KAKO SE ZAŠTITI OD POŽARA?
Pitanje je staro koliko i civilizacija...
U današnje vreme ova zaštita obuhvata mnoge aspekte, a jedan od njih su sistemi automatske dojave i gašenja požara. TVI d.o.o. je
kompanija koja kroz različite organizacione oblike postoji od 1988. godine i bavi se projektovanjem, trgovinom, proizvodnjom, montazom
i održavanjem, upravo ovih sistema.
KOJA JE U STVARI NAMENA SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU I GAŠENJE POŽARA?
Njihova namena proizlazi iz osnovnog cilja protivpožarne zaštite, a to je da se spreči nastanak požara ili da se on ugasi u njegovoj
najranijoj fazi kada još nije naneo znatnije štete.
Sistemi za automatsku dojavu I gašenje požara su elektronski i mašinski sistemi koji služe da što ranije detektuju požar, detektujući neku
od njegovih osnovnih manifestacija (dim, temperaturu, svetlost plamena) i ako je potrebno koristeãi neko od sredstava za gašenje ugase
isti.
Prema funkciji oni se dele na sisteme za automatsku dojavu i sisteme za automatsko gašenje požara.
Sistemi za automatsku dojavu se u suštini sastoje od detektora, instalacije kojom su detektori povezani sa centralnim uredajem,
centralnog uredaja koji obraduje signale sa detektora i aktivira uredaje za signalizaciju i samih uredaja za signalizaciju. Sistemi za
gašenje požara se sastoje od spremnika sa sredstvo za gašenje, cevne instalacije i mlaznica kroz koje se sredstvo ispušta u štiãeni
prostor.
Aktiviranje sistema za automatsko gašenje vrši sistem za automatsku dojavu požara preko svojih izvršnih funkcija. Veliki broj kompanija
u svetu proizvodi ovu opremu i ona se razlikuje kako po kvalitetu tako i po ceni. Veliki deo ovog ogromnog asortimana TVI d.o.o. je
istestirala u svojim radionicama i na objektima na kojima je ta oprema montirana I održavana.
Kroz projektovanje, montažu i održavanje velikog broja tipova opreme došlo se punog saznanja o svim njenim dobrim i lošim stranama.
Taj ogromni fond znanja skupljan kroz dug vremenski period iskorišãen je za osnovni cilj poslovanja naše kompanije, odabrati i proveriti
tipove opreme razlièitih proizvodaèa i najkvaliteniji naèin ih uèiniti dostupnim krajnjem korisniku po povoljnim cenema.
Upravo zbog toga TVI d.o.o. nije nikada zastupao jednog prizvodaèa ili jedan ‚‚brand‚‚ već je nastojao da iz ogromnog dostupnog
asortimana odabere najbolje po povoljnim cenama i od svog vlastitog kvalitetnog rada napravi ‚‚brand‚‚ s ciljem da krajnji korisnik nema
potrebu da razmišlja o izboru opreme koju ne poznaje, već da sa puno poverenja taj izbor i njenu montažu prepusti nama.
ODABIR SISTEMA I ELEMENATA ZA SISTEM ZA AUTOMATSKU DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
Veliki asortiman centrala i detektora požara može potencijalnog kupca ili projektanta dovesti u zabunu. Koju centralu odabrati, koji
detektror, adresibilni ili konvencionalni sistem, C-TEC centralu ili Kentec Syncro, optički, termički ili kombinovani detektor?
Ovo su pitanja na koja mora da odgovori kompetentno, jer u protivnom može da se desi da automatski sistem ne obavi svoj zadatak,
kada je to potrebno.
Nekoliko osnovnih kriterijuma treba primeniti kod tog ozbora:
 Konvencionalni sistemi se primenjuju kod jednostavnih objekata sa manje od 60 različitih detektora
 Adresibilni sistemi se primenjuju kod većih objekata sa više od 60 detektora
 Površina pokrivanja jednog automatskog detektora je od 20 do 80 m2, u zavisnosti od ugroženosti objekta i visine montaže
 Optičko dimni detektori se primenjuju u većini uobičajenih situacija i reaguju na pojavu dima
 Optičko plameni detektori se primenjuju kada su u pitanju otvoreni prostori ili eventualni požari sa brzom pojavom plamena i
reaguju na svetlost plamena
 Termički detektori se primenjuju kada u štićenom prostoru ima sitnih čestica koje mogu da aktiviraju optički detektor; reaguju na
porast temperature (garaže, industrija i sl.)
 Kombinovani optičko termički detektori, reaguju na temperaturu i dim i postavljaju se na mesta gde je moguća pojava požara



sa dimom ili sa brzim razvojem visoke temperature bez pojave dima, odnosno u prostore od posevne važnosti (skladišta lako
zapaljivih tečnosti, server sale i sl.)
Linijski IC detektori se primenjuju u prostorima velikih dimenzija i visine, zbog lakše montaže i održavanja, reaguju na pojavu
dima
Linijski detektori sa termo osetljivim kablovima, montiraju se u prostore, sa teškim uslovima eksploatacije i održavanja (tuneli,
industrija, silosi, prenosni trakasti transporteri, eskalatori, kablovski kanali i sl.)
Aspiracioni laserski sistemi za detekciju primenjuju se u čistim prostorijama u kojima postoji potreba za instalacijom visoko
osetljivih sistema za detekciju (medicinski kabineti za snimanje, server sale, rack ormani...)
Ne upuštajući se u komplikovane teoretske rasprave navešćemo najčešće korišćenu opremu koja se implementira u najrazličitijim
sistemskim rešenjima.
Kako je proizvodni i prodajni asportiman kompanija sa kojima privredno društvo TVI d.o.o. sarađuje znatno širi nego što možemo da
prikažemo u ovom katalogu pozivamo Vas da nas kontaktirate za sva pitanja i nejasnoće vezano za projektovanje, implementaciju i
servisiranje tehničkih sistema zaštite.
Milan Ljubojević dipl. ing. el.
Direktor
ANALOGNO ADRESIBILNE CENTRALE ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA
Centrala za detekciju požara Kentec Syncro AS Lite
BS EN54-2/4
Dostupna u verziji sa jednom petljom bez mogućnosti proširenja sa Vega protokolom (240 elemenata po petlji)
Mogućnost podešavanja programskih parametara centrale putem računara (Windows®)
Podseduje 3 programabilna beznaponska izlaza i 2 programabilna naponska kontrolisana izlaza
Poseduje 2 programabilna ulaza
Moguće individualno podešavanje nivoa zaprljanosti za sve automatske javljače požara
Centrala za detekciju požara Kentec Syncro AS
BS EN54-2/4
Dostupna u verziji sa jednom i dve petlje bez mogućnosti proširenja sa Vega protokolom (240 elemenata po petlji)
Mogućnost podešavanja programskih parametara centrale putem računara (Windows®)
Podseduje 3 programabilna beznaponska izlaza i 2 programabilna naponska kontrolisana izlaza
Poseduje 2 programabilna ulaza
Moguće individualno podešavanje nivoa zaprljanosti za sve automatske javljače požara
Moguće umrežavanje centrala i mrežnih ripitera posredstvom serijskog RS485 protokola (potrebna opciona kartica)
Moguće umrežavanje centrala i mrežnih ripitera putem ethernet-a
Moguće priključenje na softver za grafički nadzor i kontrolu Kentec Syncro Guide
Moguće priključenje štampača unutar kućišta centrale (opcija)
Moguče priključenje serijskih modula (relejni modul, modul konvencionalne zone, modul za kontrolu sirena, ripiter)
Centrala za detekciju požara Kentec Syncro
BS EN54-2/4
Dostupna u verziji sa 2, 4, 6 i 8 petlji sa mogućnosti proširenja sa Vega protokolom (240 elemenata po petlji)
Mogućnost podešavanja programskih parametara centrale putem računara (Windows®)
Podseduje 3 programabilna beznaponska izlaza i 2 programabilna naponska kontrolisana izlaza
Poseduje 2 programabilna ulaza
Moguće individualno podešavanje nivoa zaprljanosti za sve automatske javljače požara
Moguće umrežavanje centrala i mrežnih ripitera posredstvom serijskog RS485 protokola (potrebna opciona kartica)
Moguće umrežavanje centrala i mrežnih ripitera putem ethernet-a
Moguće priključenje na softver za grafički nadzor i kontrolu Kentec Syncro Guide
Moguće priključenje štampača unutar kućišta centrale (opcija)
Moguče priključenje serijskih modula (relejni modul, modul konvencionalne zone, modul za kontrolu sirena)
ANALOGNO ADRESIBILNE CENTRALE ZA ADRESIBILNU DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
Centrala za detekciju i gašenje požara Kentec Syncro XT
BS EN54-2/4 i EN12094
Dostupna u verziji sa jednom petljom bez mogućnosti proširenja sa Vega protokolom (240 elemenata po petlji)
Jedan sektor gašenja kontrolisan od strane integrisanog modula gašenja
Mogućnost podešavanja programskih parametara centrale putem računara (Windows®)
Poseduje ulaz za aktiviranje, blokiranje ili zadršku automatskog gašenja
Poseduje programabilni kontrolisani naponski izlaz za priključenje zvučne i svetlosne signalizacije
Poseduje dva programabilna kontrolisana izlaza za kontrolisanje “master” i “slave” elektro ventila na spremnicima
Poseduje ulaz za priključenje presostata i kontrole ispucavanja gasa
Podseduje 3 programabilna beznaponska izlaza i 2 programabilna naponska kontrolisana izlaza
Poseduje 2 programabilna ulaza
Moguće individualno podešavanje nivoa zaprljanosti za sve automatske javljače požara
Moguće umrežavanje centrala i mrežnih ripitera posredstvom serijskog RS485 protokola (potrebna opciona kartica)
Moguće umrežavanje centrala i mrežnih ripitera putem ethernet-a
Moguće priključenje na softver za grafički nadzor i kontrolu Kentec Syncro Guide
Moguće priključenje štampača unutar kućišta centrale (opcija)
Moguče priključenje serijskih modula (relejni modul, modul konvencionalne zone, modul za kontrolu sirena)
Centrala za detekciju i gašenje požara Kentec Syncro XT
BS EN54-2/4 i EN12094
Dostupna u verziji sa jednom ili dve petlje bez mogućnosti proširenja sa Vega protokolom (240 elemenata po petlji)
Jedan, dva, tri ili četri sektora gašenja kontrolisan od strane integrisanog modula gašenja
Mogućnost podešavanja programskih parametara centrale putem računara (Windows®)
Poseduje ulaz za aktiviranje, blokiranje ili zadršku automatskog gašenja
Poseduje programabilni kontrolisani naponski izlaz za priključenje zvučne i svetlosne signalizacije
Poseduje dva programabilna kontrolisana izlaza za kontrolisanje “master” i “slave” elektro ventila na spremnicima
Poseduje ulaz za priključenje presostata i kontrole ispucavanja gasa
Podseduje 3 programabilna beznaponska izlaza i 2 programabilna naponska kontrolisana izlaza
Poseduje 2 programabilna ulaza
Moguće individualno podešavanje nivoa zaprljanosti za sve automatske javljače požara
Moguće umrežavanje centrala i mrežnih ripitera posredstvom serijskog RS485 protokola (potrebna opciona kartica)
Moguće umrežavanje centrala i mrežnih ripitera putem ethernet-a
Moguće priključenje na softver za grafički nadzor i kontrolu Kentec Syncro Guide
Moguće priključenje štampača unutar kućišta centrale (opcija)
Moguče priključenje serijskih modula (relejni modul, modul konvencionalne zone, modul za kontrolu sirena)
DODATNA OPREMA ZA UPRAVLJANJE I SIGNALIZACIJU
Paralelni terminal za upravljanje sistemom- klasični
Mogućnost paralelnog upravljanja i nadzora nad samo jednim centralnim uređajem
Povezivanje sa centralnim uređajem posredstvom RS485 komunikacione magistrale
Moguće priključenje maksimalno 15 panela na jedan centralni uređaj
Dostupan u verziji sa sopstvenim napojnim modulom ili vez njega (napajanje iz centralnog uređaja)
Mogućnost pune kontrole funkcija centralnog uređaja za automatsku dojavu požara
Paralelni terminal za upravljanje sistemom- mrežni
Mogućnost paralelnog upravljanja i nadzora u mreži koja može podržati ukupno 64 uređaa
Povezivanje sa centralnim uređajem posredstvom RS485 komunikacione magistrale
Za povezivanje sa centralnim uređajem neophodna je mrežna karta K555
Dostupan u verziji sa sopstvenim napojnim modulom ili vez njega (napajanje iz centralnog uređaja)
Mogućnost pregleda događaja i utišavanja interne zujalice (bez mogućnosti upravljanja centralnim uređajem)
Software za grafički monitoring protivpožarnog sistema Kentec Syncro Guide V3
Windows® orijentisani software kompatibilan sa operativnim sistemima Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Mogućnost kontrole do 64 panela
Komplet uključuje sve potrebne interfejse za povezivanjem i harversku zaštitnu ploču
Moguće upacivanje do 100 grafičkih mapa u CAD formatu
Moguća kontrola nad protivpožarnim centralama koje su predmet nadzora
Moguća komunikacija sa računarom preko Ethernet-a (opcija)
ANALOGNO ADRESIBILNI PERIFERNI ELEMENTI ZA DETEKCIJU POŽARA
Automatski javljač požara optički Altair A1000
LPCB, VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
v
2 LED za indikaciju stanja detektora
Radni napon 15-40VDC
Dimenzija 60mmx130mm
Moguće priključenje konvencionalnih paralelnih indikatora
Integrisan izolator kratkog spoja u detektoru požara
Potrošnja u mirnom stanju 100uA, potrošnja u alarmnom stanju 4mA
Korišćenje klasičnog podnožja LAB-1000
Automatski javljač požara termički Argus Altair A3500
LPCB, VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
2 LED za indikaciju stanja detektora
Radni napon 15-40VDC
Dimenzija 60mmx130mm
Moguće priključenje konvencionalnih paralelnih indikatora
Integrisan izolator kratkog spoja u detektoru požara
Potrošnja u mirnom stanju 100uA, potrošnja u alarmnom stanju 4mA
Korišćenje klasičnog podnožja LAB-1000
Automatski javljač požara optičko- termički Argus Altair A2000
LPCB, VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
2 LED za indikaciju stanja detektora
Radni napon 15-40VDC
Dimenzija 60mmx130mm
Moguće priključenje konvencionalnih paralelnih indikatora
Integrisan izolator kratkog spoja u detektoru požara
Potrošnja u mirnom stanju 100uA, potrošnja u alarmnom stanju 4mA
Korišćenje klasičnog podnožja LAB-1000
Automatski javljač požara optički Argus Vega Lite VL100
LPCB, VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
1 LED za indikaciju stanja detektora
Radni napon 15-40VDC
Dimenzija 60mmx130mm
Moguće priključenje konvencionalnih paralelnih indikatora
Bez izolatora kratkog spoja u detektoru
Potrošnja u mirnom stanju 100uA, potrošnja u alarmnom stanju 4mA
Korišćenje klasičnog podnožja VB-100
Automatski javljač požara termički Argus Vega Lite VL350
LPCB, VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
1 LED za indikaciju stanja detektora
Radni napon 15-40VDC
Dimenzija 60mmx130mm
Moguće priključenje konvencionalnih paralelnih indikatora
Bez izolatora kratkog spoja u detektoru
Potrošnja u mirnom stanju 100uA, potrošnja u alarmnom stanju 4mA
Korišćenje klasičnog podnožja VB-100
Automatski javljač požara optičko- termički Argus Vega Lite VL200
LPCB, VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
2 LED za indikaciju stanja detektora
Radni napon 15-40VDC
Dimenzija 60mmx130mm
Moguće priključenje konvencionalnih paralelnih indikatora
Bez izolatora kratkog spoja u detektoru
Potrošnja u mirnom stanju 100uA, potrošnja u alarmnom stanju 4mA
Korišćenje klasičnog podnožja VB-100
Ručni javljač požara sa izolatorom Argus MCP-100
LPCB, VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
Resetabilan alarmni element
Radni napon 15-40VDC
Dimenzija 150mmx54mm
Potrošnja u mirnom stanju 70uA, potrošnja u alarmnom stanju 6mA
ANALOGNO ADRESIBILNI PERIFERNI ELEMENTI ZA IZVRŠNE FUNKCIJE
Jednokanalni nadzirani ulazni modul Argus
VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
Radni napon 15-40VDC, potrošnja u mirnom stanju 120uA, potrošnja u alarmnom stanju 6mA
Integrisan izolator kratkog spoja u elementu
Dostupan u DIN i mini verziji
Jednokanalni nadzirani izlazni modul Argus
VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
Radni napon 15-40VDC, potrošnja u mirnom stanju 120uA, potrošnja u alarmnom stanju 6mA
Integrisan izolator kratkog spoja u elementu
Dostupan u DIN i mini verziji
Jednokanalni izlazni modul sa releom tipa “C” Argus
VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
Radni napon 15-40VDC, potrošnja u mirnom stanju 120uA, potrošnja u alarmnom stanju 6mA
Integrisan izolator kratkog spoja u elementu
Dostupan u DIN i mini verziji
Jednokanalni nadzirani ulazno izlazni modul Argus
VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
Radni napon 15-40VDC, potrošnja u mirnom stanju 120uA, potrošnja u alarmnom stanju 6mA
Integrisan izolator kratkog spoja u elementu
Dostupan u DIN i mini verziji
Četvorokanalni ulazno/izlazni modul Argus
VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
Radni napon 15-40VDC, potrošnja u mirnom stanju 150uA, potrošnja u alarmnom stanju 6mA
Integrisan izolator kratkog spoja u elementu
Dostupan u DIN i mini verziji
Modul konvencionalne zone Argus
VdS
Vega protokol- maksimalno 240 elemenata po detekcionoj petlji
Mogućnost automatskog adresiranja sa panela ili adresiranja putem programatora
Radni napon 15-40VDC, potrošnja u mirnom stanju 500uA, potrošnja u alarmnom stanju 6mA
Integrisan izolator kratkog spoja u elementu
Dostupan u samo u verziji prikazanoj na slici
KONVENCIONALNE CENTRALE ZA AUTOMATSKU DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
Centrala za detekciju i gašenje požara Kentec Sigma XT
BS EN54-2/4 i EN12094
Dostupna u verziji sa 3 detekcione zone (dve u dvozonskoj zavisnosti)
Kontrola jednog sektora gašenja
Poseduje ulaz za aktiviranje, blokiranje ili zadršku automatskog gašenja
Poseduje programabilni kontrolisani naponski izlaz za priključenje zvučne i svetlosne signalizacije
Poseduje dva programabilna kontrolisana izlaza za kontrolisanje “master” i “slave” elektro ventila na spremnicima
Poseduje ulaz za priključenje presostata i kontrole ispucavanja gasa
Poseduje ulaz za aktiviranje, blokiranje ili zadršku automatskog gašenja
Poseduje programabilni kontrolisani naponski izlaz za priključenje zvučne i svetlosne signalizacije
Poseduje dva programabilna kontrolisana izlaza za kontrolisanje “master” i “slave” elektro ventila na spremnicima
Podešavanje programskih parametara sistema vrši se posredstvom upravljačkog panela
Poseduje relejni izlaz za grešku, lokalni alarm i alarm
Centrala za detekciju i gašenje požara Kentec Sigma XT+
BS EN54-2/4 i EN12094
Dostupna u verziji sa 2, 4, 6 i 8 detekcionih zona
Dostupna u verziji sa 1, 2, 3 i 4 sektora gašenja
Poseduje ulaz za aktiviranje, blokiranje ili zadršku automatskog gašenja
Poseduje programabilni kontrolisani naponski izlaz za priključenje zvučne i svetlosne signalizacije
Poseduje dva programabilna kontrolisana izlaza za kontrolisanje “master” i “slave” elektro ventila na spremnicima
Poseduje ulaz za priključenje presostata i kontrole ispucavanja gasa
Poseduje ulaz za aktiviranje, blokiranje ili zadršku automatskog gašenja
Poseduje programabilni kontrolisani naponski izlaz za priključenje zvučne i svetlosne signalizacije
Poseduje dva programabilna kontrolisana izlaza za kontrolisanje “master” i “slave” elektro ventila na spremnicima
Podešavanje programskih parametara sistema vrši se posredstvom upravljačkog panela
Poseduje relejni izlaz za grešku, lokalni alarm i alarm
Centrala za detekciju i gašenje požara Inim SmartLine 020/036
IMQ sertifikat o usklađenosti sa EN54-2, EN54-4
Dostupna u dve verzije od kojih u oba slučaja osnovna uključuje 4 zone sa mogućnošću proširenja
Programabilni tranzistorski izlaz za svaku zonu (max 100mA)
Svaka zona može biti ulaz za proporcionalne detektore gasa 4-20mA
Jedan kontrolisani naponski izlaz 24VDC
Jedan kontrolisani naponski izlaz 12VDC
Mogućnost proširenja do 20 odnosno 36 zona (opcija korišćenjem modula INIM Smart Line 8Z)
Mogućnost regulacije naponskih nivoa za alarm i smetnju *
Moguće priključenje na softver za grafički nadzor i kontrolu Inim SmartLook
Mogućnost podešavanja programskih parametara centrale putem računara (Windows®)
Mogućnost instalacije modula za gašenje požara (opcija korišćenjem modula Inim SmartLetLoose/ONE)
Mogućnost povezivanja na maksimalno četri ripitera posredstvom RS485
Mogućnost kontrole i nadzora centrale putem ethernet modula (opcija korišćenjem modula Inim SmartLAN/485)
Česti su zahtevi korisnika koji se odnose na zamenu starih konvencionalnih sistema za automatsku dojavu požara novim
mikroprocesorskim sistemima pri čemu zbog izuzetno visoke cene skladištenja starih jonizacionih javljača žele da zadrže perifernu
opremu za detekciju. Budući da je na našem tržišti prisutan izuzetno veliki broj različitih tipova opreme javlja se problem vezan za
razlličite naponske nivoe koje diktiraju pojava alarma i greške. (na pr. kada javljač indikuje stanje alarma centrala zbog različitog
naponskog nivoa taj događaj signalizira kao grešku). Centralni uređaji kompanije Inim imaju mogućnost da bez obzira na tip javljača i
njegov radni napon (12VDC ili 24VDC) prilagode naponske nivoe i omoguće funkcionalnost starih javljača na novoj centrali.
KONVENCIONALNI PERIFERNI ELEMENTI ZA DETEKCIJU POŽARA
Automatski javljač požara sa podnožjem- Horing Q01
LPCB
Radni napon 12-30VDC
Kompatibilni sa većinom konvencionalnih centrala za dojavu i gašenje požara
Potrošnja u mirnom stanju 75uA, potrošnja u alarmnom stanju 40mA
Dve diode za signalizaciju stanja detektora
Moguće priključenje paralelnog indikatora
Automatski javljač požara sa podnožjem- Horing Q06
LPCB
Radni napon 12-30VDC
Kompatibilni sa većinom konvencionalnih centrala za dojavu i gašenje požara
Potrošnja u mirnom stanju 95uA, potrošnja u alarmnom stanju 40mA
Dve diode za signalizaciju stanja detektora
Moguće priključenje paralelnog indikatora
Automatski javljač požara sa podnožjem- Horing Q05
LPCB
Radni napon 12-30VDC
Kompatibilni sa većinom konvencionalnih centrala za dojavu i gašenje požara
Potrošnja u mirnom stanju 85uA, potrošnja u alarmnom stanju 40mA
Dve diode za signalizaciju stanja detektora
Moguće priključenje paralelnog indikatora
Ručni javljač požara- crveni- GLT Exports Zeta ZT-CP3/R
LPCB
Resetablini element za alarmiranje
Radni napon 9-30VDC
Potrošnja u alarmnom stanju 35mA
Mogućnost postavljanja zaštitne plastike na kućište javljača (opcija)
Ručni javljač požara za spoljašnju montažu- crveni- GLT Exports Zeta ZT-CP3/R
LPCB
Resetablini element za alarmiranje
Radni napon 9-30VDC
Potrošnja u alarmnom stanju 35mA
Mogućnost postavljanja zaštitne plastike na kućište javljača (opcija)
Ručni javljač požara za aktiviranje gašenja- žuti- GLT Exports Zeta ZT-CP3/Y
LPCB
Resetablini element za alarmiranje
Radni napon 9-30VDC
Potrošnja u alarmnom stanju 35mA
Mogućnost postavljanja zaštitne plastike na kućište javljača (opcija)
Ručni javljač požara za blokiranje gašenja- plavi- GLT Exports Zeta ZT-CP3/B
LPCB
Resetablini element za alarmiranje
Radni napon 9-30VDC
Potrošnja u alarmnom stanju 35mA
Mogućnost postavljanja zaštitne plastike na kućište javljača (opcija)
KONVENCIONALNI PERIFERNI ELEMENTI ZA ZVUČNU SIGNALIZACIJU
Konvencionalna sirena- Horing AH-03127-S
LPCB
Radni napon 17-28VDC
Potrošnja u alarmnom stanju 14.5mA
Mogućnost regulacije jačine tona od 0-20dB
Maksimalna snaga 114dB
Stepen zaštite IP44
Konvencionalna sirena sa blicerom- Horing AH-03127-BS
LPCB
Radni napon 17-28VDC
Potrošnja u alarmnom stanju 14.5mA
Mogućnost regulacije jačine tona od 0-20dB
Maksimalna snaga 114dB
Stepen zaštite IP44
KONVENCIONALNI PERIFERNI ELEMENTI ZA DETEKCIJU POŽARA ZA SPECIJALNE NAMENE
LINIJSKI DETEKTORI DIMA
Primena linijskih detektora dima preporučuje se u svim onim prostoriima u kojima zbog velike visine i načina korišćenja prostora nije
moguće korišćenje klasičnih tačkastih javljača požara (magacinski prostori, hale, proizvodna postrojenja...). Prodajni asortiman
privrednog društva TVI d.o.o. Čine specijalizovani proizvodi engleske kompanija Fire Fighting Enterprises i francuske kompanije SD3.
Proizvodi kompanije Fire Fighting Enterprise nude mogućnost da se na jedan kontroler povežu do 4 glave za detekciju i da se kompletno
podešavanje, nivelacija i sinhronizacija rade sa zemlje posredstvom kontrolera. Ostvarivanje veze između kontrolera i glave za detekciju
vrši se korišćenjem dvožičnog instalacionog kabla.
Proizvodi kompanije SD3 predstavljaju nešto klasičnije rešenje koje ne nudi mogućnost kontrole sa udaljene lokacije.
Linijski detektor dima Fire fighting enterprise FIRERAY®
VdS, FM, UL
Linijski detektor sa pasivnim reflektorom
Domet linijskog detektora od 8m do 100m
Radni napon 14-28VDC
Mogućnost podešavanja u 3 ose glave linijskog detektora sa kontrolera
Mogućnost povezivanja 4 glave linijskog detektora na jedan kontroler (posredstvom dvožičnog instalacionog kabla)
Beznaponski izlaz za alarm i grešku
Dostupni opcioni elementi za zaštitu komponenti sistema (mreže i poklopci)
Linijski detektor dima SD3 DLFBe-R
CE, Declaration of confirmirty
Linijski detektor sa pasivnim reflektorom
Domet linijskog detektora od 3m do 100m
Radni napon 12-30VDC
Beznaponski izlaz za alarm i grešku
Dostupni opcioni elementi za zaštitu komponenti sistema (mreže i poklopci)
LINEARNA DETEKCIJA TEMPERATURE- TERMO KABLOVI
Postoji jako puno situacija kada nije moguće koristiti klasične tačkaste javljače poža, na pr. objekti u kojima postoji velika koncentracija
prašine, objekti u kojima postoji visoka koncentracija vlage, objekti u kojima se može javiti magla kao i objekti izloženi velikim
vibracijama. Takođe , postoji jako puno lokacija na kojima se nakon inicijalne instalacije opreme tj. tačkastim javljačima zbog
specifičnosti objekta više ne može prići opremi u svrhu testiranje, održavanja ili eventualnog servisiranja.
Za sve ove slučajeve idealno rešenje je primena odgovarajućih senzorskih kablova koji su dostupni u dve varijante, standarnoj i varijanti
za traženje vruće tačke.
Linearni sistemi za detekciju temperature GLT Exports LDM9816/F
Declaration of confirmirty
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)
Radni napon 24VDC
Minimalna dužina termokabla 50m, maksimalna dužina kabla 100m
Beznaponski izlaz za pred-alarm, alarm i grešku
Dostupni opcioni elementi za terminaciju, nastavljanje i fiksiranje temperaturno osetljivog kabla
Dostupno više vrsta temperaturno osetljivih kablova prilagođenih različitim sistemskim rešenjima
USISNI SISTEMI ZA DETEKCIJU POŽARA
Usisni sistemi za detekciju požara danas se ubrajaju u najpouzdanija i tehnički najsavremenija sistemska rešenja za detekciju požara.
Predstavljaju idealno rešenje za sve prostore u kojima zbog specifičnosti opreme ili procesa koji se u njima odvijaju nije moguće postavitii
klasične javljače požara (čiste sobe, medicinski kabineti sa različitim vrstama skenera i magneta, računski centri, visoko regalna
skladišta...).
Prednosti aspiracione tehnologije:
• Visoka pouzdanost
• Izuzetno visok stepen osetljivosti na dim
• Mogućnost podešavanja osetljivosti u skladu sa zahtevima klijenata
• Velika brzina detekcije
• Mogućnost implementacije u različitim sredinama
• Montaža u teško dostupnim sredinama u kojima nije moguće postaviti klasičnu opremu
Princip funkcionisanja usisnih sistema za detekciju požara zasniva se na konstantnom uzorkovanju vazduha kroz otvre za uzorkovanje ili
kapilarni cevovod nakon čega se vazduh transportuje kroz detekcioni cevovod i njegovu analizu posredstvom laserskog detektora dima.
Centralni uređaj vrši obradu podataka dobijenih od strane detektora i na osnovu dobijenih rezultata vrši aktiviranje unapred definisanih
operacija.
Australijska kompanija Xtralis čije privredno društvo TVI d.o.o. autorizovani distributer za Srbiju predstavlja najvećeg svetskog
proizvođača aspiracionih sistema za detekciju požara čiji prodajni asortiman čine proizvodi podeljeni u dve kategorije: VESDA i ICAM.
Dizajn sistema i ostali hidraulički proračuni vrše se korišćenjem besplatnog specijalizovanog software-a Xtralis Vesda Aspire 2.
Menjanje programskih parametara usisnih detektora, dijagnostika stanja sistema i eventualno održavanje i servisiranje vrši se
posredstvom specijalizovanog software-a Vesda Vesda System Configurator VSC koji je dostupan licima koja su prošla specijalizovanu
obuku od strane Xtralis-a.
Primeri implementacije usisnih detektora:
VESDA LASER PLUS- VLP
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Plus VLP-400
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa četri usisne grane i jednom laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)- Xtralis VSC
Indikacija stanja sistema posredstvom dve ugrađene diode (alarm i greška)
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager VSM4
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.005-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 200m
7 beznaponskih progrmabilnih izlaza
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica Vesda VIC-010)
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Plus VLP-002
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa četri usisne grane i jednom laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)- Xtralis VSC
Indikacija stanja sistema posredstvom ugrađenog LED ekrana
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager VSM4
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.005-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 200m
7 beznaponskih progrmabilnih izlaza
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica Vesda VIC-010)
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Plus VLP-214
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa četri usisne grane i jednom laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)- Xtralis VSC
Indikacija i kontrola stanja sistema posredstvom ugrađenog LED ekrana
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager VSM4
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.005-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 200m
7 beznaponskih progrmabilnih izlaza
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica Vesda VIC-010)
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
VESDA LASER SCANNER- VLS
Tehnička razlika između opreme VLP i VLS je u tome što VLP detektori bez obzira na postojanje 4 otvora za priključenje detekcionog
cevovoda ne znaju iz kog je detekcionog cevovoda došao uzorak koji sadrži čestice dima. Nasuprot tome VLS oprema vrši uzorkovanje
vazduha iz istog broja usisnih otvora pri čemu prilikom uzorkovanja iz jednog otvora ostali biraju zatvoreni.
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Plus VLS-600/VLS-700
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa četri usisne grane i jednom laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)- Xtralis VSC
Indikacija stanja sistema posredstvom dve ugrađene diode (alarm i greška)
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager VSM4
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.005-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 200m
7 beznaponskih programabilnih izlaza/12 beznaponskih programabilnih izlaza
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica Vesda VIC-010)
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Plus VLS-204/VLS-304
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa četri usisne grane i jednom laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)- Xtralis VSC
Indikacija stanja sistema posredstvom ugrađenog LED ekrana
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager VSM4
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.005-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 200m
7 beznaponskih programabilnih izlaza/12 beznaponskih programabilnih izlaza
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica Vesda VIC-010)
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Plus VLP-214
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa četri usisne grane i jednom laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)- Xtralis VSC
Indikacija i kontrola stanja sistema posredstvom ugrađenog LED ekrana
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager VSM4
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.005-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 200m
7 beznaponskih programabilnih izlaza/12 beznaponskih programabilnih izlaza
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica Vesda VIC-010)
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
VESDA LASER FOCUS- VLF
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Focus VLF-250
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa jednom usisnom granom i jednim laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)
Indikacija stanja sistema posredstvom ugrađenog LED ekrana
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.025-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 25m
Beznaponski izlaz alarm, greška i programabilni izlaz
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica)
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Focus VLF-500
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa jednom usisnom granom i jednim laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)
Indikacija stanja sistema posredstvom ugrađenog LED ekrana
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.025-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 50m
Beznaponski izlaz alarm, greška i programabilni izlaz
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica)
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
VESDA LASER COMPACT
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Laser Compact VLC-505VN/VLC-500RO
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa jednom usisnom granom i jednim laserskim detektorom
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)
Indikacija stanja sistema posredstvom 5 LED
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis VSM4 *samo VLC-505VN
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.005-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø25mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 80m
Beznaponski izlaz alarm, greška i programabilni izlaz
Mogućnost umrežavanja u VesdaNET (potrebna dodatna kartica)/nema mogućnost umrežavanja
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
Dostupan model u verziji za montažu objektima na vodi
Dostupan model u verziji za montažu eksplozivno ugrženim sredinama
VESDA FIRE TRACER- VFT 15
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Fire Tracer VFT-15
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa 15 usisnih cevi
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)
Indikacija stanja sistema posredstvom ugrađenog LED ekrana
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager
Mogućnost rada u klasama detekcije A, B i C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.01-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø6mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 50m (po jednom izvodu)
Beznaponski izlaz alarm, greška i programabilni izlaz
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
Aspiracioni sistem za detekciju požara Xtralis Vesda Fire Tracer VFT-15C
LPCB, UL, ULC, VdS
Laserski aspiracioni detektor dima dostupan u verziji sa 15 usisnih cevi
Mogućnost softverskog dizajna aspiracionog cevovoda (Windows®)- Xtralis Vesda Aspire 2
Mogućnost podešavanja programskih parametara kontrolera putem računara (Windows®)
Indikacija stanja sistema posredstvom ugrađenog LED ekrana
Mogućnost nadzora stanja sistema putem računara (Windows®)- Xtralis Vesda System Manager
Mogućnost rada u klasi C u skladu sa SRPS EN54:20
Mogućnost podešavanja osetljivosti u opsegu 0.3-20.00% obs/m
Otvori za aspiracioni cevovod prilagođeni prečniku cevi Ø6mm
Maksimalna dužina aspiracionog cevovoda 50m (po jednom izvodu)
Beznaponski izlaz alarm, greška i programabilni izlaz
Zahteva eksterno napajanje 24VDC/3A
KONVENCIONALNE CENTRALE ZA DETEKCIJU UGLJEN MONOKSIDA
Centrala za detekciju ugljen monoksida Cofem CC0115DVB
UNE 23300/84
Jedna zona za priključenje detektora bez mogućnosti proširenja
Mogućnost instalacije do maksimalno 15 detektora DCO po zoni detekcije
Dva programabilna beznaponska izlaza za kontrolu ventilacije (za svaku zonu)
Jedan naponski izlaz 24VDC (za svaku zonu)
Centrala poseduje punjač akumulatorskih baterija
Menjanje programskih parametara centrale posredstrvom funkcijskih tastera na prednjoj ploči
Moguće ručno uključenje/isključenje ventilacije
Koncentracija CO se prikazuje na trocifrenom LED displeju i odnosi se zbir koncentracija na svim detektorima
Centrala za detekciju ugljen monoksida Cofem CC222DVB
UNE 23300/84
Dve zone za priključenje detektora bez mogućnosti proširenja
Mogućnost instalacije do maksimalno 22 detektora DCO po zoni detekcije
Dva programabilna beznaponska izlaza za kontrolu ventilacije (za svaku zonu)
Jedan naponski izlaz 24VDC (za svaku zonu)
Centrala poseduje punjač akumulatorskih baterija
Menjanje programskih parametara centrale posredstrvom funkcijskih tastera na prednjoj ploči
Moguće ručno uključenje/isključenje ventilacije
Koncentracija CO se prikazuje na trocifrenom LED displeju i odnosi se zbir koncentracija na svim detektorima
Centrala za detekciju ugljen monoksida Cofem CC322DVB
UNE 23300/84
Tri zone za priključenje detektora bez mogućnosti proširenja
Mogućnost instalacije do maksimalno 22 detektora DCO po zoni detekcije
Dva programabilna beznaponska izlaza za kontrolu ventilacije (za svaku zonu)
Jedan naponski izlaz 24VDC (za svaku zonu)
Centrala poseduje punjač akumulatorskih baterija
Menjanje programskih parametara centrale posredstrvom funkcijskih tastera na prednjoj ploči
Moguće ručno uključenje/isključenje ventilacije
Koncentracija CO se prikazuje na trocifrenom LED displeju i odnosi se zbir koncentracija na svim detektorima
Centrala za detekciju ugljen monoksida Cofem CC422DVB
UNE 23300/84
Četri zone za priključenje detektora bez mogućnosti proširenja
Mogućnost instalacije do maksimalno 22 detektora DCO po zoni detekcije
Dva programabilna beznaponska izlaza za kontrolu ventilacije (za svaku zonu)
Jedan naponski izlaz 24VDC (za svaku zonu)
Centrala poseduje punjač akumulatorskih baterija
Menjanje programskih parametara centrale posredstrvom funkcijskih tastera na prednjoj ploči
Moguće ručno uključenje/isključenje ventilacije
Koncentracija CO se prikazuje na trocifrenom LED displeju i odnosi se zbir koncentracija na svim detektorima
Automatski detektor ugljen monoksida- Cofem DCO
UNE 23300/84
Detektor radi na principu poluprovodničkog senzora
Provodnost SnO2 poluprovodnika koji formira senzor varira u zavisnosti od koncentracije CO u atmosferi
Podnožje detektora se povezuje dvožilnim kablom sa centralom
Dvobojna LED za indikaciju stanja u kome se detektor nalazi
Download

KAKO SE ZAŠTITI OD POŽARA? Pitanje je staro koliko i