OSNOVNA ŠKOLA
,,JOZEF MARČOK DRAGUTIN''
GODIŠNJI PLAN
RADA ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU
GLOŽAN, septembar 2013. godine
SADRŽAJ
1. UVODNI DEO...........................................................................................................4
1.1. USLOVI RADA..................................................................................................................4
1.2. MATERIJALNO – TEHNIČKI I PROSTORNI USLOVI RADA....................................4
1.3 KADROVSKI PREGLED..................................................................................................5
1.4. FINANSIRANJE ŠKOLE..................................................................................................7
1.5. USLOVI SREDINE U KOJOJ ŠKOLA RADI..................................................................7
2. ORGANIZACIJA OBRAZOVNO - VASPITNOG RADA..................................8
2.1. BROJNO STANJE UČENIKA...........................................................................................8
2.2. BROJNO STANJE ODELJENJA.......................................................................................8
2.3. ODELJENJSKA STAREŠINSTVA...................................................................................9
2.4. RUKOVODIOCI STRUČNIH ORGANA.........................................................................9
2.5. ORGANIZACIJA NASTAVE..........................................................................................10
2.6. BROJ SMENA..................................................................................................................10
2.7. RITAM RADA..................................................................................................................10
2.8. RASPORED ČASOVA NASTAVE.................................................................................11
2.9. RADNO VREME I DEŽURSTVO NASTAVNIKA.......................................................12
2.10. PODELA PREDMETA NA NASTAVNIKE.................................................................13
2.11. STRUKTURA 40-ČASOVNE NEDELJE NASTAVNIKA..........................................15
2.12. ŠKOLSKI KALENDAR ZNAČAJNIH AKTIVNOSTI................................................16
3. INDIVIDUALNI PLANOVI I PROGRAMI.......................................................18
3.1. GLOBALNO I OPERATIVNO PLANIRANJE..............................................................18
3.2. GLOBALNI I OPERATIVNI PLANOVI (prilog)...........................................................18
3.3. DODATNI RAD...............................................................................................................18
3.4. PLANOVI DODATNOG RADA (prilog)........................................................................18
3.5. IZBORNA NASTAVA....................................................................................................19
3.6. PLANOVI IZBORNIH PROGRAMA (prilog)................................................................20
3.7. DOPUNSKA NASTAVA................................................................................................21
3.8. PRIPREMNA NASTAVA...............................................................................................21
3.9. PRODUŽENI BORAVAK..............................................................................................21
4. PROGRAM VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI.................................................23
4.1. GLOBALNI PLAN RADA ODELJENJSKIH ZAJEDNICA..........................................23
4.2. SLOBODNE AKTIVNOSTI............................................................................................24
4.3. UČENIČKE ORGANIZACIJE........................................................................................25
4.4. IZLETI I EKSKURZIJE.............................................. ...................................................25
4.5. NASTAVA U PRIRODI..................................................................................................26
2
5. POSEBNI PROGRAMI VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA.......................27
5.1. KOREKTIVNI RAD SA UČENICIMA.........................................................................27
5.2. PROGRAM VASPITNOG RADA.................................................................................27
5.3. PROGRAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE.......................................................28
5.4. PROGRAM RADA ŠKOLE U OBLASTI SPREČAVANJA VASPITNO
ZAPUŠTENOG, DEVIJANTNOG I DELIKVENTNOG PONAŠANJA UČENIKA I
SPREČAVANJE NARKOMANIJE.................................................................................................30
6. PROGRAMI STRUČNIH, RUKOVODEĆIH I UPRAVNIH
ORGANA ŠKOLE................................................................................................32
6.1. PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VEĆA............................................................32
6.2. GLOBALNI PROGRAM RADA ODELJENJSKOG VEĆA........................................34
6.3. GLOBALNI PROGRAM RADA ODELJENJSKIH STAREŠINA..............................35
6.4. PROGRAM RADA SAVETA RODITELJA..................................................................36
6.5. PROGRAM RADA STRUČNOG SARADNIKA..........................................................37
6.6. GLOBALNI PROGRAM RADA BIBLIOTEKARA.....................................................37
6.7. PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA.................................................................37
6.8. GLOBALNI PROGRAM RADA DIREKTORA ŠKOLE.............................................39
7. PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA.....................40
8. PROGRAM UVOĐENJA U POSAO PRIPRAVNIKA....................................40
9. PROGRAM UNAPREĐIVANJA NASTAVE....................................................40
10. PLAN RADA TIMA ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA.....................41
11. PLAN RADA STRUČNOG TIMA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE..42
12. PROGRAM RADA KOMISIJE ZA EKSKURZIJE.......................................44
13. PLAN ŠKOLSKIH TAKMIČENJA.................................................................44
14. PLAN REALIZACIJE RAZVOJNOG PLANA..............................................45
15. PLAN RADA TIMA ZA SAMOVREDNOVANJE.........................................45
16. PROGRAM SARADNJE SA DRUŠTVENOM SREDINOM........................46
16.1. PROGRAM SARADNJE SA RODITELJIMA............................................................46
16.2. SARADNJA SA OSTALIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA..................47
17. PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA....................................................47
17.1. INTERNI MARKETING...............................................................................................47
17.2. EKSTERNI MARKETING............................................................................................48
3
18. PRAĆENJE I EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA.............48
1. UVODNI DEO
Osnovna škola ,, Jozef Marčok Dragutin '' se nalazi u selu Gložan, u opštini Bački Petrovac,
koje je udaljeno od središta opštine 12 km a u neposrednoj je blizini Novog Sada i Bačke Palanke.
Škola za nastavu koristi jedan objekat koji se nalazi u ulici Jozefa Marčoka bb. U istom
objektu nalaze se i prostorije predškolske ustanove ,, Včielka '' koju pohađaju dve grupe dece starijeg
predškolskog uzrasta i jedna grupa celodnevnog boravka.
Objekat je izgrađen 1984. godine sredstvima mesnog samodoprinosa na periferiji naselja.
Površina zatvorenog školskog prostora obuhvata 2204 m2, sportskih terena 840m2, a
školskog prostora oko škole 4340 m2.
Osim redovne nastave u školi se organizuje i specijalna nastava za učenike ometene u
razvoju.
1.1. USLOVI RADA
Uslovi rada u školi su dobri, iako je potrebno poboljšati opremljenost škole nastavnim
sredstvima, nabaviti novi nameštaj i opremu i uopšte podizati materijalno-tehničku osnovu nastave i
samim tim ukupnog rada škole.
1.2. MATERIJALNO – TEHNIČKI USLOVI
1.2.1. Objekti za obrazovno-vaspitni rad
U školskoj 2013/2014. g. vaspitno-obrazovni rad će se vršiti u školskoj zgradi u okviru koje
postoje :
- 10 učionica za izvođenje nastave – 4 učionice za izvođenje razredne nastave i 6
specijalizovanih učionica za predmetnu nastavu,
- 3 učionice koje koristi predškolska ustanova,
- 4 prostorije za pripremu nastavnika,
- 1 informatički kabinet,
- 1 digitalna učionica,
- 1 biblioteka,
- 3 kancelarije,
- 1 zbornica,
- 1 pomoćna prostorija,
- 1 kuhinja,
- 1 trpezarija,
- 6 sanitara,
- 2 ostave,
- 1 kotlarnica,
- 1 hol sa hodnicima i stepeništima.
Iako je potrebno izvršiti renoviranje i opremanje samog objekta, a naročito enterijera školske
zgrade u školi postoje povoljni uslovi za izvođenje nastave i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada.
4
1.1.3. Oprema i nameštaj
Školske učionice odgovaraju potrebnim propisima, pravilno su osvetljene i opremljene
odgovarajućim nameštajem koji je prilično oštećen, amortizovan dugom upotrebom i potrebno ga je
popraviti i obnoviti skoro u celosti.
1.2.4. Nastavna sredstva
Opremljenost škole didaktičkim materijalom, nastavnim sredstvima i rekvizitima ne odgovara
potrebnim normativima i iznosi u proseku oko 30 %. Opremljenost nastavnim sredstvima po
predmetima varira.
Za izvođenje nastave koristiće se : 2 grafoskopa, 2 CD plejera, 2 televizora, 1 video plejer, 1
DVD plejer, multimedijalni projektor, laptop i platno za projektovanje.
Informatički kabinet je opremljen sa 8 računara, 1 lap topom, 1 bim projektorom, 1 skenerom
i 1 printerom. Računari u informatičkom kabinetu su umreženi i priključeni na internet.
Digitalna učionica je opremljena sa 20 računara.
Škola ima biblioteku sa oko 12.000 knjiga na srpskom i slovačkom jeziku.
Nabavka nove opreme, nastavnih sredstava, rekvizita, literature za nastavnike i učenike biće
jedan od prioriteta u narednom periodu rada škole.
1.2. KADROVSKI PREGLED
DIREKTOR ŠKOLE
Red.
broj
1.
1.
Ime i prezime
Katarína Zima
Stručna
sprema
visoka
viša
1
-
Stručni
ispit
da
ne
1
-
Godina
radnog
iskustva
26
Vrsta
radnog
odnosa
neod. odr
.
-
1
Radno
vreme
%
100 %
SEKRETAR ŠKOLE
Red. broj
Ime i prezime
1.
2.
Jaroslav Vitéz
Stručna
sprema
visoka
viša
1
-
Stručni
ispit
da
ne
1
-
Godina
radnog
iskustva
22
Vrsta
radnog
odnosa
neod. odr.
1
-
Radno
vreme
%
50 %
STRUČNI SARADNICI
Red. broj
Ime i prezime
1.
2
3.
4.
Mária
Subašićová
psiholog
Janka
Kopčoková
Stručna
sprema
visoka
viša
Stručni
ispit
da
ne
Godina
radnog
iskustva
Vrsta
radnog
odnosa
neod. odr.
Radno
vreme
%
1
-
1
-
12
1
-
100 %
1
-
-
1
8
-
1
50 %
5
bibliotekar
PREDMETNA NASTAVA
Red.
broj
Stručna sprema
Ime i
prezime
1.
5.
2.
6.
3.
7.
4.
8.
5.
9.
6.
10.
7.
11.
8.
12.
9.
13.
10. 14.
11. 15.
12. 16.
13. 17.
14. 18.
15.
Vrsta
radnog
odnosa
neod. odr.
Radno
vreme
%
visoka
-
1
-
-
1
-
26
1
-
94 %
-
1
-
-
1
-
5
1
-
61 %
-
1
-
-
-
1
1
-
1
84 %
-
-
-
1
-
1
19
-
1
44 %
-
-
1
-
1
-
27
1
-
100%
-
1
-
-
1
-
32
1
-
40 %
-
1
-
-
1
-
26
1
-
25 %
-
1
-
-
1
-
26
1
-
35 %
-
1
-
-
1
-
24
1
-
35 %
-
1
-
-
1
-
26
-
1
40 %
-
-
1
-
-
1
7
-
1
20 %
-
-
-
1
-
1
1
-
1
20 %
-
1
-
-
-
1
6
1
-
80 %
-
1
-
-
1
-
12
1
-
25 %
1
-
-
-
-
1
8
-
1
45 %
1
10
2
2
9
6
9
6
UKUPNO
srednja
Godina
radnog
iskustva
mr.
Anna
Huďanová
Mirjana
Krajnović
Daniela
Chodáková
Marija
Vurdelja
Mária
Štajferová
Ján
Krasnec
Miško
Bolf
Mária
Orgovánová
Petrášová
Mária
Kukučková
Majtánová
Miroslav
Pap
Jarmila
Vargová
Boris
Stanivuk
Ján
Hansman
Elena
Krošláková
Janka
Kopčoková
viša
Stručni
ispit
da Ne
RAZREDNA NASTAVA
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
19.
20.
21.
22.
Ime i prezime
Mária Bartoš
Korčoková
Ondrej Chlpka
Ján Stupavsky
Viera Sklenárová
Stručna
sprema
visoka viša
-
1
1
1
1
Stručni
ispit
da
ne
1
1
1
1
-
Godina
radnog
iskustva
22
29
27
30
Vrsta
radnog
odnosa
neod. odr.
1
1
1
1
-
Radno vreme
%
100 %
100 %
100 %
100 %
6
UKUPNO
-
4
4
-
4
-
PRODUŽENI BORAVAK
Red.
broj
1.
2.
Stručna
sprema
visoka viša
Ime i prezime
23. Anna Zahorcová
24. Andrea
Adámeková
UKUPNO
Stručni
ispit
da
ne
Godina
radnog
iskustva
Vrsta
radnog
odnosa
neod. odr.
Radno
vreme
%
1
-
1
-
22
1
-
100 %
1
2
-
1
2
-
16
1
1
1
100 %
OSTALI RADNICI
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Stručna sprema
Ime i prezime
Katarína Bažíková
Anna Chlpková
Mária Struhárová
Tatiana Feketeová
Mária Kolárová
Pavel Benka
Rastislav Struhár
Ján Huďan
Anna Ćulumová
UKUPNO
osnovna
škola
srednja
škola
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
6
Godina
radnog
iskustva
31
7
9
14
7
28
18
23
35
Vrsta
radnog
odnosa
neod odr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
0
Radno
vreme
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1.3. FINANSIRANJE ŠKOLE
Škola će poslovati u okviru sredstava ostvarenih od Ministarstva prosvete Republike Srbije,
koja će se koristiti za finansiranje ličnih dohodaka i naknada. Iz fonda lokalne samouprave će se
finansirati materijani troškovi.
Škola nema sopstvenih izvora finansiranja.
1.4. USLOVI SREDINE U KOJOJ ŠKOLA RADI
Škola pokriva samo jedno naseljeno mesto – Gložan. U selu posluje nekoliko privatnih
preduzeća. Glavna privredna grana je poljoprivreda.
Kvalifikaciona struktura stanovništva je raznovrsna – preovladava nekvalifikovano
stanovništvo koje se u velikom broju bavi poljoprivredom, uglavnom povrtarstvom, dok stanovnici
sa kvalifikacijom rade u preduzećima u naselju ili u obližnjem Čelarevu, Bačkoj Palanci i Novom
Sadu. Samo mali broj stanovnika je ugroženog socijalnog stanja, tako da većina učenika ima
obezbeđene dobre uslove za život, učenje i rad.
7
2. ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
Nastava će biti organizovana kombinovano klasična – po specijalizovanim učionicama i
kabinetima.
1. Specijalizovane učionice :
Matematika
1 učionica
Likovna kultura
1 učionica
Slovački jezik
1 učionica
Srpski jezik
1 učionica
2. Kabineti :
Biologija
1 učionica
Informatika
1 učionica
Digitalna učionica/Tehničko obrazovanje
1 učionica
4. Klasična nastava :
I/IV, II/III, specijalno odeljenje i produženi boravak
4 učionice
5. Fiskulturna sala
1 sala
2.1. BROJNO STANJE UČENIKA
Na početku školske 2013/2014.g. školu pohađa 136 učenika.
Ukupan broj učenika u školi
136
Broj učenika koji će pohađati školu školske 2013/2014. godine u odnosu na prethodnu
školsku godinu je smanjen za 8 učenika.
2.2. BROJNO STANJE ODELJENJA
Prema evidenciji sačinjenoj na početku školske 2013/2014. godine školu pohađa ukupno 136
učenika u redovnoj nastavi.
U školi je formirano ukupno 8 odeljenja.
Zbog nedovoljnog broja učenika specijalno odelejnje nije formirano.
U svakom razredu formirano je po jedno odeljenje.
Broj učenika po odeljenjima je sledeći :
Broj učenika na početku školske godine
Razred
I
II
III
IV
Broj odeljenja
1
1
1
1
8
16
18
18
8
ukupno niži razredi
V
VI
VII
VIII
ukupno viši razredi
4
1
1
1
1
4
60
16
21
22
17
76
UKUPNO : I – VIII
8
136
U produženom boravku biće organizovan rad sa dve grupe učenika nižih razreda (od I do IV
razreda).
I 5 učenika
II 7 učenika
III 13 učenika
IV 12 učenika
ukupno : 37 učenika
2.3. ODELJENJSKA STAREŠINSTVA
U toku školske 2013/2014. godine starešinstvo je podeljeno na sledeći način :
Red.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Razred
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Odeljenjski starešina
Ján Stupavsky, nastavnik razredne nastave
Viera Sklenárová, nastavnik razredne nastave
Mária Bartoš Korčoková, nastavnik razredne nastave
Ondrej Chlpka, nastavnik razredne nastave
Anna Huďanová, profesor slovačkog jezika
Ján Hansman, profesor fizičkog vaspitanja
Mária Štajferová, nastavnik matematike
Ján Krasnec, profesor biologije
2.4. RUKOVODIOCI STRUČNIH ORGANA
Rukovodioci aktiva i timova
Predsednik aktiva nižih razreda
Predsednik aktiva društvenih nauka i veština
Predsednik aktiva prirodnih nauka
Predsednik tima za razvoj školskog programa
Predsednik tima za razvojno planiranje
Predsednik tima za samovrednovanje
Predsednik tima za zaštitu učenika od nasilja
Predsednik tima za inkluzivno obrazovanje
Predsednik tima za profesionalnu orijentaciju
Ondrej Chlpka
Mirjana Krajnović
Mária Štajferová
Mária Majtánová Kukučková
Mária Bartoš Korčoková
Anna Huďanová
Mária Subašićová
Mária Subašićová
Ján Krasnec
9
2.5. ORGANIZACIJA NASTAVE
2.6. BROJ SMENA
U toku školske 2013/2014. godine nastava će se izvoditi u dve smene, prepodnevnoj i
poslepodnevnoj.
Prepodnevna nastava počinje u 7,30 časova a poslepodnevna u 13,00 časova. U prepodnevnoj
smeni nastava se izvodi u višim razredima, dok niži razredi i produženi boravak rade po smenama
koje se menjaju nedeljno.
Jednu smenu čine II i IV razred a drugu smenu I i III razred.
Produženi boravak će raditi u intervalu od 7,30 do 16,00 časova.
2.7. RITAM RADA
Nastava u prepodnevnoj smeni počinje u 7,30 časova. Školski čas traje 45 minuta. Posle
drugog časa je odmor u trajanju od 10 minuta a nakon trećeg časa je veliki odmor u trajanju od 20
minuta. Ostali odmori traju po 5 minuta. Nastava u poslepodnevnoj smeni počinje u 13,00 časova.
Veliki odmor je posle drugog časa a ostali odmori traju po 5 minuta.
PREPODNEVNA SMENA
POSLEPODNEVNA SMENA
1. čas 7,30 - 8,15
2. čas 8,20 - 9,05 užina za niže razrede
3. čas 9,15 - 10,00 užina za više razrede
4. čas 10,20 - 11,05
5. čas 11,10 – 11,55
6. čas 12,0 - 12,45
7. čas 13,00 - 13,45
1. čas 13,00 - 13,45
2. čas 13,50 - 14,35 užina
3. čas 14,55 - 15,40
4. čas 15,45 - 16,30
5. čas 16,35 - 17,20
6. čas 17,25 - 18,10
Dopunska i dodatna nastava kao i vannastavne aktivnosti ostvaruju se nakon završetka časova
redovne nastave.
Ritam obrazovno – vaspitnog rada u toku školske godine će biti sledeći :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Početak školske godine
Učešće škole u obeležavanju Eko dana Gložana i
učešće na maratonu u Bačkom Petrovcu
(ekološke i sportske aktivnosti )
Obeležavanje Dana sećanja na srpske žrtve u Drugom
svetskom ratu
Prvi klasifikacioni period
Obaveštavanje roditelja učenika o postignutom
uspehu u učenju i vladanju
Obeležavanje Dana prosvetnih radnika –
nastavni dan
Obeležavanje Dana primirja u Prvom srpskom ratu
2. septembar 2013. (ponedeljak)
15. septembar 2013.
(radna nenastavna subota)
21. oktobar 2013.
25. oktobar 2013. (četvrtak)
28. oktobar – 1. novembar 2013.
8. novembar 2013. (petak)
11. novembar 2012.
10
7.
8.
9.
10.
11.
Drugi klasifikacioni period
Kraj prvog polugodišta
Podela đačkih knjižica
Zimski raspust
12.
13.
14.
15.
Realizacija dopunskog i dodatnog rada sa učenicima
Početak drugog polugodišta
Sveti Sava - obeležavanje školske slave
Poseta Sajma obrazovanja
16. Radna subota
17. Dan državnosti
18. Treći klasifikacioni period
Obaveštavanje roditelja učenika
19. uspehu u učenju i vladanju
20. Radna subota
o
(neradni i nenastavni dan)
20. decembar 2013. (četvrtak)
23. decembar 2013. (ponedeljak)
23. decembar 2012. (ponedeljak)
24. decembar (utorak) –
14. januar (utorak) 2014.
8.- 14. januar 2014.
15. januar 2014. (sreda)
27. januar 2014. (ponedeljak)
februar 2014.
1. februar 2014.
(raspored časova za ponedeljak)
17. februar 2014.
(neradni i nenastavni dan)
25. mart 2014. (utorak)
postignutom
21. Proslava Dana škole
22.
Prolećni raspust
23. Obeležavanje Dana sećanja na žrtve holokausta
radni i nastavni dan
24. Obeležavanje Praznika rada
25. Obeležavanje Dana pobede – nastavni dan
26. Poslednji nastavni dan u školskoj 2013/2014. godini za
učenike VIII razreda
Četvrti klasifikacioni period
27. za učenike VIII razreda
28. Obeležavanje Dana deteta
Učešće u organizaciji folklornog festivala ,, Tancuj,
tancuj ’’
Poslednji nastavni dan u školskoj 2013/2014. godini za
29. učenike od I do VII razreda
Četvrti klasifikacioni period za učenike
30. od II - VII razreda
Obeležavanje Vidovdana - Podela đačkih knjižica i
31. svedočanstva učenicima od I do VIII razreda
radni dan
25.mart – 9. april 2014.
12. mart 2014.
(raspored časova za ponedeljak)
10. april 2014. (petak)
17. april (četvrtak) –
24. april (sreda) 2014.
22. april 2014.
1. i 2. maj 2013.
(četvrtak - petak)
(neradni i nenastavni dan)
9. maj 2014. (petak)
30. maj 2014. (petak)
30. maj 2014. (petak)
31. maj 2014.
(radna nenastavna subota)
13. jun 2014. (petak)
13. jun 2014. (petak)
27. jun 2014 (petak)
2.8. RASPORED ČASOVA NASTAVE
Raspored časova nastavnih i vannastavnih aktivnosti je sastavni deo Godišnjeg programa
rada škole i nalazi se kod direktora škole i u zbornici.
11
2.9. RADNO VREME I DEŽURSTVO NASTAVNIKA
2.9.1 RADNO VREME DIREKTORA
Tokom godine direktor ima stalno radno vreme od 7,00 do 15,00 h.
2.9.2. RADNO VREME SEKRETARA
Tokom godine sekretar radi utorkom i petkom odnosno ponedeljkom, sredom i četvrtkom od
7,00 do 15,00 h mesečno menjajući radne dane zbog usklađivanja radnog vremena u osnovnoj školi
u Kulpinu.
2.9.3. RADNO VREME PSIHOLOGA
Tokom godine psiholog ima stalno radno vreme od 7,00 do 13,00 h. Prema potrebi rad će biti
organizovan po smenama.
2.9.4. RADNO VREME BIBLIOTEKE
Tokom godine radno vreme biblioteke je sledeće :
Ponedeljak
10,00 – 13,00h
Utorak
8,00 - 10,00h
Sreda
12,00 - 13,00h
Četvrtak
10,00 - 11,00h i 12,00 – 13,00h
Petak
8,00 - 10,00h
2.9.5. DEŽURSTVO NASTAVNIKA
Shodno rasporedu časova za svakog nastavnika je određen jedan dan dežurstva u školi.
Dežurstvo se obavlja u školskoj zgradi i školskom dvorištu za vreme odmora.
Raspored dežurstva nastavnika nalazi se kod direktora, a istaknut je i u zbornici.
Za vreme odmora osim nastavnika dežurstvo vrši i pomoćno osoblje škole.
Nastavnici dežuraju prema sledećem rasporedu :
ponedeljak
Elena
Krošláková
Mária Orgovánová
Petrášová
Mária Kukučková
Majtánová
Anna
Zahorcová
utorak
Anna
Huďanová
Mária
Štajferová
Ján
Krasnec
Andrea
Adámeková
sreda
Janka
Kopčoková
Ján
Hansman
Miroslav
Pap
Viera
Sklenárová
četvrtak
Miško
Bolf
Boris
Stanivuk
Daniela
Chodáková
Mária
Bartoš Korčoková
Ondrej
Chlpka
petak
Mirjana
Krajnović
Marija
Vurdelja
Jarmila
Vargová
Ján
Stupavský
12
Na ulazu u zgradu dežurstvo će sprovoditi učenici sedmog i osmog razreda.
2.10. PODELA PREDMETA NA NASTAVNIKE
OBAVEZNI PREDMETI
Red.
broj.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
Ime i prezime
nastavnika
Anna
Huďanová
Mirjana
Krajnović
Daniela
Chodáková
Mária
Štajferová
Ján
Hansman
Ján
Karasnec
Miško
Bolf
Mária
Orgovánová
Petrášová
Mária
Kukučková
Majtánová
Miroslav
Pap
Jarmila
Vargová
Elena
Krošláková
Predmet
Odeljenja
Broj časova nastave
Ukupno
časova
slovački jezik
V, VI, VII, VIII
5+4+4+4
17
srpski jezik
engleski
jezik
V,VI,VII,VIII
I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII
3+3+3+2
11
2+2+2+2+2+2+2+2
16
matematika
tehničko i
informatičko
obrazovanje
fizičko
vaspitanje
tehničko i
informatičko
obrazovanje
V, VI, VII, VIII
4+4+4+4
16
V
2
2
V,VI, VII, VIII
2+2+2+2
8
VII, VIII
2+2
4
biologija
V, VI, VII, VIII
2+2+2+2
8
likovna kultura
V, VI,VII, VIII
2+1+1+1
5
geografija
V, VI, VII, VIII
1+2+2+2
7
istorija
V, VI, VII, VIII
1+2+2+2
7
fizika
tehničko i
informatičko
obrazovanje
VI, VII, VIII
2+2+2
6
VI
2
2
hemija
muzička
kultura
VII, VIII
2+2
4
V, VI, VII, VIII
2+1+1+1
5
IZBORNI PREDMETI – viši razredi
Red.
broj.
1.
2.
Ime i prezime
nastavnika
Marija
Vurdelja
Ján
Predmet
Odeljenja
nemački jezik
V, VI,
VII, VIII
V, VI,
Nedeljni fond
časova
2+2+2+2
Ukupno
časova
8
13
Hansman
Boris
Stanivuk
3.
4.
fizičko vaspitanje
VII, VIII
V, VI,
VII, VIII
I, II, III, IV,
V, VI, VII,
VIII
informatika
Janka
Kopčoková
verska
nastava
1+1+1+1
4
1+1+1+1
4
1+1+1+1+1
1+1+1
8
IZBORNI PREDMETI – niži razredi
Red.
broj.
Ime i prezime
nastavnika
1.
Ján
Stupavsky
Viera
Sklenárová
Mária Bartoš
Korčoková
Ondrej
Chlpka
2.
3.
4.
Predmet
Odeljenje
Nedeljni fond
časova
Ukupno
časova
lepo pisanje
I
1
1
čuvari prirode
II
1
1
narodna tradicija
III
1
1
šah
IV
1
1
2.11. STRUKTURA 40-ČASOVNE NEDELJE NASTAVNIKA
Struktura 40-to časovne radne nedelje nastavnika je sastavni deo ovog programa i nalazi se
kod direktora škole.
rad sa učenicima
saradnikomrad sa stručnim
rad sa roditeljima
stručno usavršavanje
rad u organima upravljanja
rad u stručnim organima
rad sa sekretarom
rad sa knjigovođom
prijem stranaka
organizacioni poslovi
Katarína
Zima
rad sa nastavnicima
Direktor
Direktor škole
5
5
3
3
3
2
3
5
3
4
4
ukupno
časova
40
2
2
rad u organima
uprave
3
administrativni
poslovi
3
dnevna pošta
stručno
usavršavanje
rad sa učenicima
2
rad sa pomoćnim
osobljem
5
rad sa
nastavnicima
Jaroslav
rad sa strankama
Sekretar
Administrativno pravna služba
7
1
ukupno
časova
20
14
izborna nastava
dopunska nastava
dodatna nastava
dežurstvo
saradnja sa roditeljima
Ime i
prezime
Anna
Huďanová
17
1
1
1
1
0,5
1
8
0,5
1
0,5
1
1
0,5
1
38
Mirjana
Krajnović
11
-
1
1
1
-
0,5
1
-
5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
-
0,5
25
Daniela
Chodáková
16
-
1
1
1
-
-
1
-
8
1
0,5
0,5
-
1
1
1
-
34
Mária
Štajferová
18
-
1
1
1
1
-
1
-
11
1
1
1
-
1
1
1
-
40
Ján
Hansman
12
4
1
1
-
1
-
1
-
5
0,5
1
0,5
-
1
1
1
-
28
1
1
-
1
-
1
-
0,5
0,5
0,5
0,5
-
1
0,5
0,5
-
Ján
Krasnec
6
10
5
3
2
10
40
2
1
11
1
5
20
15
SVEGA
25
kulrurne aktivnosti
4
Janka
Kopčoková
priprema za rad
5
izleti -ekskurzije
rad u stručnim
organima
1
rukovođenje struč. aktivom
NEPOSREDAN RAD SA UČENICIMA
stručno usavršavanje
istraživanje
obrazovne prakse
1
vođenje ped. dokumentacije
rad u stručnim organima
priprema za nastavu
finansijsko poslovanje
administrativni
poslovi
dnevna pošta
stručno usavršavanje
2
biblioteka
saradnja sa
roditeljima
2
sekcije
rad sa pomoćnim
osobljem
rad sa učenicima
rad sa strankama
Računovođa
rad sa nastavnicima
2
školske novine
Mária
Subašićová
rad sa učenicima
unapređivanje
nastave
2
čas odeljenjskog starešine
planiranje i
programiranje
Anna
Ćulumová
pripremna nastava
redovna nastava
Psiholog
Vitéz
ukupno
časova
40
Stručni saradnici
ukupno
časova
Nastavnici
OSTALI POSLOVI
Miško
Bolf
Mária
Orgovanová
Petrášová
Mária
Kukučkova
Majtánová
Miroslav
Pap
8
-
16
5
-
-
7
-
1
7
-
1
-
-
-
1
1
-
0,5
0,5
0,5
0,5
-
1
-
-
-
10
-
-
-
0,5
-
2,5
0,5
0,5
0,5
-
0,5
-
-
-
14
1
-
-
-
0,5
-
2,5
0,5
0,5
0,5
-
0,5
-
-
-
14
1
-
1
-
1
-
1,5
0,5
0,5
0,5
-
1
-
-
-
1
16
8
-
1
Jarmila
Vargová
4
-
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
1,5
-
0,5
-
-
0,5
-
-
-
8
Boris
Stanivuk
-
4
0,5
0,5
-
-
-
0,5
-
1,5
-
0,5
-
-
0,5
-
-
-
8
Elena
Krošláková
5
-
-
-
-
-
-
1
-
1,5
0,5
0,5
0,5
-
1
-
-
-
10
Janka
Kopčoková
-
8
-
-
-
-
2
-
10
9
1
3
1
-
1
1
1
1
38
Marija
Vurdelja
-
8
1
1
-
-
-
-
-
2,5
0,5
0,5
0,5
-
1
1
-
-
16
20
1
1
-
-
1
-
1
-
11
0,5
1
0,5
-
1
0,5
0,5
1
40
20
1
1
1
-
1
-
1
-
9
0,5
1
0,5
1
1
0,5 0,5
1
40
Ján
Stupavsky
20
1
1
-
-
1
-
1
-
10
0,5
1
0,5
-
1
1
1
1
40
Viera
Sklenárová
20
1
1
-
-
1
-
-
-
10
0,5
1
0,5
-
1
1
1
1
40
Anna
Zahorcová
20
-
1
1
-
-
1
1
-
9,5
1
1
0,5
-
1
1
1
1
40
Andrea
Adámeková
20
-
1
1
-
-
1
1
-
9,5
1
1
0,5
-
1
1
1
1
40
Mária
Bartoš
Korčoková
Ondrej
Chlpka
2.12. ŠKOLSKI KALENDAR ZNAČAJNIH AKTIVNOSTI
Škola će se pridržavati Pravilnika o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na
teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2013/2014. godinu koji je donet od strane
Pokrajinskog sekretara za obrazovanje.
Školski kalendar se nalazi u prilogu godišnjeg programa rada škole kod direktora ustanove.
Tokom godine škola planira da realizuje i sledeće aktivnosti.
MESEC
Septembar
SADRŽAJI
1. Svečani prijem učenika prvog razreda
2. Učešće na Eko danu u Gložanu
REALIZACIJA
2. septembar 2013.
15. septembar 2013.
16
Oktobar
Novembar
3. Jesenji kros – kros RTS-a
4. Učešće učenika na ,, Petrovačkom maratonu ''
1. Obeležavanje Dečije nedelje (sportska nedelja)
2. Radna akcija uređivanja škole
3.Obeležavanje Dana sećanja na srpske žrtve u Drugom
svetskom ratu
4. Odlazak u bioskop
5. Ekskurzija učenika VII i VIII razreda
6. Učešće u radu likovne kolonije ,, Makovička '' u
Bačkom Petrovcu
7. Obeležavanje Sunčane jeseni života
1. Obeležavanje Dana prosvetnih radnika
2.Obeležavanje Dana primirja u Prvom svetskom ratu
2. Poseta pozorišta
3. Organizacija maskenbala
4. Rekreativna nastava - odlazak na klizanje
Decembar
Januar
Februar
1. Kulturno-umetnički program povodom završetka
prvog polugodišta
2. Svečana podela đačkih knjižica
1.Organizacija dopunske i dodatne nastave
2. Proslava školske slave
1. Obeležavanje dana zaljubljenih
2.Obeležavanje Dana državnosti
3. Poseta Sajma obrazovanja u Novom Sadu
4. Rekreativna nastava - odlazak na klizanje
5. Školska i opštinska takmičenja
20. septembar 2013.
28. septembar 2013.
7. - 11. oktobar 2013.
tokom oktobra 2013.
21. oktobar 2013.
tokom oktobra 2013.
početak oktobra 2013
oktobar 2013.
krajem oktobra 2013.
8. novembar 2013.
11. novembar 2013.
tokom novembra
2013.
novembar 2013.
tokom novembradecembra 2013.
decembar 2013.
27. decembar 2013.
tokom januara 2014.
27. januar 2014.
14. februar 2014.
17. februar 2014.
februar 2014.
tokom februara 2014.
tokom februara i
marta 2014.
8. mart 2014
krajem marta 2014.
tokom marta 2014.
Mart
1. Kulturno-umetnički program povodom Dana žena
2. Radna akcija uređivanja škole
3.Poseta bioskopa
April
1. Učešće na regionalnim takmičenjima
2. Uskršnji vašar
3. Obeležavanje Dana škole
4. Prolećni kros
5.Obeležavanje dana sećanja na žrtve holokausta
1.Obeležavanje Praznika rada
2. Radna akcija uređivanja škole
3. Organizovanje ekskurzija i škole u prirodi
4. Rekreativna nastava - odlazak na bazen – akva
park ,, Petrolend ’’ u Bačkom Petrovcu
1. Matursko veče učenika VIII razreda
2. Pripremna nastava za učenike VIII razreda
tokom aprila 2014.
11. april 2014.
11. april 2014.
11. april 2014.
22. april 2014.
1. maj 2014.
tokom maja 2014.
tokom maja 2014.
tokom maja 2014.
3. Svečana podela svedočanstava, diploma i đačkih
knjižica
27. jun 2014.
Maj
Jun
6. jun 2014.
9. – 13. juna 2014.
17
Avgust
4. Kulturno-umetnički program povodom završetka
drugog polugodišta
5. Organizacija završnog ispita
6. Upis učenika u srednju školu
1. Učešće na Slovačkim narodnim svečanostima
27. jun 2014.
jun 2014.
kraj juna 2014.
avgust 2014.
U toku školske godine učenici svih razreda škole se uključuju u aktuelne kulturno-društvene,
sportske i humanitarne akcije koje će se organizovati u školi tokom godine iako možda nisu
planirane godišnjim planom škole za školsku 2013/2014.g.
3. INDIVIDUALNI PLANOVI I PROGRAMI
3.1. GLOBALNO I OPERATIVNO PLANIRANJE
Na nivou škole je dogovoren način planiranja. Izvršiće se globalno i operativno planiranje po
predmetima za celu školsku godinu.
3.2. GLOBALNI I OPERATIVNI PLANOVI (prilog)
Globalne i operativne planove rada nastavnici sačinjavaju do 15. septembra 2013.g..
Individualni globalni i operativni planovi nastavnika su sastavni deo godišnjeg plana rada
škole i nalaze se u prilogu kod direktora.
3.3. DODATNI RAD
Dodatna nastava će se organizovati za učenike od IV do VIII razreda. U ovu nastavu će biti
uključeni učenici koji imaju posebne sklonosti za pojedine predmete. Nakon psihološkog ispitivanja i
predloga predmetnog nastavnika ovi učenici će biti uključeni u dodatni rad.
Dodatni rad će se organizovati iz svih nastavnih predmeta.
3.4. PLANOVI DODATNOG RADA (prilog)
Plan i program rada dodatne nastave za školsku 2013/2014. godinu za svaki predmet
sačinjavaju predmetni nastavnici i nalaze se u prilogu kod direktora škole.
18
3.5. IZBORNA NASTAVA
Na osnovu važećeg Nastavnog plana i programa za I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII razred,
osim obaveznih izbornih predmeta, verske nastave i građanskog vaspitanja, učenicima su bili
ponuđeni i sledeći izborni predmeti :
PRVI RAZRED :
1. Lepo pisanje
2. Čuvari prirode
3. Narodna tradicija
DRUGI RAZRED :
1. Čuvari prirode
2. Narodna tradicija
3. Šah
TREĆI RAZRED :
1. Čuvari prirode
2. Narodna tradicija
3. Šah
ČETVRTI RAZRED : 1. Čuvari prirode
2. Narodna tradicija
3. Šah
PETI RAZRED :
1. Čuvari prirode
2. Informatika i računarstvo
3. Šah
4. Hor i orkestar
ŠESTI RAZRED :
1. Čuvari prirode
2. Informatika i računarstvo
3. Šah
4. Hor i orkestar
SEDMI RAZRED :
1. Informatika i računarstvo
2. Šah
3. Hor i orkestar
4. Domaćinstvo
OSMI RAZRED :
1. Informatika i računarstvo
2. Šah
3. Hor i orkestar
4. Domaćinstvo
Na kraju školske 2012/2013.godine sprovedeno je anketiranje roditelja učenika u vezi
izbornih predmeta za sledeću školsku godinu na osnovu gore navedenog spiska izbornih predmeta
koji je predložilo Nastavničko veće a prihvatio Savet roditelja i Školski odbor. Pored nabrojanih
izbornih predmeta, u prvom i petom razredu učenici su se opredeljivali i za obavezne izborne
predmete : versku nastavu i građansko vaspitanje. Na osnovu kadrovskih mogućnosti učenicima
petog, šestog, sedmog i osmog razreda ponuđen je nemački jezik kao izborni strani jezik i
19
odgovarajući sport u okviru fizičkog vaspitanja : u V razredu rukomet, VI razredu košarka a VII
razredu odbojka i VIII razredu košarka.
Na osnovu rezultata ankete formirane su grupe i zaduženi nastavnici.
Spisak grupa učenika po izbornim predmetima nalazi se u prilogu godišnjeg plana rada škole.
Opredeljenost učenika za izborne predmete je sledeća :
razred
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
izborni predmet
predavač
Verska nastava - slovačke
evangeličke a.v. crkve
Lepo pisanje
Verska nastava – slovačke
evangeličke a.v. crkve
Čuvari prirode
Verska nastava – slovačke
evangeličke a.v. crkve
Narodna tradicija
Verska nastava – slovačke
evangeličke a.v. crkve
Šah
Nemački jezik
Fizičko vaspitanje - rukomet
Informatika i računarstvo
Verska nastava - slovačke
evangeličke a.v. crkve
Nemački jezik
Fizičko vaspitanje - rukomet
Informatika i računarstvo
Verska nastava - slovačke
evangeličke a.v. crkve
Nemački jezik
Fizičko vaspitanje - košarka
Informatika i računarstvo
Verska nastava - slovačke
evangeličke a.v. crkve
Nemački jezik
Fizičko vaspitanje - odbojka
Informatika i računarstvo
Verska nastava - slovačke
evangeličke a.v. crkve
Janka
Kopčoková
Ján Stupavsky
Janka
Kopčoková
Viera Sklenárová
Janka
Kopčoková
Mária Bartoš Korčoková
Janka
Kopčoková
Ondrej Chlpka
Marija Vurdelja
Ján Hansman
Boris Stanivuk
Janka
Kopčoková
Marija Vurdelja
Ján Hansman
Boris Stanivuk
Janka
Kopčoková
Marija Vurdelja
Ján Hansman
Boris Stanivuk
Janka
Kopčoková
Marija Vurdelja
Ján Hansman
Boris Stanivuk
Janka Kopčoková
broj učenika
8
8
16
16
18
18
18
18
16
16
16
16
21
21
21
21
22
22
22
22
17
17
17
17
3.6. PLANOVI IZBORNIH PROGRAMA RADA (prilog)
Plan i program rada dodatne nastave za školsku 2013/2014. godinu za svaki predmet
sačinjavaju predmetni nastavnici i nalaze se u prilogu godišnjeg plana rada škole kod direktora.
20
3.7. DOPUNSKA NASTAVA
Tokom godine dopunska nastava će se izvoditi nakon časova redovne nastave za učenike koji
zaostaju, odnosno teže savlađuju nastavno gradivo iz određenih predmeta kao i iz predmeta gde su
evidentirane nedovoljne ocene.
Dopunska nastava će se obavezno organizovati iz matematike i slovačkog jezika a prema
potrebi i iz ostalih predmeta.
U razrednoj i predmetnoj nastavi dopunska nastava se realizuje jednom nedeljno, odnosno 36
časova godišnje. Tokom zimskog raspusta realizovaće se dopunska nastava sa učenicima koji
zaostaju u savladavanju gradiva. O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i
dopunskog rada sa učenicima, na predlog nastavničkog veća odlučivaće direktor škole.
Časovi dopunske nastave u razrednoj nastavi evidentiraju se u rasporedu časova.
Efekti koji se postižu dopunskom nastavom evaluiraju se na Odeljenjskim većima i
Nastavničkom veću.
Evidencija o dopunskoj nastavi vodi se u dnevniku obrazovno-vaspitnog rada.
3.8. PRIPREMNA NASTAVA
Za učenike VIII razreda koji polažu završni ispit pripremna nastava će se održavati tokom
drugog polugodišta a intenzivirati početkom juna, od 9. do 13. juna 2014.g.
Za učenike VIII razreda koji polažu poprave ispite u junskom ispitnom roku pripremna
nastava će se organizovati od 2. do 6. juna 2014. g. u trajanju od 10 časova iz predmeta iz kojih su
učenici postigli nedovoljan uspeh a sam popravni ispit će se održati od 9. – 13.juna 2014. godine.
Za učenike koji polažu popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku pripremna nastava će se
organizovati od 18. do 22. avgusta 2014. g. u trajanju od po 10 časova iz predmeta iz kojih su učenici
postigli nedovoljan uspeh. Popravni ispiti će biti održani od 25. - 27.08.2014. godine.
3.9. PRODUŽENI BORAVAK
Školske 2013/14. godine u školi će se za učenike nižih razreda organizovati produženi
boravak. Planirano je da u produženom boravku budu formirane dve grupe (jedna grupa I, III i druga
grupa II, IV razred). Procedura odobravanja u nadležnom Ministarstvu je u toku.
Program vaspitno – obrazovnog rada u produženom boravku prilagođen je psihološkopedagoškim karakteristikama dece koja borave u produženom boravku i obuhvata sledeće aspekte
rada sa učenicima :
 Vaspitanje i socijalizacija učenika,
 Pomoć u učenju i radu,
 Sticanje radnih i higijenskih navika,
 Preduzimanje preventivnih mera radi očuvanja zdravlja učenika,
 Organizovanje i realizovanje aktivnosti učenika tokom slobodnog vremena.
Dnevni raspored aktivnosti u produženom boravku sadrži sledeći program :
 Pomoć u učenju i radu (izrada domaćih zadataka, utvrđivanje i proširivanje
obrađenog gradiva u toku nastavnog procesa)
21

Aktivan odmor – slobodne obrazovne aktivnosti (govor i izražavanje, muzička i
likovna kultura, fizičko i radno vaspitanje)
 Pasivan odmor
 Preduzimanje preventivnih mera radi očuvanja zdravlja učenika
1. POMOĆ U UČENJU I RADU
U okviru ove aktivnosti učenicima će biti pružena pomoć u učenju i izradi domaćih
zadataka. Časovi učenja će biti važan oblik rada u redovnoj nastavi i u produženom boravku.
Glavni cilj ove aktivnosti je osposobljavanje učenika za samostalan rad. U okviru učenja i
izrade domaćih zadataka nastavnica u produženom boravku će primenjivati razne oblike
rada : frontalni, individualni, grupni i rad u paru. Od potrebe i uzrasta dece zavisiće koliko će
trajati časovi učenja : pošto učenici starijeg uzrasta imaju više domaćih zadataka,
pretpostavljamo da će njima biti potrebno više vremena za izradu domaćih zadataka i učenje,
i obrnuto učenicima mlađeg uzrasta (I i II razreda) biće potrebno manje vremena za učenje o
čemu će se u toku rada voditi računa.
Izrada domaćih zadataka će se vršiti uz prethodnu kontrolu rasporeda časova od
prethodnog dana. Nastavnik će usmeravati učenike i pomagati samo ako je potrebno prilikom
samostalnog rada učenika i usmeravati ih prema rešenju.
Posle izrade domaćih zadataka uvežbavaće se gradivo, naročito slovačkog jezika
(čitanja i pisanja) i matematike.
Časovi učenja u produženom boravku obavljaće se u isto vreme kada počinje i
redovna nastava. U slučaju slabije koncentracije učenika promeniće se aktivnosti i kasnije
obaviti časovi učenja.
2. AKTIVAN ODMOR – SLOBODNE AKTIVNOSTI
U okviru aktivnog odmora učenika u produženom boravku će se organizovati
raznovrsne slobodne aktivnosti, u zavisnosti od uzrasta učenika i raspoloživih sredstava i
mogućnosti škole : boravak na svežem vazduhu, šetnje, sportske aktivnosti (igre sa loptom,
stoni tenis, igre na dečijem igralištu, štafetne igre, sankanje...), skupljanje prirodnog
materijala itd. Slobodne aktivnosti u produženom boravku će biti tako organizovane da
učenici svakodnevno borave određeno vreme na svežem vazduhu zbog pozitivnog uticaja na
psihofizički razvoj dece.
U vreme opuštanja i aktivnog odmaranja učenici će u produženom boravku igrati
društvene igre (domino, šah, čoveče ne ljuti se, igre pamćenja i sl.) kao jedan vid zabave,
takmičenja i učenja pre svega. Organizovaće se razna takmičenja i turniri u nabrojanim
društvenim igrama.
Za vreme slobodnih aktivnosti realizovaće se likovne radionice u kojima će se
podsticati rad sa raznim materijalima na različite teme. Učenici će tokom godine skupljati
prirodni materijal i od njega će praviti poklone, ukrase, igračke i izlagati ih u svojoj učionici,
školskom holu ili na prigodnim izložbama.
Učenici iz produženog boravka će se uključivati u društvena zbivanja u školskoj
sredini kao i u sredini u kojoj žive i aktivno će učestvovati na školskim proslavama,
priredbama, akcijama, izložbama, takmičenjima kao i društvenim dešavanjima u mestu.
U okviru slobodnih aktivnosti učenicima će biti omogućeno i korišćenje kompjutera
u informatičkom kabinetu.
3. PASIVAN ODMOR
Za vreme odmora od učenja i rada učenici će gledati crtane i dečije filmove,
obrazovne emisije, slušati muziku, čitati, ilustrovati i prepričavati.
22
4. PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MERA RADI OČUVANJA ZDRAVLJA
UČENIKA
U produženom boravku će učenici osim učenja, aktivnog i pasivnog odmaranja
sticati i razvijati svoje higijenske navike.
Pored razgovora o značaju pravilnog održavanja lične higijene učenici će
svakodnevno imati priliku da uvežbavaju održavanje lične higijene. Aktivnosti će biti
usmerene na formiranje navike urednosti, održavanja lične higijene pre i nakon uzimanja
obroka i održavanje higijene učionice – spremanje učionice posle igre i ostalih slobodnih
aktivnosti. Obradiće se teme o zdravoj ishrani, zančaju bavljenja fizičkim aktivnostima,
ponašanja u saobraćaju i sl. kao i teme iz bontona (ponašanje za stolom, oblačenje...). Sa
učenicima će biti realizovane odgovarajuće aktivnosti – radionice usmerene na podsticanje
ličnog samopouzdanja, upoznavanje i prihvatanje sopstvenih vrednosti i osećanja, razvijanje
tolerancije prema razlikama u mišljenjima, stavovima, osobinama, navikama, izgledu i
potrebama drugih, agresivnosti, rizičnim ponašanjima (pušenju i narkomaniji), moralnim
normama i vrednostima, humanim i kulturnim odnosima među ljudima.
Smatramo da napred navedene aktivnosti predstavljaju kvalitetno organizovanje
boravka učenika u školi, sa dobrom ravnotežom rada i odmora.
Učionica za produženi boravak dece je opremljena tako da svi učenici mogu
optimalno da ispunjavaju svoje učeničke obaveze i provode svoje slobodno vreme na zabavan
i kreativan način. Tu se nalazi : televizor, video plejer, cd plejer, edukativne igračke,
društvene igre i didaktički materijal.
Rad sa decom u produženom boravku obavljaće profesorka razredne nastave.
Dnevni raspored aktivnosti u produženom boravku će biti sledeći :
VREME
7,30 – 8,00
9,05 – 9,20
10,20 – 11,20
11,25 – 11,55
11,55 – 12,00
12,05 – 12,20
12,25 – 12,50
12,50 – 12,55
12,55 – 13,00
13,00 – 14,00
14,05 – 14,35
14,35 – 14,45
14,50 – 15,45
15,45 – 16,00
VRSTA AKTIVNOSTI
dolazak učenika (druga smena)
užina
izrada domaćih zadataka
slobodne aktivnosti
dolazak učenika (prva smena)
ručak
slobodne aktivnosti
užina
odlazak učenika na nastavu (druga smena)
izrada domaćih zadataka
slobodne aktivnosti
užina
slobodne aktivnosti
odlazak učenika (prva smena)
4. PROGRAM VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
4.1. GLOBALNI PLAN RADA ODELJENJSKIH ZAJEDNICA
Učeničke odeljenjske zajednice konstituišu se na početku svake školske godine izborom
odbora i utvrđivanjem ostalih konkretnih zaduženja. U prva tri razreda ne bira se stalni odbor za celu
23
školsku godinu nego se dužnosti i uloge smenjuju mesečno, da bi svi učenici tokom prvih razreda
mogli da dožive različite uloge i zaduženja. Od IV do VIII razreda bira se odbor odeljenjske
zajednice za celu školsku godinu (predsednik, zamenik, blagajnik i dva člana) i formiraju se sledeće
komisije :
- Komisija za praćenje uspeha
- Komisija za zidne novine
- Komisija za društveno-koristan rad
Osnovna područja aktivnosti odeljenjske zajednice su :
- unapređivanje uspeha u nastavi i drugim aktivnostima
- čuvanje zdravlja, zaštita i unapređivanje životne sredine
- razvijanje humanih međuljudskih odnosa
- vaspitanje u duhu patriotizma i nacionalne tolerancije
- profesionalna orijentacija
- aktivnosti u slobodnom vremenu
-osposobljavanje za samoorganizovanje i društveno angažovanje
Polazeći od ovih osnova svaka odeljenjska zajednica pravi svoj program rada koji treba da
sadrži spisak aktivnosti, akcija, manifestacija, poseta, zabava... kao naprimer : posete bioskopu,
pozorištu, muzeju, izložbi, sportska takmičenja, zabave, maskenbali, organizovanje kvizova,
takmičenja, proizvodni i društveno-korisni rad, uređenje panoa u učionici, priredbe, proslava
posebnih svečanosti u odeljenju (rođendani), akcije solidarnosti, akcije na očuvanju životne sredine,
izleti i sl.
4.2. SLOBODNE AKTIVNOSTI
U slobodne aktivnosti će se uključivati učenici od I – VIII razreda, s tim što se stalni oblici
organizuju za učenike od IV – VIII razreda.
Učenici se opredeljuju za rad u sledećim aktivnostima :
Kulturno – umetničke slobodne aktivnosti
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
slobodna aktivnost
Literarna sekcija –
niži razredi
Recitatorska sekcija –
niži razredi
razred
rukovodilac
ukupno
časova
I - IV
Anna Zahorcová
Viera Sklenárová
Mária Bartoš Korčoková
36
36
36
I - IV
Anna Huďanová
Mirjana Krajnović
Daniela Chodákova
V - VIII
Anna Huďanová
Mirjana Krajnović
Janka Kopčoková
Novinarska sekcija
Anna Huďanová
V - VIII
Mirjana Krajnović
Miško Bolf
Andrea Adámeková
Likovna sekcija
V - VIII
Miško Bolf
Hor
V - VIII
Elena Krošláková
Naučno – istraživačke slobodne aktivnosti
Mladi istoričari
V - VIII
Mária Kukučková Majtánová
Literarna sekcija –
viši razredi
Recitatorska sekcija –
viši razredi
V - VIII
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
24
9.
10.
11.
12.
13.
Mladi geografi
V - VIII
Mária Orgovánová Petrášová
Mladi fizičari
V - VIII
Miroslav Pap
Mladi matematičari
V - VIII
Mária Štajferová
Mladi hemičari
V - VIII
Jarmila Vargová
Informatička sekcija
V - VIII
Siniša Stanivuk
Tehničke i radno – proizvodne slobodne aktivnosti
Ekološka sekcija
I - VIII
Ján Krasnec
Anna Huďanová
Sportsko – rekreativne aktivnosti
Sportske aktivnosti
V - VIII
Ján Hansman
Šah
I - VIII
Ondrej Chlpka
14.
15.
16.
36
36
36
36
36
36
36
36
Slobodne aktivnosti kao i dopunska i dodatna nastava održavaće se na sedmom času od 12,45
do 13,30 časova ili po dogovoru sa rukovodiocima slobodnih aktivnosti posle nastave.
Zaduženi nastavnici dužni su da pripreme plan i program rada slobodne aktivnosti,
evidentiraju učenike koji će biti uključeni u rad, redovno vode evidenciju o dolasku učenika i
dnevnik rada. Planovi rada slobodnih aktivnosti su sastavni deo godišnjeg programa rada škole i
nalaze se u prilogu.
O rezultatima rada slobodnih aktivnosti podnosiće se izveštaj na kraju prvog polugodišta i na
kraju školske godine.
4.3. UČENIČKE ORGANIZACIJE
U ovoj školskoj godini radiće sledeće učeničke organizacije :
Redni
broj
1.
Naziv učeničke organizacije
Dečiji Savez
2.
3.
Podmladak Crvenog krsta
Učenički parlament
Rukovodilac
Ondrej Chlpka,
Anna Zahorcová,
Andrea Adámeková
Ján Stupavsky
Mária Subašićová
Rad učeničkih organizacija odvijaće se prema Planu i programu koji pripreme rukovodioci u
skladu sa programskim dokumentima Dečijeg saveza, odnosno planom i programom rada mesnog
odbora Crvenog krsta.
Plan i program rada Dečijeg saveza, Podmlatka crvenog krsta i Učeničkog parlamenta su u
prilogu i nalaze se kod direktora škole.
4.4. IZLETI I EKSKURZIJE
Izleti i ekskurzije su vannastavni oblici obrazovno-vaspitnog rada koji se ostvaruju van škole.
Cilj izleta i ekskurzija je savlađivanje i usvajanje dela nastavnog programa neposrednim
upoznavanjem pojava i odnosa u prirodnoj i društvenoj sredini, upoznavanje kulturnog nasleđa i
privrednih dostignuća koja su u vezi sa delatnošću škole.
Zadaci koji se ostvaruju realizacijom programa izleta i ekskurzija su sledeći :
 proučavanje objekata i fenomena u prirodi,
 uočavanje uzročno-posledičnih odnosa u konkretnim prirodnim i društvenim uslovima,
25



razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika,
upoznavanje načina života i rada ljudi u pojedinim krajevima,
razvijanje pozitivnog odnosa prema : nacionalnim, kulturnim i estetskim vrednostima,
sportskim potrebama i navikama, pozitivnim socijalnim odnosima, kao i shvatanje značaja
zdravlja i zdravih stilova života,
 podsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljaja.
Prema školskom planu izvođenja izleta i ekskurzija koji je sačinila komisija imenovana od
strane nastavničkog veća, ove godine predložen je sledeći plan realizacije ovog vida vannastavnog
rada sa učenicima :
RAZRED VREME
I, II,
III, IV
V i VI
VII i VIII
RELACIJA
TRAJANJE
maj
Gložan – Surčin –
Avala – Beograd Gložan
jedan dan
maj
Gložan –
Brankovina –
Valjevo Struganik Gložan
jedan dan
oktobar
Gložan –
Smederevo –
Požarevac –
Lepenski vir
Đerdap Rajkova pećina - Gložan
dva dana
SADRŽAJI
Poseta
muzeju
vazduhoplovstva,
spomenika Neznanom junaku i Avalskog
tornja, zoo vrta, botaničke bašte,
učiteljskog muzeja, muzeja Nikole Tesle
ili 25.maj, hrama Sv.Save i šetnja Knez
Mihajlovom i Kalemegdanom
Obilazak zadužbine Prote mateje
Nenadovića, poseta spomen muzeja i
groba Desanke Maksimović, razgledanje
starog dela grada Tešnjar, stare čaršije
građene u srpsko-balkanskom stilu u
XVIII i XIX veku i Muselimovog konaka
iz XVIII veka, obilazak rodnog mesta
vojvode Živojina Mišića
Obilazak i poseta Smederevskoj tvrđavi,
obilazak narodnog muzeja i Galerije
Milene Pavlović Barili, poseta i obilazak
arheološkog lokaliteta, smeštaj u Donjem
Milanovcu, panoramsko razgledanje
Majdanpeka i površinskih kopova
rudnika, obilazak hidrocentrale Đerdap i
Rajkove pećine.
Izleti i ekskurzije će se organizovati uz pismenu saglasnost roditelja učenika za najmanje
60% učenika istog odeljenja. Troškove izleta i ekskurzija snosiće roditelji učenika.
Škola će vršiti organizaciju i realizaciju izleta i ekskurzija na osnovu važećeg Pravilnika o
izvođenju izleta i ekskurzija. Izbor agencije će se vršiti u skladu sa uputstvom dobijenim od
nadležnog Ministarstva, prikupljanjem najmanje tri ponude od agencija i odabiranjem najpovoljnije
agencije.
4.5. NASTAVA U PRIRODI
Za učenike nižih razreda planirana je petodnevna nastava u prirodi u jesenjem periodu
(oktobar). Predložene su sledeće destinacije za školu u prirodi : - Krupanj
- Divčibare
- Testera
Na osnovu izraženog interesovanja učenika vršiće se organizacija nastave u prirodi.
26
5. POSEBNI PROGRAMI VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
5.1 KOREKTIVNI RAD SA UČENICIMA
Korektivni rad će se organizovati sa decom koja imaju specifične smetnje u učenju ili u
adaptaciji na školu. Pomoć ovoj deci ogledaće se u individualiziranom i diferenciranom pristupu u
nastavi kao i kroz poseban način izvođenja dopunske nastave i slobodnih aktivnosti. Metode i tempo
rada će se prilagođavati mogućnostima deteta.
Posle utvrđivanja stepena i vrste smetnje sa decom će osim nastavnika korektivni rad izvoditi
psiholog koji će sarađivati sa roditeljima, nastavnicima ali i institucijama i stručnjacima van škole.
5.2. PROGRAM VASPITNOG RADA
Cilj vaspitnog rada je razvoj autonomne, sposobne, odgovorne, kreativne ličnosti, otvorene za
dijalog i saradnju, koja poštuje i sebe i druge.
Zadaci vaspitnog rada su :
1. Prilagođavanje učenika na školu i učešće u školskim aktivnostima
Upoznavanje učenika sa školom, susreti učenika, nastavnika i roditelja, dogovor o uzajamnim
očekivanjima, potrebama i zahtevima, izgrađivanje jedinstvenih stavova porodice i škole o
vaspitanju, poštovanje pravila ponašanja u školi, adaptacija učenika na život u školi, uključivanje
učenika u školske aktivnosti i izgrađivanje svesti o pripadanju školi i identitetu škole.
2. Podsticanje ličnog razvoja
Podsticanje ličnog samopouzdanja, upoznavanje i prihvatanje sopstvenih vrednosti, učenje vidova
samopotvrđivanja uz uvažavanje drugih ličnosti učenika, negovanje osećanja, uočavanje veza
između osećanja, potreba, misli i akcija, upoznavanje svojih i tuđih potreba.
3. Podsticanje socijalnog saznanja i socijalnih odnosa
Razumevanje drugih učenika i usklađivanje njihovih postupaka i aktivnosti u socijalnoj grupi,
razvijanje tolerancije prema razlikama u mišljenjima, stavovima, osobinama, navikama, izgledu i
potrebama drugih, uspostavljanje, negovanje, razvijanje dobrih odnosa sa drugima, prijateljstva,
saradničkih odnosa, odnosa među generacijama, odnosa u porodici i školi, činioci koji dovode do
povezivanja i narušavanja odnosa, saradnja u školi, pripremanje zajedničkih programa kojima se
poboljšava kvalitet života u školi.
4. Razvijanje komunikativnih sposobnosti, saradnje i konstruktivnog rešavanja sukoba
Razvoj saradničke komunikacije, aktivno, pažljivo slušanje drugog u komunikaciji i tumačenje
kritike, Izražavanje svojih opažanja, osećanja i potreba, predstavljanje jasnih zahteva bez optuživanja
i kritikovanja i prebacivanja odgovornosti za njih na drugu osobu, konstruktivno odgovaranje na
kritiku, poznavanje neverbalne komunikacije i njenih osobenosti, dinamika sukoba, strategije i stilovi
ponašanja u sukobu i konstruktivno rešavanje sukoba.
5.Negovanje aktivnosti za rešavanje individualnih problema
Prihvatanje ličnih problema kao izazov za njihovo rešavanje i razvoj izgrađivanje i korišćenje
efikasnih načina za rešavanje problema, stres, izvori, uticaji, stilovi suočavanja i mehanizmi
prevazilaženja, izgrađivanje kontrole i socijalne podrške, suočavanje sa neuspehom, razvijanje i
jačanje lične kontrole i istrajnosti, agresivno ispoljavanje i vređanje drugih, pretnje, fizički obračuni i
slična nepoželjna ponašanja, rizična ponašanja, zavisnosti (pušenje, alkoholizam, narkomanija) preventivne aktivnosti.
6. Formiranje autonomne moralnosti i izgrađivanje moralnh i drugih vrednosti
27
Upoznavanje saznajnih i praktičnih vrednosti moralnih normi i vrednosti, negovanje moralnih
odnosa i aktivnosti, kritički odnos prema vrednostima izraženim u medijima i neposrednom
okruženju, afirmacija pozitivnih primera u negovanju moralnosti.
Program vaspitnog rada će se ostvarivati kroz nastavu i programe nastavnih predmeta kao i
kroz rad odeljenjske zajednice.
5.3. PROGRAM PROFESIONALNE ORIJENTACIJE
Osnovni zadaci profesionalne orijentacije u osnovoj školi su :
- upoznavanje, podsticanje i praćenje individualnih karakteristika ličnosti učenika,
- razvijanje pravilnog odnosa prema radu, formiranje radnih navika i suzbijanje predrasuda prema
nekim zanimanjima,
- osposobljavanje učenika da se kritički i ispitivački odnose prema svojim sposobnostima,
mogućnostima i željama,
- osposobljavanje učenika za planiranje svog profesionalnog razvoja i stvaranje potrebnog
raspoloženja i motivacije za razmišljanje o izboru pravca profesionalnog razvoja,
- informisanje učenika o svetu rada, zahtevima zanimanja, kadrovskim potrebama, mogućnostima
zapošljavanja,
- informisanje učenika o sistemu obrazovanja, mogućnostima nastavljanja školovanja, uslovima za
upis u srednju školu, prohodnošću za dalje obrazovanje.
Program profesionalne orijentacije će se ostvariti kroz više oblika rada :
1. nastavu i ostale oblike obrazovno-vaspitnog rada
2. posebne oblike rada na profesionalnoj orijentaciji : profesionalno ispitivanje i savetovanje
učenika
3. rad sa roditeljima učenika
1. NASTAVA I OSTALI OBLICI OBRAZOVNO- VASPITNOG RADA
Aktivnosti-sadržaji
Realizatori
Oblici rada
1. razvijati kod učenika svest
nastavnici,
lični primer,
o vrednosti ljudskog rada
odeljenjske
postavljanje
(proizvodnost i neproizvodnost)
starešine,
adekvatnih
2. Razvijati radne navike i
zahteva,
kulturu rada učenika
razgovor
3. Razvijati kod učenika osobine :
upornost, odgovornost, istrajnost,
urednost, preciznost (obraditi temu :
Odgovornost u školi - odgovornost na poslu)
4. Obraditi sa učenicima sledeće teme :
psiholog,
razgovor,
- Zanimanje mojih roditelja
nastavnici,
referat,
- Zanimanja koja susrećemo u školi
odeljenjske
diskusije
- Zanimanja u poljoprivredi
starešine
pismeni
- Zanimanja u okviru pojedinih predmeta,
i likovni
- Radne navike,
radovi,
- Uloga i važnost rada za pojedinca
- Šta je profesionalna orijentacija
- Najčešće greške pri izboru zanimanja
5. Aktivirati učenike da razmišljaju
o izabranom pozivu ili o nastavku
Vreme
tokom
godine
tokom
godine
28
školovanja :
2. PROFESIONALNO INFORMISANJE
Aktivnosti-sadržaji
Realizatori
Oblici rada
Vreme
1. Obraditi sa učenicima teme :
psiholog,
predavanja
novembar
– Faktori izbora poziva
oodeljenjski
razgovor,
decembar
- Zdravlje kao faktor izbora poziva
starešina,
- Greške pri izboru poziva
roditelji
2. Informisati učenike o mreži škola,
februar
strukama, obrazovnim profilima
3.Upoznati učenike sa prirodom, sadržajem,
april,
uslovima i zahtevima pojedinih zanimanja
maj
4. Informisati učenike o suficitarnim
i deficitarnim zanimanjima, o daljoj
vertikalnoj i horizontalnoj prohodnosti
5. Posete preduzećima radi upoznavanja
učenika sa zanimanjima
6. Usmeravati učenike da prate radio i
tokom
TV emisije vezane za prof.orijentaciju
godine
3.PRAĆENJE PROFESIONALNOG RAZVOJA
Aktivnosti-sadržaji
Realizatori
Oblici rada
1. Upoznati se sa :
predmetni
analize,
oktobar,
2. a) dokumentacijom o razvoju učenika
nastavnici,
ankete,
decembar
b) uključenost u dodatni rad
odeljenjske
podsticanje,
c) uključenost u rad slobodnih aktivnosti
starešine,
savetovanje,
2. Upoznavanje psihičkog, zdravstvenog
psiholog
razgovor
i socijalnog razvoja učenika
3. Praćenje napredovanja učenika u
okviru vannastavnih aktivnosti i
dodatnog rada
4. Podsticanje razvoja učenika koji imaju
sposobnosti i sklonosti u pojedinim predmetima
4. ISPITIVANJE PROFESIONALNIH STAVOVA
Aktivnosti-sadržaji
Realizatori
1. Anketiranje učenika osmog razreda
psiholog
novembar
iz oblasti PO (šeme, razlozi, obaveštenost)
2. Informisanje učenika o rezultatima ankete
3. Ispitivanje individualnih sposobnosti,
decembar
osobina ličosti, sklonosti učenika
vezanih za izbor poziva)
4. Pomoć učenicima da usaglase sopstvene
želje i sposobnosti sa zahtevima budućeg poziva
Oblici rada
anketa
Vreme
april
tokom
godine
Vreme
analiza
testiranje
razgovor,
savetovanje
mart,
april
29
5. Pomoć učenicima da se usmere na određena
tokom
zanimanja
6. Pružanje pomoći nastavnicima prilikom
savetovanja učenika o izboru zanimanja
5. RAD SA RODITELJIMA
Aktivnosti-sadržaji
Realizatori
1. Roditeljski sastanci na temu:
psiholog
- Faktori izbora zanimanja
- Mreža srednjih škola i politika upisa
- Uloga roditelja u izboru poziva njihove dece
godine
Oblici rada
Vreme
predavanje,
razgovor
mart
april
6. PRAĆENJE I VREDNOVANJE RADA NA PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI
Aktivnosti-sadržaji
Realizatori
Oblici rada
Vreme
Praćenje i vrednovanje rada na profesionalnoj orijentaciji vršiće se kontinuirano tokom godine kroz :
1.Informisanje odeljenjskog veća i usvajanje programa rada profesionalne orijentacije
2. Praćenje realizacije programa profesionalne orijentacije na osnovu uvida u dokumentaciju
3. Praćenje raelizacije programa profesionalne orijentacije na osnovu analiza odeljenjskih starešina na
sednicama
4. Izrada analize o realizaciji programa profesionalne orijentacije :
- dokumentacija i instrumenti na osnovu kojih će se vršiti praćenje i vrednovanje, dnevnik rada, zapisnici o
radu odeljenjskog veća, ankete, upitnici, testovi...
Za realizaciju programa profesionalne orijentacije zaduženi su članovi tima za profesionalnu
orijentaciju – stručni saradnik i razredne starešine VII i VIII razreda a nosioci realizacije rada na
profesionalnoj orijentaciji su svi nastavnici škole.
5.4. PROGRAM RADA ŠKOLE U OBLASTI SPREČAVANJA VASPITNO ZAPUŠTENOG,
DEVIJANTNOG I DELIKVENTNOG PONAŠANJA UČENIKA I SPREČAVANJE
NARKOMANIJE
Cilj delovanja škole u ovoj oblasti je da kod učenika, određenim vaspitno –obrazovnim
postupcima razvija pozitivan, aktivan odnos prema zdravom načinu života, formira potrebu za
čuvanjem i unapređivanjem mentalnog i fizičkog zdravlja i da kod dece formira svest o štetnom
dejstvu droga na njihovo mentalno i fizičko zdravlje, da utiče na mlade da stiču znanja i formiraju
negativan odnos prema drogama i neprihvatljivom ponašanju i razviju mehanizme odbrane koji će
im pomoći da se suprotstave različitim iskušenjima.
Zadaci škole u ovoj oblasti su sledeći :
- celokupnom organizacijom rada u školi obezbediti uslove za normalan razvoj učenika i za
preventivno delovanje protiv svakog oblika devijantnog ponašanja,
- pružiti učenicima informacije i znanja o psihoaktivnim supstancama i njihovom negativnom uticaju
na zdravlje,
-pratiti razvoj učenika (u saradnji sa porodicom, zdravstvenom i socijalnom službom) i preduzimati
aktivnosti na prevazilaženju eventualnih problema u razvoju i sazrevanju učenika,
- obezbediti uslove za organizovano korišćenje slobodnog vremena u vannastavnim aktivnostima
(kultura, umetnost, sport),
30
- uključivati decu u aktivnosti koje organizuju društvene organizacije (Dečiji savez, Podmladak
crvenog krsta i ostale).
OPERATIVNI PROGRAM RADA
Područje
Sadržaj
Oblici
Nosioci
Vreme
aktivnosti
realizacije
realizacije
realizacije
Programiranje
*Izrada i usvajanje
planiranje i
direktor
septembar
rada i
programa rada škole
programiranje
psiholog
organizacioni
na sprečavanju devijantnog
odeljenjske
poslovi
ponašanja učenika i
starešine
narkomanije
*Unošenje zadataka iz ove
oblasti u nastavne planove
i planove vannastavnih aktivnosti
*Unošenje aktivnosti i zadataka
iz ove oblasti u planove rada OS
*Donošenje pravilnika o pravima
i obavezama učenika (kodeks ponašanja)
i pridržavanje usvojenog kodeksa
*Prikupljanje i korišćenje
potrebne literature, brošura,
materijala vezanih za ovu oblast
Informisanje *Informisanje nastavnika
predavanje,
direktor
novembar
na sednicama stručnih
diskusije
psiholog
organa o važnosti i
načinima preventivnog
delovanja škole u ovoj oblasti
kao i primeni adekvatnih
pedagoških postupaka
*U okviru ostvarivanja
redovna
predmetni
tokom
redovnih nastavnih sadržaja
nastava
nastavnici
godine
iz sveta oko nas, prirode i
društva, biologije i
fizičkog vaspitanja
posebno isticanje važnosti
zdravog načina života
*Informisanje učenika
predavanja
psiholog
tokom
na ČOS-u o ovim temama
radionice
odeljenjske
godine
(prilagođeno uzrastu)
razgovori
starešine
diskusije
lekar
*Informisanje roditelja
predavanja
MUP
o važnosti preventivnog
roditeljski
socijalni
delovanja u ovoj oblasti
sastanci
radnici
tribine
Aktivnosti
*Uključivanje što većeg
vannastavne
rukovodioci
septembar
rada
31
broja dece u vannastavne
aktivnosti
sekcija
aktivnosti i učeničke
organizacije
*Organizovanje sportskih
takmičenja, kvizova znanja,
maskenbala, zabava i sl.
*Uključivanje učenika u
humanitarne aktivnosti
i društveno koristan rad
*Organizovanje izleta i
ekskurzija
*Identifikovanje učenika sa
problematičnim ponašanjem
(neopravdano izostajanje, krađa,
laž, fizička agresivnost...)
i rad sa njima
*Vođenje odgovarajuće dokumentacije
o učenicima sa problematičnim
ponašanjem
*Sprovođenje dosledne i jedinstvene
primene disciplinskih mera
tokom
godine
Elementi programa rada škole u oblasti preventivnog delovanja vaspitno zapuštenog,
devijantnog i delikventnog ponašanja učenika i sprečavanje narkomanije, utkani su u čitav vaspitnoobrazovni proces u školi, a naročito predstavljaju sastavni deo ostvarivanja vaspitnog rada u školi i
zajedno sa operativnim planom rada u ovoj oblasti, predstavljaju ukupan program mera i aktivnosti,
koje doprinose uspešnijem preventivnom delovanju škole u ovoj oblasti.
6. PROGRAMI STRUČNIH, RUKOVODEĆIH I UPRAVNIH
ORGANA ŠKOLE
6.1. PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VEĆA
Planirano je da tokom školske 2013/2014. godine nastavničko veće održi devet sednica
prema dole navedenom rasporedu i sledećim orijentacionim programom rada.
Mesec
SADRŽAJ RADA
Nosioci
SEPTEMBAR 1. Usvajanje izveštaja o radu škole za školsku direktor-psiholog
2012/2013. godinu
direktor-psiholog
2. Usvajanje godišnjeg programa rada škole za
direktor
školsku 2013/2014. godinu
3. Usvajanje školskih programa
direktor
4. Zaduženja u okviru 40-to časovne radne nedelje
5. Organizacija izleta i ekskurzija i nastave u
prirodi
psiholog
32
6. Opredeljenost učenika za izborne predmete
7. Opredeljenost učenika za rad u vannastavnim
aktivnostima
8. Identifikacija učenika za dopunsku i dodatnu
nastavu
OKTOBAR
JANUAR
MART
APRIL
MAJ
JUN
JUN
1. Analiza uspeha i discipline učenika po završetku
prvog klasifikacionog perioda
2. Analiza realizacije programskih sadržaja za
protekli period (redovna, dopunska i dodatna
nastava, vannastavne aktivnosti)
3. Samovrednovanje rada škole
4. Plan stručnog usavršavanja nastavnika
1. Analiza uspeha i discipline učenika u prvom
polugodištu sa predlogom mera
2. Analiza realizacije programskih sadržaja za
protekli period (redovna, dopunska i dodatna
nastava, vannastavne aktivnosti)
3. Priprema proslave Školske slave
4. Kalendar školskih takmičenja
1. Priprema proslave Dana škole
2. Samovrednovanje rada škole
3. Analiza sprovođenja aktivnosti predviđenih
razvojnim planom škole
4. Organizacija i učešće na opštinskim
takmičenjima
5. Usvajanje liste udžbenika za školsku 2014/2015.
godinu
1. Analiza uspeha i discipline učenika na kraju
trećeg klasifikacionog perioda
2. Analiza realizacije programskih sadržaja za
protekli period (redovna, dopunska i dodatna
nastava, vannastavne aktivnosti)
3. Rezultati opštinskih takmičenja
3. Izr 4. Izrada testova za proveru znanja –
stručno
4.
predavanje
5.
1. Završni ispit
2. Učešće učenika na regionalnim i republičkim
takmičenjima
3. Predlog izbornih predmeta u školskoj 2014/2015.
godini
1. Analiza uspeha i discipline učenika VIII razreda
2. Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika VIII
razreda
3. Organizacija završnog ispita
1. Analiza uspeha i ponašanja učenika na kraju
drugog polugodišta školske 2013/2014. godine
psiholog
psihologpredmetni
nastavnici
direktor-psiholog
predmetni
nastavnici
psiholog
direktor
direktor-psiholog
direktor-psiholog
direktor
direktor
psiholog
direktor
psiholog
direktor
direktor
direktor
direktor-psiholog
direktor-psiholog
direktor
psiholog
psiholog
psiholog
direktor-psiholog
direktor-psiholog
direktor
direktor
direktorpsiholog
33
AVGUST
2. Analiza realizacije programskih sadržaja za direktor-psiholog
protekli period (redovna, dopunska i dodatna
nastava, vannastavne aktivnosti)
direktor
3. Analiza rada stručnih aktiva
direktor
4. Rezultati završnog ispita
direktor
5. Rezultati takmičenja učenika u školskoj
2013/2014. godini
direktor
6. Organizacija pripremne nastave i formiranje
ispitnih komisija
direktor
7. Kadrovska pitanja i raspisivanje konkursa
1. Analiza uspeha učenika na kraju školske direktor-psiholog
2013/2014. godine
direktor
2. Podela predmeta na nastavnike
direktor
3. Podela starešinstva i ostalih zaduženja
direktor
4. Upoznavanje sa kalendarom rada za školsku
direktor
2014/2015. godinu
6.2. GLOBALNI PROGRAM RADA ODELJENJSKIH VEĆA
Odeljenjska veća organizuju rad i prate ostvarivanje nastavnog plana i programa, analiziraju
ostvarivanje cilja, zadataka i sadržaja obrazovanja i vaspitanja, prate i utvrđuju rezultate rada
učenika.
Rad odeljenjskih veća obuhvata sledeće aktivnosti :
- planiranje nastavnog gradiva i usklađivanje individualnih planova rada nastavnika
- izradu plana dopunske, dodatne, pripremne i izborne nastave i korektivnog rada sa učenicima
- izradu plana pismenih i kontrolnih zadataka kao i testiranje učenika
- izradu plana rada slobodnih aktivnosti i rada učeničkih organizacija uz međusobnu korelaciju
između zaduženih nastavnika
- vrednovanje rezultata rada i uspeha kvartalno, na kraju prvog i drugog polugodišta
- preduzimanje mera za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada
- stručno usavršavanje
- saradnju sa Asocijacijom slovačkih pedagoga.
Svako odeljenjsko veće sačinjava svoj program rada i o svom radu podnosi izveštaj direktoru
škole najmanje dva puta godišnje.
6.3. GLOBALNI PROGRAM RADA ODELJENJSKIH STAREŠINA
Područja rada kojima će se u toku godine baviti odeljenjske starešine su sledeća :
I PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA
1. Izrada programa rada odeljenjskog starešine
2. Izrada programa rada odeljenjskog veća
3. Učešće u izradi programa rada odeljenjske zajednice
4. Izrada programa saradnje sa roditeljima
5. Izrada programa rada za ČOS
II RAD SA UČENICIMA
34
A. Individualni rad sa učenicima
1. Upoznavanje individualnih sposobnosti i sklonosti, osobina, interesovanja, tendencija u
razvoju
2. Upoznavanje porodičnih, socijalnih, materijalnih, zdravstvenih i drugih uslova bitnih za
razvoj učenika.
3. Praćenje i podsticanje individualnog razvoja i napredovanja učenika (uspeha, vladanja,
intelektualnog, radnog, moralnog i socijalnog razvoja učenika).
4. Individualni rad sa učenicima (usmeravanje, vođenje, savetovanje)
B. Rad u odeljenjskoj zajednici
1. Uključivanje učenika u kolektiv i jačanje kolektiva
2. Razmatranje problema u vezi sa izvođenjem nastave
3. Dogovaranje o izletima, ekskurzijama, posetama, susretima, zabavama, akcijama i drugim
aktivnostima odeljenjske zajednice i organizovanje istih
4. Razmatranje odnosa učenika prema učenju i radu
5. Analiziranje postignuća učenika pojedinaca, uspeha i vladanja celog odeljenja i izricanje
pohvala i kazni
6. Preduzimanje mera za poboljšanje uspeha odeljenja u celini, pružanje pomoći slabim
učenicima i afirmacija rada darovitih
7. Analiziranje društvenih aktivnosti učenika u školi i van nje
8. Rad sa odborom odeljenjske zajednice (usmeravanje, vođenje, informisanje, savetovanje,
upućivanje)
9. Pomoć odeljenjskoj zajednici u realizaciji plana rada odeljenjske zajednice, praćenje i
evidentiranje rada odeljenjske zajednice
10. Rad sa grupom učenika po potrebi
11. Realizacija određenih tema na ČOS koje predlaže stručni saradnik a nalaze se u prilogu
godišnjeg programa rada škole)
III RAD SA ODELJENJSKIM VEĆEM I NASTAVNICIMA
1. Organizacija obrazovno-vaspitnog rada u odeljenju (nastave, dopunskog i dodatnog rada,
slobodnih aktivnosti, ekskurzija, takmičenja, korektivnog pedagoškog rada, društvenokorisnog rada, saradnje sa društvenom sredinom)
2. Predlaganje programa rada odeljenjskog veća, priprema i organizacija sednica
3. Praćenje realizacije nastave, dopunskog i dodatnog rada, izborne nastave, vannastavnih
aktivnosti i realizacije vaspitnih zadataka
4. Podsticanje i praćenje unapređivanje nastave
5. Upoznavanje odeljenjskog veća sa stepenom razvoja učenika, predlaganje jedinstvenog
delovanja svih nastavnika i uključivanje porodice i drugih činilaca u vaspitni rad sa
učenicima
6. Pripremanje i izrada analiza i izveštaja
IV RAD SA RODITELJIMA
1. Individualni i grupni razgovori sa roditeljima radi međusobnog informisanja o : - zdravlju,
psihofizičkom i socijalnom razvoju učenika,
- rezultatima učenja, ponašanju učenika, vannastavnim i vanškolskim
aktivnostima
- uslovima života u porodici, školi i društvenoj sredini
2. Poseta učeničkim domovima
3. Roditeljski sastanci (dužni su održati 4 roditeljska sastanka). Pored informisanja,
dogovaranja, analiziranja rada i uspeha učenika, rešavanja problema, na sastancima će se obraditi i
35
određene teme u cilju obrazovanja roditelja za uspešnije ostvarivanje vaspitne uloge porodice (teme
navedene u programu saradnje škole sa roditeljima).
4. Uključivanje roditelja u realizaciju pojedinih aktivnosti : društveno-koristan rad,
ekskurzije, posete, svečanosti, razgovori i predavanja...
V SARADNJA SA STRUČNIM SARADNICIMA I STRUČNIM INSTITUCIJAMA
Saradnja sa psihologom škole u izradi programa rada odeljenjskog starešine, odeljenjskog
veća, u izboru tema, pripremi i realizaciji ČOS , praćenju i podsticanju razvoja i napredovanja
učenika, otkrivanju uzroka koji dovode do poremećaja u ponašanju učenika i preduzimanju
odgovarajućih mera, izboru, pripremanju i realizaciji tema na roditeljskim sastancima, u praćenju i
realizaciji vaspitnih zadataka, izboru i primeni različitih instrumenata i obradi podataka.
Ostvarivaće se saradnja sa sledećim stručnim institucijama : Domom zdravlja, Centrom za
socijalni rad, Domom kulture i drugim društvenim, kulturnim ustanovama i institucijama.
VI SARADNJA SA DRUGIM STRUČNIM ORGANIMA I DIREKTOROM
U rešavanju složenijih pedagoških problema razredni starešina će polaziti od odluka
nastavničkog veća i uputstva direktora škole.
Razredni starešina upoznaje stručne organe sa ostvarenim rezultatima rada.
VII ADMINISTRATIVNI POSLOVI I PEDAGOŠKA EVIDENCIJA
1. Vođenje dnevnika obrazovno-vaspitnog rada
2. Matična knjiga
3. Đačke knjižice, svedočanstva, pohvale, diplome
4. Podaci o učenicima :
- porodične i socijalne prilike
- zdravstveno stanje učenika
- interesovanja učenika a posebno profesionalna interesovanja
- rezultati sociometrijskog testa i drugih testova i upitnika
- napredovanje učenika, uspesi na takmičenjima, smetnje u razvoju i
ponašanju, preduzete mere
- beleške o razgovoru sa učenicima i roditeljima
6.4. PROGRAM RADA SAVETA RODITELJA
Savet roditelja broji 8 članova, po jedan predstavnik roditelja iz svakog odeljenja od I do VIII
razreda, koji su izabrani po važećoj zakonskoj proceduri.
Rad saveta roditelja je određen Zakonom o osnovnoj školi i Statutom škole. Godišnji
program rada saveta roditelja obuhvata :
- predlaganje predstavnika roditelja dece, odnosno učenika u organ upravljanja,
- predlaganje mera za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada,
- učestvovanje u predlaganju izbornih predmeta,
- razmatra namenu korišćenja sredstava ostvarenih od donacija i sredstava roditelja,
- razmatra uslove za rad ustanove,
- učestvuje u postupku propisivanja mera, načina i postupka zaštite i bezbednosti dece, odnosno
učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje škola
organizuje,
36
- daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i
razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju,
6.5. GLOBALNI PROGRAM RADA STRUČNOG SARADNIKA
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Područje rada
Planiranje i programiranje obrazovno – vaspitnog, odnosno
vaspitno – obrazovnog rada
Praćenje i vrednovanje obrazovno vaspitnog, odnosno vaspitno
– obrazovnog rada
Rad sa vaspitačima, odnosno nastavnicima
Rad sa decom, odnosno učenicima
Rad sa roditeljima, odnosno starateljima
Rad sa direktorom, stručnim saradnicima, pedagoškim
asistentom i pratiocem deteta, odnosno učenika
Rad u stručnim organima i timovima
Saradnja sa nadležnim ustanovama, organizacijama,
udruženjima i jedinicom lokalne samouprave
Vođenje dokumentacije, priprema za rad i stručno
usavršavanje
Ukupno sati
Nedeljni
fond
časova
4
3
3
15
3
2
3
2
5
40
6.6. GLOBALNI PROGRAM RADA BIBLIOTEKARA
Rad bibliotekara obuhvata :
1. Planiranje rada : - izradu godišnjeg plana rada školske biblioteke
- izradu mesečnog plana rad biblitekara
2. Neposredan rad sa učenicima : - izdavanje knjiga i neknjiškog materijala učenicima
- vođenje evidencije o knjigama i neknjiškom materijalu
koji najviše interesuje učenike
- umetničko kazivanje
3. Evidencija knjiga i neknjiškog materijala : - vođenje evidencije u knjizi inventara
- katalogizacija knjiga i neknjiškog materijala
4. Vođenje dnevnika rada : - evidencija čitalaca
5. Saradnja sa nastavnicima i stručnim saradnikom
6. Bibliotečka delatnost
7. Kulturna i javna delatnost
8. Stručno usavršavanje
9. Nabavka novih knjiga i neknjiškog materijala
10. Angažovanje u pripremi školskog lista ,, Sedmokrásky '' .
37
6.7. PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA
Na osnovu zakonskih odredbi Školski odbor kao organ upravljanja u školi:
- donosi statut, pravila ponašanja u ustanovi i druge opšte akte,
- donosi godišnji program rada škole, školske programe, razvojni plan i usvaja izveštaje o njihovom
ostavarivanju,
- odlučuje o poslovanju škole,
- odlučuje o korišćenju sredstava škole u skladu sa zakonom,
- raspisuje konkurs za izbor direktora i daje mišljenje za imenovanje,
- razmatra ostvarivanje obrazovnih i vaspitnih zadataka i preduzima mere za poboljšanje uslova rada
i ostvarivanje ciljeva obrazovno-vaspitnog rada,
- odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora, razmatra prigovore roditelja,
- daje mišljenje o izboru agencije za organizovanje ekskurzije i škole u prirodi i razmatra i usvaja
izveštaj o realizaciji ekskurzije i škole u prirodi,
- razmatra i druga pitanja utvrđena zakonom i statutom škole.
Program rada školskog odbora u toku školske 2013/2014. godine je sledeći :
SEPTEMBAR
- Usvajanje izveštaja o radu škole za školsku 2012/2013. godinu
- Usvajanje godišnjeg programa rada škole za školsku 2013/2014. godinu
- Donošenje školskih programa
- Raspisivanje tendera za organizovanje izleta, ekskurzija i nastave u prirodi
- Kadrovska pitanja
- Aktuelna pitanja
NOVEMBAR
- Razmatranje uspeha i discipline učenika na kraju prvog kvalifikacionog perioda
- Finansiranje škole
- Aktuelna pitanja
JANUAR
- Razmatranje izveštaja o uspehu i disciplini učenika na kraju prvog polugodišta
- Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu direktora škole
- Razmatranje i usvajanje završnog računa za prošlu godinu
- Aktuelna pitanja
MART
- Analiza uspeha učenika na kraju trećeg klasifikacionog perioda
- Samovrednovanje rada škole
- Realizacija razvojnog plana škole
- Aktuelna pitanja
JUNI
- Razmatranje uspeha i discipline učenika na kraju drugog polugodišta
- Pohvaljivanje i nagrađivanje učenika
38
- Razmatranje rezultata završnog ispita
- Raspisivanje konkursa
- Aktuelna pitanja
AVGUST
- Razmatranje uspeha i discipline učenika na kraju školske godine
- Analiza realizacije godišnjeg programa rada škole
- Usvajanje izveštaja o samovrednovanju rad škole
- Analiza realizacije razvojnog plana škole
- Aktuelna pitanja
Sednice Školskog odbora će se održavati po potrebi a najmanje četiri puta godišnje. Sednice
Školskog odbora sazivaće predsednik na osnovu utvrđenog dnevnog reda.
6.8. GLOBALNI PROGRAM RADA DIREKTORA ŠKOLE
Na početku školske godine direktor škole sačinjava svoj program rada koji je sastavni deo
godišnjeg programa rada škole.
Program rada direktora škole obuhvata sledeća područja rada :
1. ORGANIZACIONO-UPRAVNI POSLOVI
- Sačinjavanje idejne koncepcije godišnjeg programa ostvarivanja plana i programa obrazovnovaspitnog rada i drugih aktivnosti u školi
- Organizovanje i koordiniranje rada na izradi izveštaja o radu škole u protekloj godini
- Utvrđivanje predloga podele nastavnih predmeta na nastavnike, odeljenjska starešinstva,
slobodne aktivnosti, određivanje rukovodilaca razrednih veća i stručnih aktiva, učeničkih
organizacija, radnih grupa i komisija, utvrđivanje predloga smena itd.
- Organizacija obrazovno-vaspitnog rada
- Podela zaduženja oko tehničkih i drugih priprema za početak školske godine
- Organizovanje podele zaduženja za izradu normativnih akata škole : Statuta, Pravilnika i dr.
- Organizovanje opštih roditeljskih sastanaka
- Organizovanje i praćenje rada sekretara, računovođe, investicionih ulaganja, izrade
periodičnih i završnog računa
- Organizovanje rada školske kuhinje
- Organizovanje rada 40-to časovne radne sedmice radnika škole
- Proučavanje zakonskih propisa i davanje inicijative za dopune i izmene normativnih akata
škole
- Prisustvovanje sednicama organa škole, Školskog odbora, komisija
- Zastupanje i predstavljanje škole i staranje o zakonitosti pri donošenju odluka
2. MATERIJALNO-FINANSIJSKI POSLOVI
3. PEDAGOŠKO-INSTRUKTIVNI RAD
a. Pripreme za pedagoško-instruktivni rad
b. Poseta nastavnim i vannastavnim aktivnostima :
- posete ostalim aktivnostima nastavnika i stručnih organa
- predlozi direktora za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada i efikasnije funkcionisanje
drugih aktivnsoti koje realizuju nastavnici i saradnici
c. Rad sa nastavnicima :
- rešavanje tekućih problema obrazovno-vaspitnog rada, usklađivanje pedagoškog
delovanja, razvijanje saradničkih i humanih odnosa u kolektivu
d. Rad sa učenicima
39
e. Rad sa roditeljima
4. PEDAGOŠKI NADZOR I KONTROLA
5. STRUČNO-ANALITIČKI RAD
- Učešće u realizaciji programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika škole
- Učešće u izradi konačne verzije izveštaja o radu škole u protekloj godini
- Analiza globalnih i operativnih planova obrazovno-vaspitnog rada nastavnika
- Proučavanje priprema nastavnika za neposredan obrazovno-vaspitni rad sa učenicima
- Izrada informacija za potrebe Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Ministarstva
prosvete, Statističkog zavoda ...
- Izrada analize o pitanjima za čije se praćenje direktor škole opredelio u okviru pedagoškoinstruktivnog rada, zatim o radu stručnih organa škole, uspeha učenika...
- Rad na ličnom stručnom usavršavanju, praćenje svoje struke, razvoja savremene pedagogije
i psihologije, učešće na savetovanjima, seminarima i sl.
6. ADMINISTRATIVNI POSLOVI
7. SARADNJA SA DRUŠTVENOM SREDINOM, STRUČNIM I DRUGIM ORGANIZACIJAMA
I UDRUŽENJIMA
Izveštaj o svom radu direktor škole podnosi školskom odboru.
7. PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA
Stručno usavršavanje nastavnika će se odvijati na više nivoa kroz :
- individualno, lično usavršavanje svakog nastavnika iz svog predmeta odnosno oblasi putem
praćenja stručne literature i stručnih časopisa koje će obezbeđivati škola u skladu sa sopstvenim
mogućnostima,
- predavanja na nivou stručnih aktiva škole,
- predavanja na nivou nastavničkog veća škole,
- akreditovane seminare i savetovanja koja će organizovati Ministarstvo prosvete,
- seminare koje će organizovati Asocijacija slovačkih pedagoga i Društvo učitelja Novog Sada
- seminare za nastavnike u Metodičkom centru u Banskoj Bistrici u Slovačkoj Republici
- seminare koje će škola organizovati za zaposlene u skladu sa razvojnim planom škole.
Sa ciljem unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada poseban akcenat će biti stavljen na
stručno obrazovanje nastavnika koje se odnosi na upotrebu savremenie nastavne i obrazovne
tehnologije (video tehnika, računari, internet), sveobuhvatnije i adekvatnije vrednovanje rezultata
rada učenika.
Za planiranje i vođenje evidencije, kao i organizaciju stručnog usavršavanja nastavnika
staraće se pedagoški kolegijum. Operativni plan stručnog usavršavanja se nalazi u prilogu godišnjeg
plana rada škole
8. PROGRAM UVOĐENJA U POSAO PRIPRAVNIKA
Na početku školske 2013/2014. godine zbog odlaska profesorke engleskog jezika u penziju
na navedeno radno mesto zaposlena je profesorka engleskog jezika Daniela Chodáková koja ima
status pripravnika. Nastavnica će biti uvedena u posao nastavnika na osnovu odgovarajućeg
programa koji se nalazi u prilogu godišnjeg plana rada škole.
9. PROGRAM UNAPREĐIVANJA NASTAVE
40
U toku školske 2013/2014. godine veća pažnja će se posvećivati metodama aktivnog učenja i
individualizaciji nastave a značajan deo će biti posvećen i problematici vrednovanja vaspitnoobrazovnog rada odnosno ocenjivanju učenika, kriterijumima ocenjivanja i izradi testova znanja.
Organizovaće se ogledni i ugledni časovi u školi. Ovaj program se odnosi na sve nastavne predmete i
realizovaće se kroz rad stručih aktiva na osnovu postojećeg plana za unapređivanje kvaliteta rada
škole.
Realizaciju programa će pratiti direktor i stručni saradnik.
10. PROGRAM ZAŠTITE UČENIKA OD NASILJA
U skladu sa preporukama iz Ministarstva prosvete koje su se odnosile na aktivnosti za
unapređivanje bezbednosti i prevencije nasilja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
školama, u školi je formiran tim za zaštitu učenika od nasilja.
Tim za zaštitu dece od nasilja čine četiri člana :
1. Mária Subašićová, psiholog – rukovodilac tima
2. Anna Zahorcová, profesor razredne nastave
3. Andrea Adámeková, profesor razredne nastave
4. Ján Hansman, nastavnik fizičkog vaspitanja
5. Janka Kopčoková, nastavnica verske nastave
GLOBALNI PLAN RADA TIMA ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA
Aktivnosti
1.Upoznavanje članova tima za zaštitu učenika od
nasilja i ostalih zaposlenih sa sadržajem Posebnog
protokola za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i
zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama
2. Uvrđivanje i analiza stanja bezbednosti učenika u
ustanovi i pojavnih oblika nasilja u školi
2.
3. Razrada procedure i koraka za različite modele
postupanja
4. Obuka članova tima za primenu Posebnog protokola
Vreme realizacije
jun - septembar 2013.g.
oktobar 2013.g
oktobar 2013.g.
tokom godine
5. Vođenje evidencije o radu tima za zaštitu učenika od
nasilja
svakodnevno tokom godine
6. Sačinjavanje mesečnih izveštaja o radu tima za zaštitu
učenika od nasilja
mesečno
7. Saradnja sa roditeljima učenika – organizacija
radionica, predavanja, razgovori na temu nasilje,
agresivnost i sl.
januar – maj
8. Saradnja sa Cetrom za socijalni rad
tokom godine po potrebi
9. Saradnja sa opštinskim MUP-om
tokom godine po potrebi
41
10. Evaluacija rada tima za zaštitu učenika od nasilja
jun 2014.
Operativni program zaštite učenika od nasilja je u prilogu godišnjeg plana rada škole.
11. PLAN RADA STRUČNOG TIMA ZA INKLUZIVNO
OBRAZOVANJE
-
Članovi tima za inkluzivno obrazovanje u školskoj 2013/2014. godini su :
Mária Subašićová, psiholog
Ján Stupavsky, nastavnik razredne nastave
Viera Sklenárová, nastavnik razredne nastave
Mária Bartoš Korčoková, nastavnik razredne nastave
Ondrej Chlpka, nastavnik razredne nastave
Ján Hansman, profesor fizičke kulture
Zadaci tima za inkluzivno obrazovanje u školi su :
1. Osmišljavanje mera za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja
2. Jačanje nastavničkih kompetencija u inkluzivnom obrazovanju
3. Identifikacija dece iz osetljivih grupa
4. Evaluacija individualnog obrazovnog plana
5. Praćenje sprovođenja individualnog obrazovnog plana
6. Formiranje timova za dodatnu podršku
7. Uspostavljanje i razvoj saradnje nastavnika i roditelja na planu inkluzivnog obrazovanja
8. Osmišljavanje participacije roditelja u inkluzivnom obrazovanju
9. Osmišljavanje potpune inkluzije učenika
10. Osmišljavanje antidiskriminatorskih mera
Plan rada stručnog tima za inkluzivno obrazovanje obuhvata sledeće aktivnosti :
OBLAST :
Krajnji cilj : informisanost svih učesnika u vaspitno-obrazovnom
procesu i članova organa škole
INFORMISANJE
Trajanje : tokom godine
Aktivnosti
Realizatori
1. Informisanje nastavničkog
veća
2. Informisanje saveta roditelja
tim za io
3. Informisanje školskog odbora
psiholog
4. Informisanje roditelja učenika
razredne
starešine
psiholog
Vreme
Ishodi/očekivane promene
početak
septembra
- prihvatanje i razvijanje koncepta
inkluzivnog obrazovanja
početak
septembra
početak
septembra
početak oktobra Način procenjivanja postignute
promene
42
5. Informisanje učenika
OBLAST :
razredne
starešine
početak oktobra - stepen saglasnosti sa konceptom
inkluzivnog obrazovanja
(anketiranje)
Krajnji cilj : konkretizovanje načina rada i strukturirane aktivnosti
IZRADA AKCIONOG PLANA Trajanje : početak septembra (do 15. 09.2013.)
Aktivnosti
1. Određivanje ciljeva i zadataka
tima za IO
2. Planiranje rada tima za IO
OBLAST :
Realizatori
tim za io
Vreme
početak
septembra
(do 15.09.2013.)
Ishodi/očekivane promene
Konkretizovane smernice za rad u
oblasti io
Način procenjivanja postignute
promene
Razrađene i osmišljene aktivnosti
u vezi io
početak
tim za io
septembra
(do 15.09.2013.)
Krajnji cilj : bolja osposobljenost i stručnost nastavnika za rad sa
učenicima koji su obuhvaćeni io
STRUČNO USAVRŠAVANJE
Trajanje : tokom godine
Aktivnosti
1. Izrada plana seminara za io
Realizatori
tim za io
2. Obezbeđivanje sredstava za
realizaciju seminara
direktor
3. Relizacija seminara u školi i
odlazak na seminare
nastavnici,
stručni
saradnik
nastavnici,
stručni
saradnik
4. Praćenje i prikupljanje stručne
literature
5. Saradnja sa drugim
institucijama, školama,
stručnjacima
OBLAST :
tim za io
Vreme
početak
septembra
tokom godine
Ishodi/očekivane promene
Veća obaveštenost, osposobljenost,
stručnost i kompetentnost
nastavnika u vezi io
tokom godine
Način procenjivanja postignute
promene
tokom godine
Učešće na seminarima i
prikupljena stručna literatura
(spisak učesnika sa seminara i
knjižni fond)
tokom godine
Krajnji cilj : pružanje podrške učenicima kojima je podrška
potrebna
IDENTIFIKACIJA
Trajanje : tokom prvog kvartala
Aktivnosti
1. Prikupljanje podataka o
učenicima
2. Organizovanje dopunske i
dodatne nastave
3. Praćenje napredovanja učenika
Realizatori
nastavnici
Vreme
prvi kvartal
nastavnici
tokom godine
nastavnici
tokom godine
Ishodi/očekivane promene
dijagnostika učenika kojima je
potrebna podrška,
određivanje uzroka neuspešnosti i
načina njegovog rešavanja
43
4. Analiza uzroka zaostajanja
pojedinih učenika
OBLAST :
IZRADA INDIVIDUALNOG
OBRAZOVNOG PLANA
Aktivnosti
1. Analiza situacije i prikupljanje
podataka o učenicima
2. Izrada pedagoškog profila
učenika
3. Određivanje prioriteta u
pruđanju podrške
4. Razvijanje strategije podrške,
krajnjih ciljeva pružanja podrške
i detaljnog plana aktivnosti
5. Saradnja sa drugim školama
nastavnici
tokom godine
Način procenjivanja postignute
promene
bolji uspeh i socijalizacija učenika
(statistički podaci po kvartalima analiza uspeha učenika)
Krajnji cilj : optimalno uključivanje učenika u nastavu i njihovo
osamostaljivanje u kolektivu
Trajanje : drugi kvartal
Realizatori
nastavnici,
stručni
saradnik
stručni
saradnik
stručni tim za
io
stručni tim za
io, nastavnici,
stručni
saradnik
stručni tim za
io
Vreme
Ishodi/očekivane promene
tokom godine
stvaranje realne slike o učeniku,
sagledavanje jakih strana učenika,
pozitivna promena učenika,
razmena iskustava
tokom godine
tokom godine
tokom godine
po potrebi
Način procenjivanja postignute
promene
procena i mišljenje učenika,
zapažanja razrednog starešine,
nastavnika, stručnog saradnika,
roditelja
postignuti uspeh učenika
Stručni tim za inkluzivno obrazovanje sarađivaće sa :
- stručnim aktivom za razvojno planiranje,
- stručnim aktivom za razvoj školskog programa,
- stručnim timom za samovrednovanje škole,
- stručnim timom za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
12. PROGRAM RADA KOMISIJE ZA EKSKURZIJE
Na početku školske 2013/2014.godine formirana je četvoročlana komisija za ekskurzije u
čijem sastavu se nalaze :
1. Katarína Zima, direktor
2. Mária Orgovánová Petrášová, profesor geografije
3. Mária Kukučková Majtánová, profesor istorije
4. Ondrej Chlpka, nastavnik razredne nastave
Komisija je na početku školske godine sačinila predlog plana za realizaciju izleta, ekskurzija i
škole u prirodi koji je sastavni deo godišnjeg plana rada škole. U skladu sa navedenim planom vršiće
se planiranje i realizacija ekskurzija, izleta i škole u prirodi po razredima.
13. PLAN ŠKOLSKIH TAKMIČENJA
44
Učenici će tokom 2013/2014.godine učestvovati na takmičenjima koje organizuje
Ministarstvo prosvete iz svih nastavnih predmeta čija nastava se izvodi u školi. Školska takmičenja
treba da se realizuju iz sledećih nastavnih i izbornih predmeta :
- slovački jezik,
- srpski kao nematernji jezik,
- engleski jezik,
- matematika,
- fizika,
- biologija,
- hemija,
- geografija,
- istorija,
- fizičko vaspitanje (gimnastika, fudbal, odbojka, atletika)
- informatika,
- takmičenje recitatora,
- likovna kultura (školski likovni konkursi),
- muzička kultura
- šah
Planirano je da se školska takmičenja održavaju tokom januara i februara 2014.g.
S obzirom na to da kalendar takmičenja opštinskog, regionalnog, republičkog i
međunarodnog ranga Ministarstvo objavljuje tek krajem prvog polugodišta, orijentaciono početkom
decembra, u planu je da se školska takmičenja održe u skladu sa ovim kalendarom tako da se u
zavisnosti od njega školska takmičenja održe najkasnije tri nedelje pre održavanja višeg ranga
takmičenja (opštinskog ili međuopštinskog) iz određenog predmeta.
Na školskim takmičenjima su obavezni da učestvuju svi učenici koji imaju odličan uspeh iz
određenog predmeta i učenici koji ispolje interesovanje i želju da se takmiče bez obzira na postignuti
uspeh u učenju.
O organizaciji određenih školskih takmičenja (vreme održavanja, obaveštavanje učenika,
sastavljanje pitanja, obezeđivanja dežurstva i sl.) vodi računa predmetni nastavnik koji u školi
predaje predmet iz kog se vrši provera znanja učenika.
O rezultatima školskih takmičenja obaveštavaju se učenici i nastavničko veće škole i javno se
objavljuju rezultati koji su postigli učenici na školskom takmičenju kao i spisak učenika koji su se
plasirali na viši nivo takmičenja.
14. PLAN REALIZACIJE RAZVOJNOG PLANA
U toku školske 2013/2014. godine vršiće se realizacija prema dinamici aktivnosti planiranih u
razvojnom planu koji se nalazi u prilogu godišnjeg plana rada škole.
15. PLAN RADA TIMA ZA SAMOVREDNOVANJE
Članovi tima za samovrednovanje rada škole u naredom periodu su :
1. Mária Subašićová, psiholog
2. Anna Huďanová, profesor slovačkog jezika
3. Mirjana Krajnović, profesor srpskog jezika
45
4. Viera Sklenárová, nastavnik razredne nastave
5. Jarmila Vargová, nastavnik hemije
6. Elena Krošláková, profesor muzičke kulture
U toku školske 2013/2014.godine vršiće se samovrednovanje škole u svim oblastima :
- školski program i godišnji program rada škole
- nastava i učenje
- postignuća učenika
- podrška učenicima
- etos
- resursi
- rukovođenje, organizacija i obezbeđivanje kvaliteta
Globalni plan rada tima za samovrednovanje u školskoj 2013/2014. godini je sledeći :
Aktivnosti
1. Izrada potrebnih upitnika
2. Anketiranje učenika /zaposlenih/roditelja
3. Prikupljanje podataka,
4. Analiza pedagoške dokumentacije
5. Statistička obrada dobijenih podataka
6. Analiza i donošenje zaključaka
7. Pisanje izveštaja
8. Izrada akcionog plana
Vreme realizacije
oktobar-novembar
novembar
decembar-januar
decembar-januar
januar-februar
mart
mart
april-jun
16. PROGRAM SARADNJE SA DRUŠTVENOM SREDINOM
16.1. PROGRAM SARADNJE SA RODITELJIMA
Saradnja sa roditeljima će se odvijati kroz :
1. Međusobno informisanje roditelja i nastavnika :
- o zdravlju i psihofizičkom i socijalnom razvoju deteta,
- o rezultatima učenja i ponašanja učenika u nastavnim i vannastavnim aktivnostima,
- o uslovima života u porodici, školi i društvenoj sredini,
- edukacije roditelja radi uspešnijeg ostvarivanja vaspitne uloge škole i to iz oblasti pedagoškog,
psihološkog i zdravstvenog obrazovanja (određene teme iz navedenih oblasti će obraditi odeljenjske
starešine u saradnji sa stručnim saradnikom i odgovarajućim stručnjacima u okviru roditeljskih
sastanaka, tribina i sl.)
2. Učešće roditelja u obezbeđivanju rada škole :
- angažovanje roditelja u organima škole - savetu roditelja i školskom odboru, radi obezbeđivanja
boljih uslova za rad u školi
- učešće roditelja u realizaciji pojedinih aktivnosti iz godišnjeg programa rada škole : slobodnih
aktivnosti, smotri i takmičenja, izleta, ekskurzija, društveno-korisnog rada (uređenja škole i njene
okoline), profesionalne orijentacije učenika i sl.
46
Navedene aktivnosti će se realizovati putem roditeljskih sastanaka : opštih, odeljenjskih,
grupnih kao i individualnih razgovora i kontakata, korespondencije kao i neposrednim učešćem
roditelja u aktivnostima škole.
Nosioci saradnje će biti : direktor škole, stručni saradnik, odeljenjske starešine, školski odbor
i stručni organi škole.
16.2. SARADNJA SA OSTALIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA
Za uspešnije ostvarivanje obrazovno-vaspitnog delovanja škole koristiće se saradnja sa
mnogim organizacijama i institucijama u mestu, opštini i šire. Produbljivaće se i proširivati saradnja
sa :
- osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Bački Petrovac,
- predškolskom ustanovom ,, Včielka '' u Gložanu i Bačkom Petrovcu
- susednim osnovnim školama u Begeču i Čelarevu,
- slovačkim školama na teritoriji Vojvodine,
- osnovnim školama u Slovačkoj Republici,
- Mesnom zajednicom u Gložanu,
- fondacijom ,, Jarmila ''
- Domom zravlja u Gložanu i Bačkom Petrovcu,
- Domom kulture u Gložanu,
- KUD iz Gložana
- sportskim klubovima i udruženjima iz Gložana,
- komunalnim preduzećem ,, Gloakvalis '' iz Gložana,
- radnim organizacijama i preduzećima u Gložanu,
- slovačkom evangeličkom a.v. crkvom u Gložanu,
- Centrom za socijalni rad opštine Bački Petrovac,
- MUP u opštini Bački Petrovac,
- mesnim i opštinskim Crvenim krstom,
- Domom kulture u Bačkom Petrovcu,
- bibliotekom ,, Štefan Homola '' u Bačkom Petrovcu,
- Maticom slovačkom u Srbiji,
- lokalnom radio i TV stanicom Bački Petrovac,
- radio i TV Voojvodine, redakcijom na slovačkom jeziku,
- Nacionalnim savetom slovačke nacionalne manjine,
- Dečijim savezom Srbije,
- Prijateljima dece Srbije,
- Skupštinom opštine Bački Petrovac,
- Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje,
- Pokrajinskim sekretarijatom za omladinu i sport,
- Ministarstvom prosvete Srbije,
kao i ostalim organizacijama i institucijama čiji je rad relevantan za rad škole.
17. PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA
17.1. INTERNI MARKETING
Interni marketing škole će se odvijati putem sledećih oblika i sadržaja rada :
- izložbi dečijih literarnih i likovnih radova,
47
- izložbi prigodnih foto-materijala, pregleda i prikaza sa kulturno-umetničkih priredbi, gostovanja,
smotri, takmičenja učenika, izleta, ekskurzija, škole u prirodi i sl.
- izdavanje školskog lista ,, Sedmokrásky ''
U realizaciji internog marketinga angažovaće se nastavnici i učenici putem rada slobodnih
aktivnosti i učeničkih organizacija. Za interni marketing posebno su zaduženi rukovodioci i članovi
literarne, likovne i novinarske sekcije.
17.2. EKSTERNI MARKETING
Aktivnosti škole i značajni događaji i dešavanja u školi biće prezentovani putem :
- lokalne radio i televizijske stanice Bački Petrovac,
- radija i televizije Vojvodina-redakcije na slovačkom jeziku,
- objavljivanjem učeničkih literarnih i likovnih radova u časopisima za decu i omladinu : ,,Zornička'',
,, Vzlet '', ,, Neven '' i nedeljniku koji izlazi na slovačkom jeziku ,, Hlas ľudu ''.
- izrada sajta škole.
U realizaciji zadataka eksternog marketinga angažovaće se direktor škole, nastavnici,
rukovodioci slobodnih aktivnosti, učeničkih organizacija, i članovi organa škole.
18. PRAĆENJE I EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
Najveću odgovornost u praćenju realizacije godišnjeg plana škole imaće direktor škole,
oslanjajući se na pomoć i saradnju sa stručnim saradnikom, nastavnicima, odeljenjskim starešinama,
rukovodiocima stručnih i ostalih organa, rudovodiocima slobodnih aktivnosti i učeničkih
organizacija.
O radu škole i svih njenih organa vodi se pismena evidencija u vidu zapisnika sa sednica,
izveštaja i sl.
Praćenje realizacije obrazovno-vaspitnog rada u školi, rada odeljenjskog starešine, saradnje
sa roditeljima, dodatnom, dopunskom i korektivnom radu vrši se putem dnevnika rada koji će se
pravilno kontrolisati nakon svakog kvartala nastave kao i direktnim uvidom u rad od strane direktora
škole. Realizacija ovih aktivnosti analizira se kvartalno na sednicama stručnih aktiva.
Evidencija o radu slobodnih aktivnosti i učeničkih organizacija vode zaduženi nastavnici i
vrše je u predviđenim dnevnicima za ostale obklike vaspitno-obrazovnog rada. Pismeni izveštaji o
radu slobodnih aktivnosti predaju se direktoru škole nakon završetka I polugodišta kao i na kraju
nastavne školske godine.
Praćenje rada nastavnika vrši se putem uvida u individualne planove rada, pismene pripreme,
posete časovima od strane direktora i stručnog saradnika škole.
Sve informacije i zapažanja se sistematizuju od strane direktora škole i saopštavaju na
sednicama odgovarajućih organa sa predlozima za poboljšanje rada i otklanjanje nedostataka.
U okviru evaluacije Godišnjeg plana rada naglašena je koordinirajuća uloga direktora škole
radi što potpunijeg ostvarivanja postavljenih zadataka.
U Gložanu, 13. septembar 2013. g.
Direktor škole
Predsednik
školskog odbora
________________________
48
Katarína Zima
________________________________
Jarmila Bohuš
49
Download

godišnji plan rada škole 2013-2014