Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (Sl. glasnik. RS br. 72/09, 52/11), Školski
odbor Gimnazija u Vrnjačkoj Banji, na svojoj sednici održanoj 10.12.2012. godine, doneo je
PRAVILNIK O VASPITNO-DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA
Čl. 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se :
• način odgovornosti u slučaju nepoštovanja zakonskih prava i obaveza svih upisanih redovnih učenika
( u daljem tekstu : učenika) u Gimnaziji u Vrnjačkoj Banji (dalje : Škola ) u vezi obrazovno vaspitne
delatnosti;
• vrste povreda prava i obaveza učenika ;
• preduzimanje određenih radnji, prava i obaveze zaposlenih u slučaju vaspitno –disciplinske
odgovornosti učenika ( dalje VDO ),
• vođenje vaspitno-disciplinskog postupka i drugo
Čl. 2.
Prava i obaveze učenika propisani su Čl. 103.i 112.Zakonom, a odgovornosti učenika Čl. 113. Zakona.
POJAČAN VASPITNI RAD SA UČENICIMA
Čl. 3.
Ukoliko učenik vrši povredu pravila ponašanja ili se ne pridržava odluka direktora i drugih organa škole,
Škola će u okviru svoje organizacije rada, nadležnosti svih subjekata u školi, u saradnji sa roditeljima
/starateljima, pojačati vaspitni rad sa učenikom.
Ukoliko učenik neredovno pohađa nastavu, i ako neopravdano izostane pet ( 5 ) časova, ili svojim ponašanjem
čini lakše povrede obaveza učenika, škola će u saradnji sa roditeljima / starateljima učenika pojačati vaspitni
rad.
Vaspitni rad škole podrazumeva sledeće aktivnosti:
1.) stručni rad odeljenjskog starešine
• analiza stanja u odeljenjskoj zajednici
• obaveštavanje roditelja / staratelja
• razgovor sa učenikom
• razgovor sa roditeljom/starateljom
• pojačana saradnja sa odeljenjskim većem
• vođenje evidencije o preduzetim aktivnostima
2.)stručni rad psihologa škole;
3.)stručni rad posebnih timova;
4.)saradnja škole sa ustanovom socijalne zaštite (ukoliko je to potrebno);
5.)saradnja škole sa ustanovom zdravstvene zaštite ( ukoliko je to potrebno);
6.)saradnja škole sa policijskom službom (ukoliko je to potrebno).
LAKŠE I TEŽE POVREDE OBAVEZA UČENIKA
Čl. 4.
Učenik odgovara disciplinski i materijalno za povrede obaveza.
Učenik može da odgovora za lakše i teže povrede obaveza, kao i za povredu zabrane propisane Čl. 44. i 45.
Zakona.
Učenik može da odgovara za povredu obaveza iz stava 2.ovog člana, ukoliko su u vreme izvršenja propisane
Zakonom i posebnim opštim aktom škole kao i Protokolom o postupanju u školi u odgovoru na nasilje,
zlostavljanje i zanemarivanje (Sl.Gl. RS br. 30/10).
LAKŠE POVREDE OBAVEZA UČENIKA
Čl. 5.
Lakše povrede obaveza učenika jesu:
1.)Neredovno pohađanje nastave tj. neopravdano izostajanje iz škole do 25 nastavnih časova
2.)Neizvršavanje školskih obaveza, ometanje nastave, ispita i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada u školi i van
škole, u okviru obrazovne delatnosti škole
3.)Nedolično ponašanje prema drugim učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima kao i ostalim zaposlenim u
školi;
4.)Izazivanje nereda u prostorijama škole i školskom dvorištu;
5.)Nepoštovanje odluka nadležnih organa škole;
6.)Neobaveštavanje roditelja o rezultatima učenja i vladanja i neprenošenje poruka odeljenskog starešine kao i ostalih
zaposlenih u školi;
7.)Oštećenje, gubljenje ili uništenje đačke knjižice, svedočanstava i drugih školskih isprava koje škola izdaje, stvari i
pribora drugih učenika;
8.)Neopravdano kašnjenje na redovnu nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada;
9.)Napuštanje nastavnog časa pre završetka bez opravdanog razloga;
10.)Zadržavanje u hodnicima škole bez opravdane potrebe;
11.)Ako u školu dolazi neprikladno odeven, ne brine se o ličnoj higijeni urednosti i higijeni školskih i drugih
prostorija;
12.)Ako u svojstvu dežurnog učenika ili redara, ne izvršava obaveze propisane opštim aktom škole i odlukom
direktora, ne obaveštava nastavnike o odsustvu učenika, ne prijavljuje svako oštećenje školske ili učeničke imovine,
samovoljno napusti dežurstvo;
TEŽE POVREDE OBAVEZA UČENIKA
Čl. 6.
Teže povrede obaveza učenika propisane su (taksativno ) Čl. 113. stavom 3., od tačke 1.) do tačke 8.) Zakona.
VASPITNE MERE I VASPITNO-DISCIPLINSKE MERE
Čl. 7.
Za povredu obaveze, tj zabrane propisane ovim Pravilnikom i Zakonom, mogu da se izreknu mere i to:
Za lakše povrede obaveza učenika:
VASPITNE MERE:
I.OPOMENA – 1. do 10 neopravdanih časova ili
2. druga lakša povreda obaveze
II. UKOR ODELJENjSKOG STAREŠINE -1. od 11 do 15 neopravdanih časova, ili
2. do tri lakše povrede
3. do 11 neopravdanih i do 3 lakše povrede
III.UKOR ODELJENjSKOG VEĆA 1. od 16 do 25 neopravdanih časova
2. od 3 do 5 lakših povreda
3. do 16 neopravdanih i do 3 lakše povrede
Vaspitne mere se izriču postupno ako je učenik neopravdano izostao sa nastave i drugih oblika obrazovno vaspitnog
rada do 25 časova od čega je više od 15 časova nakon pismenog obaveštavanja roditelja/staratelja od strane škole.
Vaspitne mere: opomena i ukor odeljenjskog starešine, izriče odeljenjski starešina.
Vaspitnu meru – ukor odeljenjskog veća, izriče odeljenjsko veće na predlog odeljenjskog starešine. Odeljenjski
starešina evidenetira meru u zapisniku sa sastanka odeljenjskog veća sa osnovnim podacima o imenu i prezimenu
učenika, datumu izricanja, razlog, tj. pravni osnov izricanja vaspitne mere.
Za težu povredu obaveza učenika kao i za učinjenu povredu zabrane iz Čl. 44. i 45. Zakona:
VASPITNO-DISCIPLINSKE MERE:
1.UKOR DIREKTORA
2.UKOR NASTAVNIČKOG VEĆA
3.ISKLJUČENJE UČENIKA IZ ŠKOLE
Vaspitno disciplinske mere izriču se postupkom odmeravanja i procene po kriterijumima iz Čl. 10. ovog pravilnika,
osim u slučaju neopravdanog izostajanja učenika iz škole, kada se postupno izriču i vaspitne mere i vaspitnodisciplinke mere.
Svrha izricanja vaspitne mere i vaspitno-disciplinske mere, treba da bude više vaspitnog nego kaznenog karaktera, ali
ipak dovoljno efikasna da na učinioca ( specijalna prevenecija ) kao i na druge učenike ( generalna prevencija ), utiče
da ne vrše povrede obaveze koje imaju.
Čl. 8.
Vaspitne mere izriču se učeniku za lakšu povredu obaveze, bez vođenja vaspitno-disciplinskog postupka. Pre izricanja
vaspitne mere, škola preduzima sve radnje propisane Čl. 3 ovog Pravilnika.
Vaspitno- disciplinske mere izriču se za teže povrede obaveza i povrede zabrane, nakon sprovedenog vaspitnodisciplinskog postupka i odmerene i utvrđene odgovornosti za učenika, u tekućoj školskoj godini u kojoj je učinjena
povreda.
VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK
Čl. 9.
Za teže povrede obaveza učenika i za povrede zabrane iz Čl. 44.i 45. Zakona, škola mora voditi vaspitno-disciplinski
postupak o kom mora biti obavešten roditelj/staratelj učenika.
U vaspitno-disciplinskom postupku učenik, uz prisustvo roditelja, odnosno staratelja, kao i svi ostali učenici i svedoci
moraju biti saslušani i mogu dati pismenu izjavu.
Vaspitno-disciplinski postupak pokreće direktor škole, najkasnije u roku od 30 dana za učinjene teže povrede obaveza
učenika ili učinjene povrede zabrane iz Čl. 44. i 45. ovog zakona i okončava se rešenjem.Pre donošenja rešenja moraju
se utvrditi sve činjenice koje su od značaja za donošenje rešenja.
Čl. 10.
U vaspitno disciplinskom postupku, prilikom donošenja rešenja i pre izricanja vaspitno disciplinske mere, nadležan
organ će naročito imati u vidu:
• Težinu učinjene povrede
• Izazvane posledice
• Okolnosti pod kojim je povreda učinjena
• Ranije ponašanje učenika
• Uzrast učenika
• Ponašanje posle učinjene povrede,kajanje učenika za izvršenu povredu
NEOPRAVDANO IZOSTAJANJE SA NASTAVE
Čl. 11.
Učenik tj. roditelj / staratelj, dužan je da u roku od 8 dana pravda izostanak učenika i dostavlja potpune i tačne kontakt
informacije (telefon, adresa stanovanja).
Izostanke učenika pravda roditelj/staratelj potvrdom nadležne zdravstvene službe.
Roditelj/staratelj učenika podnosi zahtev za odsustvovanje sa nastave u trajanju više od jednog dana. Zahtev se
podnosi odeljenjskom starešini, o čemu odlučuje odeljenjski starešina ili direktor škole ako je odsustvovanje duže od 3
dana.
Čl. 12.
Odeljenjski starešina je dužan, da redovno u roku od 5 radnih dana, računajući od prvog dana izostanka učenika,
ažurira administrativnu evidenciju o izostancima učenika.
Postupak izricanja vaspitnih mera i vaspitno-disciplinskih mera u slučaju neopravdanog izostajanja sa nastave
Čl. 13.
Za lakšu povredu obaveza učenika, do 25 neopravdanih časova, odeljenjski starešina ili odeljenjsko veće će postupno,
izricati vaspitne mere.
Odeljenjski starešina je u obavezi da u postupku izricanja vaspitnih mera,, uredno vodi evidenciju o svim preduzetim
radnjama, kako je propisano Čl. 3 ovog pravilnika.
Škola preduzima radnje pojačanog vaspitnog rada kako je određeno Čl. 3. ovog Pravilnika.
Za težu povredu obaveza učenika, neopravdanog izostajanja sa nastave, postupno se izriču vaspitno disciplinske mere:
- Od 26 – 30 neopravdanih časova, - ukor direktora, donošenjem rešenja - ako učenik nastavi sa neopravdanim
izostajanje, onda
- Od 31 – 35 neopravdanih časova – ukor nastavničkog veća, donošenjem rešenja - ako učenik nastavi sa
neopravdanim izostajanje, onda
- Od 36 neopravdanih časova - isključenje učenika iz škole.
Izrečena vaspitno-disciplinska mera – Ukor direktora usloviće na kraju prvog odnosno drugog polugodišta
smanjenje ocena iz vladanja na dovoljan (2), изузев ако код ученика не дође до позитивне промене
понашања.
Izrečena vaspitno-disciplinska mera – Ukor nastavničkog veća usloviće na kraju prvog odnosno drugog
polugodišta smanjenje ocena iz vladanja na nedovoljan (1), изузев ако код ученика не дође до позитивне
промене понашања.
Vaspitno disciplinske mere se izriču u vaspitno-disciplinskom postupku kako je propisano Čl. 9. ovog Pravilnika.
POVREDA ZABRANE UČENIKA I ODGOVRNOST UČENIKA
Čl. 14.
U školi su zabranjene diskriminativne aktivnosti, odnosno aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju,
diskriminišu ili izdvajaju lica po osnovu rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i
psihičkih svojstava, smetnji u razvoju ili invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla,
imovnog stanja odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti i po drugim
osnovama utvrđenim zakonom koji propisuje zabranu diskriminacije.
U slučaju zabrana učenika primenjuje se Protokol o postupanju u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje
i zanemarivanje (Sl.Gl. RS br. 30/10) kao i ovaj Pravilnik.
PRAVNA ZAŠTITA UČENIKA
Čl. 15.
Zbog izrečene vaspitno disciplinske mere, učenik, roditelj/staratelj, ima pravo da podnese žalbu u roku od 3
(tri ) dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđenoj odgovornosti i izrečenoj meri.
Školski odbor ustanove rešava po žalbi u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja.Žalba odlaže izvršenje
rešenja.
Protiv drugostepenog rešenja o izrečenoj meri isključenja učenika iz škole, roditelj/staratelj, učenika ima
pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.
MATERIJALNA ODGOVORNOST UČENIKA
Čl. 16.
Učenik, (roditelj/staratelj učenika,) odgovara za materijalnu štetu, koju učenik nanese školi, namerno ili
krajnjom nepažnjom, u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.
Postupak za utvrđivanje materijalne odgovornosti učenika, pokreće i vodi direktor škole ili lice koje direktor
ovlasti, u roku od 30 dana od dana nastanka štete.
Direktor na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, donosi rešenje o materijalnoj odgovornosti učenika, visini
štete i roku za naknadu štete.
Na rešenje direktora o materijalnoj odgovornosti učenika, učenik, roditelj/staratelj, može izjaviti žalbu
školskom odboru ustanove u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.
Čl. 17.
Za štetu koju je prouzrokovalo više učenika, odgovornost je solidarna, ukoliko nije moguće utvrditi stepen
odgovornosti za pričinjenu štetu svakog učenika.
Ukoliko škola nije u mogućnosti, da tokom školske godine ustanovi individualno odgovornost učenika za
materijalnu štetu nastalu tokom školske godine a koja se sastoji u oštećenju celokupne imovine škole, učenici
škole odgovaraju solidarno.
Direktor odlukom imenuje komisiju od ukupno 3 člana, od kojih 1 iz reda Saveta roditelja, 1 iz reda
nastavnika i domar škole, koji će utvrditi činjenično stanje uviđajem, vođenjem zapisnika o činjeničnom stanju
kao i fotografisanjem činjeničnog stanja nastale štete oštećenja imovine.
Direktor škole sa Komisijom procenjuje štetu koja se finansijski nadoknađuje od svih učenika na kraju
nastavne godine, na način koji odredi Direktor škole u dogovoru sa komisijom.
ZAVRŠNE ODREDBE
Čl. 18.
Ovaj pravilnik stupa osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli škole.
ŠKOLSKI ODBOR GIMNAZIJE U VRNJAČKOJ BANJI
Broj. 01-1153 od 10.12.2012. godine
Predsedsednik
Školskog odbora
Nedeljko Veselinović
__________________________
Oglašeno na oglasnoj tabli Škole dana 11.12.2012. godine.
Pravilnik stupio na snagu 18.12.2012. godine.
___________________________
Sekretar, Nadica Pejić
Download

ovde