Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 5
Година: XLVI
Бачки Петровац
02. априла 2010. год.
Годишња претплата
4.400,00 динара
С А Д Р ЖА Ј
I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
23. -
Одлука о принципу родне равноправности у органима локалне
самоуправе те у органима месних самоуправа у Општини Бачки
Петровац,
24. -
Одлука о изменама Одлуке о спровођењу превентивне дезинфекције,
дератизације и дезинсекције у Општини Бачки Петровац,
25. -
Одлука о укидању Фонда за солидарну стамбену изградњу,
26. -
Решење о разрешењу заступника Јавног предузећа за информативну
делатност „Rádio Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац,
27. -
Решење о именовању заступника Јавног предузећа за информативну
делатност „Rádio Báčsky Petrovec“, Бачки Петровац.
28. -
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП за КСП
„Комуналац“ Маглић за 2010. годину,
II ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
29. -
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
III ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
30. -
Решење о давању сагласности на Финансијски план Општинске управе
Општине Бачки Петровац за 2010. годину.
23.
Na osnovu člana 20. tačka 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,
br. 129/2007) te člana 16. tačka 35. i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac
(„Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački
Petrovac na svojoj XXIII. sednici, održanoj 26.03.2010. godine, d o n e l a j e
ODLUKU
O PRINCIPU RODNE RAVNOPRAVNOSTI
U ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE TE U
ORGANIMA MESNIH SAMOUPRAVA
U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
Član 1.
Odlukom o principu rodne ravnopravnosti u organima lokalne samouprave te u
organima mesnih samouprava u Opštini Bački Petrovac (u daljem tekstu: Odluka), utvrđuje se
obavezan princip rodne ravnopravnosti u Opštini Bački Petrovac, a naročito u:
- Opštinskom veću i njegovim radnim telima,
- Opštinskoj upravi,
- u organima upravljanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija, gde je osnivač
Opština Bački Petrovac, te u
- Savetima Mesnih zajednica na teritoriji Opštine Bački Petrovac i njihovim radnim
telima.
Član 2.
Prilikom izbora članova organa i njihovih radnih tela te prilikom postavljanja
rukovodioca u Opštinskoj upravi, navedenih u članu 1. ove Odluke, obezbeđuje se
zastupljenost najmanje 30 % predstavnika manje zastupljenog pola.
Član 3.
Princip rodne ravnopravnosti iz člana 2. ove Odluke, primenjuje se i u slučajevima
formiranja zvaničnih delegacija Opštine Bački Petrovac, naročito pri formiranju delegacija
koje učestvuju u radu na predstavljanju opštine u ostvarivanju njene nadležnosti.
Žene i muškarci imaju pravo da ravnomerno i bez diskriminacije predstavljaju opštinu
u međunarodnoj i međuopštinskoj saradnji koja se ostvaruje u okvirima nadležnosti opštine,
da budu predstavljani i učestvuju u radu međunarodnih i međuopštinskih institucija čiji je
opština član.
Član 4.
Princip rodne ravnopravnosti integriše se u sve strateške dokumente Opštine Bački
Petrovac, a naročito u Strategiju razvoja opštine i u budžet opštine.
Prilikom kreiranja budžeta Opštine Bački Petrovac, princip rodne ravnopravnosti
obavezno se integriše u Uputstvo za izradu finansijskih planova, kojim se definiše način
kreiranja i usvajanja budžeta.
Član 5.
Kod konstituisanja Saveta Mesnih zajednica na teritoriji Opštine Bački Petrovac
minimalna rodna ravnopravnost iz člana 2. ove Odluke se obezbeđuje na takav način, da se
primenjuje zakonski princip najviše dobijenih glasova na izborima sprovedenim za članove
Saveta Mesnih zajednica a u okviru svog pola.
Član 6.
Svi organi, javna preduzeća, ustanove i organizacije, gde je osnivač Opština Bački
Petrovac te Mesne zajednice sa teritorije Opštine Bački Petrovac, dužni su uskladiti svoje
statute i druga opšta akta sa ovom Odlukom, u roku od 6 meseci od njenog stupanja na snagu.
Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu
Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-14 / 2010-02
Dana: 26.03.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
2
24.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srbije“, broj 129/2007) kao i člana 34. tačka 7. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština Opštine Bački Petrovac, na svojoj
XXIII sednici održanoj dana 26. marta 2010. godine, donela je
ODLUKU
O IZMENAMA ODLUKE O SPROVOĐENJU PREVENTIVNE
DEZINFEKCIJE, DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE U OPŠTINI
BAČKI PETROVAC
Član 1
U Odluci o sprovođenju preventivne dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u
Opštini Bački Petrovac (“Službeni list Opštine Bački Petrovac”, broj 5/95, 6/97 i 6/2006)
član 8. stav 1. menja se i glasi:
“Novčana sredstva potrebna za vršenje dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije
(uništavanje i suzbijanje komaraca) obezbeđuju se mesečnim naplatama po 35,00 dinara
od svakog domaćinstva.”
Stav 2. se briše.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.
Član 2
U članu 10. stav 1. menja se i glasi:
“Naplata sredstava iz člana 8. stav 1. ove Odluke vršiće se putem Javnog
preduzeća za komunalno – stambene poslove “Progres” Bački Petrovac za naselja Bački
Petrovac i Kulpin, te Javnog preduzeća za komunalno – stambene poslove “Komunalac”
Maglić za naselje Maglić i D.O.O. “Gloakvalis” Gložan za naselje Gložan, uz naplatu
komunalne usluge i prenosiće se na račun Direkcije za građevinsko zemljište, putnu
privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac.”
Stav 2. se briše.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.
Član 3
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu
Opštine Bački Petrovac".
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-15/2010-02
Dana: 26.03.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
2
25.
Na osnovu člana 32. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srbije“, broj 129/2007) kao i člana 34. tačka 9. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština Opštine Bački Petrovac, na svojoj
XXIII sednici održanoj dana 26. marta 2010. godine, donela je
ODLUKU
O UKIDANJU FONDA ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU
Član 1.
Ovom Odlukom ukida se Fond za solidarnu stambenu izgradnju osnovan
Odlukom o osnivanju Fonda za solidarnu stambenu izgradnju („Službeni list Opštine
Bački Petrovac“, broj 9/2001), koju je Skupština Opštine Bački Petrovac donela na svojoj
X. sednici održanoj dana 12. jula 2001. godine.
Član 2.
Prava, obaveze i odgovornosti Fonda za solidarnu stambenu izgradnju prenose se
na Direkciju za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine
Bački Petrovac.
Prava korišćenja na nepokretnostima Fonda za solidarnu stambenu izgradnju
prenose se na Opštinu Bački Petrovac.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu
Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-16/2010-02
Dana: 26.03.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
26.
Na osnovu člana 34. tačka 10. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine
Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština Opštine Bački Petrovac, na svojoj XXIII
sednici održanoj dana 26. marta 2010. godine, donela je
REŠENJE
O RAZREŠENJU ZASTUPNIKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMATIVNU
DELATNOST „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“ BAČKI PETROVAC
I.
Jan Hansman, profesor fizičkog vaspitanja iz Bačkog Petrovca, ulica Svätoplukova broj
25, zastupnik Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački
Petrovac razrešava se od ove dužnosti danom donošenja ovog Rešenja, zbog podnete pismene
ostavke.
Do imenovanja novog zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio
Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac razrešeni zastupnik obavljaće isključivo tekuće poslove.
II.
Primopredaja dužnosti između dosadašnjeg zastupnika Javnog preduzeća za informativnu
delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac i novoimenovanog zastupnika izvršiće se
na način, po postupku i u roku utvrđenim odredbama Protokola o primopredaji dužnosti i
službenih akata („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 4/2007).
III.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-17/2010-02
Dana: 26.03.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
27.
Na osnovu člana 34. stav 1. tačka 30. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) Skupština Opštine Bački Petrovac, na svojoj
XXIII sednici održanoj dana 26. marta 2010. godine, donela je
REŠENJE
O IMENOVANJU ZASTUPNIKA JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMATIVNU
DELATNOST „RÁDIO BÁČSKY PETROVEC“ BAČKI PETROVAC
I.
Za zastupnika Javnog preduzeća za informativnu delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“
Bački Petrovac imenuje se Katarina Melegova Melihova iz Bačkog Petrovca na period ne
duži od 6 meseci od dana imenovanja.
II.
Imenovani zastupnik zastupa i predstavlja Javno preduzeće za informativnu delatnost
„Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac do imenovanja direktora – bez ograničenja.
III.
Primopredaja dužnosti između dosadašnjeg zastupnika Javnog preduzeća za informativnu
delatnost „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac i novoimenovanog zastupnika izvršiće se
na način, po postupku i u roku utvrđenim odredbama Protokola o primopredaji dužnosti i
službenih akata („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 4/2007).
IV.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-18/2010-02
Dana: 26. 03. 2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
28.
Na osnovu člana 34. tačka 22. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list
Opštine Bački Petrovac“, br. 11/2008 i 4/2009), Skupština opštine Bački Petrovac na
svojoj XXIII. sednici, održanoj dana 26.03.2010. godine, d o n e l a j e
REŠENJE
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA
PROGRAM POSLOVANJA JP za KSP „KOMUNALAC“ MAGLIĆ
ZA 2010. GODINU
I
D a j e s e s a g l a s n o s t na Program poslovanja JP za KSP
„KOMUNALAC“ Maglić za 2010. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora JP
za KSP „Komunalac“ Maglić, na sednici održanoj dana 19.02.2010. godine, uz usvojene
dopune a u vezi zakonskih propisa koji su pored navedenih u Programu poslovanja JP
relevantni za rad ovog JP, te u vezi pitanja zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i
ambalažom.
II
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 011-19 / 2010-02
Dana: 26.03.2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Miroslav Pucovski, s.r.
29.
Na osnovu člana 14. stav 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik
Republike Srbije“, broj 62/2006, 65/2008 – dr. zakon i 41/2009) i člana 79. stav 1. tačka 7.
Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009),
predsednik Opštine Bački Petrovac je dana 15. marta 2010. godine doneo sledeće
REŠENJE
o obrazovanju Komisije za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
Član 1.
Obrazuje se Komisija za davanje mišljenja na Godišnji program zaštite, uređenja i
korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac za 2010. godinu (u daljem tekstu:
Komisija).
Član 2.
Komisiju čine:
predsednik Komisije:
dr. Vladimir Sikora iz Bačkog Petrovca,
članovi – poljoprivrednici upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava:
1.
2.
3.
4.
5.
Jan Triaška iz Bačkog Petrovca, ulica Generala Štefanika broj 14,
Pucovski Pavel iz Bačkog Petrovca, ulica 28. oktobra broj 18,
Ondrej Benka iz Gložana, ulica Maršala Tita broj 36,
Jan Trpinski iz Kulpina, ulica Masarikova broj 47,
Zdravko Gaćina iz Maglića, ulica Maršala Tita broj 17.
ostali članovi:
1. Rastislav Balca iz Bačkog Petrovca,
2. Jan Triaška, dipl. ing. poljoprivrede iz Bačkog Petrovca,
3. Dušan Govorčin, diplomirani pravnik iz Kulpina.
Član 3.
Zadatak Komisije je da razmotri Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog
zemljišta u Opštini Bački Petrovac za 2010. godinu i da svoje mišljenje na isti.
Član 4.
Ovo Rešenja stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu Opštine
Bački Petrovac“.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1/70-2010
Dana: 15. marta 2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI
PETROVAC
prav. Vladimir Turan, s.r.
2
30.
Na osnovu člana 39. stav 3. Odluke o organizaciji Opštinske uprave Opštine Bački
Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ broj 12/2008 i 5/2009), kao i člana 87. Statuta
Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, broj 11/2008 i 4/2009) nakon
razmatranja Finansijskog plana Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2010. godinu,
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac na svojoj XLII sednici održanoj dana 16. marta 2010.
godine, većinom glasova je donelo sledeće
REŠENJE
I.
Daje se saglasnost na Finansijski plan Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2010.
godinu.
II.
Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/61-2010
Dana: 16. marta 2010. godine
Bački Petrovac
PREDSEDNIK OPŠTINE BAČKI
PETROVAC
prav. Vladimir Turan, s.r.
Download

Službeni list br.5 - 2010