Uputstvo za koriscenje
MM-063 DIGITALNI MULTIMETAR
Opšte karaktaristike:
-displej 3,5 digita,tečni kristalni displej
-automatski prikaz negativnog polariteta
-automatsko resetovanje
-brzina uzorkovanja 3/sekund
-Priikaz preopterećenja sa ,,1” ili ,,-1” titl
-nizak napon baterije
simbol
-baterija 1 kom. od 9V baterija 6F22 tipa
-II.klasifikacija za zaštitu od električnog udara, dvostruka izolacija
-radno okruženje 0-40°C sa max. RH<80%
-temperatura skladištenja 10-50°C sa max. RH<80%
-dimenzije: 189x93x35mm
-težina 380g sa baterijom
Preciznost:
Preciznost ± (procenat prikazanog vrednosti + broj digita)23± na 5°C manje od 75% u slučaju relativne vlage.
DC napon
Opseg
Preciznost
200mV
2V
Rezolucija
0.1mV
±(0.5%+3)
1mV
20V
10mV
200V
100mV
1000V
±(1.0%+5)
1V
Impedancija:10MOhm
Zaštita protiv preopterećenja:
200mV opseg :250V DC/AC RMS
2-1000V opseg:1000V DC/AC RMS
AC napon
Opseg
Preciznost
Rezolucija
±(0.8%+5)
10mV
2V
20V
1mV
200V
750V
100mV
±(1.2%+5)
Ulazna impedancija:
2V opseg: 10M Ohm
20-700V opseg: 10M Ohm
Zaštita protiv preopterećenja:1000V DC/AC RMS
Frekvrencija:
1V
2-200V opseg:40-400Hz
750V opseg:40-200Hz
Prikazana vrednost: prosek vrednosti (RMS u slučaju sinus signala)
Otpor
Opseg
Preciznost
Rezolucija
200mV
±(0.8%+5)
0.1mV
2V
20V
1 mV
±(0.8%+3)
10 mV
200V
100 mV
1000V
1V
±(5%(rgd-10)+20)
Izlaz neopterećenjog napona:<3V
Zaštita protiv preopterećenja:250 DC /AC RMS
DC struja
Opseg
Preciznost
20uA
200uA
Rezolucija
00.1uA
±(0.8%+10)
0.1uA
2mA
1uA
20mA
10uA
200mV
±(1.2%+8)
100uA
2A
±(1.5%+5)
1mA
20A
±(2.5%+5)
10mA
Opseg
Preciznost
Rezolucija
20mA
±(1.0%+5)
10uA
200mA
±(2.0%+5)
100uA
Maximalni merni napon:200mV
Maximalna ulazna struja: 20A (maksimalno 10 skundi)
Zaštita protiv preopterećenja:2A/250V F brzi osigurač
PAŽNJA !Opseg 20A nije osiguran!
AC struja
2A
±(3.0%+5)
1mA
20A
±(3.0%+10)
10mA
Maximalni merni napon:200mV
Maximalna ulazna struja: 20A (maksimalno 10 skundi)
Zaštita protiv preopterećenja:2A/250V F brzi osigurač
PAŽNJA !Opseg 20A nije osiguran!
Frekventni opseg:40-200Hz
Prikazana vrednost: prosek vrednosti (RMS u slučaju sinus signala)
Kapacitivnost
Opseg
Preciznost
Rezolucija
200uF
±(5%+10)
100nF
Merna frekvrencija:150Hz
Zaštita protiv preopterećenja:360 DC /AC RMS
Test dioda
Opseg
Opis
Test status
Dioda meri početnu napetost
Pravac otvaranja DC struje
oko 1mA
Pravac zatvaranja DC napona
oko 3V
Zvuk se oglašava za
otpornosti <90Ω
Početna napetost oko 3V
Zaštita protiv preopterećenja:250V DC/AC
Upozorenje!Ne uključujte ulazni napon na multimetar!
Test tranzistora hFE
Opseg
hFE
Prikazno područje
Test status
Tranzistor meri faktor
strujno pojačanje (0-1000)
(Svi tipovi)
Bazna struja oko10uA,Vce
oko 3V
Korišćenje:
1.Proverite bateriju od 9 V,pa pritisnite dugme POWER.Ako je baterija prazna na displeju se pojavi simbol
.
2.Znak pored utičnice upozorava da ulazni napon ili struja ne prelazi pokaznu vrednost.Tako možete sprečiti povrede strujnih kola.
3.Postavite prekidač izbor funkciju na odgovarajući opseg,
4.Ako ne poznajete mernu struju,postavite prekidač izbor funkciju na najveci merni opseg,,pa se od toga vraćajte nazad dok ne
stignete do odgovarajuće vrednosti.
Funkcija kontaktno ispitivanje faze
1.Stavite prekidač izbor funkciju na mesto TEST.Pazite da u ovom merenju da prekidač izbor funkcija uvek ostalje u ovom položalju.
2.Crveni merni kabel prikjučiti u V ulaznu utičnicu.
3.Dodirati pipak na mernu tačku ,pazite da vam PRSTI OSTAJU IZNAD OZNAČENOG DELA!Ako je faza prisutna onda će multimetar
neprekidno oglašiti zvuk i lampica ispod HOLD lampica ce crveno svetliti i displej ce pokazati ,,1” titl.
Ako nije prisutna faza onda se na displeju vidi ,,000”.
Menenje napona DC i DC:
1.Prikjučite crni merni kabel na COM,crveni u V/Ohm/Hz utičnicu.
2.Postavite prekidač izbor funkciju na odgovarajuću V poziciju i prikjučite pipke paralerno sa izvor napona u vreme meranja.
Napomena:
a.Ako ne poznajete mernu struju,postavite prekidač izbor funkciju na najveci merni opseg,,pa se od toga vraćajte nazad dok ne
stignete do odgovarajuće vrednosti.
b.Ako se na displeju vidi samo ,,,1” ili ,,-1”,to ukazuje na preopterećenje.U ovom slučaju postavite prekidač izbor funkciju na veći
opseg.
c.Ne mojte prikjučiti na ulaz veći napon od DC 1000V/AC 700V RMS !Prikaz je moguć i sa većim naponima to šteti unutrašnja strujna
kola.
d.U vreme merenja nemojte dodirati strujna kola visokog napona.
Menenje struje DC i DC:
1.Prikjučite crni merni kabel na COM,crvenu u mA(max. 200mA ) ili 20A utičnicu,za merenje 200mA ili 20A.
2.Postavite prekidač izbor funkciju na odgovarajući opseg.
3. Za merenje prikjučite pipke redno na isvor struje.
4.Za merenje struje između 200mA i 10A pratite predhodne tačke,ali crveni merni kabel prikjučite u 20A utičnicu
Napomena:
a.Ako ne poznajete mernu struju,postavite prekidač izbor funkciju na najveci merni opseg,,pa se od toga vraćajte nazad dok ne
stignete do odgovarajuće vrednosti.
b.Ako se na displeju vidi samo ,,,1” ili ,,-1”,to ukazuje na preopterećenje.U ovom slučaju postavite prekidač izbor funkciju na veći
opseg.
c.Maksimalna ulazna struja 200mA ili 20A zavisi od izabranog ulaza.(Vreme testiranja maksimalno 15 sekundi!)Prevelika amperaža
istopi osigurač,on se mora menjati.Opseg 20A nije osigurano.
Merenje otpora
1.
2.
3.
4.
Prikjučite crni merni kabel na COM,crveni u V/Ohm/Hz utičnicu.
Postavite prekidač izbor funkciju na odgovarajući opseg.
Osigurati merno strujno kolo bez napona i prikjučite pipke paralerno sa mernim objektom.
Ulaz je maksimalna preopterećenje 250V RMS(maksimalno 10 sekundi)
Napomena:
a.Ako vrednost mernog otpora premašuje maksimalnu vrednost opsega i multimetar pokazuje preopterećenje (,,1”),izaberite veći
opseg.Kod otpora višeg od 1MΩ multimetar za par sekundi stabilizuje pokaznu vrednost. To je sasvim normalno kod merenja otpora
velike vrednosti.
b.Ako se na ulaz ne povezujete otpor,displej će pokazati ,,1”, titl zbog prekoračenja opsega.
c.Ako testiramo otpor u strujnom kolu obezbedite da u vreme testiranja strujno kolo bude bez napona i pražnjenja kondenzatora.
(Zatvoriti nogice od kondenzatora na 10-20mp,pa meriti sa V merenjem na nogice kondenzatora,dali je uspela pražnjenje dela)
d.Nemojte prikjučiti ulazni napon na multimetar,zbog povreda unutrašnjeg kola.
Merenje kapacitivnosti
1.Stavite prekidač izbor funkciju na mesto F.
2.
3.
Prikjučite mernu sondu u utičnicu mA i COM.
Stavite izlaze mernog kondnzatora u sondu,paziti gde treba za ispravan polaritet.
Napomena:
a.Ako vrednost mernog kondenzatora premašuje maksimalnu vrednost opesga i multimetar pokazuje preopterećenje (,,1”),izaberite
veći opseg.
b.Jedinica:1uF=103nF 1nF=103pF
c.Nemojte prikjučiti spoljni napon ili struju u utičnicu.Pre merenja isključiti vlast i pražnjenje kondenzatore.Zatvoriti nogice od
kondenzatora na 10-20mp,pa meriti sa V merenjem na nogice kondenzatora,dali je uspela pražnjenje dela).Pre merenja pražnjenje
Elektrolitni kondenzatore više puta.
Test za diode,test kontinuiteta
1.Prikjučite crni merni kabel na COM,crveni u V/Ohm/Hz utičnicu.(naponena crveni pipak ima polaritet+)
2.Stavite prekidač izbor funkciju na mesto
.
3.Prikjučite pipke za merenje na izlaz diode.Na displeju se vidi početna napetost diode.
4.Dodirnuti pipke za merenje na dve tačke strujnog kola. Zvuk se oglašava ako je otpor manji od 90Ω.
Napomena:
1.Ako na ulaz ne prikjučite radni deo displej će pokazati ,,1”, titl
2.U vreme testa na diodi ima protok 1mA sruja.
3.Na displej se čita početna napetost u mV,preopterećenje ako je dioda prikjučena obrnutim polaritetom.
Test tranzistora "hFE"
1.Stavite prekidač izbor funkciju na mesto hFE.
2.Utvrdite da li je transistor NPN ili PNP i stavite uređaj u odgovarajuću utičnicu.
3.Na displeju se čita faktor strujno pojačanje tranzistora.
IB=10uA,V=2.8VCE
Prikupljanje podataka:Ako pritisnite dugme HOLD ostaće vam vrednost na displeju šta ste tada merili.Za izključnje pritisniti još
jednom dugme HOLD.
Funkcija autamatoskog isključivanja i pripravno stanje
1.Ako ne vršimo merenje sa multimetrom već 15 minuta ,onda se on automatski izključi.
2.Pritisnite dugme POWER i multimetar će se opet ulkjučiti.
Upozorenje
1.Sa merenje napona 36V DC/25V AC obezbedite da kablovi ne budu prikjučeni na utičnicu gde se meri struja i da prekidač izbor
funkcija ne bude na opciju test otpora ili test diode .Uvek proverite da li ste kablove prikjučili u odgovarajuću utičnicu u zavisnosti od
mernog opsega.
2.Budite pažljivi sa merenjem više od 50V napona,naročito sa oprmom jake struje.
3.Izbegavati prikjučak sa “živo” srtujna kola.
4.U slučaju merenje struje obezbediti strujno kolo bez napona,pre dodiranja multimetra.Nemojte meriti struju više od 20A .
5.Pre testiranja diode i otpora obezbediti strujno kolo bez napona.
6.Uvek obezbediti ispravnu funkciju odgovarajuću mernog opsega.Ako ne poznajete mernu vrednost,postavite prekidač izbor
funkciju na najveci merni opseg,pa se od toga vraćajte nazad dok ne stignete do odgovarajuće vrednosti.
7.Uverite da je merni kabel ispravan,da izolacija nije povređena.
8. Budite pažljivi,nemojte prevaziliti granice preopterećenja šta opisu.
9.Osigurač menjati samo na istog tipa i vrednosti.
10.Menjanja osigurača ili baterije pre otvaranja futrole isvucite svaka spojna strujno kolo i isključiti multimetar.
Upravljanje i održavanje
Upravljanje
1.Držite multimetar na suvom mestu.Prilikom dodira sa vlažnošću odmah obrisati na suvo.Zbog tečnosti nastaje korozija strujnog
kola.
2.Multimetar držati i koristiti samo na normalnoj temperaturi.Prilikom visoke temperature sraćuje se životni vek elektronskih
uređaja,plastični delovi se
oštećuju,tope i iskrivljuju.
3.Rukovati multimetrom oprezno i pažljivo.Pad uređaja dovodi do štete strujnog kola i futrole,što dovodi do pogrešnog rada
multimetra.
4.Čuvati multimetar od prašine i od ostalih kontaminacija ,jer one dovode do ranih abrazija delova .
5.Multimetar čistiti vlažnom krpom.Za čišćenje nemojte koristiti hemikalije, rastvarače ili jake deterdžente.
Održavanje
1.Menjati bateriju (1kom. 9V)
a.Odključiti od multimetra sva spojna strujnih kola .Isključiti multimetar i merne kablove isvuiciti iz utičnice.
b.Odvrnite šrafove i uklonite donji poklopac.
c. Ukloniti praznu bateriju i izmeniti na isti tip
Zamena osigurača
a.Odključiti od multimetra sva spojna strujnih kola.Isključiti multimetar i merne kablove isvuiciti iz utičnice.
b.Odvrnite šrafove i uklonite donji poklopac.
c. Ukloniti istopjeni osigurač i izmeniti na isti tip i na istu vrednost.
(5x20 mm,200mA/250V oznaka F)
Importer:
Download

displej 3,5 digita,tečni kristalni displej