Obrazac GIO3
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O OTPADU OPERATERA POSTROJENJA ZA
PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA
Izveštaj za
godinu
PODACI O PREDUZEĆU
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj preduzeća
Pun naziv preduzeća
Mesto
Šifra mesta
Poštanski
broj
Adresa
Ulica i broj
Telefon
Telefaks
E mail
Opština
Šifra opštine
Šifra pretežne delatnosti
PODACI O ODGOVORNOM LICU
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
PODACI O LICU ODGOVORNOM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Ime i prezime
Funkcija
Telefon
E mail
PODACI O DOZVOLI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
Broj dozvole
Datum izdavanja:
Dozvola važi do:
PODACI O POSTROJENJIMA ZA PONOVNO ISKORIŠĆENJE OTPADA U VLASNIŠTVU
PREDUZEĆA
Postrojenje 1. Lokacija (Adresa, Mesto,
Opština)
Geografske koordinate N
postrojenja
E0
Lokacija (Adresa, Mesto,
Opština)
Postrojenje 2.
Geografske koordinate N
postrojenja
E0
SERTIFIKAT
Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su u ovom izveštaju date
informacije istinite, a količine i vrednosti tačne i određene ili procenjene u skladu sa
važećom zakonskom regulativom Republike Srbije.
Ime i prezime odgovorne osobe
Potpis
Datum
KOLIČINE PREUZETOG OTPADA ZA
PONOVNO ISKORIŠĆENJE
Stanje
Ukupna
Količina količina privremenog
Indeksn
skladišta na
ove vrste ove
i broj
dan u
otpada
vrste
otpada
izveštajnoj
preuzete otpada
iz
godini
u
tretirana
Katalog
izveštajn u toku Količin Količin
a
oj godini Izveštajn
a
a
otpada
(t)
e godine 01.01. 31.12.
(t)
(t)
(t)
Overa
i
pečat
PONOVNO ISKORIŠĆENJE PREUZETOG
OTPADA
Drugi
Drugi
Količina
postupak
postupak
spaljenog
ponovnog
ponovnog
otpada uz Količina
proizvodn kompostiran iskorišćenja iskorišćenja
(R)
(R)
ju
og otpada
energije (Oznaka R3)
(Oznaka
(t)
R Količin R Količin
R1)
oznak
a
oznak
a
(t)
a
(t)
a
(t)
Download

Образац ГИО 3