ANALIZATOR ELEKTRIČNE ENERGIJE PW3335
Instrumenti za merenje električne energije
*Product image depicts pre-release hardwa
Meri potrošnju energije u stanju pripravnosti i opterećenje za kućnu elektroniku, procenjuje performanse solarnih panela i
pribavlja podatke punjenja/pražnjenja baterija i informacije upotrebe energije
Identifikuje upotrebu energije u opsegu od AC/DC
snage u pripravnosti do velikih opterećenja
■ Širok strujni merni opseg
:
■ Osnovna preciznost za napon, struja i snaga merenja
:
■ Merni opseg frekvencije
:
■ Merenje snage pripravnosti u skladu sa IEC62301
:
■ Merenja visoke preciznosti, čak i prim niskim faktorima snage:
■ Meri do 5000 A AC
:
1.0000 mA do 20.000 A (maks. kontinualni ulaz od 30 A)
±0.1%
DC, 0.1 Hz do 100 kHz
Dovoljno precizan za merenje snage pripravnosti
Uticaj faktora snage je samo ±0.1% f.s.
Spoljni senzor ulazni terminal (PW3335-03, -04)
Precizno meri pri niskim faktorima snage i preko širokog opsega strujnih amplituda
■ Meri sa visokim stepenom preciznosti, čak i pri niskim faktorima snage ■ Širok AC/DC strujni ulazni opseg
Kad električna oprema uđe u stanje pripravnosti, kontrolni algoritmi dizajnirani da
minimizuju potrošnju energije mogu rezultovati u strujnim talasnim oblicima sa
oštrim vrhovima i dolinama. Što je oštriji strujni talasni oblik, niži postaje faktor
snage. Dodatno, urežaji mogu minimizovati snagu pripravnosti upotrebom niskog
faktora snage pri kom fazna razlika između napona i struje se bliži
Mada se merna greška povećava kako opada faktor snage, PW3335 ograničava
uticaj faktora snage na maksimalno ±0.1%, omogućavajući precizno merenje čak i
sa niskim faktorima snage.
Analizatori su potrebni za merenje parametara u opsegu od snage pripravnosti
do snage opterećenja. Za zadovoljenje ove potrebe, PW3335 je projektovan da
ponudi širok strujni merni opseg od 1 mA do 20 A (sa maksimumom od 30 A).
Dodatno, PW3335-03 i -04 podržavaju strujne senzore za merenje struja do
5000 A AC.
Strujni ulazni opseg
10 μA
30 A
Direktni ulaz
5000 A
Senzor ulaz
■ Besplatni PC softver
Besplatni PC softver može se preuzeti sa Hioki web sajta radi beleženja
podataka sa instrumenta, pregled talasnih oblika i konfigurisanje podešavanja.
Softver za kreiranje IEC 62301 izveštaja isto je dostupan za podršku raznim
mernim primenama.
Primer strujnog talasnog oblika u
stanju pripravnosti
■ Specifikacije
Merne linije
Merni
parametri
Garantovana preciznost za period: 1 godina
2, monofazno
Napon, struja, aktivna snaga, aparentna snaga, reaktivna snaga,
faktor snage, fazni ugao , integracija struje, integracija
aktivne energije, integraciono vreme, vršna vrednost
naponskog talasnog oblika, vršna vrednost strujnog talasnog
oblika, efikasnost, krest faktor napona, krest faktor struje,
vremenski usrednjena struja, vremenski usrednjena aktivna
snaga, naponski ripl, strujni ripl, THD i druga harmonijska
merenja, fundamental talas merenja
Auto, 15.000 V, 30.000 V, 60.000 V, 150.00 V, 300.00 V, 600.00 V
Naponski opsezi
Efektivni merni opseg
1% do 150% opsega
napona
Maks. efektivnog
±600% opsega, do ±1,500 Vpeak (krest faktor od 6)
pika napona
Auto, 1.0000 mA, 2.0000 mA, 5.0000 mA, 10.000 mA, 20.000 mA,
Strujni opsezi
50.000 mA, 100.00 mA, 200.00 mA, 500.00 mA, 1.0000 A, 2.0000 A,
5.0000 A, 10.000 A, 20.000 A
Efektivni merni opseg
1% do 150% opesga; do maks. 30 A u 20 A opsegu
struje
Maks. efektivnog
±600% opsega, do ±60 Apeak (krest faktor od 6)
pika struje
Osnovna preciznost
Napon, struja, snaga: ±0.1% rdg. ±0.05% f.s.
(45 -66Hz)*
Napon,
struja, snaga: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.
Osnovna preciznost
(DC)*
Metodi
AC+DC, AC+DC Umn, DC, AC, FND
ispravljanja
DC, 0.1 Hz do 100 kHz
Opseg frekvencije
Uticaj faktora snage ±0.1% f.s. (od 45 do 66 Hz pri faktoru snage od 0)
16-bitna, 700 kHz uzorkovanje
A/D konverzija
5 cifara (99999 brojeva)
Integrisane vrednosti: 6 cifara (999999 brojeva)
Primer:
Rezolucija
Format prikaza u 300 V naponskom opsegu i 200 mA
prikaza
strujnom opsegu: 300.00 V napon, 200.00 mA struja, 60.000
W aktivna snaga, 60.0000 Wh integracija aktivne snage
(startuje od 0.00001 Wh)
Standardno na svim modelima
Harmonijska merenja
PW3335-02 i -04 samo: Korisnički promenljivo izmeću izlaza
nivoa i talasnog oblika, 7 kanala
D/A izlaz
Izlazni napon: 2 V f.s. ili 5 V f.s. (izlazni nivo), 1 V f.s.
(izlaz talasnog oblika)
LAN: Standardno na svim modelima
Komunikacioni
RS-232C: Svi modeli osim PW3335-01
interfejsi
GP-IB: PW3335-01 i -04 samo
Strujni senzor
PW3335-03 i -04 samo: Koristiti nakon postavljanja CT
ulazni terminal
odnosa na osnovu rejtinga senzora.
Tip 1 (može se direktno povezati na PW3335 seriju): 9661,
9669, 9660, CT9667
Kompatibilni
Tip 2 (zahteva 9555-10 i L9217 za povezivanje na PW3335
strujni senzori
seriju): 9272-10, 9277, 9278, 9279, 9709, CT6862, CT6863,
CT6865, CT6841, CT6843
Izvor napajanja 100 do 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 30 VA
210W × 100H × 245D mm , oko 3 kg
Dimenzije i masa
Uputstvo × 1, napojni kabl × 1
Dodaci
*Uslovi garantovane preciznosti: 23°C ±5°C, 80% RH ili manje, 30 min. vreme zagrevanja, nakon nula-podešavanja
■ Funkcije modela
Model
●: Funkcija dostupna
Broj kanala
Harmonijsko merenje
LAN interfejs
POWER METER PW3335
●
●
POWER METER PW3335-01
●
POWER METER PW3335-02
●
POWER METER PW3335-03
POWER METER PW3335-04
1
RS-232C interfejs GP-IB interfejs
-: Funkcija nije dostupna
D/A izlaz
Strujni senzor ulaz
●
-
●
-
●
-
-
●
●
-
●
-
●
●
●
-
-
●
●
●
●
●
●
●
-
Melco Buda d.o.o.
- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445
e mail: [email protected] , [email protected]
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com
- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: [email protected] , [email protected]
- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach
-
Download

POWER METER PW3335 - Hioki instrumenti