Mena consulting doo Beograd
Kedrova 4/27, 11030 Beograd, PAK 174041
Telefon: +381 64 399 59 77
PIB 103729394
www.mena.rs
Račun br. 2011-RN-002
PRAVA FIRMA DOO
Datum izdavanja računa: 01.07.2011
Mesto izdavanja računa: BEOGRAD
Datum prometa usluge: 01.07.2011
Ime i prezime gosta: Marko Marković
Broj fiskalnog isečka: ____________
Rb Šifra
1.
2.
3.
DUGA PRAVA ULICA BR. 23
11000 BEOGRAD
PIB: 123456789
Naziv usluge
JM
000102 PRENOĆIŠTE - JEDNOKREVETNA SOBA
000103 DORUČAK - NACIONALNI / KONTINENTALNI
000104 BORAVIŠNA TAKSA - BEOGRAD
KOM
KOM
KOM
Cena bez
PDV
KOL
1,000
1,000
1,000
3.703,70
254,24
128,00
%
PDV
Rabat
0,00
0,00
0,00
8%
18%
0%
Iznos Vrednost sa
PDV
PDV
296,30
45,76
0,00
Ukupan iznos sa PDV:
Specifikacija poreza na dodatu vrednost - PDV
Osnovica 18%
Vrednost bez PDV:
Iznos PDV:
Vrednost sa PDV:
Rabat:
4.085,94
342,06
4.428,00
0,00
4.428,00
254,24
Iznos 18% Osnovica 8%
45,76
3.703,70
4.000,00
300,00
128,00
4.428,00
Iznos 8%
296,30
UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 4.428,00
VALUTE PLAĆANJA:
4.428,00 valuta 01.07.11
NAPOMENE:
U slučaju neblagovremenog plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.
Mena Consulting d.o.o. je obveznik poreza na dodatu vrednost. Nema poreskog oslobođenja za stavke 1 i 2. Usluga je oporezovana
po posebnoj stopi u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV. Boravišna
taksa nije predmet oporezivanja prema Zakonu o PDV i obračunata je u skladu sa Odlukom o boravišnoj taksi Grada Beograda.
Uplatu izvršiti na tekući račun broj 160-150389-56. Prilikom uplate pozvati se na broj ovog dokumenta.
Račun sastavio:
Ljubiša Lazarević
Dokument napravljen pomoću- BizniSoft.com
Odgovorno lice:
M.P.
Petar Petrović, direktor
Strana 1 od 1
Privredno društvo Mena Consulting doo Beograd – jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću - Sedište: Beograd, Kedrova 4/27
Društvo registrovano kod Agencije za privredne registre RS BD. 3372/2005 – Matični broj 20011050 - Upisani i uplaćeni kapital 500 EUR
Računi društva kod Banca Intesa ad Beograd - Dinarski račun 160-0000000150389-56 - Devizni račun IBAN RS35160005010008119647
Šifra pretežne delatnosti 6920 - PIB 103729394
Download

Račun za usluge smeštaja i ishrane za fizičko lice, a plaćanje vrši