Milentija Popovića 32a , 11070 Novi Beograd
tel./fax. 011/311-4535 011/311-6198
www.tesla-sistemi.co.rs
[email protected]
investitor:
objekat:
Protokol o funkcionalnom
ispitivanju i primopredaji:br.___
mesto:
tip uređaja:
U skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za instalacije za dojavu ugljen-monoksida (“Sl.list
SRJ”, br. 24/93), kao i drugim važećim propisima o održavanju sigurnosnih sistema, izvršen je:
 Protokol o funkcionalnom ispitivanju
Koja obuhvata funkcionalnu kontrolu sistema i detaljan pregled svih sastavnih delova:
1. provera rada indikatora i upravljačkih elemenata na dojavnoj centrali, kao i sva isključenja i upravljanja
tehnološkom opremom;
2. ispitivanje indikatora smetnji – simulirajući kvarove na primarnim vodovima i uređajima za napajanje
energijom;
3. provera rada svakog pojedinog javljača;
4. pregled i ispitivanje spojnice na akumulatoru, nivoa i gustoće elektrolita u svakoj ćeliji, kao i merenje
kapaciteta akumulatora
5. ispitivanje rada elemenata za uzbunjivanje, predajnika i prijemnika daljinske signalizacije o alarmu i o
neispravnosti.
Rezultati merenja:
Opis radova
Obavljeno
Stanje
Popravka
Napomena
Stabilna instalacija za dojavu ugljen-monoksida
1.
Provera rada centrale za dojavu gasa
(indikatora i upravljačkih elemenata)

+
2.
Provera rada linija (zona) za dojavu gasa

+
3.
Pregled i provera rada javljača gasa

+
4.
Pregled, ispitivanje i merenje kapaciteta
akumulatora

+
5.
Provera rada elemenata za uzbunjivanje

+
-DA
+-STANJE REDOVNO
-NE
Napomena: Sistem signalizacije dojave ugljen-monoksida u potpunosti je ispravan i ostaje u
funkciji.
overa zapisnika
za investitora
datum:
mesto:
Beograd
M.P.
za Tesla S Beograd
Download

Protokol o funkcionalnom ispitivanju i primopredaji:br.___