BERGAMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BERGAMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
BEP’i Kim Hazırlar?
Kaynaştırma Eğitiminin Yasal
- Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemle-
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimle-
Dayanağı
rinin belirlenmesi,
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 7. ve 8. mad-
rini sürdürdükleri okul ve kurumlarda BEP’lerini hazır-
desi kapsamında “Özel eğitime ve korunmaya muh-
lamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı
taç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.”
geliştirme birimi oluşturulur.
hükmüne yer verilmiştir. 5378 sayılı Özürlüler ve
- Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi,
Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür
Yapılması Hakkında Kanun’un 15. maddesinde
yardımcısının başkanlığında;
- Bireyi ve aileyi sürece katın.
- Bir gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen
- Kullanımı kolay bir format geliştirin.
(varsa),
- BEP yazılırken BEP’in uygulanmasında görev ala-
- Bir rehber öğretmen (varsa),
cak olanların mutlaka sürece katılmış olmalarına
“Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere
- BEP’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi.
Etkili BEP İçin Öneriler
özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla
- Öğrencinin sınıf öğretmeni,
Bunun yanı sıra 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Ka-
- Öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri,
- BEP yazarken kısa, öz ifadeler kullanın.
- Öğrencinin velisi,
- Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun.
Özel eğitim; özel eğitime ihtiyaç duyan birey-
“Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazır-
kaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği yapabilen,
lanan bireysel eğitim planları doğrultusunda akran-
- Öğrenci,
ları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve ku-
olmak üzere bu kişilerden oluşur.
rumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak
çevresine uyum sağlayabilen, mutlu ve üretken bir
sürdürülür.” hükmü belirtilmektedir. Kaynaştırma
vatandaş olarak yetişmelerini, toplum içinde bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri ve kendi kendile-
eğitimi uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eği-
rine yetebilmeleri için gerekli becerileri edinmele-
tim Hizmetleri Yönetmeliğinin kaynaştırma eğitimi
rini, onlara uygun bir eğitim programı, özel yön-
ile ilgili maddelerine göre yürütülmektedir.
- BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil kullanın.
Bergama RAM
nun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesinde
Bergama RAM
Neden Kaynaştırma Eğitimi?
lerin toplum içerisinde rollerini gerçekleştiren, baş-
özen gösterin.
eşit eğitim imkanı sağlanır.” hükmü bulunmaktadır.
BEP geliştirme birimine, gerektiğinde görüşlerine baş-
kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve de-
vurulmak üzere özel eğitim değerlendirme kurulun-
ğerlendirme süresi, BEP geliştirme biriminin görüş
dan bir üyenin katılımı sağlanır.
ve önerileri doğrultusunda belirlenir.
Bu birimin çalışma usul ve esasları okul/kurum yönetimince belirlenir.
Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programı (BEP) Nedir?
sunda üst öğrenime, iş ve meslek dallarına ve hayata hazırlamayı amaçlamıştır.
Özel eğitimin
Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğiti-
amaçlarına bağlı olarak özel eğitimin temel ilkelerinden biri olan “Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır
- Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin oluşturulması,
- Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi,
performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedef-
-Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak
lenen amaçlara yönelik hazırlanan ve bu bireylere
destek hizmetlerin belirlenmesi,
eğitim programıdır.
oluşturmaktadır.
BEP Nasıl Hazırlanır?
me ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim
verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel
ve yürütülür” ilkesi kaynaştırma eğitiminin temelini
- Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması,
- Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi,
2
debileceğiz bir BEP dosyası hazırlayın.
- Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde
temler, personel ve araç-gereçlerle bireylerin ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultu-
- Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kayde-
3
BERGAMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
KAYNAŞTIRMA VE BEP
UYGULAMALARI
E-Bülten Sayı: 9
KASIM 2014
Kaynaştırma Eğitimine İhtiyacı Olan
Öğrencilerin Başarısı Nasıl
- İşitme ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğ-
Değerlendirilir?
renciler ilköğretim ve ortaöğretimde, istekleri doğrul-
-Bulunduğu okulun eğitim programını veya denkli-
tusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve be-
ği olan bir programı izleyen öğrencilerin başarıları,
cerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf
devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla
ğerlendirmelerde öğrencilerin BEP’leri dikkate alınır.
lendirilmesi ise yazılı olarak yapılır. Yazılı ve sözlü
Bergama RAM
sözlü ifadede güçlük yaşayan öğrencilerin değer-
Zihinsel yetersizliği olan bireyler (Hafif, Orta,
Ağır, Çok Ağır)

İşitme yetersizliği olan bireyler
tutulurlar.

Görme yetersizliği olan bireyler
- Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler; dikkat, bellekte

Ortopedik yetersizliği olan bireyler
tutma ve hatırlama güçlükleri dikkate alınarak daha

Serebral Palsili bireyler

Dil ve konuşma güçlüğü olan bireyler

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler

Otistik bireyler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan
bireyler

Süreğen hastalığı olan bireyler

Üstün yetenekli bireyler

Duygusal ve davranış bozukluğu olan bireyler.
sık aralıklarla değerlendirilirler.
- Yazma güçlüğü olan öğrenciler ve özel öğrenme
güçlüğü olan öğrencilerin değerlendirilmesi sözlü,

- Otistik bireyler ile duygusal ve davranış bozukluğu
olan öğrencilerin değerlendirilmesi, iletişim özellikleri
ile sosyal-duygusal hazır bulunuşlukları dikkate alınarak yapılır.
ifade etme becerilerinde yetersizliği olan bireyler
ise davranışlarının gözlemlenmesi yoluyla değerlendirilir.
- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin değerlendirilmesi, bu öğrencilerin özellikleri
dikkate alınarak daha sık aralıklarla ve kısa süreli sı-
- Yazılı sınavlar kısa cevaplı ve az sorulu olarak
düzenlenir.
Özel Eğitim Nedir?
navlarla yapılır.
- Kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor bece-
- Öğrenciler, yetersizliklerinden kaynaklanan güç-
rilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerek-
lüklerini gidermek amacıyla sınavlarda uygun araç-
tiren derslerin uygulamalı bölümlerinden istekleri
gereç, cihaz ve yöntemlerden yararlandırılır. İhti-
doğrultusunda muaf tutulurlar.
yacı olan bireyler için yazılı sınavlarda refakat et-
Bireysel özellikleri ve eğitim performansları
bakımından yaşıtlarından anlamlı farklılık gösteren
ve bu nedenlerden dolayı özel eğitime ihtiyacı olan
bireylerin, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel
yetiştirilmiş personel, bireysel eğitim programları ve
Bergama RAM
ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, de-
Bireyler Kimlerdir?
özel eğitim yöntemleri ile kişilerin özür ve bireysel
özelliklerine uygun ortamlarda gerçekleştirilen eğitime “özel eğitim” denir.
Kaynaştırma Eğitimi Nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliğine göre kaynaştırma eğitimi, özel eğitim
gerektiren bireylerin eğitimlerini, yetersizliği olma-
mek üzere bir öğretmen görevlendirilir.
yan yaşıtlarıyla birlikte aynı eğitim ortamlarında res-
- Görme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı sınav-
mi ve özel okul öncesi, ilkokul, orta okul, lise ve yay-
larda Braille yazı olarak verdiği cevaplar sınavdan
gın eğitim kurumlarında eğitim görmeleri esasına
hemen sonra öğretmenin öğrenciye okutmasıyla
dayanan uygulamalardır. Bir diğer ifadeyle engelli
değerlendirilir. Bu öğrenciler, çizimli ve şekilli soru-
öğrencilerin engelli olmayan yaşıtlarıyla bütünleş-
lardan muaf tutulurlar. Az gören öğrenciler için
Bergama Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Kasım 2014
sınav soruları kalın ve büyük puntolu hazırlanır.
4
mesini sağlama işlemidir.
1
Download

(BEP) Nedir? - Milli Eğitim Bakanlığı