanje visine i počinioca štete.
U slučaju iz stava 1. ovog člana, čuvar polja će postupati na način kako je to
utvrđeno članom 12. ove Odluke.
Član 14.
Rukovodilac Poljočuvarske službe, na osnovu primljenog zapisnika sa dokazima
o nedozvoljenoj radnji kojom je pričinjena šteta, dužan je odmah, a najkasnije u roku od
tri dana da obavesti i dostavi primerak zapisnika vlasniku, odnosno korisniku
poljoprivrednog zemljišta kome je šteta pričinjena.
5
Rukovodilac Poljočuvarske službe dužan je primerak zapisnika sa dokazom o
nedozvoljenoj radnji kojom je pričinjena šteta dostaviti i poljoprivrednom inspektoru,
radi preduzimanja mera u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
Član 15.
Ukoliko čuvar polja zatekne stoku u poljskoj šteti bez čuvara ili čiji je vlasnik
nepoznat, istu sprovodi i predaje na određeno mesto za čuvanje, koje će odrediti nadležna
Mesna zajednica.
Čuvar polja dužan je, u saradnji sa Mesnom zajednicom na čijem području je
zatečena stoka u poljskoj šteti, da organizuje prevoz i smeštaj stoke, o čemu sastavlja
izveštaj i isti dostavlja rukovodiocu Poljočuvarske službe i Mesnoj zajednici.
Na osnovu izveštaja iz prethodnog stava, Poljočuvarska služba dužna je da na
oglasnoj tabli nadležne Mesne zajednice istakne obaveštenje kojim poziva vlasnika,
odnosno držaoca stoke da u roku od 8 dana preuzme stoku, sa naznakom da će stoka u
protivnom biti prodata.
Ako se vlasnik, odnosno držalac javi u određenom roku i dokaže da je stoka
njegova, nakon izmirenja troškova prevoza, ishrane i čuvanja, stoka mu se predaje.
Član 16.
Kada se vlasnik, odnosno držalac stoke ne javi u određenom roku ili odbije da
preuzme stoku pod uslovima iz člana 15. stav 4. ove Odluke, Poljočuvarska služba će
sprovesti postupak prodaje putem javne licitacije, a dobijena novčana sredstva, po
odbijanju troškova prevoza i čuvanja položiti u depozit.
Ako se vlasnik, odnosno držalac stoke ne javi u roku od jedne godine ili ne
pokrene sudski spor, deponovana sredstva će se iskoristiti za izgradnju, dogradnju,
adaptaciju i održavanje objekata za smeštaj uhvaćene stoke.
Član 17.
Zaposleni u Mesnoj zajednici su dužni da pomognu i olakšaju rad Poljočuvarske
službe na njihovoj teritoriji, pružanjem relevantnih informacija vezanih za konkretne
slučajeve nanošenja štete, identifikacije vlasnika useva ili počinioca, prihvatanjem
napuštene stoke, čuvanja i predaje iste i slično.
IV POSTUPAK UTVRĐIVANJA POLJSKE ŠTETE
Član 18.
Na zahtev oštećenog lica vrši se procena poljske štete.
Zahtev za procenu poljske štete podnosi se Poljočuvarskoj službi, a rukovodilac
Poljočuvarske službe prosleđuje ga Komisiji za procenu poljske štete (u daljem tekstu:
Komisija).
Komisija se sastoji od četiri stalna člana različitog profila poljoprivredne struke
(ratarstva i povrtarstva, stočarstva, zaštite bilja, voćarstva i vinogradarstva i slično) i
6
jednog promenljivog člana, predstavnika Saveta mesne zajednice na čijem je području
pričinjena šteta, koji će učestvovati u radu Komisije, prema mesnoj nadležnosti.
Članove Komisije imenuje Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na period od
četiri godine.
Aktom o imenovanju članova Komisije određuje se visina naknade za njen rad.
Član 19.
Komisija je dužna da u skladu sa podnetim zahtevom za procenu poljske štete
izađe na mesto nastanka štete i o tome sačini zapisnik.
Vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta kojem je šteta pričinjena
dužan je da prisustvuje radu Komisije, kao i lice koje je odgovorno za učinjenu štetu.
Zapisnik o proceni štete sadrži: dan i čas vršenja procene, osnovne podatke o
identitetu oštećenog i počinioca, činjenični opis radnje (vreme, mesto i način izvršenja
radnje) i stručnu procenu nastale štete iskazanu vrednosno ili količinski.
Zapisnik sadrži i dokaze o načinu vršenja procene štete (fotografije, stručno
obrazloženje, proračune i slično).
Komisija dostavlja zapisnik o proceni poljske štete rukovodiocu Poljočuvarske
službe, a rukovodilac Poljočuvarske službe oštećenom licu.
Član 20.
Vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta mogu samo putem suda
ostvariti pravo na naknadu za pričinjenu štetu na njihovom zemljištu.
V KAZNENE ODREDBE
Član 21.
Novčanom kaznom od 50.000,00 dinara do 500.000,00 dinara kazniće se za
prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako postupa suprotno članu 3. tačke 8. i 18. ove
Odluke.
Novčanom kaznom od 2.500,00 dinara do 25.000,00 dinara kazniće se odgovorno
lice u preduzeću ili drugom pravnom licu ako izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.
Novčanom kaznom od 10.000,00 dinara do 100.000,00 dinara kazniće se
preduzetnik ako izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.
Novčanom kaznom od 2.500,00 dinara do 25.000,00 dinara kazniće se fizičko lice
ako izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.
Član 22.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 dinara do 100.000,00 dinara kazniće se
za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice ako postupa suprotno članu 3. tačke 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 i 22 ove Odluke.
Novčanom kaznom od 2.500,00 dinara do 25.000,00 dinara kazniće se odgovorno
lice u preduzeću ili drugom pravnom licu ako izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.
7
Novčanom kaznom od 1.000,00 dinara do 10.000,00 dinara kazniće se
preduzetnik ako izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.
Novčanom kaznom od 1.000,00 dinara do 10.000,00 dinara kazniće se fizičko lice
ako izvrši prekršaj iz stava 1. ovog člana.
VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 23.
Nadzor nad primenom odredaba ove Odluke vrši Odeljenje za privredu,
urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine
Bački Petrovac.
Preduzeće ili preduzetnik kome bude povereno vršenje poslova poljočuvarske
službe je dužno da najmanje jednom godišnje, odnosno svaki put kada to zatraži
Opštinsko veće, dostavi izveštaj o radu Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac.
Član 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu
Opštine Bački Petrovac".
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-62/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski , s.r.
8
75.
Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik RS“, br. 129/2007), člana 46. stav 6. Zakona o lokalnim izborima („Službeni
glasnik RS“, br. 129/2007) a u skladu sa članom 33. stav 2. Statuta Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština
opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici, održanoj dana 06. 07. 2010. godine,
donela je
REŠENJE
O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA
SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
I
Utvrđuje se da je RADOMIRU ZOTOVIĆU, preduzetniku iz Maglića, prestao
mandat odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 46. stav 1. tačka
5. Zakona o lokalnim izborima, prema kome odborniku prestaje mandat pre isteka
vremena na koje je izabran preuzimanjem posla, odnosno funkcije koje su, u skladu sa
zakonom, nespojive s funkcijom odbornika.
Imenovanom je funkcija odbornika prestala izborom na funkciju zamenika
predsednika Opštine Bački Petrovac, tj. 16.06.2010. godine.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-63/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
76.
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br.
129/2007), člana 56. stav 2. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br.
129/2007), člana 34. tačka 30. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački
Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009) i člana 14. Poslovnika Skupštine opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na
svojoj XXVI sednici, koja je održana dana 06.07.2010. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O POTVRĐIVANJU MANDATA
NOVOIZABRANOM ODBORNIKU
I
Potvrđuje se mandat novoizabranom odborniku Skupštine opštine Bački Petrovac, i to:
-
JANU HANSMANU, profesoru fizičkog vaspitanja iz Bačkog Petrovca, Ul.
Svatoplukova 25,
sa Izborne liste „Za sredinu u kojoj vredi živeti G 17 plus Dr. Jan Sabo“, Jan Sabo.
II
Mandat novog odbornika traje do isteka mandata odbornika kome je prestao mandat.
III
Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-64/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Baki Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
77.
Na osnovu člana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br. 62/2003, 64/2003 – ispr., 58/2004 i 62/2004 – ispr.) i člana 34.
tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008
i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj 06.07.2010.
godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE „JAN ČAJAK“ U BAČKOM PETROVCU
I
Zbog isteka mandata na koji su izabrani r a z r e š a v a j u s e od dužnosti članova
Školskog odbora Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu dosadašnji njegovi članovi:
1. MARIENA KOROŠOVA, prof. slovačkog jezika iz Bačkog Petrovca,
predstavnica lokalne samouprave,
2. PAVEL MARČOK, prof. informatke iz Bačkog Petrovca, predstavnik lokalne
samouprave,
3. VLADIMIR VALENTIK, likovni kritičar iz Bačkog Petrovca, predstavnik
lokalne samouprave,
4. SAMUEL KRIŽAN, prof. fizike iz Bačkog Petrovca, predstavnik zaposlenih,
5. MILINA KRAJČIKOVA, prof. razredne nastave iz Bačkog Petrovca,
predstavnica zaposlenih,
6. MARIA ANDRAŠIKOVA, prof. slovačkog jezika iz Bačkog Petrovca,
predstavnica zaposlenih,
7. JARMILA JAKUŠOVA, iz Bačkog Petrovca, predstavnica roditelja,
8. JAROSLAVA ŽILOVA, iz Bačkog Petrovca, predstavnica roditelja i
9. JAN LAČOK, iz Bačkog Petrovca, predstavnik roditelja.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-65/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
78.
Na osnovu člana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br. 62/2003, 64/2003 – ispr., 58/2004 i 62/2004 – ispr.) i člana 34.
tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008
i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj 06.07.2010.
godine, d o n e l a je
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE „JAN AMOS KOMENSKI“ U KULPINU
I
Zbog isteka mandata na koji su izabrani r a z r e š a v a j u s e od dužnosti članova
Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu dosadašnji njegovi
članovi:
1. MILOTA TOT, adm. radnica iz Kulpina, predstavnica lokalne samouprave,
2. BRANISLAV HAŠKA, automehaničar iz Kulpina, predstavnik lokalne
samouprave,
3. VLADIMIR ZIMA, poljoprivredni tehničar iz Kulpina, predstavnik lokalne
samouprave,
4. VESNA LEKAR, prof. razredne nastave iz Bačkog Petrovca, predstavnica
zaposlenih,
5. TATJANA MITIĆ, prof. slovačkog jezika i književnosti iz Kulpina, predstavnica
zaposlenih,
6. TODOR RADANOV, prof. istorije iz Kulpina, predstavnik zaposlenih,
7. ANA CEROVSKI, iz Kulpina, predstavnica roditelja,
8. ZORAN MILUTINOVIĆ, iz Kulpina, predstavnik roditelja i
9. MARIA STUPAVSKI, iz Kulpina, predstavnica roditelja.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-66/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
79.
Na osnovu člana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br. 62/2003, 64/2003 – ispr., 58/2004 i 62/2004 – ispr.) i člana 34.
tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008
i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj 06.07.2010.
godine, d o n e l a je
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE „JOZEF MARČOK-DRAGITIN“ U GLOŽANU
I
Zbog isteka mandata na koji su izabrani r a z r e š a v a j u s e od dužnosti članova
Školskog odbora Osnovne škole „Jozef Marčok-Dragutin“ u Gložanu dosadašnji njegovi
članovi:
1. JAN BOHUŠ, preduzetnik iz Gložana, predstavnik lokalne samouprave,
2. ANNA KUKUČKOVA, trgovački radnik iz Gložana, predstavnica lokalne
samouprave,
3. ONDREJ ZAHOREC, poljoprivredni tehničar iz Gložana, predstavnik lokalne
samouprave,
4. MARIA ŠTAJFEROVA, nastavnica matematike iz Gložana, predstavnica
zaposlenih,
5. JAN KRASNEC, prof. biologije iz Gložana, predstavnik zaposlenih,
6. ONDREJ HLPKA, učitelj razredne nastave iz Gložana, predstavnik zaposlenih,
7. ANNA VRŠKOVA, iz Gložana, predstavnica roditelja,
8. VLASTISLAV KRALJOVSKI, iz Gložana, predstavnik roditelja i
9. JAROSLAVA LOVASOVA, iz Gložana, predstavnica roditelja.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-67/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
80.
Na osnovu člana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br. 62/2003, 64/2003 – ispr., 58/2004 i 62/2004 – ispr.) i člana 34.
tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008
i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj 06.07.2010.
godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE „ŽARKO ZRENJANIN“ U MAGLIĆU
I
Zbog isteka mandata na koji su izabrani r a z r e š a v a j u s e od dužnosti članova
Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću dosadašnji njegovi članovi:
1. DRAGAN ĐAJIĆ, Dipl. ecc iz Maglića, predstavnik lokalne samouprave,
2. VINKA MARJANOVIĆ, adm. radnica iz Maglića, predstavnica lokalne
samouprave,
3. MIRJANA KRAJNOVIĆ, prof. srpskog jezika i književnosti iz Maglića,
predstavnica lokalne samouprave,
4. SONJA ANTANASIJEVIĆ, prof. geografije iz Maglića, predstavnica
zaposlenih,
5. MARKO GRBIĆ, prof. fizičke kulture iz Novog Sada, predstavnik zaposlenih,
6. DARINKA MILANOVIĆ, pedagog iz Maglića, predstavnica zaposlenih,
7. DUBRAVKA BOŽIĆ, iz Maglića, predstavnica roditelja,
8. ČEDOMIR RUPAR, iz Maglića, predstavnik roditelja i
9. NADA SIČ, iz Maglića, predstavnica roditelja.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-68/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
81.
Na osnovu člana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, br. 62/2003, 64/2003 – ispr., 58/2004 i 62/2004 – ispr.) i člana 34.
tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008
i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj 06.07.2010.
godine, d o n e l a je
REŠENJE
O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
GIMNAZIJE „JAN KOLAR“ SA DOMOM UČENIKA U BAČKOM PETROVCU
I
Zbog isteka mandata na koji su izabrani r a z r e š a v a j u s e od dužnosti članova
Školskog odbora Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika u Bačkom Petrovcu dosadašnji
njegovi članovi:
1. PAVEL ZIMA, Dipl. ing. iz Kulpina, predstavnik lokalne samouprave,
2. PAVEL BENKA, Dipl. ing. iz Bačkog Petrovca, predstavnik lokalne samouprave,
3. VLASTISLAV PAVELKA, stručni saradnik, mehaničar iz Bačkog Petrovca,
predstavnik lokalne samouprave,
4. JAN KOPČOK, prof. matematike iz Bačkog Petrovca, predstavnik zaposlenih,
5. VIEROSLAVA STRUHAROVA, prof. biologije, iz Bačkog Petrovca,
predstavnica zaposlenih,
6. TATIANA KRIVAKOVA-AMIDŽIĆ, vaspitač (u Domu učenika) iz Bačkog
Petrovca, predstavnica zaposlenih,
7. SINIŠA STANIVUK, prof. iz Maglića, predstavnik roditelja,
8. KATARINA SLAVKOVA, dipl. ecc. iz Bačkog Petrovca, predstavnica roditelja i
9. ZDENKA ROŠKOVA, računovodstveni radnik iz Bačkog Petrovca, predstavnica
roditelja.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-69/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
82.
Na osnovu člana 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009), člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona o Nacionalnim
savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009), kao i
člana 34. tačka 10 („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština
opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj dana 06.07.2010. godine, d o n e l a
je
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE
„JAN ČAJAK“ U BAČKOM PETROVCU
I.
U Školski odbor Osnovne škole „Jan Čajak“ u Bačkom Petrovcu imenuju se:
1) JAN KOLAR, diplomirani inžinjer mašinstva iz Bačkog Petrovca, predstavnik lokalne
samouprave,
2) BOŽENA LEVARSKA, vaspitačica iz Bačkog Petrovca, predstavnik lokalne
samouprave,
3) LJUDMILA GRNJOVA, matičar iz Kulpina, predstavnica lokalne samouprave,
4) CEROVSKA VLADIMIRA - VJERKA iz Bačkog Petrovca, predstavnica Saveta
roditelja,
5) LAČOK JAN iz Bačkog Petrovca, predstavnik Saveta roditelja,
6) DUDAŠ MILINA iz Bačkog Petrovca, predstavnica Saveta roditelja,
7) URBANČEK VLASTISLAV iz Bačkog Petrovca, predstavnik Nastavničkog veća,
8) ANUŠJAKOVA – MAJEROVA MILUŠKA iz Bačkog Petrovaca, predstavnica
Nastavničkog veća,
9) BENDA JAN iz Bačkog Petrovca, predstavnik Nastavničkog veća.
II.
Izborni period članova Školskog odbora traje četiri godine.
III.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-70/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
83.
Na osnovu člana 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009), člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona o Nacionalnim
savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009), kao i člana
34. tačka 10 („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština opštine
Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj dana 06.07.2010. godine d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE
„JAN AMOS KOMENSKI“ U KULPINU
I.
U Školski odbor Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ u Kulpinu imenuju se:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
KATARINA KOLAROVA, vaspitačica iz Kulpina, predstavnica lokalne samouprave,
BRANISLAV HAŠKA, automehaničar iz Kulpina, predstavnik lokalne samouprave,
MIHAL DOVIČIN, preduzetnik iz Kulpina, predstavnik lokalne samouprave,
VLADIMIR ČERVENI iz Kulpina, predstavnik Saveta roditelja,
MILAN POPOVICKI iz Kulpina, predstavnik Saveta roditelja,
MILICA JAGOŠ iz Kulpina, predstavnica Saveta roditelja,
TODOR RADANOV iz Kulpina, predstavnik Nastavničkog veća,
TATJANA MITIĆ iz Kulpina, predstavnica Nastavničkog veća,
SVETLANA NOGO iz Bačkog Petrovca, predstavnica Nastavničkog veća.
II.
Izborni period članova Školskog odbora traje četiri godine.
III.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-71/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
84.
Na osnovu člana 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009), člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona o Nacionalnim
savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009), kao i
člana 34. tačka 10 („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009)
Skupština o predstavnik lokalne samouprave pštine Bački Petrovac, na svojoj XXVI sednici
održanoj dana 06.07.2010. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE
„JOZEF MARČOK DRAGUTIN“ U GLOŽANU
I.
U Školski odbor Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ u Gložanu imenuju se:
1) ANA MAKIŠOVA, profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu iz Gložana,
predstavnica lokalne samouprave
2) JARMILA BOHUŠOVA, preduzetnik iz Gložana, predstavnica lokalne samouprave,
3) VIERA MIŠKOVICOVA, diplomirani inžinjer iz Gložana, predstavnica lokalne
samouprave
4) ANA JAŠKOVA iz Gložana, predstavnica Saveta roditelja,
5) MARIENA MIŠKOVICOVA iz Gložana, predstavnica Saveta roditelja,
6) VLADIMIR TKAČ iz Gložana, predstavnik Saveta roditelja,
7) ANA HUĐANOVA iz Gložana, predstavnik Nastavničkog veća,
8) MARIA BARTOŠOVA - KORČOKOVA iz Gložana, predstavnica Nastavničkog veća,
9) VJERA SKLENAROVA iz Gložana, predstavnica Nastavničkog veća.
II.
Izborni period članova Školskog odbora traje četiri godine.
III.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-72/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
85.
Na osnovu člana 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009) i člana 34. tačka 10. („Službeni list Opštine Bački
Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj XXVI sednici
održanoj dana 06.07.2010. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE
„ŽARKO ZRENJANIN“ U MAGLIĆU
I.
U Školski odbor Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Magliću imenuju se:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
BOGOMIRKA ŽAGRIĆ, vaspitač iz Maglića, predstavnica lokalne samouprave,
NATAŠA ŠKRBIĆ, student iz Maglića, predstavnica lokalne samouprave,
PROKOPOVIĆ VLADAN, estradni radnik iz Maglića, predstavnik lokalne samouprave,
BOŽIĆ DUBRAVKA iz Maglića, predstavnica Saveta roditelja,
JANA BABIN iz Maglića, predstavnica Saveta roditelja,
SIČ NADA iz Maglića, predstavnica Saveta roditelja,
ANTANASIJEVIĆ SONJA iz Maglića, predstavnica Nastavničkog veća,
MILANOVIĆ DARINKA iz Maglića, predstavnica Nastavničkog veća,
GRBIĆ MARKO iz Novog Sada, predstavnik Nastavničkog veća.
II.
Izborni period članova Školskog odbora traje četiri godine.
III.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-73/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
86.
Na osnovu člana 54. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni
glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009), člana 12. stav 1. tačka 2. Zakona o Nacionalnim
savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 72/2009), kao i
člana 34. tačka 10 („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština
opštine Bački Petrovac, na svojoj XXVI sednici održanoj dana 06.07. 2010. godine, donela je
REŠENJE
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE
„JAN KOLAR“ U BAČKOM PETROVCU
I.
U Školski odbor Gimnazije „Jan Kolar“ u Bačkom Petrovcu imenuju se:
1) MARIJA KOROŠOVA, prosvetni radnik iz Bačkog Petrovca, predstavnica lokalne
samouprave,
2) JAN STUPAVSKI, profesor iz Gložana, predstavnik lokalne samouprave,
3) BILJANA DRAKULIĆ, psiholog iz Maglića, predstavnica lokalne samouprave,
4) LIDIJA DUDAŠOVA iz Bačkog Petrovca, predstavnica Saveta roditelja,
5) KATARINA SLAVKOVA iz Bačkog Petrovca, predstavnica Saveta roditelja,
6) ZDENKA ROŠKOVA iz Bačkog Petrovca, predstavnica Saveta roditelja,
7) JAN KOPČOK iz Bačkog Petrovca, predstavnik Nastavničkog veća,
8) VIEROSLAVA STRUHAROVA iz Bačkog Petrovca, predstavnica Nastavničkog veća,
9) PAVEL TURAN iz Bačkog Petrovca, predstavnik Nastavničkog veća.
II.
Izborni period članova Školskog odbora traje četiri godine.
III.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-74/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
87.
Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od
opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/2000, 25/2002, 107/2005 i 108/2005-ispr.),
člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007) i
člana 34. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“,
br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na svojoj XXVI sednici održanoj
dana 06.07.2010. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
„K O M U N A L A C“ MAGLIĆ
I
MILAN MEDIĆ, mašinski tehničar iz Maglića, vršilac dužnosti direktora Javnog
preduzeća za komunalne i stambene poslove „KOMUNALAC“ Maglić, r a z r e š a v a s e
od dužnosti danom donošenja ovog Rešenja a zbog izbora direktora JP po raspisanom javnom
konkursu.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-75/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
88.
Na osnovu člana 14. stav 1. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od
opšteg interesa („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 25/2000, 25/2002, 107/2005,
108/2005 – ispr. i 123/2007 – dr. zakon), člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 129/2007), člana 34. tačka 10. Statuta Opštine
Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) i člana 21.
Odluke o promeni oblika organizovanja Društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u
Javno preduzeće za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, broj 12/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj
XXVI. sednici održanoj dana 06.07.2010. godine, d o n e l a j e
R E Š E N J E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE I
STAMBENE POSLOVE „KOMUNALAC“ MAGLIĆ
I.
RUPAR ČEDOMIR, diplomirani mašinski inženjer iz Maglića, Ulica Svetozara
Markovića broj 4, i m e n u j e s e za direktora Javnog preduzeća za komunalne i
stambene poslove „Komunalac“ Maglić na period od četiri godine od dana imenovanja.
II.
Primopredaja dužnosti između dosadašnjeg direktora Javnog preduzeća za komunalne
i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i novoimenovanog direktora izvršiće se na način,
po postupku i u roku utvrđenim odredbama Protokola o primopredaji dužnosti i službenih
akata („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 4/2007).
III.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-76/2010-02
Dana: 06.07.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
89.
Na osnovu člana 6. stav 1. Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na
teritoriji Opštine Bački Petrovac ("Službeni list opštine Bački Petrovac" broj 7/2010) i člana 87. Statuta
Opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“ broj 11/2008 i 4/2009), Opštinsko veće
Opštine Bački Petrovac na svojoj LI. sednici održanoj dana 1. jula 2010. godine jednoglasno je donelo
sledeći
PROGRAM
ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE ZA 2010. GODINU
1. Ovim programom utvrđuju se planirani prihodi i namena korišćenja sredstava za aktivnosti koje
se tokom 2010. godine planiraju u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.
2. Za realizaciju Programa planiraju se sredstva iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2010.
godinu u ukupnom iznosu od 3.270.000,00 dinara kao i prihodi od Direkcije za građevinsko
zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac u ukupnom iznosu od
1.575.200,00 dinara i to :
a.) Sredstva budžeta opštine iz :
- naknade za zaštitu životne sredine------------------------------- naknade za zagađivanje životne sredine------------------------- 6% sredstava od naplaćene komunalne takse za korišćenje
prostora na javnim površinama ----------------------------------- sredstava od naplaćenih mandatnih i prekršajnih
kazni u skladu sa važećim propisima iz oblasti
zaštite životne sredine za prekršaje propisane
opštinskom odlukom ----------------------------------------------b.) Sredstva Direkcije iz :
- naknade za zaštitu od komaraca --------------------------------
2.000.000,00 dinara
1.200.000,00 dinara
30.000,00 dinara
40.000,00 dinara
1.575.200,00 dinara
3. Sredstva iz tačke 2. ovog programa koristiće se za:
I. Podsticajne, preventivne i sanacione programe i projekte
koje doprinose bitnom smanjenju zagađivanja životne sredine:
4.175.200,00
dinara
Planira se finansijska i stručna pomoć u realizaciji projekata i programa koji se odnose na:
- pripremu projekata i projektno tehničke dokumentacije za oblast životne sredine –1.000.000,oodinara
- zbrinjavanje pasa lutalica ---------------------------------------------------------------100.000,00 dinara
- ozelenjavanje-------------------------------------------------------------------------------------------100.000,00
- sakupljanje i sahranjivanje uginulih životinja,--------------------------------------------------1. 200.000,00
dinara
- uklanjanje divljih deponija ----------------------------------------------------------------------- 100.000,00 dinara
- sprečavanje širenja korovskih biljaka (ambrozije) ---------------------------------------- 100.000,00 dinara
- za tretmane protiv komaraca -----------------------------------------------------------1.575.200,00 dinara
Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisaće se ugovori sa ovlašćenim, stručnim i naučnim
organizacijama i ustanovama nakon sprovedenog odgovarajućeg postupka.
II. Programe kontrole kvaliteta, analiza i praćenja stanja životne
sredine u opštini (monitoring)
500.000,00 dinara
1
U 2009. godini planira se praćenje sledećih parametara:
- praćenje kvaliteta vazduha, ------------------------------------------------------------ praćenje buke, ---------------------------------------------------------------------------- merenja u vanrednim situacijama. ---------------------------------------------------
200.000,00 dinara
200.000,00 dinara
1oo.ooo,oo dinara
Za realizaciju navedenih praćenja potpisaće se ugovori sa ovlašćenim stručnim i naučnim
organizacijama i ustanovama, a u skladu sa pozitivnim propisima.
III. Obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne
sredine
75.000,00
dinara
U cilju podizanja nivoa obrazovanja, jačanja svesti i popularizacije zaštite životne sredine, Opštinska
Uprava nadležna za zaštitu životne sredine će sredstvima u ukupnom iznosu od 65.000,00 dinara,
samostalno ili u saradnji sa drugim subjektima, organizovati ili učestvovati u predavanjima,
seminarima, tribinama, skupovima, manifestacijama iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine i
obeležavanju značajnih datuma i događaja:
- Sajmovi zaštite životne sredine,
- Svetski dan zaštite životne sredine,
- Dan planete Zemlje,
IV. Informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine
95.000,00 dinara
U cilju redovnog, blagovremenog, potpunog i objektivnog obaveštavanja javnosti o stanju životne
sredine, javnosti rada Opštinske Uprave i jačanja svesti o značaju zaštite životne sredine, pokrenuće
se štampanje Ekobiltena i kontinuirano inoviranje Internet stranice Opštine. Istovremeno će se raditi
na obaveštavanju javnosti o stanju životne sredine putem sredstava javnog informisanja.
4. Finansiranje, odnosno sufinansiranje aktivnosti iz ovog Programa, vršiće se u zavisnosti od
priliva sredstava prikupljenih u skladu sa Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
na teritoriji opštine Bački Petrovac, odnosno priliva namenski ustupljenih sredstava u skladu sa
Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 135/2004), odnosno,
Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2010. godinu.
5. Kada se prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, Opštinsko veće opštine Bački Petrovac
utvrđuje prioritetne aktivnosti.
6. Realizaciju Programa i nadzor nad izvršavanjem ugovornih obaveza i realizaciju pojedinačnih
programa i projekata sprovodi Opštinska uprava nadležna za zaštitu životne sredine i Direkcija za
građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac, svako iz svoje
nadležnosti.
7. Ovaj program objaviti u "Službenom listu opštine Bački Petrovac ".
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/136-2010
Dana: 1. jula 2010. godine
Bački Petrovac
Predsednik Opštine
Bački Petrovac
Vladimir Turan, prav, s.r.
2
90.
Na osnovu člana 34. stav 1. tačka 2. Statuta opštine Bački Petrovac («Službeni list opštine
Bački Petrovac» br. 11/2008 i 4/2009), člana 13. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2010.
godinu («Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 7/2010), Pravilnika o kriterijumima i merilima za
finansiranje potreba u oblasti sporta u opštini Bački Petrovac, Opštinsko veće na svojoj LI. sednici
održanoj dana 1. jula 2010. godine jednoglasno je donelo sledeće
R E Š E N J E
O RASPODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMENJENIH SPORTU
Član 1.
naziv organizacije
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
fudbal
FK „MLADOST“ Bački Petrovac
FK „KULPIN“ Kulpin
FK „MAGLIĆ“ Maglić
FK „BUDUĆNOST“ Gložan
odbojka
OK „MAGLIĆ“ Maglić
OK „MLADOST“ Bački Petrovac
ŽOK „MAGLIĆ“ Maglić
ŽOK „MLADOST“ Bački Petrovac
rukomet
ŽRK „MAGLIĆ“ Maglić
košarka
KK „BAČKI PETROVAC“
stoni tenis
STK „MLADOST“ Bački Petrovac
šah
ŠK „MLADOST“ Bački Petrovac
ŠK „BUDUĆNOST“ Gložan
ŠK „KULPIN“ Kulpin
ribolov
USR „KARAŠ“ Bački Petrovac
USR „ŠARAN“ Gložan
USR „SMUĐ“ Kulpin
USR „RIBOLOVAC“ Maglić
karate
KK „MAGLIĆ“ Maglić
KK „BUDUĆNOST“ Gložan
procenat od
ukupnih
sredstava
Sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2010. godinu namenjena fizičkoj kulturi iz razdela
3. glava 17. pozicija 95. ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije sportskim udruženjima u iznosu od
2,500.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:
40
40
10
25
25
12
33
33
17
17
3
2
10
5
38
25
37
7
42
20
20
18
3
56
44
Iznos sredstava za
2010
1.000.000
400.000
100.000
250.000
250.000
300.000
100.000
100.000
50.000
50.000
80.000
80.000
40.000
40.000
250.000
250.000
120.000
45.000
30.000
45.000
170.000
70.000
35.000
35.000
30.000
80.000
45.000
35.000
9
9.1
9.2
10
10.1
11
12
tenis
4
90.000
TK „MLADOST“ Bački Petrovac
33
30.000
TK „GEM“ Maglić
67
60.000
dizači tegova
2
40.000
„HERKUL“ Bački Petrovac
40.000
reprezentativni i ostali sportovi
3
80.000
Po posebnom rešenju predsednika opštine
10
250.000
Sredstva iz tačke 11. i 12. će se koristiti za finansiranje napred navedenih a i
ostalih sportova koji nisu pomenuti, a koji su od interesa za razvoj sporta u
opštini kao i za izuzetne sportske rezultate građana opštine Bački Petrovac, po
posebnom rešenju predsednika Opštine
Član 2.
Dinamiku raspodele sredstava iz člana 1. ovog rešenja odrediće rukovodilac Odelenja za
budžet, finansije i poresku administraciju uz dogovor sa klubovima, a na osnovu plana raspodele
sredstava budžeta Opštine.
Član 3.
O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku administraciju
Opštinske uprave Bački Petrovac.
Član 4.
Ovo rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac».
Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Predsednik opštine
Broj: 016-4/139-2010
Datum: 1. jula 2010. godine
Bački Petrovac
Vladimir Turan, prav., s.r.
91.
Na osnovu člana 34. tačka 1. i 2. Statuta opštine Bački Petrovac («Službeni list opštine Bački
Petrovac» br. 11/2008 i 4/2009), člana 13. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2010. godinu
(«Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 7/2010), a u skladu sa članom 6. Odluke o manifestacijama
od značaja za Opštinu Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 3/2009) i
Pravilnikom o kriterijumima i merilima za finansiranje potreba u oblasti kulture u opštini Bački
Petrovac, Opštinsko veće d o n o s i
R E Š E N J E
O RASPODELI SREDSTAVA NAMENJENIH OBLASTI KULTURE
Član 1.
Sredstva namenjena finansiranju delatnosti društava u oblasti kulture obezbeđena Odlukom
o budžetu opštine Bački Petrovac za 2010. godinu („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 7/2010)
u razdelu 3. glava 15. pozicija 93. ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije udruženjima kulture u iznosu
od 1,000.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
KUD «Petrovska družina» Bački Petrovac....................................200.000 dinara
Amatersko pozorište VHV Bački Petrovac..................................200.000 dinara
KUD «Zvolen» Kulpin.......................................................................200.000 dinara
KPZ «Jednota» Gložan...................................................................200.000 dinara
KUD „Krajan Vojvodina“..................................................................60.000 dinara
KUD «Đura Jakšić» Maglić.............................................................140.000 dinara
Član 2.
Sredstva namenjena finansiranju delatnosti u oblasti kulture za kulturne manifestacije
obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Bački Petrovac za 2010. godinu u razdelu 3. glava 16.
pozicija 94. ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije u iznosu od 1.500.000 dinara, raspoređuju se na
sledeći način:
1. za manifestacije od značaja za Slovake koji žive u Republici Srbiji a koje se organizuju
na teritoriji opštine Bački Petrovac iznos od 750.000 dinara i to:
1.1. Slovačke narodne svečanosti.....................................................380.000 dinara
1.2. Festival Tancuj, tancuj..................................................................100.000 dinara
1.3.Petrovački dani pozorišta.............................................................150.000 dinara
1.4. Jarné nôty....................................................................................... 20.000 dinara
1.5. Bijenale slovačkih likovnik umetnika u Srbiji................................ 20.000 dinara
1.5. Festival novih slovačkih lirskih pesama........................................ 20.000 dinara
1.6. Smotra slovačkih amaterskih pozorišta Vojvodine.................... 40.000 dinara
1.7. Književni susreti............................................................................... 20.000 dinara
2.
za manifestacije od značaja za Slovake koji žive u Republici Srbiji a koje se ne
organizuju na teritoriji opštine Bački Petrovac iznos od 70.000 dinara i to:
2.1. V Pivnickom poli – festival vokalnih solista slovačke narodne muzike........... 10.000 dinara
2.2.Zlatá brána – dečji festival slovačkih folklornih grupa................10.000 dinara
2.3. Zlatý kľύč – festival slovačke novokomponovane muzike........ 10.000 dinara
2.4. Letί pieseň, leti – festival slovačke dečje novokomponovane muzike........10.000 dinara
2.5. 3 x Ď – pokrajinska smotra dečjih pozorišnih predstava na slovač. jeziku..... 10.000 dinara
2.7. ostalo................................................................................................20.000 dinara
3. za manifestacije od značaja za opštinu Bački Petrovac iznos od 300.000 dinara i to:
3.1.Dan opštine Bački Petrovac........................................................200.000 dinara
3.2. Opštinska smotra recitatora......................................................... 20.000 dinara
3.3. Opštinska smotra dečjih folklornih grupa, muzičkih ansambala i horova................20.000
dinara
3.4. Opštinska smotra folklornih i pevačkih grupa.............................20.000 dinara
3.5. Petrovački maraton.......................................................................20.000 dinara
3.6. Dan palih boraca u II svetskom ratu............................................20.000 dinara
4.
za manifestacije od značaja za lokalne samouprave opštine Bački Petrovac iznos od
300.000 dinara i to:
4.1. za Mesnu zajednicu Bački Petrovac............................................75.000 dinara
4.2. za Mesnu zajednicu Kulpin............................................................75.000 dinara
4.3. za Mesnu zajednicu Maglić...........................................................75.000 dinara
4.4. za Mesnu zajednicu Gložan..........................................................75.000 dinara
5.
po posebnom rešenju predsednika opštine.............................................80.000 dinara
Član 3.
Ovo rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac».
Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Predsednik opštine
Broj: 016-4/137-2010
Datum: 01.07.2010.
Bački Petrovac
Vladimir Turan, prav. , s.r.
92.
Na osnovu člana 34. tačka 1. i 2. Statuta opštine Bački Petrovac («Službeni list opštine Bački
Petrovac» br. 11/2008 i 4/2009), člana 13. Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2010. godinu
(«Službeni list opštine Bački Petrovac» br. 7/2010), Pravilnika o kriterijumima i merilima za
finansiranje delatnosti NVO u opštini Bački Petrovac, Opštinsko veće d o n o s i
R E Š E N J E
O RASPODELI BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMENJENIH FINANSIRANJU DELATNOSTI NVO
Član 1.
Sredstva budžeta opštine Bački Petrovac za 2010. godinu namenjena finansiranju delatnosti
NVO iz razdela 3. glava 26. pozicija 119. ekonomska klasifikacija 481 – Donacije i transferi u iznosu od
2,000.000 dinara raspoređuju se na sledeći način:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
OO SUBNOR
OPŠT.UDRUŽENJE PENZIONERA
DOBROVOLJNO VAT.DRUŠTVO
DOBROVOLJNO VAT.DRUŠTVO
KLUB POLJOPRIVREDNIKA
KLUB POLJOPRIVREDNIKA
KLUB POLJOPRIVREDNIKA
OO CRVENI KRST
UDRUŽENJE LOVACA
UDRUŽENJE LOVACA
UDRUŽENJE LOVACA
UDRUŽENJE LOVACA
UDRUŽENJE ŽENA
UDRUŽENJE ŽENA
UDRUŽENJE ŽENA
UDRUŽENJE ŽENA
OPŠTINSKO UDRUŽENJE VASPITAČA I
PROSVETNIH RADNIKA
UDRUŽENJE VINARA I VINOGRADARA
UDRUŽENJE LIKOVNIH UMETNIKA
POLJOPRIVREDNI MUZEJ
OMLADINSKO UDRUŽENJE E.Y.B.L.
RADIO AMATERI
VUKOVA ZADUŽBINA
KAMERNI HOR „MUSICA VIVA“
ODGAJIVAČI SITNIH ŽIVOTINJA
EKOLOŠKI POKRET ZELENI
EKOS
ZELENI KRUG
UDRUŽENJE PČELARA
FILATELISTI
INVALIDI RADA
DRUŠT.ZA BORBU PROT.ŠEĆ.BOLESTI
UDRUŽENJE RODITELJA MY
B.Petrovac
B.Petrovac
B.Petrovac
Gložan
B.Petrovac
Kulpin
Gložan
B.Petrovac
Kulpin
Gložan
Maglić
B.Petrovac
B.Petrovac
Kulpin
Gložan
Maglić
15.000
40.000
40.000
20.000
60.000
30.000
30.000
200.000
40.000
40.000
40.000
80.000
40.000
30.000
30.000
25.000
B.Petrovac
15.000
Kulpin
B. Petrovac
Kulpin
B.Petrovac
B.Petrovac
Maglić
B.Petrovac
B.Petrovac
B.Petrovac
Gložan
B.Petrovac
B.Petrovac
B.Petrovac
B.Petrovac
B.Petrovac
B. Petrovac
10.000
30.000
80.000
80.000
30.000
15.000
40.000
15.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
20.000
20.000
200.000
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
MATICA SLOVAČKA U JUGOSLAVIJI
UDRUŽENJE GRAĐANA TERRA
KLUB KULPINČANA
SLOVAČKA EVANGELIČKA OPŠTINA U
BAČKOM PETROVCU
SLOVAČKA EVANGELIČKA OPŠTINA U
GLOŽANU
SLOVAČKA EVANGELIČKA OPŠTINA U
KULPINU
PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U
KULPINU
PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA U
MAGLIĆU
BAPTISTIČKA CRKVA U BAČKOM PETROVCU
PO ODLUCI PREDSEDNIKA
B.Petrovac
B.Petrovac
Kulpin
350.000
15.000
15.000
B.Petrovac
40.000
Gložan
25.000
Kulpin
25.000
Kulpin
25.000
Maglić
25.000
B. Petrovac
10.000
60.000
Član 2.
Dinamiku raspodele sredstava iz člana 1. ovog rešenja odrediće rukovodilac Odelenja za
budžet, finansije i poresku administraciju uz dogovor sa udruženjima, a na osnovu plana raspodele
sredstava budžeta Opštine.
Član 3.
O realizaciji ovog rešenja staraće se Odelenje za budžet, finansije i poresku administraciju
Opštinske uprave Bački Petrovac.
Član 4.
Ovo rešenje objaviti u «Službenom listu opštine Bački Petrovac».
Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Predsednik Opštinskog veća
Broj: 016-4/138-2010
Datum: 01.07.2010. godine
Bački Petrovac
Vladimir Turan, prav, s.r.
Download

Službeni list br.8 - Opština Bački Petrovac