PITANJA I ODGOVORI VEZANA ZA JAVNU NABAVKU BROJ 3/14 Pitanje 1. Da li posedujete tehničku dokumentaciju (projekat) na osnovu koga je napravljena specifikacija i na osnovu koga će se izvoditi radovi? Odgovor: Postoji projekat. Pitanje 2. U konkursnoj dokumentaciji, na strani 23 od 41, pozicije 1., 2., 3. kaže se, pored ostalog i sledeće: „...Polaganje kroz kanalice, pomoću obujmica ili kroz bezhalogena PVC creva ispod maltera.“ Možete li definisati procentualnu zastupljenost svakog od načina polaganja kablova, naročito imajući u vidu da je specifikacijom predviđena jedino isporuka kanalica (kroz poziciju 4. na strani 23 od 41 tenderske dokumentacije), dok isporuka PVC creva, obujmica nije predviđena? Odgovor: svaka način polaganja kabla je zastupljen sa oko 33% Pitanje 3. U konkursnoj dokumentaciji, na strani 23 od 41, pozicija 5., kaže se sledeće: “Isporuka i polaganje I‐Y(St)Y FE180/E30 3x1.5mm2 za povezivanje PP centrale”. Kabl koji je predviđen ovom pozicijom (I‐Y(St)Y FE180/E30 3x1.5mm2) ne postoji. Molimo pojasnite na koji tip kabla ste mislili? Odgovor: radi se o kablu NHXHX Fe 180 E90 preseka datog u tenderu
radi se o kablu JH(St)H preseka datog u tenderu Pitanje: Da li instalacioni kablovi treba da budu bez halogena ili ne, s obzirom na to da propisi predvidjaju da se za objekte kategorije BD3 (u koje se svrstavaju i škole) oprema mora biti izradjena od materjala koji zadržava širenje plamena i razvoj dima i opasnih gasova, a da je predmerom definisan običan telekomunikacioni kabl koji nije bez halogena? Potrebno je preciznije definisati način polaganja kabla bez opcija ili. Odgovor: radi se o kablu NHXHX Fe 180 E90 preseka datog u tenderu
radi se o kablu JH(St)H preseka datog u tenderu 1. Koji je projektovan kapacitet zona jer ste u opisu stavili tipski model od 20 zona? Za traženu količinu javljača je dovoljna i centrala sa 4 zone. Odgovor: Radi se o centrali ALHPA 1100 ILI SLIČNA 2. S obzirom da proizvodjači prave centrale sa 4, 8 i 16 zona, da li Vaše potrebe zadovoljava ako ponudimo centralu sa 16 zona? 3. Za šta se traže i akumulatori od 24Ah, s obzirom da uz centralu već idu akumulatori od 7Ah? Tako veliki akumulatori ne mogu da stanu u centralu. Odgovor: AKOMULATORI SLUŽE ZA REZERVNO NAPAJANJE 4. Vezano za potvrdu MUP‐a za bavljenje delatnošću, tražili ste da mi sami navedemo na koji deo navne nabavke se ona odnosi, na celu ili na deo. Smatramo da je to nešto što naručilac definiše, a i da se ona odnosi na celokupni protivpožarni sistem i time nikako ne može da se odnosi na deo. Molimo Vas za detaljnije objašnjenje Vašeg zahteva. Pitanje: da li je potrebna važeća dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke. Na koju se dozvolu konkretno misli,s obzirom na to da za pomenutu oblast postoji dozvola koja se izdaje prema Zakonu? Odgovor: Član 44. Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/2009): ’’Za izvedene stabilne instalacije namenjene gašenju ili dojavi požara, detekciji zapaljivih gasova i para, kao i za druge zaštitne uređaje, opremu i instalacije koje služe za sprečavanje izbijanja, širenja i gašenje požara, izvođač radova je dužan da pribavi sertifikat od ovlašćenog pravnog lica o ispravnosti tih uređaja, opreme i instalacija i da zapisnik o obavljenom ispitivanju ispravnog funkcionisanja tih uređaja, opreme i instalacija stavi na uvid komisiji nadležnoj za tehnički prijem objekata.’’ To znači da je obaveza izabranog ponudjača i izvodjača radova da o svom trošku obezbedi sertifikat od ovlašćenog pravnog lica o ispravnosti tih uređaja, opreme i instalacija i da zapisnik o obavljenom ispitivanju ispravnog funkcionisanja tih uređaja, opreme i instalacija stavi na uvid komisiji prilikom primopredaje radova. Pitanje: Postojanje dodatnih uslova po članu 76. Zakona? Odgovor: Dodatnih uslova nema. Pitanje: Da se definišu sredstva finansijskog obezbedjenja i njihova vrednost. Odgovor: Nisu tražena sredstva finansijskog obezbedjenja. 
Download

линк