KAYNAŞTIRMA VE
DESTEK ÖZEL EĞİTİM
HİZMETLERİ
İlk olarak 1975 yılında ABD’de
yürürlüğe giren PL 94-142 Tüm
engelliler İçin Eğitim Yasası’nda
kullanılan “en az kısıtlayıcı eğitim
ortamı” kavramı, 1977-78 öğretim
yılında ilk kez uygulanmış ve
“kaynaştırma” olarak
isimlendirilmiştir.
En az kısıtlayıcı eğitim ortamı,
öğrencinin bireysel özelliklerine
bağlı olarak kendi yakınları ve
akranları ile olabildiğince yüksek
bir düzeyde birlikte olabileceği;
eğitsel gereksinimlerinin en
yüksek oranda karşılanabileceği
eğitim ortamıdır.
Türkiye’de kaynaştırma eğitimi 1983 yılında yürürlüğe giren
2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ile yasal
olarak kabul edilmiştir. Bu kanunun 4. maddesi şöyle
demektedir:
“Durumları ve özellikleri uygun olan yetersizliği bulunan
çocukların, normal gelişim gösteren çocukların eğitimleri için
açılmış olan okul ve eğitim kurumlarında, normal gelişim
gösteren akranları arasında eğitilmeleri için gerekli tedbirler
alınır.”
Kaynaştırmanın Uygulanma İlkeleri
• Özel eğitim gereksinimi olan her birey akranları ile aynı ortamda eğitim
görme hakkına sahiptir
• Hizmetler bireyin yetersizliklerine göre değil, eğitim gereksinimlerine göre
planlanır
• Hizmetler okul merkezli olur
• Karar verme süreci, aile-okul-eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibi
dayanışmasına dayalı olarak gerçekleştirilir
• Bütün bireyler öğrenebilir ve öğretilebilir
• Kaynaştırma, bir program dâhilinde verilen bir özel eğitim uygulamasıdır.
Kaynaştırmada Görev ve Sorumluluklar
Müdür: Gerekli düzenlemeleri planlar ve uygulanmasını sağlar.
Gezerek Özel Eğitim Görevi Verilen Öğretmen: BEP’leri
uygular, değerlendirir ve ilgililere bilgi verir.
Öğretmen: Öğrencilerin sınıf tarafından kabulüne olanak
sağlayacak uyarlamalar yapar.
Programını bireyselleştirerek uygular. Aileler ve ilgili
kurumlarla işbirliği içinde çalışırlar.
Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman: Öğretmenlere,
öğrencilerin gelişimlerini izleme ve aile eğitimi konularında
rehberlik eder.
Aile: Programın uygulanmasına etkin bir şekilde katılır ve
gerektiğinde materyal desteği sağlar.
Birey: Kendisi ile ilgili olarak verilen kararlarda isteğini belirtir.
Kaynaştırma Uygulamalarında Dikkat Edilecek
Unsurlar
• Eğitim hizmetleri öğrencinin eğitim performansına ve
öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanır.
• Öğrenciler kayıtlı bulundukları okuldaki eğitim
programını takip ederler. Ancak bu öğrenciler için
BEP’ler hazırlanır.
• Böyle öğrencilerin olduğu okullarda BEP geliştirme
birimi oluşturulur.
• Öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel,
sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri yapılır.
• Bir sınıfta en fazla iki kaynaştırma öğrencisi
olacak şekilde düzenleme yapılır.
• Bu öğrencilerin bazı derslere ve sosyal
etkinliklere katılabilmesi için gerekli önlemler
alınır.
KAYNAŞTIRMA SINIFINDA OLMASI GEREKEN
UNSURLAR
Kaynaştırma öğrencisinin kendisini değerli
hissedebilmesi için ortamda yapılması gereken bir
takım şeyler vardır. Bunlar;
• Öğrencinin gereksinimlerini karşılayacak programlar
hazırlanması
• Var olan programın öğrenciye göre uyarlanması
• Etkili öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması
• Gerekli destek hizmetlerinin sınıf içi ve dışında
sağlanması
Kaynaştırmanın başarı ile uygulanmasında
şu faktörler önemlidir;
• Toplumsal ve sosyal kabul
• Öğrenci gereksinimlerinin farkına varılması
ve önemsenmesi
• Öğrencinin programa dayalı
gereksinimlerinin belirlenmesi
• Etkili yönetim ve öğretim sunulması
• Personel desteği ve işbirliği
YENİ KONUYA GEÇ
Download

Özel eğitim