İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
PROJE KİTABI
(Yayın No:2)
İstanbul, Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
1. Önsöz-Okul Müdürü ....................................................................................................................
2. Proje Temelli Eğitim ...................................................................................................................
3. Proje Nedir? .................................................................................................................................
4. Projenin Aşamaları .......................................................................................................................
5. Proje Çalışmalarında Dikkat Edilecek Konular ...........................................................................
6. Proje Nasıl Hazırlanmalıdır? ........................................................................................................
7. Projeyi Yapmaya Başlarken Yapılacaklar Listesi .........................................................................
8. Proje Raporu Nasıl Yazılmalıdır? .................................................................................................
9. Proje Raporu Yazım Sırası ............................................................................................................
10. Kaynak Gösterimi .......................................................................................................................
11.Rapor Özeti, Poster Sunum Hazırlama Kılavuzu.........................................................................
12. Örnek Poster ................................................................................................................................
13. Öğrenciler Tarafından Geçmiş Yıllarda Hazırlanmış Örnek Posterler .......................................
14. Öğrenciler Tarafından Geçmiş Yıllarda Hazırlanmış Örnek Özetler .........................................
15. 2010- 2011 Eğitim-Öğretim Yılında Yapılan Projelerimiz ........................................................
16. 2010-2011 Eğitim –Öğretim Yılında Ödül Alan Projelerimiz....................................................
17. 2008-2011 Eğitim Yılları TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma
Projeleri Yarışması İstanbul Avrupa Bölge Birinciliği Başarılarımız .......................................
18.Proje Önerisi Hazırlama Formu ...................................................................................................
19. Proje Konusu Kabul Formu ........................................................................................................
20. 2011–2012 Eğitim-Öğretim Yılı Proje Takvimi .........................................................................
21. Ara Rapor Ve Proje Raporu Teslim Tarihleri .............................................................................
22. Değerlendirme Kriterleri ............................................................................................................
23. Uygulamalı Dersler, Türkçe-Sosyal Bilimler Proje Değerlendirme Formu ...............................
24. Fen Bölümü Proje Değerlendirme Formu ...................................................................................
25. Matematik Bölümü Proje Değerlendirme Formu .......................................................................
26. Yabancı Diller Bölümü Proje Değerlendirme Formu .................................................................
Konu: NEDEN?
Sevgili öğrenciler, bilim ve sanat tarihine baktığımızda, her şeyin bir soruyla başladığını
görüyoruz. İnsanoğlunun bu soruya yanıt araması ve bulması, kuşkusuz günümüz dünyasının
şekillenmesini sağladı.
Sizler de işte bu anlayışı kendinize rehber edinerek, proje çalışmalarınıza özgün sorularla
başlayacaksınız. Çalışma alanınız fen bilimleri ise deneysel aşamalarınızı laboratuvarlarımızda
gerçekleştireceksiniz. Bir teoremi ispat etmek ya da var olan bir probleme alternatif çözümler
üretmek istiyorsanız, Fen ve Matematik Bölümü’müz sizlerin yanında olacaktır. Coğrafyaya ilgi
duyuyorsanız, beşeri ya da fiziki olayların nedenlerini ve sonuçlarını araştırabilirsiniz. Soru
cümlenizi, tarihin karanlık noktalarını aydınlatmak ve o konuyla ilgili farkındalık yaratmak üzerine
de kurabilirsiniz. Sosyoloji projelerimiz ise içinde yaşadığımız toplumun, aile yaşamından
nüfusuna, ahlak anlayışından sosyal davranışlarına kadar her alanı incelemeyi ve mevcut sorunu
çözümlemeyi hedeflemektedir. Edebi birikim oluşturmak ve sanatsal estetik anlayışınızı geliştirmek
istiyorsanız, Türk ve dünya edebiyatından bir eser seçebilir, anadilimizde onunla ilgili makaleler
yazabilirsiniz. İngilizce, İspanyolca ve Almanca çalışmalarınız, dil eğitiminde sizleri daha
yükseklere taşıyacaktır. İnsan anatomisine meraklıysanız ya da bir spor dalını daha yakından
tanımak istiyorsanız beden eğitimi alanında çalışabilirsiniz.
Proje çalışmalarınıza 19 Eylül 2014’te başlayacaksınız ve 20 Şubat 2015’te tamamlanmış olarak
danışman öğretmeninize teslim edeceksiniz. Sergilenmeye değer bulunan çalışmalar, 23-24 Mart
2015’te akademisyenlerden kurulu jüri üyelerince notlandırılacak; 25 Mart 2015’te okulumuzun çok
amaçlı salonunda konuklarla buluşacaktır. Başarılı projeler, danışman öğretmenleriniz tarafından
TÜBİTAK yarışmalarına gönderilecektir.
Proje hazırlama sürecinde üretme, yaratma, sorgulama ve araştırma yetilerinizin gelişeceğine ve
bu kazanımlarınızın sizleri ileride, daha üst bir yaşam standardına ulaştıracağından hiçbir şüphem
yoktur.
2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan bu yana uyguladığımız proje tabanlı eğitim anlayışımızın,
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda da sizlerin eserleriyle güçlenerek gelişeceğine;
çalışmalarınızın kullanılabilirlik özelliği ile modern hayata katkı sağlayacağına inanıyor ve hepinize
başarılar diliyorum.
SERAP SARIGÜL HAZAR
Okul Müdürü
PROJE TEMELLİ EĞİTİM
21.YÜZYILIN ÖĞRENCİ PROFİLİ;
1. Bilimsel ve akılcı düşünme becerisine sahip,
2. Araştırmacı,
3. Sorgulayıcı,
4. Bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaşabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaşabilen,
5. İletişim kurma becerisine sahip,
6. Teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen,
7. Kendisini yenileyen,
8. İnsanlığın ortak değerlerini sahiplenen,
9. Yaratıcı,
10. Üretken,
11. Takım çalışmasına yatkın,
12. Öğrenmeyi öğrenmiş,
13. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bireyler olarak tanımlanmıştır.
ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAKLAŞIM
Eğitimde kaliteyi artırmak, öğrenci başarısı için eğitim sürecinin her aşamasında öğrencinin
katılımını sağlamak, onların ilgi, istek, beceri ve ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde öğrenme
yaşantılarını düzenlemek artık bir zorunluluktur.
BİLİM NE DEMEKTİR?
İnsanların doğal çevreyi anlamak, doğayı oluşturan varlıkların birbiri ile ilişki ve
etkileşimleri inceleyip meydana gelen olayları açıklayabilmek için uyguladıkları yöntem ve
etkinlikler ile ilkçağlardan günümüze kadar elde edip düzenli olarak biriktirdikleri bilgiler
bütününe bilim denir.
BİLİMSEL BİR ÇALIŞMANIN ANA BASAMAKLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
Gözlem yaparak bilgi toplama
Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi
Düzenlenen bilgiler arasında düzenlilik olup olmadığının araştırılması
Bu bilgilerdeki düzenliliğin nedenlerinin bulunması
Bilgilerin ve sonuçların yazılı olarak aktarılması
PROJE NEDİR?
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili
amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir üründür.
Bilimsel bir çalışma olan proje de; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin
düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve
sonuçların aktarılması söz konusudur.
PROJENİN AŞAMALARI;
1. Projenin konusunu seçmek: Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen
konulardan seçilmelidir.
2. Bilgi toplamak: Projenin konusu belirlendikten sonra konusuyla ilgili kitaplardan, dergilerden,
internetten, kaynak kişilerden ve kurumlardan bilgi toplanmalıdır. Konuyla ilgili yazılı, sözlü,
görsel her türlü materyal toplanmalıdır.
3. Projenin tanımlanması: Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında
projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar
tanımlanmalıdır.
Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır.
Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedefler birden fazla olabilir. Hedeflerin ulaşılıp
ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.
Proje çalışmaları sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları,
istatistiksel değerlendirmeler, grafik çizimleri ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır.
4. Projenin yürütülmesi: Proje, belirlenen amaç, hedefler, yöntemler uygulama adımları ve takvim
doğrultusunda hazırlanır.
5. Değerlendirme ve rapor yazımı: Bu aşamada, proje süresince belli aralıklarla ve proje sona
erdikten sonra proje sonuçlarının ve etkisinin değerlendirilmesi yapılır. Daha önce yapılan
çalışmalarla karşılaştırılarak çalışmanın amacına hangi ölçüde ulaşıldığı belirtilir.
PROJE ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
1. Projeler bilimsel, yaratıcı, uygulanabilir, açık ve anlaşılır olmalıdır.
2. Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve faaliyetleri arasında anlamlı ilişki
kurulmalıdır.
3. Projeler, özgün olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
4. Projeler sürdürülebilir olmalıdır.
5. Projeler, alanında yeni, özgün ve estetik bir bakış açısı getirmelidir.
6. Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıldığı bilimsel olarak gösterilmelidir.
7. Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük olmalıdır.
8. Proje rehber öğretmenlerinin görevi projeyi hazırlamak değil, proje hazırlayan öğrencilere
rehberlik etmektir.
9. Proje fikri, proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmalıdır.
10. Proje fikri basit; fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olmalıdır.
11. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma
kurumlarından destek almaları doğaldır. Ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuarlardaki
cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır.
12. Sonuçların irdelenmesinde neden-sonuç ilişkisi kurulmalı ve açıklık esas olmalıdır.
13. Rapor uygun formatta ve düzgün yazılmalıdır.
14. Yardım alınan kurum, kuruluşların ve kaynakların referans verilmesi gereklidir. .
15. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler yapılmamalıdır.
16. Projelerde omurgalı hayvanlar yerine omurgasız hayvanlar(protozoa, planaria, böcekler gibi),
bitkiler, mantarlar ve mayalar, hücre ve doku kültürleri, mikroorganizmalar, matematik ya da
bilgisayar modelleri kullanılmalıdır.
17. İnsan içeren deneyler aşağıdakilerle sınırlıdır.
a) Birey ya da grup davranışlarının ölçmeye yönelik deneyler,
b) Doğal duyusal uyarılara(ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi,
c) Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri.
18. İnsan içeren deneylerin kabul edilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney
hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı
onayı(çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan
kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir.
PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?
Proje bir bilimsel çalışma olmalıdır. Projenin her aşamasında bir bilimsel çalışmanın bütün
özelliklerinin görülmesi gerekir.
Proje çalışması merak ve gözlemle başlar. Çevrede yaşananları merak etmek ve bunun
doğrultusunda merak edilen konulara ilişkin gözlem yapmak proje hazırlamada ilk adımı oluşturur.
Gözlenen olay kendi doğal şartlarında olabileceği gibi, gözlemin daha iyi yapılabilmesi için,
koşulların kontrol altında tutulabildiği laboratuar denilen bir yerde de olabilir. Çoğu zaman, içindeki
değişkenleri daha iyi gözlemek ve kontrol altında tutmak için bu olayın laboratuar şartlarında
olması tercih edilir ve sağlanır.
Bütün bilimsel çalışmalar deneylerden elde edilmiş sonuçlar üzerine kurulmuştur. Bu
nedenle, bir proje çalışması burada sözü edilen bütün bilimsel işlem basamaklarının bulunması
doğaldır.
Gözlenen bir olayda fiziksel büyüklüklerin nasıl değiştiğine bakılarak bunlar arasındaki
ilişkiler bulunur. Bildiğimiz gibi, ölçülebilen büyüklüklere fiziksel büyüklükler denir. Örnek
olarak uzunluk, zaman, kütle, sıcaklık, elektrik yükü, iş, güç ve daha birçok büyüklük sayılabilir.
Bir fiziksel büyüklüğün ölçümü, kendi türünden tanımlanmış ve ölçü birimi olarak
adlandırılan bir büyüklükle karşılaştırılmasına dayanır. Büyüklükte birimden kaç tane olduğu sayı
olarak bulunur. Bulunan bu sayıya büyüklüğün ölçüsü veya sayısal değeri denir. Her fiziksel
büyüklüğün bir harf veya harf grubundan oluşan bir simgesi olmalıdır. Ölçülen her büyüklüğün
sayısal değerinin yanına bugün dünyada en yaygın olarak kullanılan SI Birim Sistemi kullanılarak
ölçü birimi yazılmalıdır. Örnek: kütle m=2.45 kg
Bir deney sırasında gözlemler ve ölçüm sonuçları, yani veriler mutlaka yazılarak
kaydedilmelidir.
Örnek olarak, bir sarmal çelik yaya uygulanan uzatma kuvveti (F) ile, yayın uzaması(x)’in
ölçüldüğü bir deney verilebilir. Ölçüm sonuçları;
F(N)
x(mm)
2,0
34
4,0
70
6,0
98
şeklinde yazılabilir.
Bir deneyde elde edilen veriler yardımıyla grafik çizilirse, büyüklükler arasındaki ilişkiyi
görmek çok kolaylaşır.
Bir grafik deneysel verilerin anında görüntülü olarak algılanmasını sağlar. İki büyüklüğü
birbirine bağlayan matematiksel eşitlik grafik yardımı ile çoğu kez kolayca bulunur.
Eğer yukarıdaki çizelgede verilen değerler kullanılarak F-x çizilirse Şekil-1’deki grafik elde
edilir. Grafikten F kuvveti ile x uzaması arasında bir doğru orantı olduğu kolayca görülmektedir.
Orantı katsayısı k ile gösterilir ve buna da yayın kuvvet katsayısı denirse, F ile x arasındaki
matematiksel eşitlik F=kx şeklinde yazılabilir. Yayın kuvvet katsayısının çizilen grafiğin eğimine
eşit olduğunu sanırız görmüşsünüzdür.
Siz de proje çalışmalarınızda verilerinizi her zaman çizelgeler şeklinde yazınız. Verilerinizden
grafikler çiziniz ve bu grafikler yardımıyla büyüklükler arasındaki matematiksel eşitlikleri bulmaya
çalışınız.
Verilerinizi aynı anda hem çizim hem de grafik olarak sunmayınız. Verilerinizin en iyi
anlaşabileceği biçimin hangisi olacağını düşünüyorsanız onu sununuz.
NOT: Ölçüm yapma, çizelge hazırlama, grafik çizme konularında yeterli bilgi edinmelisiniz.
PROJEYİ YAPMAYA BAŞLARKEN YAPILACAKLAR LİSTESİ:
1. Proje günlük defteri aldınız mı?
2. Konuyu seçtiniz mi?
3. Kendi araştıracağınız konuya karar verdiniz mi?
4. Bir zaman çizelgesi hazırladınız mı?
5. Deneyleri planladınız mı?
6. Öğretmeniniz ve danışmanınızla konuşup, tartışıp fikirlerini aldınız mı?
7. Deneyleri yapıp projeyi tamamladınız mı?
8. Sonuçları inceleyip tartıştınız mı?
PROJE RAPORUNUN YAZILIMINDA YAPILACAKLAR LİSTESİ:
1. Konu başlığını yazdınız mı?
2. İçerik listesini yazdınız mı?
3. Giriş bölümünü uygun yazdınız mı?
4. Deneyin yapılışını yazdınız mı?
5. Tartışmayı uygun yazdınız mı?
6. Sonucu uygun yazdınız mı?
7. Projede size destek verenlere teşekkür ettiğiniz mi?
8. Projede yararlandığınız kaynakları uygun olarak yazdınız mı?
PROJE RAPORU NASIL YAZILMALIDIR?
1
2
3
4
Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarını yazılarak kaydedilmelidir.
Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır.
Raporunuzun olabildiğince kısa ve öz olması gerekir.
Çalışmalarınız ile ilgili ne fazla ne de eksik yazmamaya gayret ediniz ve gerek yazım gerekse
içerik olarak raporunuzun hazırlanmasına çok özen gösteriniz.
Yaptığınız çalışmanın raporunuz aracılığı ile değerlendirileceğini hiçbir zaman aklınızdan
çıkarmayınız.
Proje raporunuz bilimsel bir çalışmanın ürünüdür. Bu rapor bir problemi ortaya koyup,
problemin çözümü için gerekli ve geçerli verilerin neler olduğunu ileri sürüp tartışabilir veya
problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin
değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koyabilir. Rapor başka araştırmacıların ulaştıkları
sonuçlar ile ilgili fikirler de içerebilir.
Proje raporu başkaları tarafından ulaşılan sonuçların geçerliliğini, çelişkilerini ve başarısızlıklarını
ortaya koyup yapılması gereken yeni çalışmaları önerebilir.
Proje raporunuzu mutlaka aşağıdaki sıraya uyarak yazınız. Bu sıralamaya, proje raporlarının
standart olması için, kesinlikle uyunuz.
PROJE RAPORU YAZIM SIRASI:
1. PROJE ADI:
2. PROJENİN AMACI:
3. GİRİŞ:
4. YÖNTEM:
5. BULGU ve YORUM
6. SONUÇLAR VE TARTIŞMA:
7. TEŞEKKÜR
8. KAYNAKLAR:
Açıklamalar
1. Proje Adı: Projenizi tek bir cümle şeklinde, kısa ve öz olarak, okuyana proje çalışması
hakkında fikir verecek bir ad veriniz.
2. Projenin Amacı: Bu kısımda proje çalışması ile neyi amaçladığınızı bir veya birkaç cümle ile
açıklayınız. Uygun ise amaçlarınızı maddeler halinde sıralayınız.
3. Giriş: Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz.
Bu çalışmayı niçin yaptığınızı ve hangi ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak bu çalışmayı
tasarladığınızı ve problemi anlatınız. Sizin çalışmalarınızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan
yönlerini belirtiniz. Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmalarınızın neleri
hedeflediğini açıklayınız.
4. Yöntem:
4.1. Yöntem: Bu kısımda çalışmalarınızda
çalışmalarınızın kapsamını yazınız.
izlediğiniz
yolu,
gözlemlerinizi
ve
4.2. Verilerin Toplama Araçları: Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl
toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deney düzeneğindeki, önemli cihazlarının(ne olduğu,
ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri
belirtilmektedir. Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığı 2-220V, 3,5
basamak göstergeli, iç impedansı 10Mohm olan bir voltmetre olarak belirtilmesi, ya da
optik özellikleri incelenen bir cam levhanın 25mmx10mmx1mm boyutlarında, görünür
bölgedeki ışığa saydam bir cam plaka şeklinde tanımlanması uygun olacaktır. Deneylerin
nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında
tekrarlandığı gibi bilgilerin az ve öz olarak verilmesi gerekir.
4.3. Verilerin Analizi: Veri çizelgeleri, grafikleri, yaptığınız analiz ve hesaplamalar bu
bölümde verilmelidir.
5. Bulgular ve Yorum: Proje çalışmaları ile elde edilen sonuçlar tablolaşır, her bir tablonun altına
iki paragrafta; salt bulgu ve yorum olarak girilir.
6. Sonuç, Tartışma ve Öneriler: Proje raporunun en önemli kısmı burasıdır. Proje çalışmanız ile
elde ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız. Bu sonuçlar sayısal değerler veya sözlü ifadeler
olabilir. Uygunsa sayısal sonuçlarınızı çizelge ya da grafik şeklinde veriniz, analiz ve
hesaplamaları gösteriniz. Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız. Sonuçlarınızı
olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce mutlaka
çalışmalarınızın amacını tekrar gözden geçiriniz ve amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz.
Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacaklara
yol gösteriniz. Burada sonuçların bir özeti yapılır, benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılır
ve önerilerde bulunulur.
7. Teşekkür: Projenin gerçekleşmesinde finans, laboratuar ve malzeme desteği sağlayan kurum ya
da kuruluşlara en sonunda bir-iki cümleyle teşekkür edilmelidir. Danışmana ve çalışma
arkadaşlarına teşekkür etmek uygun değildir.
8. Kaynak: Bu kısımda proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz yazılı kaynakları, harf
sırasına uygun olarak, yazar adına göre dizerek veriniz. Bir kaynağı mutlaka aşağıdaki örneklere
uygun olarak yazınız.
Basılı yayınlarda kaynak gösterme
Amaç
1. Araştırmacının savunduğu görüşlerin doğruluğunu desteklemek
2. Bilgilerin kaynağını göstererek, araştırmacının kendi katkısının ne olduğunu belirtmek
ve bu bilgilerin asıl sahiplerine hak ettikleri itibarı vermek
3. Sunulan bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve tarafsızlığıyla ilgili olarak okuyucuya
denetim olanağı sağlamak
4. İlgili konularda yeni araştırma yapmak isteyenlere kaynaklar hakkında hazır bilgi
sağlamak
KAYNAK GÖSTERIMI
a. Kitaplar
Bir kitabı dip notunda ilk kez tanıtırken, onun hakkında şu üç bilgiyi vermek gerekir: Yazar adı,
Kitap başlığı ve yayım bilgileri.Doğal olarak bunlara sayfa numaraları da eklenecektir.
Yazar adı ve soyadı, kitap Başlığı, baskı sayısı, basıldığı kent: Yayınevi, yayın yılı, sayfa
numarası
Örnek 1
Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El kitabı, Geliştirilmiş 9. baskı, İstanbul: Güzem
Yayınevi, 2003, s.35
Örnek 2 Kitabın Yazarı iki kişi ise
Muzaffer Sencer ve Yakut Sencer, Toplumsal araştırmalarda Yönetim bilim, Ankara:TODAİE
yayını, 1978, s.63 ( 1dipnot numarasıdır.)
1
Örnek 3 Kitap üç Yazarlı ise
Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş, ve Cevat Geray, Şehircilik: Sorunlar, Uygulama Politika, Ankara:
SBF yayını, 1973, s.265
7
Örnek 4 Üçten çok yazar var ise
Yalnızca birinci yazarın adı yazılır, sonuna” ve diğerleri” (ya da kısaltılmış olarak” vd.”)
eklenir.
Mehmet Gönlübol vd., Olaylarla Türk Dış Politikası: 1919-1973, Ankara: SBF yayını, 1974,
ss.45-60
8
Örnek 5 Yazar adı olarak bir kurum kullanılmışsa
Devlet Planlama Teşkilatı, Yeni Strateji ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, 1973,
ss.43-56
10
Örnek 6 Kurum ve Yazar Adı Birlikte
Mehnet Erbil, Türkiye’nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı yayını,
2004, s.15 [görüşler DPT’ye değil Erbil’e aittir.]
12
Devlet Planlama Teşkilatı (Mehmet Erbil ),Türkiye’nin Turizm Potansiyeli, Ankara: Devlet
Planlama Teşkilatı yayını, 2004, s.15 [görüşler Erbil’e değil DPT’ye aittir.]
13
Örnek 7 Yazar Adı Yok
13
Avrupa’da Dil Öğrenimi, Avrupa Dergisi, Aralık 1978, s.15
Örnek 8 Derleyen, Düzenleyen, Hazırlayan, Toplayan
Metin Berk, Fikret Görün ve Selim İlkin (der.), İktisadi Kalkınma: seçme yazılar, Ankara:
ODTÜ yayını, 1966 ,s. 66
18
Ekonomik ve sosyal Etüdler Konferransı heyeti (düz.), Dış Ticaret ve Ekonomik Gelişme
semineri, İstanbul, 1969
19
20
James Theberge (ed.), Economic of Trade and Development, New York: John Wiley, 1968
Cahit Öztelli (haz.), Pir Sultan Abdal, türk klasikleri Dizisi, İstanbul: Milliyet Yayınları,
1971, s.95.
21
Örnek 9 Çok Ciltli Eserler
Tamamına başvuruluyorsa, toplam cilt sayısı belirtilir; bu bilgiler yayım iblgilerinden once
verilir.Tarih olarakta yayıma başlama ve bitiş yılları yazılır:
Mehmet Gölübol vd., Olaylarla Türk dış Politikası, 2.cilt, Ankara:A.Ü Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayını, 1987.
22
Fahir Armağanoğlu,20. Yüzyıl Siyasi Tarihi,Cilt I:1919-1980, Ankara Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, 1991, s. 712
23
a. Süreli yayınlar (dergi makaleleri)
Halil Seyidoğlu, “Avrupa Ekonomik topluluğu ve Parasal Birleşme,”A.Ü İşletme Fakültesi
Dergisi, cilt II, No.3 (Mayıs 1975),ss.
32
b. Gazeteler
36
Başmakale, Milliyet, 26 Haziran 2007.
37
Mustafa Aysan, “Atatürk ve Ekonomi Politikası,” Cumhuriyet, 18 aralık 1978, s.2.
c. Asiklopediler
38
Ömer Celal Sarç,”Milli gelir,” Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul: ak yayınları 1973.
39
Hugh G. Cleland, ”Industrial Revolution,” Encyclopedia Americana, Vol. II.
d. Sözlükler
Halil Seyidoğlu, Ansiklopedik Ekonomi Terimleri Sözlüğü,Gel.3. b.,Ankara:Güzem
Yayınları,2002
40
e. Internet ve Elektronik kaynak gösterme
Yazar Soyadı, Yazar Adının ilk Harfi.(Belge tarihi) .Belgenin başlığı.Tüm eserin başlığı
(varsa).Edisyon veya dosya numarası(ilgili ise).Protokol,Adres ve erişim yolu(erişim tarihi)
Örnek 10 World Wide Web (www)
Yanoff, Paul, “Special Internet Services Connections”, Computer Science,1995,
http://www.w3org/hypertext/Data Source/Yabof.html, (31Temmuz 1997)
1
Örnek 11 Dosya Transfer Protokolü (FTP)
Bruckman, Amy. “Approaches to managing deviant behavior in virtual communities” April
1994.ftp://media mit.edu./pub/asb/papers/deviance-chi94text.(4 December 1997).
Örnek 12 Yazarı Belli Olmayan Siteler (Vikipedi)
Yazar Soyadı, Adı.Makalenin adı / Konu adı, son güncelleme tarihi, sayfayı ziyaret ettiğiniz
tarih <www. …….>
Yücel, Ayşe.Botanik, 31.08.2009, 03.09.2009<http://tr.wikipedia.org/wiki/Botanik>
a) CD –ROM’lar ve Veri Tabanı kaynaklarının gösterimi
Micheluicci, J.L. (18 Şubat 1998) Market trend analysis. Business Database Plus. (CDROM).1993 Information Access.
RAPOR ÖZETİ, POSTER ve SUNUM HAZIRLAMA KILAVUZU
(FEN-MATEMATİK-SOSYAL BİLİMLER)
PROJE KONUSU (En az 48 Punto)
ÖĞRENCİ ADI / ADLARI (26 – 36 Punto)
PROJE DANIŞMANI / DANIŞMANLARI (26 – 36 Punto)
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ
SINIFI… OKUL NO… (24-26Punto)
Üstteki dört kısım posterin en üstüne ve ortalanmış olarak yerleştirilecektir.
ÖZET (ABSTRACT) (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Bu bölüm içerisinde, yapılan çalışmanın amacı ve önemi kısaca anlatılacak; kullanılan yöntem ve
teknikler belirtilerek elde edilen sonuçlar verilecektir. İzleyiciler özeti okuduktan sonra, çalışılan
konunun kendilerini ilgilendirip ilgilendirmediğine ve daha sonraki bölümlere göz atıp atmayacaklarına
karar vereceklerdir. Bu yüzden özet, kısa, anlaşılır, açık ve yapılan çalışma hakkında bilgilendirici
olmalıdır. En fazla 200 kelime kullanılacaktır.
1. GİRİŞ (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Bu bölümde yazar/yazarların üzerinde durduğu konu, amacı ve önemi özet bölümüne göre daha detaylı
ele alınacaktır. Kullanılan malzemeler, deneysel yöntemler, sayısal veya bilgisayar modelleri tanıtılacak,
daha önce yapılan çalışmaların niteliği ve kimler tarafından yapıldığı yazar/yazarlar adı ve yayın tarihi
verilmek suretiyle belirtilecektir.
2. BULGULAR ve YORUMLARIN SUNULMASI (16– 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Bu bölüm içinde, proje ödevi sırasında yapılan çalışmalar ve elde edilen sonuç ve bulgular
sergilenecektir. Sonuçların, uzun cümleler yerine grafikler, fotoğraflar ve resimlerle gösterilmesi tercih
edilmelidir. Bununla birlikte, önemli noktalar vurgulanacak; gösterilen şekillerin ne anlama geldiği
belirtilecektir. Proje ödevinde teorik çalışanlar, yapmış oldukları kabulleri; çok önemli gördükleri
denklem takımlarını, formülleri sırasıyla verecekler; sonrasında izleyicilerin anlayabilecekleri şekilde
kısaca açıklayacaklardır.
3. SONUÇ ve ÖNERİLER (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Çalışmada elde edilen sonuçlar ve öneriler maddeler halinde kısaca yazılacaktır. Eğer varsa, çalışmanın
bilimsel ve teknolojik araştırmalara ve gelişmelere yararı belirtilmelidir.
4. TEŞEKKÜR (14 – 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Projenin gerçekleşmesinde finans, laboratuar ve malzeme desteği sağlayan kurum ya da kuruluşlara en
sonunda bir-iki cümleyle teşekkür edilmelidir. Danışmana ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek
uygun değildir.
5. KAYNAKÇA (14 – 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
Bu bölümde, daha önceki sayfalarda çalışmalarına atıfta bulunulan yazarın / yazarların yayınları
hakkında detaylı bilgi (yayın adı, yayınlanma tarihi, sayfa numarası) verilir.
• Şekil ve Tablo numaraları ve isimleri 16 – 20 Punto olarak yazılacak ve ortalanacaktır.
• Metin kısmı 1,5 aralıklı olarak yazılacaktır.
• Tüm sayfalar numaralandırılacaktır.
Posterler dikey olarak bulunan A0 büyüklüğündeki bir alana (yaklaşık 80x120 cm) sığacak şekilde
toplam 12 sayfayı aşmayan sayıda A4 kâğıtlarına hazırlanacaktır. Sunum sırasında kolaylık sağlaması
amacıyla, hazırlanan A4 kâğıtlar büyük boy ve tercihen renkli sunum kartonlarına önceden
yapıştırılabilecektir. Kullanılan A4 kağıtları renkli olabilecektir. Şekiller ve tablolar da renkli olabilir.
(FEN-MATEMATİK-SOSYAL BİLİMLER
ÖRNEK POSTER)
TITLE / PROJE KONUSU
PROJEYİ YAPAN ÖĞRENCİNİN ADI VEYA ADLARI:
SINIFI… … OKUL NUMARASI…
PROJE DANIŞMANI VEYA DANIŞMANLARI
ABSTRACT / ÖZET
GİRİŞ VE METOD
BULGULAR/ YORUM
SONUÇ VE ÖNERİLER
TEŞEKKÜR YAZISI
KAYNAKÇA/BİBLİOGRAFYA
Ö
RAPOR ÖZETİ, POSTER ve SUNUM HAZIRLAMA KILAVUZU
(DİL DERSLERİ )
 Edebi analiz yapma üzerine kuruludur.
 Öğrencilerin kendi fikirlerini dile getirdikleri, bu fikirleri geliştirdikleri ve fikre dair kişisel
yorumlarını da dahil ettikleri bir makale çalışmasıdır.
PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI
1. Eserin okunması ve makaleye konu olan soru cümlesinin oluşturulması tamamlanır, kaynak
taraması yapılır ve 1. rapor olarak teslim edilir.
2. Eserle ilgili 300-400 kelimeden oluşan bir öz değerlendirme yazısı yazılır ve 2. rapor olarak
teslim edilir.
3. Soru cümlesine yanıt oluşturacak makale, 1200-1500 sözcükten oluşur.
4. Hazırlanan makale için toplam 100 puan üzerinden yapılan notlandırmanın kıstasları
aşağıdaki gibidir
 Seçilen esere dair öğrenciye sunulan konu başlığı ve makale ne kadar “anlama
ve yorum” içermektedir? (25 puan)
Anlama ve Yorumlama
 Öğrencinin anlama ve yorumlaması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p
 Metne ilişkin çok az veya hiç anlaşılmamışlık vardır, anlama ve yorumlamada tutarsızlık
bulunmaktadır. 5p
 Metne kısmen anlaşılması durumu vardır, ancak yorumlama ve şiire gönderme yetersizdir.
10p
 Esere genel olarak gönderme yapılmıştır, orta düzeyde bir anlama ve yorumlama vardır.
15p
 Metin iyi anlaşılmış ve yorumlanmıştır.
20p
 Metnin anlaşılması ve yorumlanması çok iyidir, metin içerisinden ikna edici ve doğru
alıntılar doğru yerde kullanılmıştır.
25p
 Eser analizi, yazarın tercihlerinden olan dil özellikleri, yapı ve teknik açısından
ele alınmış mıdır? (25 puan)
Yazar Tercihinin Takdir Edilmesi
 Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p
 Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına hiçbir referans gösterme söz konusu
değildir. 5p
 Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına kısmen referans gösterme ve analiz
söz konusudur. 10p
 Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına yeterli düzeyde takdir etme ve analiz
yapma söz konusudur. 15p
 Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına iyi derece analiz ve referans gösterme
söz konusudur. 20p

Dilin, tekniğin, yapının ve şeklin anlama katkısı adına çok iyi derece analiz ve referans
gösterme söz konusudur. 25p
 Fikirlerin açıklanması ve sunulması ne denli tutarlıdır ve gelişim içerisindedir?
(25
puan)
Organizasyon ve Geliştirme
 Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p
 Aralarında tutarlılık olmamakla birlikte fikirlerin organizasyonunda çok az organizasyon söz
konusudur. 5p
 Çok az tutarlılık olmakla birlikte fikirlerin organizasyonunda kısmen organizasyon söz
konusudur. 10p
 Kısmen tutarlılık olmakla birlikte fikirlerin organizasyonu yeterli düzeydedir. 15p
 Fikirlerin organizasyonu ve tutarlılığı yerindedir. 20p
 Fikirlerin organizasyonunda tutarlılık çok iyi düzeydedir. 25p
 Öğrencinin anadile hakimiyeti ne ölçüdedir? (25 puan)
Dil






Öğrenci çalışması aşağıda tanımlanan hiçbir standarda ulaşmamıştır. 0p
Kullanılan dil nadiren anlaşılır ve uygundur. 5p
Kullanılan dil dikkatlice seçilmiş ve bazen anlaşılır niteliktedir. 10p
Kullanılan dil dikkatlice seçilmiş ve anlaşılır niteliktedir. 15p
İyi cümle ve kelime tercihi söz konusudur. 20p
Yüksek seviye cümle yapısı ve kelime tercihi söz konusudur. 25p
(DİL DERSLERİ ÖRNEK POSTER)
TITLE / PROJE KONUSU
PROJEYI YAPAN ÖĞRENCININ ADI VEYA ADLARI: SINIFI……. OKUL NUMARASI
PROJE DANIŞMANI VEYA DANIŞMANLARI
PROCESS
ABSTRACT (AIM)
VISUAL MATERIALS
(VIDEOS, QUESTIONNAIRES, GRAPHS, PHOTOS
REFERENCES / ACKNOWLEDGEMENTS
CONCLUSION
ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GEÇMİŞ YILLARDA HAZIRLANMIŞ
ÖRNEK POSTERLER
ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GEÇMİŞ YILLARDA HAZIRLANMIŞ
ÖRNEK ÖZETLER
Proje Adı: Güneş Enerjisinin Gizli Isı Tekniği ile Depolanması
Hazırlayan Öğrenci: Ata Han ATILGAN
Danışman Öğretmen: Gürkan ODABAŞ
Güneş enerjisini depolayarak, enerjiye ihtiyaç duyduğumuz, gece ve benzeri güneş enerjisinin
yetersiz olduğu zamanlarda bu ihtiyacımızı depolanmış enerjiden karşılayabiliriz. Enerji
depolanmasında çeşitli yöntemler vardır. Bunlar sırası ile; kimyasal, mekanik, elektrik (magnetik)
ve ısıl enerji şeklindedir. Bu projede, güneş enerjisinin ısıl enerji olarak depolama yöntemi üzerinde
çalışılmıştır.
Bu çalışmada güneş enerjisini depo etmek için malzeme olarak glauber tuzu kullanılmıştır. Glauber
tuzunun (Na2SO4 . 10H2O) hal değişimi sırasında depo edebildiği ısı enerjisi diğer maddelerle
karşılaştırıldığında oldukça fazladır. Kullanılan bu malzeme 32OC de hal değiştirmektedir. Deney
düzeneği iç içe geçmiş iki tanktan oluşmaktadır. İç kısımda bulunan tankta glauber tuzu, dış
kısımdaki tankta ise su bulunmaktadır. Dış ısı kaynağı ile dış tank içindeki su ısıtılarak, içteki tankta
bulunan faz değiştiren malzemedeki sıcaklık değişimleri izlenerek kaydedilmiştir. Aynı zamanda iç
kısımda tuzun bulunduğu tanktan spiral bir boru ile su geçmektedir. Deneysel çalışmada, gündüzleri
ısı enerjisi, hal değişimi sırasında glauber tuzunda depo edilmiştir. Gündüz depo edilen ısı enerjisi,
geceleri tekrar spiral borunun içinde bulunduğu suyu ısıtmak için kullanılmıştır. Bu yöntemde,
deneysel çalışmalar için; ısı kaynağı olarak güneş enerjisi kullanıldığı gibi, diğer bir ısı kaynağı da
kullanılabilir.
Malzemelerin faz değiştirme sıcaklığının düşük olması, düşük sıcaklıklarda enerji depolama
olanağını sağlamaktadır. Burada kullanılan faz değişim malzemesi 32 OC de faz değiştiriyor ve aynı
zamanda faz değiştirme ısısı da yüksektir. Depolama kapasitesini artırmak için özellikle
uygulamada kullanılan malzeme miktarını artırmak gerekir.
Proje Adı: Mikrobiyal Selüloz Üretiminde Atık Maddelerle Açılan Yeni Çığır
Hazırlayan Öğrenci: Eda Sansel ÜSTÜN
Danışman Öğretmen: Aliye ÖZGÜR
Selüloz; kağıt yapımında, tıbbi alanda, laboratuvar çalışmalarında, tekstil sanayiinde vb. birçok
alanda kullanılmaktadır. Mikrobiyal selüloz ise günümüzde yüksek maliyeti dolayısıyla yaygın
şekilde üretilmemektedir. Bunun yerine doğaya zarar vererek ağaçlar kesilmekte, bu yolla bitkisel
selüloz üretimi tercih edilmektedir. Mikrobiyal selülozun ekonomik olmamasının sebebi ise, üretim
aşamasında maliyeti yüksek olan glikoz ve diğer kimyasal maddelerin gerekliliğidir.
Hipotez, glikoz içeren melas, peyniraltı suyu ve yemekhane artıklarından mikrobiyal selüloz üretilip
üretilemeyeceğidir. Bunu yapabilmek için seçilen atık maddeleri içeren besiyerleri yapıldı.
Kimyasalların varlığının da selüloz üretimine etkisini gözlemlemek amacıyla atıkların yanında
kimyasal içeren ve içermeyen besiyerler de hazırlandı. Tüm besiyerlerin üretilmesi için sıcak odada
bekletilme süresi 72 saat olarak belirlendi. Besiyerler sıcak odada belirlenen sürede üretimin
gerçekleşmesi için bekletildi. Daha sonra, saflaştırma işlemi gerçekleştirildi ve ardından ölçümleri
yapılarak kaydedildi.
Elde edilen sonuçlara göre yemekhane artıklı besiyerlerde yeterli üretim gözlemlendi. Bunlardan
beklenilenin aksine kimyasalsız olanlarda daha fazla selülozun meydana geldiği kaydedildi. Fakat
aradaki kütle farkının çok fazla olmadığı gözlemlendi. Melaslı besiyerlerinde ise ilk hazırlanan
%1,25 oranında melas çözeltisi içeren besiyerde ölçüm yapılabilecek kadar selüloz üretiminin
olmadığı gözlemlenmiştir. Bunun üzerine oran artırılarak %5 oranında melas içeren besiyerler
hazırlanmıştır. Fakat oranın değiştirilmesinin selüloz üretimine fazla etkisinin olmadığı
gözlemlendi. Glikozlu kontrol besiyerinden elde edilen selülozun melaslı besiyerlerden elde
edilenle aynı miktar ve yapıda olduğu görüldü. Peyniraltı suyu içeren besiyerlerde ise, selüloz
üretiminin gerçekleşmediği kaydedildi. Sonuç olarak, atık olarak melastan ve yemekhane
artıklarından selüloz üretimi gerçekleştirilebileceği fakat dünyamızda en çok rastlanan atık çeşidi
olan yemekhane artıklarından en yüksek miktarda selülozun en kısa sürede ve en ekonomik şekilde
elde edilebileceği gösterilmiştir.
Proje Adı: Ne İçtiğimizin Farkında mıyız?
Hazırlayan Öğrenciler: Onuralp UZUN-Güray YİĞİT
Danışman Öğretmen: Özge YILMAZ GEL
Diş sağlığını etkileyen faktörler; en az günde iki kez dişlerin uygun teknikle fırçalanması, uygun diş
fırçası kullanımı ve düzgün beslenme olarak bilinmektedir. Zararlı olarak kabul edilen abur cubur
tüketimi ya da ağızda bakteri oluşumunu tetikleyen şekerli içecek tüketiminden ve alkol
tüketiminden kesinlikle uzak durulmalıdır. Bununla beraber gençlerde sigara, alkol ve diğer tütün
ürünleri kullanımı, bilinçli diş bakımı yapılmaması, yetişkinlerde ise yine sigara, alkol ve diğer
tütün ürünleri kullanımı ile düzenli kullanılan ilaçların etkileri dişleri olumsuz yönde
etkilemektedir.
Deneyde, temin edilen dişler 10 gün süre ile önerilen koşullarda çamaşır suyunda bekletilmiş,
dezenfekte edilmeleri sağlanmıştır. Hazırlanan her set için çay (şekerli-şekersiz), Türk kahvesi
(şekerli, orta ve sade), ayran, soğuk çay, öksürük şurubu ve damacana su kullanılmıştır. Damacana
su çay ve kahve yapımında kullanılmasının yanı sıra referans deney düzeneği için kullanılmıştır.
Ağırlık kaybı ölçümleri UWE NJW-300 marka elektronik terazi ile yapılırken, pH ölçümleri
Vernier marka pH metre ile Logger Pro programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Renk değişimi
ise Kodak C154 model fotoğraf makinesi ile çekilmiştir.
Sonuç olarak, özellikle yaz aylarında serinlemek amaçlı satın alınan, fast food restoranlarında sıkça
tüketilen ve gençler tarafından büyük ilgi gören soğuk çayların diş aşınmasına ve renk değişimine
yol açacağı, Türk halkı tarafından gün içinde oldukça fazla tüketilen çayın ise şekerli içilmesi
durumunda diş çürümesine ve dişte renk değişimine yol açacağı, öksürük şuruplarının ise diş
aşınmalarına yol açtığı için bebek ve çocuklar tarafından sık kullanılmaması gerektiği ortaya
konmuştur. Bu içeceklerin etkisini azaltmanın yolları; düzenli diş fırçalama, asidik karakterdeki
içecekleri minimum düzeyde tüketme ve şeker tüketimini en az düzeye indirmedir.
Proje Adı: Tek Sıralı Koordinatlı Vektör Çiftleri ve Eşitsizlik İspatları
Hazırlayan Öğrenciler: Can Yakın - Ceren Selin Yılmaz
Danışman Öğretmen: Ceren Öztürk
Bu projede, cebirsel yollarla da ispatlanabilen eşitsizliklerin, tek sıralı koordinatlı vektör çiftinin iç
çarpımını kullanarak farklı bir yoldan ispat edilebilmesi amaçlanmıştır.
Tek sıralı vektör çiftleri tanımlanmıştır. Verilen eşitsizlik problemindeki ifadeler, vektörlere
dönüştürülmüştür. Seçilen vektörlerden birinin koordinatları yer değiştirilerek v 2
tanımlanmıştır. v1 , v 2  v1 , v 2
*
*
vektörü
olduğu gösterildiğinde, eşitsizlik probleminin ispatı karşımıza
çıkmıştır. Bu yöntem düzlemde, fonksiyonlarda ve uzaydaki vektörler için geliştirilmiştir.
Bu proje ile cebirsel problemlerin vektörler yardımı ile farklı bir bakış açısıyla ispatlanabileceği
vurgulanmıştır. Ayrıca cebir ve geometrideki disiplinler arası ilişki uygulamalı olarak gösterilmiştir.
Projenin Adı: Gelin Öğrenelim
Hazırlayan Öğrenciler: Tutku Bilgin, Beril Özyurt, Aylin Bahçevan
Danışman Öğretmen: Şükran Kuzgun
"Gelin Öğrenelim" adlı projemizde amaç; dünyadaki öğretim tekniklerini araştırıp bunlardan da
yararlanarak farklı öğretim teknikleri kullanarak ders anlatmak ve bunun sonunda çıkan sonuçları
karşılaştırarak hangi öğretim tekniğiyle ders dinleyen öğrencilerin başarılı olduğunu ortaya
koymaktı.
Belirlenen öğretim teknikleri 'sıfat' konusu çerçevesinde işlenilmiştir. Okulumuzdaki hazırlık sınıfı
ikiye bölünmüştür. Birinci gruba, konu sadece öğretmenin sözlü ifadesiyle ile anlatılırken diğer
gruba konu görsel araç-gereçler kullanılarak anlatılmıştır. Öğrenciler konu anlatımından sonra, bir
sınava tabi tutulmuştur. Değerlendirmenin ardından iki grubun sınav sonuçları karşılaştırılmıştır.
Ezber bilginin anlatıldığı ilk grubun sınav ortalaması 56,02 çıkarken görsel gereçlerin kullanıldığı
grubun ortalaması 70,25 çıkmıştır. Ulaşılan sonuç, görselliğin kullanıldığı öğretim tekniğinin çok
daha başarılı olduğunu göstermiştir.
Proje Adı: İstanbul Boğazı’nın İstanbul’a Tehlikeleri ve Alternatif Çözüm Önerileri
Hazırlayan Öğrenciler: Defne AYVAZ-Cem ULUTAŞ
Danışman Öğretmen: Bersu ŞİRİN
İstanbul Boğazı, evrensel ve ulusal açıdan bizler için çok önemlidir. Ülkeler arası gemi ulaşımında
geçit olarak kullanılan, herkes tarafından bilinen, iki kıtayı ayıran İstanbul Boğazı’nın bizler için
bazı tehlikeleri vardır.
Çevresel sorunlar canlı çeşitliliği, ulaşım, denizcilik kazaları ve benzeri açılardan olumsuz yönleri
olduğu gibi turizm, ekonomik , siyasal , ulaşımsal ve kültürel açıdan olumlu yönleri de vardır.
İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan su geçididir. Genel uzunluğu
düz olarak 30 km’dir ve en derin yeri Bebek-Kandilli arasında 120 metredir. Kuzeydoğu-güneybatı
doğrultusunda uzanır, İstanbul şehrini Avrupa yakası ve Anadolu yakası olmak üzere ikiye böler.
İstanbul Boğazı Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan tek su yolu olduğu için jeostratejik
açıdan çok önemli bir ticaret yoludur. Boğaz’da alt ve üst olmak üzere iki tip akıntı bulunur ve
gemiler geçerken girinti çıkıntıdan dolayı çokça rota değiştirirler. Bu yüzden İstanbul Boğaz’ı
dünyanın en dar su yollarından sayılır. Coğrafi konumu, bitkileri, biyoçeşitliliği nedeniyle de
oldukça fazla öneme sahiptir.
İstanbul Boğazı’nda birçok deniz kazası meydana gelmiş olup bunlar birçok can, mal, gemi
kayıpları ile çevre kirliliğine neden olmuştur. Biyolojik bir koridor olan İstanbul Boğazı’nda
meydana gelebilecek büyük bir kaza, seyir, can, mal ve çevre güvenliği için bir tehdit
oluşturmaktadır.
Bu projenin amacı İstanbul Boğazı’nın İstanbul’a tehlikelerini araştırmak ve bu tehlikelere karşı
çözüm yolları bulmaktır.
Project Title: Let’s have fun with English!
Students: Nisan Aslan, Defne İnci Aykanat
Advisor: Zeynep Yüceer
Learning English at a young age is amazing and it’s one of the most useful, incredible skills that
you can ever learn! This isn’t to say that learning English is easy. However; it is true that some
children can pick it up more easily than others despite being in the same classes. The aim of this
project is to show how the visualization of the words and the phrases can positively affect the
process and the atmosphere of learning English during a child’s kindergarten years. In order to
support our research one-week-trials have been carried out in two different kindergartens named
Sehit Er Ersin Kindergarten and Ismail Tarman Kindergarten. The age group was between four and
five. Oral quizzes were given at the end each day and bar charts were based on the answers given by
these young children to reflect their daily learning progress. In addition, one of the English teachers
working in a kindergarten was interviewed to be able to hear a different point of view. Points that
have been made before have proved how well “the visualization method” works. The project also
shows photos of the classes that were taught. It’s concluded that visualization is a powerful mental
activity that should not be underestimated as a learning tool in the classroom.
2013- 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YAPILAN PROJELERİMİZ
Konu
Alan
Mikrobiyal Selüloz Üretiminde Atık Maddelerle Açılan Yeni Çığır
Biyoloji
Güneş Enerjisinin Gizli Isı Tekniği ile Depolanması
Fizik
Balık Kokmasın Nar Ekşisin
Kimya
Ne İçtiğimizin Farkında mıyız?
Kimya
Tek Sıralı Koordinatlı Vektör Çiftleri ve Eşitsizlik İspatları
Matematik
Bölmesiz EBOB
Matematik
Topluma Yön Veren Yasaklar “Sigara Yasağı” “Damarlarınızdaki Asil Kanı Kirletmeyin!” Felsefe Grubu
Beş Resim Beş Öykü - Ressamlar ve Öyküler
Türk Dili ve
Edebiyatı
Türk Edebiyatında Kadın
Türk Dili ve
Edebiyatı
İstanbul Boğazı’nın İstanbul’a Tehlikeleri ve Alternatif Çözüm Önerileri
Coğrafya
1980 Darbe Ortamında Toplumsal Muhalefetin Sesi: Komedi Filmleri
Tarih
Let’s have fun with English!
İngilizce
Comics en español
İspanyolca
2008–2009 EĞİTİM YILI TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE BİRİNCİLİĞİ BAŞARIMIZ
Proje Adı: Deniz Alglerinin Briketlenerek Katı Yakıt Olarak Kullanımının Araştırılması ve Bunun
Getirebileceği Sorunlar
Öğrenciler: Alara Cansu YAMAN- Damlanur BİLGİN
Rehber Öğretmen: Emine Berrin AŞAR
Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, biyokütleden elde edilecek enerji miktarı önümüzdeki
yıllarda gittikçe artacaktır. Ayrıca dünyamızın dörtte üçünün denizlerle kaplı olduğu ve deniz
yosunlarının biyokütlenin bir parçası olduğu bilinmektedir. Bu projede, bu bilgilerden yola çıkılarak
Çanakkale- Lapseki bölgesinden elde edilen Cystoseria, Codium ve türü belirlenemeyen üçüncü bir
deniz yosunu kurutulup alglerin ısıl değerleri bulunmuştur. Ayrıca, melas ile karıştırılıp briket
haline dönüştürülen alglerin yoğunlukları ve üç değişik sıkıştırma basıncındaki dayanımları
hesaplanmıştır.
Hidrolik preste kırılarak, dayanımları bulunan alglerden Cystoseria ve Codium türlerinin kırılmaya
karşı en yüksek dayanıma ve Türkiye’deki linyitlerin birçoğundan daha yüksek ısıl değerine sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmalarla ilgili gelecekte karşılaşılabilecek sorunların da
belirlendiği projede; deniz alglerinin ağır metaller içerebileceği için eriyik metallerin cüruf
oluşturup problem yaratabileceği ve içerdikleri deniz suyundan gelen mineralle yakma
sistemlerinde, korozyona neden olabileceği şeklindeki sorunlara da dikkat çekilmiştir.
2009–2010 EĞİTİM YILI TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE BİRİNCİLİĞİ BAŞARIMIZ
Proje Adı: Ayçiçeği Saplarının Kömür Tozu ile Karıştırılarak Briketlenmesi ve Bunun Ekonomiye
Katkısı
Öğrenciler: Tansu GERDEMELİ - Ece REİS
Rehber Öğretmenler: Özge YILMAZ - Mevlüt YILDIZ
Projede, ülkemizdeki doğal gaz kullanımının önemi, enerji tüketimindeki durumu araştırılmıştır.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda, enerji tüketimindeki artışın bizi gittikçe dışa bağımlı hale
getirdiği saptanmıştır. Bu nedenle bilim adamları, enerji tüketiminde dışa bağımlılığı azaltmaya
dönük çalışmalarını da gün geçtikçe artırmışlardır. Türkiye’de 8,3 milyar ton düşük kaliteli linyit
rezervi, biokütle ile karıştırılıp briketlenerek kullanılabilirse son ürünün kalitesi artacak, çevre dostu
bir yakıt elde edilmiş olacaktır. İşte bu amaçla kömür tozunun, ayçiçeği sopası tozu ile karıştırılıp
briket yapılıp yapılmayacağı ele alınmıştır.
Projenin amacına yönelik, Trakya Bölgesi’nden alınan ayçiçeği sopaları toz haline getirilerek
kömür tozları ile melas ve kireç katarak değişik oranlarda karıştırılmış ve değişik presleme
basınçlarında briketler yapılmıştır.
Literatür bilgilerimiz çerçevesinde, ilk defa değişik şartlarda kömür tozu ve ayçiçeği sopası tozları
karıştırılarak, 21 değişik şartta briket elde edilmiştir.
Trakya Bölgesi’nden alınan ayçiçeği saplarının ısıl değerleri, 4136 kcal/kg bulunmuştur. Bu,
literatürde rastlanan değerler seviyesinden biraz yüksektir. Briketler, değişik presleme basınçlarında
değişik; kömür, melas ve kireç oranlarında değişik şartlarda yapılmıştır. Bir brikette olması gereken
en önemli özellik, dayanımıdır. Briket elde edildikten sonra yapılan deneyler, en yüksek dayanıma
sahip briketin ön ısıtmanın yapıldığı, ağırlıkça %45 oranında kömür tozu, %25 oranında ayçiçeği
tozu, %20 oranında melas ve %10 oranında kireç karışımından oluşan deneyde, 150 kg/cm2’lik
presleme basıncında elde edildiği görülmüştür. Elde edilen briketin kükürt değeri düşüktür ve
referans kömür briketine göre daha kolay yanmaktadır.
Özetle, kömür tozu ve ayçiçeği sopası ile yapılan briket, çevre dostu bir yakıttır ve bu proje,
Türkiye’de düşük kaliteli birçok linyit rezervlerinin ekonomiye kazandırılmasının mümkün
olduğunu göstermiştir.
2010–2011 EĞİTİM YILI TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE BİRİNCİLİĞİ BAŞARIMIZ
Proje Adı: Çevreci Emici
Öğrenciler: İlknur KASAPOĞLU-Can Nilüfer OKAY
Rehber Öğretmen: Mevlüt YILDIZ
Dünya genelinde, çevre duyarlılığı ve buna bağlı olarak yasal yaptırımlar sürekli artmakta, insanlık
daha temiz teknolojilere yönelmektedir. Çevreye zararlı atık miktarını azaltan veya atığı yok eden
teknolojilerle üretim yapan kuruluşların tasarımı ve geliştirilmesi sürdürülebilir kalkınmanın
gereğidir. Gelişmiş ülkeler için kirliliğin azaltılması ve dünyadaki kaynakların yeniden
kullanılabilir duruma getirilmesi ekonomik açıdan önemlidir.
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, toplanması gereken 350 bin
ton atık yağın %1’i bile toplanamamaktadır. Eğer bu kadar az yağ toplanabiliyorsa ciddi bir çevre
sorunuyla karşı karşıyayız demektir.
Ayrıca kullanılmış yağlar, lavaboya döküldüğü zaman dren sistemine sıvanır, kanalizasyon borusu
içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla borunun daralmasına ve tıkanmasına neden olur.
Kanalizasyona dökülen atık yağlar, diğer atıkları tutar ve kanalizasyon sisteminin kullanılmaz hale
gelmesine sebep olur. Böylece atık su arıtma tesislerine zarar verir ve işletme maliyetini artırır.
Üretilen polimerler, kirletici yağları tutma ve sıkıldığı takdirde geri bırakma özelliğine sahiptir.
Esnek ve dayanıklı SBR kauçuğu sayesinde atık yağlar, kolaylıkla toplanabilmekte ve atık yağları
çekme aşaması hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Üzerinde denenen testler sonucunda oluşturduğumuz SBR kauçuğunun 26.dk’dan sonra atık yağ
emilim miktarının 20 gr’ın altına düşmediği görülmektedir. SBR polimeri sabit olarak 20 gr atık
yağ çekmektedir ve bu sayede çevremizin atık yağlardan arındırılması sağlanmış olmaktadır.
2011–2012 EĞİTİM YILI TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE BİRİNCİLİĞİ BAŞARIMIZ
Proje Adı: Uçucu Kül Kullanılarak Verimsiz Toprakların Yeniden Kazanılması
Öğrenciler: Dilara GİRGİN
Rehber Öğretmen: Özge YILMAZ GEL
Türkiye’de çeşitli nedenlerle verimliliğini kaybetmiş milyonlarca hektar tarım arazisi
bulunmaktadır. Bütün bu arazilere, tarım amaçlı verimli toprak ilavesi veya gübre kullanımı pratik
olarak mümkün olmadığına göre, bitkiler için yeterli besin maddesi içeren ve büyük miktarda
üretimi olan, başka çözüm arayışları gereklidir. Bu arayışın bir sonucu olarak, bu çalışmada, termik
santral atığı olan uçucu küllerden yararlanma fikri ortaya çıkmıştır.
Dünyada ve ülkemizde termik santraller elektrik enerjisi üreten önemli bir kaynak konumundadır.
Elektrik enerjisi, taş kömürü veya linyit kömürü yakılarak elde edilir. Türkiye’de termik
santrallerden yılda 15 milyon ton uçucu kül açığa çıkmaktadır ve ancak %15’lik bölümü
değerlendirilmektedir (inşaat sektöründe). Geriye kalan %85’lik bölüm, atıl şekilde kuru ve ıslak
olarak depolanmaktadır (kül dağları, barajları). Termik santral sayısı ve kapasitesine bağlı olarak
uçucu kül miktarı gün geçtikçe arttığından, başka değerlendirme yollarının araştırılması
gerekmektedir; ancak bu konudaki akademik çalışmalar yeterli değildir. Uçucu kül, atık madde
niteliğinden kurtarılamadıkça ve değerlendirilmesi konusunda yeni araştırmalar yapılmadıkça
potansiyel bir problem konusu olmaya devam edecektir.
Bu çalışmada uçucu külün, inşaat malzemesi dışında çok farklı bir alanda, verimsizleşmiş tarım
arazilerinin yeniden kazanımı amacı ile kullanılabilirliği deneysel bir araştırma projesi kapsamında
incelenmiştir. Çalışmada seçilen termik santralin (Çatalağzı) uçucu külü, hazırlanan bitki
düzeneğine uygulanmıştır. Verimsiz toprak numuneleri %10, 15, 20, 25, 40 oranlarında uçucu kül
ile karıştırılarak, seçilen iki bitki tipinin büyüme verimliliğine ve çevreye etkisi fiziksel, kimyasal
ve radyolojik ölçümler ile araştırılmıştır. %15 ve % 20 uçucu kül kullanımı, verimsiz toprağa
kıyasla bitki gelişiminde %100 oranında bir artış sağlamıştır. Deneysel sonuçlar, verimliliğini
kaybetmiş tarım alanlarının sürekli ve ekonomik biçimde yeniden kazanımı için son derece ümit
vericidir.
2012–2013 EĞİTİM YILI TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ
ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE BİRİNCİLİĞİ BAŞARIMIZ
Proje Adı: Vişne Suyunun Tazeliğinin Kırılma İndisi Farkına Bakılarak Gözlemlenmesi
Hazırlayan Öğrenci: Rüstem Kağan OKTAYKAAN
Danışman Öğretmen: Turgut Fahri AKBATUR
Sıvı besin maddelerinin bozuk olup olmadığı fizik yasalarının yardımıyla belirlenmektedir. Işığın
kırılma miktarı, her sıvı için farklı olup, bozuk ve taze vişne suyunda da farklılık göstermektedir.
Projenin temel amacı, taze-bozuk vişne suyunun ışığı kırmasındaki farkı gözlemlemek olsa da,
ayrıca taze ve bozuk vişne suyu için belirli kırılma indileri tanımlamaktır. Bu sonuçlar kullanılarak,
taze-bozuk vişne sularını ayırt eden bir alet geliştirilmiştir.
İTÜ GELİŞTİRME VAKFI
ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PROJE TAKVİMİ
S. No
Proje Hazırlık Aşamaları
Tarih
Sorumlular
12 Mayıs 2014 Pzt
Okul Müdürü
16 Mayıs 2014 Cuma
Bölüm Başkanları
23 Mayıs 2014 Cuma
Özge Yılmaz Gel
12-19 Eylül 2014
30 Mayıs 2014
Özge Yılmaz Gel
Öğrenciler ve sınıf
öğretmenleri
Müdür yardımcıları
11
12
13
Proje Yürütme Komisyonu ve Bölüm Komisyonlarının
Oluşturulması
Öğrencilere verilecek proje ödev konuları seçim
ölçütlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunca
belirlenerek, okul yönetimine rapor edilmesi
Ders öğretmenleri yardım ile konu seçim çalışması
yapılması
Öğrencilere Proje El Kitabı’nın dağıtılması
Öğrencilerin proje ödev tercih listelerini sınıf
öğretmenlerine teslim etmeleri
Müdür Yardımcısı başkanlığında toplanacak
Sınıf Öğretmenleri Kurulunca öğrencilerin hangi
derslerden proje ödevi yapacakların belirlenmesi
Öğrencilere hangi derslerden proje ödevi
yapacaklarının sınıf öğretmenleri tarafından
duyurulması
Proje Hazırlama Formlarının doldurularak bölüm
başkanlarına teslimi
Proje Hazırlama Formları, Bölümlerin Proje Yürütme
Komisyonunca değerlendirilmesi
Bölümlerce değerlendirilen Proje Hazırlama
Formlarının Proje Yürütme Komisyonunca
onaylanması
Problemin gözlenmesi ve kaynak araştırılması
I. Proje ara raporun alınması
II. Proje ara raporun alınması
14
Jürilerin oluşturulması
26 Aralık 2014 - 02 Ocak 2015
15
Proje ana raporlarının ders öğretmenleri tarafından
toplanması
80 ve üzerinde puan alan projelerin Türkçe ve
İngilizce özetlerinin jürilere gönderilmek ve dergi
basımı için Sayın Özge Yılmaz Gel’e teslim edilmesi
Posterlerin Hazırlanması
16-20 Şubat 2015
23 Mart 2015 Pzt Saat 08.00–12.00,
23 Mart 2015 Pzt: Saat 13.00–16.00
20
İngilizce ve İspanyolca projelerin jüri değerlendirilmesi
Türkçe ve Sosyal bilimler projelerin jüri
değerlendirilmesi
Uygulamalı Dersler projelerin jüri değerlendirilmesi
Fen Bilimleri projelerin jüri değerlendirilmesi
Matematik ve Bilgisayar projelerin jüri
değerlendirilmesi
Projelerin sergilenmesi
21
22
Proje ödev notlarının açıklanması
Proje ödüllerinin belirlenmesi ve satın alınması
27 Mart 2015 Cuma
03 Nisan 2015 Cuma
23
Proje Çalışmalarında 1,2.ve 3’ücünlük alan
öğrencilere ödül verilmesi
19 Mayıs 2015 Salı (19 Mayıs Töreni)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16
17
18
19
04 Haziran 2014 Çarşamba saat
16.00–17.15
06 Haziran 2014 Cuma
Sınıf öğretmenleri
22 Eylül 2014
Öğrenciler ve danışman
öğretmenler
Bölüm Başkanları
19-26 Eylül 2014
24 Eylül 2014 Çrş Saat: 16.00–17.15
Özge Yılmaz Gel ve Proje
Yürütme Komisyonu
09 Haziran- 10 Ekim 2014
24 Ekim 2014 Cuma
26 Aralık 2014 Cuma
Öğrenciler ve dan.öğret.
Öğrenciler ve dan.öğret.
Öğrenciler ve danışman
öğret.
Özge Yılmaz Gel ve Proje
Yürütme Komisyonu
Öğrenciler ve danışman
öğret.
Bölüm Başkanları
23-25 Şubat 2015
27 Şubat 2015 Cuma
23 Mart 2015 Pzt: Saat 13.00–16.00
24 Mart 2015 Sl: Saat 08.00–12.00,
24 Mart 2015 Sl: Saat 13.00–16.00
25 Mart 2015 Çrş: Saat 12.35–15.50
Öğrenciler ve danışman
öğretmenler
Proje jürileri
Proje jürileri
Özge Yılmaz Gel ve Proje
Yürütme Komisyonu
Danışman Öğretmenler
Özge Yılmaz Gel ve Proje
Yürütme Komisyonu
Okul Müdürü ve Bölüm
Başkanları
ARA RAPOR VE PROJE RAPORU TESLİM TARİHLERİ
I. Proje ara raporun alınması
II. Proje ara raporun alınması
Proje ana raporlarının ders öğretmenleri tarafından toplanması
Projelerin jüri değerlendirmesi
Projelerin sergilenmesi
24 Ekim 2014 Cuma
26 Aralık 2014 Cuma
16–20 Şubat 2015
23–24 Mart 2015 Pzt -Sl.
25 Mart 2015 Çarşamba
Saat 12.35–15.50
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Danışman Öğretmen ve Jüri Değerlendirmesi
Danışman öğretmeninizin değerlendirmesi sonucu aldığınız notun %70’i ve Jüri
değerlendirmesinde aldığınız notun %30’u, proje karne notunuz olacaktır. Ayrıca bu not,
okulumuzda geleneksel olarak gerçekleştirilen proje sergisinde derece almanızı belirleyecektir.
Jüri değerlendirmesi yapılmayan projelerin notunu ise danışman öğretmeniniz verecektir.
İlan edilen I. ve II. ara rapor ile proje raporunun teslim tarihinden her geciken gün için eksi bir
(-1) puan, toplam 100 puan üzerinden düşülerek değerlendirmeye yansıyacaktır.
UYGULAMALI DERSLER ve TÜRKÇE-SOSYAL BİLİMLER
PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRETMEN)
Projenin Adı :
Adı ve soyadı:
Sınıfı
:
No
:
PROJENİN
SUNUMU
PROJENİN İÇERİĞİ
PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Puan Öğrenci
Değeri Puanı
1.Problem durumunu belirleyerek, problemle ilgili inceleme ve araştırma
yapma
5
2. Hazırlayacakları proje konusuna karar vererek, projenin amacını belirleme
5
3. Projenin araç-gereç ve malzemelerini belirleyerek, proje maliyetini
hesaplama
4. Projeye uygun plan yapma, zaman çizelgesi hazırlama ve Projeyi plana
göre gerçekleştirme
5. Konu ile ilgili önceden yapılmış proje örneklerini veya çalışmalarını
inceleme
5
5
5
6. Projeyle ilgili olarak kaynak kişiler ve öğretmeniyle iletişim kurma
5
7. Grupla uyumlu çalışma
5
TOPLAM:
35
1. Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, Proje yazım ilkelerine uygunluk
10
2. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve analizi
10
3. Yöntem ve tekniklerin uygun kullanılarak elde edilen bilgilerden
çıkarımda bulunma, bilgilerin düzenlenmesi
10
4. Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile ifadelendirilmesi
10
TOPLAM:
40
1. Türkçeyi doğru ve etkili kullanma
2. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye uygun sunu
hazırlama
3. Sunum sırasında özgüven göstererek dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde
sunma
4. Sorulan sorulara cevap verebilme
5
5. Sunuyu verilen sürede yapabilme
5
TOPLAM:
25
Proje Danışmanı/Jüri Üyesi: ……..………………..
5
5
5
UYGULAMALI DERSLER ve TÜRKÇE-SOSYAL BİLİMLER
PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (JÜRİ)
Projenin Adı :
Adı ve soyadı:
Sınıfı
:
No
:
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
SUNUM:
60 puan
1. Konuya hakimiyet
20
2. İkna yeteneği
15
3. Akıcılık
10
4. Doğruluk
15
ÖDEVİN NİTELİĞİ
30 puan
5. Yaratıcılık
20
6. Düzen
10
Baştan savma
Özenli
KAYNAKLAR
7. Kaynakça gösterimi
10 puan
5+ 5
Kaynakçanın doğruluğu
TOPLAM
100 Puan
FEN PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRETMEN)
Projenin Adı :
Adı ve soyadı:
Sınıfı
:
No
:
PROJENİN SUNUMU
PROJENİN İÇERİĞİ
PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Puan
Değeri
1. Projenin amacını belirleme
5
2. Proje konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapma
5
3. Projeye uygun plan yapma, zaman çizelgesi hazırlama
4. Projeyle ilgili olarak kaynak kişiler ve öğretmeniyle iletişim
kurma
5
5
5. Proje toplantılarına zamanında ve aktif olarak katılma
5
6. İstenilen ara rapor ve çalışmaları zamanında tamamlama
10
7. Projeyi plana göre gerçekleştirme
TOPLAM:
1. Proje yazım ilkelerine uygunluk
2. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, sonuç çıkarılması ve
yorumlanması
3. Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile
ifadelendirilmesi
4. Yeterli sayıda ve çeşitli kaynaklardan faydalanılması
5. Amaç ve sonuç ilişkisinin kurulması
10
45
6
6
6
6
10
TOPLAM:
34
1. Sunum dilini (İngilizce) doğru ve etkili kullanma
2. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye
uygun sunu hazırlama
3. Sunum sırasında özgüven göstererek dinleyicilerin ilgisini
çekecek şekilde sunma
4. Sorulan sorulara cevap verebilme
5. Sunuyu verilen sürede yapabilme
TOPLAM:
4
PROJE NOTU ( TOPLAM PUAN )
Proje Danışmanı :………………………………………
5
4
4
4
21
Öğrenci
Puanı
FEN PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (JÜRİ)
Projenin Adı :
Adı ve soyadı:
Sınıfı
:
No
:
PROJENİN SUNUMU
PROJENİN İÇERİĞİ
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Proje yazım ilkelerine uygunluk
2. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi, sonuç çıkarılması ve
yorumlanması
3. Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile
ifadelendirilmesi
4. Yeterli sayıda ve çeşitli kaynaklardan faydalanılması
5. Amaç ve sonuç ilişkisinin kurulması
Puan
Değeri
10
10
10
10
10
TOPLAM:
50
1. Sunum dilini (İngilizce) doğru ve etkili kullanma
2. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye
uygun sunu hazırlama
3. Sunum sırasında özgüven göstererek dinleyicilerin ilgisini
çekecek şekilde sunma
4. Sorulan sorulara cevap verebilme
5. Sunuyu verilen sürede yapabilme
10
TOPLAM:
50
PROJE NOTU ( TOPLAM PUAN )
Jüri Üyesi :………………………………………
10
10
10
10
Öğrenci
Puanı
MATEMATİK PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (ÖĞRETMEN)
Projenin Adı :
Adı ve soyadı:
Sınıfı
:
No
:
PROJENİN SUNUMU
PROJENİN İÇERİĞİ
PROJEYİ HAZIRLAMA SÜRECİ
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Projenin amacını belirleme
2. Proje konusu ile ilgili inceleme ve araştırma yapma
3. Projeye uygun plan yapma, zaman çizelgesi hazırlama ve
Projeyi plana göre gerçekleştirme
4. Projeyle ilgili olarak kaynak kişiler ve öğretmeniyle iletişim
kurma
Puan
Değeri
5
5
5
5
5. Grupla uyumlu çalışma (varsa)
5
6. Proje toplantılarına zamanında ve aktif olarak katılma
10
7. İstenilen ara rapor ve çalışmaları zamanında tamamlama
TOPLAM:
10
45
1. Proje yazım ilkelerine uygunluk
2. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuç çıkarılması
3. Sonuçların fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile
ifadelendirilmesi
6
6
4. Yeterli sayıda ve çeşitli kaynaklardan faydalanılması
5. Kaynaklardan edinilen bilgileri kendi ifadeleriyle
yorumlaması
6
10
TOPLAM:
34
1. Sunum dilini (İngilizce, Türkçe) doğru ve etkili kullanma
2. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye
uygun sunu hazırlama
3. Sunum sırasında özgüven göstererek dinleyicilerin ilgisini
çekecek şekilde sunma
4. Sorulan sorulara cevap verebilme
5. Sunuyu verilen sürede yapabilme
TOPLAM:
4
PROJE NOTU ( TOPLAM PUAN )
Proje Danışmanı :………………………………………
6
5
4
4
4
21
Öğrenci
Puanı
MATEMATİK PROJE DEĞERLENDİRME FORMU (JÜRİ)
Projenin Adı :
Adı ve soyadı:
Sınıfı
:
No
:
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1. Afişin estetik, anlaşılır ve amaca uygun düzenlenmesi
2. Bilgilerin yazım kurallarına uygun olması ve yazım dilinin
doğru ve etkili kullanılması
PROJENİN İÇERİĞİ
3. Bilgilerin amaca uygunluğu ve doğruluğu
4. Projenin fotoğraf, tablo, grafik, şekil, çizim vb. ile
desteklenmesi
5. Bilgilerin amaca uygun düzenlenmesi, konular arasında
anlamlı bir bütünlük sağlanarak yazılması
Puan
Değeri
5
5
5
5
5
6. Konu ile ilgili kavramların açıklanması
5
7. Projenin hazırlanmasında özgün yaklaşımlar
5
8. Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve sonuç çıkarılması
5
9. Önsöz ve sonuç bölümlerinin sade ve anlaşılır yazılması
5
10. Kritik-eleştirel düşüncelerin ifade edilmesi
5
11. Projenin yeterli sayıda kaynakla desteklenmesi
TOPLAM:
5
55
1. Öğrencinin sunum becerisi. Sunum dilini (İngilizce,
Türkçe) ve beden dilini etkili kullanabilme
PROJENİN SUNUMU
8
2. Sunuyu hedefe yönelik materyallerle destekleyerek projeye
uygun sunu hazırlama
3. Sunum sırasında özgüvene sahip olma, benimseyerek
sunum yapma
4. Sunuyu dinleyicilerin ilgisini çekebilecek şekilde sunma
8
8
8
5. Sorulara uygun, açık tatmin edici yanıtların verilmesi
6. Verilen sürede sunumun tamamlanması
TOPLAM:
PROJE NOTU ( TOPLAM PUAN )
Jüri Üyesi :………………………………………
8
5
45
Öğrenci
Puanı
EVALUATION FORM FOR LANGUAGES PROJECTS
Name of Project:
Student’s Name and Surname:
Number:
ASSESSMENT CRITERIA
POSTER (30 PTS)
1. Layout and design
10 pts
2. Use of Language
10 pts
3. Coherence and cohesion
10 pts
RESEARCH FILE (70 PTS)
15 pts
1. Report

Planning the sources

Planning the steps

Planning the outline
25 pts
2. Report

Information from at least 3 respected
sources and the internet
3. Final Report

Booklet (Abstract , The table of content,
Draft Poster) (15 pts)

Interview with the student (15 pts)
30 pts
EVALUATION FORM FOR THE FOREIGN LANGUAGE PROJECT
(FOR THE JURY)
Student’s Name and Surname:
Number:
Name of Project:
ASSESSMENT CRITERIA
PRESENTATION
60 PTS
1. Self Confidence (Can he/she present his/her topic with confidence of his/her knowledge?) 20
2. Full command of the subject (Does he/she convince the jury that its his/her own work?) 15
3. Fluency (Can he/ she speak fluently without pauses or hesitation on the topic?)
10
4. Accuracy (Can he/she answer the jury’s questions satisfactorily? )
STYLE
15
30 PTS
5. Creativity (Does the project arouse interest in the audience?)
20
6. Design 1- Is it haphazardly or carefully done?
2- Does it appeal to the eye in terms of visual presentation?
10
RESOURCES
10 PTS
7. Work cited / research strategies (Has he/she searched all those documents mentioned?
Has he/she read them all? Is there a bibliography list?)
TOTAL
10
100 PTS
Okul genç beyinlere, insanlığa saygıyı, ulusa ve yurda sevgiyi onuru,
bağımsızlığı öğretir.
“Geleceğin cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, bilgiye nasıl erişileceğini bilmeyenler”
olacaktır.
Alvin TOFFLER
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Ekrem Elginkan Lisesi
İTÜ Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak / İstanbul
Tel: (212) 367 13 00 Fax: (212) 286 51 92
Web: http://www.itugvo.k12.tr
Download

Pdf yap